Teorie zániku civilizací: Migrace uprchlíků je jenom kamínkem v mozaice!

Teorie zániku civilizací: Migrace uprchlíků je jenom kamínkem v mozaice!

Teorie zániku civilizací: Migrace uprchlíků je jenom kamínkem v mozaice!

V poslední době se nám do redakce AE News scházejí dotazy a otázky v souvislosti s uprchlickou krizí. Dotazy jsou vesměs podobné a čtenáři se nejvíce zajímají o to, jak tuto vlnu uprchlíků zastavit, kdo za touto situací stojí, kdo z ní profituje, co má být cílem islamizace Evropy, proč proti tomu EU a potažmo česká vláda nic nedělá. Z těchto dotazů je patrné, že většina čtenářů chápe proces imigrace jako “chybu v systému” nebo “problém”, ale nikoliv jako součást vzorce procesu řízení v Evropě. V tomto článku se pokusím trochu zeširoka objasnit jednu z teorií, která popisuje procesy, které předchází tzv. pádům a zánikům civilizací.

Společenský vývoj uvnitř každé civilizace se opírá o několik nosných pilířů, které když jsou narušeny, vedou neodvratně ke kolapsu společenského systému a civilizace jako takové. Abychom pochopili problém tzv. “uprchlické krize”, musíme si nejprve objasnit, co je to civilizace a jak funguje.

Pilíř č. 1  – Rodina

Prvním základním pilířem civilizace je rodina. Rodina je nosným pilířem civilizace už od pravěku, kdy jednotlivé kmeny divochů tvořily na patriarchálním nebo matriarchálním principu velké kmenové rodiny, které si udržovaly zvyky a tradice. Spolu s tím, jak se kmeny rozrůstaly, docházelo k separaci kmenů a rodin, které se stěhovaly o několik desítek kilometrů jinam, protože na jednom místě začaly docházet zdroje. Rozmach civilizací tak byl od pradávna úzce svázán s dostupností zdrojů. Naprosto přirozeným projevem civilizací byla schopnost migrace, ale také rychlejší a flexibilnější forma, totiž kočování. Uvázání k jednomu místu nastalo až ve chvíli rozvinutí agrokultury, kdy člověk začal vlastními rukami pěstovat obilí. Do té doby totiž civilizace do značné míry putovaly spolu se zvířaty, protože původní člověk byl lovec, nikoliv pěstitel nebo pastevec.

503631871_640.jpg
Zánik civilizace je mnohdy velmi rychlý, zubu času uniknou jen některé stavby a pár písemných dokladů…

Pokud se podíváme na původ slova “civilizace”, je odvozeno od latinského “civilis”, tedy občan. Civilizace tak historicky jako název je používána v lidské historii až od chvíle, kdy začala vznikat první osídlení a později města, protože příslušnost k městu byla projevem místní příslušnosti, tedy “občanství”. Ale tento pohled není některými historiky uznáván, protože civilizace je podle jiných názorů projevem technologického pokroku, který nebyl nezbytně svázán s rozvojem měst. Hlavním faktorem byla podle všeho tradiční rodina, která dětem předávala těchto 5 morálních imperativů:

  • Kdo je vládcem (Bůh / Vladař / Rada starších)
  • Jaké je časové období (Od kdy se datuje existence mé civilizace)
  • Jaké jsou zvyky a obyčeje (Co se sluší, co se nesluší, co je nutno, co je zakázáno)
  • Jaké jsou povinnosti (Co musím dělat)
  • Jaká jsou práva (Na co mám právo)

Těchto pět základních informací určuje strukturu civilizací dodnes, jakkoliv je to neuvěřitelné. Rodina je tedy základním elementárním pilířem uchování civilizace, bez něhož civilizace nemůže existovat. Protože je-li dítěti vštěpeno těchto pět základních informací, stává se dítě místně příslušným členem civilizace. Rodinný pilíř je základním a klíčovým pilířem civilizace. Je-li tento pilíř narušen, dochází velmi rychle k zániku civilizace, ale k tomu se ještě dostanu.

Pilíř č. 2  – Vzdělání

Druhým pilířem civilizace je vzdělání. Jedinec, který na základě prvního pilíře má vytyčené obrysy civilizace, získává schopnost vědění. V některých tezích pozdní eugeniky z počátku 20. století byla ražena teorie, že vzdělání samo o sobě je pilířem civilizace, že rodina je nejen nepotřebná, ale v určitých pohledech zpátečnická a zadržující jedince v jeho rozvoji.

