Slovenská pekárna v Prievidzi začala zaměstnancům rozesílat poplašné dopisy, že pokud se...

Slovenská pekárna v Prievidzi začala zaměstnancům rozesílat poplašné dopisy, že pokud se “dobrovolně” nenechají otestovat na COVID-19 během celoplošného testování, dostanou výpovědi! Podle právníka se vedení pekáren dopustilo trestných činů šíření poplašné zprávy, vydírání a útisku, případné výpovědi zaměstnancům budou neplatné, protože budou v rozporu i se Zákoníkem práce! Zaměstnavatel nemůže dobrovolným testováním podmiňovat výkon pracovní činnosti zaměstnance na pracovišti a nesmí mu ve výkonu bránit, jinak zaměstnavatel porušuje Zákoník práce! Zaměstnanec může jít do práce a nikdo mu nesmí bránit, a rovněž může zůstat doma a nikdo ho nesmí sankcionovat! Jak je to možné?

Slovenská pekárna v Prievidzi začala zaměstnancům rozesílat poplašné dopisy, že pokud se “dobrovolně” nenechají otestovat na COVID-19 během celoplošného testování, dostanou výpovědi! Podle právníka se vedení pekáren dopustilo trestných činů šíření poplašné zprávy, vydírání a útisku, případné výpovědi zaměstnancům budou neplatné, protože budou v rozporu i se Zákoníkem práce! Zaměstnavatel nemůže dobrovolným testováním podmiňovat výkon pracovní činnosti zaměstnance na pracovišti a nesmí mu ve výkonu bránit, jinak zaměstnavatel porušuje Zákoník práce! Zaměstnanec může jít do práce a nikdo mu nesmí bránit, a rovněž může zůstat doma a nikdo ho nesmí sankcionovat! Jak je to možné?

Přesně tak, jak už jsem na jaře předpovídal v mých několika článcích, máme tady první případ šikanování a vydírání zaměstnanců ze strany zaměstnavatele v souvislosti s celoplošným testováním na Covid-19 na Slovensku. Jak jsme byli dnes do redakce upozorněni, na Slovensku se objevil první případ, kde zaměstnavatel vyhrožuje svým zaměstnancům, pokud nepodstoupí testování. Slovenský pekárenský závod Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. v Prievidzi, IČO 315 618 02 rozdal a rozeslal svým zaměstnancům papír s děsivým obsahem.

V listu se píše, že kdo nepodstoupí státní plošné testování na Covid-19, které je na Slovensku dobrovolné, bude muset zůstat doma v karanténě na 10 dní, ovšem na tuto dobu nebude zaměstnanci pekáren uděleno pracovní volno a výsledná absence v zaměstnání bude považována za hrubé porušení pracovní kázně, což může vést až k okamžitému ukončení pracovního poměru, tedy k vyhazovu na hodinu.

Podle názoru právníka se vedení pekáren rozesláním a rozdáním tohoto pamfletu dopustilo hned několika trestných činů. V první řadě právník upozorňuje, že podle slovenských zákonů a jmenovitě podle Zákoníku práce může zaměstnavatel ukončit pracovní smlouvu na dobu neurčitou jen ve přesně stanovených případech, mezi nimiž se ovšem nenachází situace, kdy zaměstnanec se odmítne účastnit na dobrovolné akci, kterou celoplošné testování na Slovensku z pohledu slovenského práva je. Výpověď pracovní smlouvy z důvodu neúčasti na dobrovolné akci pořádané nikoliv zaměstnavatelem, ale státem, bude tudíž zcela neplatná a pozor, nejen to.

Dopis zaměstnancům pekárny

Znění dopisu naplňuje skutkovou podstatu šíření poplašné zprávy, protože zaměstnanci, kteří tento dopis dostanou do ruky, jsou úmyslně uváděni v omyl, který mezi nimi vyvolá paniku, protože znění textu vyvozuje závěr, že účast zaměstnance na celoplošném a státem organizovaném testování je povinná, což samozřejmě není pravda, a pokud by na tom vedení pekáren trvalo, dopouštělo by se navíc podvodu, úmyslného uvedení zaměstnance v omyl s cílem poškodit jeho zaměstnanecká práva. Pekárny jednoznačně v tomto dopisu šíří poplašnou zprávu, protože pravda je taková, že pekárny nemohou ukončit pracovní smlouvy na základě neúčasti zaměstnanců na dobrovolném celoplošném testování, ani kvůli karanténě zaměstnance, kterou vynucuje stát za neúčast na dobrovolné akci.

