Stropnický s dalším poslaneckým výkvětem je zpět se Steel Rose! Změna ústavního...

Stropnický s dalším poslaneckým výkvětem je zpět se Steel Rose! Změna ústavního zákona udělá z českých vojáků expediční sbor pro použití ve válkách po celém světě. Na obranu vlasti už nezbylo v zákoně místo! Z Česka se stane cvičební polygon americké armády?

Stropnický s dalším poslaneckým výkvětem je zpět se Steel Rose! Změna ústavního zákona udělá z českých vojáků expediční sbor pro použití ve válkách po celém světě. Na obranu vlasti už nezbylo v zákoně místo! Z Česka se stane cvičební polygon americké armády?

Redakce AE News přináší článek a závažné informace z Poslanecké sněmovny. V tichosti a bez pozornosti médií se chystá změna ústavního zákona o vysílání českých ozbrojených sil do zahraničí a o povolování využití území ČR pro operačně-taktické přesuny cizích vojsk, včetně poskytnutí území ČR pro cvičení cizích vojsk na území v ČR, bez specifického ustanovení, že musí jít nezbytně o společná cvičení s Armádou ČR. Zákon de facto povoluje volný pohyb cizích operačních svazů na území celé České republiky, a to bez apriorního souhlasu parlamentu, pouze na základě rozhodnutí vlády. Dochází tak paradoxně k opakování podoby Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi ČSSR a Sovětským svazem z května roku 1970, která umožňovala sovětskému kontingentu volný pohyb vojenského tělesa s označením CA (Советская Армия) po území Československa na základě oznamovacího aktu federální vládě ČSSR. Stejně jako dnes navrhovaná novela, i tehdy mohlo federální shromáždění vyjádřit nesouhlas až ex-post ve chvíli, kdy vláda souhlas vydala.

MS_MARTIN_STROPNICKY_6.jpg
Martin Stropnický, ministr obrany ČR.

V tichosti a bez povšimnutí médií tak skupina níže uvedených poslanců se snaží prosadit změnu ústavního zákona do takové flexibilní podoby, aby republikou mohly projíždět cizí vojenské svazy, aby mohla cizí vojska na území ČR cvičit a zároveň, aby vojska mohla převážet jakékoli zbraně, včetně nukleárních. V návrhu novely není ani mandatorní klauzule o zákazu přesunu vojsk s nukleárními hlavicemi, takže jakýkoliv přesun cizích vojsk s těmito zbraněmi nebude pod kontrolou České republiky. Novela rovněž umožní určovat způsob povolování takových přejezdů a cvičení, takže takovým způsobem může být např. oznámení na diplomatické úrovni ve chvíli, kdy vojska překročí státní hranice ČR. Novela umožní vládě libovolně tento souhlas vydat tak, jak bude zrovna potřeba, např. emailem, telefonicky anebo dokonce bianco šekem s platností na 1 rok, kdy cizí vojska mohou vyrazit na silnice kdykoliv, během platnosti tzv. “waiveru”. Stejný model je používán v Německu na přesuny amerických vojsk, které dostávají na dobu 1 roku vždy povolenku k přesunům na území Německa.

Novela je zjevnou přípravou na válku s Ruskem

Je s podivem, že se natolik spěchá s takovým zákonem ještě předtím, než se v USA ujme úřadu nový americký prezident. Kam chtějí poslanci vysílat české vojáky, když budou muset za ně už brzy platit veškeré náklady v zahraničí, protože Donald Trump už nebude NATO sponzorovat? Kde je jaká sebereflexe poslanců  tomu, že v českých muničních skladech není dostatek samopalů a výzbroje pro případ plošné celonárodní mobilizace? Čím budou v případě mobilizace chránit vlast povolaní muži? Klacky? Proč se v tichosti vyváží skladové zásoby po bývalé ČSLA do zemí bývalého Sovětského svazu a na Blízký východ a doma to málo, co zůstane ve skladech, je pro jistotu “nešťastnou náhodou” vyhozeno do povětří? Proč se neustále likviduje schopnost sebeobrany ČR? Proč se hledají cesty, jak vysílat české vojáky do ciziny a jak umožnit cizím vojskům pohyb po českém území, když nikde není ani náznak koncepce o sebeobranu státu? Český voják má snad sloužit jako “kanonenfutter” pro cizí armádu?

