Západ na rozcestí: “Systém vás nepotřebuje”. Aneb “Základní příjem” pro uprchlíky?...

Západ na rozcestí: “Systém vás nepotřebuje”. Aneb “Základní příjem” pro uprchlíky? Videa

Západ na rozcestí: “Systém vás nepotřebuje”. Aneb “Základní příjem” pro uprchlíky? Videa

Otázka tzv. “základního příjmu” (viz úvodní video) je v Evropě už dlouho probírána a zvažována. Základní příjem je neokeynesiánská metoda, jež je podobna Rooseveltovu plánu a která nalézá východisko z krize v dostání peněz dolů, ke spodním vrstvám obyvatelstva, ovšem s bonusem navíc – sází nikoliv na plánované hospodářství, nýbrž na seberealizační potenciál obyvatelstva, jemuž je ponecháno na vůli, jak naloží s výhodami plynoucími z odstranění rizik samostatně se rozhodující existence. S touto teorií poprvé přišel Belgičan Van Parijs a první referendum o zavedení základního příjmu “náhodou” proběhlo ve Švýcarsku v roce 2012 (více).

V souvislosti s letošní uprchlickou vlnou je téma opět široce rozebíráno, obzvláště z Německa se ovšem ozývají názory zcela protichůdné, tzn., že uprchlíci v Evropě naleznou pracovní uplatnění, ba dokonce že podpoří vzestup evropských ekonomik.

Každému soudně uvažujícímu člověku musí tento názor přijít k smíchu – vždyť Evropa si už několik let, obzvláště od vypuknutí ekonomické krize po pádu Lehman Brothers v roce 2008, neví rady s nezaměstnaností vlastních obyvatel!

V souvislosti s uprchlíky se proto nabízí otázka, z čeho vlastně budou žít. A k pozornosti se nabízí teorie o základním, tzn. ničím nepodmíněném příjmu. Naše ekonomka Ilona Švihlíková jej už před několika lety shrnula do věty: “Systém vás nepotřebuje”. Konkrétněji – systém ti dá na základní střechu nad hlavou, na základní energie a potraviny, na základní lékařské ošetření a pokud ti to nestačí, tvůj problém. Ilona Švihlíková dodává, že pokud by systém uplatnil všechny technologie, které má k dispozici, stačí mu na chod systému nějakých 10 procent lidí a zbytek je naprosto zbytečný – viz čas cca 18:30 přednášky z roku 2012 a celkově doporučuji celou první polovinu, kde je řeč m.j. o tom, že holocaust se dnes už nenosí, proto se systém lidí bude zbavovat inteligentně:

Císař je nahý
To jsou přece ty císařovy nové šaty.
To je ale nádhera! Nikdo nechtěl dát znát, že je nevidí.
Až najednou zvolalo jedno malé dítě: Císař je nahý!

Pak se přidali i ostatní, staří i mladí a volali: nahý, nahý, císař je úplně nahý! Díky těmto prostým slovům, vyřknutým z úst, která se ještě nenaučila přetvářce, se v Andersenově pohádce zhroutí celý systém založený na klamu a předstírání.

Článek českého ekonoma Milana Zeleného, je ještě staršího data, než vložená videa – je z roku 2011. Mimo jiné v něm už tehdy napsal:

Stojíme před okolnostmi nikdy předtím (s výjimkou pádu státu Říše římské) nepoznaném: poprvé jsou vyspělé ekonomiky v situací, kdy se již žádný nový sektor neobjeví (jako dříve zemědělství, průmysl a služby), protože homo oeconomicus může provádět pouze čtyři druhy hospodářských činností: produkovat potraviny, vyrábět věci, poskytovat služby, anebo nedělat „nic“ kromě spotřeby (tj. žít z vybraných daní).

