VIDEO: Daniel Landa v nové písni varuje de facto před Talmudickou eliadou,...

VIDEO: Daniel Landa v nové písni varuje de facto před Talmudickou eliadou, tedy vizí sionistické světovlády, kde bílému člověku bude vládnout černý mouřenín jako asistent Šelmy a bude nutit bílé góje poklekávat před globalizací! Zjevení sv. Jana popisuje všechny současné procesy nasunování Nového světového řádu, který bude založen na lidech v rolích ovcí, na čipech, na dluhu, na evidenci, na kontrole a na nekonečném kamerovém sledování! Jméno šelmy je ZION a jejím asistentem je globalismus! Zašel Daniel Landa daleko za hranu konformity, anebo byl naopak vyvolen jako Zvěstovatel pro toto odhalení?

VIDEO: Daniel Landa v nové písni varuje de facto před Talmudickou eliadou, tedy vizí sionistické světovlády, kde bílému člověku bude vládnout černý mouřenín jako asistent Šelmy a bude nutit bílé góje poklekávat před globalizací! Zjevení sv. Jana popisuje všechny současné procesy nasunování Nového světového řádu, který bude založen na lidech v rolích ovcí, na čipech, na dluhu, na evidenci, na kontrole a na nekonečném kamerovém sledování! Jméno šelmy je ZION a jejím asistentem je globalismus! Zašel Daniel Landa daleko za hranu konformity, anebo byl naopak vyvolen jako Zvěstovatel pro toto odhalení?

Daniel Landa koncem května vypustil na veřejnost novou a velice výbušnou skladbu Ukolébavka, která vyvolal reakci médií, protože v písni se kritizuje globalizace a její jednotlivé procesy a dopady na člověka. Po vyslechnutí písně dostanete pocit, že z Daniela Landy se stal v podstatě nový Ortel a nikoho by to asi nepřekvapilo, protože Daniel Landa si prošel několika etapami vývoje v hudební profesi od Orlíku a kritiky polistopadové společnosti až po mysticismus a fatalismus, ovšem jeho poslední skladba a její načasování je velmi příznačné a zvláštní. Hlavním tématem písně je totiž bílá civilizace a proces autogenocidy bílé civilizace, který tady na Aeronetu popularizujeme a vysvětlujeme už poměrně dlouho. Proto je velice nutné si provést analýzu Landovy písně a nedívat se na ní z povrchu mainstreamu.

Projev Šelmy: Kamerové sledování

První, co mně na písni znepokojuje, je koncept probuzení dítěte do sna. Dalším děsivým konceptem je vstup ovcí do hlavy. Přestože se v písni zdánlivě odkazuje na Bibli a Zjevení sv. Jana v kapitole 13, ve skutečnosti jde o obrazy převzaté z Talmudické eliady. Eliada v Talmudu je znalost o Bohu, je to vyjmenovávání jmen Boha, jeho podob a jeho ztělesnění. A jedním z archetypů světa v Talmudu je probuzení do sna, kdy lidské vědomí má několik stupňů probuzení, bdělosti a vnímání.

Tento několikastupňový svět vyučuje Kabala, kdy spánek je jedním světem, po probuzení žijeme v tomto světě, po otevření mozkových filtrů vstoupíme do světa astrální roviny paralelně s tímto světem a nad tím je svět unitárního prostoru. Probuzení do sna je zážitek, kdy člověk zemře ve spánku. Talmudická eliada to nazývá “Božská smrt” a je to situace, kdy se vědomí člověka ve spánku přesune do unitárního prostoru bez uvědomění si samotného aktu smrti biologického nosiče, tedy těla. Takové vědomí potom má pocit, že se probudilo, ale není to svět, je to něco na způsob snu.

Probuzení do sna je konceptem smrti ve spánku, ale i koncept singularity v rámci 5. průmyslové revoluce

Jenže, stejný pocit nemusíte zažít jenom při smrti ve spánku. Úplně stejný pocit probuzení do sna získá vědomí v okamžiku singularity a splynutí se strojem. Vědomí vnímá realitu vjemy a podněty biologického těla a minimálně v první fázi vývoje kyborgů a v prvních generacích prototypů nebude k dispozici zpětná vazba robotického těla do celulárního a zřejmě v první fázi stále biologického mozku. Taková entita vědomí si bude vybavovat své okolí jako jistou formu neskutečného snu, ze kterého se ovšem nepůjde probudit. Implementace čipů pod kůži člověka pro účely identifikace, placení, sledování a registrování bude pouze začátkem v rámci 5. průmyslové revoluce.

Projev Šelmy: Čipování obyvatelstva

Lidé si postupně budou pořizovat umělé orgány, které sice z počátku budou méněcennou náhradou, ale postupně se vyrovnají biologickým orgánům, až je nakonec překonají a zdravotní pojišťovny budou na lidi s implantáty pohlížet jako na méně rizikové klienty, kteří budou platit nižší zdravotní pojištění. Naproti tomu 100% biologičtí občané budou vysoce nakažliví a budou proto platit vysoké povinné zdravotní pojištění, zaměstnavatelé je nebudou chtít zaměstnávat, dopravní společnosti je budou odmítat přepravovat bez roušek či skafandrů, školy budou takové biologické děti izolovat od vylepšených dětí, tzv. augmentů.

Celosvětová síť se stane základem pro očipování celé civilizace. Každý dostane podkožní implantát pro placení v bezhotovostní dystopii. A v Česku je zle, vláda nechce právo na platbu v hotovosti vložit do české Ústavy. A tím je to dané!

Aby tento systém mohl fungovat, musí být nejprve vybudována celoplanetární globální 5G komunikační síť, která propojí všechna koncová zařízení a všechny domácnost, všechny pouliční kamery, všechny platební sítě, veškerou infrastrukturu, všechny databáze a všechny obyvatele do jedné globální a propojené bezdrátové sítě. Ve chvíli, kdy tato síť bude vytvořena, dojde ke zrušení platební hotovosti.

Hotové peníze budou naprosto odstraněny, protože představují pro globální sionisty největší ohrožení plánu na získání 100% kontroly nad národy a jejich obyvatelstvem. A česká vláda včera odmítla [1] návrh Trikolory na ukotvení platby hotovostí do Ústavy jako občanského práva. Je to logické, protože v ČR se počítá se zrušením hotovosti okolo roku 2040 podobně, jako to zvažuje Německo ve stejné době, takže je jasné, že Babišova vláda to nechce dát do Ústavy, to by prostě Domu Sion udělalo čáru přes rozpočet.

Projev Šelmy: Sběr dat na internetu o soukromí

Nevím, jestli Daniel Landa přišel do kontaktu s Kabalou, jestli byl připojený na Projektor, jestli je kádrem Syndikátu, anebo jestli plní roli Zvěstovatele, v anglické literatuře nazývaného Harbingera, jehož účelem není odhalování tajemství, ale zvěstování příchozích události z pokynu vyššího vedení. Landa v písni totiž zmiňuje nejen koncept probouzení do sna, ale i beránky. A o jednom takovém se píše právě ve Zjevení sv. Jana. Ovšem další informace v Landově písni už jsou opravdu motivované proroctvími z Bible, konkrétně z proroctví Sv. Jana, v kapitole 13. Nejprve si kapitolu [2] ocitujeme a poté vysvětlíme.

Zjevení Janovo 13:1 Tu jsem viděl, jak se z moře vynořila dravá šelma o deseti rozích a sedmi hlavách; na těch rozích deset královských korun a na hlavách jména urážející Boha.

Zjevení Janovo 13:2 Ta šelma, kterou jsem viděl, byla jako levhart, její nohy jako tlapy medvěda a její tlama jako tlama lví. A drak jí dal svou sílu i trůn i velikou moc.

