Zániky národů nastanou střetem mezi kohortami Generací X a Z, procesy budou...

Zániky národů nastanou střetem mezi kohortami Generací X a Z, procesy budou kopírovat Calhounův experiment s kolonií myší! Social Justice Warriors a fenomén genderismu ztělesňují v ČR gardy Milionu chvilek a umělecké fronty, která v novém songu vyzývá ke svržení prezidenta a premiéra! Degenerativní procesy ve společnosti mají původ v genetických změnách generace Z, která připomíná závěrečnou fázi vymírání myší kolonie! Proces je objektivní a nezvratný?

Zániky národů nastanou střetem mezi kohortami Generací X a Z, procesy budou kopírovat Calhounův experiment s kolonií myší! Social Justice Warriors a fenomén genderismu ztělesňují v ČR gardy Milionu chvilek a umělecké fronty, která v novém songu vyzývá ke svržení prezidenta a premiéra! Degenerativní procesy ve společnosti mají původ v genetických změnách generace Z, která připomíná závěrečnou fázi vymírání myší kolonie! Proces je objektivní a nezvratný?

Pokud jste již četli moje dvě knihy, tak už víte, nakolik je bílá civilizace vystavena procesům útoků na svůj genom. V tomto článku bych rád rozšířil jedno z témat, které jsem do poslední knihy neumístil a nechal jsem materiál pro veřejnou publikaci zde na Aeronetu. Pracovní a otrocká bílá rasa, která má funkci bojovníků a budovatelů, bude čelit postupem času nezvratnému procesu zvanému “Autoregulus”. Je to de facto datum expirace lidské DNA, kdy genom bílé rasy začne postupně degenerovat a kopírovat procesy, které jako první objevil Dr. John B. Calhoun a správně odvodil mechanismus, který ovšem neuměl ještě pojmenovat.

Článek a video z experimentu najdete zde. Proces “autoregulus” lidského genomu je součástí projekcí Kapitoly II. Syndikátu a Dr. Calhoun nemohl o tomto mechanismu v roce 1972, kdy po 4 letech zakončil svůj výzkum myšího habitatu s katastrofálním výsledkem myší populace, vůbec nic tušit. Správně ale popsal jeden z poznatků, který nazval “Behavioral sink” ve smyslu odpadní jímky, která při vypouštění vody vytváří mohutný vír a nasává všechno z okolí.

Dr. John B. Calhoun

Calhounův koncept “Behavioral sink” na populaci myší byl samovolně aktivován ve chvíli, kdy došlo k přemnožení myší v umělém habitatu v laboratoří. Dr. Calhoun to přičítal přemnožení, ale tento jeho závěr je zcela chybný. Koncepční vývoj v Číně, ale vlastně i v Indii ukazuje, že přemnožení, tedy přelidněnost v případě lidí, nevede k nastartování behaviorálního sinku.

Nikde v Indii, v Číně a ani v Brazílii není vidět, že by v přemnožených ghettech docházelo k vymírání, nebo dokonce k úpadku libida a porodnosti, což bylo ovšem v Calhounově experimentu s kolonií myší zcela patrné. Dr. Calhoun tehdy v 60. a 70. letech nemohl svoji teorii více rozvinout na hlubších výzkumech, nebyly k tomu ani v té době podmínky a zkušenosti z praxe. Přesto však jeho poznatek “Behavioral sink” je správný. Ovšem to, co je chybné, to je spouštěč tohoto procesu. Není to nadměrná populace v rámci jednoho habitatu, ať už myší nebo jiných tvorů, ale je to iterační genový mechanismus zabudovaný přímo do genomu tvorů.

Přelidnění a vysoká populace nevede k zániku civilizace, spouštěčem je něco jiného

V případě myší dochází k nastartování procesu “Autoregulus” po zhruba 10 až 15 generacích myší, což je zjevný přírodní mechanismus, který má zabránit tomu, aby planeta Země nebyla zamořena triliony myší. Architekti planety udělili myším jen několik generačních cyklů genomu, než dojde k nastartování autoregulus mechanismu. V Calhounově experimentu celou kolonii myší v roce 1968 na začátku experimentu odstartoval jediný pár dvou myší. Z nich potom vzešly další tisíce potomků v dalších generacích, až nakonec v roce 1972 projekt skončil, protože celá populace vymřela, naprosto zdegenerovala, jejich těla nebyla schopna životních funkcí, ani příjmu potravy.