To se však ukázalo jako zkratkovité uvažování, protože vzdělání, není-li opřeno o pět atributů rodiny, je naopak prostředkem k zániku civilizace, protože vědění, které je zbaveno těchto pěti morálních imperativů pilíře rodiny, je cestou k destrukci civilizace. Proto všechny diktatury, ať už to byly levicové nebo pravicové, důsledně potlačovaly v historii pilíř rodiny. Vzdělání je však nenahraditelné a pomáhá urychlovat rozvoj civilizace. Každá civilizace, kde nastane úpadek vzdělání, dříve či později zanikne. První a druhý pilíř jsou tzv. “komplementární pilíře civilizace”, které se vzájemně doplňují. Zlepšení situace v rodině zlepšuje předpoklady pro získání lepšího vzdělání. A obráceně, lepší vzdělání zlepšuje šance a vyhlídky rodiny na lepší život rodiny.

Pilíř č. 3  – Kultura

Třetím pilířem civilizace je kultura. Zatímco druhý pilíř pomáhá civilizaci obstát v technologické konkurenci s jinými civilizacemi, pilíř kultury pomáhá rozvíjet intelektuální rozvoj ve společnosti v oblasti umění, poezie, literatury a architektury. Třetí pilíř je nezbytný pro rozvoj a zachování občanských práv, je nezbytný pro uchování jazyka, umění a v neposlední řadě místně příslušného uvědomění obyvatelstva. Pilíř kultury má ale mnohem důležitější úlohu, a to konzervaci kulturní historické identity obyvatelstva.

Čas plyne a kultura pomáhá uchovávat odkaz civilizace, její začátek, průběh, výsledky, úspěchy i neúspěchy. Kultura je trezorem 3. morálního imperativu rodiny (zvyků a obyčejů). Civilizace tak díky pilíři kultury buduje svoji budoucnost na základě kulturních odkazů (např. v Evropě je to odkaz křesťanství, Bible, Ježíše Krista, Desatera). Pokud dojde k likvidaci kulturního pilíře (viz. likvidace památek v Sýrii, které demoluje Islámský stát), civilizace ztratí paměť své vlastní historie. To vede k úpadku civilizace a k přejímání cizích hodnot a cizích kultur do civilizace. V Evropě tento úpadek známe pod názvem “multikulti obohacování”.

Pilíř č. 4  – Právo

Civilizace stojí a padá se systémem práva a ochrany obyvatelstva. Narušení 1. pilíře (rodiny) a 4. pilíře (práva) jsou nejrychlejšími cestami k úpadku civilizace. Jedinec i rodina má právo na svoji ochranu. Pokud někdo ohrožuje existenci jedince, rodiny nebo celé civilizace, musí civilizace přijmout taková opatření, aby pilíř práva zůstal intaktní, v opačném případě nastává rychlý rozvrat celé civilizace a dochází k narušení všech 4 pilířů civilizace.

Ten, kdo vládne, musí vládnout na ochranu těchto 4 pilířů! Pokud vládne jinak anebo dokonce s cílem poškodit tyto 4 pilíře (rozvrat rodiny, podpora homosexualismu, juvenilní justice, desintegrace systému vzdělání, inkluze ve vzdělávání s mnohem zaostalejšími, podpora etnik, které útočí nebo ohrožují majoritní obyvatelstvo civilizace), potom je osud civilizace prakticky zpečetěn. Civilizace je jako organismus, který když se přestane bránit anebo dokonce sám podporuje uvnitř sebe zhoubné bujení, proti kterému neumí anebo nechce zasáhnout, tak zkrátka zahyne.

ec.jpg
Ti, kdož nám vládnou a mají chránit naší civilizaci: Zasedací sál Evropské komise (Rada starších?)

Když tedy nyní víme, na jakých pilířích stojí civilizace, už chápeme jednotlivé informační rozházené kamínky z vyšší perspektivy a najednou už to nejsou náhodně rozházené oblázky, najednou je to mozaika, která dává jasný obraz o cílech a záměrech muslimské imigrace do EU. Je to cílená, chtěná, plánovaná likvidace tzv. křesťanské Evropy, resp. tzv. západní civilizace. Nyní už jste privilegovaní a víte, o které pilíře se civilizace opírá a můžete sami vidět, jak evropské vlády se samy podílejí na tomto rakovinovém bujení uvnitř Evropy. Pojďme si je ale ještě jednou vyjmenovat.