Zjevení Janovo 13:3 Jedna z jejích hlav vypadala jako smrtelně raněná, ale ta rána se zahojila. A celá země v obdivu šla za tou šelmou;

Zjevení Janovo 13:4 klekali před drakem, protože dal té šelmě svou moc, a klekali také před šelmou a volali: “Kdo se může rovnat té dravé šelmě, kdo se odváží s ní bojovat?”

Zjevení Janovo 13:5 A bylo jí dáno, aby mluvila pyšně a rouhavě a měla moc po čtyřicet dva měsíce.

Zjevení Janovo 13:6 A tak otevřela ústa a rouhala se Bohu, jeho jménu i jeho příbytku, všem, kdo přebývají v nebi.

Zjevení Janovo 13:7 A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou;

Zjevení Janovo 13:8 budou před ní klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od stvoření světa zapsána v knize života, v knize toho zabitého Beránka.

Zjevení Janovo 13:9 Kdo má uši, slyš!

Zjevení Janovo 13:10 Kdo má jít do zajetí, půjde do zajetí. Kdo má zemřít mečem, musí mečem zemřít. Teď musí Boží lid osvědčit trpělivost a víru.

Zjevení Janovo 13:11 Vtom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země: měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak.

Zjevení Janovo 13:12 Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána.

Zjevení Janovo 13:13 A činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem.

Zjevení Janovo 13:14 Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatele země; rozkazuje obyvatelům země, aby postavili sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněna mečem, a přece zůstala naživu.

Zjevení Janovo 13:15 Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou.

Zjevení Janovo 13:16 A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch,

Zjevení Janovo 13:17 aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.

Zjevení Janovo 13:18 To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.

Biblická šelma není pachatelem a vykonavatelem zla, to je velký omyl mezi laickou veřejností. Zlo páchá šelmička disponující z pověření Šelmy hrozivou mocí

Kapitola 13 z knihy Zjevení sv. Jana popisuje vzestup Šelmy z moře, která má moc porazit Boha a rouhá se mu. Podle Talmudu jméno té šelmy je ZION a bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým. Co je na tomto proroctví zásadní, to je odhalený systém poskoků a úslužníků. Verš 13:11 odhaluje, jak ze země povstává druhá šelma, mnohem menší, má dva rohy jako beránek, ale mluví jako drak. Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc.

Projev Šelmy: Evidence osob pomocí čísel

Nutí Zemi, rozuměj planetu, a její obyvatele, aby klekali před první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána. Tou smrtelnou ranou byl plán Syndikátu na likvidaci moci Domu Sion, který se nezdařil v dané iteraci, která byla zjevena sv. Janu v projekci. Dům Žehova (JHVH) prohrál s Domem Sion boj o světovládu ve válce mezi židy a Židy. Šelma ZION v této iteraci přežila, zvítězila a posílila. Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou. A pozor, verš 13:8 přímo zmiňuje Syndikát: Budou před ní klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od stvoření světa zapsána v knize života, v knize toho zabitého Beránka.

Bible přímo zmiňuje Syndikát, osoby, které nepochází z naší planety

Tady si to musíme vysvětlit. Pokud jste četli moji první knihu Human Ex Machina [2], tak víte už něco o dlouhověkosti, telomerech a dalších souvislostech. Jenže na naší planetě žijí entity, které se zde nenarodily a nejsou součástí místního biologického vývoje na planetě. A právě o těchto entitách se píše ve verši 13:8, že před mocí této šelmy budou poklekávat i tyto entity. Tyto entity se neřídí životními cykly na naší planetě. To je Syndikát. Ve filmu Above Majestic se o těchto entitách pár útržků rovněž dozvíte. Přímo v Bibli tak máte na Syndikát odkaz.

A právě proto Syndikát usiluje o kontrolu nad planetou Zemí, aby Dům Sion, tedy Šelma popsaná ve zjevení sv. Jana, nezískala vládu nad touto planetou, protože spolu s jadernými zbraněmi by Dům Sion získal takovou moc, že by před ní musel pokleknout i Syndikát, stejně tak, jako dnes jsou nuceni už poklekávat před Domem Sion bílí gójové k uctění památky kriminálníka a zemřelého černého mouřenína George Floyda, který byl šelmičkou v beránčím rouchu se dvěma rohy a posloužil Domu Sion jako pověřenec.

Projev Šelmy: Registrační číslo člověka určí program

Malá šelma, která povstane ze země a má dva rohy, působí jako beránek, ale jazyk má jako drak, to je šelma Globalizace. Je to ona, která je pověřena velkou šelmou, tedy Domem Sion, k tomu, aby v roušce beránka a dobra šířila diktaturu, despocii, aby likvidovala občanská práva, národy, svobody, aby čipovala lidi, aby zapalovala ulice ve jménu dobra a rovnosti, aby rozvracela rodiny a svazky, aby se vysmívala Bohu a tradičnímu svazku muže a ženy, aby plivala mnoha jmény na principy Boha, tedy rodiny, lásky, pokory, porozumění, toleranci a respektu.

Globalizace tato slova prezentuje za svá, přivlastňuje si je, ale to je pouze převlek, protože slova této šelmy v roli poskoka jsou ostrá jako drak. Co je dovoleno Židovi, není dovoleno gójovi. Proto Pavel Novotný může vyhrožovat Sergeji Lavrovovi podřezáním, ale obyčejný gój za výrok na Facebooku čelí tahanicím po soudech, když se otře o černocha nebo cikánského mladíka. Proto Antifa může demolovat ulice a strhávat sochy, ale gójové jsou při antiprotestu označování za nacisty, rasisty, extrémisty, xenofoby a tahají je po soudech, když na demonstraci vytáhnou symbolicky oprátku.

Šelma si narazila na rohy koruny dobytých šlechtický impérií a království. Děsivý odkaz na Dům Sion, který zlikvidoval a pohltil veškerou feudální šlechtu na této planetě

Samotná šelma ve Zjevení sv. Jana nepáchá na lidech žádné zlo, toho si dobře všimněte. Veškeré zlo na gójích páchá malá šelma, vzešlá ze země, která z pověření velké Šelmy staví sochy Šelmě a nutí lidi se jí klanět a uctívat ji. Je to socha globalizace se všemi jejími podobami a modlami, od voleného obchodu, přes uctívání bezpohlavní neutrality, až po velebení černochů, před kterými bílí gójové musí poklekávat k uctění Gorge Floyda. Ze stejného pověření malá šelma přikazuje lidem, aby měli cejch na ruce či na čele, bez kterého nikdo nic nenakoupí, ani neprodá. Je to jasný odkaz na čipování obyvatel podkožními implantáty pro účely bezkontaktních plateb.

Klanění se Šelmě: Bílí policisté poklekávají před zuřícími černochy na demonstraci BLM v Londýně.

Malá šelma tak páchá z pověření velké Šelmy veškeré zlo. Šelma je Pán, zatímco malá šelma je globalismus a jeho podpindos, vykonavatelé vůle Domu Sion a pověřenci. A teď už jistě chápete úplně naplno, co popisuje Kapitola 13 v knize Zjevení sv. Jana. Je to popis projekce jedné z iterací vývoje tohoto světa, kdy Dům Sion si nabodl na svých 10 rohů všechna velká světová království, všechna impéria šlechtických gójských rodů, získal jejich koruny a moc nad nimi, posměšně si je nasadil na svých 7 hlav, tedy 7 hlavních globalistických center Domu Sion rozprostřených po všech kontinentech.

Globalizaci implementují poskoci, kteří slouží Domu Sion a jeho řídícímu konceptu Globalismu

Dům Sion však neprovádí své řízení přímo, používá k tomu koncept malé pověřené šelmy v rouše beránčím. Tato malá šelma je Globalismus. Je to procesní nástroj výkonu moci Šelmy ZION nad tímto světem. Proto veškeré zlo provádí pohůnci, marionety, loutky, pověřenci, delegáti, degeneráti, prostitutky, prostituti, presstitutky a presstituti, pornoherci a pornoherečky, neziskovčíci, ověřovatelé pravdy a fact checkeři, přepisovači dějin, genderoví aktivisté, feministky a hlavně děti, nezletilé, nevědomé, nezodpovědné, bez zkušeností, na YouTube, před školami, na náměstích, prostě všichni, kteří dostali od Šelmy pověření a veškerou moc a mohou vystupovat jejím jménem a dračím jazykem útočit na kohokoliv, kdo nepoklekne a neskloní se před Domem Sion a jeho šelmičkou, tedy globalismem.

