Spojené státy slaví 240 let existence. A transformátor Pluto útočí a brexit...

Spojené státy slaví 240 let existence. A transformátor Pluto útočí a brexit je toho jen další součástí

Spojené státy slaví 240 let existence. A transformátor Pluto útočí a brexit je toho jen další součástí

Tento článek jsem napsala před rokem a ač jej v závěru aktualizuji o brexit a jiné události, astrologickým pohledem na něm není co měnit, proto jej k výročí vzniku USA vkládám opětovně.

„Když uvážím, že Bůh je spravedlivý, bojím se o svou zemi“- Thomas Jefferson

Tahle slova velmi vizionářsky řekl třetí americký prezident a autor textu ústavy, která ve své době představovala nejpokrokovější vládnoucí nástroj na světě, Thomas Jefferson. Úryvek z Deklarace nezávislosti USA ze dne 4. července 1776:  „Tyto pravdy pokládáme za samozřejmé, že všichni lidé jsou stvořeni rovní a jsou Stvořitelem obdařeni určitými nezadatelnými právy, mezi nimiž je právo na život, svobodu a hledání vlastního štěstí. Že k zajištění těchto práv se mezi lidmi stanoví vlády, které si předají své oprávněné pravomoci od souhlasu ovládaných. Že kdykoliv začne být nějaká forma vlády těmto cílům na překážku, lidé mají právo ji změnit či zrušit a ustanovit vládu novou, která by byla založena na takových zásadách a měla své pravomoci upravené takovým způsobem, jak lidé uznají za nejvhodnější pro svou bezpečnost a své štěstí.

Největší rozčarování Thomas Jefferson prožíval z toho, že nemohl okamžitě prosadit zrušení otroctví a dovoz otroků z Afriky. T.Jefferson, jako humanista a americký osvícenský filosof, byl prezidentem Americké filozofické akademie a na tomto postu setrval až do volebního období na funkci 3. prezidenta Spojených států amerických.

31Dec-DayHistory

Ta doba nastala v r. 1801, když po volební porážce strany federalistů byl zvolen po G. Washingtonovi a J. Adamsovi za třetího prezidenta USA. Za jeho prezidentského období (v letech 1801 až 1809) si Spojené státy upevnily své postavení ve světě. Kromě hospodářských úspěchů se podařilo k USA připojit Ohio a od Francie odkoupit i Louisianu. Jefferson si se zahraničím upevňoval své postavení i tím, že navazoval diplomatické vztahy, například s Ruskem. Zároveň se mu částečně podařilo splnit i to, co ho nejvíce znepokojovalo, a to byla otázka otroků. Proto na sklonku svého funkčního období, ještě v křesle prezidenta USA, zakázal dovoz černých otroků z Afriky. Zároveň v r. 1807 přerušil s Evropou obchodní styky vyhlášením embarga, aby tak eliminoval vliv Anglie na americkou ekonomiku, no a zřejmě i kvůli nepředvídatelné rozpínavosti Napoleonova Francie. Za jeho vlády však uvnitř USA došlo k posílení zejména osvícenských programů v kultuře a ve školství, ale i v dalších oblastech společenského života. Tak například v hospodářské politice byl mimo jiné i zastáncem středního a drobného podnikatelského stavu a v soukromém podnikání razil zásadu čestnosti a bezúhonné příkladnosti, zejména při nabývání majetku.

V historii USA byl T. Jefferson výjimečnou postavou a není pochyb, že byl naplněním ideálů, s jakými USA vznikaly v čase bojů, které vedl budoucí první americký prezident George Washington.

První prezident USA – britský voják

„Osud nenarozených miliónů lidí bude záležet, vedle Boha, na odvaze a způsobu vedení této armády. Náš krutý a neúprosný nepřítel nám dává jedinou možnost – hrdý odpor nebo nejhanebnější ponížení. Proto máme jen dvě možnosti – rozhodnutí zvítězit nebo zemřít.“ – G. Washington

Tím krutým a neúprosným nepřítelem  byla míněna Anglie, která společně s Francií sváděla boj o kolonizaci amerického kontinentu – a víme, za jakých krutých okolností a doslova za největší genocidy v historii lidstva tato kolonizace probíhala. G. Washington původně toužil zůstat členem britské armády, ale protože jeho vojenská kariéra nebyla úspěšná (pod jeho vedením končily boje s Francouzi katastrofou) , byl prohlášen za guvernéra Severní Karolíny a dokonce jmenován vrchním velitelem ozbrojených sil Virginie a byla mu přiznána hodnost plukovníka. K tomu se věnoval pěstování tabáku a měl 300 – 400 černošských otroků, ke kterým se údajně choval „slušně“, později se stal poslancem Virginského shromáždění. V amerických koloniích mezitím  postupně sílilo hospodářství a jejich závislost na vzdálené Anglii začala být pociťována jako brzda rozvoje. Osadníci považovali za zbytečné odvádět daně království a vydržovat britské úředníky, guvernéry a armádu. Začala narůstat revoluční nálada a nespokojenost některých vrstev americké společnosti. G. Washington zastával zpočátku v těchto otázkách zdrženlivý postoj.

