Slovensko stojí na prahu zavedení Total Control režimu plně odvozeného od čínského...

Slovensko stojí na prahu zavedení Total Control režimu plně odvozeného od čínského Sociálního kreditu! V pátek bude Národní rada SR schvalovat drakonický zákon, který zabrání vstupu Slovákům do všech míst, provozů a budov, pokud se neprokáží Digital Green Pass aplikací! Právník dokument rozebral a varuje, že jeho definici lze výkladem uplatnit i na zastávky autobusů, nádražní budovy, čekárny u lékaře, na budovy pošty a samozřejmě na děti ve školách! Vězeňská služba na Slovensku už dokonce podle vzoru Číny zahrnuje ochotu vězně očkovat se do hodnotícího kritéria pro předčasné propuštění, máme šokující dokument!

Slovensko stojí na prahu zavedení Total Control režimu plně odvozeného od čínského Sociálního kreditu! V pátek bude Národní rada SR schvalovat drakonický zákon, který zabrání vstupu Slovákům do všech míst, provozů a budov, pokud se neprokáží Digital Green Pass aplikací! Právník dokument rozebral a varuje, že jeho definici lze výkladem uplatnit i na zastávky autobusů, nádražní budovy, čekárny u lékaře, na budovy pošty a samozřejmě na děti ve školách! Vězeňská služba na Slovensku už dokonce podle vzoru Číny zahrnuje ochotu vězně očkovat se do hodnotícího kritéria pro předčasné propuštění, máme šokující dokument!

Stovky čtenářů zaplavily naši redakci v posledních dnech žádostmi, abychom zpravodajsky pokryli katastrofu, ke které se schyluje v zemi pod Tatrami už tento pátek. Národní rada SR bude totiž již podruhé tento měsíc projednávat předlohu novely [1] zákona č 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, kterým se do zákona má vložit nové písmeno, které umožní slovenskému ministerstvu zdravotnictví a hlavnímu hygienikovi nařídit neuvěřitelné opatření.

Tímto opatřením se zabrání občanům vstupu do objektů, provozů a provozních prostor, kde se shromažďují lidé, pokud se osoby při vstupu do takového prostoru neprokáží evropským Zeleným pasem, tzv. Digital Green Pass dokladem, který může mít jak papírovou formu, tak i podobu elektronické aplikace v mobilu. Definice nového písmene je ovšem tak široká, že když jsme dokument slovenské vlády dali našemu právníkovi, doslova se zhrozil. Písmeno totiž definuje provozní prostory, kde se shromažďují lidé, v obecné rovině, bez jakéhokoliv upřesnění, takže zákon půjde uplatnit i na takové prostory, které představují základní potřeby lidského života a vývoje jedince. Znění písmena v novele je následující:

1. V § 48 ods. 4 sa za písmeno y) vkladá nové písmeno z), ktoré znie:

„z) dočasné podmieňovanie vstupu do prevádzkových priestorov zariadení, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu osôb a vstupu na hromadné podujatia preukázaním sa vstupujúcich osôb potvrdením o absolvovaní očkovania proti ochoreniu COVID-19, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19,“.

Doterajšie písmeno z) sa označuje ako písmeno aa).

2. V § 48 ods. 8, v § 51 ods. 1 písm. a) a v § 56 ods. 1 písm. f) sa slová „y) a z)“ nahrádzajú slovami „y) až aa)“

Předali jsme znění tohoto nového písmene našemu právníkovi, aby zhodnotil důsledky pro Slováky, a jak si dovedete představit, vyvozený závěr právníka je opravdu alarmující. V první řadě novela obsahuje pouze dvě částky, tedy částku 1 a 2, nic jiného se nemění v zákoně. To znamená, že novela neobsahuje tzv. zúžení právního výkladu, ani taxativní výčet výjimek, kterými by bylo zaručeno a garantováno nedotčení základních lidských práv a životních potřeb občanů, protože takto definované písmeno, podle názoru právníka, dává slovenské vládě do ruky nástroj teroru k ovládání obyvatelstva a právník jedním dechem barvitě líčí důsledky tohoto znění písmene.