Greta Thunberg kázající bílému lidu pokleknout před Šelmou a ctít její klimatickou agendu namířenou proti bílé civilizaci

Proto si všimněte, jakou mocí disponují pověřené loutky, ať už je to šelmička George Soros, nebo nezletilá a postižená Greta Thunberg. Ať už je to gynekoložka Ursula von der Leyen v roli šéfky EU, nebo ministr Tomáš Petříček, všechny pověřené marionety disponují moci Šelmy. A tito falešní beránci s jazyky draků vám vstoupí do hlavy, takže až se probudíte do černé tmy, kde bílí poklekají před černými mouřeníny na ulici, tak vám bude připadat, že jste ve snu. Jenže sen to nebude. Jméno té Šelmy je ZION a jméno toho falešného beránka se dvěma rohy a jazykem draka je Globalismus.

Globalizace je nástrojem Domu Sion pro ukotvení světové vlády. Dům Sion je hlava, globalizace je pověřená ruka. Koncept Šelmy a šelmičky

Davy se klaní Šelmě, ale děsí se šelmičky. Lidé se klaní volnému pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu v globalizaci, ale děsí se migrace, Antify, islamizace, terorismu, znásilňování, nedovolatelnosti spravedlnosti u soudů, diskriminace bílé rasy, sledování, ztráty soukromí. Jenže obě tyto podoby a projevy globalizace jsou přitom produktem jedné a téže Šelmy, nelze je od sebe oddělit! Bible je tak záznamem projekcí Syndikátu, přestože církev označuje záznamy za proroctví. Není nic prorockého na projekcích do mozku, při odpovídajících frekvencích, při otevřených mozkových filtrech, při použití příslušných zařízení. Je však zásadní rozdíl v tom, jestli tyto projekce vnímáte jako vize anebo jako záznam odehrané a proběhlé budoucnosti v jedné z iterací vývoje našeho planetárního nosiče třídy G.

Náš časoprostor je pouze z jednou možných iterací, které se vyvíjejí paralelně a mění se podle drobných událostí. Některé iterace lze ovšem napravovat zásahy těmi, o kterých píše verš 13:8 ve Zjevení sv. Jana. Těmito prostředky ovšem disponuje i Dům Sion. Najednou se zjevují prezidenti a premiéři bez minulosti, jako kdyby nikdy neexistovali a neměli minulost, nenarodili se na této planetě, neexistují stopy z jejich dětství (Barack Obama [3], Angela Merkel, ale rovněž i nejasné dětství [4] Vladimira Putina).

Angela Merkel a Barack Obama

Proto Kapitola 13 knihy Zjevení je zásadním materiálem o projekci Syndikátu o vzestupu Satanovy synagogy na této planetě v iteraci budoucnosti, kdy Dům Sion vyhrál válku mezi ž a Ž. Proto kdykoliv se vás někdo zeptá, kdo stojí za šílenstvím současného rozvratu bílé civilizace, kdo páchá veškeré zlo proti bílé, tradiční a křesťanské rodině, proti lidu a jeho národu, tak mu řekněte, že toto zlo páchají globalisté, tedy ti, kteří reprezentují malou šelmu, která z pověření velké Šelmy prosazuje globalismus a globalizaci. Pokud se vás ale někdo zeptá, čí je to proces, kdo stojí za globalizací, kdo ji řídí, tak už znáte odpověď. Je to Dům Sion, který usiluje o světovládu a disponuje takovou obrovskou mocí, že v biblické vizi před ním poklekne i Syndikát a entity, které nikdy na planetě Zemi nebyly v rolích “domorodců”.

Spektátor nebo Zvěstovatel příchodu Šelmy?

Rozbor písně Daniela Landy nás tak dovedl znovu na začátek a k otázce, jestli tato píseň je dílem vizionáře, resp. spektátora, který pozoruje projekce, anebo jde o píseň zvěstovatele, tedy harbingera, který nemá za úkol objevovat, protože nic neobjevil, ale má zvěstovat příchod Šelmy, protože ta šelma přichází s ohláškou a pompou. Píseň popisuje prakticky dokonale Talmudickou eliadu a současně Zjevení sv. Jana, přičemž správně předpovídá 5. průmyslovou revoluci, sledování kamerami, odposlechy, záznamy toho, co kdo řekl a archivování těchto záznamů, genderové šílenství s popíráním pohlaví dětí, zvrácenou genderovou neutralitu, dluhy, čipování.

V USA se začaly prodávat genderově neutrální “panenky”, se kterými si mohou hrát všechny děti, bez pohlavního rozlišování chlapců a dívek. S iniciativou přišla firma Mattel.

Archivování už provádí Facebook, Twitter a prakticky všechny sociální sítě, které proti vaší vůli uschovávají obsah vašich profilů i po jejich smazání, protože data se stávají majetkem těchto sociálních sítí. Používáním těchto sítí “zdarma” platíte těmto sítím svými daty, co na síti děláte. A tato data vám nepatří, podle rozhodnutí amerických soudů. Proto platí, že cokoliv napíšete na sociální sítě dnes, může být za 50 let použito proti vám, až budete třeba kandidovat na prezidenta v USA nebo v České republice, to je úplně jedno. A kdo se nepokloní Šelmě, jeho hříchy z dávné doby půjdou ven. Skladba Ukolébavka od Daniela Landy tak rozehrála z pohledu konceptuálního řízení zásadní otázku, jak dalece jsou už národy pod vlivem Šelmy, když už nejen Ortelové, ale i mainstreamoví zpěváci zpívají o tom, o čem už několik let v dlouhém předstihu píše právě náš Aeronet.

-VK-

Šéfredaktor AE News

S námi čtete, s námi objevujete

Vážení čtenáři Aeronetu, do konce měsíce zbývá 6 dní a zatím jsme vybrali jen cca. 27% z cílové sumy potřebné na zachování provozu našeho projektu na příští měsíc, který závisí výhradně na Vaší podpoře, i když chápeme současnou situaci s koronavirem. Pokud se vám líbí naše práce, kterou pro Vás děláme, pokud se vám líbí naše články, videa a pravidelné páteční pořady na SVCS, přispějte prosím v závěru tohoto měsíce na naší obvyklé darovací stránce zde, ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná. Náš server je tu pro vás. Za Vaši podporu a pomoc předem děkujeme!

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Ladič reality
Návštěvník
Ladič reality

Furt stejná písnička …. Tady v této galaxii (Azgara) platí zákon duality světlo-tma jing-jang . Je to jedno-duchý. Odpověd najdete …..Vše vychazí ZEMĚ. Lidé na sobě musi pracovat zvyšovat svojí vibraci-frekvenci. A nenechat se ovlivňovat vnějším světem. Kam zaměřuji pozornost tam posílam energii. Takže radčí zaměřim pozornost do sebe samého a tim, že zvyšují svojí vibraci, ovlivňuji lidi , které potkávám ve své realitě. Naopak , když bude furt řešit ty nejmenováné a zajímat se o globalni mocenský systém tak teče energie přimo k němu o tomu hlavně jde. Vzestup po úrovních vědomi (Hawkins) a vaše uroveň vědomí se zjištuje podle svalového testu vše je JEDNO-DUCH….

Mějte se krásně a dýchejte, meditujte, jezte zdravě , cvičte své tělo , protahujte se, procházejte se přirodou , poslouchejte jak teče voda,fouká vítr, hřmí blesky, zpívají ptáci, šumí lesy, dělejte detoxikace, dobře spěte, chodtě na masaže , do suny , do floatingu, pijte živou vodu, je to tolik.