Vedení pekáren se pustilo do podivné akce s dopisy na pomezí vydírání zaměstnanců, útisku a šíření poplašné zprávy

Dále zde existuje podezření z trestného činu vydírání, protože zaměstnanci jsou v dopisu varováni, že pokud nepodstoupí zmíněné dobrovolné a státem organizované testování, budou muset zůstat doma v karanténě, což povede k absenci zaměstnance, kterou zaměstnavatel neomluví. Tím jsou nuceni k povinné účasti na dobrovolné akci pořádané státem. Náš právník takový výklad odmítl s tím, že člověk, který se nezúčastní dobrovolného testování, nemůže být na Slovensku nijak sankcionován, protože pro takovou sankci neexistuje žádná právní opora, žádný paragraf. Ani na Slovensku nelze uvalovat sankce za neúčast na akci státu, která je dobrovolná.

Premiér Igor Matovič se stěrovou tyčinkou

Pokud by následovala sankce za neúčast, potom by to automaticky znamenalo, že akce byla povinná, což ale není pravda, takže platí první tvrzení, dodává právník. Aby testování bylo povinné, musel by být přijat nový zákon na Slovensku, který by účast na testování nařizoval. Teprve potom by mohly být uplatňovány sankce. Na Slovensku v právním řádu platí, že co není protizákonné, nemůže být trestné, postižitelné, ani sankcionovatelné. A neúčast na dobrovolném testování tudíž není protizákonná, proto ani následná karanténa není vymahatelná. Pokud se Slováci odmítnou zúčastnit dobrovolného a státem zajišťovaného testování, potom za neúčast nemohou být sankcionováni, ani nijak omezováni na svých občanských právech, jako je volný pohyb, právo na výkon zaměstnání, provoz živnosti atd.

Právník důrazně upozorňuje, že pokud by zaměstnavatel zabránil zaměstnanci ve vstupu na pracoviště, bránil by mu ve výkonu práce, potom by se dopustil trestného činu útisku, protože by nutil zaměstnanec konat v rozporu s jeho přesvědčením, právy či svobodami. Zaměstnanec nesmí být nucen vykonávat práci nebo kroky, které nevyplývají z pracovní smlouvy, anebo jsou v rozporu se zákonem, Ústavou, anebo Listinou základních práv a svobod. Trestný čin útisku by byl naplněn, pokud by zaměstnavatel splnil své hrozby uvedené v papíru, že absenci vzniklou jako překážku v práci ze strany zaměstnance neomluví a vyhodnotí ji jako neomluvenou absenci.

Ani na Slovensku zatím nelze uvalovat sankce za neúčast na dobrovolných akcích státu, vedení pekáren z Prievidze si zadělalo místo těsta na pořádný malér v pracovně-právní rovině

Pokud se zaměstnanec nezúčastní celoplošného testování, které je dobrovolné, potom se zaměstnavatel dopouští útisku, protože zaměstnanec je držen doma rozhodnutím vlády, nikoliv svévolně. Zaměstnavatel by tak sankcionoval svého zaměstnance za to, že uposlechl nařízení vlády a zůstává doma, protože se neúčastnil dobrovolného testování. Karanténa je na zaměstnanci vynucována vládou Slovenské republiky, takže v tomto případě by vznikl právní stav, kdy zaměstnavatel by sankcionoval zaměstnance za uposlechnutí nařízení vlády. Jinými slovy, takovou sankcí jako je neomluvená absence vynucená na zaměstnanci rozhodnutím slovenské vlády by se zaměstnavatel dopustil trestného činu útisku. A jelikož vláda slovenské republiky nemá zákonnou oporu ve vynucování karantén pro lidi, kteří se odmítají účastnit dobrovolného testování, potom podle právníka nastávají dvě možné situace.