prostory-cvi%C4%8Den%C3%AD-Ample-Strike-2016.png
Mapa cvičení Ample Strike 2016 v ČR. Letecká mapa ukazuje, že americká armáda si udělala z ČR válečný polygon na rozsáhlém území Čech a Moravy. Pozn. VK.

Níže uvedený článek jasně ukazuje, že změna ústavního zákona má naplnit cíle útočné doktríny NATO Steel Rose v původní podobě a skutečnost, že v USA se dostane k moci nový prezident, vůbec jakoby nehraje v hlavách českých poslanců roli.

Komentář -VK-

Novela ústavního zákona udělá z České republiky vojenský protektorát

Za poslední dobu se několikrát na Novinkách a idnes.cz objevila zpráva o tom, že několik poslanců (Jana Černochová, Ivan Gabal, Jan Hamáček, David Kádner, Martin Stropnický, Marek Ženíšek) přišlo s návrhem změny ústavního zákona týkajícího se vysílání vojáků České republiky na zahraniční mise [1]. Podle předkladatelů novely je třeba zajistit, aby mohla vláda ČR dostatečně pružně reagovat na aktuální potřeby ČR, našich spojenců, případně zachraňovat občany ČR, jež jsou například uneseni ve třetích státech, viz. zde. Vysvětlení, proč je tato novela potřeba, je v předkládaném textu spousta, ale autoři se nějak zapomněli soustředit i na možné zneužití zákona. Protože jsem nabyl dojmu, že ta novela může zásadně ohrozit naši budoucnost a jelikož vláda návrh hned nesmetla ze stolu a mainstreamoví novináři se tématem hlouběji nezabývají, je to důvod se o navrhovanou novelu podrobně zajímat právě na alternativě.

2b1d7aca3e4cb2bdd0933be348f5_w1253_h836_gd95892e623ee11e6851c002590604f2e.jpg
Přesuny amerických vojsk po silnicích v ČR.

Nebudu chodit dlouho okolo horké kaše. Navrhované změny zákona jsou následující (staré znění přeškrtnuto, nové tučným písmem):

Platné znění částí ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Čl. 43

(1) Parlament rozhoduje o vyhlášení válečného stavu, je-li Česká republika napadena, nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení.

(2) Parlament rozhoduje o účasti České republiky v obranných systémech mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem.

(3) Parlament vyslovuje souhlas

  1. a) s vysláním ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky,
  2. b) s pobytem ozbrojených sil jiných států na území České republiky, nejsou-li taková rozhodnutí vyhrazena vládě.

(4) Vláda rozhoduje o vyslání ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky a o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky, a to nejdéle na dobu 60 dnů, jde-li o

  1. a) plnění závazků z mezinárodních smluv o společné obraně proti napadení,
  2. b) účast na mírových operacích podle rozhodnutí mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem, a to se souhlasem přijímajícího státu,
  1. c) účast na záchranných pracích při živelních pohromách, průmyslových nebo ekologických haváriích.

(4) Vláda rozhoduje o vyslání ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky a o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky, a to nejdéle na dobu 60 dnů.

(5) Vláda dále rozhoduje

  1. a) o průjezdu ozbrojených sil jiných států přes území České republiky nebo o jejich přeletu nad územím České republiky,
  1. a) o průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky, jejich přeletech nad územím České republiky a o způsobu povolování jednotlivých průjezdů a přeletů,
  1. b) o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a o účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky.

(6) O rozhodnutích podle odstavců 4 a 5 informuje vláda neprodleně obě komory Parlamentu. Parlament může rozhodnutí vlády zrušit; ke zrušení rozhodnutí vlády postačuje nesouhlasné usnesení jedné z komor přijaté nadpoloviční většinou všech členů komory.