To Vše zvšuje vaší vibraci a hlavně budtě co nejvíce v přítomném okamžiku.

maok pisnikča pro radost
https://www.youtube.com/watch?v=IPIHAcUSVRo

MAX
Návštěvník
MAX

OBJASNENIN POJMU:
Probuzení do sna je konceptem smrti ve spánku, ale i koncept singularity v rámci 5. průmyslové revoluce???????

Spinkej my bezbrany dite – matrice ducha ktera nas spojuje s celkem je zde spicim ditetem ktere je pod ochranou celku jednoty do doby dokud se neprobudi v hmotnem tele – ale i pres to se clovek hmotou nestava protoze je spojen stribrnou niti s celkem a tak i po smrti tela se nic nemeni na tom ze clovek je nematerialni podstaty ktera se navrati domu zpatky k celku ( k celku aniz by celkem byla nebo by byla schopna celek vedome obsahnout ci naplnit )

koncept probuzení dítěte do sna – ve vedskem pojeti se jedna o moment kdy matrice ducha – lidske byti nebol – li clovek ( ktera je casti jednoty nekonecneho svetla poznani jez je vnimany jako fenomen stalejsouci a vsudepritomny a je uctivan jako dokonale lidstvi , dokonaly duchovni clovek nazyvan mnoha jmeny dle prislusnych duchovnich moralnich kvalit – purusha, indra , rama ( indie) ,ahura mazda ( persie) , perun , svantovit ( slovane) ——- se narodi z absolutniho svetla jednoty cimz prosviti hmotu – telo a usadi se v nem – ozije.

sen je zde prezentovan jako fiktivni realita hmoty ktera jiz byla i fyziky potvrzena ( kvantova fyzika ) , jeste nutno podotknout ze virtualni realita na pc je fiktivni realita vytvorena na zaklade fiktivniho hmotneho sveta cimz sataniste ,technokraticti krev obetujci chtonici dovrsili tuto perverzi k dokonalosti…lide sedici za pocitaci jsou uplne mimo sve okoli i duchovni vedomi protoze jsou v pc napojeni na software ktery je omezuje a vytycuje jim hranici “reality” stavaji se tak golemem ktereho chtonici uplacali z hliny ,jako stvoritel vytvoril tela svych obetnich krvavych beranku kterymi se zivi a tito chtonici mu krev obetuji , svuj zivot protoze veri ze on stvoril hmotny svet a vladce osudu a casu panem smrti. Onen sem – kulicka je zde k zaslepeni tretiho oka a obet je ovladnuta chtoniky – otrokari bozimi. Cip , tv, mobil , pc to jsou ony viditelne semy.

V pripade kdy clovek stoupa vyse nad 3. cakru ( sex, jidlo . hmotne pozitky) muze dosahnout otevreni vedomi a vymani se z ucinku semu a chtoniku sivaistu – Zizidy. V takovem stavu se duch probouzi sam k sobe a kvalitam svetla ,prostupuje vrstvy ega ,egocentrismu ( cerna kostka hmotneho expanzivniho bodu yod kterou jewslimove obchazeji v opacnem smeru cili proti toku casu, pravdy ,zivota , duchovniho slunce – svastiky ,kolovratu , indickeho kola). Je to proces pri kterem se pestuji vyssi kvality byti kde prestavame ulpivat na dezinformacich, fake news o existenci jezise , zidum jako vyvolenym , cloveka jako bio robota zrozeneho z hrichu dle ktereho je zpravene .lidske vrazdit ,znasilnovat , lhat , krast a obetovat svou rodnou krev kanibalisticko konzumnimu bohu jako potravu.

Eliada v Talmudu je znalost o Bohu, je to vyjmenovávání jmen Boha, jeho podob a jeho ztělesnění
buh se nemuze ztelesnit to je nevedome fungovani neprosvicene hmoty ktera vse prevraci a snazi se vse zmaterializovat. Napr jezis zabit na krizi nebyl protoze nikdy neexistoval . Zide v indrovi , purushovi, perunovi vidi satana a odmitaji poznani druheho principu tudiz i troj principu krestu vychazejiciho z sily zeme ( tu uctivaji materialiste chtonici krvi zavrazdenych) . Nekonecne svetlo poznani muze hmotu prosvitit ale nestava se ji , nemuze ji byt ovladnuto ani zabito ( laska, mir, cest , svoboda , pravda a SLAVA nemohou byt zniceny ale mohou byt pouze duchovne zity a jejich svetlo rozkresavano a udrzovano na zemi. Proto jezis nikdy nemohl byt zabit – ukrizovan na krizi ( stagnaci ) drevu jako symbolu devastace svatych haju pouzitych k vrazdam na krizi.

Svate haje byly uzivany k recitaci aryji manter a strom vedomi poznani svetla bodhi ( budha) byl a stale je symbolem vedske kultury – proto biblicti antikrestani nase haje vyrubali a eko marxisti to delaji do ted ..je treba peletky , mlade stromky nenechat dospet tak aby neobsahovali energii ani nepamatovali pamet rodu ci lidi a situaci ktere se staly v prostredi techto stromu. Budha byl take ztelesnen vlivem recke kultury ale originalne zadna postava nebyla ( tao materializaci prestava byti taem)
Takze zide vykradli vedu , zneuctili svetlo nazvali jej satanem, ukradli svetlo a siri bludy ze lucifer , iluminaty je vladce hmoty ktery zada krev, expanzi hmoty – konzumni kanibalismus, kolonialismus , aktolicktvi , marxismus , lgbt pedo …. tyto skryte perverze jsou atributy chtonismu , yodu – yhvh ,sivy ,kali , allaha

Kabala je uceni o bozstvi – praktikuijicich se principech bilych magu pro realizaci osviceni hmotneho sveta – franz bardon , frantisek drtikol drtici kola caker , eduard tomas , karel gott , karel kryl , capek, ziska , hus a dalsi nasi mistri svetlych sil chranici svym vedomym poznanim narod pred tim i ted , navzdy neomezeni na svou dobu ani doby pristi

MAX
Návštěvník
MAX

Božská smrt je to situace, kdy se vědomí člověka ve spánku přesune do unitárního prostoru bez uvědomění si samotného aktu smrti biologického nosiče, tedy těla. Takové vědomí potom má pocit, že se probudilo, ale není to svět, je to něco na způsob snu.

Astal je vedomy sen pri kterem vedomi odchazi z tela a toto telo je videno pri odchodu i pri navratu … vedomi je plne propojeno stribrnou niti s telem i bozskym celkem a telo neni mrtve ani bez kontroly vedomi.
V podtate je to odchod do prostoru tady a ted kde se pohybujete a tvorite pomoci rychlosti svetla – myslenky ( idea – ideololgie – nosic myslenky svetla presny opak antiideologie hmoty chtoniku kteri vedou lidstvo a zemi k zaniku kdy ma byt zkonzumovano satanem jejich podzemnim bohem – jsou to nositele smrti poznani ducha i tela a za ukol maji znicit telo jako nosic – gmo , golemizace, big pharma, pc , wiif , 5G, konzum reklamy , dluhy za hrichy u bank ,chtonicke antiideologie otroctvi)
V astralu muzete navstevovat vedomi ostatnich lidi staci se vedome zeptat jestli muzete vstoupit to je vse. po vstupu se vse odehrava tady a ted v rychlosti myslenky kdy se stavate pozorovatelem, akterem , i pozorovanym – je to vnem multidimenzionalni kde nejsou pocity negativity protoze je to prime napojeni se na svetlo poznani – zivot sam ( zivot neplest ze smrti – nevedomou hmotou)