George Washington, první prezident USA

Oženil se s vdovou s dvěma dětmi  a po sňatku vlastnil již několik tisíc hektarů půdy. Plantáže však byly po mnoha letech zdecimovány, úrodnost klesala a ceny tabáku také. Navíc bylo nutno odvádět stále další a nové daně Anglii. Jeho farma se postupně zadlužovala, přesto i kolem roku 1770 nebyl ještě přesvědčen o tom, že by se spory mezi kolonisty a Anglií měly řešit násilnou cestou. V roce 1775 se však neshody mezi oběma zeměmi vyostřily natolik, že došlo k prvním ozbrojeným střetům. V květnu 1775 se ve Filadelfii sešel Druhý kontinentální kongres, jehož účastníci, včetně něj, zaslali anglickému králi petici, v níž nabízeli několik kompromisních řešení. Zřejmě v očekávání toho, co bude následovat, byl 15. června 1775 G. Washington jmenován vrchním velitelem kontinentálních milic. V prosinci 1775 britský král Jiří III. odmítl petici Američanů a označil je za povstalce, s nimiž zakázal jakékoli vyjednávání. A tímto okamžikem začala americká válka za nezávislost.

Americká revoluce – válka s Británií

Po téměř dvaceti letech poklidného života na svých plantážích se G. Washington znovu vrátil k armádnímu životu, tentokrát k dobrovolnému koloniálnímu vojsku. Byl zděšen tím, v jakém stavu se milice nacházely – stále neexistovala jednotná uniforma, dobrovolníci byli velmi špatně vyzbrojeni a ve sborech chyběla kázeň. První střet s anglickými vojsky dopadly pro koloniální vojsko špatně. Jemu se ale podařilo armádu rychle stabilizovat a v následné bitvě o Boston v roce 1776 byli Britové poraženi. Odtud se G. Washington vydal do New Yorku, který si zvolil za hlavní vojenské stanoviště. Zde jej také zastihla informace o tom, že 4. července 1776 došlo ve Filadelfii k Prohlášení nezávislosti a třináct vzbouřeneckých kolonií vyhlásilo svou samostatnost a vytvořilo unii nazvanou Spojené státy americké.

Boje s Brity ovšem nadále pokračovaly a vítězství dosahovala střídavě jedna a pak zase druhá strana. Celkově se však zpočátku více dařilo Britům, kteří dostávali z Anglie pravidelné posily i zásoby. Naproti tomu on sám opakovaně a marně žádal Kongres o získání dalších dobrovolníků, o zbraně a peníze. Nové republice také hrozila občanská válka,  jelikož nejbohatší obyvatelé bývalých kolonií měli stále zájem na udržení obchodních styků s Anglií. Krize dosáhla vrcholu 26. září 1777, kdy britská vojska vstoupila triumfálně do Filadelfie. Již o rok později došlo částečně k obratu, který zapříčinilo i připlutí francouzské flotily. Kromě francouzské armády přišla mladé republice na pomoc i řada dobrovolníků z Pruska, Polska a dalších evropských zemí. V průběhu dalších let se začala karta pomalu obracet ve prospěch Americké revoluce. Největšího a nejdůležitějšího vítězství dosáhla v roce 1781 v bitvě o Yorktown. Z této zdrcující porážky se již britská vojska nevzpamatovala. V roce 1782  probíhaly přípravy na další klíčovou bitvu – bitvu o New York, který drželi v té době v rukou Angličané. K té už ale  nedošlo, protože 30. listopadu 1782 vláda Jeho Veličenstva britského krále Jiřího III. uznala nezávislost Spojených států. Oficiálně byla válka ukončena  příměřím z dubna 1783, vyhlášeným Georgem Washingtonem.

SONY DSC

G.Washington na jedné z mnoha zednářských ilustrací

Mladou republiku však po válce čekala celá řada dalších problémů. Spojené státy neměly do roku 1780 vlastní banky, měnu a finanční systém, prudce rostla inflace a dluhy soukromníků i státu. Ochromen byl i obchod s Anglií a navíc většina států v Evropě odmítala uznat USA za samostatný stát. 4. března 1789 byla vyhlášena Ústava Spojených států amerických, která byla nejpokrokovější ústavou své doby. G. Washington předsedal v roce 1787 Ústavnímu konventu, který na vypracování Ústavy USA pracoval.