Bez covidového pasu se Slováci nemusí dostat ani tam, kam si myslí, že se dostanou s výjimkami vždy

Z hlediska práva je provozním prostorem zařízení jakýkoliv objekt nebo prostor, krytý i nekrytý, trvalý i dočasný, a podle znění písmene se v tomto prostoru shromažďují osoby, a dále se týká hromadných akcí, opět bez rozdílu, jestli jde o akce soukromé, rodinné, nebo veřejné, jestli jde o akce jednorázové, opakované, pravidelné, a bez ohledu na to, jestli akce probíhají v interiéru nebo exteriéru.

Důsledky takto vágně a široce definovaného písmene jsou naprosto hrozivé. Prvním místem, které vás nenapadne, že se písmeno může týkat, jsou zastávky autobusů a veškerá venkovní nástupiště, ale může jít i o soukromé prostory při soukromých akcích, jako jsou rodinné sešlosti, oslavy narozenin, oslavy svátků Vánoc či Velikonoc, svatby, pohřby, mše, prostě cokoliv, co má charakter společenské hromadné akce / podujatia.

Dále veškeré nádražní čekárny, protože ve všech případech jde o provozní prostory v obecné rovině ve správě provozovatele, obvykle dopravního podniku nebo závodu. Na těchto místech se shromažďují logicky lidé. Na základě této novely tak lidé bez Zeleného pasu nebudou moci cestovat veřejnou dopravou! Právník celou věc rozebírá do důsledku, že nejde jen o zastávky autobusů, ale i o nástupní ostrůvky tramvají a rovněž všechny letištní haly, i když ty nemá smysl připomínat, protože bez Zeleného pasu dnes prakticky nikam neodletíte, takže logicky nebudete chodit na letiště.

Evropský Zelený pas v mobilu

Lidé bez pasu tak budou stejně jako Židé v Německu po roce 1935 vyloučeni z veřejné hromadné dopravy. Dalším prostorem takového provozního zařízení je i autobus nebo vlak, tedy jeho vnitřní prostor. Novela zákona nijak nezužuje definice provozního zařízení, a právě autobus či vlak je takovým provozním zařízením. Řidič autobusu tak bude mít povinnost kontrolovat Zelené pasy a bude mít povinnost odmítnout přepravit člověka bez Zeleného pasu.

To samé budou muset provádět pracovníci bezpečnostních služeb na vlakových nádražích, že nebudou pouštět do vlaků osoby bez Zeleného pasu. Pokud lidé bydlí na vesnici, kde nejsou základní služby, jako jsou obchod s potravinami, lékař, nebo pošta (k té se ještě dostaneme), tak musí logicky tito lidé jezdit do města. A pokud nemají auto, zejména starší lidé, tak se nedostanou k lékaři, protože řidič autobusu je nesmí pustit do vozu, pokud nebudou mít Zelený pas. Nemůže je totiž ze zákona přepravit, protože toto písmeno mu to znemožní.

Vyhrazené hodiny pro Slováky bez Green Pass dokladů jsou prý na stole jako uvažovaná varianta zostřeného tlaku na odmítače vakcín

Dalším takovým provozním zařízením je čekárna u lékaře. Bez pasu se tam člověk nemůže dostat, protože by to bylo v rozporu s tímto písmenem v novele. A to samé zmíněná budova pošty. Pokud člověku přijde doporučený dopis, nebo dokonce obsílka do vlastních rukou, případně důchod, člověk bez Zeleného pasu nebude moci do budovy pošty vstoupit. Není potřeba tady mluvit o obchodech, nákupních centrech, o supermarketech a prodejnách, protože to je automatické, že do nich se bez Zeleného pasu nedostanete. Písmeno v novele nezmiňuje žádné garantované výjimky. Ministerstvo zdravotnictví a hlavní hygienik mohou vyhlášku potom definovat mírněji, že ponechají výjimky pro lidi bez Zelených pasů.

