Vykřikoval: Holokaust! Telepatie! Výbušný soudní příkaz o hospitalizaci Andreje Babiše juniora je...

Vykřikoval: Holokaust! Telepatie! Výbušný soudní příkaz o hospitalizaci Andreje Babiše juniora je venku, v roce 2015 pobíhal okolo dálnice D1 a vykřikoval, že je Barack Obama, George Clooney a někdo ho prý na dálku telepaticky zrovna ovládá! Zadržení v blázinci kritizoval jako omezení na vlastní svobodě, že si nemůže jít, kam chce! Slonková, Kubík a SeznamTV mají obrovský problém, natočili reportáž nejen s paranoikem, ale dokonce v rozporu se zákonem! Padlo i trestní oznámení!

Vykřikoval: Holokaust! Telepatie! Výbušný soudní příkaz o hospitalizaci Andreje Babiše juniora je venku, v roce 2015 pobíhal okolo dálnice D1 a vykřikoval, že je Barack Obama, George Clooney a někdo ho prý na dálku telepaticky zrovna ovládá! Zadržení v blázinci kritizoval jako omezení na vlastní svobodě, že si nemůže jít, kam chce! Slonková, Kubík a SeznamTV mají obrovský problém, natočili reportáž nejen s paranoikem, ale dokonce v rozporu se zákonem! Padlo i trestní oznámení!

A je to venku, dalo by se konstatovat takto lakonicky. Občanský aktivista Tomáš Pecina se totiž na základě zákona o svobodném přístupu k informacím dostal ke klíčovému soudnímu dokumentu z roku 2015, na jehož základě byl Andrej Babiš ml. hospitalizován a léčen v psychiatrickém ústavu v Havlíčkově Brodě a později v Národním ústavu duševního zdraví v Klecanech [1]. Zatímco lékařská anamnéza je tajná a není ji možné legálně získat, soudní rozhodnutí o uvalení nucené ústavní léčby dostupné je a z něho se dozvídáme neuvěřitelné věci, které de facto pouze potvrzují slova Andreje Babiše seniora a jeho rodiny, když o mladém Babišovi tvrdí, že je psychicky nemocný a trpí bludy. Podle toho, co se uvádí v soudním rozhodnutí (viz. níže o několik odstavců), je už naprosto jasné, že Andrej Babiš junior trpí paranoidní schizofrenií, která se u něho projevuje bludy a stihomamem, že ho někdo na dálku telepaticky ovládá a nutí ho dělat věci, které nechce, nebo které se mu nelíbí a nesouhlasí s nimi.

Sabina Slonková a Jiří Kubík ve Švýcarsku.

Soudní rozhodnutí obsahuje i zásadní indicii, že Andrej Babiš ml. v době zadržení nebyl pod vlivem drog, protože test moči na přítomnost drog provedený na psychiatrii prokázal, že pacient není intoxikovaný a jeho bludy a paranoia tedy není indukována drogami. Tento údaj v soudním rozhodnutí bez jakékoliv pochybnosti potvrzuje, že nešlo o drogovou epizodu, ale o skutečný “on-set” a tzv. akutní manifestaci psychické nemoci. Spouštěcí mechanismus paranoidní schizofrenie je pro okolní veřejnost skokový, ale samotný pacient pozoruje podivnosti a změny vnímání světa sám na sobě, ale do poslední chvíle je přesvědčen, že si svůj problém dokáže vyřešit sám a nepotřebuje k tomu pomoc a asistenci. Pokud je zadržen a umístěn do léčebny, považuje to za bezpráví a omezení na svobodě, protože si neuvědomuje, že svým jednáním ohrožuje zejména sám sebe.

Žádný únos na Krym, ale snaha o záchranu syna před českými žurnalistickými hyenami po propuknutí nemoci naplno

Na základně tohoto dokumentu můžeme pouze ocenit Andreje Babiše staršího za to, že chtěl svého syna dostat do příjemného prostředí mořského letoviska, kde za ním nebudou chodit čeští novináři. Rekreace na Krymu byla skvělou volbou, i když naše redakce by spíš doporučila Soči, tam je ještě lepší rekreace, hlavně mimo sezónu, jednoznačně nejlepší v celé Evropě, nějaké Chorvatsko je ve srovnání se Soči jen chudý příbuzný, ale i tak rekreace na Krymu a na pobřeží Azovského, resp. Černého moře,  působila na Andreje ml. blahodárně, fotografie z našeho minulého článku to pouze potvrzují.