Ve vyspělých ekonomikách jde o bezprecedentní situaci: krize nejvíce postihla USA, západní Evropu a Japonsko. Méně vyspělé země, jako Čína, Indie a Brazílie krizí neprocházejí, protože sektory průmyslu a služeb ještě absorbují pracovní sílu. Nejsilnější a nejdelší růst ještě čeká, i když vzdáleně, Afriku. Proto se dočasně přesouvá těžiště hospodářské moci do Asie a Brazilie. Dočasně proto, že i tam akceleruje přesun do sektoru služeb a následně do koncovky „sektoru“ Státu.

Nejde tedy jen o vleklou krizi, ale zároveň o dlouhodobou kvalitativní transformaci. Krize je cyklická, transformace je jednosměrná a nezvratná. Přechod od agrární na průmyslovou společnost byl provázen řadou krizí, ale procesy transformace byly nezvratné, i když současníkům spíše skryté. Vyspělý svět prochází mocnou transformací ekonomického myšlení a chování, vznikají nové podnikatelské modely, způsoby výroby a spotřeby, mění se životní styly jedinců i komunit. Není návratu, zůstává jen cesta vpřed, cesta do relativního neznáma. Jen politické a bankovní elity stále nechápou a nechtějí chápat společenskou transformaci – přesahuje totiž časový horizont jejich zájmů.

Paradox je, že dominantní způsob makroekonomického myšlení (intervencionismus, keynesianismus, monetarismus a jiné -ismy) je nediferencovaně propagován v globálním měřítku. Alternativní přístupy jsou efektivně umlčovány a zamlčovány, neexistují teoretické ani praktické pojistky, které by mohly nastoupit v případě kdy rozpoznáme, že ekonomika není stroj, ale organismus. Po takovém poznání se propast mezi teorií a praxí rozprostře i za viditelné obzory, protože alternativní přístupy nejsou dostatečně rozvíjeny.

Jakákoliv monokultura, ať již řepka, automobily nebo způsob myšlení, jde proti principům živých organismů a dlouhodobé udržitelnosti. Monokultura je receptem k záhubě, zatímco různorodost a diferenciace plodin, výrob a vědeckých teorií je výrazem pudu sebezáchovy, který se z globálních společností mysticky vytratil.

Zásadní věta je mým pohledem ale tato, kterou lze vztáhnout i na Evropu:

“Spojené státy dnes zaměstnávají půl procenta celkové pracovní síly v zemědělství, patnáct procent v průmyslu a sedmdesát procent ve službách. Podíly na celkové pracovní síle všech tří sektorů i nadále klesají (díky růstu produktivity práce). Prostor, uvolněný pro nezaměstnanost a státní služby se tak neustále rozšiřuje. Podmínky pro maligní růst Státu jsou tak nastaveny.”

Celý text zde.

Základní mzda jako řešení nepotřebnosti pracovní síly?

A jsme zpět u základní mzdy, jakožto řešení toho, že západní ekonomika je v koncích, protože k efektivitě jí díky technologiím stačí jen minimum pracovní síly. Jak v přednášce Ilony Švihlíkové, tak v článku Milana Zeleného je zdůrazňována role přírodních zdrojů a nebezpečí jejich dalšího drancování. Povznést asijské a africké země na úroveň západní kultury by znamenalo další a tím již neudržitelné drancování. Řešením tedy není dostat zbytek světa na úroveň atlantické kultury, ale atlantickou kulturu na úroveň zaostalých kultur.

A tímto pohledem, kdo bude za “základní příjem” vděčný a tím poslušný a kdo naopak se bude bouřit? Je to Evropan nebo uprchlík, přes koho lze “restartovat” lidstvo? Čí hodnoty je vhodné podporovat a čí naopak zastavit?

Krize člověka atlantické kultury (bílého člověka?)

