VIDEO: Nové celosvětové náboženství, které má kořeny v Íránu. A které nadchlo...

VIDEO: Nové celosvětové náboženství, které má kořeny v Íránu. A které nadchlo už Masaryka a Beneše. A islám jako předstupeň?

Bahá’í Víra je poslední v linii nezávislých světových náboženství. Ústředním tématem Bahá’í učení je Bahá’u’lláhovo poselství, že jsme členy jedné lidské rodiny a že nastal čas pro její sjednocení v mírumilovné globální civilizaci.”

“Je to Den, v němž lidstvo spatří Tvář Vyvoleného a uslyší Jeho Hlas. Pozvedlo se Boží Volání a světlo Jeho vzezření sestoupilo na lidstvo. Každému člověku přísluší vyhladit stopy všech planých slov z desky svého srdce a nahlížet na znamení Jeho Zjevení, důkazy Jeho Mise a znaky Jeho Slávy s otevřenou a nepředpojatou myslí.  Bahá’u’lláh”. 

Jednota lidstva

Bahá’í věří, že jedno z hlavních poslání Božích projevů bylo ustanovení vždy vyšší formy integrace lidské společnosti. Od kmenových svazků a společenství městských států lidstvo přes úroveň národních států dospělo k novému stupni své existence, který ohlásil a svými principy zastřešil Bahá’u’lláh.

Tato etapa vývoje lidstva předpokládá spojení národů na celosvětové úrovni a vznik společných mezinárodních institucí (legislativních, soudních i exekutivních) při dodržení základního principu jednoty v různosti, tj. zachování svébytnosti kultur jednotlivých národů a etnických skupin.

Principy učení Bahá’í
 • Jednota Boha
 • Jednota náboženství
 • Jednota lidstva
 • Odstranění všech forem předsudků
 • Odstranění extrémů bohatství a chudoby
 • Rovnost mužů a žen
 • Harmonie vědy a náboženství
 • Nezávislé hledání pravdy
 • Světový mír
 • Potřeba světového pomocného jazyka
 • Potřeba všeobecného povinného vzdělání

………………………………………………………………………………

Na toto téma jsem chtěla napsat článek už dlouho a dnes mě k tomu navedl odkaz, na který jsem narazila aniž bych chtěla a jde o tento text, cituji:

Islám není náboženství, není to ani kult. Ve své nejúplnější formě je to úplný, totální, 100% systém života. Avšak když je někde přes 2% obyvatelstva země muslimů, tak to bude stačit, aby se tím začal řetězec událostí, které povedou ke konečné genocidě všech ne-muslimů. Islamizace začne v okamžiku, kdy je ve společnosti dostatečný počet muslimů, kteří přijdou s požadavkem všelijakých výhod, zprvu převážně náboženské povahy. Jejich zamýšlený úspěch je podmíněn a posléze zaručen politicky korektní, tolerantní společností, ochotné privilegia poskytnout. Tím se začínají otevírat dveře k dalším, množícím se požadavkům. Ty zejména začnou přibývat, na intenzitě získávat s rostoucím počtem a procentem přívrženců islámu.

Pokud nějaká politicky korektní, tolerantní a kulturně rozrůzněná společnost (jako liberální Západ) odsouhlasí muslimské požadavky na jejich náboženská privilegia, tak s tím mají pomaličku tendenci plíživě prolínat i ostatní složky. Takto to funguje: