Západ versus Rusko, aneb nemůže být všechno podle Amíků!

Západ versus Rusko, aneb nemůže být všechno podle Amíků!

Západ versus Rusko, aneb nemůže být všechno podle Amíků!

Německá kancléřka Angela Merkelová před mnoha měsíci říkala, že Vladimir Putin žije v jiném světě. Chtěla tím říci, že ruský prezident má na určité události jiný pohled než představitelé na Západě. Tento názor by však mohla říci také o velké většině obyčejných Rusů, jak konstatuje v článku Budeme muset Rusko totálně zničit, jinak se nevzdá. Znamená to, že si to někteří západní politici, politologové a osobnosti uvědomují, nicméně nerespektují. To platí především o USA, ovšem zde se nabízí otázka, zda výše uvedené si také uvědomují.

Pokud ne, je to jejich chybou, že se těmito skutečnostmi nezabývají, pokud ano, je to důkaz, že nectí národní svébytnost, identitu, mentalitu, zvyklosti a životní styl, daný těmto lidem nebo národům dlouhodobým vývojem jejich společnosti. Jinými slovy, nelze popírat, že Američané (rozuměj angažovaní občané USA) mají svou zvláštní mentalitu a svůj názor k národní svébytnosti, kterou se snaží nejen hájit, ale ze strany politiků a jestřábů zcela úmyslně, nezodpovědně a neomluvitelně exportovat a nedobrovolně, mnohdy násilně implantovat v jiných státech světa. O tom snad není žádných pochyb, důkazů o propagaci americké ekonomické demokracie a jejího nikoliv ne nezištného exportu do všech koutů světa je přehršel a nemá ani smysl je jmenovat. Za zmínku však stojí jmenovat právě Rusko, které leží západním představitelům v žaludku.

[FOTO] Američané se chystali na hostinu, na talíři Ukrajina, ale nakonec utřeli hubu…

    Za velmi problematickou se jeví právě oblast globální a národní bezpečnosti, ve které mají Rusko i Západ zcela odlišné názory. Za pozornost stojí (západní) značně indiferentní názor, že zatímco prý pro Západ představuje zajištění bezpečnosti hlavně vzájemná spolupráce a dialog, Rusové se chtějí postarat o bezpečnost své země nezávisle na mezinárodních organizacích. Pokud považuje Západ prostřednictvím vojsk US Army a NATO za vhodnou formu spolupráce a dialogu to, že v rámci bezpečnosti vybudují své základny v cizích zemích a pak vedou onen dialog a spolupráci, ano, pak mají pravdu, že Rusové takový způsob jednání odmítají, čili svou bezpečnost zabezpečují bez těchto (v to počítaje i EU) “mezinárodních organizací”.

Proto je tento názor naprosto irelevantní, neopodstatněný a naprosto zcestný, nicméně jako takový vyhovující Západu a podle toho se také k řešení bezpečnosti staví. Především je třeba si uvědomit tvrdou realitu a nekompromisně konstatovat, že USA nejsou ničím a nikým ohrožovány, takže otázka bezpečnosti samotných USA není a ani nemůže být na programu dne. Jiná věc je, pokud na své bedra “dobrovolně” přebírají globální bezpečnost tzv. světového četníka, kterým nejsou ani zdaleka z nějakých konkrétních bezpečnostních důvodů žádáni představiteli jiných států, ale kterým je ze strany USA nabízena nikoliv nezištná pomoc při zajišťování jejich a tedy i globální bezpečnosti.

Zajímavé na tom je, že tento “servis” nabízejí všem státům, u kterých si jsou jisti, že pod pláštíkem globální bezpečnosti naplní také své neskromné představy o nemalých ekonomických a finančních výhodách a ziscích, o podčiněnosti či vazalství těchto států americké administrativě a politice ani nemluvě. Tomu neodolalo ani Německo, ani Francie, Itálie, Velká Británie a další, natož pak menší státy jako Španělsko, Portugalsko, Turecko a řada dalších, včetně postkomunistických zemí. Ve všech těchto státech se politické vedení, resp. politici nechali nejen “ukecat”, ale také slušně zaplatit, jen aby se jejich státy připojily k zajištění a posílení globální bezpečnosti ve světě. I v tomto případě se však nabízí otázka, kdo je oním nebezpečím, resp. nepřítelem, před kterým se mají státy v rámci globální bezpečnosti chránit? Odpověď : přece Rusko je tím nebezpečím, proti kterému je nutné se bránit. Otázka druhá: koho ohrožuje Rusko až tak, aby se důvodně znepokojovaly samotné USA, ale také Německo, Velká Británie nebo Francie, o ostatních státech-členech NATO nemluvě?