Klinicka smrt neni astral – muze nastat urazem , reiki energetickou terapii provadenou pruvodcem. Vedomi je stale spojeno s telem stribrnou niti i s celkem jako u astralu. Rozdil je ze se vedome nerozhodnete opustit telo , byti svetlem , jen svetlem a videt nic nez svetlo dokud se se v tomto stavu probudite po te co jste vyzvan k probuzeni vaseho vedomi celkem – onim bozstvim…ale proc by to nekdo dobrovolne delal?
proc by nekdo sel vstric smrti v hmotnem svete a bojoval s nepritelem za cest ,svobodu , mir a SLAVU vlastniho naroda , svych bratru a sester?
Vzbuzeni otazkou “chces odejit? ” vedoma uvaha – prestrihnout stribrnou nit spojujici vedomi s telem? vahani a odpoved ne neprisel jeste cas opustit toto telo a nechat ho zemrit ..
navrat zhora do tela leziciho pod sebou ,prichazeni k sobe – prosvicovani tela – hmoty vedomym nekonecnym svetlem poznani matrici ducha – clovekem

Probuzení do sna – omyl
Jenže, stejný pocit nemusíte zažít jenom při smrti ve spánku. Úplně stejný pocit probuzení do sna získá vědomí v okamžiku singularity a splynutí se strojem.
Splynuti ze strojem nelze provest na vedome urovni. Tuto dezinformaci nabyli zide z presvedceni ze je jsou stvoreni z hliny stvoritelem a ze golema ktereho uplacali oni lze manipulovat 100% na zaklade odmitani poznain 2. sily nebes ( 1.zeme) a jejich srazenim(krestem) vzniknuvsti 3. sily ktera je obe odpuzuje a tim vytvari misto pro nic a vse osviceni hmoty ( samozrejme 3. princip ma charakter a vlastnosti i obou predchozich) Zide nam tvrdi ze buh je unipolarni sila zeme a youd yhvh zije podzemi ( proto si ostatne jarmulkou i chrani hlavu proti silam nebes 2. sile a tudiz nikdy nedobuou krestu ani svetla poznani ani svedomi)

Stroj funguje tim ze ho clovek vedome stvori a v pripade pc je to algoritmus 0-1 na kterem software ovladajici hardware bezi. Veskere funkce jsou dany predem = zhouba a to z duvodu tooh ze zide veri ze zivot stvoril buh hmoty ktery je vladcem osudu – predurceni k smrti v tomto pripade. Cela veda se takto slepe domniva ze vytvori na misto cloveka stroj ktery budou zide chtonici ovladat a sebeobetovat tak jako oni sebeobetuji bohum yhvh!
No jenomze ono nelze lidske vedomi premystit do stroje pokud to sam clovek dobrovolne neudela…neudela protoze vedome se zabit to proste neni nas princip vyssiho duchovniho byti . Ti co jsou si vedomi jsou probuzeni nemohou probudit stroj zkratka protoze jsou vibracne nad hmotou a pokud clovek jednou nabude vyssi frekvenci ci energeticnost ,vedomost ,svetelnost byti tak se do hmoty ,od ktere se snazil celou dobu odpoutat tim ze zbavoval egocentrismu ,nebude navracet nebo se ji nebude chtit zmocnit a uvrhnout do smrti technokratickeho feudalismu.
Vedomi ve stroji dale neni mozne jeste z dalsiho duvodu – software jede na 0-1 , lidske vedomi minimalne na 0-1-2 atd. Clovek muze lecit sve telo a muze se ho naucit i dobre ovladat.
Stroj nebude propojen s vedomym protoze neexistuje rozhrani pres ktere by to slo. Vim ze lidem chteji dat cipi – vyvrtat 3 diry do hlaby nainstalovat cip ktery nam umozni pres wifi kontrolovat spotrebice, stroje ,site – jak zde vidite je to opet opacny pristup ktery se zaklada na golemizaci a ne na to ze vedomi procitne.
toto cele je mozne za jedineho predpokladu a to ze lidska tela zdegeneruji na urovni bunek , mozku do stavu kdy uz duch nebude pritom = nevedomy , slaba moznost navazat s duchem vedomy kontakt – z dola z ega … v takovem pripade ale takove vedomi i a bezduchost budou k nicemu …lide budou mit vymite mozky takze v podstate materialiste nemusi v podstate ani nic delat jen ovladat roboty a tvrdit dementum ze jsou vyvolena rasa – buh

MAX
Návštěvník
MAX

ktery roboty vytvoril , ovlada roboty a ze lide jsou tez jen roboti nebo ze roboti zde byli prvni a lide jsou podrasa urcena k ritualnim popravam slouzicim jako potrava bohu! – zide budou krev prolevat dale a kanibalisticky jist maso lidi , zneuzivat deti ….
jen aby se nestalo to (mozna uz se to deje ) ze tyto incestni zrudy uz zdegenerovaly do stavu mozkove smrti a tech par desitek vyvolenych kteri tyto masy ridi-i (hmotny svet) uz nejsou zcela mimo a nedelaji prakticki nic nez konzumace lidi pedofilii , muceni, obrady , berou drogy deno denne zatimco jejich masy ridici management urcuje smer lidstva timto smerem …

ovce – informacni overload – zaslepeni tretiho oka , zmatek , chaos , relativni objektivita , stovky ovci – informace obetovane na zotroceni , brainwashing lidi
cisla nejsou cifry
puvodne cisla neexistovala ale vznikla jako pojmenovani slov a vyznamu slov. takze cisla jsou pohlavni muz a zena , prava , leva – 666 opak vedkeho troj principu 333
0 symbolizuje satana stagnaci smrt ktera neobsahuje nic z -1 ani z +1 – ve forme cisel

rap jako produkt satanistickeho hollywoodu je ciste egocentricka bezducha , chladna sekvence monotonnich zvuku smrtelne ciselne sekvence kdy eminem zvatla cisla ktera neznamenaji nic nez kalkul niceho protoze je uplne mimo dusevne i telsne asi zdrogovany , ve strachu v bludnem kruhu falesnych hodnot …..rap je tudiz a jen populismem , sebemrskactvim , otroctvi, submisi cernochu ci nevedomcu oproti chtonickym vladcum kteri jim z hollywoodu palti za to aby byly hvezdy satanisticke pop anti kultury cili civilizace. dominanci nad zenami drzenych v retezech at uz doslova nebo strachem , majetkem ,lzi o tom jak jsou rapperi hodnotni pro lidskou spolecnost…jejeich gangy , ghetta nicici rodiny , drogy , zbrane …..

cip ve videu konci cislem 666!
Dluhy jsou platbou satanovi za to ze clovek zhresil tim ze procitl k bozstvi – lidstvi poznani bnoha v sobe …ovsem to je fikce protoze lidske vedomi reprezentuje strom vedomi bodhi a ne biblicky strom zivota ( sexu , hmoty , expanze , ega)

cerna tma za chvili sni te – bod yod kostka expanzivni bezducha hmota ktera se vse snazi pohltit zatemnit a znicit aby mohla vytvorit alternativni a jeste horsi diky tem kteri nasleduji destruktivni egocentricke zcireci pudove myslenky. obetovani deti krvave nebo psychickym znicenim brainwashingem kdy 4 lete deti recituji koran a ksou irceny na pouziti jako sebevrazedny utocnik at uz tak nebo onak je to jejich zivotni poslani ..nemaje svobody volby a naplneni sveho byti

jednou se ze spanku probudis a budes si myslet ze spis – neznalost autora o vyse uvedenem textu…..