Titulek se serveru Slonkové Neovlivni.cz

Relaxace, příjemné prostředí, zvířecí mazlíčci v podobě činčil, to všechno bylo nejlepším moderátorem pro uklidnění psychiky a odvedení myšlenek od vlastní nemoci. A navíc, Protopopův zdánlivě hrubý výrok o tom, že buď si vybereš dovolenou, anebo skončíš v blázinci, bylo jen holé konstatování faktu, jak by to skončilo, pokud by mladý Babiš nechtěl se svojí nemocí nic dělat. Nebyla to žádná zle myšlená výhrůžka. Skončil by v ústavu, protože nikde jinde by ani být nemohl ve světle toho, jaká epizoda ho potkala na dálnici D1. Podívejme se přímo do dokumentu soudu, co se v něm uvádí:

Soudní usnesení ve věci hospitalizace Andreje Babiše ml. v roce 2015

Jednací číslo: 0 L 528/2015-7

U S N E S E N Í

Okresní soud v Havlíčkově Brodě rozhodl samosoudcem JUDr. Josefem Uchytilem ve věci umístěného ██████████████, nar. ██████████, bytem ████████████████████████████, ██████████, t.č. umístěného v Psychiatrické nemocnici v Havlíčkově Brodě, zastoupeného opatrovníkem pro řízení Mgr. Ing. Jindřiškou Jirákovou Ph.D. , advokátem se sídlem Smetanovo náměstí 279, 580 01, Havlíčkův Brod, za účasti Psychiatrické nemocnice v Havlíčkově Brodě o vyslovení přípustnosti převzetí do ústavu zdravotnické péče

t a k t o :

K převzetí umístěného ██████████████, nar. ██████████, do ústavu zdravotnické péče dne 17.7.2015 došlo ze zákonných důvodů, které dosud trvají.

O d ů v o d n ě n í :

Psychiatrická nemocnice v Havlíčkově Brodě učinila soudu oznámení o přijetí umístěného do ústavní péče bez jeho písemného souhlasu. Umístěný byl přijat dne 17.7.2015. Okresní soud svým usnesením ze dne 20.7.2015, č.j. 0 L 528/2015-2 zahájil řízení o vyslovení přípustnosti převzetí umístěného do ústavu a následně usnesením ze dne 20.7.2015, č.j. 0 L 528/2015-4, mu pro toto řízení jmenoval opatrovníka.

Z výpovědi ošetřujícího lékaře umístěného soud zjistil, že se jedná o pacientovu první hospitalizaci. Byl přivezen spoután na lůžku včetně policejních pout záchrannou službou za asistence policie a dálniční policie poté, co byl nalezen na krajnici dálnice D1, jak tam postával a choval se nepřiměřeně. Mluvil střídavě česky, anglicky, slovensky, tvrdil, že má v autě bombu, tvrdil, že je George Clooney, že je Barak Obama apod. Při legitimaci od policie začal být neklidný, agresivní. Při přijímání do psychiatrické nemocnice s ním nebyl žádný smysluplný kontakt, vykřikoval nesmyslná hesla či věty, všemu se bránil. Byla u něho nutná krátká odluka a medikace na zklidnění. Tento stav pokračoval celý víkend, kdy byl buď negativistický a nespolupracující, či např. vykřikoval hesla např. holocaust, telepatie apod.

Celý víkend byl léčen injekčně podávanými léky pro nespolupráci. Až v pondělí se stav mírně zklidnil, šlo provést psychiatrické vyšetření, kdy bylo zjištěno, že je zcela zahlcen chorobnými prožitky, jako jsou halucinace, bludy, tvrdil, že na dálnici D1 ho ovlivňovala telepatie, že se pohybují předměty. Jedná se o závažnou poruchu, psychózu, intoxikace drogami byla vyloučena testy z moče. Na přání rodiny, která žádala převoz do prestižního ústavu – Národního centra duševního zdraví v Praze,  byl dnes brzy ráno převezen na tamní oddělení. Převoz musel být realizován za asistence dvou zdravotních bratrů. Pacientův stav je nadále chorobný, není předpoklad, že by se tento stav upravil v horizontu několika dní a bez adekvátní psychiatrické léčby je nyní nebezpečný zejména sobě.