Počet iterací genomu myši byl vyčerpán a autoregulus zahájil destrukci genomu kolonie myší. Lidská bílá rasa má počet těchto cyklů rovněž omezený. Toto ovšem Dr. Calhoun vůbec netušil, to je poznatek a informace z Kapitoly II Syndikátu a procesy, které nás čekají, budou otřesné. Přesto ale cítím potřebu tyto informace uvolnit, je to nezbytné. Níže máte video z Calhounova děsivého experimentu. České titulky zapnete tlačítkem “CC” v liště videa.

Možná jste si všimli a zaregistrovali, že každá další generace bílé rasy je nějaká divná a jiná. V celé západní civilizaci probíhají procesy, kdy každá další kohorta, tedy generační skupina své doby, je méně odolná a více se odchyluje od ustálených hodnot, která platily po celá dlouhá staletí. Ten proces začal v polovině 60. let, kdy se začala v bílé civilizaci rodit tzv. Generace X, která je v ČR a na Slovensku jinak označována jako Husákovy děti.

Tato generační vlna trvala přibližně od roku 1961 (plus mínus pár let) do roku 1980, přesné ohraničení ale není dané, jde o přibližné zaměření. Tato generace se totiž od všech předchozích generací v něčem liší. Je to první generace, na které lze pozorovat zahájení procesu autoregulus. Právě tato generace dnes představuje první generaci, jejíž členové jsou rozštěpeni. Část členů této generace vyznává hodnoty předchozí Generace W – Baby Boomers (lidé narození po II. sv. válce do roku zhruba 1960), ale druhá část generace X už vykazuje podivné chorobné procesy, např. odpor k vlasti, vítání cizích ras a etnik, podpora a obdiv deviací, inkluzí, podpora homosexuality, podpora feminismu, LGBTQ a pedofilie.

Generace X bude poslední generací, která bude podobná svým předkům

Tady je třeba si uvědomit, že Generace X vyrůstala ještě před rokem 1989 a před érou sionistických globalizačních procesů v Evropě, které tyto degenerativní procesy v bílé rase akcelerují. Přestože tedy Generace X by měla být nenarušená, přesto to už neplatí. Nejde tedy o poruchu genomu způsobenou indukcí z léků, z potravin a vody, ale jde o náhlý genetický proces ve velké části Generace X. V případě Generace W nic takového zpozorováno nebylo. Ten proces navíc byl nastartován globálně v zemích celé bílé populace přibližně ve stejnou dobu, v různých politických režimech, v různých společenských systémech. Je vyloučené, aby nastartování autoregulus procesu bylo indukováno. Je to tudíž s vysokou pravděpodobností iterační odpočet, který byl u bílé rasy odstartován v polovině 60. let.

Jednotlivé kohorty generací po II. sv. válce.

Poslední generací v současné době je Generace Z, tedy lidé narození přibližně ve druhé polovině 90. let, kteří dnes dospívají a půjdou poprvé k volbám. Tato generace již vykazuje zcela prokazatelně znaky poklesu IQ, projevy degenerace, úpadku libida, rozvratu pohlavní identity, zvýšení pohlavní nejistoty a neurčitosti, projevy sterility, procesy feminizace biologických znaků u mužů, neplodnost žen, ztrátu libida u bílých žen na bílé muže, odcizení od vlasti, od národa, neuznávání autority rodičů, úpadek vzdělání.

Mnoho z těchto procesů je samozřejmě indukovaných, protože děti vyrůstaly v prostředí sionistické globalizace a byly vystaveny působení prostředků řízené genocidy, jako jsou léky, potraviny, kontaminovaná voda, elektrosmog atd. Nicméně, je v tom jeden zásadní háček. Tyto změny a degenerativní procesy probíhají nejen v tzv. západních neoliberálních zemích, ale je možné je sledovat i v Rusku a ve Skandinávii, kde tyto indukční faktory zdaleka nejsou tak daleko. Proto i zde musíme přiznat, že ani v případě Generace Z nejde výhradně o indukovaný proces, ale jsme svědky objektivního procesu spuštění a prohlubování autoregulus mechanismu destrukce genů bílé rasy.

Záchrana bílé civilizace bude možná přechodem do jiného nosiče vědomí, který nemá genetickou expiraci

Obávám se, že jde o součást genetické expirace bílé rasy, která byla stvořena k účelům boje a budování, o tom píši více v nové knize. Velice rád bych věřil, že jde pouze o indukované procesy, ale všechny závěry ukazují na opak, že došlo k nastartování autoregulus mechanismu v genomu bílé rasy, a začalo to právě v Generaci X. Jedinou záchranou bílé rasy v takovém případě, a to je hrozivé zjištění, je opuštění biologického těla a přenesení vědomí do jiné schránky, logicky se nabízí singularita a splynutí se strojem. Vidíte, že najednou všechno do sebe časově a synchronně zapadá.