Tato Ústava uzákonila republikánskou formu vlády a napomohla upevnění státního zřízení v USA. Přesto docházelo na půdě Kongresu k neustálým sporům a třenicím mezi jednotlivými státy unie a až po mnoha jednáních bylo dohodnuto místo, které se stane hlavním městem USA a sídlem vrcholných orgánů správy a prezidenta – tím městem se stal nakonec New York. 4. února 1789  kongresový volební výbor doporučil jeho kandidaturu na úřad prezidenta, kterým byl jednomyslně zvolen. Viceprezidentem byl zvolen John Adams (pozdější druhý prezident USA) a ministrem zahraničí se stal Thomas Jefferson, autor textu americké ústavy.

Vznik USA – horoskop

Když se na dobu vzniku Spojených států podíváme s odstupem času, tak je zřejmé, že původně  vůbec neměly vzniknout jako samostatná republika, ale že to měla být jen kolonie, o kterou mezi sebou sváděly boje Španělsko, Francie a především Anglie. A ty, kteří se zasloužili o vznik USA, musíme s odstupem času považovat za idealisty, bojující skutečně za svobodu a nezávislost nově se rodícího státu. V období, kdy vzduch byl nasycen energiemi konce monarchií a osvobozování jednotlivců (ve stejné době došlo i k Francouzské revoluci) a tedy pádu systému, který jediný do té doby ve světě existoval, události dopadly tak, jak dopadly a Spojené státy vznikly.

Jejich vznik v podstatě ale byl natolik po léta trvajícím procesem, že z mého pohledu je vcelku obtížné určit skutečné datum vzniku. Ale bylo rozhodnuto, že to je 4. červenec 1776, Den nezávislosti. Astrologicky nezbývá, než tedy respektovat toto datum a podívat se, co tento život dostal do vínku. A protože v astrologii „modrá je dobrá“ a v horoskopu vzniku USA naprosto dominuje, pak řečí astrologie se 4. července zrodila země ideálů, lidské svobody a do té doby nevídané humanity.

Vzdušný trigon v horoskopu USA – Mars v Blížencích (boj za svobodu slova a myšlenek), Saturn ve Váhách (důraz na etiku) a Luna ve Vodnáři (myšlení a cítění vodnářské, svobodomyslné, altruistické, pokrokové)

Tzv. trigon, neboli velký trojúhelník (planety mezi sebou stojí ve 120° vzdálenosti)  je astrologicky jednou z nejšťastnějších konfigurací. Trigon může být zemský, vodní, ohnivý a vzdušný, podle toho, která tři znamení jsou zastoupená. Podle toho lze vyčíst oblast, ve které zrozenec bude úspěšný jak pro sebe, tak pro druhé. Vzdušný trigon v horoskopu USA nelze interpretovat jinak, než jako svobodomyslnost a idealismus. Tato konfigurace je posílena tím, že bod horoskopu „Kam“, tzn. jaké je osudem určené směrování, je rovněž ve znamení Vodnáře. Ascendent ve znamení Blíženců pak je výpovědí, že přes slova, komunikaci, bohaté kontakty a celkově přes oblast myšlenek (a všech prostředků, které slouží k jejich šíření) se tento idealismus má dostat ke všem lidem. Silně obsazené znamení Raka ukazuje, že důraz bude přesto kladen na rodinu jako základní hodnotu každé doby. Červená čára mezi Sluncem a Saturnem ukazuje, že to bude znamenat boj se starými strukturami, resp. se vším konzervativním, co bude svobodě člověka bránit – s dogmaty doby a s jejich představiteli.

Nevím, kdo rozhodl, že toto datum bude uznáno za den vzniku, ale kdo tak učinil, ten si nemohl nevšimnout ještě dalších astrologických sdělení, zde je malý doplňující výklad (pro všechno zde není prostor). Každý horoskop se dělí na čtyři kvadranty a ze síly jejich obsazení lze vyčíst, v čem bude  síla a v čem naopak slabost. V horoskopu USA se to má takto:

1. kvadrant – kvadrant sebevědomí, ega, vitality, důrazu na hmotu, materiálno a finance. Ten je nejvíce zdůrazněn, navíc v blízkosti ascendentu je Mars, což je vždy známkou úspěchů v policejních a vojenských aktivitách. Dále takové postavení ukazuje na sebevědomí, stojící na materialismu (banky, konta, jakákoliv materiální vlastnictví, ale též diplomy, tituly atd. – vše elitní) A v neposlední řadě – každá myšlenka, objev, nápad jsou využívány pragmaticky, obchodně, krátkodobě a bez jakékoliv hlubší filozofie.