Soudce při svém rozhodování vycházel i z výpovědi umístěného před vyšší soudní úřednicí, neboť on sám neměl možnost si umístěného vyslechnout, neboť byl na přání rodiny převezen před konáním jiného soudního roku do Národního centra duševního zdraví v Praze. Vyšší soudní úřednice zjistila, že komunikace s umístěným je částečně problematická, neustále opakoval větu v cizím jazyce a to i přes upozornění, že by měl mluvit česky nebo slovensky. Umístěný uváděl, že s ním není zacházeno jako s lidskou bytostí, když si nemůže jít, kam chce. Během hovoru se zvedl, snažil se odejít z budovy ven, a když zjistil, že to nelze, vrátil se. Upozornil vyšší soudní úřednici, že jeho otec šéfuje tomuto regionu.

Pacienta lze bez jeho souhlasu nebo v případě nezletilého pacienta nebo pacienta s omezenou svéprávností bez souhlasu zákonného zástupce nebo opatrovníka hospitalizovat, jestliže ohrožuje bezprostředně a závažným způsobem sebe nebo své okolí a jeví známky duševní poruchy nebo touto poruchou trpí nebo je pod vlivem návykové látky, pokud hrozbu pro pacienta nebo jeho okolí nelze odvrátit jinak (§ 38 odst.1 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění změn dle zák. č. 303/2013 Sb.), nebo jeho zdravotní stav vyžaduje poskytnutí neodkladné péče a zároveň neumožňuje, aby vyslovil souhlas (§ 38 odst.1 písm. c) citovaného zákona).

Provedeným dokazováním má soud za prokázané, že umístěný byl do ústavní péče přijat pro stav výše popsaný, pro který je nebezpečný zejména sobě. Tento stav ke dni rozhodnutí trvá. Vzhledem k výše uvedeným zjištěním dospěl soud k závěru, že k převzetí umístěného do ústavu zdravotnické péče bez jeho písemného souhlasu došlo z důvodu dle § 38 odst. 1 písm. b) shora citovaného zákona.

P o u č e n í :

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení prostřednictvím Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ke Krajskému soudu v Hradci Králové.

V Havlíčkově Brodě dne 21. července 2015

Za správnost vyhotovení: Michaela Aubrechtová

JUDr. Josef Uchytil, v.r.
samosoudce

Dokument PDF ke stažení: [zde]

Bezcenné svědectví paranoika vydávané za reportáž roku

Jak sami vidíte, Sabina Slonková a Jiří Kubík natočili rozhovor s paranoidním schizofrenikem, který má opravdu vážné problémy a jeho svědectví pro policii v kauze Čapí hnízdo bude naprosto bezcenné a nepoužitelné u soudu, bez ohledu na to, jestli Andrej Babiš junior bude nebo nebude s českou policií spolupracovat, protože on sám má švýcarské občanství a kromě toho i slovenské. Nicméně, Andrej Babiš junior není českým občanem, nikdy české občanství neměl. A právě i z tohoto důvodu došlo k podání trestního oznámení na oba české novináře ve Švýcarsku [2], oznámil to dnes Andrej Babiš starší, že advokát rodiny ve Švýcarsku podal trestní oznámení švýcarské policii, protože v zemi helvétského kříže zákony nedovolují natáčení osob bez jejich výslovného svolení a souhlasu. Česko prostě není Švýcarsko.

Sabina Slonková a Jiří Kubík obhlížejí terén okolo domu Andreje Babiš ml. v Ženevě.