Rychlotesty Abbott

Pokud se zaměstnanec odmítne nechat dobrovolně testovat, nezúčastní se celorepublikového testování a následující den přijde do práce, zaměstnavatel mu nemůže ve výkonu práce bránit, protože by tím porušil nejen Zákoník práce, ale stejně tak i kolektivní smlouvu s odbory, pokud v podniku funguje odborová organizace. Zaměstnavatel by totiž musel zamezení výkonu práce zaměstnanci něčím zdůvodnit, a to něco by muselo mít podobu paragrafu. Na základě jakého paragrafu brání zaměstnavatel zaměstnanci ve výkonu práce? A v tom okamžiku by se ukázalo, že takový paragraf na Slovensku neexistuje. A ani vládní nařízení není paragraf! Dosud neexistuje paragraf, který by umožnil zaměstnavateli zakazovat a bránit zaměstnanci ve výkonu práce kvůli tomu, že se o den předtím zaměstnanec odmítl podílet na dobrovolné akci pořádané státem. A může nastat i druhá možnost.

Zaměstnanec nemůže být sankcionován ani za příchod do práce bez dobrovolného otestování, ani za to, že naopak zůstane doma a uposlechne nařízení o karanténě pro odmítače dobrovolného testování

Pokud se zaměstnanec odmítne nechat dobrovolně testovat, nezúčastní se celorepublikového testování a následující den ovšem nepřijde do práce, protože poslechne nařízení vlády o karanténě pro odmítače dobrovolného testování, přestože nařízení nemá oporu v žádném zákoně a je v rozporu s chartou lidských práv, potom zaměstnavatel mu musí poskytnout volno a podle právníka takové volno musí být placené, protože jde o překážku ve výkonu práce způsobenou vládou Slovenska. Zaměstnavatel tudíž nemůže sankcionovat zaměstnance, že uposlechl vládu slovenské republiky a zůstává 10 dní doma.

Tisková konference Igora Matoviče

Ovšem zaměstnavatel může po vládě Slovenské republiky požadovat odškodnění za ztráty způsobené vynucenou karanténou zaměstnance. Podle právníka jde o to, že zaměstnanec tím, že se odmítne podílet na dobrovolném testování, neporušuje žádný zákon a nikdo ho nemůže sankcionovat ani za to, že druhý den normálně nastoupí do práce, ani za to, že druhý den nenastoupí a zůstane doma. V prvním případě ho nemůže sankcionovat stát, neexistuje pro to zákon, na jehož základě by šlo občanovi uložit sankce za neúčast na dobrovolné hurá-akci v dikci státu, ve druhém případě ho nemůže sankcionovat zaměstnavatel, protože by tím pádem zaměstnance sankcionoval za uposlechnutí nařízení vlády.

Zaměstnavatelé kopírují nesmysly slovenské vlády do pracovně-právních vztahů, a to už není legrace, to ohrožuje slovenské rodiny

Náš právník po zhodnocení této neuvěřitelné komedie a cirkusu na Slovensku uvedl na adresu slovenského premiéra několik komentářů, které nejsou publikovatelné, ovšem dochází tak přesně k tomu, o čem jsem hovořil už na jaře tohoto roku, že přijde den, kdy zaměstnavatelé budou vyhrožovat vyhazovy svým zaměstnancům, pokud nebudou mít testy, covidové pasy nebo očkování. A vidíte, uběhlo půl roku a mé předpovědi se bohužel naplnily. To však neznamená, že lidé si toto mají nechat líbit. Situace na Slovensku je kritická kvůli tomu, že tamní vláda vyrábí právní chaos, porušuje jeden zákon za druhým, po vzoru vlády to potom přebírají firmy a zaměstnavatelé, kdy rozesílají zaměstnancům pamflety naplněné výhrůžkami, vydíráním a jasnými znaky útisku.

Laboranti provádějící odběry v testovacím stánku

A protože lidé nemají právní vědomí, neuvědomují si, že vláda se chová nezákonně, vláda uděluje sankce nezákonně, uvaluje domácí vězení nezákonně, omezuje pohyb obyvatelstva nezákonně, a to všechno kvůli tomu, že lidé se nechtějí dobrovolně účastnit výmyslu, který pochází z hlavy pana Igora z Trnavy. Kdyby vláda chtěla podporu veřejnosti, lidem by nabídla peníze za to, že se přijdou testovat. A lidi, kteří by nepřišli ani tak, by nechala na pokoji. A kdyby to vláda chtěla udělat násilně, ale po právní stránce korektně, musela by v Národní radě prosadit drakonický zákon o povinném testování, který by obsahoval i zmínky o karanténách a sankcích pro ty, kteří to testování odmítnou. Prostě jedna cesta, nebo druhá cesta. Ovšem ten cirkus, který se děje na Slovensku v těchto dnech, ten prostě u soudů v případě žalob proti zaměstnavatelům a proti státu v rovině práva neobstojí.