Eduard Heger, premiér SR

Výjimky jako např. pro potravinové obchody a lékárny, ale problém podle právníka je v tom, že v zákoně tyto výjimky zmíněny nebudou a teoreticky hrozí, že vláda může přitvrdit a omezit vstup lidem bez Zelených pasů i do potravinových obchodů a lékáren, a to tím způsobem, že tito lidé budou mít vyhrazené nákupní hodiny. Lidé bez pasu si třeba budou moci nakoupit jen od 9:00 hodin do 11:00 hodin od pondělí do pátku. Do redakce jsme dostali už od dvou zdrojů z okruhu slovenské politické scény varování, že tento nápad od minulého víkendu prý koluje v rovině úvah mezi členy koaliční vlády jako myšlenka, jak přitlačit Slováky neochotné k očkování k tomu, aby nakonec podlehli a nechali se očkovat.

Podle právníka nepravděpodobné, že by slovenská vláda zašla až tak daleko, ale vyloučit se to prý nedá

Právník nám k tomu řekl, že je skeptický k této informaci, protože podle jeho názoru by tím Hegerova vláda překročila bezpečnou mez, která dělí Slovensko od vypuknutí povstání a veřejných nepokojů z důvodu nezvladatelného útisku a útlaku obyvatelstva. Omezit lidem přístup do obchodů s potravinami na vyhrazené hodiny, to už by bylo hodně za hranou. A pokud by se to týkalo i lékáren, jednalo by se o nepředstavitelný zločin.

Jenže právník k tomu upozorňuje, že vláda může argumentovat tím, že tyto vyčleněné hodiny budou sloužit k tomu, aby došlo k oddělení “nezodpovědných” Slováků od občanů, kteří se nemohou očkovat ze zdravotních důvodů, a proto jsou zranitelní. Tyto osoby by mohli “nezodpovědní” Slováci prý nakazit, a proto vznikla ta myšlenka vyčlenit lidem bez Zelených pasů jen vybrané hodiny v potravinových obchodech, aby se potom mohl obchod od nich dezinfikovat a otevřít “zodpovědným” Slovákům.

Vladimír Lengvarský, ministr zdravotnictví SR

Slovenská vláda chce tyto Zelené pasy použít jako nátlakový mechanismus na donucení Slováků k očkování. A jelikož dosud na Slovensku měli neočkovaní a netestovaní výjimky do potravinových obchodů a do lékáren, nic je nenutilo k tomu, aby se nechali očkovat. Jak je tedy donutit k očkování? Zavedením tohoto pasu se toho samo o sobě nedosáhne, pokud nadále budou platit pro neočkované a netestované ty výjimky pro potravinové obchody a lékárny.

Takže nás nepřekvapuje v redakci, že mezi členy vlády poletuje myšlenka na omezení přístupu neočkovaných ke košíku na nákupní frontě. A pamatujte, co jsem několikrát říkal, nejen na SVCS, že dokud je na nákupní frontě klid, nic se nezmění. Pokud Hegerova vláda sáhne Slovákům na nákupní košík a omezí jim vyčleněnými hodinami přístup do obchodů s potravinami či s léky, bude to bod zlomu.

A co děti? Očkované ve škole bez roušek, neočkované trvale s rouškami a s testy několikrát týdně!

Velkým otazníkem jsou potom školáci, kteří v září půjdou do školy. Co bude podmínkou vstupu do školy? Zelený pas? Podle našich informací se pracuje s plánem, že slovenské děti na druhém stupni ZŠ by měly dostat nabídku na očkování, resp. jejich rodiče, a pokud by se děti očkovaly, mohly by do školy chodit bez omezení a bez roušek.