Paranoidní schizofrenik bude logicky za únos považovat jakoukoliv cestu, která bude proti jeho vůli, i kdyby se jednalo o cestu naproti v ulici do sámošky.  Zároveň je dobré si všimnout i toho, že na Babiše premiéra je vytahována ukrajinská karta a česká zfašizovaná média obviňují Petra Protopopova, že odvezl mladého Babiše na dovolenou na okupovaný Krym. Proti tomu je potřeba se ohradit, protože Krym není (na rozdíl od palestinských území v Izraeli nebo Američany dodnes okupovaných částí japonského ostrova Okinawa) okupovaným územím, ale integrálním územím Ruské federace na základě vůle lidu Krymu vyjádřeného v referendu a na základě článku 2 Charty OSN o právu národů na sebeurčení. Tedy na základě stejné charty, na jejímž základě vzniklo samostatné Kosovo, ale třeba i Československo v roce 1918. Okupace je to tehdy, když cizí vojska okupují cizí zemi proti vůli lidu dané země, ale ne ve chvíli, kdy národ si v referendu odhlasuje samostatnost, případně připojení k jiné zemi.

Paranoidní schizofrenie má svůj průběh a progresi v čase, co bylo před 10 až 15 lety možné, je dnes pro nemocnou osobu vyloučené

Paranoidní schizofrenie má svůj průběh a progresivitu. Rozvíjí se postupně a Andrej Babiš ml. před 10 a více lety na tom byl duševně úplně jinak, mohl podepisovat smlouvy, včetně těch o Čapím hnízdu, mohl si plánovat život a budoucnost, mohl si zařizovat pilotní průkaz. Jenže postupná detoriace a zhoršování psychického stavu na základě progrese je u těchto diagnóz nevyhnutelné a v nějakém okamžiku to přijde. Člověk začne blouznit způsobem, že si toho už všimnou i ostatní. Proběhne manifestace onemocnění někde na veřejnosti a už to jede. O to hrozivější je zjištění, že čeští novináře překročili myslitelnou mez únosnosti a zneužili paranoidního schizofrenika proti vlastnímu tátovi. Toto prostě nemá ve světě obdoby.

Novináři kontrolují zvonkový panel u dveří Babišova domu v Ženevě.

Vážení čtenáři, pokud se vám líbí naše nepohodlné, necenzurované a faktograficky nekompromisní články, které označují a popisují fakta bez ideologického nátěru, přispějte prosím, podle svých aktuálních možností, do konce tohoto měsíce jakoukoliv finanční částkou na zachování provozu našeho serveru, a to na naší obvyklé darovací stránce zde. Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, BitCoinem anebo poštovní poukázkou na účet. Nezávislé a svobodné články nemohou vycházet bez Vaší podpory, protože nás sponzorují a financují pouze čtenáři jako jste Vy. Zatím jsme vybrali jen cca. 59% a do konce měsíce zbývá už jen 8 dní. Nemáme za sebou fondy, neziskovky, státní ani evropské dotace. Nemáme granty od zahraničních nadací, bez Vaší pomoci tento projekt nepřežije. Děkujeme všem, kteří již tento měsíc přispěli, moc si vážíme vaší podpory!

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
jonn prague
Návštěvník
jonn prague

… už je mi jasné, proč někdo v minulosti chtěl poslat pussy slonkovou pod kytičky….
doufám,že už si jako novinářka neškrtne

hirameki
Návštěvník
hirameki

pium desiderium … no, kéž by, ale moc tomu nevěřím.

brutopýr
Návštěvník
brutopýr

SPD hlasovali za sesazení Báby.
To bude sranda, jak se z toho bude vykecávat ten starej mekta Kapal.

hirameki
Návštěvník
hirameki

to říkám furt. až je mi Kapala líto, von je takovej nadšenec… jenže trochu zbrklej a nesnášenlivej.

Bordel v ČR?
Návštěvník
Bordel v ČR?