Procesy splývají a slučují se. Co je ovšem důležité, to jsou Židé, tedy nositelé kompendia, o kterém více píší v knize. Jejich rasa evidentně je těchto autoregulus mechanismů ušetřena, a je to i logické, když víme, jak vznikla bílá rasa. Snaha o zachování Amšelah Hare’dim u Židů znamená, že jejich genetický kmen neobsahuje autoregulus. Osobně mám pocit, že autoregulus byl zabudován do genetické výbavy bílé rasy po kontaktu lidské civilizace v době před cca. 6000 lety s nezvanými hosty, o kterých podrobněji píši v knize.

Generace myší to mají spočítané.

Zatímco Židé vzešli z krve Nephilim, u bílé rasy je to mnohem komplikovanější a v knize jsem to raději nerozváděl, abych nevnesl do hlav čtenářů ještě větší chaos. Je naprosto zjevné, že dnešní bílá rasa pochází z Íránu a tzv. Aryanů. Nephilim vytvořili nejen Židy, ale i bílou rasu, ale jen určitou její část, která nese krevní skupinu 0 s faktorem Rh negativní. To je faktor, který pochází z Nephilim a nemá nic společného s touto planetou. Pokud máte krevní skupinu 0 Rh negativní, potom pocházíte z Nephilim stejně jako Židé.

Bílá rasa tak byla spolu s Židy v době před 60,000 lety na stejné úrovni. Procesy degenerace a autoregulus mechanismu se tak s největší pravděpodobností nikdy nebudou týkat lidí s krevní skupinou 0 Rh negativní. Tito lidé se ale stanou terčem zájmu, protože nesou kompendium Nephilim stejně jako Židé. Snaha o import migrantů do Evropy a masivní likvidace bílé rodiny je de facto hromadným ničením celé bílé rasy s cílem eliminovat tu část bílé rasy, tedy její většinu, která nevychází z Aryan báze a byla v době před cca. 6,000 lety upravena pro práci, budování a boj.

Střet generací bude fatální, děti (z Generace Z) budou nenávidět své rodiče a prarodiče (z generace X)

Proto je tak důležité komplexně porozumět procesům v nacistickém Německu v okruhu okultních společností Vril a Thule, které úplně stejně pochopily, že na Aryanech je něco zvláštního, ale nebyla to nadřazenost, to je naprostý nesmysl. Ta důležitost spočívala v tom, že nesou úplně stejné kompendium Nephilim jako Židé. V tom je ta důležitost Aryanů, Adolf Hitler tohle nikdy nepochopil a ani Heinrich Himmler na to nepřišel. Bylo to navíc nepřípustné uvažovat, že by Aryané a Židé měli něco společného. Ideologický dogmatismus tak nepřekročil stín tvůrců III. Říše. Autoregulus mechanismus tak především způsobuje, že vlivem genového křížení i mnoho sionistů a Židů bude čelit autoregulus procesu. Právě proto globalčiky tak spěchají s výzkumem umělé inteligence a především kvantových neurálních sítí. Je to de facto úprk z biologických těl a nosičů, které budou čelit genetické expiraci genomu stejně jako kolonie myší v Calhounově experimentu.

Děsivým procesem střetu Generace X a Z v České republice jsou organizátoři Milionu chvilek a skupina členů kulturní fronty složená ze zástupců Generace X,  která nahrála píseň s názvem Pýcha předchází pád. Song nazpíval raper Galen a refrén zpívá Bára Basiková. V písní zaznívají výzvy k demisi Andreje Babiše a Miloše Zemana a zaznívá dokonce výhrůžka s odkazem na defenestraci. Skupina umělců a zpěváků v tomto songu je právě mix Generace X a Generace Z. Najdeme tam i zástupce Generace Y, tzv. Mileniály. Část Generace X je ještě nezasažena autoregulus mechanismem a z nich se rekrutují právě voliči alternativy, ovšem část jejich vrstevníků stejného věku je hojnými účastníky akcí Chvilkařů.

