VIDEO: Nové celosvětové náboženství, které má kořeny v Íránu. A které nadchlo...

VIDEO: Nové celosvětové náboženství, které má kořeny v Íránu. A které nadchlo už Masaryka a Beneše. A islám jako předstupeň?

Bahá’í Víra je poslední v linii nezávislých světových náboženství. Ústředním tématem Bahá’í učení je Bahá’u’lláhovo poselství, že jsme členy jedné lidské rodiny a že nastal čas pro její sjednocení v mírumilovné globální civilizaci.”

“Je to Den, v němž lidstvo spatří Tvář Vyvoleného a uslyší Jeho Hlas. Pozvedlo se Boží Volání a světlo Jeho vzezření sestoupilo na lidstvo. Každému člověku přísluší vyhladit stopy všech planých slov z desky svého srdce a nahlížet na znamení Jeho Zjevení, důkazy Jeho Mise a znaky Jeho Slávy s otevřenou a nepředpojatou myslí.  Bahá’u’lláh”. 

Jednota lidstva

Bahá’í věří, že jedno z hlavních poslání Božích projevů bylo ustanovení vždy vyšší formy integrace lidské společnosti. Od kmenových svazků a společenství městských států lidstvo přes úroveň národních států dospělo k novému stupni své existence, který ohlásil a svými principy zastřešil Bahá’u’lláh.

Tato etapa vývoje lidstva předpokládá spojení národů na celosvětové úrovni a vznik společných mezinárodních institucí (legislativních, soudních i exekutivních) při dodržení základního principu jednoty v různosti, tj. zachování svébytnosti kultur jednotlivých národů a etnických skupin.

Principy učení Bahá’í
 • Jednota Boha
 • Jednota náboženství
 • Jednota lidstva
 • Odstranění všech forem předsudků
 • Odstranění extrémů bohatství a chudoby
 • Rovnost mužů a žen
 • Harmonie vědy a náboženství
 • Nezávislé hledání pravdy
 • Světový mír
 • Potřeba světového pomocného jazyka
 • Potřeba všeobecného povinného vzdělání

………………………………………………………………………………

Na toto téma jsem chtěla napsat článek už dlouho a dnes mě k tomu navedl odkaz, na který jsem narazila aniž bych chtěla a jde o tento text, cituji:

Islám není náboženství, není to ani kult. Ve své nejúplnější formě je to úplný, totální, 100% systém života. Avšak když je někde přes 2% obyvatelstva země muslimů, tak to bude stačit, aby se tím začal řetězec událostí, které povedou ke konečné genocidě všech ne-muslimů. Islamizace začne v okamžiku, kdy je ve společnosti dostatečný počet muslimů, kteří přijdou s požadavkem všelijakých výhod, zprvu převážně náboženské povahy. Jejich zamýšlený úspěch je podmíněn a posléze zaručen politicky korektní, tolerantní společností, ochotné privilegia poskytnout. Tím se začínají otevírat dveře k dalším, množícím se požadavkům. Ty zejména začnou přibývat, na intenzitě získávat s rostoucím počtem a procentem přívrženců islámu.

Pokud nějaká politicky korektní, tolerantní a kulturně rozrůzněná společnost (jako liberální Západ) odsouhlasí muslimské požadavky na jejich náboženská privilegia, tak s tím mají pomaličku tendenci plíživě prolínat i ostatní složky. Takto to funguje:

Pokud v nějaké zemi zůstává muslimská populace kolem 2% nebo níže, tak jsou většinou považováni za mírumilovnou menšinu, a ostatní občané v nich nevidí hrozbu. Tak je tomu v zemích:
Spojené státy – 0,8% muslimů
Austrálie – 1,9% muslimů
Čína – 1,8% muslimů

Při 2% až 5% začnou obracet na víru další etnické menšiny a skupiny nespokojených, často většinu z nich verbují z věznic a z pouličních gangů. Toto se děje v zemích:
Kanada – 2,8% muslimů
Dánsko – 4,1% muslimů
Itálie – 2,6% muslimů
Norsko – 3,0% muslimů
Španělsko – 4% muslimů
Británie – 4,6% muslimů

Od 5% výše začnou prosazovat ke svému podílu v populaci neúměrný nepatřičný vliv. Např. začnou protlačovat zavedení halal potravin (čistých podle islamistických standardů), tudíž zajištění, aby místa ve zpracování potravin byla pro muslimy. Zvednou tlak na řetězce supermarketů, aby zavedli halal na pulty – spolu s hrozbami, co nastane, když se nepodvolí. K tomu dochází v zemích:
Rakousko – 5,7% muslimů
Belgie – 6,0% muslimů
Francie – 7,9% muslimů
Německo – 5,6% muslimů
Řecko – 4,7% muslimů
Filipíny – 5,0% muslimů
Švédsko – 5,0% muslimů
Švýcarsko – 4,3% muslimů
Holandsko – 5,5% muslimů
Thajsko – 5,8% muslimů
Trinidad a Tobago – 5,8% muslimů

V tomto okamžiku začnou pracovat na tom, aby jim vláda umožnila vládnout si podle sebe (ve svých ghetech) podle islamistického práva šaría. Konečným cílem islamistů je zavést právo šaría nad celým světem.

