VIDEO: Potvrzeno! Na záběrech zachycené chirurgické roušky a stěrové antigenní testy vyrobené...

VIDEO: Potvrzeno! Na záběrech zachycené chirurgické roušky a stěrové antigenní testy vyrobené v Číně jsou kontaminovány morgellony, vláknovými robotickými polymerovými červy vyvinutými v americkém institutu MIT pro nanorobotickou dopravu očkovacích a ozařovacích látek do těžko přístupných míst v lidském mozku a v dalších orgánech! Nejsou to žádné prachové částice, jsou to prostředky neinvazivní a non-chirurgické nanofarmacie! Jenže, co ksakru pohledávají na rouškách a na tyčinkách AG testů?

VIDEO: Potvrzeno! Na záběrech zachycené chirurgické roušky a stěrové antigenní testy vyrobené v Číně jsou kontaminovány morgellony, vláknovými robotickými polymerovými červy vyvinutými v americkém institutu MIT pro nanorobotickou dopravu očkovacích a ozařovacích látek do těžko přístupných míst v lidském mozku a v dalších orgánech! Nejsou to žádné prachové částice, jsou to prostředky neinvazivní a non-chirurgické nanofarmacie! Jenže, co ksakru pohledávají na rouškách a na tyčinkách AG testů?

Skandál s kontaminací antigenních stěrových testů z Číny a dokonce už i chirurgických roušek z Číny začíná eskalovat a nabírá neuvěřitelných rozměrů. Před časem jsme přinesli informaci [1], že uniklé video zachycující černé vlákno podobné červovi objevené na stěrové tyčince antigenního testu ve skutečnosti zachycuje hlístici, tedy parazita podezřelého z množení SARS-Cov-2 v lidském těle, což potom vysvětluje, proč proti tomuto viru tak úspěšně funguje léčba generickým antiparazitikem Ivermectin. Když jsme se obrátili na lékaře, aby nám záběry videa osvětlil, tak se spolu s kolegou shodli, že jde s vysokou pravděpodobností o hlístici.

Rozbalování čínského antigenního testu

Jenže, nebyli schopni určit přesný kmen a druh, protože podle slov parazitologa se zachycený černý červ odlišuje od hlístic svoji strnulostí a nehybností, kdy reaguje pouze na zdroje tepla, vlhka a rovněž na elektromagnetické pole. Vlákna se chovají jako parazit, ale animace se u nich projevuje pouze při vystavení podnětům externích zdrojů energie, kdy vzniká u vláken motorický pohyb, což potvrzuje, že se nejedná o živé organismy s vlastním zdrojem energie, ale o parazity vyžadující cizí zdroj energie k vlastnímu pohybu a motorizaci. A takto se chovají pouze neživé organismy v přírodě, tedy viry. Ovšem stejné chování jako viry umí vytvářet 100% umělé neživé organismy na bázi nanotechnologií nazývané morgellony.

Morgellona lze sestavit a vytisknout na speciální 3D tiskárně pro nanotisk, inženýr může sestavit nosič, endomotorickou jednotku a payload, který nanočerv ponese

Morgellon je vláknový nanorobotický červ vytvořený z polymerů a elastomerů na speciální 3D tiskárně, který může využívat ke stavbě svého těla mnoho látek s dlouhými polymerovými řetězci. Do polymerových vazeb na rozhraní s elastomery jsou vloženy a navázány feromagnetické látky, které umožňují morgellonu pohyb v elektromagnetickém poli, kdy se tento nanorobot začne pohybovat v lidských cévách a žílách, přičemž se bez problému dostane cévním systémem kamkoliv, třeba i do mozku, kde se následně na vyznačeném místě zastaví a vypustí do svého okolí cytostatickou látku na léčbu rakovinového nádoru, případně začne na místě zářit, protože inženýr, který moregellona na 3D tiskárně vyrobil, začlenil do jeho těla radioaktivní izotop určený pro likvidaci rakovinových buněk.