Degenerace bílého genomu není indukována zvenčí, jak se původně myslelo. Externí faktor degeneraci urychluje, ale primárně nezpůsobuje. Příčinou je autoregulus

Indukce degenerativních procesů v bílé rase hraje značnou roli, ale právě procesy z Ruska a také ze Skandinávie, kde se žije nejzdravěji snad v celé bílé populaci, ale přesto degenerativní procesy skandinávských zemích běží úplně stejně rychle jako všude jinde. Těžko budete podezřívat Norsko, že mají znečištěnou vodu bifenyly a PCB, nebo že tam mají špatné jídlo, které indukuje degeneraci a procesy úpadku rasy. To je prostě nesmysl, žijí tam zdravě tak, jak je to jen možné. A přesto jejich národ degeneruje, odmítá vlastenectví, projevují se u nich syndromy vítání migrantů, kteří je terorizují, nechají si to líbit. A to přesně ukázal Calhounův experiment v předposlední fázi autoregulus mechanismu.

Část populace myší byla apatická a nechala se ohrožovat a nebránila se. Proto veškerá fakta ze Skandinávie, tedy ze zemí jako je Norsko, Švédsko, Finsko a také Dánsko, ukazují jasný fakt. Jedná se o proces v genomu, nikoliv o indukci z prostředí. Norové, Švédové, Finové a Dánové se utápí v migraci a vítají muslimy s otevřenými náručemi. Národy Vikingů a dobyvatelů se najednou chovají jako národy sluníček. To je proces, který nevzešel z indukčních procesů, protože ty se snaží autoregulus proces urychlovat, ale primárně ho zjevně nezpůsobují. A to je šok, kterému jsem nechtěl věřit, ale Kapitola II je otřesná. Všechno do sebe dokonale zapadá.

V návaznosti na knihu Superkrize: Behaviorální genocida vlastního druhu

Proto se nezlobte, pokud tento článek vás překvapil, že místo politiky se v pátek více věnuji genetice, ale vzhledem ke knize, která právě vyšla, cítím potřebu rozvinout a doplnit informace o Kapitole II pro ty čtenáře, kteří již přelouskali mé dvě knihy. Procesy se urychlují, protože bílé lidské rase nezbývá už mnoho času, každá další generace bude na tom hůře. Obětí procesu autoregulus budou sionisté, Chazaři, velká část Židů bez čistého původu Amšelach Hare’dim, zkrátka všichni, kteří mají v sobě geny bílé rasy, nebo její stopy.

Autoregulus sekvence byla bílé rase vložena do genu zjevně jako pojistka a Židé to zřejmě dlouho nevěděli, protože smíšené židokřesťanské svazky jsou hlavně v USA široce rozšířené, ale nejen v USA, stejně tak i Čechách a na Moravě, na to se nesmí zapomínat. Zániky národů tak budou probíhat jako konflikt mezi Generací X a nejmladší Generací Z. Toto je proces, jehož budeme v následujících měsících a letech svědky na celém světě. Uvidíme výjevy z Bible. Syn bude nenávidět otce, dcera bude opovrhovat matkou.

Nejen o autoregulus mechanismu a jeho objektivních charakteristikách budeme hovořit dnes večer od 19:00 hodin v pravidelném pořadu na Svobodném vysílači CS. Probereme i další aktuální témata z domova i ze světa. Všichni jste srdečně zváni k poslechu.

Záznam pořadu

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email

359
Komentářů k článku


Pravidla pro komentáře: Na AE News nikdy necenzurujeme žádný názor, je-li vyjádřen slušně, kultivovaně a nejedná-li se o zjevný trolling, pomluvu, diskreditaci serveru AE News nebo dehonestaci autora článku. Máte právo vyjádřit jakýkoliv kritický komentář, avšak bez vulgarit a také bez sprostých formulací, výhrůžek nebo urážek, a to ani ve vztahu k autorovi (autorům) článku, ani vůči ostatním diskutujícím.

Hrubé vulgarismy, nadávky, schvalování teroristických útoků, komentáře, fotografie nebo videa se znaky sadismu, brutality, sexuality, porna nebo bestiality, výzvy k činům proti lidskosti, výzvy nebo obrázky s tématikou fyzické likvidace kohokoliv nebo výhrůžky komukoliv nebudou tolerovány, a to ani vůči třetím osobám mimo náš web, např. vulgarismy v diskusi proti osobám zmiňovaným uvnitř kritického článku apod. V diskusích je povoleno vyjadřovat jen vlastní soukromé názory jako fyzická osoba, ne stanoviska firem, podniků, skupin osob, spolků, sdružení nebo organizací. Pro publikaci takových stanovisek kontaktujte nejprve naší redakci. V komentářích není dovoleno používat "shouting", tzn. křičení vyjádřené psaním celých vět pouze velkými znaky. Příspěvky nesplňující tyto základní podmínky slušné diskuse budou mazány, stejně tak komentáře se znaky trollingu, spamu, politické reklamy a nesouvisející diskuse pod články (offtopic příspěvky). V diskusích je zakázána impersonace, vystupování pod jmény cizích žijících osob.