-VK-

Šéfredaktor AE News

S námi čtete, s námi objevujete

Vážení čtenáři Aeronetu, do konce měsíce zbývá 6 dní a zatím jsme vybrali jen cca. 30% z cílové sumy potřebné na zachování provozu našeho projektu na příští měsíc, který závisí výhradně na Vaší podpoře, i když chápeme současnou situaci s hysterií okolo Covidu-19. Pokud se vám líbí naše práce, kterou pro Vás děláme, pokud se vám líbí naše články, videa a pravidelné páteční pořady na SVCS, přispějte prosím v závěru tohoto měsíce na naší obvyklé darovací stránce zde, ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná. Náš server je tu pro vás. Za Vaši podporu a pomoc předem děkujeme!

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
zazracne_dieta
Návštěvník
zazracne_dieta

medializovaný prípad nútenia zamestnancov Prievidzských pekární absolvovať test na Covid-19 zabral, firma sa za svoje konanie ospravedlnila

https://www.infovojna.sk/article/infovojnou-medializovany-pripad-nutenia-zamestnancov-prievidzskych-pekarni-absolvovat-test-na-covid-19-zabral-firma-sa-za-svoje-konanie-ospravedlnila

Marián
Návštěvník
Marián

V tejto chvíli sa nechcem zamýšľať nad ústavnosťou tzv. zákazu vychádzania (tzv. 10-dňovej karantény), ak by som ale zo zaťatými zubami predpokladal, že to ústavné je, tak akýkoľvek človek má právo výberu, t. j. právo, že si vyberie, či sa dá otestovať v rámci tzv. plošného testovania, alebo sa podrobí 10-dňovej karanténe.
V prípade uplatnenia práva na výber medzi dvoma právnymi možnosťami preto nemôže byť žiadnemu človeku na neprospech to, že si uplatnil jednu z dvoch právnych alternatív, ktoré štátny aparát Slovenskej republiky vyhodnotil ako dve alternatívy, ktorých uskutočnenie je vo verejnom záujme.
To sa týka najmä zamestnancov, t. j. pokiaľ sa nejaký zamestnanec nepodrobí tzv. plošnému testovaniu, tak na základe štátom vynucovaného právneho aktu vo verejnom záujme musí zostať doma, nesmie prísť do zamestnania a preto to na účely slovenského Zákonníka práce vôbec nie je prekážka v práci na strane zamestnanca, nie je to dokonca ani prekážka v práci na strane zamestnávateľa, ale je to len a len číra prekážka v práci z dôvodov všeobecného záujmu, t. j. konkrétne ide o výkon právnej povinnosti v rámci opatrení proti prenosným chorobám. Musím povedať, že som s úžasom sledoval dňa 22.10.2020 večer vystúpenie slovenského ministra práce, ktorý doslova znásilnil slovenský Zákonník práce, keď o 10-dňovej karanténe hovoril ako o prekážke v práci na strane zamestnanca; ak použijem v tejto chvíli iba slová, že z jeho strany išlo o svojvoľný výklad práva, tak som sa vyjadril naozaj veľmi mierne.

Milada
Návštěvník
Milada

Tak to me rozesmalo: Petr Bystron z AfD pise: Pokud otestuji milion mužů těhotenským testem s 0,5% mírou chyb, skončím s 5 000 těhotnými muži. Dnes by se člověk měl ve skutečnosti bát, že některým „mužům“ bude ze strachu z tohoto výsledku předepsána antikoncepční pilulka.
Presne k testum

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Ti pitomci se snaží tvrdit , že “testy” které provádí , se snaží zjistit ohnisko šíření nákazy. Přitom je naprosto jasné, že “druhá vlna” má původ v Praze a šíření stejně tak. Neustálá idiotská rozhodnutí nekompetentních zhulených pirátů a různých šašků na pražských radnicích jsou v první řadě těmi,která porušují nastavená pravidle. Ta poslední kravina s “blešákem” na náplavce tu jejich vypatlanost jen potvrdila. Bandy hloupých pražáků v době kdy od vlády zní “zůstaňte doma”, se tam hlava na hlavě přehrabuje v krámech které by normální člověk vyhodil, prskají na sebe a většinou bez roušek. Praha má z velké části na triku situaci v česku a opatření které byla nutno přijmout právě kvůli těmto neukázněným blbům potom slouží k šíření nákazy po republice pochybnými “testy” a roznášením nákazy “testovacími místy” které jsou jednoznačně zdrojem šíření, stejně jako ti “zdravotníci” kteří očividně nic nevědí nic o hygienických pravidlech a desinfenkci takových míst a ve svých zamořených oblečcích a s pochybnými “testovacími” souupravami situaci jen a jen zhoršují.