(6) O rozhodnutích podle odstavců 4 a 5 informuje vláda bez zbytečného odkladu obě komory Parlamentu. Parlament může rozhodnutí vlády zrušit; ke zrušení rozhodnutí vlády postačuje nesouhlasné usnesení jedné z komor přijaté nadpoloviční většinou všech členů komory.

Sice je asi každému celkem jasné, co tím chtěli poslanci říci, ale pojďme si uvést explicitní příklady rozhodnutí vlády podle jednotlivých bodů.

1045858-578246.jpg
Bývalý prostor Milovice po sovětské armádě je armádou tipován jako budoucí kasárna americké skupiny vojsk ve Střední Evropě v případě konfliktu s Ruskem. Pozn. VK.

Ad 4) nově by mohla vláda vyslat vojáky na misi bez souhlasu parlamentu (což doteď není možné díky bodu 3) a bez mandátu rady bezpečnosti OSN. Ze zákona také vypadla klauzule o obraně (své a spojenců) proti napadení. Takže se klidně může stát, že vojáci budou vysláni na útočnou misi (jelikož v navrhovaném zákoně taktéž chybí nutnost vyjádření souhlasu onoho státu, kam budou vojáci vysláni). A to už je dle mého dosti silná káva.

Ad 5) vláda si sama bez souhlasu parlamentu rozhodne, kdo bude jezdit a létat přes naše území. Prakticky může vydat bianco šek na neomezenou dobu a neomezené množství „průjezdů“. V kombinaci se 60 denní lhůtou by u nás klidně mohly nějaké posádky projíždět po neomezeně dlouhou dobu.

ample_strike_2016.jpg
Cvičení Ample Strike v září tohoto roku bylo první zkouškou využití české kotliny pro úlohu přeskupování sil NATO v případném konfliktu s Ruskem. Pozn. VK.

Ad 6) zde je cítit ta drobná nuance ve formulaci „neprodleně“ (bez prodlení, ihned) a bez „zbytečného odkladu“. Proč se snaží poslanci změnit zrovna toto, když by vláda měla jednat v zájmu ČR? Pak by neměla mít problém s tím co nejdříve informovat parlament a senát. Co když vláda usoudí, že odklad informování parlamentu není zbytečný, a rozhodnutí o poslání vojáků na útočnou misi si nechá pro sebe třeba několik dní, než bude hotovo a naše země bude ve válce a ještě k tomu agresorem?

Tato novela zákona je dle mého extrémně nebezpečná a mohla by mít pro naši zem absolutně devastační účinky při jejím možném zneužití. S ohledem na obsazení vlády lidmi jezdícími si pro notičky do USA, dle mého, by nebylo takové zneužití úplně nemyslitelné. Stropnický byl s minulým branným zákonem vyhozen dveřmi, ale vrací se oknem se stejně nebezpečným zákonem (pokračování Steel Rose [2]). Tato novela nesmí projít za žádnou cenu, aby se z České republiky nestal agresor. Jelikož je celkem zřejmé, proti jaké zemi by nás „páníčkové“ poštvali, tak by to byl zároveň náš konec. A to nesmíme dopustit!

-Myslimír-

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
milkos
Návštěvník
milkos

Z východní prd-le do západní prd-le. Ten Polobotka už to musí mít až za ušima……..

Pepa K
Návštěvník
Pepa K

Pan Stropnický hraje toho ministra obrany stejně blbě jako ty vyšetřovatele v těch přiblblejch kriminálních seriálech.

Jajka
Návštěvník
Jajka

Neuvěřitelná kumulace: herec, velvyslanec, ředitel tyátru, hráč na kytaru, hochštapler, miláček národa, ministr, no a teď i černoch.