Komentáře jsou automaticky moderovány analytickým systémem Akismet a mohou být navíc dodatečně schvalovány administrátorem, případně dodatečně mazány, pokud Akismet nezachytil závadné příspěvky sám. V diskusi je povolena pouze rodilá čeština a slovenština, ne automatizované překlady do těchto dvou jazyků pomocí Google Translate nebo skrze jiné překladače. Vyjímečně budou tolerována poděkování v cizích jazycích, ne však komentáře nebo diskuse.


Váš vložený komentář se nemusí zobrazit ihned, je-li zadržen Akismetem. V takovém případě je diskusní příspěvek odeslán k ručnímu schválení administrátorem, což může zabrat nějaký čas. Neodesílejte příspěvek znovu, neurychlíte tím jeho schválení. Děkujeme.


avatar
5000
  Zasílat  
od nových od starých od palců
Upozornit na
Leslie Nielsen
Návštěvník
Leslie Nielsen

Zajímavé. Osobně sice na návštěvu z vesmíru nevěřím, ale jsem příslušník generage Y a mám krevní skupinu 0 negativní. A rozhodně se cítím být názorově blíže generaci W než X. ☺

Krkowitz fonMilowitz
Návštěvník
Krkowitz fonMilowitz

Ja mam bliske setakani 3 druhu vzdy kdys potakm IT-ET jeste ani nezapnu PC a houbicky vseho druhu jsou zjevne taky vetrelci z vesmiru jes si prileteli na nejake komete az tu uhlovodikove zbitky pro jejich rozkald a byli uz byli

Zlata
Návštěvník
Zlata

Mně na tom nesedí jedna zásadní věc: pokud existuje něco jako vědomí (příp. duše), které je schopno se inkarnovat do různých těl, proč by se proboha mělo chtít spojovat s nějakým strojem? Jaký by to pro něj mělo přínos? Jak by ho to mohlo emocionálně obohatit? Kdyby na této planetě přestalo být k žití, tak by se (čistě teoreticky) mohly duše inkarnovat jinde, ne? Tohle je jedna z věcí, které VK nebaštím… Stejně jako teorie o chemtrails. A jak píše jeden pán níže, nejen Kysucký, ale i Bruce Lipton v knize Biologie víry říká, že myšlením lze změnit a opravit DNA. Při nejhorším máme taky genetické manipulace… když už nám manipulacemi prý byl přišit ten autoregulus.

Kdyby nakonec výše uvedené v článku bylo beze zbytku pravda, tak by se VK nemusel namáhat s psaním dalších článků, protože jsme určeni k záhubě. 🙂

Lynn
Návštěvník
Lynn

Píšete správně, destruktivní proces nastartoval v 60 letech minulého století. Příčinou není žádná expirace genomu, nýbrž ztráta té nejcennější a nejvyšší hodnoty, ztráta vztahu s Bohem. Začali jsme být podobní debilním stavitelům, kteří vyhodili základní kámen a teď se stavba boří. V Rusku a zemích východní Evropy zuřil komunismus a v zemích Západní Evropy, USA, Kanady, Austrálie řádil konzumismus. Náš duchovní život, náš vztah s Bohem byl doslova udušen. A po Sametu u nás nastartoval konzumismus jako je na Západ od nás. Zachrání nás jedině návrat ke kořenům, návrat k Bohu,. Singularita a nějaké světelné cesty kamsi do neznáma jsou jistou cestou do pekla. A odtamtud, z místa věčné bolesti a hrůzy není návratu. V temní říši Zla chce skončit jen blázen.

Krkowitz fonMilowitz
Návštěvník
Krkowitz fonMilowitz

Píšete správně, destruktivní proces nastartoval v 60 letech minulého století. Příčinou není žádná expirace genomu, nýbrž ztráta té nejcennější a nejvyšší hodnoty, ztráta sxulaniho puda ciste za ucelem polézeni nastupcu nikoliv vztahu s JHVH . Začali jsme být podobní debilním stavitelům, kteří vyhodili základní kámen a teď se stavba boří. V Rusku a zemích východní Evropy zuři populacni Holokaust podobne jako zemích Západní Evropy, USA, Kanady, Austrálie a NZ v 70 letech jes je zmirnovan importem ISlamistu jes se tejne jako ultra radikalni zidi mnozi geometrickou radou