Ale především – jak si Evropa, resp. atlantický člověk, představuje svůj další růst, zastaví-li příval uprchlíků a nezmění-li nic na svém konzumním a tím drancujícím způsobu života? Vždyť je tak či tak v koncích! Kolik pracovních uplatnění už zrušil jen proto, že si výrobky koupí za pakatel, protože vyrobené za minimální mzdu někde na opačném konci světa? Nakolik přistoupil na své ovládnutí tím, že všechno roste v supermarketech a jediné co potřebuje, je dostatek peněz?  Nakolik přistoupil na své zotročení tím, že za cenu vlastního zadlužení prahne po každé nové technologii a módním výstřelku a vším tak živí systém korporací a bank, který ho vede k sebezáhubě? A dochází dokonce atlantický člověk k přesvědčení, že k udržení těchto “hodnot” už nepotřebuje nic jiného, než zbraň v ruce?

Vložená videa jsou z roku 2012, článek Milana Zeleného je z roku 2011. Na závěr přidávám odkaz ještě na jeden názor, který je více jak 30 let starý. Pochází od člověka, který je doživotně zavřený coby terorista, protože má na svědomí smrt tří lidí. Jakožto tělem i duší pacifista proti jeho zavření nic nemám, přesto souhlasím s názorem, který se objevil v době, kdy byl souzen a kdy o něm bylo řečeno, že je to génius, jehož myšlení lidstvo pochopí až za spoustu let. Cituji část:

“Průmyslová revoluce a její následky jsou pro lidstvo katastrofou. U nás, kteří žijeme ve vyspělých zemích, kde došlo sice ke značnému prodloužení života, ale zároveň k jisté destabilizaci společnosti, se život stal neuspokojujícím, lidé byli vystaveni ponížení, což vedlo k všeobecnému psychickému utrpení (v zemích třetího světa i k utrpení fyzickému), a přírodě začalo být těžce ubližováno. Pokračující vývoj technologií situaci ještě zhorší. Jistě vystaví lidi ještě většímu ponižování a přírodě bude ještě více ubližováno, a pravděpodobně to povede k většímu společenskému rozkladu a psychickému utrpení a může vést rovněž ke zvýšení fyzického utrpení dokonce i ve vyspělých zemích.
Industriálně-technologický systém může přežít, nebo se může zhroutit. Pokud přežije, možná bude nakonec dosaženo nízkého stupně fyzického a psychického utrpení, ale to je podmíněno absolvováním dlouhého a bolestného období úprav a stane se tak pouze za cenu permanentního snižování lidí a mnoha dalších živých bytostí na úroveň produktů techniky a pouhých ozubených kol společenského stroje. A navíc, pokud tento systém přežije, následky budou nevyhnutelné: neexistuje způsob reformy nebo modifikace tohoto systému, který by nezbavil lidi ztráty důstojnosti a autonomie.

 

Pokud se tento systém zhroutí, následky budou stejně bolestné. Ale čím více systém vzroste, tím hroznější budou následky jeho rozpadu. Má-li se tedy rozpadnout, ať je to raději dříve než později.
Celý text zde
Shrnutí
Základní příjem je mým pohledem určen především uprchlíkům. Důvod: protože pohledem GP jsou uprchlíci jediným způsobem, jak reformovat tento systém, který stvořil atlantického člověka, s jehož reformací si neví rady.

 

Aby bylo jasno – nejsem proti technologiím a pokroku (ač historie už zná situace, kdy člověk rozbíjel stroje, protože mu braly práci), jsem proti technologiím a pokroku, které postrádají zdravý selský rozum. To znamená proti takovým, kdy účel (peníze) světí jakékoliv prostředky. Proti systému vrcholné prostituce, kdy základní otázka nezní “co”, ale “za kolik” a který je dnes dotažen ke svému vrcholu.

 

A pokud člověk atlantické kultury má hodnoty postavené pouze na poměru stavu konta a nabídky v supermarketu a od systému očekává především dostatečně plnou peněženku a kohoutky s plynem a vodou bez nutnosti omezování (jako tomu bylo za komunistů), čímž tento systém živí, pak je každé volání davů po změně marností. Že se tak stalo je tím, že technologicky člověk předčil svůj duševně-duchovní vývoj.