Když muslimové dosáhnout 10% obyvatelstva, mají sklon zvyšovat nezákonnost jako prostředek, aby si mohli stěžovat na své podmínky. V Paříži už vidíme hořící auta. Jakékoliv akce ne-muslimů uráží islám a vyústí v nepokoje a hrozby, jako tomu bylo v Amsterodamu při odporu vůči karikaturám Mohameda a filmům o islámu. Takováto napětí jsou vidět každodenně zvláště v muslimských částech v zemích jako:
Guyana – 10% muslimů
Indie – 10% muslimů
Izrael – 10% muslimů
Keňa – 10% muslimů
Rusko – 10% muslimů

Po dosažení 20% v zemi lze očekávat, hrůzu nahánějící nepokoje, formování džihádistických milicí, sporadické vraždy a pálení křesťanských kostelů a židovských synagog, jako tomu je v zemích:
Etiopie – 32,8% muslimů

Při dosažení 40% zažívá země rozsáhlé masakry, chronické teroristické útoky a probíhající válčení milicí, jako je to v zemích:
Bosna – 40% muslimů
Čad – 53,1% muslimů
Libanon – – 59,7% muslimů

Od 60% zažívá země bezuzdnou perzekuci nevěřících ze všech ostatních náboženství (včetně nekonformních muslimů), sporadické etnické čistky (genocidy), použití zákona šaría jako zbraně, a džizja, tj. daně uvalené na nevěřící, jako je tomu v zemích:
Albánie – 70% muslimů
Malajsie – 60,4% muslimů
Katar – 77,5% muslimů
Súdán – 70% muslimů

Po dosažení 80% očekávejte každodenní zastrašování a násilný džihád, někdy i státem vedené etnické čistky a dokonce i některé genocidy, jelikož tyto země vyhání nevěřící a vedou to ke 100% muslimů, jako to různými způsoby zažívají a děje se to v zemích:
Bangladéš – 83% muslimů
Egypt – 94,7% muslimů
Indonésie – 86,1% muslimů
Jordánsko – 92% muslimů
Pákistán – 96,4% muslimů
Sýrie – 92,8% muslimů (teď nejspíš více kvůli nedávným etnickým čistkám ISIS)
Spojené arabské emiráty – 76% muslimů

Téměř 100%  islamizace má přinést mír, tj. ‚Dar-al-Salaam‘ –islamistický dům míru. Zde se předpokládá, že bude mír, protože téměř všichni jsou muslimové (nikdo, kdo není, se o tom neodváží mluvit), jedinými školami jsou madrasy, a Korán je jediným „Slovem“, jako je tomu v zemích:
Afghánistán – 99,8% muslimů
Gaza – 98,7% muslimů
Írán – 99,7% muslimů
Irák – 98,9% muslimů (teď už asi více kvůli nedávným etnickým čistkám ISIS)
Maroko – 99,9% muslimů
Palestina – 99% muslimů
Saúdská Arábie – 97,1% muslimů
Somálsko – 98,6% muslimů
Tádžikistán – 99% muslimů
Turecko – 99,8% muslimů
V současné době na světě je jeden a půl miliardy muslimů – což je trošku víc (22%) než jedna pětina všeho lidstva. Zásluhou značné – v průměru údajně dvojnásobné – porodnosti se muslimům koncem tohoto století podaří dosáhnout absolutní početní většinu na této planetě.

Konec citace ze zdroje zde

Náboženství jako nejmocnějšího prostředek k ovládnutí lidstva

Dlouhodobě zastávám názor, že není mocnějšího prostředku k ovládnutí davů napříč hranicemi, než náboženství (a tím nemyslím skutečnou víru v Universum, v Boha), ale náboženství jako ideologii. A stačí se podívat na roli judaismu v ekonomickém ovládnutí světa (lichvářský systém, který žádné jiné náboženství nepovoluje, ač ve starozákonní části Bible, kterou se řídí i křesťané, je přímo nařízen),  na roli křesťanství v geografickém ovládnutí světa (věrozvěstové v Evropě, křižácké výpravy, dobývání Ameriky) a nově na roli islámu, jehož úkolem je především zrušení jak judaismus tak křesťanství.