MAX
Návštěvník
MAX

ktery roboty vytvoril , ovlada roboty a ze lide jsou tez jen roboti nebo ze roboti zde byli prvni a lide jsou podrasa urcena k ritualnim popravam slouzicim jako potrava bohu! – zide budou krev prolevat dale a kanibalisticky jist maso lidi , zneuzivat deti ….
jen aby se nestalo to (mozna uz se to deje ) ze tyto incestni zrudy uz zdegenerovaly do stavu mozkove smrti a tech par desitek vyvolenych kteri tyto masy ridi-i (hmotny svet) uz nejsou zcela mimo a nedelaji prakticki nic nez konzumace lidi pedofilii , muceni, obrady , berou drogy deno denne zatimco jejich masy ridici management urcuje smer lidstva timto smerem …

ovce – informacni overload – zaslepeni tretiho oka , zmatek , chaos , relativni objektivita , stovky ovci – informace obetovane na zotroceni , brainwashing lidi
cisla nejsou cifry
puvodne cisla neexistovala ale vznikla jako pojmenovani slov a vyznamu slov. takze cisla jsou pohlavni muz a zena , prava , leva – 666 opak vedkeho troj principu 333
0 symbolizuje satana stagnaci smrt ktera neobsahuje nic z -1 ani z +1 – ve forme cisel

rap jako produkt satanistickeho hollywoodu je ciste egocentricka bezducha , chladna sekvence monotonnich zvuku smrtelne ciselne sekvence kdy eminem zvatla cisla ktera neznamenaji nic nez kalkul niceho protoze je uplne mimo dusevne i telsne asi zdrogovany , ve strachu v bludnem kruhu falesnych hodnot …..rap je tudiz a jen populismem , sebemrskactvim , otroctvi, submisi cernochu ci nevedomcu oproti chtonickym vladcum kteri jim z hollywoodu palti za to aby byly hvezdy satanisticke pop anti kultury cili civilizace. dominanci nad zenami drzenych v retezech at uz doslova nebo strachem , majetkem ,lzi o tom jak jsou rapperi hodnotni pro lidskou spolecnost…jejeich gangy , ghetta nicici rodiny , drogy , zbrane …..

cip ve videu konci cislem 666!
Dluhy jsou platbou satanovi za to ze clovek zhresil tim ze procitl k bozstvi – lidstvi poznani bnoha v sobe …ovsem to je fikce protoze lidske vedomi reprezentuje strom vedomi bodhi a ne biblicky strom zivota ( sexu , hmoty , expanze , ega)

cerna tma za chvili sni te – bod yod kostka expanzivni bezducha hmota ktera se vse snazi pohltit zatemnit a znicit aby mohla vytvorit alternativni a jeste horsi diky tem kteri nasleduji destruktivni egocentricke zcireci pudove myslenky. obetovani deti krvave nebo psychickym znicenim brainwashingem kdy 4 lete deti recituji koran a ksou irceny na pouziti jako sebevrazedny utocnik at uz tak nebo onak je to jejich zivotni poslani ..nemaje svobody volby a naplneni sveho byti

jednou se ze spanku probudis a budes si myslet ze spis – neznalost autora o vyse uvedenem textu…..

MAX
Návštěvník
MAX

ktery roboty vytvoril , ovlada roboty a ze lide jsou tez jen roboti nebo ze roboti zde byli prvni a lide jsou podrasa urcena k ritualnim popravam slouzicim jako potrava bohu! – zide budou krev prolevat dale a kanibalisticky jist maso lidi , zneuzivat deti ….
jen aby se nestalo to (mozna uz se to deje ) ze tyto incestni zrudy uz zdegenerovaly do stavu mozkove smrti a tech par desitek vyvolenych kteri tyto masy ridi-i (hmotny svet) uz nejsou zcela mimo a nedelaji prakticki nic nez konzumace lidi pedofilii , muceni, obrady , berou drogy deno denne zatimco jejich masy ridici management urcuje smer lidstva timto smerem …

ovce – informacni overload – zaslepeni tretiho oka , zmatek , chaos , relativni objektivita , stovky ovci – informace obetovane na zotroceni , brainwashing lidi
cisla nejsou cifry
puvodne cisla neexistovala ale vznikla jako pojmenovani slov a vyznamu slov. takze cisla jsou pohlavni muz a zena , prava , leva – 666 opak vedkeho troj principu 333
0 symbolizuje satana stagnaci smrt ktera neobsahuje nic z -1 ani z +1 – ve forme cisel

rap jako produkt satanistickeho hollywoodu je ciste egocentricka bezducha , chladna sekvence monotonnich zvuku smrtelne ciselne sekvence kdy eminem zvatla cisla ktera neznamenaji nic nez kalkul niceho protoze je uplne mimo dusevne i telsne asi zdrogovany , ve strachu v bludnem kruhu falesnych hodnot …..rap je tudiz a jen populismem , sebemrskactvim , otroctvi, submisi cernochu ci nevedomcu oproti chtonickym vladcum kteri jim z hollywoodu palti za to aby byly hvezdy satanisticke pop anti kultury cili civilizace. dominanci nad zenami drzenych v retezech at uz doslova nebo strachem , majetkem ,lzi o tom jak jsou rapperi hodnotni pro lidskou spolecnost…jejeich gangy , ghetta nicici rodiny , drogy , zbrane …..

cip ve videu konci cislem 666!
Dluhy jsou platbou satanovi za to ze clovek zhresil tim ze procitl k bozstvi – lidstvi poznani bnoha v sobe …ovsem to je fikce protoze lidske vedomi reprezentuje strom vedomi bodhi a ne biblicky strom zivota ( sexu , hmoty , expanze , ega)

cerna tma za chvili sni te – bod yod kostka expanzivni bezducha hmota ktera se vse snazi pohltit zatemnit a znicit aby mohla vytvorit alternativni a jeste horsi diky tem kteri nasleduji destruktivni egocentricke zcireci pudove myslenky. obetovani deti krvave nebo psychickym znicenim brainwashingem kdy 4 lete deti recituji koran a ksou irceny na pouziti jako sebevrazedny utocnik at uz tak nebo onak je to jejich zivotni poslani ..nemaje svobody volby a naplneni sveho byti

jednou se ze spanku probudis a budes si myslet ze spis – neznalost autora o vyse uvedenem textu…..

Bezejmenný
Návštěvník
Bezejmenný

Chce to redukci z3×stejny text na 1× jinak dobrý Maxi.

Czech Mike
Návštěvník
MAX
Návštěvník
MAX

ktery roboty vytvoril , ovlada roboty a ze lide jsou tez jen roboti nebo ze roboti zde byli prvni a lide jsou podrasa urcena k ritualnim popravam slouzicim jako potrava bohu! – zide budou krev prolevat dale a kanibalisticky jist maso lidi , zneuzivat deti ….
jen aby se nestalo to (mozna uz se to deje ) ze tyto incestni zrudy uz zdegenerovaly do stavu mozkove smrti a tech par desitek vyvolenych kteri tyto masy ridi-i (hmotny svet) uz nejsou zcela mimo a nedelaji prakticki nic nez konzumace lidi pedofilii , muceni, obrady , berou drogy deno denne zatimco jejich masy ridici management urcuje smer lidstva timto smerem …

ovce – informacni overload – zaslepeni tretiho oka , zmatek , chaos , relativni objektivita , stovky ovci – informace obetovane na zotroceni , brainwashing lidi
cisla nejsou cifry
puvodne cisla neexistovala ale vznikla jako pojmenovani slov a vyznamu slov. takze cisla jsou pohlavni muz a zena , prava , leva – 666 opak vedkeho troj principu 333
0 symbolizuje satana stagnaci smrt ktera neobsahuje nic z -1 ani z +1 – ve forme cisel

rap jako produkt satanistickeho hollywoodu je ciste egocentricka bezducha , chladna sekvence monotonnich zvuku smrtelne ciselne sekvence kdy eminem zvatla cisla ktera neznamenaji nic nez kalkul niceho protoze je uplne mimo dusevne i telsne asi zdrogovany , ve strachu v bludnem kruhu falesnych hodnot …..rap je tudiz a jen populismem , sebemrskactvim , otroctvi, submisi cernochu ci nevedomcu oproti chtonickym vladcum kteri jim z hollywoodu palti za to aby byly hvezdy satanisticke pop anti kultury cili civilizace. dominanci nad zenami drzenych v retezech at uz doslova nebo strachem , majetkem ,lzi o tom jak jsou rapperi hodnotni pro lidskou spolecnost…jejeich gangy , ghetta nicici rodiny , drogy , zbrane …..

cip ve videu konci cislem 666!
Dluhy jsou platbou satanovi za to ze clovek zhresil tim ze procitl k bozstvi – lidstvi poznani bnoha v sobe …ovsem to je fikce protoze lidske vedomi reprezentuje strom vedomi bodhi a ne biblicky strom zivota ( sexu , hmoty , expanze , ega)

cerna tma za chvili sni te – bod yod kostka expanzivni bezducha hmota ktera se vse snazi pohltit zatemnit a znicit aby mohla vytvorit alternativni a jeste horsi diky tem kteri nasleduji destruktivni egocentricke zcireci pudove myslenky. obetovani deti krvave nebo psychickym znicenim brainwashingem kdy 4 lete deti recituji koran a ksou irceny na pouziti jako sebevrazedny utocnik at uz tak nebo onak je to jejich zivotni poslani ..nemaje svobody volby a naplneni sveho byti

jednou se ze spanku probudis a budes si myslet ze spis – neznalost autora o vyse uvedenem textu…..