Neočkované děti by se musely nadále pravidelně testovat a trvale ve škole nosit roušky. Očkované děti by tak tvořily elitní kastu a vznikl by tím apartheidový systém ve slovenském školství. Dostáváme do redakce průběžně zákulisní informace o chystaných opatřeních ve slovenském školství od září a rodiče by se už nyní měli připravit na nátlakový mechanismus, který je bude čekat v souvislosti s jejich dětmi a snahou slovenské vlády o jejich očkování a následné privilegování.

Očkování školáků bude představovat největší formu teroru, které budou rodiče přihlížet

Slovenský SMER-SD oznámil, že chystá na Den slovenské Ústavy na 1. září velké demonstrace proti slovenské vládě, ale podle našeho názoru je to moc pozdě, nelze čekat až do 1. září, protože začátkem září již bude hotovo a vymalováno. V té době již bude rozhodnuto o vakcínách pro školáky, o jejich očkování, budou nastolena nová společenská témata, nějaký Zelený pas už bude minulostí, resp. samozřejmostí. Měsíc a půl je v politice strašně dlouhá doba, protože lidská mysl si pamatuje a reflektuje jen události za poslední 2 až 3 týdny, všechno starší lidé zapomínají a vytěsňují ze svého vědomí. Nevěříte?

Čínský sociální kredit dorazil do slovenských věznic, očkovaní vězni budou mít privilegia, odměny a nárok na předčasné propuštění

Tak si udělejte zkoušku a test sami na sobě, co bylo hlavním politickým tématem před měsícem a půl? Vzpomenete si na to z hlavy? Přemýšlíte? Nevzpomínáte si? Samozřejmě, že si nevzpomínáte na Dana Landu, ani na oznámení Evropské komise o vytvoření Evropské digitální identity (eID) v návaznosti na bankovní identitu a očkovací Green Pass aplikace [2]. Přesně to, co se nyní děje na Slovensku, před měsícem a půl posvětila EU v rámci eID.

A je to jenom měsíc a půl a většina lidí už o tom neví, nepamatuje si. A tím je to dané! Slovensko prostě s požehnáním EU buduje společnost Sociálního kreditu. Nebudeš dobrý občan, nebudeš mít Green Pass, nenakoupíš, nesvezeš se MHD, nedostaneš se naprosto nikam! A víte, že na Slovensku už zavádí tento sociální kredit po vzoru Číny i na úrovni vězeňské správy?

Oběžník pro ředitele slovenských věznic

Předseda nového slovenského politického uskupení Republika a bývalý člen LSNS Milan Mazurek na svém FB profilu publikoval oskenovanou kopii interního oběžníku generálního ředitele slovenského Sboru vězeňské a justiční stráže Róberta Mudrončeka, který je určen velitelům všech věznic a popisuje, jak mají motivovat, privilegovat a odměňovat vězně za to, že se nechají dobrovolně očkovat.

Pokud přijmou vakcínu, dostanou vězni vycházky, můžou chodit častěji do posilovny, mají nárok pracovat venku, mohou mít častější návštěvy a hlavně, jejich ochota očkovat se bude mít vliv na posudek při žádosti o podmínečné a předčasné propuštění. Panečku, to je síla! A pokud se ptáte, jestli je tohle pouze na Slovensku nějaká kuriozita, tak vás vyvedu z omylu. Přesně takto funguje hodnocení vězňů v čínských věznicích. Pokud se nechají očkovat, započítává se jim to do hodnotícího systému kreditního sociálního skóre.

Robert Fico v roce 2018 nevěděl, proti jak silnému nepříteli jeho vláda stojí během ze zahraničí řízeného a financovaného barevného státního převratu z ulice

Pamatujete si, jak jsem už vloni na jaře říkal na SVCS a psal o tom, že v rámci tohoto Velkého Resetu se vakcíny a pasy stanou součástí nového společenského života, kde se bude hodnotit, jestli jste očkovaný anebo nejste? No vidíte, a už je to tady. Když si vězeň na Slovensku nedá Pfizera do žíly, tak má problém. Nedostane se do posilovny, nedostane vycházky, nepustí ho na práci ven, nepovolí mu návštěvy kvůli epidemiologické hrozbě a na podmínečné propuštění může zapomenout.