     Zcela na rovinu a bez uzardění lze konstatovat, že nejde o žádné faktické a reálné nebezpečí, jde pouze o hodně průzračnou a podlou taktiku, jak se dostat Rusku “na kobylku”, neboť jak si pozorný čtenář jistě všiml, právě Rusko, ale také Čína, Severní Korea, Kuba a možná několik dalších, pro USA zatím méně (ne)zajímavých států států, jsou považováni za potenciální nebezpečí, proti kterému je nutné zajistit globální bezpečnost prostřednictvím NATO. Je sice pravda, že i Rusko je účastníkem některých jednání při řešení bezpečnostních otázek a také bylo do jisté doby respektováno jako stát, resp. jaderná mocnost, se kterou je nutné také na úrovni jednat.

[FOTO] Americká “obranná” doktrína proti “zlému rozpínavému a vůbec špatnému” Rusku…

V době existence SSSR byl tento fakt respektován, avšak po rozpadu SSSR, resp. v poslední době se Západ a USA “osmělily” a svou evidentně militantní a dobyvačnou politikou výrazněji ovlivňovaly dění ve světě: Afghánistán, Irán, Irák, Libye, naposledy Ukrajina. Zatímco ve vojenských operacích na středním Východě se (kromě Afghánistánu) Rusko neangažovalo, nebyl relevantní důvod vyvolávat napětí a střety s Ruskem, což ovšem “Amíky” zrovna neuspokojovalo. O tom, že jim Rusko lezlo nejen ekonomicky “do zelí”, ale také americkou ekonomiku významně oslabovalo, není pochyb. V situaci, kdy se USA dostaly do nesplatitelné, astronomické dluhové pasti ve výši 17 trilionů dolarů, rozhodly se, že je nutné ruské ekonomické existenci čelit.

Bylo tedy zapotřebí odervat Evropu od ekonomické závislosti na Rusku a dostat ekonomické vazby z Ruska do USA a tak významně pomoci eliminovat astronomický dluh. Proto se zaměřily na Ukrajinu, ve které od odtržení od SSSR, resp. od osamostatnění vládl politický, ekonomický a sociální chaos a korupce, moci a vlivu se ujali oligarchové a země šla od deseti k pěti. To byl signál pro Američany, aby se o Ukrajinu zajímali, neboť ze strategického hlediska to bylo pro ně něco, co se neodmítá. Proto do Ukrajiny investovali cca 5 miliard dolarů v naději, že si za tyto peníze celou Ukrajinu koupí, podmaní a ovládnou, vojensky obsadí a tím si připraví konečný útok na Rusko.

     Myšlenka je jedna věc, realita druhá. Dolary, investované do Ukrajiny, zkonfiskovali (zabrali) oligarchové v rámci rozvoje svého území vlivu, ekonomika státu se nezlepšila, nepokoje a nespokojenost občanů gradovala. Výsledkem toho byl Kyjevský Majdan, který byl iniciován za pomoci amerických poradců a peněz, tedy s bezprostředním vlivem USA. Majdan se však vymknul z rukou, způsobil více škody jako užitku a dal vzniknout nebývalému politickému chaosu. Regulérně a legitimně zvolený prezident byl bez dodržení ukrajinské Ústavy a zákonů nepravoplatně odvolán, byla sestavena prozápadní a proamerická vláda a ze stejně zainteresovaných lidí byl ve volbách zvolen parlament, který však byl či je z velké části zastoupen profašistickými elementy. Díky nastolené politice ukrajinské vlády v čele s premiérem Jaceňukem a prezidentem Porošenkem, vznikly na východě Ukrajiny nepokoje, když tamní obyvatelé nesouhlasili s profašistickou vládou v Kyjevě a odmítli její politiku akceptovat. A to byl moment, kdy se lámal ukrajinský chléb.