Martin
Návštěvník
Martin

Velmi důkladný výklad Janova Zjevení 3 části:

http://www.ragauian.cz/?s=dv%C4%9B+%C5%A1elmy+vl%C3%A1dnou

Martin
Návštěvník
Martin

Druhá šelma vycházející ze země:

Vtom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země: měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána. A činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem. Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatele země; rozkazuje obyvatelům země, aby postavili sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněna mečem, a přece zůstala naživu. Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou. (Zj 13,11-15)

Dekódování symbolů ukazuje na USA!

Ale dle všeho bychom Druhou šelmu (co se maskuje jako beránek) skutečně mohli ztotožnit s globalismem (sionismem) prootože to on až doposud ovládal USA skrze FED…

Mimochodem “oheň z nebe” jednoznačně ukazuje na JADERNÉ ZBRANĚ!

Martin
Návštěvník
Martin

Solidní Výklad Janova Zjevení najdete např. zde:

Dvě šelmy vládnou Zemi. Co znamená Janovo Zjevení neboli Apokalypsa?

Indicie a prorocké symboly pro odhalení totožnosti šelmy z moře:

Šelma se vynořuje z moře (Zj 13,1)
Má deset rohů a sedm hlav (Zj 13,1)
Podobá se jiným šelmám (Zj 13,2)
Svou sílu, trůn i velikou moc má od draka (Zj 13,2)
Obyvatelé země před ní klekají (Zj 13,4.8)
Mluví pyšně a rouhavě (Zj 13,1.5-6)
Bojovala proti svatým a zvítězila nad nimi (Zj 13,7)
Měla moc po 42 měsíců (Zj 13,5.7)
Její smrtelná rána se zahojila (Zj 13,3)
Celá země jde v obdivu za šelmou (Zj 13,3)

Dravé šelmy ze Zjevení 13 jsou prorockými obrazy mocností, které mají vládnout světu v tzv. »době konce věku«

…vše ukazuje na politickou mocnost, která má zároveň světskou i náboženskou moc – je to KATOLICKÁ CÍRKEV!

Mimochodem je tam náznak že nad církví stojí ještě jedna síla symbolizovaná jako DRAK… což by mohly být ti ET které zmiňuje VK

Arjuna
Návštěvník
Arjuna

Pro mne je ta hlavní otázka, co s tím? Máme vůbec ještě nějakou šanci vzdorovat? Nebo bychom si už teď měli hledat místo v novém světě, který na nás čeká a již za mého života nastane? Pokud máme nějakou naději, tak je časově velmi omezená a odhaduji ji maximálně na 20 30 let. Proč? Určitě všichni víte, jak vypadají a jak se chovají generace narozené po roce 96. A co teprve generace po roce 2000 a dál. Děti už dávno nevychovávají rodiče, ale sociální sítě, internet a školy. Tyto generace nemají hodnoty ani vlastní názor. Jsou programovány již od útlého dětství. Neznají už téměř otázku proč… Je potlačována jejich individualita a kreativita.. Pouze čekají na rozkazy.. Ve chvíli, kdy tyto generace převezmou kontrolu, je to šach mat a už se z toho nikdy nevymotáme. To o čem Landa zpívá není budoucnost, ale už z velké části přítomnost.. Z Vašich stránek mám pocit, že stále informujete o krocích “našeho nepřítele”, ale co “dobro” ? To nemáme žádné bojovníky? Žádné úspěchy o kterých by se dalo psát?

Martin
Návštěvník
Martin

Arjuno, tohle je výborná otázka!

CO S TÍM? KAŽDÝ Z NÁS JE TEN BOJOVNÍK!

Pan VK dělá dobrou práci, když nám osvětluje mechanismy moci. Umožňuje nám se vyhnout pasti globalismu, který pod maskou beránka vede lidstvo do OTROCTVÍ!

Jak praví moudrost: Poznání osvobozuje.

NICMÉNĚ ŘEŠENÍ JE SKRYTO V DALŠÍM PRASTARÉM GNOSTICKÉM VÝROKU: Poznejte sami-sebe a poznáte vše!

Když poznáte sami-sebe najdete i řešení a cestu k osvobození!

MUSÍME ZAČÍT SAMI-U-SEBE. Každý. Včetně mne osobně. (Už jsem začal, vím že to funguje 😉 Každý musíme posunout své vědomí na vyšší frekvenci. (Vzpomeňte na filtry v mozku o kterých VK píše…)

NADĚJE PRO NÁŠ NÁROD I PRO LIDSTVO SPOČÍVÁ V TOM, ŽE SE NAJDE KRITICKÉ MNOŽSTVÍ LIDÍ, KTEŘÍ TO UDĚLAJÍ SAMI-NA-SOBĚ!

Pak začnou být odolní proti manipulaci mocipánů (globalistů a spol.)

Zkuste to prosím. Pro sebe! Pro nás všechny!!

KAŽDÝ Z NÁS JE TEN BOJOVNÍK!

Jen je třeba se probudit. Nikdo jiný to za nás neudělá!! Arjuno!

Martin
Návštěvník
Martin

Cesta ke svobodě – jak převzít kontrolu nad svým životem?

Základem je gnostický přístup, sebe-poznání!

Poznejme sami-sebe, abychom mohli být sami tvůrci svého života!

http://www.ragauian.cz/cesta-ke-svobode-jak-prevzit-kontrolu-nad-svym-zivotem-jak-pracovat-se-svymi-emocemi-jak-se-zbavit-traumat-ulozenych-v-podvedomi-zakladem-je-gnosticky-pristup-sebe-poznani-poznejme-sami/