Do posudku mu napíšou, že při očkování nespolupracoval, o vakcínu neprojevil zájem a kolektivní ochraně zdraví se tak vyhýbal, a tím logicky ohrožoval ostatní vězně a personál věznice. A s takovým posudkem se neočkovaný vězeň z basy předčasně nedostane. Takže, je sice pěkné, že Ficův SMER-SD chce demonstrovat 1. září, ale to už bude s křížkem po funuse, protože uvnitř Slovenska a dokonce i na úrovni věznic už jede tvrdý čínský Sociální kredit. Slováci v čele s Robertem Ficem a celou opozicí de facto neví, s jak mocným nepřítelem jsou od roku 2018 ve válce.

Premiér Robert Fico v roce 2018 během krizových událostí státního převratu při projevu na Úřadu vlády SR

Globalistický nepřítel v roce 2018 skrze operační křídlo Open Society George Sorose rozpoutal pod záminkou vraždy novináře duhovou bouři a uliční státní převrat na Slovensku, který poté vynesl k moci prezidentku, která dlouhá léta působila v neziskovce financované Georgem Sorosem, a převrat vynesl k moci i novou vládu, která od minulého roku jede v žoldu Velkého Resetu, rozumějte společenského resetu globalistů. Neberou vám jen svobodu, oni už vám berou i naději. Ministr vnitra SR Roman Mikulec včera protestujícím Slovákům na hraničních přechodech vzkázal, že protesty jim nepomůžou, že měli dost času se nechat naočkovat [3]. Ano, vzít lidem i naději na změnu, poslat vzkaz, který vyrazí dech.

Arogantní výrok ministra k vlastním občanům pouze ukazuje realitu, jak moc si je nadnárodní globalistický nepřítel na Slovensku jistý svoji silou, mocí a postavením, které získal v roce 2018 poté, co Robert Fico neměl tehdy odvahu tvrdě zakročit během uličního puče proti jasně a zřetelně odkrytému vnitřnímu nepříteli na Slovensku na ose militantních a neprůhledných neziskových organizací a tzv. korporátních “nenávistných” médií financovaných ze zdrojů z ciziny, jenž organizovaly v roce 2018 politický převrat v zemi pod Tatrami. Slovensko dnes po 3 letech pouze sklízí trpké plody nezvládnutého krizového vývoje po roce 2018.

-VK-

Šéfredaktor AE News

S námi čtete, s námi objevujete

Vážení čtenáři Aeronetu, pokud se vám líbí naše investigativní žurnalistika a komplexní analýzy, které pro Vás už 7. rokem děláme, pokud se vám líbí naše články, videa a pravidelné páteční pořady na SVCS, a chcete-li, abychom vám i nadále mohli přinášet nové informace a politické analýzy a komentáře, přispějte prosím jakoukoliv sumou v závěru tohoto měsíce na naší obvyklé darovací stránce zde, ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Zatím jsme vysbírali jen cca. 78% z cílové sumy a do konce měsíce zbývá 8 dní. Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná. Náš server je tu pro vás. Za Vaši podporu a pomoc předem děkujeme!