.lak
Návštěvník
.lak

Jestli stropnický není potomec fausta

Kazatel
Návštěvník
Kazatel
Administrator
Admin

Pane Kazateli, musím to znovu zopakovat, že na tomto webu není dovoleno uveřejňovat texty přeložené translatory. Pravidelně do diskusí vkládáte texty vygenerované z Google Translate, které nedávají žádný větný smysl, protože jde o hrubý překlad vychrlený z automatického překladače. Takové texty zde nemůžete publikovat. Tohle nahoře je jeden z mála komentářů, který jsem Vám povolil, protože není z Google Translate. Do diskuse patří jen rodilá čeština a slovenština, viz. pravidla diskusí.

Kazatel
Návštěvník
Kazatel

dobře beru na vědomí 🙂 ale tak snad infa pomužou aj s odkazy co jste dost neuveřejnovali atd nektere me komenty duvěrné aspon mužete třeba aj neco sepsat nekdy z tych info aby lidi byly vice v obraze 🙂 včem žijem jak otroci

Administrator
Admin

Infa jsou v pořádku, ale texty v komentářích musí být opravdu srozumitelně česky, ne vygenerované z překladače z angličtiny. Pokud si vyjedete překlad z Google Translate, musíte ho ručně upravit do srozumitelné češtiny, protože hrubý překlad z automatu neumí české skloňování.

Carlos IV
Návštěvník
Carlos IV

Ne tak docela od veci – Anonymous vypustili pred 4mi dny video na YT:
https://www.youtube.com/watch?v=7rfl1P9IUYA
V nem se pravi ze se uz kona “tichy puc” na odstraneni D. Trumpa jako budouciho prezidenta pred definitivnim sectenim hlasu 13.12. ve trech spornych statech – Wisconsinu, Michiganu a Pensylvanii. Podle Anonymous pry udajne volici D. Trumpa v techto statech obdrzeli vyhruzky smrti pokud budou znova hlasovat pro Trumpa, a to samozrejme ze strany H. Clintonove. Chteji timto docilit toho, ze Kongres pak 19.12. anuluje volby a prezidentem jmenuje “neutralniho kandidata” (samozrejmen blizkeho H Clintonove). Jako zaminku chteji pouzit argument ze Trump je “nebezpecny” a chce vyvolat valku s Cinou (!!) coz podkladaji jeho poslednim telefonatem na Taiwan, hlavnim oponentem Ciny v regionu. Video je nazvane “10 dni, ktere otresou svetem” (datovano od 3.12). V zaveru ale tvrdi, ze armada vc. nejvyssi generality stoji na strane Trumpa a bude sveho budouciho velitele branit….nuze, nechme se prekvapit !

albatros
Návštěvník
albatros

Anonymous je nesmysl. Tlupa amatérů nemůže dlouhodobě unikat institucím jako je NSA, pokud by představovala vážné bezpečnostní riziko.
Takže buďto už byli dávno infiltrováni a převzati, což je nejpravděpodobnější scénář anebo se jedná o normální alternativce u kterých je nutné určité zprávy brát s rezervou alespoň do doby, než jdou tyto zprávy ověřit.
Proto bych cokoliv co přijde od anonymous bral s velkou rezervou.

Carlos IV
Návštěvník
Carlos IV

OK. Pak totez muzete rici o Snowdenovi a Assangem.
A jak si vy chcete neco v dnesnim svete “overit” ?
Ja taky netvdim ze se s tim prohlasenim Anonymous ztotoznuju.

PolitickyNekorektni
Návštěvník
PolitickyNekorektni

V jednom z prvních videí od Anonymous říkali, ať si všechny informace ověřujeme a ať nevěříme ani jim samotným, protože se může jednat o podvrh. Podle mně budou Anonymous jednou ze záminek pro naprostou cenzuru a kontrolu internetu. Uvedu příklad:
Je začátek roku 2017. Novoroční oslavy v Německu narušují násilnosti ze strany uprchlíků. Díky internetu se to vládě Angely Merkelové opět nepodaří ututlat a mainstremova media ztrácí i ty poslední zbytky důvěry. V tom přijde hackerský útok, který bude cílit na elektrárny a odřízne od proudu celé Bavorsko. Je vyhlášen výjimečný stav a k útoku se krátce na to hlásí hackeři od Anonymous. Po pěti dnech jsou obnoveny dodávky elektrické energie. Díky tomu, že se lidé před-zásobili jídlem a pitím na deset dní nesužují Bavorsko skoro žádné nepokoje a škody jsou minimální. Prvního února 2017 je schválen zákon o absolutní kontrole internetu. Lidé jásají a Merkelová vyhrává volby.