bokke123
Návštěvník
bokke123

Vy jste tam byl nebo máte fotky od Andreje? Pozor, roušku nasadit TEĎ!

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

bokkke123
Andreje neznám , musel chodit do “B” . A mám naštěstí možnost se od pitomců izolovat i bez roušky.

Dan
Návštěvník
Dan

Jaryne, blbost. Hlava na hlave je i u nas v Kauflandu a tam zadne ohnisko nakazy kupodivu neni…nebo je? Ja uz som z toho volajaky….😁 A to na te naplavce byli dokonce na cerstvem vzduchu.

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Dan
no do Kauflandu taky vleze jen pitomec. A v Praze na náplavce a na čestvém vzduchu? To jsi takhle nad ránem vzácně vtipnej. V Praze by měli chodit v plynových maskách i normálně. Stejně už mají díky smogu už mozečky k nepotřebě.

hledac pravdy
Návštěvník
hledac pravdy

jaryne, bezte si nakopat brambory, mrkev ulozit do bedynky s piskem a zalezte do zemljanky, aby vas praha s ofiko cca 1,4miliony a neofiko s cca 2,5miliony obyvatel nenakazila.
jinak si zopakujte klasickou trojclenku ze ZS, aby jste si vypocital “nakazene” k poctu obyvatel prahy, vcetne poctu “nakazenych” k poctu obyvatel ve vasi horni dolni.
aby vase horni dolni nebyla nakonec vice zamorena nez praha…:)))

Alanis
Návštěvník
Alanis

Četli jste, jak popisují skandál v Košicích Parlamentní listy “senátora”Valenty? To je snad ještě větší ostuda jak to zatajit jako v ČT.

https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/zdravotnictvi/Skandal-na-Slovensku-Nemocnice-nechtela-prijmout-rodicku-Ta-totiz-odmitala-rousku-i-test-neakceptovala-ani-dalsi-narizeni-stale-volala-pravnicce-641869

Hamba připosránkům v PL! To není novinařina, to je hyenismus a přizdisráčství! Žádná fakta, žádný odkaz, jen pomluva zabalená do neutrálního obalu. Fuj!

Radek
Návštěvník
Radek

Alanis

Parlamentní listy stejně jako jejich slovenský protějšek Hlavné správy nejsou alternativa je to pouze mainstreamová fiat alternativa. Je to úplně stejné jako s SPD, to také alternativní opozice narozdíl ovšem od slovenského LSNS. Čím dříve to lidi pochopí tím lépe pro ně, neboť si sejmou růžové brýle a místo toho si nasadí sluneční brýle model “They Live”, se kterými skutečně uvidí pravou podstatu světa.comment imagecomment image

Lenka
Návštěvník
Lenka

Zdravím! Prosím, mohl by někdo tuto informaci potvrdit nebo vyvrátit? Údajně na stránkách WHO je zdokumentováno, že od dubna nikdo neonemocněl na chřipku. Graf šel prudce dolů. Mám to chápat tak, že covid a chřipka jedno jsou? https://cz24.news/je-to-zazrak-covid-19-je-vlastne-uzasny-lek-ktery-vylecil-nebezpecnou-chripku-na-cele-planete/
Ještě mám dotaz ohledně Babiše. Navrhuje, aby firmy povinně testovali zaměstnance. Je možné vyhledat a zaplatit si soukromou laboratoř? Bude to stačit? A na jak dlouho vlastně? Pak ohledně vakcíny. Dnes testování a zítra očkování. Když nemám důvěru v DNA vakcínu a v EU přeci tyto vakcíny nejsou povoleny, proč si je státy objednávají? Hledám k tomu informace srozumitelné laikovi. Chci vše zvážit. Odrazuje mě, že je to zásah do naší DNA a jaký nátlak je vyvíjen. I ten Trump chce očkovat velmi rychle za pomocí armády. Chci vědět víc. Pak ty FEMA kempy. Mají souvislost? Našli už nějaké uplatnění?