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Jochen
Návštěvník
Jochen

DOCASNE!!!!!!!!!! Ještě snad ziji lide ,co si tento termín pamatují! Sovětští soudruzi u nad taky byli pouze dočasně na 20+ let. Ta svoloc politická je třeba vykynozit jako ten neexistující covid!

vláda - vlastizradci
Návštěvník
vláda - vlastizradci

Prosím rozširujte tieto informácie.
Išiel som na demonštráciu, tým smerom kúsok predo mnou išli traja chlapi, jeden z nich hovoril, opakujem približne +- jeho slová :
“Mám v rodine vysokého policajného dôstojníka, povedal mi toto:
Teraz prijmú zákon o obmedzovaní neočkovaných. Behom pár týždňov ho ešte sprísnia, aby ešte viac kvôli obmedzeniam nahnali ľudí na očkovanie tým, že im v zákone zakážu ešte viac.
Po odchode pápeža je naplánovaný tvrdý lockdown, už majú pripravenú masovú kampaň o ďalšej vlne kovidu. Už majú vopred pripravené falošné, paniku vyvolávajúce štatistiky s veľkými množstvami nakazených a “mŕtvych”, ktoré budú dávať do médií.
Policajti sú na masové nepokoje už pripravení, majú dovolené používať proti budúcim protestujúcim tvrdé metódy.”
Koniec jeho informácií
Začne sa všetko po odchode pápeža, falošná kovidová vlna prichádza v druhej polovici IX mesiaca.
Na demonštráciu som nedošiel, stratila pre mňa zmysel.

Lightsaber
Návštěvník
Lightsaber

Pokud to tak opravdu je, bude vhodné se naučit bránit krav maga např, vyzbrojit se, aby si chudácci nemysleli, že si pujdou proti svému lidi a to beztrestně. Je potřeba je pořádně vyškolit. Jinak je to doznani účasti na genocide, ten od koho jsi to slyšel má viset dle mezinárodního práva.

Ellegua
Návštěvník
Ellegua

Myslím,že s sebou tahnout zdebilizovane masy je blbost. Každý ať se stará sam o sebe a přizpůsobí se.Tahat ze sracek luzu, která tohle zpusobila svoji debilitou pri volbach je kravina. Každý má volbu odejit jinam.

toma sino
Návštěvník
toma sino

https://blog.infovojna.sk/kto-zosnoval-komu-vyhovovala-a-najviac-prospela-revolucia-1989/
Kto zosnoval, komu vyhovovala a najviac prospela revolúcia 1989?
comment image

toma sino
Návštěvník
toma sino
Zuz
Návštěvník
Zuz

Pisala som tu pred par dnami, ze Fico hra len teatro, keby mu islo o vec, nebude cakat do 1. septembra. A ze Pelle schvalil ako premier prvy lockdown v 3/2020 este ked bol sucastou Smeru. Nejak ten koment neviem najst, ale mozno len prehliadam.
Prikladam teda i Harabinovu uvahu. Nezeriem mu z ruky, ale za zamyslenie to asi stoji
https://stefanharabin.blog.pravda.sk/2021/07/24/pellegrini-a-fico-mohli-prijatie-zakona-o-zvyhodneni-ockovanych-zastavit-keby-sedeli-v-parlamente-a-hlasoval-proti-miesto-toho-robili-tlacovky-kde-ubezpecovali-ludi-ze-oni-su-proti/?fbclid=IwAR1tE8timWzRnqHzEaX2DjhP15pIK7YcEIGh_03KFQLmVONz5WArft6vwYA.

CZkotas
Návštěvník
CZkotas

“PCR pozitivita bez klinických příznaků je taková podivná věc. Covid je první nemoc, u které se jako nemocný bere i ten, kdo nemá objektivní potíže.”

Blbecek
Návštěvník
Blbecek

No, ja neviem… ale toto ked cele prejde tak len samopal vz.58 ostava…. ci ine varianty… slobodu nam NEZOBERU

soso
Návštěvník
soso

AK47 bude nutná sebaobrana. Veď je proti všetkým morálnym a etickým princípom, aby štát nútil všetkých obyvateľov zúčastňovať sa génových experimentov!