Neporušený obal s tyčinkou

Tam, kde se morgellon zastaví na delší dobu, tam začne intenzivně ozařovat nejbližší tkáň, takže pokud se jedná o tkáň určenou k léčbě, protože je napadena rakovinou, potom takový vláknový nanorobot bez jediného chirurgického řezu může vyléčit mozkový nádor pacienta i tam, kde by invazivní chirurgický zákrok nepřipadal v úvahu. Inženýr sestavující morgellona při nanotisku na tiskárně určí, jaký endomotorický pohon bude pro vlákno použit, z jakých polymerů a elastomerů bude tělo vyrobeno, a jaký náklad (tzv. payload) morgellon v sobě ponese.

Typ pouzdra nákladu potom určí, jak se náklad bude uvolňovat, jestli chemicky, termicky anebo dálkově, bezdrátově, elektromagneticky. Když si představíte hrozivou myšlenku, že pouzdro uchovávající náklad v morgellonu by se otevíralo elektromagneticky signálem přes 5G sítě, anebo přes jakékoliv jiné bezdrátové sítě, tak se dostáváme už do oblasti na rozhraní sci-fi a hororu.

Kroutící se nanorobotické vlákno používající ke svému pohybu externí zdroje energie

Tuto technologii morgellonů vyvinuli čínští vědci v americkém institutu MIT a přinesli [2] o tom v srpnu 2019 zprávu na serveru Science Robotics, přičemž zveřejnění se dočkala pouze technologie morgellonů určená pro léčbu mozkových onemocnění, kdy morgellony jsou poháněny elektromagnetickým polem. Jenže, to je pouze jeden z možných pohonů. Morgellony lze animovat a pohybovat s nimi i ve zdroji vlhka a tepla, kdy tato nanorobotická vlákna se aktivují po vystavení referenční teplotě či zdroji vlhka a začnou se pohybovat, resp. vykazovat animaci. Zdrojem pohybu morgellonů v tomto případě je biochemická a termochemická reakce.

Mikroskop odhalil morgellony už i pod plastovým obalem ještě nerozbalené stěrové tyčinky

Podobně se chovají studenokrevní živočichové, např. plazi jako jsou hadi nebo ještěrky, které nedisponují vlastní termoregulační soustavou a potřebují externí zdroj energie ke svému pohybu. Tímto zdrojem je samozřejmě teplo pocházející z vyhřátých kamenů, na kterých se ještěrky a hadi vyhřívají a absorbují teplo ke svému následnému pohybu a vitalitě. Bez zdroje tepla studenokrevní živočichové hibernují, jejich pohyb je minimální, protože nemají zdroj energie ke svému pohybu.

Černá vlákna lze využívat k léčbě dosud neléčitelných a neoperovatelných nádorů v mozku, ale rovněž k biologickému válečnictví a terorismu

Morgellony tedy kopírují motoriku a zdroj animace od plazů, kdy energie na jejich pohyb není nesena uvnitř těla morgellonu, ale je získávána zvenčí. Jakmile se tedy morgellony dostanou do elektromagnetického pole (jestliže obsahují feromagnetické látky), anebo jsou vystaveny teplu (pokud obsahuje termochemické vazby), anebo jsou vystaveny vlhku (biochemické reakce), potom se začnou pohybovat a aktivují se, přičemž vykonávají určený úkol a cíl, na který je morgellon naprogramován, lépe řečeno sestaven na 3D tiskárně.

Mikroskop použitý při zkoumání testu

Polymerické tělo s elastomery a dalšími látkami se totiž může využít k mnoha účelům, nejen k léčbě rakoviny v těžko přístupných místech, ale i k dopravě očkovacích látek do lidského těla, k dopravě určitých látek do konkrétního orgánu, morgellon může dopravovat radioaktivní izotopy do určených orgánů, ale tato technologie představuje i velkou hrozbu, protože tyto vláknové nanoroboty dokáží i potichu zabíjet, pokud by je někdo zneužil jako prostředek bio-warfare.