Tibarius
Návštěvník
Tibarius

Lidé berou bibli velmi vážně. Již před příchodem krista (pokud to byl kristus) žili civilizace podle zákonů a norem. Bylo mnohem více než desatero nebo sedm Noemových zákonů. Archeologické nàlezy dokládají 42 zákonů podle spravedlnosti Maat v Egyptě nebo instrukce že Šurupaku v Mezopotámii jsou mnohem propracovanější než židovský zákon. Nemáme žádné důkazy pro Abrahama Mojžíše Josefa Šalamoun Davida. Ani pro Ježíše. Bible je takový lepší recyklat původních velkolepých civilizací. Slovo yhwh je smyšlené. Nikde uvedené není. Ty egyptské hyeroglyphy o yahwem nemluví. Úmyslně to přeložili jako yhwh. W egyptane opravdu nepoužívali. Tomu věří totální mago.. Žádný sion navíc není. Celé je to podvrh. Bachorka pro židy aby měli co programovat do svých hlaviček. Teprve když si člověk vymaže tento program z hlavy a nahraje si do ní jednoduche pravidlo slušnosti z dob predzidovskych, tak se jednomu rozsvítí, jak trapné a zpatlane celé zidokrestanstvi je. Za 2000let nedalo lidstvu nic dobrého, protože je to lež a virtuální realita. Je to programování proti selskému rozumu a zdravému člověku. Malý příklad.
Existuje kámen Merneptah Stele. Na něm jsou hyeroglyphy. Účelově přeložili pár znaků jako ISRS a udělali z toho Izrael. Což je totální podvrh. Navíc židé podle bible žili 400let v Egyptě a nebyli schopný postavit ani pořádný chràm nebo vytesat něco kloudnýho do kamene. Proč? Protože vůbec neexistovali. Za 400 let v Egypte nic nevyplodili. Nic. Archeologové prokopali celou poušť a nemohou najít ani trus po 40letém putování. Prý jich putovali 2.000.000 po dobu 40 let na poušti. Nikde ani zmínka o tak velkém pohybu lidí. Nikde. Žádný nález. Samé lži na Wikipedii, v univerzitních kruzích, v politické scéně a v médiích. Člověku je z toho špatně, protože virtuální realita se žije více jak 2000let. Celé je to bájný konstrukt. Asi jako kdyby Češi věřili že praotec Čech si stoupl 3000 let nazpět na horu Říp. Bůh mu dal zemi a zákon. Praotec sestoupil a bojoval a vyhnal zle protivníky. Dodnes se klání Češi bohu ČŠČCh.
Naštěstí Češi tak vypatlany nejsou a mají zatím ještě selský rozum.

kuběna režimní
Návštěvník
kuběna režimní

“Voni sou teda hlavička, pan Tibárius”. No jinak k Čechovi – je to první doložený cyklista v Kotlině – přišel přeci o kolo roku +600 .. Takže kdyby chtěl přijít o kolo roku -1000 (tvých 3000 tomu nazádech) tak by zde zřejmě zastihl spíš jezdecké kluby nějakejch “protoKeltů” (Sportovci od Zbratřených stájí sem vlítli až někdy “za Cézara”, +/- 200 let).

No jinak o našem prvním legendárním Cyklistovi – celkem zajímavé a možná v něčem pravdu mající video:
https://www.youtube.com/watch?v=Z96VYfvG-4Y

MAX
Návštěvník
MAX

Alexandr veliky byl makedonec cili slovan – jizni slovan a ve sve armade trestal smrti ty co mluvili recky! nase pusobeni v Evrope je odpradavna a potvrzuje to nas idoevropsky jazyk – puvodni vedstina ktera byla spolecna pro indii,iran a slovany a dala vzniknout vsem jazykum sveta bohuzel tim ze zdegenerovali , zapomeli puvodni vyznam slov.
Velka Morava byla hlavni sidlo hned vedle Kyjevske Rusi kteri bojovali proti Rimanum i Frankum.
Puvodne prinesli zidaci biblicke antikrestanstvi k Frankum , historii Rima predsunuli aby zakryli stopy …navic symboly i jazyk dokazuji ze v rime byli puvodne slovansti vladcove .

koloseum – snem okolo kola , pizza – pista – vedsky chleba atd atd.
BhatiKhan – velky kral … Zkomolene Vatikan
Adriaticke more – adriati znamena kamenite ..v nasem jazyce se puvod nedochoval ale dochoval se v nazvech mest u nas i v cele evrope…#
zkratcka zapad jsou degenerati kteri vznikli po vpadu chazaru , arabu , zidu z jihu a na dobytych uzemich zapadni evropy privedli nove kolonialisty…

historie cechu a moravanu ma kazda jiny puvod …ctete knihy ze 18 stoleti od nas i od nasich nepratel a zjistite sam , studujte jazyk a neplacejte nesmysly

Martin
Návštěvník
Martin

Při vší úctě, Tibario, nevíte o čem mluvíte… nebudu mluvit o Starém zákoně (který mimochodem přebírá části z Babylonských záznamů)… ale minimálně Kristova mise je velmi dobře doložena… i mimobiblicky…

MAX
Návštěvník
MAX

Krist nikdy neexistoval. je to fikce stejne jako zidi.
Sami zidi rikaji ze pochazeji z asie – indie -sivaisti nejnizsi kasta sudru materialistu kteri odesli a zradily vedskou kulturu aby se primychali do jine kterou ovladli , vykoristili a pouzili proti puvodni vedske.
hebrew doslova znamena prebehlik ( od vedske kultury k chtonismu. uctivajici promitli sve hrichy do obeti ( napr jezise) a toho ritualnich vrazdou zabili , jeho krvi omyly sve hrichy a nakrmili boha yod yhvw , sivu ! takto aplikovany princip dale utoci na cely svet …jezuitksy holokaust v americe , australii v zapadni evrope , severni africe..dali zaniknout puvodni rese a vytvorili nove lepe ovladatelne neznale svych korenu a puvodu kultury.
staty zakon je plny krve a obeti ,,dnes dobri biblicti antikrestane chodi pit krev do kostela a jist telo krista = kanibalismus….
obrad somy ve vede je uctivani nekonecneho svetla poznani , duchovniho cloveka jako dokonale bytosti ktera je stalejsouci a vsudepritomna svym svetlem obetina je zde slovo jako vykresana mantra , vibrace , energie , svetlo jako posel a spojnice …puvodne se symbolicky pilo z misky plne kvetu pozani – svetlo ..coz zdegenerovalo do dnesni konzumace alkoholu a opitych knezi a jejich otroku konzumentu krve a alkoholu zvatlajichich bezduche slataniny bez vyznamu…totalni popreni a prevraceni puvodniho smyslu jez znamena to ze duchovni silu nelze nabyt konzumaci hmoty….

soma se pila z misky tvaru byka – rohy jako 2 sily nebe a zeme a byk ktery reprezentuje nekonecne svetlo poznani a princip vzniku treti sily srazkou dvou puvodnich a vytvorenim krestem slovem plamen svetla ktery odtahuje ( rohy byka) dalsi dva elementy a by stale nebojovali = moudrost uvedomeni si , misto pro tvoreni , mir , lasku , svobodu ,cest atd
byci sila – svata krava …chtonici ji opet podrezali a dnes ji zerou v mc donaldu svatkach pesah a dalsich satanistickych krvelacnych obradech.

zid neznamena nic – je to smes vykradenych kultur – jmena, vzhled , jazyk , historie o yhvh , jezisi , panne marii – kali , pornea …. satanisticka zenska sila hmoty.

pro zidy je buh hrozny a boji se ho a pro schovivavost pachaji nejvetsi zlociny a krmi jej dale krvi ponevac veri ze pokud prestanou tak zemre hlady a zvet snim proto take povazuji cloveka za hrisneho tim ze poznal bozstvi tim ze jedl ze stromu poznani bodhi – budhuv strom , nase svate haje – opet zde vidite ze antikrestani nam stromy symboly vyrubali , ted nam je mrtve prodavaji ,nici prirodu a jeste si domu nosime mrtvou energii stromu a darky podnim rozdavame s touto energii svym blizkym!

vse zide prevrati – jak muslimani uctivaji odraz svetla slunce ,mesic – lunetici
vzdy se snazi vse utopit do nevedomi do potopy ..
jezis chodil po vode – znamena ze vedomi nekonecneho svetla poznani pluje po hladine hmoty vody , smichani ras, genderu , populsimus , stvoreni – robot atd , marxismus , lgbt pedo , technokracie ,

Tibarius
Návštěvník
Tibarius

Videa která se v ČR zamlčují

http://www.bitchute.com/channel/PravdaProsakuje

toma sino
Návštěvník
toma sino

comment image
Len drobná poznámka, to asi nie je pravda, že druhá šelma bude menšia.comment image
Šelma z mora a zo zeme- Vatikán/ USA
https://blog.infovojna.sk/selma-z-mora-a-zo-zeme-vatikan-usa/
10 rohov- 10 kráľovstiev (globalizmus) zničí Vatikán, sú podriadené Šelme (Sion)- ona vystavia v Jeruzaléme tretí chrám. comment image