2. kvadrant – kvadrant duše, empatie, sebereflexe. V této oblasti mají USA překážku (Saturn = blok) a znamená emoce vysvětlované vždy rozumem (všechno je „happy“). Dále to znamená přesvědčení o jediné vlastní pravdě. Přemíra planet ve znamení Raka sice dává až mateřskou empatii, ale Saturn (červená čára ke Slunci) ale skutečné cítění je ovlivňováno tím, co se čeká a hodí, než vnitřní pravdou. Všeobecně se to považuje za podléhání cizím autoritám, což brání být sám sebou. Dále to znamená odmítání sebereflexe (o to více různých psychoanalytiků). V určitém období však o to víc nastane stav, který k sebereflexi donutí (jestli osud něco nejvíce neodpouští, pak je to život ve lži a podvědomí vždy zvítězí nad vědomím).

3. kvadrant – kvadrant duchovna a filozofie, respekt k hodnotám jiných, vztahy k druhým. Tuto oblast horoskopu mají USA zcela prázdnou. Nepřekvapuje proto, že o výjimečné filozofii svobody velmi hovoří, zatímco v činech uplatňují sílu a moc. A že duchovně světu nic nedaly, ač do vínku tento potenciál dostaly vrchovatě (vzdušný trigon) .

4. kvadrant – kvadrant osudu, „Božích mlýnů“. Pro tento kvadrant platí věta: „Osud tě netrestá za to, kým jsi, osud tě trestá za to, že jsi se nestal tím, kým jsi měl být“. Když jsou energie této části horoskopu aktivovány, vždy to znamená nějaké ústraní – nemocnice, vězení, ztráty, pády či jen dobrovolný ústup do příjemné samoty a bilancování. Je to čas konfrontace a ujasňování si pravd o životě a o sobě. Někdo bilancuje příjemně, někoho k tomu bolestně donutí to, co se jmenuje „osud“.  Tady mají USA jen jen jednu planetu – Lunu ve Vodnáři. A v postavení, jaké ukazuje na slávu a úspěchy tak, až z toho vzniká pocit, že jinak tomu nikdy nemůže být.  Konfrontaci pak lze čekat o to větší, o co více všechno vycházelo a o co dravější ego za tím stojí (zde viz 1. kvadrant).

Datum vzniku USA bylo vybráno dokonale

Ten modrající se horoskop vzniku USA je téměř dokonalý – až na to, že není úplný. V horoskopu scházejí tři planety, jejichž existence v té době nebyla známa. Jsou to planety Uran, Neptun a Pluto. V té době svět stále znal jen sedm těles sluneční soustavy: Slunce, Měsíc, Merkur, Venuše, Mars, Jupiter, Saturn (ta sedmička!). Po tisíciletí poslední planeta, Saturn (v mytologii Kronos-Chronos) byl považován za symbol hranic, které člověk nemůže překročit, čímž byly míněny hranice času, poznání a s tím spojené moci.

A za pozornost stojí fakt, že Saturn co by planeta konzervatismu (jinak též “páteře světa”) je považován za vládnoucí planetu Velké Británie – nejkonzervativnější země.

Po tisíciletí se králové a kněží s touto symbolikou ztotožňovali, předávali si vědomosti a tím i moc. Velmi si hlídali, aby k poznáním neměl nikdo nepovolaný přístup či se v někom nezažehla jiskra božského impulzu ke svobodě, nerespektující dané autority a k tomu hlídání je vedl oprávněný strach.

Kdo založil USA a dal podobu jejich dolaru?

Mytologie totiž znala jméno „Úranos“ – jméno Boha, kterého jako prvního porodila Země (Gaia) za úvodního chaosu. Úranos je latinsky Coelus a to je název pro Nebe. Úranos (Nebe) se stal milencem a manželem Gai, ale své pozemské děti neměl rád a zabíjel je, protože mu připadaly Nebe nehodné. Gaia proto prosila své další syny o pomoc a jediný Kronos, nejmladší, byl ochoten jí vyhovět – přepadl Úranose a ocelovým srpem ho připravil o mužství, aby již další děti neplodil. V boji však sám přišel o moc, protože semena Úranosova údu spadla do moře a čas od času vždy zrodila „děti“, které překračovaly hranice, urputně hlídané Saturnem. Uran je vládnoucí planetou Vodnáře a Vodnář symbolizuje energii, která přichází z Vesmíru jako zásah blesku a nabourává vše, na čem se do té doby lpělo. Pod jeho vládu patří nejen všechny objevy a geniální výtvory, ale i všechny revoluce, obzvláště pak Francouzská se slovy: Volnost, rovnost, bratrství.