 

 -Pozorovatelka-  18.11.2015
Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Nágardžuna
Návštěvník
Nágardžuna

Možno matrix nie je len scifi ale prorocka vizia buducnosti…
Mlada generacia už dnes polovicu casu travi na socialnych sietach, teda vo virtualnom svete. Ak v buducnosti sa stane beznou aj praca z domu cez internet, + prirodzena pohodlnosť = clovek bude travit vo virtualnom svete mozno 90 % času. Z toho bude vyplyvat zmensujuci sa narok na priestor v realnom svete, co bude istym riesenim preludnenia. Casom by sa mohlo ukazat ako neekonomicke zivit celé telo, ktore už sa aj tak nevyužíva. Postačí hlava nastoknuta na nejake “martanske vozitko”. Vyvoj vsak pojde dalej a aj cela hlava sa stane prepychom, postačí len predný mozok v živnom roztoku, napojený na internet. 99,9% populacie bude redukovaných na predný mozog a bude 100% času traviť vo virtualnom svete. To 0.1 % ktorým zostane celý realny svet, ho de fakto vlastní už teraz. To su tí rotschildovci, rokefelerovci a ich služobnictvo… + zopar “servisných pracovníkov” ktorí budu dohlidať na bezproblemovi chod “matrixu”, ktorý budu inak zabezpečovať stroje.
V dlhodobejšej buducnosti sa neda vylučiť, že na najde sposob ako komplet vedomie človeka “preniesť” do virtualneho sveta a potom už nebude potrebne živiť žiadnu časť tela, žiadnu hmotnu zložku. V realnom svete už zostane len tich par “vyvoleních” a armada robotov, ktorá sa bude starat o ich potreby a o energeticke napajanie matrixu.Ak by v ešte vzdialenejšej buducnosti tí “vyvolení” z nejakych pričin vymreli, zostala by na pohľad len pusta planeta bez života, možno ako mars. Ak by na nej pristali “hmotní” mimozemšťania, mysleli by si, že ide o pustu vyprahnutu planetu. No pri bližšom skumaní by zistili, že je tu nejaky proces, ktorý z nej permanentne odčerpava obrovske kvanta energie (zabezpečenie prevadzky matrixu). To sposobilo, že planeta stratila biosferu, aj vačšinu atmosfery a stala sa mrtvou. Nedokazali by vsak zistit o co ide, pretože matrix by už bol uzavrety do seba a okrem odberu enerdie by sa nijako neprejavoval v realnom svete.
PS: Co ak to takto v sucasnosti funguje na Marse???

informatix
Návštěvník
informatix

Malá úvaha o produktivite práce, nadvýrobe, nezamestnanosti, skracovaní pracovného času a zbytočnosti zamestnancov…

https://diskuter.wordpress.com/2015/11/20/paradox-produktivity-prace-a-nezamestnanosti/

pavjan
Návštěvník
pavjan

Mám otázku: Kde na to vezmete prachy? Dneska všichni makaj, nebo to alespoň předstíraj a stát nemá prachy, aby ufinancoval život národa. Státní dluh utěšeně narůstá. Navíc každej odborník, či politik skuhrá, jak nebude na důchody. Takže: Kde na to vezmete prachy?

Palpav
Návštěvník
Palpav

V tom filmu je odpověď

nebory
Návštěvník
nebory

Napadlo vůbec někoho zkrátit pracovní dobu? Veškeré problémy lidstva, o kterých článek pojednává pramení z nadvýroby. A ta je kvůli nuceným 8h.pracovním směnám(40h týdně).

Jenže kolik prac.hodin týdně je OK? Nechme to na lidech, kolik chtějí pracovat(smluvně vázané se zaměstnavatelem).