Kazatel
Návštěvník
Kazatel

Stropnicky má Dvojnika ten jeho ma krači vlasy a byl v TV hadal se s vo….. s KSČM no divadlo marxistických prasat a vice videt čelo asi hybrid nebo klon to same maj dalši zaprodane špiny západu klony

Alex
Návštěvník
Alex

Ano, tak to dopadá, když lid volí jako své zástupce komedianty z maringotek, protože se umí nazpaměť naučit text a zahrát roli, aniž by věděli, o čem to je. I stát blbců musí mít svého vládce a velvyslance, tedy BLBCE. Když si někdo zvolí do čela státu korporátní firmu, zelináře a komedianty, tak co se dá čekat a co si myslet o voličích? Že příští ministr zdravotnictví bude herec Petr Rychlý z Ordinace v růžové zahradě. Vždyť to tak umí hezky zahrát …. a ministryní pro lidská práva by mohla být třeba Kateřina Brožová, která bojuje za práva dětí v seriálu Pojišťovna štěstí a ministr kultury by mohl být pan Kočka z komediantské rodiny kolotočářů! No není to hezká vyhlídka?

tomax
Návštěvník
tomax

To mi přípomíná obsah jedné povídky od Poa: Metoda doktora Téra a profesora Péra.
PS: Netušil jsem, že to zfilmovali http://kultura21.cz/film/11305-bonton-film-poe-podivny-experiment

Máša
Návštěvník
Máša

Co jste napsal je dukazem zdegenerovanosti vetsiny ceskeho naroda a potreby vudcu a je jim jedno, co tito s nimi budou delat.

Lide si nikoho nevoli, ale jenom potvrzuji do funkci ty, kteri se sami vyvolili a pak zahraji lidem jak oni si je zvolili. Oslavuji kecalisty, a cim lepe keca, tim vic za nim stoji, a je jim suma fuk, co dela, i to, ze je posle na smrt. Ti, kteri jim to opakovane vysvetluji, ze je to spatne, tak jsou odsuzovani a napadani, protoze pravdu zdegenerovani videt nemohou a ti mene zdegenrovani videt nechteji. Bohuzel pravda je nejen neprijemna, ale primo strasna, a tak se lide ji brani a drzi se tech libivych kecu. Pak, kdyz je pozde neco resit, cekaji na zachrance.

Jsme Slovane, ale v tomto smeru naprosto opacni nez nasi slovansti bratri Rusove.

Videl nekdy nekdo ruske chlapy v armade USA nebo jine zeme? Ale cesky pujde a jeste tomu, kdo mu to naridi zatleska.
Cesky muzsky nema zajem chranit svou rodinu a zem a necha si necinne zlikvidovat.
Toto rusky chlap neudela! A naopak jde pomoct druhym, kdyz je jim ublizovano, viz rusti dobrovolnici na Ukrajine!

Dokazete si predstavit, ze by Putin dovolil vstup dzihadistickym vrahum do zeme a jeste se vymlouval, jak on chudinka nic proti tomu nemuze delat, to vlada????? Ani jeden tam nesmi.

A tady se za takoveho, co nam to dela jeste poradaji pochody na jeho obranu! Tak jsou lidi dementni, tak se nedivme, ze se zidi na nas ucet tak kralovsky bavi a lidi se smeji sve vlastni hlouposti.
Lide, co chodi na alternativni weby si o sobe mysli, ze jsou lepe a pravdive informovani, to jsou, ale nejsou schopni ty informace vyhodnotit a zbavit se falesneho prirazovani se.