Z výše citovaného přehledu je zjevné, jak islamizace světa postupuje a z charakteru tohoto náboženství je zjevné, že má-li být lidstvo sjednoceno pod jednu jedinou víru, žádná armáda světa by to nedokázala provést lépe, než davy sjednocené napříč hranicemi indoktrinovaným islámem. Ale – je islamizace světa konečným cílem?

Můj názor je, že nikoliv a že poté, co islám poslouží k likvidaci judaismu a křesťanství, teprve pak bude zavedeno jediné celosvětové náboženství, náboženství Baháˇí, o kterém je úvodní video a náboženství, které “náhodou” má kořeny v Íránu!

Odbočíme-li totiž od náboženství, tak zcela pragmaticky vzato je to Írán, který ve spolupráci s Čínou má tahat za “pilku světa”. A je to stejný Írán, který je považován za kolébku lidstva, ze které měla vzejít indoevropská rasa – Íránec/Árijec. a do kterého je moc soustřeďována poté, co přes Sumér/Babylón/Egypt ovládla svět. Ovládnutí světa přitom probíhalo podle principu “akce-reakce-výsledek”, resp. “téze-antitéze-syntéza”, což je od dob Egypta a od dob Šalamounova chrámu symbolizováno jako dva sloupy/dva trojúhelníky:

A když se podíváme na symbol náboženství Bahá´í, tak vidíme tři trojúhelníky:

Devíticípá hvězda – symbol Bahá´í  víry

Chrám Bahá´í – Haifa, Izrael

Tím jsme u vesmírné geometrie, kterou se řídí Globalisté (a u čísel 3-6-9) a s nimi u ilumínátů, svobodných zednářů, rosenkrucíánů a jiných tajných spolků, kde trojúhelník (pyramida) je dokonce i dorozumívacím symbolem – viz ruce A. Merkelové či ruce D. Trumpa:

Symboly svobodných zednářů a iluminátů – úhelník, pyrmida, oko, sloupy, globus, jang a jin, “G” jako geometrie

Bahá´í víra a nadšení T.G.Masaryka a E. Beneše

V období let 1926-1939 seznámila americká Bahá’í novinářka a esperantistka Martha Root prvního československého prezidenta T.G. Masaryka a tehdejšího ministra zahraničí Edvarda Beneše s etickými principy a světovou všeobsahující vizí Bahá’í Víry. O přijetí slečny Root v březnu 1928 hovoří deník České slovo. Na T. G. Masaryka i E. Beneše učinilo učení Bahá’í Víry silný dojem.

„Jděte s těmito principy mezi diplomaty, do univerzit a škol, do náboženských společenství a také o nich pište. Světový mír mohou přinést jen a jen lidé“. (T. G. Masaryk)

„Bahá’í učení je jedním z velkých nástrojů pro konečné vítězství ducha a humanity“. (E. Beneš)

Martha Root, jež byla novinářkou a vynikající Bahá’í učitelkou, navštívila během svých pěti dlouhých cest (1915 – 1939) všechny světadíly. Když v polovině března 1928 přijela do Prahy, cítila jistý rozdíl oproti svým předchozím návštěvám, během kterých zde nechala literaturu pro prezidenta země a ministra zahraničních věci (později se dověděla, že ji četli s obrovským nadšením). Tentokrát prezident Tomáš Garrique Masaryk nebyl v zahraničí, a to bylo dobré znamení. Schůzka s ním byla pro Marthu dohodnuta na 20. března 1928.

Během její předcházející návštěvy Československa v květnu 1926 se Martě Root dostalo oficiálních poct od prezidenta Masaryka prostřednictvím jeho tajemníka a Edvard Beneš, ministr zahraničních věcí, ji přijal na Hradě. Tentokrát se Martha na Hradě („Bílém domě“ Československa) v tomto nádherném městě konečně setkala se samotným prezidentem”

Na Marthinu otázku, jak nejlépe propagovat světový mír, odpověděl: „Pokračovat v tom, co děláte. Rozšiřovat toto učení humanity a nečekat na diplomaty… Přineste ho do škol, kostelů a také o něm pište. Světový mír mohou přinést jen lidé.“

Tato návštěva splnila všechny její naděje. V dopise Shoghimu Effendimu a Royi Wilhelmovi
z 13. dubna napsala:

„Prezident Masaryk…byl ke mně tak milý. Od té doby bylo uděláno vše pro ulehčení mé práce. Zpráva o mé návštěvě u něj byla uveřejněná ve všech novinách a z Hradu byly poslány údaje o Věci, spolu s obrázkem ‘Abdu’l-Baháa, aby noviny měly dobré články.”