     S vývojem událostí jak v Kyjevě, tak na východě Ukrajiny, napětí eskalovalo až do bratrovražedné války, což nemohlo nechat sousední stát Rusko v klidu, když nepokoje na východě Ukrajiny se týkaly rusky mluvících Ukrajinců ruské národnosti, tedy krajanů. Na Krymu se již delší dobu připravovaly reálná opatření, která směřovala k vytvoření vojenských základen NATO a US armády, což znepokojovalo Ruskou vládu, neboť by to bylo přímé ohrožení bezpečnosti Ruska. Zatímco bezprostředně ohrožené Rusko bylo vynuceno přijmout adekvátní bezpečnostní a vojenské opatření ve formě anexe Krymu (zcela neformálně “věnované Ukrajině N. S. Chruščovem, původem Ukrajincem), nikým a ničím neohrožené USA vyslaly signál o vojenské agresi Ruska na cizí území, vyburcovaly protiruskou atmosféru a náladu u členských států EU a NATO a masívní propagandou, že je anexí Krymu ohrožena nejen Ukrajina, ale že Rusko bude usilovat o násilné, tedy vojenské uchvácení i pobaltských států, Polska, Maďarska, Slovenska a podle našich rusofobů dokonce i ČR a že je třeba tomuto nebezpečí čelit.

Military vehicles move along Red Square in Moscow during the Victory Day parade

[FOTO] Nebýt ruského jaderného arzenálu, Rusko by dnes už neexistovalo…

     To nabudilo, všechny rusofoby, protiruské elementy a živly včetně řady pravicově, resp. prozádpadně orientovaných politiků v EU, kteří podpořili ničím nepodložené tvrzení a lživé obviňování z Ruska a jeho prezidenta Putina z imperiálních cílů, vojenské agrese a bezprostředního ohrožení evropských, resp. pobaltských států. V této souvislosti se také angažovala a i nadále angažuje řada protirusky zaměřených českých politiků a veřejně činných osobností v čele s Karlem Schwarzenbergem a jeho stoupenci z řad TOP 09, ale také skupina českých intelektuálů s otevřeným dopisem, určeným západním lídrům, který však obsahuje nebývalé množství značně zavádějících a nepravdivých tvrzení.

     V úvodu článku byla řeč o rozdílnosti pohledu a chápání světové reality, odlišnosti v přístupu k naplňování životních potřeb, smyslu, hodnoty a způsobu života a s tím i pohledy a chápání vlastního ohrožení, bezpečnosti a z toho plynoucí potřeby obrany. Toto rovnítko je kladeno mezi západní státy a Rusko a přesto, že je konstatován markantní rozdíl v chápání lidských hodnot a smyslu života, je tento fakt na ruské straně až do té míry dehonestován, že ruský lid je považován za primitivní, zfanatizovaný pro neomezenou moc a roli prezidenta, národ, který má odlišné až nepochopitelné názory na funkci demokracie a jiné odlišnosti, které nejsou ochotni lidé se západním smýšlením prozápadní ideologií akceptovat.

Takový postoj je až nepochopitelný, neboť snad by se nenašel jediný rozumný a nacionálně zatížený člověk v Evropě, který by např. vyčítal americkému lidu a americkým občanům jejich přístup k životu, k životnímu stylu, vytýkal jim jejich zvyklosti, mentalitu a jiné lidské vlastnosti, které jsou americkému lidu vlastní. A už vůbec by se nikdo nesnažil jim tyto výjimečnosti nebo anomálie předhazovat jako důvod k potlačení na převýchovu, pokud ne už přímo k likvidaci. Ovšem USA, jako jediný samozvaný hegemon spravedlnosti, lidských práv a demokracie, nejmenovaný a nikým žádaný světový četník nad vším živým i neživým, si opravňuje uplatňovat svou moc a vliv i za použití kroucení rukou tak, aby se lidé umoudřili a respektovali jejich politiku.

[FOTO] Rusko ukázalo v roce 2008 v Gruzii, že plán rozpínavosti NATO nebude tolerovat…

     Existuje-li právo na sebeurčení, právo na národní identitu, právo na samostatnost a vlastní suverenitu, což v plné míře platí jak pro národy a státy v USA, v Evropě, tak stejně to platí pro ostatní státy a národy světa, Rusko nevyjímaje. Kromě toho je třeba mít na zřeteli fakt, že ruský národ je původem slovanský, tedy jistě výrazně odlišnými geny, mentalitou a tradicemi, než národy germánské či jiné. Ale nemyslím, že to je zrovna ten nejvíce rozhodující faktor. Výše citovaný názor vyřkla A. Merkelová jen jako fakt k pochopení toho, že co je běžné a normální pro západní civilizaci, nemusí být nutně shodné s civilizací východní. Civilizace má totiž mnoho podob, což dokladují stovky národností, o rasách nemluvě.