V horoskopu USA jsou všechny energie pohodové, jen Slunce je pod „kontrolou“ Saturna. Jestliže se zakladatelé USA řídili nebeskou symbolikou, pak nemohli zvolit lépe: nová myšlenka, nový ideál (NWO?), velká síla obojí prosadit, k tomu úspěch, sláva, po všech stránkách nový svět, avšak pokud by si nově vytvořená republika chtěla vyskakovat, pak to jistil ten hlídač Saturn.

Symbolika Saturna (Kozoroha) a Uranu (Vodnáře)   

Zakladatelé USA však zřejmě netušili, že planeta obávaného Úranose, Uran, bude objevená hned za pět let po jejich vzniku. Stalo se tak v době Americké a Francouzské revoluce, kdy se celý dosavadní systém monarchií hroutil a planeta Uran potvrdila, že symbolizuje revoluce a překračování hranic všeho konzervativního (přežitého). Zřejmě i to byl důvod, proč to s americkým územím nevyšlo jako s kolonií (tedy ne zjevnou). Podobně byli v mytologii popsaní Bohové Poseidon a Hádes, jejichž planety byly objeveny následně: v roce 1846 planeta Neptun (osvícenství) a v roce 1930 Pluto (nástup Hitlera).

Ač tyto planety byly objeveny až dodatečně, nic to nemění na skutečnosti, že existovaly odjakživa. A protože jejich postavení lze spočítat i zpětně, nebyl problém umístit je do horoskopu vzniku USA. Pro zakladatele to zřejmě nebylo příjemné poznání (a možná i důvod, proč bylo Pluto nedávno zrušeno jako planeta sluneční soustavy).

Uran stál v červenci 1776 v Blížencích a tedy přímo na ascendentu USA, což  z USA činilo skutečně svobodnou, výjimečnou a doslova vodnářskou zemi – vzdušný trigon byl znásoben.

Neptun stál v červenci 1776 v Panně a byl v disharmonickém postavení k Marsu a ascendentu. To ukazovalo varování před vším lživým, podvodným, zlodějským, falešným, zamlženým – a to jak z vlastní strany, tak z vnějšku.

Pluto stál v červenci 1776 v Kozorohu a byl v tvrdé opozici ke 4(!) planetám USA v Raku. A protože Pluto v takto disharmonickém postavení je vždy známkou gangstera, manipulátora, tajných informací, skryté manipulace, moci a bezmoci a nakonec role oběti, ze které je nejednou možné se vysvobodit až nějakou sebedestrukcí, pak především v dodatečném doplnění Pluta do horoskopu vzniku USA vidím odpověď, proč vrozený idealismus USA dostal na frak a proč tato země v rozporu se svým vrozeným potenciálem funguje jako světový policajt a gangster, užívající si blahobytu na úkor druhých.

Po dosazení později objevených planet, především Neptuna (lež, podvod, ztráta) a Pluta (extrémy všeho druhu, moc za každou cenu, konstrukce a destrukce, manipulace, bezmoc) horoskop ukazuje nejen tendenci USA manipulovat světem pro své zájmy, ale stejně tak více ukazuje na bezmoc vůči manipulaci jinými

Shrnula bych to asi tak, že z USA byly vytvořeny jako kolonie evropských mocností, obzvláště Anglie a že od začátku měly sloužit jako světový policajt, zatímco skutečný světový  „gangster“ je od začátku ovládal – USA jsou svaly, Británie hlava.

Těžko soudit, jakou roli v tom sehrál první americký prezident G. Washington, podle všeho to ale byl velmi ambiciózní a ctižádostivý britský občan. Skvělou postavou jistě byl T. Jefferson, podobně později  A. Lincoln a po něm J.F.Kennedy, o kterých se dá soudit, že chtěli Spojené státy z cizí moci vymanit (obzvláště osvobodit od vlivu FEDu) a proto skončili tak, jak skončili.

Za dobu své existence daly USA světu obrovskou spoustu skvělých lidí, bohužel, stejně tak ty nejskvělejší i likvidovaly, o válečných taženích, která jsou pokračováním těch z doby kolonizace amerického kontinentu, nemluvě.

A nyní jsou doslova ve stavu vlastní sebedestrukce a není se co divit – planeta Pluto od února 2008 (pád Lehman Brothers) poprvé opakuje stejné postavení, v jakém byla v době, kdy bojovaly s Británií o svou nezávislost, a v něm Pluto bude do začátku roku 2025. A po celou dobu bude v tvrdé opozici ke čtyřem planetám USA v Raku tak, jak to ukazuje silná červená čára v horoskopu vzniku v roce 1776.

Planetě Pluto totiž trvá 248 let, než oběhne celým zvěrokruhem, proto se na stejné místo, jako v době vzniku USA, vrátila až nyní – na období od roku 2008 do roku 2025. Což znamená, že nějakým způsobem se budou opakovat stejné události, jako před cca 240 lety. A to znamená, že USA procházejí obdobím stejného boje za nezávislost.