Doma máme bordel a naše vojáky posíláme do Afghanistánu:

https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/201811238533172-udzenija-afganistan-valka-migrace/

AntiSion
Návštěvník
AntiSion

Szaaloth-Uthszabot, kniha Jore Dia 17: „Žid má a musí učinit falešnou přísahu, pokud se ho gojím zeptá, jestli naše knihy obsahují něco proti němu.“

Baba Necia 114,6: „Židé jsou lidské bytosti, ale národy celého světa nejsou lidští tvorové, ale zvířata.“

Simeon Haddarsen, fol. 56-D: „Až přijde Mesiáš, každý žid bude mít 2800 otroků.“

Nidrasch Talpioth, p. 225-L: „Jehova vytvořil nežidy v lidské podobě, protože židům by neměla sloužit zvířata. Nežid je proto zvíře v lidské podobě a je odsouzený sloužit židovi neustále.“

Nidah 47,2: „Filia 3 annorum et diei unius, desponsatur per coitum; si autem infra 3 annos sit, perinde est, ac si quis digitum inderet in oculum (i. e. non est reus laesae virginitatis, cuius signaculum judicatur recrescere, sicut oculus tactu digiti ad momentum tantum lacrimatur).”

Gad. Shas. 2:2: „Žid může nežidovskou dívku zneuctít, ale nesmí si ji vzít.“

Tosefta. Aboda Zara B, 5: „Pokud gój zabije góje nebo žida, je za to odpovědný, ale pokud žid zabije góje, tak za to NENÍ odpovědný.“

Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 388: „Je dovoleno zabít udavače židů všude. Je dovoleno ho zabít ještě předtím, než někoho udá.“

Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 348: „Všechen majetek ostatních národů patří židovskému národu, který je proto oprávněn se ho zmocnit bez jakýchkoli ohledů.“

Tosefta, Abda Zara VIII, 5: „Jak vysvětlit slovo krádež. Gójovi je zakázáno krást, loupit, nebo brát ženy za otrokyně, atd., od gójů nebo od židů. Ale židovi NENÍ zakázáno dělat toto všechno gójovi.“

Seph. Jp., 92, 1: „Bůh dal židům moc nad majetkem a krví všech národů.“

Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 156: „Když má žid nežida ve svých rukou, další žid může přijít k tomu samému nežidovi, půjčit mu peníze a tak ho podvést, že nežid bude zničen. Majetek nežidů, v souladu s naším zákonem, nepatří nikomu a první žid, který ho spatří má plné právo se ho zmocnit.“

Schulchan Aruch, Johre Deah, 122: „Židovi je zakázáno pít ze sklenice vína, které se dotkl nežid, protože tento dotyk učinil víno nečistým.“ …

Milada
Návštěvník
Milada

Antisione
tohle nekteri zdejsi komentatori neradi ctou, domnivaji se, ze jsou pro zidy nejake lidske bytosti, ktere jim jen slouzi. neuvedomuji si, ze jsou zvirata.

frustrace
Návštěvník
frustrace

A ty ˇŽidi” si pak ještě v radiu stěžují, že jim “Lidi” nadávají židovské svině?

900 000 Čechů má EXEKUCE. V průměru každá rodina alespoň jednoho!!!

Jedna rodina má 10 až 20 lidí – vy, partner, děti, oboje rodiče, sourozenci s rodinami, bratranci a sestřenice, … Ti všichni vám buď pomáhají nebo vás zavrhnou – rodinu to stmelí nebo rozeštve.

Čili v průměru má každá rodina alespoň jednu exekuci, a každá druhá někoho se zřetězenými exekucemi, de fakto “ekonomického otroka”, který se už z exekucí nevyhrabe a celý život už bude jako otrok makat na ty “židovské svině”…

Místo “socialistického ekonomického systému” zavedli “exekuční sociální systém”, systém ekonomického otrokářství a nevolnictví!

Zrovna tak jako místo politického systému “socialistické totality” zavedli politický systém “demokratické totality” pro “lůzu” a “totální demokracie” pro Jelita.

Je to sociální MEGAPROBLÉM, ale Jedia o tom drží “mediální ticho”, nebo vykřikují “dluhy se musí platit”. Ale ignorují fakt, že ty neřešitlené dluhy těm postiženým vytváří uměle ty “židovské svině” a jejich kolaboranti. Jakmile se někdo dostane do “životních sraček”, tak se na něj vrhnou právníci, soudci, soudní znalci, státní zas-tupci, exekutoři, sociální jezyňky, vymáhací agentury, … Lidi kteří mají vážné existenční problémy, tak musí ještě navíc platit statisícové platy “sociálním parazitům” a “sociálním hyenám”.