Mozaika likvidace pilířů civilizace kolem nás

V Evropě klesá porodnost původních Evropanů, neboť společenský model odsunul úlohu rodiny a rodičovství. Mizí podpory rodinám, kapitalistické systémy v jednotlivých zemích zrušily podpory rodinám, novomanželské půjčky, rychlejší odchody do důchodů při více dětech. Zmizely státem podporované kroužky, mimoškolní aktivity, sportovní vyžití dětí. To vše je dostupné pouze na komerční bázi, na což nemají rodiny peníze.

Juvenilní justice v zemích EU získává na podpoře a dochází tak k cílenému odebírání dětí a jejich předávání vyškoleným komerčním pěstounům. To je systém, který vznikl ve 30. letech minulého století v Německu pod názvem “Lebensborn”. Mateřství podle plánu a pod dozorem a po narození odebrání dítěte a přesunutí dětí do rodin ideologicky prověřených pěstounů.

Podpora homosexualismu je nejúčinější zbraní proti rodině. Sodomická společnost podle biblického modelu je obráceným vrcholem civilizace. Jde o tzv. “jalové” svazky, které nahrazují princip rodiny a díky neplodnosti likvidují populaci civilizace. Ta je poté více náchylnější k akceptaci a přijímání jiných fertilních etnik, jejichž porodnost je vysoká. Představte si smečku jezevčíků, kteří mají nízkou porodnost a situaci se pokusí vyřešit tak, že si odsouhlasí přijetí vlků a vlčic do své smečky, protože vlci nemají s porodností žádný problém. Co se ale stane po několika vrzích vlčat ve smečce s jezevčíky? Odpověď znáte, ale stejně tak byste měli vědět, že totéž se stane v EU po několika “vrzích” dětí muslimských imigrantů s původními obyvateli Evropy.

Likvidace vzdělání je k vidění všude. Snižování latěk, zjednodušování, rušení krasopisu a přechod k tiskacímu písmu, rušení psaní perem a přechod k tabletům a počítačům, přepisování osnov ohledně historie. Mnohem horší je likvidace výukové náročnosti kvůli inkluzi ve vzdělávání. Přesunování cikánských dětí do běžných škol, které nezvládají laťku výuky, následuje snižování laťky na neúnosné minimum. Společenská nepřizpůsobivost inkluzně zařazených dětí v běžných školách. Šikana bílých dětí ze strany inkluzivně zařazených nepřizpůsobivých dětí.

JB4a4e1c_profimedia_0000064985.jpg
Školní inkluze v ČR je součástí likvidace 2. civilizačního pilíře v EU

Likvidace učebních oborů, likvidace technických oborů a inženýrství, přesun vzdělání do oblasti administrativy a humanitních studií. Vybudování podvědomí v dětech o přínosu multikulturní inkluze. Likvidace národní hrdosti dětí, podpora multikulturního mísení ve školách.

Likvidace kultury, přejímání cizích literatur a cizích filmů, amerikanizace a anglikanizace mládeže, mediální podpora nadnárodních kolosů, značek, úpadek národní kulturní identity. Podpora cizích kultur na komerčních i státní televizi, podpora vzdělávacích pořadů o multikulturní inkluzi, o judaismu, sionismu, holokaustu. Upozadění národní kulturní identity v médiích, vytěsnění české literatury z podvědomí mládeže.

Likvidace bezpečnosti, mlácení obyvatel při protestech proti násilnému chování cikánů, při protestech proti islámským migrantům. Zkorumpované soudnictví, divoký systém exekucí, extrémně dlouhé soudní procesy, nedosažitelnost práva. Neschopnost vlády a lokajství. Zatahování ČR do amerických válek ve světe, změna bezpečnostní doktríny armády z obranné do expedičně útočné. Neschopnost EU zajistit si vlastní bezpečnost, neochota vést vlastní politiku bez nadvlády USA.