Pokud budeme moci pracovat kolik chceme(potřebujeme), tak vím zcela jistě, že časem to bude trendem pracovat méně, protože v práci to moc lidí nebaví. A když budou lidi chtít dělat méně, tak jednoduše sníží svou (s)potřebu. Já už dnes nemám auto. Kolik jsem ušetřil? 350k za auto, + 10k kč ročně za provoz. To jsou peníze, které jsem já a systém nemuseli vůbec udělat. Dále se dá žít bez značkového ošacení.

Alkohol a cigarety je pro ty co chtějí pracovat. My co nechceme dělat otroky tyto látky vynechávame… 🙂
Chytrouše každý rok? To je ročně dalších 7000kč, co nemusím já robit a příroda si trochu uleví.Obyč.telefon mám samozřejmě – 4roky.

Dovolená?(spalování leteckého benzínu) není vůbec potřeba. Když už nedělám na auto a značkové oblečení a ty konzumní vydobytky, tak pracuji o dost méně a tak mne ani nějaká rekreace neláká. Mohu dělat ještě méně.

Další úspora v práci je přátele si posvítit na místní politiky/úředníky. To už ale musí počkat na uvědomnění si vlastní blbosti, robit oněch 40h/týden, více lidí. S větším volnem vzroste i menší únava po práci. Navíc nově uvědomělí lidi nebudou ubíjeni chlastem. A tak se o to budou více ptát zástupců lidí… Menší korupce, ještě méně v práci….
Nakonec to dopadne tak, že se bude pracovat jen 1h denně(místo 8mi) a nedojde na slova Ilony Švihlíkové, že Kapitalismus přežije, ale že k tomu bude potřebovat jen 10% současné populace.
Práci budou mít všichni, protože nikdo nebude chtít dělat na nějaké základní příjmy komukoliv jinému. Jsou prostě věci, na které se bude muset dělat pořád(jídlo, nábytek, nákl.auta,vlaky,počítače, talíře, atp…). Tam budou dělat lidi.

(znáte někdo nějakého Žida, který pije alkoholické nápoje? Znám ovšem mnoho firem na alkohol, které Židé vlastní. Ví moc dobře, že za úspěchy které toto etnikum má vděčí mimo jiné tomu, že nepijou oni, ale jiní…. Vezměme si z nich příklad a nenadávejme už žárlivě na ně, že za všechno zlé mohou. Oni jen nedělají to, co si jiná etnika ještě dostatečně neuvědomila)

jirizkolina
Návštěvník
jirizkolina

Základní příjem je naopak velmi prospěšná věc. Evidentně pan VK vůbec nic nepochopil. Jsem na 100% přesvědčen, že ten dokument Základní příjem – Kulturní Impuls vůbec neviděl.

Bez práce nejsou koláče, ale práci dnes dělají stroje a proto dáme koláče strojům? Nikoliv, necháme si koláče pro svou spotřebu.

A jak kdo naloží s volným časem, je už na každém z nás. To jen pan VK podsouvá, že budeme otroky systému.

Celý článek je jedna velká demagogie.

Pavel
Návštěvník
Pavel

Já si naopak myslím, že dneska jsme na tom daleko hůře než dříve. Peníze se pomalu stávají papírky, za které je možné si koupit spoustu načančaných cinkrlátek.

Většina služeb nefunguje a to, co si můžeme koupit v hypermarketech jsou povětšinou šunty s úmyslně zkrácenou životností.

Např. stavební firmy jsou tak vyhlášené svojí zlodějinou a nekvalitní prací, že lidé si už raději staví sami. Systém je úplně chromý a neschopný. A když Vás někdo okrade, tak to už ani policii nezajímá.

Podle mě naopak chybí obyčejná poctivá práce jako protihodnota toho, co děláte v zaměstnání. Na žádný rozumný projekt nejsou peníze.

Rozdat peníze těm, co nic nedělají, bude znamenat jediné – další okradení poctivých lidí! To je jen inflace a naředění hodnoty peněz a nic více. Nakonec to dopadne tak špatně, že lidé přejdou ve vzájemné směně na barter – službu za službu. A tím padneme hluboko do středověku.