Dezider
Návštěvník
Dezider

Zajímavá myšlenka, určitě je v tom mnoho pravdy. Nicméně pokud je pravda, že máme opustit fyzická těla, pak určitě ne do strojů, ale do nehmotných energetických těl, která nemají omezení autoregulace. Z toho by pak vyplývalo, že bílá rasa je nejpokročilejší, a jako taková již se nepotřebuje replikovat jako myši a zažívat zkušenosti fyzikální existence. O tomto tranzitu do nehmotných těl konec konců píše mnoho zasvěcenců a esoteriků, jako např. madame Blavatská nebo Alice A. Baileyová.
Je to logická úvaha ještě z jednoho důvodu: Pokud je země plná méněcenných a nedovyvinutých ras, je zřejmě na místě uvolnit jim tady místo a odejít do světelných těl, ať se tady ještě vzájemně zabíjejí a mlátí, dělají nepořádek dokud nepřijdou na to, že to není zapotřebí.
Tento proces je indikován mnoha zasvěcenci během historie. Zatímco dosud takto dosahovali vyvinutých stupňů vývoje jednotlivci, nyní to ukazuje na tendenci k dosažení těchto stupňů u celých skupin, národů a možná i celé rasy.
Z toho vyplývá závěr: pokud je Země svým způsobem trestanecká kolonie, kde se člověk má naučit žít tak, aby neubližoval druhým, pak možná není úplně na škodu, aby bílá rasa odsud vypadla, protože se fakticky už nemá čemu tady v tomto světě čemu naučit. Je až nadmíru altruistická, pracovitá a integrovaná natolik, že nastává proces “inkarnační znuděnosti”, tj. cílů, kterých bylo potřeba zde dosáhnout, bylo dosaženo a další vývoj není na této úrovni existence možný.
Logickým důsledkem je, aby tady zůstali ti trestanci, pro které má pobyt zde ještě vzdělávací význam, mezi které neoddiskutovatelně patří převážná většina příslušníků těchto dalších ras.
Je to čistě jenom úvaha, ale na zcela reálném základě výše uvedené teorie o autoregulaci. Navíc si nemyslím, že by tyto procesy probíhaly během několika málo generací, stejně tak i zmíněná degenerace. Podobné procesy jako dnes se již odehrávaly ve starověkém římě a možná i v Sumeru, takže nejde o proces daný třemi-čtyřmi generacemi, v nichž se jenom odráží špice ledovce, který není očividný a registrovatelný na první pohled.

Lynn
Návštěvník
Lynn

Nemáme žádná vadný genom, jenom mnozí z nás byli takoví pitomci, že se dali na materialismus. A to je příčina degenerace. Člověk není jen tělo, je také duše a duch. Existuje nejen svět viditelný, hmotný, existuje také svět neviditelný a ten na rozdíl od toho hmotného trvá věčně-. Pobyt na Zemi je jedna velká zkouška. Máme se zde naučit nejen to, že existuje svět neviditelný, ale také to, že svět neviditelný není jen dobrou. Je v něm také temná, mocná říše Zla, kterou obývají démoni a která je místem věčné bolesti, zla, temnoty, hrůz a utrpení a ze které není návratu. Její obyvatelé žijí v přísné hierarchii a zlu a jejich velkým zájmem je, aby v této temné říši, kde je jen čiré zlo a krutost a zvrácenost, skončilo co nejvíce lidí. Její obyvatelé jsou velice inteligentní a dokážou se skvěle maskovat za dobro. Ezoterika, okultismus, spiritismus, magie je jejich dílo a také past, do které chytají nic netušící lidi, kteří touží po poznání a zkušenostech s nadpřirozenem bez Boha.

Krkowitz fonMilowitz
Návštěvník
Krkowitz fonMilowitz

Nemáme žádná vadný genom, jenom mnozí z nás byli takoví pitomci, že se dali na sexualni poteseni bez naslednictvi . A to je příčina degenerace bile rasi a demografickeho holokaustu.

Milda
Návštěvník
Milda

Ono stačí, aby kleslo IQ o 2-5% a už je to znát na všech rovinách společnosti. Pokles nároků ve školách vede k poklesu gramotnosti, adaptability, schopnosti vykonávat složitější práce, tvořit nové…společnost se stane více závislou na vnějších vlivech, zdrojích…půjde lehčeji zotročit.

Aleš K.
Návštěvník
Aleš K.