Jak tedy vidíte, proces imigrace muslimů do EU je pouze jedním z kamínků v mozaice, která vytváří obraz zániku západní civilizace a její proměnu v civilizaci bez existence 4 pilířů. Je ale otázka, zda-li takové civilizační uskupení bude možné ještě nazývat civilizací. Protože bez rodiny, bez vzdělání, kulturní identity a bezpečnosti nebude možné společnost nijak formovat, modelovat nebo posouvat k vyšším cílům, protože taková společnost nebude ani splňovat podmínky pro vznik civilizace, natož pro nějaký její rozvoj.

Taková společnost bude do značné míry beztřídní, s výjimkou elit, které tuto společnost multikulturního tavícího kotle zkonstruovaly. Společnost bez tříd bude společností chudých, globálně zchudlých. Každý bude mít něco málo, ale nikdo nebude mít tolik, kolik by potřeboval. Společnost bude vykazovat známky feudálního systému, kdy člověk bude pracovat za minimální mzdu, která stačí jen na přežití a zaplacení pronájmu malého bytu, ale nebude se moci kvůli životu na dluh, úvěrům a hypotékám stěhovat. Omezí se cestování, nejprve napříč kontinenty letadly, později i na území kontinentu a nakonec i mezi městy. Prohloubí se elektronická komunikace, omezí se osobní styky a návštěvy. Zdroje, které dokáže planeta poskytnout, budou přerozděleny tak, aby nový světový řád byl zachován po stránce sociálního smíru, ale ne po stránce blahobytu, který si jako západní civilizace užíváme dnes.

Největším ohrožením pro realizaci NWO je tak prosazování ochrany 4 nosných pilířů západní civilizace. Každý z nás se můžeme zasadit o ochranu naší civilizace a naší vlastní kultury. Rodiny ještě existují, ještě je možné dát děti na dobré školy, i když mnohdy už jen placené, ještě pořád jsou k dispozici české knihy, ještě pořád je možné jít na ulici bez obav, že člověka podřeže islámista. Ale možnosti obrany jsou omezené. Je potřeba se sjednocovat a sdružovat, nedovolit implementaci NWO do českých zákonů.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
asaus asa
Návštěvník
asaus asa

nesuhlasim uplne . mozno članky o konci prispeli k zaniku . ak sa vsade bude pisat o beznadeji ludia budu sklanat hlavu v depresii s konca a spolocnost padne . clovek tako doudierany zlou spravou s kazdej strany nieje ten co dokaze ist dalej a bojovat nenaštartuje to svet ale pomoze to u upadku stratena generacia vdaka clankom o neuspechu ?

pavelme
Návštěvník
pavelme

Ahoj,
mám pocit, že v článku startuje historie LP 0. Ale budiž, je to subj. pocit autora/ky.. Docela zajívavé.

mirka
Návštěvník
mirka

Jaký zisk z toho všeho budou mít ti co kolaps civilizace podporují a vlastně na něm pracují?Musí to být opravdová monstra,člověk by to
hoto svinstva nemohl být schopen!

2.W.W
Návštěvník
2.W.W

projekt Lebensborn nebyl založen jako komerční pěstounský system,ale byl založen čistě z ideového hlediska pane redaktore.
Lebensborn, plným názvem Lebensborn e. V. byl v nacistické Třetí říši vládou podporovaný spolek, jehož cílem bylo na základě nacistické ideologie o rasové hygieně (nacistická eugenika) zvýšení počtu árijských dětí, včetně dětí pocházejících z mimomanželských svazků. Toho mělo být dosaženo prostřednictvím anonymních porodů a následného nabídnutí dětí k adopci, a to zejména příslušníkům SS. Byl založen Heinrichem Himmlerem 12. prosince 1935. Tyto děti měly zalidnit prostor vyprázdněný po vyhlazení či odsunu původního obyvatelstva. Za tímto účelem nacistický režim zakládal něco jako chovné stanice „dokonalých lidí“, kteří měli v budoucnu ovládnout svět. Jedna z nich sídlila i na zámku Veltrusy.

Omasta
Návštěvník
Omasta

Velmi dobrý článek. Souhlasit se dá se vším, jen ten homosexualismus se mi nelíbí. Homosexuálové jsou všude, byli a budou ve stabilním poču 4%. Kvůli nim není méně dětí. To je nesmysl.
Ještě bych přidal, že základem bohatství civilizace je i zdraví národa a nízký podíl geneticky vadných jedinců. Znečištěná půda a podřadné potraviny mají také vliv. http://stalemladi.cz/vitamin-k2-zdroj-sily-nasich-babicek-mk7-mk4/

Koblin
Návštěvník
Koblin

4% buzen je mýtus, je jich daleko víc. Podle posledních výzkumů min. dvojnásobek, tedy 8%, což je katastrofa.