Na co nám je sakra stát, ve kterém Čech, ve vlastní zemi, nemá právo na svoje děti, domov, … nesmí vlastnit nemovitost, auto, televizi, počítač, smartphone, …. nic cenného?

A když už nemáte kde bydlet, tak vás ještě budou pronásledovat a vydírat, za to, že si nevyzvedáváte soudní obsílky… A nařizovat další exekuce za to, že neplatíte poplatky soudům, za to že vás vydírá pomocí dětí…

Zato musíme furt v Jediiích poslouchat kecy o tom, že “nikdy v historii jsme se (my Židi) neměli v Čechách tak dobře”…

Ty “svině” dělají i takové absurdní prasárny, že když nemáte na poplatky za televizi a rádio, tak se musíte zbavit všech přijímačů televize a rádia, jinak vám hrozí další exekuce …

A pak se v diskusi náhodou dočtete, že když se novinář chce dostat do “České” televize nebo rádia, tak se musí alespoň vydávat za Žida…

A tohle nazývají “sociálním státem”???

No ale z Jedií je určitě všem jasné, že za to může Putin… 🙂

xxx
Návštěvník
xxx

A ihned tomu dají nálepku “Antisemitismus”.

I když se nejedná o Antisemitismus ale o Žido-fobii.

Predátorů, hyen, bestií, … se lidi vždycky báli.

jonn prague
Návštěvník
jonn prague

ano…je to tak.
i ten slavný holokaust…tolik propíraný médii a podpořený filmy je pouze upravená skutečnost s brutálním základem od hitlera.
fašisté zamordovali spoustu lidí,ale ty šmejdy židovský nechtěli vyvraždit nejprve. po dohodě se sionisty je chtěli vystrašit a přesunout nejprve na malý madagaskar a potom padlo rozhodnutí směrem k palestině.
ti co chtěli zůstat, skončili v koncentračních lágrech.
ti sion. lháři spoustu let oblbovali nás..hloupé slovany. dnes se spálí člověk za cca 2hodiny při teplotě okolo 1000st.celsia.
a ti blázni nám tvrdí,že pálili člověka 20 minut a někdy je pálili i po třech…… jooo tak to můžou houpat tak houpacího koně,ale beze mě.
březinka měla okolo 25pecí……osvětim cca 20pecí…… i když nebudete počítat povinné opravy či poruchy…..nikdy se nedostanete na čísla vycucaná z prstu židáky.
a to tam pálili i jiné zabité,či umřivší lidi, ne jen židy!!!
viděl jsem zachovanou pec v ravensbriku….víc jak jeden vyhublý člověk se tam nevešel ani omylem.
a v osvětimi měli platidlo na nákup potravin – mince se svastikou na jedné straně a sion znakem na druhé straně…proč asi????

xxx
Návštěvník
xxx

No mě by spíš zajímalo, proč ty Němci po první světové válce tak strašně nenáviděli Židy?

Je kolem toho dost velké “mediální ticho”. I akademické ticho, žádná studie příčin, jenom kritika následků.

Ale v okamžiku kdy vám vleze do bytu exekutor, a pak se bojíte každého zazvonění, každého telefonátu, každého doporučeného dopisu, … tak to začnete chápat!

Židy vlastněné banky způsobili po první světové válce v Německu hyperinflaci. Židi “před Hitlerem” ovládali politiku, media, justici, … všechny mocenské sféry. A dělali Němcům, německým dělníkům, zemědělcům, … lidem kteří je živili, exekuce, vyháněli je z domovů, rozbíjeli jim rodiny, ….

V podstatě to samé, co se děje dnes u nás. Až na tu “hyperinflaci”. U nás šli cestou snižování reálných příjmů…

A existuje (minimálně jedna) sociologická studie, která říká, že když nějaký “sociální jev”, zasáhne 10% populace, začne se šířit jako lavina. Reakce na něj.

Takže při 900 000 lidí v exekuci nám zbývá ještě 150 000. Ale těch rodin zasažených exekucemi je už minimálně 25 až 50%.

Otázkou je, jak ta “lavina” bude vypadat? Demonstrace, stávky, … občanská válka, … další Holokaust? Nejspíš nezůstane jen u volby prezidenta v rozporu s cíli “Jelit”…

Role Zemana je navíc hodně kontroverzní, když evidentně víc než za Čechy, kope za Israel a nějakou mocenskou skupinu Židů.