Dáša
Návštěvník
Dáša

Dokud budeme mít v čele státu někoho, kdo jezdí mlátit hlavou do zdi v Jeruzalémě, bezpeční nebudeme.

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Test je dobrovolný. Nikoho nemůžou nutit. A svinstvo už je jen to,že neustále se snaží “testovat” tou špachtlí co rvou lidem do nosu a poškozuji přirozenou imunitu člověka právě na nejcitvějším místě ,to je sliznice nosohltanu kudy lze nákazu nejsnadněji do člověka vpravit. A přesto, že stát zakoupil a už jsou dávno k dispozici LAMP testy které stát zaplatil. Ty spolehlivě určí nákazu v řádu minut. Jenže oni mají od svých “páníčků” nařizeno spotřebovávávat ty neprůkazné testy připravené Routchildy a Gatesem, kde střílí “pozitivní nebo negativní “od boku, aby mohli navyšovat počty nakažených. Má to jedinný účel. Odůvodnit následné prodávání “vakcín” které jsou jen nebezpečným svinstvem k ničení zdraví lidí.

yagram
Návštěvník
yagram

Když jsme u těch Slováků, tak tu máme nový výrok jednoho z nich: “Ať firmy povinně testují zaměstnance.”
Nevím, jak si ho vysvětlit. Co se tady hraje? To mně jako má zaměstnavatel strkat klacek nosem do krku nebo se tu prasečinu pouze snaží svalit na firmy, aby on před voliči jako nic, on muzikant? Bude se aplikovat nějaká humánní metoda nebo PCR špejle pro rozvojový země, jako teď na Slovensku? Já totiž mám panickou hrůzu ze strkání čehokoliv do nosu, tedy snad kromě prstu a kapesníku, tudy cesta rozhodně nepovede.
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pokusny-balonek-andreje-babise-at-firmy-povinne-testuji-zamestnance-126141#source=hp&seq_no=5&dop_ab_variant=0&dop_req_id=nQbeCuPqC3g-202010261552&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

Alanis
Návštěvník
Alanis

Všímáte si, jak je mainstream bezradný a šokovaný? Embargo na zprávy z Košic o statečné matce Jance a stejně statečné právničce Adrianě Krajníkové. Česko je v šoku, a to není konec. Tato akce bude mít právní dohru, ať už s jamýkoliv výsledkem. Je možné očekávat i Judi-Kat, ale je potřeba bojovat a podpořit je. I soud se v tomto případě musí bát, že poletí z okna na vidle, pokud bude hrát falešně notičky. Narozená holčička je symbol nové svobody!

comment image

Bakalo-Sorosovský systém doslova oněměl, zmkla ČT o Slovensku, zmlky weby i noviny, triumfální nachystané “zprávy” Jasánků a radostném testování skončily v šuplílku. Jediný nedovtipa Babiš chce spáchat harakiri ala Prievidza. A pokud to vyhlásí, je potřeba ihned ho zažalovat a trestně stíhat i přes imunitu! Nemůže si dovolit šlapat po ústavě a lidských právech (kdysi to byla jejich zbraň, teď se obrací proti nim samým!).

comment image

I my bychom potřebovali právníky a právničky, kteří se nebojí postavit tomuto fanatickému fašismu, který zavládl v ČR a SK, podporovaný zkorumpovanou EU. Referujte své známé, rodiny, lidi musí být informovaní o zvěrstvech těchto dobytků. Nezvítězí, nesmíme to dopustit! Musí vědět, kam se postavit v závěrečné bitvě!

Na závěr slova statečné Dr. Krajníkové

„Prvé slobodné dieťa v týchto ťažkých časoch. A mamička Janka, napriek jej mladučkému veku, je generál v útoku! Úžasná baba. Chránila svoje dieťa ako tigrica v savane pred nájazdom tlupy barbarských pytliakov!. Mať takú ženu a matku je snom každého otca dieťaťa…“

Pod to se podepisuji.

Pesimista
Návštěvník
Pesimista

Jak vidno, v Argentině se s tím protestující vůbec nemažou. To je teda síla.
https://www.youtube.com/watch?v=IyxwMtsGauI