Omasta
Návštěvník
Omasta

Jich je 8% jen v Praze. Ale v místech odkud odešli jich je jen 2%. To se přenáší přes matku. I když byli za Hitlera vyhubení, tak se zase obnoví do počtu 4%. To je tak jako leváků nebo pávů bez ocasu.
Tohle by mohlo mít vliv: novomanželské půjčky, rychlejší odchody do důchodů při více dětech. Zmizely státem podporované kroužky, mimoškolní aktivity, sportovní vyžití dětí. To vše je dostupné pouze na komerční bázi, na což nemají rodiny peníze.

Dušan Výborný
Návštěvník
Dušan Výborný

stabilny pocet 4% uz davno nie su 4% vtlkanie do hlav skolkarom ze homosexualita je normalna produkuje uz na skolach homosexualov ktori by sa nestali homosexualmi keby nechodili do skolky ved ked to je normalne tak preco nie? kedysi sa homosexualita povazovala za chorobu potom za sexualnu uchylku teraz uz za inu sexualnu orientaciu ale pozor pedofilia zoofilia nekrofilia a neviem este ake filie su vlastne tiez iba sexualne uchylky

Majlo
Návštěvník
Majlo

Ľudia…. Zoberme krompače,lopady,palice,zbrane a začnime si braniť svoje uzemie ? načo nám tu haved zo syrie… Ako povedal veľmi mudrý človek Vladimir Putin…. Slovania schopme sa a prestanme počuvať diktat od EU,Ameriky.. Slovania sme strašne mudrá rasa a veľmi vzácna a naši superia to z EU, Ameriky dobre vedia preto sa nedajme…. Takže ľudia teraz je čas zobrať zbrane a vyhnať toho satana preč…. teraz je šanca to spraviť lebo je to ešte len v priebehu ale ak to už bude spustene tak sa nečudujte že naša rasa zanikne… a zklameme našich predkov, ktory budovali zaklady našej rasi :(( TERAZ ALEBO NIKDY _:((

pepek vyskoč
Návštěvník
pepek vyskoč

já bych za hlavní pilíře civilizace označil OTROCTVÍ a armádu… a islamizace je jen sháňka korporací po levných nevzdělaných otrocích ….žádné město nebylo postaveno bez otroků, a žádný otrok neotročí pokud má na výběr a má li za zády armádu, tak na výběr nemá.