Pokud by nákladové pouzdro morgellonu obsahovalo payload kyanidu draselného, tak po jeho vypuštění z pouzdra morgellonu, v určeném místě a v daném čase, na základě bezdrátového spouštěcího signálu zvenčí, by došlo k zabití člověka, aniž by kdokoliv pojal podezření. Tato špičková technologie morgellonů vytvořená odborníky na MIT by logicky měla být předmětem biologického a rovněž vojenského výzkumu v oblasti nanorobotiky a bio-warfare.

Stěrová tyčinka po rozbalení

Jenže rozhodně byste nečekali, že se tato nanorobotická vlákna vytvářející neživé organismy začnou objevovat v roce 2021 v originálně zabalených antigenních testech z Číny, a že se budou ta samá vlákna objevovat dokonce i na chirurgických rouškách, rovněž vyrobených v Číně. Na veřejnost unikla dvojice videí, které potvrzují, že tato černá vlákna nejsou žádnými prachovými částicemi, jak se snaží mlžit některá mainstreamová média, ale že se jedná skutečně o vláknové nanorobotické červy.

VIDEO: Morgellon na roušce se začne hýbat, když mu dodáte energii v podobě tepla z vašeho dechu

Tito červi jsou nazýváni morgellony, jenž prokazatelně a zcela jednoznačně získávají svoji animaci a motoriku na základě externího dodání energie k zajištění pohybu, buď tedy teplem, anebo vlhkem. První video zachycuje česky mluvícího muže, který testuje čínskou chirurgickou roušku a naživo předvádí, že když se na roušku dýchne, na mikroskopu zachycený morgellon se začne animovat, kroutit, natahovat, smršťovat, a to nejen během dýchnutí, ale i poté, kdy už muž na roušku nedýchá. Tím se potvrzuje, že morgellon zachycený na roušce čerpá energii termochemickou cestou, která k aktivaci elastomerů vyžaduje zdroje přechodového tepla nad referenční hodnotu. Tato hodnota se vypočítává před vytištěním morgellonu na 3D tiskárně.

Objektivně musíme dodat, že video neobsahuje proces rozbalení roušky z originálního balení, takže někdo může hned namítat, že toto nanorobotické vlákno se na roušku dostalo jinak. Odkud by ale český člověk, který video natočil, získal nanorobotická vlákna z MIT, aby je mohl potom nanést na roušku a kontaminovat úmyslně, to necháme na vašem uvážení. To je velmi nepravděpodobné. Tato nanorobotická vlákna nejsou žádný odpad, bordel, špína, kontaminace, nepořádek, kusy chlupů, nebo prostě něco podobného, ale jsou to nejpokročilejší produkty nanotechnologického výzkumu pocházejícího z MIT.

VIDEO: Mikroskop odhalil morgellony v originálním a nerozbaleném AG testu

Videa prokazatelně zachycují, že vlákna jsou nehybná, ale reagují na zdroje energií ve svém okolí, tedy stejně jako plazi, kteří ke svému pohybu využívají teplo přijímané ze svého okolí, anebo jako bezdrátové nabíjení telefonů, kdy elektromagnetické pole z externího zdroje začne nabíjet bezdrátově a na dálku baterii uvnitř mobilního telefonu. Jakmile se na morgellona dýchne a dodá se mu teplo, okamžitě se začne pohybovat. Odborně by se to dalo nazývat jako endotermický pohon, tedy pohon využívající pohlcované teplo získávané ze svého okolí. Druhé video pochází ze Švýcarska a německy mluvící muž nakoupil antigenní test, přesně ten samý, který byl zachycen už dříve na předešlém videu v našem předchozím článku [3].