Asi ano. Vnímáte, jak zdegeneroval jazyk český? Mluva, gramatika, vyjadřovací schopnosti. Vnímáte, jak se změnilo – do strašidelna odívání nejenom mladých? Pána jeho, vždyť takto oděni jsme nechodili ani do lesa na houby, ba co dím, na čundry jsem byl lépe oděný než dnešní školák.
Vnímáte, jak jsme zparchantěli?
Příkladně vnímáte, že servírky za socíku měly minisukýnky, byly upravené, měly pracovní smlouvu a také zdravotní průkaz vydaný až po důkladném laboratorním vyšetření….
Totéž platí o dámách za pultem obchodů. Všímáme si druhořadého složení potraviny, ale špínu za nehty prodávající už ne… Vážíme v čisté váze = nakupoval jsem jako dítě babičce a tento nápis na pokladnách mě mátl, nerozuměl jsem mu. V příhraniční obci v blízkosti Slavonic neví nic ani o čisté váze, tedy že by tu digitální mohly dámy občas umýt. Řezník do každého mikrotenového sáčku foukne -kde to ono prase vidělo? A zákazníci nic… Takto mohu popisovat každodenní situace, co nemají absolutně nic společného s vládou jedné strany.
Přiznejme si ale, že jsme prasata a že vláda jedné strany nás nutila i k dodržování hygieny, pravopisu…
Nu a teď mínusujte do odkrvení ruky… a hlavně nemysleme, bolí z toho mezi ušima…
Všimli jste si, že jsem ani jedinkrát nepoužil zájmeno “který” a číslovku 10?!?

Novapalo
Návštěvník
Novapalo

Základný prajazyk všetkých Slovanov bola slovenčina…….. Najstaršie písmo postpotopnej ľudskej civilizácie bolo Vinčanské písmo z podunajskej oblasti, datované asi 5500 pred n.l. , teda to bolo určite len Slovenské písmo. Znalí genetiky vedia, že Maďarský národ geneticky neexistuje a sú to doslova Slováci a Maďarčina je umelý jazyk vytvorený okolo r. 1750 n.l. z Turečtiny. Preto všetko sa bude uberať špirálou k Slovensku a Slovensko bude už v blízkej budúcnosti základ znovu vytvorenia novej Veľkomoravskej ríše.

Krkowitz fonMilowitz
Návštěvník
Krkowitz fonMilowitz

Asi ano. Vnímáte, jak zdegenerovala zakladni znalosti metematiky fiziky chemie staci podivat na uroeven logiky dnesni generace jes zalakdni slovni ulohy jes bravurne resi i cviceny veprik v cirkuse uz ani neda

Ekklesian
Návštěvník
Ekklesian

Musíte, komu je to dáno, v sobě najít Člověka a následně upustit od veškerých her, zbavit se strachu a nechat se osvobodit a konečně začít být Člověkem. Lhůta (stav milosti Boha) se krátí.

Ekklesian
Návštěvník
Ekklesian

Článek je o mnohém a těžko vše okomentovat a opravit příspěvkem v diskusi. Pokusím se přesto říci (nasměrovat vaši mysl) to podstatné, ale na kolik vám to bude k užitku, nebo i jen dáno chápat, je věc druhá.

– Ano, myslím že i přes potopu krev Nephilim částečně koluje v některých národech. Však také Izraelité dostali od Hospodina příkaz je vymýtit a zákaz (který porušili) se s nimi spojit. Přesto, že to nebyl hlavní důvod selhání/odpadnutí Izraelitů, souvisí to s tím.

– Vše co dnes vidíte je svým způsobem dáno, bylo to proroky vyřčeno, šlo to i lidmi předpovědět.
Naplňuje se čas, lidé jsou (i díky svým předkům, jejichž jsou pokolením) Bohu vzdálení a stále více vystaveni vlivu Zlého, jehož moc roste (obnovuje se, padají jeho pouta). Tedy i jejich mysl je (protože jsou již ve stavu kdy po tom touží a potřebují to) vedena tak aby božího Člověka v sobě neobjevili, neosvobodili se, neunikli smrti (pozn. smrt těla není podstatná, život těla jen dává člověku časový rámec na to aby se – dnes, se 120 lety života – poznal a našel tak i Stvořitele a uvědomil si nepřítele a proces tříbení.
Různé mechanismy (včetně genetiky, zejména pak genových obalů) v konečném důsledku vedou ke stavům společnosti, které proroci viděli, na kterých Zlý pracuje, které jsou Bohem dané (například stav lidského srdce vůči Nevěstce – matce veškerého smilstva země, nebo spravedlivě připuštěný odklon od Boha a tudíž i jeho ochrany proti zlu v srdci člověka – které může být jitřeno a množeno a jenž způsobuje zkázu).