“Vojenská mise” v Afgánistánu je OKUPACE cizí země. A naši vojáci tam jedou s tím, že budou zabíjet Afgánce… Je tohle konzistentní chování člověka, který žil 20 let v okupovaném státě?

A Zemanovu volební kampaň financovali exekutorské kanceláře.


Ale nejsem ani historik, ani sociolog, ani ekonom… Opírám se jen o to, co se dá najít na internetu. Snad to vysvětlí někdo líp.

konzerva
Návštěvník
SU-57
Návštěvník
SU-57

Češi by měli více podporovat Ruskou federaci na celé mezinárodní i domácí frontě.
Měl by se o to zasadit především vládní aparát. Začít by se mělo bezpečnostně-technickým problémem modernizace starých českých jaderných elektráren. S čí pomocí byly tyto stavěny, s tou pomocí by měly být udržovány.

Lele
Návštěvník
Lele

Jací Češi?

hanns
Návštěvník
hanns

slované? snad si ale v této vypjaté době, nebudeme hrát se slovíčky, že?

lele tele – jaris? za tohle se ale hned omlouvám, prostě mně ten Jaris leitmotiv nějak uvízl …. no
tak prosím, češi, moraváci, slované ….. nebudeme snad tříštit síly ?
😉

raspberry
Návštěvník
raspberry

Trestně stíhaný premiér Babiš, to je světový unikát.

Izraelský premiér Netanjahu ještě obviněn není, ale brzy bude, pro několik případů korupce a ovlivňování zpravodajství.
Manželka Sára Netanjahu již byla obžalována v červnu 2018, že zpronevěřila ze státní pokladny $100,000 (přes dva miliony korun), za které si soukromě objednávala jídlo z jeruzalémských luxusních restaurací. Soudní proces už běží, Sára chodí k soudu.
https://www.timesofisrael.com/sara-netanyahu-appears-in-court-as-her-trial-begins/

Izraelský ministr financí Moshe Kahlon řekl v říjnu 2018, že “jestli bude Netanjahu obviněn, nebude moci vést vládu a Izrael” a že “očekává, že Netanjahu odstoupí”.
https://www.timesofisrael.com/kahlon-says-hell-bring-down-government-if-netanyahu-indicted/

“Šaul Elovič (Shaul Elovitch), vlastník skupiny Eurocom Group, pod kterou spadá i Bezeq, dostával od premiéra benefity v hodnotě přesahující šest miliard korun, na oplátku za to Bezeq reguloval zprávy na serveru Walla v Netanjahův prospěch.”
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-svet/562149/zenu-izraelskeho-premiera-vini-z-uplatkarstvi-policie-s-tim-vyrukovala-u-soudu.html
http://www.walla.co.il je zpravodajský a e-mailový server, něco jako http://www.seznam.cz

Netanjahu pochází z židovské rodiny Mileikowských z Varšavy.

AntiSion
Návštěvník
AntiSion

Jen poznámku: Benjamin Netanjahu je vysoce postavený zednář židovského zednářského řádu B´nai B´rith (Synové smlouvy).

brutopýr
Návštěvník
brutopýr

Židovka okradla židy, tak běhá v Rotšildlandu po soudech. To ji satanista Bibi nevysvětlil, co stojí v Talmudu? Že smí, ba přímo musí podvádět a okrádat “góje”, ale nikdy, nikdy to nesmí udělat židu?

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

A co trestne stihany Prezident SR, ktery jezdi na pozvani Havlerky prednaset proslovy na statni svatky CR? Ten nevadi? 😉

hirameki
Návštěvník
hirameki

stupidní prasata stupidním prasatům nevadí, ano. Kyška je takový deb.l, že do havléristické žumpy zapadne jen to mlaskne.