Pokud by se stejnou intenzitou napadali západní poltici národní identitu a rozdílnosti obyvatel Číny, s jakou si to dnes dovolují vůči Rusku, nepochybuji, že by to byl jejich konec. A že ruský lid a národ není jenom velkorysý, trpělivý a mírumilovný a jak se někteří mylně domnívají, že je to národ primitivů a opilců, pak o opaku svědčí mj. skutečnost, že dodnes americká NASA používá k letům amerických kosmonautů do vesmíru ruské vesmírné rakety. Ani ruské jaderné zbraně nejsou žádné atrapy, ze kterých by Západ, potažmo USA neměly žádné obavy či strach. To jen na vysvětlenou autorům dopisu, resp. petice, kteří podporují vojenskou eskalaci k vojenskému konfliktu a kteří by rádi viděli Rusko padnout na kolenou a pod bičem americké a západní demokracie! Jenže sebevědomí představitelé Západu spolu s Obamou a jeho přisluhovači zapomínají, že nyní Západ nemá co do činění s bezbrannou Venezuelou nebo Kubou, ale s jadernou velmocí! A to by si měli uvědomit dřív, než bude pozdě!

 Jiří B a ť a , 22. března 2015

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Medvěd
Návštěvník
Medvěd

Amíci si myslí, že budoucí válka bude v Evropě !! Velký omyl !! Když by si ti pitomci z USA něco snad začli, tak by silné Rusko v prvé řadě zničilo USA !! Tam převést válku v prvé řadě , aby i občané USA si uvědomili v těch jejich zabedněných hlavách , že na to nemají !!

Kit
Návštěvník
Kit

Jen mě tak napadá otázka k obrázku “Americká „obranná“ doktrína proti „zlému rozpínavému a vůbec špatnému“ Rusku”…. Kolik má Rusko základen po světě?

Surikan
Návštěvník
Surikan

ohledně dění co ví všichni. vidí všichni, a bohužel vidí jen to co mele posraná TV a placený zpravodaje. tedy jen propagandu. realita je tohle…..
amící jsou mrdáci. a pokud to vyvolají, rusáci je roznesou na kopytech. proto 3rok nic nedělají, a nechavají si srát na hlavu. Haarp je hovňous proti Magrel technologi. kdyby chtěly. vypustí to už dávno ale na co když mají lepší technologii, která má větší efekt a není škodlivý jako jaderné zbraně…
. usa má strach. před několika dny americká loď USS Theodore Roosevelt zdrhla do britských vod, protože rusáci na ně udělaly bububu a použily Magrel. USS Theodore Roosevelt byla tak špatně na tom, že měla co dělat dojet do bezpečných vod. kapitáni atd daly rezignaci, ukončily služby a nebo šly do výslužby. 😀 zajmalo by mě, co jim ukázaly, že se tak zhrozily a utekly( proč to v TV neřekly. je to 4 odzbrojení amíckých válečných strojů)
viz:
http://orgo-net.blogspot.cz/2015/03/americka-letadlova-lod-ochromena-ruskou.html

Jo, pan Tesla, Einstein věděly co říkají. amíci atd na to prděly, rus pokračovaly a teď jsou navrchu s čínou 😀
viz:
https://www.youtube.com/watch?v=aYjPW9Ffdes

nová era s Magrel technologii. jde o to, aby amíci neudělaly blbý krok pro to, aby získaly technologii a zničily ty, kteří už jí vyzkoumaly. Magrel vlastně vám vyrobí elektřinu, vlastní gravitační pole atd. i plazmu z něho dostanou. prostě gravitace. kterou drží celý vesmír po hromadě, i váš ntb drží gravitace.
https://www.youtube.com/watch?v=Sq2YX9XYwIQ

původ Magrelu je iraq. od tamtud to vyšlo a rus pokračovaly. amíci to zakázaly jako patent a označily jako nebezpečná technologie 😀
tohle jsou hrátky, které mají vyvolat
3tí světovou, ale rus nechce tak nabízí světu technologii aby se neválčilo, a mohlo začít lítat do vesmíru díky Magrel technologi.
nabídly, aby se zbouraly zbrojírenské továrny, a upravily se na stavby lodí a laborek kde budou poznávat a zkoumat gravitaci jako pan Tesla.
https://www.youtube.com/watch?v=_SHBFyxC-7I