Tentokrát ale tento muž ze Švýcarska postupoval korektně a správně, zachytil na videu zakoupený a nerozbalený test, originálně zabalený, následně provedl rozbalení, rozbalil i tyčinku, ale ještě před jejím rozbalením vložil balíček s tyčinkou pod mikroskop a nestačil se divit. Uvnitř balení pod fólií odhalil mikroskop několik morgellonů, tedy nanorobotických vláken v místě špičky zabalené tyčinky. A po rozbalení tyčinky našel morgellony i v bílých vláknech na špičce výtěrové tyčinky. Muž se ve videu ptá, co to má znamenat? Co to je?

Jeho překvapení je logické, protože tyto tyčinky jsou údajně vyráběny antisepticky a sterilně, tedy na tyčinkách nemůže a hlavně nesmí být naprosto žádná kontaminace, a to ani prachové částice, natož nanorobotické morgellony, které se začnou hýbat a kroutit hned poté, co se dostanou do simulovaného prostředí teploty lidského těla a jeho tepla, a někdo na ně dýchne.

Odkud se vzala nanorobotická vlákna na rouškách a tyčinkách antigenních testů? Ivermectin chemicky narušuje endomotoriku morgellonů?

Naše redakce nedokáže určit a deklarovat, že tento problém se týká všech roušek, všech antigenních testů, pouze vycházíme z vědecké studie MIT a z uveřejněných videí na internetu. Neručíme za autenticitu videí, posouzení jejich průkaznosti je na vás, pouze na čtenářích, ovšem předložené informace z výzkumu amerického institutu MIT a zachycené záběry do sebe naprosto dokonale zapadají.

Pokud se na tyčinkách AG testů a dokonce i na rouškách nachází vlákna, která reagují na zdroj tepla a vykazují animaci živého organismu po vystavení zdroji externí energie, potom je vysoká pravděpodobnost, že se opravdu jedná o morgellony, tedy neživé nanorobotické organismy pocházející z výzkumu nanotechnologií předního amerického institutu MIT.

Morgellon na špičce tyčinky

Jak se tato vlákna dostala do originálních balení AG testů a do chirurgických roušek, to není jasné. Jaké látky černá vlákna obsahují, jestli v nich nejsou přilepené mRNA sekvence očkovacích látek, jestli neobsahují některé látky na modifikaci lidského chování, jaké je centrum jejich cílové destinace po aktivaci v lidském těle, to prostě není jasné a zůstává to zahaleno tajemstvím.

Zachycené obrazové záběry na obou videích však opravdu nahánějí hrůzu a zděšení. Opravdu tyto kontaminanty nám strkají při testech do nosů? A opravdu nadechujeme tato vlákna z roušek do plic? Opravdu je dnes situace taková, že globalistické spiknutí proti lidu a národům zašlo až tak daleko, že byly nasazeny nanorobotické prostředky, aby se do lidských tělo dostalo… co? Co se má do lidských těl dostat za každou cenu?

Muž ukazuje na dlouhý morgellon uvnitř zabalené tyčinky pod obalem

A kam v lidském těle se to má dostat? Do rozmnožovacích orgánů? Do plic? Do mozku? Proč od jara loňského roku všichni politici tak hystericky a šíleně tlačí své národy do nošení roušek, respirátorů a do nekonečného testování a strkání špejlí do nosů, když korona má přitom nižší úmrtnost než chřipka? Proč Ivermectin blokuje morgellony? Narušuje totiž vazbu polymerů morgellonů, anebo narušuje endomotoriku těchto nanorobotů? Proč politici vedou tak urputnou válku proti Ivermectinu? Někomu kazí plán s morgellony? To jsou všechno otázky, na které hledáme odpovědi. A uniklá videa a informace postupně zapadají do sebe jako skládačka.