Zdroj citace a obrázků zdezde

Video “Bahá´í Víra – Oceán jednoty” (Martha Root v Československu od cca 18. minuty):

Není dnes žádným tajemstvím, že oba prezidenti byli svobodnými zednáři a oslavovali-li toto íránské/globalistické náboženství už ve své době, lze to vnímat jako potvrzení, že dávno tomu bylo naplánováno jak jeho celosvětové zavedení, tak ale i proces islamizace, který je nutným předstupněm – někdo přece musí již nežádoucí judaismus a křesťanství odstranit.

Vložené video, citace a obrázek v úvodu i v závěru ze zdroje “Společenství Bahá´í náboženství v Praze”

Další použitý zdroj zde  

Související: zde

-Pozorovatelka- 19.07.2017

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
sidaksom
Návštěvník
sidaksom

toto sú dávne vedicke vedomosti a učenia Slovanov. nič nové, len prebraté.
tak ako nam hitler zdefraudoval nače znaky šťastia, tak títo kradnú nače náboženstvo.

Sati
Návštěvník
Sati

Vsetko su len keci ludia dojebali celu nasu planetu a ta sa im pomsti za 50 rokov uz na zemi nebude žiadny život tak načo riešite pičoviny ako naboženstvo veď len odrbavali ludí vo vlastný prospech. Dejiny to dosvedčujú takže” no coment “…

Pozorovatel
Návštěvník
Pozorovatel

Má to pokračování, mrkněte i na tohle video

https://youtu.be/BSmu2mQ04NA

Pozorovatel
Návštěvník
Pozorovatel

Mrkněte i na tohle video, je tam pokračování

https://youtu.be/BSmu2mQ04NA
 

——————-
https://youtu.be/BSmu2mQ04NA

miki
Návštěvník
miki

Pozorovateľka.Nie je náhoda, že sa pre pár rokmi začala šíriť kazateľmi skutočná pyramídová štruktúra riadenia sveta? Asi to náhoda nebude. Nie je to náhodou príprava pre nový svetonázor uctievania elít a bohov po zániku náboženstiev?

Kazatel
Návštěvník
Kazatel

Měly by jste se teď zajímat o Jeruzalém tak jak sem jednou psal že Izrael bude proti Palestine radikálům Islámským se potvrzuje vysílala to dnes ČT tak jak začne Boží válka Matouš 24 ale Satan se tam musí ukázat na chrámové hoře

Carlos IV
Návštěvník
Carlos IV

V Malajsii (60,4 % muslimu) – pocmarala tusim predloni skupina muslimskych vyrostku krestansky kostel. Dostali po puldruhem roce natvrdo a ministersky predseda se nechal slyset ze zadne podobne excesy nebude tolerovat.
To takova Angela, to je jinej kalibr ! Takze vono jak kde a jak kdo.

Miloslav Dědek
Návštěvník
Miloslav Dědek

Článek v podstatě popisuje významné poselství, které se vztahuje na celé lidstvo. Považuji za účelné doplnit toto poselství informací o jednotném výkladu vědeckého a náboženského vnímání světa: http – http://miloslav7.blogspot.cz/2015/12/jednotny-vyklad-vedeckeho-nabozenskeho.html

Ómm
Návštěvník
Ómm

Nechci nikomu upírat jeho víru, ale v nové době, novém cyklu lidského vývoje, kdy dochází k přesycování informačního pole planety, všechna učení a všichni prorokové budou překonání samotným Zdrojem, Hospodinem a Stvořitelem ve smyslu opětovného propojení vědomí lidstva s Univerzem. Lidé naleznou svou ztracenou spiritualitu spontánním probuzením vědomí, skrze svá srdce i rozum a osobní zkušenosti. V tomto procesu bude jistě inspirativní jakékoli studium jakéhokoli spirituálního textu, jen ve světle opětovného napojení na Zdroj všichni získají všechny informace a plnou Pravdu přímo do svého rozšiřujícího se vědomí, a všechny stará i nová učení bude zbytečné vykládat, šířit a sjednocovat. To sjednocení přijde samo od sebe, všechny detaily a střípky nejrůznějších “pravd” se spojí, poskládají a každému vytane pravá podstata světa, pravda pravdoucí – spojení se Zdrojem a vyšší forma sdíleného vědomí.
Víry, církve, ideologie, teologie… to vše už bude nadbytečné, zbytečné a překonané. Nebude nutné se něčemu učit, vše člověk nalezne ve svém vědomí přímo od Zdroje.

Vabio
Návštěvník
Vabio

@Omm
Možná by se to již dalo postupně začít psát i v přítomném čase :o)