V souhrnu to znamená, že USA jsou v krizi, jakou nikdy nepoznaly a že ji lze vyložit jako boj o své znovuzrození. Po více než dvou stoletích existence se dostávají na nový začátek a je na nich, jestli se rozpomenou na ideály, za jakých vznikly – cestou je totiž poztrácely. Osudová konfrontace běží a je na Spojených státech, jestli ji zvládnou konstruktivně nebo destruktivně (a to včetně sebedestrukce).

Není zapotřebí astrologie, aby člověk viděl, jak jsou USA zadluženy, jak jejich měna ztrácí hodnotu a jak je svět opouští (i Izrael, bez jehož nařízení neudělaly ani krok, či věrný přítel Saudská Arábie, už se přiklánějí k Rusku). A jak se své zoufalství snaží řešit vtažením světa do další války. Ale tím hlavním hráčem, který USA právě hází přes palubu, je ten, kdo Spojené státy stvořil – Velká Británie.

Pád Lehman Brothers, čínská AIIB a brexit

Když v roce 2008 vstoupilo Pluto do znamení Kozoroha, začaly pro USA, které mají čtyři planety v opozičním znamení Raka, špatné časy. Pád americké Lehman Brothers měl ten efekt, že ji okamžitě odkoupila britská Barclays . V roce 2012 pak Rockefeler a Rotschild ohlásili (oficiálně) své spojení (“Rotschildové jsou jedna z největších evropských bankovních dynastií, na konci 18. století položil směnárník Mayer Amschel Rothschild základní kámen finančnímu impériu ve Frankfurtu nad Mohanem. Jeho pět synů vybudovalo obchod s penězi ve svém sídelním městě, v Londýně, v Itálii a v Paříži. Díky financování bitvy u Waterloo a Suezkého kanálu, stejně tak i výstavby francouzské železniční sítě, přetvořil se bankovní dům ve finanční impérium, s obrovským vlivem. Bohatství bylo také investováno do průmyslu, železnice, zlata a báňského průmyslu” ).

V březnu 2015 přišla pro USA další rána – Velká Británie jako jedna z prvních zemí vstoupila do čínské AIIB a jediným státem, který zachoval Spojeným státům věrnost, byl jejich vazal Japonsko. Ve stejném roce britská královna s největšími poctami přijala čínského prezidenta a v červnu 2016 přišla největší rána – britské referendum (které Cameron vyhlásil, ač nemusel) a jeho výsledek takový, jaký byl.

Od doby, kdy Pluto poprvé po 240-ti letech vstoupilo do opozice k Venuši, Jupiteru a Slunci Spojených států, uplynulo zatím jen osm let a Spojené státy už poznávají, co tato osudová konfrontace přináší. A protože tomuto období není konec (potrvá do roku 2025), bude jen hůř a to obzvláště v letech 2018-2020 (Pluto na cca 24° Kozoroha se dostane do téměř přesné opozice k jejich Merkuru na 24° Raka, jak je možno vidět např. pro rok 2019).

Proto žádný obrat, že USA obnoví svou roli hegemona světa, nečekejme – ten, kdo Spojené státy stvořil, už se dávno dívá jiným směrem. Pokud se vrátím k horoskopu Spojených států, pak největší problém mají v oblasti sebereflexe. Ascendet (bod “prvního nádechu”) mají v Blížencích a to z nich činí dítě zvyklé, že vždy dostanou to, co si přejí. Skutečnost, že po mnoho let tomu tak bylo, je utvrdila v přesvědčení, že je to pouze a jen jejich zásluha a že tak tomu bude věčně, aniž by si uvědomily, že byly pouze nástrojem jiné moci. Bylo by i pro ně šťastné, kdyby si to uvědomily dříve, než bude pozdě pro celý svět. Někde se hned na začátku stala chyba, kvůli které byl potenciál, daný do vínku, promarněn a chce to ustoupit a začít znova. A protože s Plutem jsou spojovány události, po kterých “nezůstává kámen na kameni”, tedy zemětřesení ve skutečném i v přeneseném smyslu, Spojené státy se velké konfrontaci nevyhnou, ať bude mít jakoukoliv podobu (tedy možná i podobu Yellowstone).