-VK-

Šéfredaktor AE News

S námi čtete, s námi objevujete

Vážení čtenáři Aeronetu, máme nový rok a ten přinese možná ještě větší útrapy něž rok předchozí. Události a dopady na životy obyčejných lidí a logicky i čtenářů se budou prohlubovat. V této situaci více než kdykoliv předtím potřebujeme Vaši podporu a pomoci. Pokud se vám líbí naše práce, kterou pro Vás už 7. rokem děláme, pokud se vám líbí naše články, videa a pravidelné páteční pořady na SVCS, přispějte prosím jakoukoliv sumou v závěru tohoto měsíce na naší obvyklé darovací stránce zde, ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Zatím jsme vysbírali jen cca. 60% z cílové sumy a do konce měsíce zbývají 3 dny. Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná. Náš server je tu pro vás. Za Vaši podporu a pomoc předem děkujeme!

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
mama
Návštěvník
mama

Morgellons neni ten spravny nazev pro nanocervy z 3D tiskarny, nybrz pouziva se jako nazev onemocneni, ktere vznika kontaminaci organismu latkami rozprasovanymi v ramci “geoengineeringeu”.

Alena
Návštěvník
Alena

Ja co som si zatial o morgellonoch nastudovala, tak Morgellon=polymerove nanovlakno vytvorene clovekom a Morgellonova choroba / Morgellons disease je ochorenie prejavujuce sa u mensej casti (z uz kompletne zasiahnutej) populacie, kde imunitny system tieto nanovlakna zategistruje ako cudzorodu latku a snazi sa ich vypudit cez kozu von- vznikaju zapalene loziska na kozi, z ktorych vytrcaju farebne nanovlakna. Nanovlakna sa v tele spajaju, vytvaraju akoby siet a funguju ako opticke nanovlakna, prijimace a vysielace. Bolo by dobre poprekladat viac videi od nemeckeho fyzika Harold Kautz-Vella, ktory studuje chemtrails a 1 zo zloziek chemtrails su prave tieto polymerove nanovlakna “morgellons”. Mame ich vsade, dychame ich – zvacsite si domaci prach na bielom podklade s lupou a svetlom v telefone-su vsade 🙁

Pavel
Návštěvník
Pavel

Skutečně to tam je. Koupil jsem si mikroskop za 700 Kč a hodil jsem pod něj respirátor, který je vyrobený u nás v ČR. Ani ne po chvilce hledání jsem ty červy našel!! Je to totalní hnus a je mi z toho zle!

Ondřej Dvořák
Návštěvník
Ondřej Dvořák

Nové záběry z Quebecu, z masky distribuované ve škole dětem.
https://gab.com/Bigbroben/posts/105987099219322894

Korčagin
Návštěvník
Korčagin

V naší malé “vesničce”(republice) JE VELICE MOC STRAN A STRANIČEK které občan musí živit a z toho vzniká v českém státě ORGANIZOVANÝ BORDEL!

Alena
Návštěvník
Alena

Zaujimalo by ma, ci su títo „Zhao“-vci aj rodina 🧐… Jing Zhao + Shan Zhao a Xuanhe Zhao…prvi dvaja vyvijaju a presadzuju vakciny na covid a posledny vyvija nano-roboty…nanoroboticke vlakna…
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33424848/#&gid=article-figures&pid=figure-1-uid-0
https://robotics.sciencemag.org/content/4/33/eaax7329?fbclid=IwAR14Hhp3Hu0t7E7MyVlpwkRfAlfMhEOH7DZ3IrKJwmeX7XSQRWcNAlJtPC4

Simona
Návštěvník
Simona

Dnes som urobila pokus s respiratory českej výroby, poriadne som ho vymáčáa v teplej vode a mobilom s makro som to natočila. Sú tam , hýbu sa pri kontakte s pinzetou, je mi z toho zle. Rozmýšľam, že keď je to nanotechnológiami, či to nebude mat nejaký súvis s 5 g sieťou – len myšlienka. Keby sa dodalo som prilepiť video, tak dám.