ať amíci hebnou za tohle rozvracení světa aby byly jen oni velmoc a bohatý. plivanec na ně
kdo umí hledat, najde si pravdu.
děkuji i lidem co mají tuto stránku. otevřely mi oči, a postupem času jsem se naučil hledat abych si potvrdil ta fakta. to jak tu máte i s tím malým větráčkem co vyrábí energii je pravdivé. měl jsem doma pár nefunkčních Hdd a ono to fakt funguje. prostě fyzika-gravitace
je na tom sakra hodně pravdy. jen světu to kuli usa neukázaly…..
první zajmavé url co by vám vysvětlilo co je Magrel: ( oficiál web vědce )
http://www.keshefoundation.org
video kde to vysvětluje. není CZ:
https://www.youtube.com/watch?v=UrN99RELqwo#t=102

mejla
Návštěvník
mejla

krasne napsano

trodas
Návštěvník

1) faktická korekce, Nulandová sama řekla, že do Ukrajiny investovali USA na změnu režimu “více jak 5 miliard dolarů”: http://www.youtube.com/watch?v=eaR1_an9CnQ
Mě zaujalo slovo “investovat.” Jaký zisk asi USA z této investice očekávají?

2) vojensky nejsou USA ničím a nikým ohrožovány, ale je třeba jedním dechem říci, že samy USA ohrožují celý svět svými nezodpovědnými “hrátkami” a vojenskou politikou státem sponzorovaného terorismu (Irácká armáda sestřelila dva britské letouny nesoucí zbraně pro teroristy ISIL: http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/5575-iracka-armada-sestrelila-dva-britske-letouny-nesouci-zbrane-pro-teroristy-isilhttp://www.globalresearch.ca/iraqi-army-downs-two-british-planes-carrying-weapons-for-isil-terrorists/5433089 )

3) ekonomicky jsou USA ohrožovány smrtelně každou zemí, jenž odmítne prodávat ropu za dolary a akceptovat dolar jako světovou rezervní měnu, ve které bude daná země držet své rezervy a přebytky a ve které bude obchodovat – generujíc tak neustálý zájem o dolary a tedy umožňujíc USA zděňovat celý svět a tisknout peníze

Bod 3 se ale nedá – při existenci mýtu nezranitelných a neporazitelných USA – veřejně přiznat a tedy USA nezbývá než mlet nesmysly o agresivním Rusku.

Mám na to tento názor – pokud přijmeme pravdivý fakt, že Kennedy byl v právu, když nařídil vojenskou blokádu suverénního státu Kuby a hrozil světovou válkou, aby dosáhl odstranění Ruských jaderných střel z Kuby, pak ale Putin je v právu obklíčit Ukrajinu a potlačit snahy na ní postavit základnu USA, ze které by bezpochyb mířily na Rusko Americké rakety.
Tedy dokud Rusko toliko neoficiálně a navíc jen teoreticky podporuje Novorusy v jejich snaze o nezávislost, tak se chová velmi, velmi umírněně a neskonale méně násilně a agresivně než USA.

Nevím o tom, že by Rudá armáda obklíčila Ukrajinu a zavedlana ní blokádu do doby, než se Ukrajina vrátí ke svému neutrálnímu statusu a nevypoví veškeré cizí vojáky a nevzdá se provždy ambicí být členem NATO.
Pak a jen pak by byly činy Ruska srovnatelně agresivní, jako činy USA v 60 letech minulého století.

Nevím o tom, že by Rusko napadlo cizí státy – o USA se to dá tvrdit s jistotou.

Cico Ciciak
Návštěvník
Cico Ciciak

Ono predtým Kennedy nechal rozmiestniť rakety v Európe tuším v Turecku, preto tie rakety na Kube zo strany Rusov, vieš???!!!