Na závěr vkládám diskusní komentář jedné čtenářky z pod jiného článku, neboť jej považuji za symbolicky významný : “Mám ráda růže a dost o nich vím. Jedna dostala název od Ameriky „Fourth of July“. To je datum, kdy US slaví svou nezávislost od Británie. Anglie si tuto růži přejmenovala na „Crazy for you“, aby jí to datum 4.7. nepřipomínalo osudnou porážku.” Já bych řekla, že britské “Crazy for you” je velmi výstižné, jen USA to ve své dětinskosti nepochopily… Spojené státy uvěřily, že vznik státu, který má nahradit monarchii,  je jejich spontánní záležitostí, zatímco Británie věděla, že právě zahájila likvidaci všech monarchií – od francouzské přes Rakousko-uherskou až k ruské, kromě té své.

-Pozorovatelka- 4.7.2016

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
zvědavá matka
Návštěvník
zvědavá matka

Tak to vypadá, USA se zlikviduje samo: Doufejme, že to stihnou rychleji, než nám tady stačí “implementovat ” celou jejich agendu – návod na jejich komunistickou “demokracii”, která má bohužel i u nás mnoho podplacených užitečných idiotů.

Obama se radí s Putinem, protože, jak sdělil: “Washington D.C. was in “political chaos” after former President Bill Clinton threatened to “destroy everyone” with his “blackmail files” should his wife, Hillary Clinton, be indicted for the crimes she committed against her own government and people.”

Stručně- Clinton vyhrožuje zveřejněním svých “materiálů” které má na lidi z doby svého prezidentování, pokud by chtěl někdo (Stát) obvinit Clintonovou z praní špinavých peněz z obchodů s drogami, objednávání vražd odhalovačů, krytí pedofilie Clintona a jejích lesbických vztahů, a zločinů proti státu a občanům, jak vyplývá z jejích hacknutých emailů.

Clinton Threat To “Destroy Everyone” Throws Washington Into Chaos:
http://www.whatdoesitmean.com/index2068.htm
Soudní grilovačka ředitele FBI ohledně vyšetřování Clintonové:
https://youtu.be/qnBHm-mtGI4

zvědavá matka
Návštěvník
zvědavá matka

Někteří tvrdí, že není vyloučeno, že Obama zruší volby vyhlášením stanného práva z důvodu občanské, rasové války…. ( Infowars)

VM64
Návštěvník
VM64

Je možné nějak fakticky ověřit, jestli se Hussain Barac Al Obama narodil v USA nebo v Keni ?

zvědavá matka
Návštěvník
zvědavá matka

GOOGLE je mocný ;-):
Kterého Obamu chcete?
Barrack Obama Bin Laden, nebo Barry Sottero…., nebo jiný?
Máme velký výběr – jak jmen, tak i míst narození…
https://www.google.cz/search?q=Obama%E2%80%99s+Real+Birth+Certificate&biw=1345&bih=630&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwin9ZPrnunNAhUMchQKHbPrAZIQsAQIGg

kari
Návštěvník
kari

Pro me je tohle jeden z vasich nejhezcich clanku velmi me zaujal.

Spajdy
Návštěvník
Spajdy

“Ač tyto planety byly objeveny až dodatečně, nic to nemění na skutečnosti, že existovaly odjakživa.”

Můžete si tím být tak jista?

Muhaha
Návštěvník
Muhaha
Exprezident
Návštěvník
Exprezident

Mezi současnou čt a čt před rokem 1989 není žádný rozdíl. Pak se díví, že soudní lidé přestávávají sledovat mainstream média. Rozkaz zněl jasně – Soudružko Snopová podívejte se na ten Aeronet někam mu podezřele roste čtenost a vliv mezi občany. Spojku mezi Vámi a ostatními mediálními hráči bude soudruh Kundra, který má letité zkušnosti ve vytváření virtuální reality a cílených dehonestačných akcí. A hlavně něco najděte /cokoliv) na toho provokátera, který se podepisuje VK! Kdo to proboha je? A odkud bere ty politicky nekorektní informace, které rovrací naše pracně budovaná informační pole pro vytváření žádoucího veřejného mínění? Jdu blejt ze šašků, kteří sídlí na Kavčích horách.

jandův nadřízený
Návštěvník
jandův nadřízený

Reportáž stála za hovno – nejvíc mě dostalo jak si Snopová a Kundra v té reportáži vlastně protiřečili. Začalo to jako odhalování ruského zpravodajského projektu, aby to pak skončilo u tahání peněz z lidí někým kdo má na krku mraky exekucí. Nejlepší pasáž z reportáže byl snad vysmátý Andor Šándor, na kterém je vidět jak si v mladém důchodově-výsluhovém věku užívá dělání hovna a několika deseti-tisícovou generálskou výsluhu. Pak si jako brigádu vezme plané žvanění v této ubohé reportáži. A pak to vytrhla bývalá “novácká” “hvězda” Eugen Korda, který dokázal dokonce najít někde na Slovensku nějakou adresu. Jestli za takovéhle reportáže ta vyžilá 3,14ča Snopová dostává od Sóroše ocenění za žurnalistiku – tak to má pan Sóroš hodně malý nároky. P.S. Pan Kundra by se měl naučit nějak inteligentně chodit – připadá mi, že chodí jak kdyby měl něco zaraženýho v prdeli.