Alena
Návštěvník
Alena

Ja rovnako…
Ja som skumala respirator a cierne a cervene „vlakna“ sa mi podarilo prebrat k „zivotu“ tak, ze som polozila respirator na biely tanier, obliala teplou vodou a umelohmotnou špajlou (ktora bola k mikroskopu pre deti 🙂 ) som 1 vlakno zachytila na jednom konci tak, aby sa prichytilo, ale inak volne viselo vo vzduchu-vtedy sa to rozhybalo-ked nechcelo-staci ponorit do taniera s tou vodou-vytiahnut na vzduch a uz sa zacalo spiralovitym pohybom stacat do 1. aj 2. strany, hore aj dolu… Ked zacnete spajlou triast/hybat, vlakno drzi – ani sa nepohne-vzduch ho neohne ako vlas/nit….vyskusajte…mam to aj natocene – staci mat v telefone stiahnutu lupu napr. Magnifier 30x…chce to trpezlivost…ja som tomu venovala niekolko hodin skumania tych vlakien na ukor nocneho odpocinku 🙂 bolo to zaujimave…zo zaciatku som aj ja bola skepticka-ale to bolo len rychle, kratke a povrchne vnimanie, ze sa nehybu, ked do nich stucham…na dokladne preskumanie sa s nimi treba dlhsie „pohrat“….ponaranie do vody alias „krstenie Morgellona“ sa mi osvedcilo najviac 😁 👍🤪

Alena
Návštěvník
Alena

Ja rovnako…

Ja som skumala respirator a cierne a cervene „vlakna“ sa mi podarilo prebrat k „zivotu“ tak, ze som polozila respirator na biely tanier, obliala teplou vodou a umelohmotnou špajlou (ktora bola k mikroskopu pre deti 🙂 ) som 1 vlakno zachytila na jednom konci tak, aby sa prichytilo, ale inak volne viselo vo vzduchu-vtedy sa to rozhybalo-ked nechcelo-staci ponorit do taniera s tou vodou-vytiahnut na vzduch a uz sa zacalo spiralovitym pohybom stacat do 1. aj 2. strany, hore aj dolu… Ked zacnete spajlou triast/hybat, vlakno drzi – ani sa nepohne-vzduch ho neohne ako vlas/nit….vyskusajte…mam to aj natocene – staci mat v telefone stiahnutu lupu napr. Magnifier 30x…chce to trpezlivost…ja som tomu venovala niekolko hodin skumania tych vlakien na ukor nocneho odpocinku 🙂 bolo to zaujimave…zo zaciatku som aj ja bola skepticka-ale to bolo len rychle, kratke a povrchne vnimanie, ze sa nehybu, ked do nich stucham…na dokladne preskumanie sa s nimi treba dlhsie „pohrat“….ponaranie do vody alias „krstenie Morgellona“ sa mi osvedcilo najviac 😁 👍🤪

Trucker
Návštěvník
Trucker

Je to jako z filmu Walking Death, a pozdeji serial na AMC,…je to Apokalipsa

CZkotas
Návštěvník
CZkotas

Další důkazy! Jedno hlavní video a pod ním další + videa od lidí, komentáře..: https://www.facebook.com/michal.shark/videos/5505979182745850

Bob
Návštěvník
Bob

Díky covidu došlo k objevu absolutní ochrany před virovou nákazou. Tedy je to působením inaktivovanych virů dojde v organismu k imunitní reakci s tvorbě protilátek. Tim dojde k likvidaci nákazy. Je to přírodní zákon a nelze to zrušit. Praktický to pomůže při ochraně před covid19. Výplachem úst s viry a zahřátím k varu máme eliminační roztok. Podáním v čaji dojde k výše popsanému procesu? Při každodenním používání se získá prevence před nákazou. A teď je otázka kdo to dá na vědomost lidem. Sdělovací prostředky nezveřejnily tuto informaci. Vláda se chová absolutně netečně. Na fb došlo k ohlasů pouze typu, označení jako debil, nebo že, se mám vrátit do blázince. Tedy kdo nám pomůže. Po úspěšném zdolání pandemie by došlo k normálu života ve společnosti. Bohužel to používá pouze hrstka informovaných aktivistů.