Lock
Návštěvník
Lock

Já téměř idealisticky doufám, že ve vzduchu visí překvapení. Jednak jsem téměř s panikou sledoval články o suspendaci Capt. Heather E. Coleové, která byla zbavena velení a arestována na zakladně Miramar pro “neschopnost velení”. Důstojnice je velitelkou Wing1, tzn. strategické bombardéry. Její pochybení spočívalo v tom, že díky kritické chybě systému PAL v předávání kódu pro aktivaci jaderných sil USA byla pojistka, která znemožnila uskutečnění “řádu omezeného jaderného úderu na RF” v kooperaci s překvapivým úderem UK. Dle serveru freepress.cz a jeho citaci ruských zdrojů měla být v systému pojistka minulý měsíc rezignujícího vysokého velitele (nemůžu si vzpomenout na jméno), který prý odmítal jakýkoliv jaderný útok na RF. On byl v podstatě donucen rezigbovat pro stejný “charakterový kaz” jako Coleová jejíž odstranění oficiálně sdělovaly bez dalších podrobnosti i další dva angl. servery. Jsem v poslední době trochu vystrašený, takže se mi zježily vlasy, co jsem si ještě vzteky nevytrhal 😀
V souvislosti s personálními altruistickými výměnami ve Washingtonu, ale i v EU skoro nepochybuji, že by k tomu mohlo dojít. A to jsem radši vynechal stránku “Cole save our lifes. Snad si tam pár lidí uchovalo zdravý rozum!
Další, co jsem dneska zachytil je, že ponorky RF zahnaly v Baltském moři na útěk letadlovou loď UK, tuším Theodore Roosevelt, pomocí EMP zbraně Magrav, (jinak i Khybiny), která nakonec skončila na pobřeží a díky velikosti nemůže do přístavu Portsmoth. Stejný systém, kterým mělo loni oslepit nevyzbrojené SU24 us torpédoborec v Černém moři. Zdálo se mi to příliš scifistické a tak jsem hledal dál. Podle jednoho diskutujícího, všechny články prý uváděly, že ta letadlovka tam stojí dost podivně. Další, co jsem našel bylo, že technologii má na svědomí vědec íránského původu Mehran Kesh, který jí nabídl jako prostředek k nastolení rovnováhy oběma stranám, ale Obama jí exekutivně v r. 2012 zakázal dekretem http://www.keshefoundation.org/media-a-papers/keshe-news/313-us-presidential-decree-and-keshe-foundation-response.html
Takže pokud existuje dekret, patrně existuje i technologie, jejíž zákl. verzi má i Irán a který ji poskytl Sýrii(?). Pokud technologie existuje, tak na ni Rusové dva roky určitě pracovali. Navíc mi sedí název Putinovi operace “Březnový šok” jako odpověď na to patriotické “Atlantické odhodlání”. Ale tohle je jen můj pocit. Doufám, že i přes prognózy špatných časů a Sabatický rok(tímhle neshazuju Pozorovatelku!) je naděje na “příchod světla” a pohanský kult z Říma a Sedmihlavá saň, co povstala z moře bude ztrestána za pýchu a Prsten moci roztaven! Pokrytecká dnešní doba, která se nestydí za retuš historie, kdy EU mluví dvěma jazyky a nedokáže se přes licoměrnost politiků ozvat a zařídit se podle svého má chuť po Černobylu. Německo, Francie a Anglie(?) se podle T.Spencerové totiž přidávají i přes varování hegemona k čínské “kampeličce” a před nimi tam měla vstoupit Austrálie. Cesta ducha to asi nebude (i přes to řadu čínských objevů), ale doufám, že se přidají další a stávající ropný dolar padne a s ním i hegemon, který se staral hlavně o své zájmy a se spojenci jen manipuloval, viz. http://www.zemavek.sk/articles/view/sme-rukojemnikmi-nato
Je to skoro na článek, tak omluva.

Miloslav
Návštěvník
Miloslav

Evoluci politického uspořádání světa je možné pouze zpomalit ne zastavit. Američané v připravenosti na kosmopolitizaci zaostávají za evropskými kolegy. Jedna možná cesta k novému politickému uspořádání světa je uvedena v článku: http://miloslav7.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-planete.html

Frank
Návštěvník
Frank

Opět perfektní. Díky.

Nebuďte ovce
Návštěvník
Nebuďte ovce
Ostrava a Dny NATO!!!
Návštěvník
Ostrava a Dny NATO!!!

Odpůrci NATO. Přijeďte do Ostravy, koná se tam každoroční setkání DNY NATO. Stíhačky, bombardéry, vojska, elitní jednotky, tanky, prostě všechno. Zkuste mezi těmi statisíci návštěvníků vytáhnout ruskou vlajkou. Nebudete stačit utikat, gizdi. Dostanete po pysku a jen smrad po vas zustane. Ostrava!!!

David
Návštěvník
David

To někoho zbijete jenom k vůli vlajce? Mě docela ta západní politika vadí ,ale nikoho bych k vůli vlajce USA nenapadal .

mirpa71
Návštěvník
mirpa71

ty si riadny magor ja som tam bol minule s trikolorou Novoruska a cuduj sa svete nic sa nestalo!!!!!!!Magor jeden ale sak medzi kazdym sa najde zopar somarikov

Šťastný Čech
Návštěvník
Šťastný Čech

Jsem rád, že jsme v NATO. Se se už rusák nikdy neodváží. Jen ať zůstane sedět v láptích ve stepi ve své zemljance. Tam ma místa dost. Více než potřebuje.