– Snažím se vám vysvětlit, že způsobem jakým to děláte, hledat mechanizmy úpadku a bádat nad nimi znamená nechat se dál vést zlým až do úplné zkázy.
Ano, stav těla souvisí se stavem ducha i duší. Budete-li potřebovat funkční tělo, tělo které nebrzdí ducha, budete ho mít. Je to dar, který nebude-li správně využit, nemá důvod být ponechán. Ale nebyl by v tom Bůh, kdyby nevěděl jaké tělo potřebuje člověk duchem rostoucí.
Kdy duch člověka roste? Tehdy je-li Bohem obnoven a následně vyživován!

Ekklesian
Návštěvník
Ekklesian

A ano, mesiáš lidí/kristus/spasitelexistuje a vrací se převzít vládu nad královstvími země. Je to právoplatný Král. Říkal jsem, že čas se naplňuje…

Novapalo
Návštěvník
Novapalo

Prečítal som si ten článok. Nie je to pravda. Prečítajte si knihu ObrodaSlovanov od Kysucckého. On v nejakej kapitole tiež píše o tomto experimente s myšami. Ale jeho závery z tohto experimentu sú úplne opačné. Myslím, že je to kapitola 31 v tejto knihe. Genetika celej bielej rasy určite nie je závislá od nejakého autoregulačného mechanizmu zabudovaného do genetiky……. Tak tvrdí Kysucký a mne sa zdajú všetky tie argumenty a dôkazy neprestrielne. Zásadný šok a problém pre všetkých však bude to, čo odhalil Kysucký, ako myslenie mení genetiku. Teda doslova mylné myslenie rozbieha genetickú degeneráciu tela človek, toho, ktorý ešte žije a samozrejme mylné myslenie niekoľkých generácií po sebe má ešte drastickejší vplyv na genetiku… Toto je revolučný objav Kysuckého – neexistuje asi žiadna iná kniha na tejto planéte, ktorá dokonale a jednoducho vysvetľuje – ako duch a hmota závisia vzájomne medzi sebou. V tomto vesmíre bol bol skôr, sú hlúposti.

Kysucký dokázal nezvratne, že demokracia, princípy demokracie sú totálna hlúposť a taká tuposť nielenže nikde v tomto vesmíre neexistuje, ale ani nemôže existovať, pretože každý kto vyznáva smrteľný omyl, musí zaniknúť a byť zničený. Tak isto je to aj so slobodnou tržnou ekonomikou. Demokracia aj slobodná tržná ekonomika odporujú základných zákonom existencie tohto vesmíru. Preto národy, rasy, ktoré budú dlhodobejšie “MYSLIEŤ mylne” musia nevyhnutne okamžite degenerovať. Teda myslenie mení hmotu ……!!! Zapamätajte si to. Prečo teda degeneruje nielen Západ, USA, Nemecko, Nórsko ……. a už aj Rusko? Pretože masy ľudí vyznávajú totálnu tuposť (myslia mylne) – demokraciu a slobodnú tržnú ekonomiku…….. Ale podrobne skutočne v kniheKysuckého, celá kniha má asi 350 strán zväčšeného formátu a všetko sa točí okolo základných zákonov tohto vesmíru a čo to všetko znamená. Nikto nedokáže v akomkoľvek komentáre, alebo článku vysvetliť, čo je vysvetľované v tak skrátenom a zhutnenom texte tejto knihy.

Len
Návštěvník
Len

Srovnávat Calhounův pokus s myšmi ( ohraničený prostor a dostatkem jídla a pití) a život lidí v ghettech je totální úlet. Lidé v ghettech bojují denně o kus jídla a jsou v otevřeném prostoru + genetická pestrost ( velké množství obyvatel). Moje generace X, udělala určité chyby ve výchově dětí ( snaha rodičů o dostatek a pohodlný život), ale to nyní končí. Děťátka budou muset přidat do kroku. Velice brzo zjistí, že nic neví a neumí. Ale ti chytří( studovaní) mají potenciál se spoustu věcí doučit. Stačí je nechat poplácat v problémech.
A že generace degenerují? Nedegenerují – tohle všechno je výsledek nekvalitní chemizované stravy.
A lidé si to začínají uvědomovat. Děda je naštvaný na vnuka, co se chová jako holka – já jsem se umazal, na ruce mám puchýř, bolí mě záda – reakce na práci na zahradě. Chlapi jedí celkově vice, než ženy. Jsou tou chemií nasáklí mnohem více.
GP zase tlačí na pilu – pokolikáté už- a zase mu to nevyjde.

Zlata
Návštěvník
Zlata

Taky si myslím, že strava dělá hodně – ani za komárů nebyla strava bez chemie a i ve Švédsku mají jistě chemtrails, elektrosmog atd. Neexistuje dnes nikde 100% zdravé prostředí.