stenda
Návštěvník
stenda

Ahoj, poradíte mi někdo? Slintací test v práci mi vyšel pozitivně a chtějí mne dotlačit na špejli. Zatím jsem si vzal dovolenou, ale nevím co vymyslí. Co v tomto případě můžu dělat, aby mi nestrkali ty věci do hlavy? Byl jsem označen za rebela. Díky za rady a držte se!

Bob
Návštěvník
Bob

Je zde možnost odmítnout stěr z nosohltanu alergickou reakci a poškozením sliznice. U mně se vyskytují dosti často bolaky, které nelze odstranit a je to alergická reakce na cizorodou látku. Nejde to léčit s je to chronicky projev alergie. Pokud by vás někdo nutil k poškození vašeho zdraví je to trestný čin.

stenda
Návštěvník
stenda

Díky, něco zkusím. Pak dám vědět.

stenda
Návštěvník
stenda

Bobe díky za nápad. Na PCR jsem sdělil zdravotní obtíže s častým masivním krvácením z nosu. Nic mi do nosu nestrkali. Vzali to z úst, které jsem si hned po stěru vydezinfikoval rumem. Jsem tedy negativní.

Jan Honzák
Návštěvník
Jan Honzák

Dejte výpověď. Nepracujte pro ty NWO OTROKY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

stenda
Návštěvník
stenda

Když dám výpověď, přijdu i o bydlení. To je blbá komplikace.

Jan Honzák
Návštěvník
Jan Honzák

To chcete být radši očipovaný otrok New world ordru? Na vašem místě bych dal okamžitě výpověď a nějaké bydlení se vyřeší samo.

Marek Bauler
Návštěvník
Marek Bauler

Máte pravdu. Výpovědí byste nic nevyřešil, ale zbytečně zhoršil. Hlavně, že návrh řešení od Boba pomohl 🙂 Celkem by mě zajímalo, z čeho Jan Honzák žije – nepracovat a nekrást, jak se potom uživit? Slušné bydlení se bohužel nevyřeší samo, to by byla utopie.

Anděl
Návštěvník
Anděl

V nemocnici v Jeseníku( Agel) je možnost testu ze slin (odplivnout) Jeljsem tam 2,5 hodiny. Jinak to jde ještě v jiných nemocnicích co má tato společnost.Ale ne ve všech, musíte zapátrat.

ds4428
Návštěvník
ds4428

Odmítni test s tím, že nedáváš k tomu svůj svobodný souhlas. Pak ti nic nemohou udělat.
Máš na zákonné právo.

Alena
Návštěvník
Alena

Na Slovensku robia PCR testy nielen vyterom z nosohltana, ale aj PCR kloktaci test. Na potvrdenie antigenoveho slinneho testu pozaduju od Vas zrejme PCR test – ten im dodate , ale PCR kloktaci…u nas to robi napr. Alpha medical (lab.online), ale stoji 59 €….snad vam to zamestnavatel preplati, ked to od Vas vyzaduje…

Carol
Návštěvník
Carol

Na FB Daniela Landy je k dispozici zdarma právní rozbor k použití – nemohou to udělat. pošlete jim to a uvidíte reakci. https://www.facebook.com/photo?fbid=2898660800423299&set=a.1441940176095376

Radek
Návštěvník
Radek
Boleslav Křišťál
Návštěvník
Boleslav Křišťál

Jak spolu souvisí autismus, neurologické poruchy, vakcíny, GMO, MSG a Aspertamin?

https://www.reformy.cz/jak-spolu-souvisi-autismus-neurologicke-poruchy-vakciny-gmo-msg-a-aspertamin/