HERON
Návštěvník
HERON

nejvetsi prdel by byla, kdyby ONI naopak zverejnili, kolik penez stala danove poplatniky tahle reportaz….
Dle meho nazoru chteli daleko vic, jenze se nikam nedostali. Jenze protoze na tom delali tak dlouho, tak neco sesmolit museli.
Garantuju vam, ze oni sami tohle berou jako prohru- nic nemaji, nic nezjistili. Chteli lva a nasli Ferdu mravence, kterej pomaha tomu, cemu veri, i kdyz ma svych sracek dost- to oni neznaji a neumi si to ani predstavit. To je ta sranda- oni nenapisi ani pismenko, kdyz za to nemaji mrzky peniz

Muhaha
Návštěvník
Muhaha

Souhlasím, musí to čt brát jako prohru, alespoň pokud mají ještě nějakou soudnost… Uvidíme, já si myslím, a to opět ukáže čas, v aeronetu narazila čt, a půjde na jiné servery a ty už tak anonymní nejsou. Takže mám trošku strach co se stane s mojím ne…. a atd..

HERON
Návštěvník
HERON

jenze to bude uz ohrana pisnicka a to lidi rychle prestane bavit. To by mohli udelat serial. Jestli jsou tak hloupi… nic lepsiho tem serverum nelze prat.
Problem spis vidim v tom, ze by se udelali zakony- ale to uz jsme v totalita a to ZATIM nehrozi- i kdyz slunicka nam kazdej den vyhrozuji.
To jsou spis takovy studie lidi co je zivi SOROS, kteri do medii vypusti nejaky blafy, ze neco navrhuji, predkladaji, ze by bylo dobre, ale z toho ZATIM nezaprsi. Jsme jeste v dobe, kdy by to byla velka lavina- politicka rosada. A to se nebavim o dokazovani u soudu. Soros ma penez dost, ale uz vidim _Korala, jak jde do basy za pravdu 🙂 To by si pak mohl za pul roku, jak z ni vyjde zalozit politickou stranu- reklama jako krava.
Ja kdybych byl excentrik, kterej miluje media a chce se predvadet, tak by mi takova reklama styl mucednik udelala snad radost. Vsude bych brecel:
“Lidi! Zavreli nevinneho, Jsou horsi nez komunisti v 50 letech !!! Za to jsme cinkali klicema !!! ”
A pak bych zazpival : At mir zustava s touto krajinou a jedno oko by nezustalo suchy : )
Oni proste chteli jenom reportaz a jit do hajzlu. Za jinyma www neni tak dobrej pribeh- TAJEMNY PAN VK- to zni dobre ne? Jeste neni puda na proces s horakovou u soudu, ale medialne- to si strihli uz preventivne

HERON
Návštěvník
HERON

S tema narokama si to rikam denne. Jak muzou mit v mancaftu lidi jako Janda (se ptam koukam toho pravyho co?) atd. Proste same slabe kusy jak se u nas rika. Ale dobre pro nas. Ovsem jejich narokum se nestacim divit. Za chvilku hadam treba pro priklad takova Ema Smetana (vzpomnel jsem si, protoze byla na festaku ve Varech) bude vyzdvizena na Olymp a sveri ji funkci. Dobra rodina, je sukezni, daji ji nejakej diplom ze zahranicni skoly, projde nezioskovkou– ten typ proste. Jenze to je sorry proti skalnakum slabej kus.
Nebo Sabatova- tu nesnasi i lidi, kteri jsou kolem ni… nechapu proc se ji nezbavi.
Dle meho je to proto, ze nechavaji ten nas rybnicek v jejich paratech. Proste jsme mali a tohle jsou pro velkou matku detaily- neprisli jeste na to, ze jejich mancaft vedou nekompetentni lidi. Nejak to tu funguje, tak je tu nechavaji bačovat.
Uz jenom to, ze do CR amici poslali Schapira- taky elita co? Uplnej strateg a myslitel.
Nerikam, ze jsou hloupi, ale tady maji byt lidi v urcite oblasti chapani az genialni. V urcitem smyslu by meli byt az nebezpecne nadani v jistych smerech.

Tom
Návštěvník
Jozef
Návštěvník
Jozef

Tak som sa tiež zasmial na tejto reportáži. Najmä na úseku, že vraj prekrúcaním faktov dokážete zmeniť názor občana. Než som narazil na váš web tak som mal už dávno svoj názor na EU a NATO a taktiež na tzv. elity európy.