JAJADUSE
Návštěvník
JAJADUSE

s TÍMTO ČLÁNKEM ZÁSADNĚ NESOUHLASÍM.KRIZE V V “ZÁPADNÍ CIVILIZACE PROPUKLA DÁVNO PŘED ” PROBLÉMEM” UPRCHLÍKŮ, TO JE KRIZE DUCHOVNÍ.A POKUD SI MYSLÍME, ŽE TO KŘESŤANSTVÍ AŤ V MINULOSTI NEBO I SOUČASNOSTI JE NĚJAKÉ MÍRUMILOVNÉ NÁBOŽENSTVÍ, TAK JSME NA VELKÉM OMYLU! VŽDYŤ MÁ ZÁKLAD V DĚDIČNÉM HŘÍCHU! PODLE KŘESŤANSKÉ I MUSLIMSKÉ NAUKY JSME V ZÁKLADĚ ŠPATNÍ A DOKONCE BUDEME VŽDY NEVĚDOMÍ- BŮH JE NEPOZNATELNÝ A PAK NÁS JEŠTĚ POTRESTÁ, ŽE JSME NEPOZNALI, CO VLASTNĚ CHCE A V KTEROU VÍRU MÁME VĚŘIT. A TAK VE JMÉNU BOHA SE TADY ZABÍJELO I ZABÍJÍ, PROTOŽE MY MÁME TU PRAVDU BOŽÍ. ALE JEDINÁ PRAVDA BOŽÍ JE LÁSKA A BŮH JE POZNATELNÝ, KAŽDÝ KDYŽ HO OSLOVÍ, DOSTANE ODPOVĚĎ, KAŽDÝ S NÍM MŮŽE ŽERTOVAT, I MILOVAT SE S NÍM, NEBO S NÍ, KAŽDÝ HO MÁ VE SVÉM SRDCI, VE SVÉ DNA, KAŽDÝ E S NÍM MŮŽE SPOJIT, KAŽDÝ SE S NÍM MŮŽE RADIT, KAŽDÝ SE SNÍ MŮŽE ZTOTOŽNIT. A PAK FAKT JE NEPORAZITELNÝ A JE V ÚPLNÉM BEZPEČÍ BEZE STRACHU. ANO BUDE TO ZÁNIK TÉTO CIVILIZACE A NASTOUPÍ ÚPLNĚ JINÁ.
OPRAVDU NASTOUPÍ KRÁLOVSTVÍ BOŽÍ, ONO TU VŽDY BYLO:), KAŽDÝ NASLOUCHÁ A POSLOUCHÁ BOHA ALE O TOM NEVÍ, KAŽDÝ MILUJEME VŠECHNO I VŠECHNY JEN O TOM VĚDOMĚ NEVÍME. VŠECHNO BYLO DÁVNO, DÁVNO NEŽ JSME SE NARODILI DOPODROBNA NAPLÁNOVÁNO S OBROVSKOU SYNCHRONICITOU. A TO ZAPOMNĚNÍ? ZAPOMNĚNÍ TO JE OBROVSKÉ POŽEHNÁNÍ, BEZ TOHO BYCHOM NEVĚŘILI, ŽE JE TO SKUTEČNÉ, KDYBYCHOM OD “ZAČÁTKU” VĚDĚLI, ŽE. JSEM TU SÁM, SAMO, SAMA, KDYBYCHOM VĚDĚLI, ŽE PROSTOR NEEXISTUJE, TAK BYCHOM NEVYTVOŘILI TENTO NÁDHERNÝ NEKONEČNÝ SVĚT FANTAZIE. NEPROŽÍVALI BYCHOM SVÉ PŘÍBĚHY. TOLIK PŘÍBĚHŮ A VŠECHNY DO SEBE ZAPADAJÍ, TENTO VIRTUÁLNÍ SVĚT JE PLNÝ ZNAČEK, ABYCHOM SNAD ÚPLNĚ NEZAPOMNĚLI, ABYCHOM SNAD NA NĚKOHO NEZAPOMNĚLI:) A TAK JE KAŽDÝ PEVNĚ VEDEN.I TEN ZLOČINEC SE UVOLIL HRÁT TUTO ROLI, I TA KRÁVA,CO MLÉKO DÁV.Á, I TA TRÁVA, CO SAMA ROSTE I TEN KÁMEN ÁMEN

JAJADUSE
Návštěvník
JAJADUSE

a celé ty dějiny naší civilizace i náš osobní život, byly jen noční můrou, kdybychom doopravdy zapomněli, kdo jsme, kdo jsem, kdo jsi, kdybychom zapomněli, kdybych zapomněla, zapomněl, že jsme jedno.že jsme láska-život-radost-požehnání i vděčnost i láska mezi homosexuály je posvátná, pejsci jsou také někteří homouši i ti nesoudí, nejsou vlastně probuzenější, než my?

JAJADUSE
Návštěvník
JAJADUSE

dávám sem tento odkaz, kvůli úvodní znělce, stránky můžete ignorovat:http://www.humanitysteam.cz/index2.php

MARIENKA
Návštěvník
MARIENKA

je mi z toho článku hodně smutno.Zánik civilizace? – zánik lidstva…..Nenajde se nikdo rozumný, co pochopí hloubku toho článku a umí číst i mezi řádky? Ještě je slyšet křik:”stát je tvořen rodinami”ale je stále slabší. Ano rodiny neumíraJÍ teď- dnes- a včera. Ta agonie začala už 50-60tých letech min. století a přibalovalo se na ni spousta dalších smrticích nemocí civilizace. .Žádný charismatický vůdce už naši rozjetou mašinerii nemůže zachránit. Modlím se a volám k Bohu: ZACHRAŇ NÁS

morlor 4
Návštěvník
morlor 4

A ja si myslím, že za návrhom o zmenu názvu Českej republiky na Tchechia stojí čečenský prezident Ramzan Kadyrov, lebo potom už bude stačiť doplniť za druhé ch jedno n a bude mať v strede Európy svoju ďalšiu enklávu… hehe