Zeman VLASTIZRADCE tento likvidacni zakon pro nas podepise, a lidi mu budou nadale tleskat…

P.S. zadnym minusovanim meho prispevku tuto viditelnou skutecnost neodbourate….

Máša
Návštěvník
Máša

Jen dodatek: cet vyjimkam, kdo vyhodnocuji spravne a vidi, ze jsme v likvidaci zasluhou tech, kdo ridi nas stat a je nutne jednat.

paa tal czechia
Návštěvník
paa tal czechia

Svědek události,ročník 1908 mi vyprávěl pruběh Sokolského sletu ve 30 letech.kdy čeští SOKOLOVÉ pochodovali pražskou Revoluční ulicí..Z oken budov byli vykloněni pražští židé,a na zástup házeli ruzné odpadky…A nikdo z nich neřekl slovo ČESKY,pouze německy…Kecy chazaru,či židu,že milují češtinu,to je a byla VŽDY plazivá výmluva…

M.C.
Návštěvník
M.C.

To byl takový protektorátní vtip:
V létě 1939 se prochází Kohn s Roubíčkem po Strahově a Roubíček říká:
,,Pamatujou Kohn, jak nám tady dali loni o sokolským sletu Sokolové po hubě, že mluvíme německy?”
Kohn si povzdychne: ,,Jó, to bejvaly časy…”

Zighartice
Návštěvník
Zighartice

Vaše návody, byly-li by uplatněny, by pouze zničily ty, kdo je uskutečnili, přinesly by neštěstí a zmar. „Svrhněte všechny vlády světa“ … to tvrdil naposledy Trockij, není-liž Pravda? Evidentně Váš vzor.

Máša
Návštěvník
Máša

Kde tady ctete nejake navody? A opetovne mi podstrkujete sve domnenky a chovani. Ja narozdil od Vas zadne vzory nepotrebuji. Takze vystavujete svou schizofrenii, a to evidentne…

Milan
Návštěvník
Milan

Američtí židáci spolu s vlastizrádci a židovskou kolaborantskou 5 kolonou se chystají na válku proti Rusku?
Tak to aby ta válka byla co nejdřív,jiným způsobem se totiž židoamerické okupace a poroby nelze zbavit.
Nebo snad znáte parazita,který svého hostitele dobrovolně opustí?
Jen ať dlouho provokují,až se jim to přání splní-ale opoměli druhou a tu nejpodstatnější stránku věci,a totiž pokud RF napadnou,budou utíkat tak jako nikdy a strachy srát maggi v kostkách.
Nicméně vše by nejvíce odnesli opět nevinní civilisté a tak pro případ,kdyby k dané situaci došlo,nepřipustit útěk “vládních” kolaborantů ze země,pochytat tu sběř a bez pardonu ihned popravit za vlastizradu.

Milan
Návštěvník
Milan

Ten komediantský židák Stropnický je ale opravdu odporná a odpudivá existence,málem jsem se poblil.

albatros
Návštěvník
albatros

Trochu mimo téma, ale k věci. Globalista Babiš začal dělat reklamu globalistovi Robejškovi. Lidé pod článkem nadšeně hýkájí a nechápou, že chtějí volit tvrdého globalistu Robejška z římského klubu. Pokud to finančně pokryje Penta, tak máme po příštích volbách dalšího globalistu ve vládě.
Doporučuji hlavně pročíst hlavně diskuzi, kde ovce opět nadšeně bečí.
http://video.idnes.cz/?idVideo=V161206_140515_zpravodaj_krr&c=A161205_135606_domaci_jkk

Milan
Návštěvník
Milan

Jsme národ debilů a není nám asi již pomoci. A určitě opět pouhou shodou náhod je pan “rabín” Robejšek opět židák :-DDDD,kurňa,to je samá “náhoda”, s těmi židáky,kde je podraz,zlo,úchylnost,podvod a dekadence,tam je židák(pochopitelně úplně čirou náhodou),kterou není schopen pochopit jen a jen opravdu debil.