Valerij
Návštěvník
Valerij

Okamura a SPD hlasují jednotně pro pád vlády Andreje Babiše. Hlasují tedy stejně jako ODS, TOP09, STAN, KDU-ČSL a Piráti. Takže SPD zase s nejhorší chátrou na jedné lodi. To už není nedopatření ani náhoda.

honza
Návštěvník
honza

A proč by měli podporovat vládu ANO+ČSSD? Vždyt ti chtějí schválit Istanbulskou úmluvu, dotují neziskovky, cenzurují facebook, zvyšují podporu nepžizpůsobivým apod. Já bych naopak zvažoval, jestli mám SPD volit, pokud by tuto vládu podpořili.

Vladimír
Návštěvník
Vladimír

kecy ježka v kleci, dobrej tah na to aby se čssd ztrapnila

Blondyna z Londyna
Návštěvník
Blondyna z Londyna

Vladimire, neberte to osobne, protoze svymi prispevky nechci nikoho urazet, i kdyz mi obcas neco ujede. Je pravda, ze se CSSD v posledni dobe ztrapnila. Ale Okamura jeste vic.

Karel
Návštěvník
Karel

SPD (kromě pár poctivců) je stejná chátra jako židovský oligarcha A. Babiš a ostatní, stejně jako další Židé z tzv. opozice – Farský, Kalousek, Němcová, Bartošek atd.

Pijack
Návštěvník
Pijack

Za tím svinstvem figuruje jednoznačně choroš Soros. A co je cílem Soroše? Prachy. Nic míň. Je veřejným tajemstvím, že Soroš vydělává svoje největší peníze na tom, že v tu jedné zemi tu v druhé zemi vznikne nějaký chaos (politický) a politický chaos se VŽDY promítne i do ekonomiky a vyvolá turbulence na forexovém trhu a také na kapitálovém. A proto Soroš podporuje vše, co má potenciál vyvolat anarchii, chaos. Má to totiž jednu obrovskou výhodu: Když máte ten vývoj “chaosu” pod kontrolou (když přesně dávkuješ kde přilejt benzínu do ohně a kdy), tak máte taky informace, kam to bude směřovat a můžete tím v podstatě maximalizovat zisky plynoucí z turbulencí na forexovém a kapitálovém trhu a zároveň minimalizujete riziko neúspěchu. Osobně si myslím, že Sorošovi je úplně šumák zda v Evropě budou vládnout muslimáci nebo marťani… on bude podporovat kohokoliv a cokoliv, kdo nebo co má potenciál destabilizovat jednotlivé země, destabilizovat regiony, destabilizovat EU, zanést rozbroje mezi země, regiony… a vyplatí se mu do toho investovat i dokonce stovky miliónů dolarů, protože on na tom dokáže následně vytřískat násobky takto “investovaných” peněz a to v řádu i miliar za rok – pokud trefí “jackpot” (například pokud by padla někde nějaká významější vláda nebo dohoda a on by byl připravený na forexových trzích ve velkých pozicích). Soroš není levičák ani pravičák. Soroš je prostě hyena, která nepohrdne žádnou mršinou. A oklikou zpátky k českým pirátům: Už jsem to psal před volbama – Piráti staví svoje mandáty právě na rebelanství puberťáků, kterým imponuje (a vždy bude imponovat) cokoliv, co jim umožní v podstatě beztrestně páchat anarchii. Ten pocit, že si můžu dělat co chci a nikdo mi v tom nebude bránit, je pro spoustu mladých a zejména frustrovaných lidí něčím úžasným a piráti jim to nabízejí. Začíná to plackama že ten či onen není můj president, premiér… pokračuje to systematickým popíráním základních kamenů demokracie jako je respektování jiných názorů… a končí to až takovými akcemi jako je přesvědčení “autonomního centra kliniky”, že mají právo obývat budovu, která jim nepatří, bez řádné nájemní smlouvy a jenom proto, že to oni chtějí.

brutopýr
Návštěvník
brutopýr

To nebude všechno, ta hyenistická lichvářova chamtivost, Sereš je figurka Rotšildů, takže je v tom ten Rotšild-kabala-okult. A já se domnívám že ten je prioritní.

weissbach
Návštěvník
weissbach

Tak o tom nepochybuji a jen se divím, že to někdo nevidí…

jintrovert
Návštěvník
jintrovert

Je dost možné,že ta rezavá liška s plešounem,tentokrát “přetáhli strunu” a těžce se jim to vrátí…