Megafon
Návštěvník
Megafon

Začínám mýt neodbytný pocit, že kapitalismus a zejména právě dominující oligarchismus se svým parazitním stádem není schopen tento problém řešit a to už proto, že řešení nutně jde proti samotné podstatě kapitalismu. Tedy neustálé zvyšování obratů za účelem zvyšování zisků a tak stále dokola až do úplného zblbnutí. A to vše do té míry, že už to ztratilo smysl. Zdá se, že nutně bude muset dojít ke globálnímu přerozdělení zdrojů. Jinými slovy k vyvázání enormních zdrojů z rukou jednotlivců, protože tato forma vlastnictví světového bohatství cyklicky vytváří v systému nerovnováhu a hluboké krize, jež jsou historicky řešeny stejným, tupým způsobem. Součástí tohoto přerozdělení bude muset být i “nový únor” a narovnání zad tvůrců hodnot, což jsou lidé skutečné práce. Pokud nedojde k posunu směrem k vytvoření spravedlivého systému dle zásluh je jakákoliv debata zbytečná a budenutno vyleštit laufy Aurory. Stávající západní model, o našem nemluvě, pro to dělá maximum.

facitoris
Návštěvník
facitoris

Taká otázočka načo vlasne človek vytvoril stroje a robotov nie náhodov na to aby sa nemusel nadreť ako otrok a stále robil ten istí monotonny pohyb a mohol sa venovať aj iním činostiam ako chodiť na 8 aź 12hodin denne preflákať svoj život ako robot niekde v montovni či nepotrebnom úrade kam sa človek pozre tam len vidí akým tempom rastú kancle veď kam by dali svoje detičky a známich račej nech sú doma zo ZP menej škody narobia a páni z Korporacii sa budú museť rozdeliť o zisk po zavedení dane zo strojov a nie z otroka to ZP + Priama demokracia bude mať jedine zmysel keď sa zavedie celosvetovo a podĺa mňa to neznamená NWO je to čo produkujú korporacie pár profituje na druhých čo vytvoria.

Megafon
Návštěvník
Megafon

Neboj se a řekni to jak si to myslíš. Je zbytečné to zaobalovat. Po 26 letech kdy náž Československý kapitalismus předvedl téměř vše krom nové světové války je čas pojmenovat vše jak to je.

okal
Návštěvník
okal

Současná sociální síť je nedostatečná, na novém sociálním systému v kapitalismu, pracují sociologové a filozofové, již delší dobu, má za účel předejít sociáním bouřím a zachránit současný systém na další dobu. Více lidí přemýšlelo, jak kapitalisté zabrání jeho realizaci, takže to vyřešili, přílivem dalších lidí do Evropy a na to žádná ekonomika nemůže mít. Fantasticky jednoduché.

zvědavá matka
Návštěvník
zvědavá matka

mimo téma – omlouvám se, ale podle mne docela zajímavá zpráva: (Sp.)

“Od začátku roku prodaly centrální banky americké dluhopisy v hodnotě 115,3 mld. dolarů. Jestliže se do konce roku statistika nezmění, bude rok 2015 prvním rokem v dějinách, kdy suverénní věřitelé předložili cenné papíry USA ke splacení.”

Já dodávám, čím dřív, tím líp – aspoň přijdou na jiné myšlenky, než je nakládání zbraní a munice u nás….

A připojuji pro ty, kterým v záplavě mediálních lamentel, kterak chudáci studenti nemohli zapálit kvůli prezidentovi svíčky, unikla drobná zpráva o “nepokojích” “několika” “extremistů” a “xenofobů”
https://youtu.be/8Ecfjpv_aFE

Dává to naději, že si už někdo uvědomuje, že není plastelína ( jak trefně řekl pan prezident… 🙂