All for freedom
Návštěvník
All for freedom

Pozdravujem zo Slovenska. Chvīľu bol kľud ale zdá sa že ideme do ďalšieho levelu. Začína to byť desivé aj keď máme už skúsenosti zo zimy, z celoplošného testovania/nakazenia. Vtedy sme niektorī vytrvali. Znamenalo to totálny apartheid, nemožnosť ísť nielen do obchodu, na poštu, do banky, do prírody či na úrad ale aj do práce a nulový príjem. Štát mi odmietol podporu (poistné bolo zaplatené). Nikam neviedla ani komunikácia s ministerstvom. Až mám podozrenie že kvôli neúčasti na plošnom testovaní/nakazení. Súdiť sa nemá zmysel, to sú na Slovensku len ďalšie vyhodenė peniaze.
Niektorí priatelia ušli vtedy do zahraničia a odmietajú sa vrátiť.
Po skúsenostiach v rodine a u priateľov sa očkovať nedám. Navyše mám k tomu zdravotné dôvody ktorė ale nebudem uplatňovať z princīpu. Prečo mám doniesť papier od lekåra že sa nemôžem DOBROVOĽNE očkovať? A komu? To ho mám ukazovať nejakému tajtrlīkovi na pošte či v banke? Je to moja súkromná zdravotná informácia, ktorá stále podlieha ochrane osobných údajov.
Ak zamestnávateľ bude znova pritlačený k múru, a zakážu mu pustiť (tentokrát) nezaočkovaných do pråce, bude opäť pauzička ako v zime. Kvalitné testy bez rizika nakazenia sú takė drahé že to nebude mať zmysel (59,- eur u nás) najmä ak ich budú pýtať každých 72 hodín.
V zime bol pobyt na krásnom slovenskom vidieku, teraz uvažujem nad nejakým domčekom alebo bytom pri mori na dobu neurčitū, hľadám vhodnū krajinu.

soso
Návštěvník
soso

grécko

Uďo
Návštěvník
Uďo

jste debil? To je komančské území 🙂

XIII ФСБ
Návštěvník
XIII ФСБ

Sám jsi DEBIL Úďo! Nejlepší je RUSKO, ale takové “All for freedom” v RUSKU stavíme rovnou ke zdi!

S pozdravem, 1-СНАЙПЕР – СПЕЦНАЗ ФСБ РОССИИ!

Surikata906
Návštěvník
Surikata906

Nemůžu souhlasit. Rusko jde v první linii.

Jaris
Návštěvník
Jaris

pokracovani
Podle Bible mel Buh plan osidlit planetu, ktera by fungovala v harmonii. Lidem urcil nekonecny zivot. Meli za ukol o planetu pecovat, milovat se a rozmnozovat.
Zavist nejvyssiho Andela (Satan) vsak do planu hodila vidle. Ten nejdrive premluvil Evu, aby snedla zakazane ovoce. Adamovi nabidla take a neco se zhroutilo. Pravdepodobne byla porusena DNA a lide zacali starnout a umirat. S tim se take zmenila priroda a zvirata zacala pozirat jina zvirata. Nejvyssi andel se promenil v Satana (Ezechias (28:13-19)
Proto Buh poslal na Zem sveho syna, Jezise Krista, aby zidovsky lid k nemu opet privedl. Vetsina Zidu vsak radeji nechala Jezise ukrizovat. Tim ztratili narok na privilegium vyvoleneho naroda a cesta k Bohu byla otevrena vsem lidem. Kristus byl Bohem vzkrisen a usedl po pravici sveho Otce, kde ceka na dalsi pokyny k zachrane Zeme.
Ze to tak dlouho trva? Tisic let je pro Boha jeden den.
(2Petr 3: 8,9)

angel
Návštěvník
angel

ta fotka očkovací akce na dítěti , to je šílený , ta satanistka s jehlou, její ,, obličej ,, vypovídá o všem , vtělený ďábel , je vidět, že jí to dělá vysloveně radost a potěšení a ,, matka ,, a ta další zrůda je stejná … vypadají , že by tu holčičku byly schopné sežrat !

jak ji drží těma vychrtlýma pařátama …