Sedm mýtů o migraci, které je nutné vyvrátit – aneb Kde domov...

Sedm mýtů o migraci, které je nutné vyvrátit – aneb Kde domov můj. Video

Sedm mýtů o migraci, které je nutné vyvrátit – aneb Kde domov můj. Video

Úvod

“Potřebujeme více chránit hranice, abychom mohli bojovat s migrací”. “Migranti jdou pouze po našich sociálních dávkách”. “Migranti nám kradou práci”.

Ačkoliv je základ těchto argumentů vratký, tyto mýty o migraci je běžně možné slýchat po celé Evropě. Jsou zavádějící, staví migranty do role obětních beránků a kladou jim za vinu sociální a ekonomické problémy, kterým Evropa čelí. Navíc v časech evropské krize tyto mýty pomáhají nárůstu xenofobních a populistických proudů, které získávají na síle v mnohých státech Evropské unie.

Migranti, kteří již v Evropě žijí, se podílejí významnou měrou na HDP a ekonomice a pracují často na pozicích, o které nemají Evropané zájem. Jak ukazují demografické změny, Evropa bude potřebovat ještě více migrantů, aby si udržela svoje bohatství a sociální stát.

A přesto, mnoho migrantů, kteří zde již pracují, musí čelit nejistým pracovním a životním podmínkám a také dennímu porušování jejich lidských a pracovních práv. Přetrvávající chudoba a sociální exkluze migrantů udržuje na některých územích ghettoizaci. Vedle toho se diskuse o integraci zaměřuje zejména na kulturní rozdíly, namísto lidských práv a sociálních problémů. Evropské migrační a integrační politiky proto musí být přehodnoceny tak, aby zahrnovaly důvody, proč migranti opouštějí své domovy (nedostatek důstojné práce, nezaměstnanost a chudoba) a zaměřily se na občanskou a sociální úroveň, aby Evropa mohla rozvinout přístup k migrantům, založený na právech. Klíčovým krokem k tomuto úkolu je boj s mýty o migraci. Práva migrantů jsou lidská práva!

Mýtus č. 1 – Nelegální migrace je rostoucí problém, který vyžaduje větší zabezpečení hranic 

Zvýšené zabezpečení hranic není řešením nelegální migrace, založené na právech. Podle Eurostatu hostí EU asi 32 milionů migrantů a je odhadováno, že mezi těmito je pouhých 6 – 15% nelegálních migrantů. Zvláště zajímavé je podívat se na to, jaká rizika museli tito lidé podstoupit, aby se vůbec na cestu vydali. Jak sdělil vysoký komisař OSN pro uprchlíky, z počtu 55 000 lidí, kteří se pokusili vejít do EU, se nejméně 1500 buď utopilo anebo zmizelo.

Mýtus č. 2 – Migranti jdou pouze po našich sociálních dávkách 

Legální migranti tvoří významný podíl na našem HDP a ekonomice, pracují často na pozicích, o které není mezi Evropany zájem. Domácí práce, tj. zabezpečování rodin a domácností, je významnou činností a zdrojem příjmů pro miliony lidí. Po celém světě miliony pracovníků v domácnostech uklízí, vaří, starají se o děti a starší osoby a pracují na dalších úkolech pro domácnosti . Většina zaměstnanců v domácnostech jsou ženy a migranti s nelegálním statusem. Jsou nuceni žít v domech jejich zaměstnavatelů a jsou velice náchylní k vykořisťování. Služby, které poskytují tito pracovníci, i když jsou neviditelní, protože pracují za zdmi domácností, významně přispívají k evropskému bohatství a blahobytu. Takže migranti vlastně de facto sami přispívají k udržování „našeho” sociálního systému.

Mýtus č. 3 – Migranti kradou naši práci

Evropa potřebuje více migrantů. Vzhledem k demografickým změnám bude střednědobě a dlouhodobě Evropa potřebovat imigranty. Předpovědi uvádějí, že dojde k výpadku lidských zdrojů v několika sektorech včetně zdravotnického a sociálního. V evropské sedmadvacítce mezi roky 2008 a 2060 vzroste populace ve věku nad 65 let o 79%.

Mýtus č. 4 – Většina migrantů jsou uprchlíci a žadatelé o azyl

Většina migrantů je donucena opustit své domovy a hledat si práci. Chudoba a nedostatek důstojné práce jsou důvody mezinárodní migrace, zejména v rozvojových zemích. Ve skutečnosti 90% veškeré mezinárodní migrace jsou migranti za prací se svými rodinami . Většinou jde o jedince s nejméně 10 lety formálního vzdělání, kteří hledají jinde lepší pracovní příležitost.

Mýtus č. 5 – Peníze, které migranti zasílají domů, pomáhají rozvoji

Jednou z priorit v evropských dokumentech o migraci  je role remitencí, tj. peněz, které jsou posílány migranty zpět svým rodinám do zemí původu. Remitence tvoří větší objem prostředků než Oficiální rozvojová pomoc a podle čísel světové banky jde o druhý nejvyšší zdroj příjmů pro rozvojové země po přímých zahraničních investicích. Remitence, které jsou posílány do rozvojových zemí, jsou nejčastěji utraceny na domácí spotřebu a v menší míře také na vzdělání, zdravotní péči a mikropodnikatelské aktivity. Nejsou užívány pro financování velkých infrastrukturních projektů nebo investic, které by vytvořily pracovní místa.

Mýtus č. 6 – Jen ti, kdo nevidí skutečný problém, tomu říkají rasismus

Populistické a extremistické politické strany získávají podporu a v současné době jsou jejich zástupci v parlamentech v 16 členských zemích EU. Součástí jejich strategie je propojit rostoucí socio-ekonomické problémy s migranty. Migranti nemohou být obviňováni z rostoucích sociálních problémů v EU. Tento „nový rasismus” kombinuje rétoriku klesajících sociálních práv, rostoucí chudoby a idejí liberalismu s nenávistí k multikulturalismu a migraci. Tyto skupiny také volají po restrikcích v systému sociální péče a ochrany pro rodilé občany. Příklad najdeme na webových stránkách holandské strany svobodných, kde lidé mohou napsat, zda si myslí, že ztratili práci kvůli imigrantovi anebo mohou popsat problémy údajně páchané migranty, jako jsou kriminalita, alkoholismus, drogy, skládky anebo prostituce. Tato rétorika „ nejdříve se postarat o nás” se šíří a je podporována díky mnoha mýtům jmenovaným v této stati. Jsme svědky rostoucího názorového proudu hlásajícího anti-migrační politiku, kterou doprovází o něco mírnější hlas politických stran, které si pomalu osvojují rétoriku skepticismu vůči migraci.

Mýtus č. 7 – Jakmile migranti dorazí, pošlou si pro své rodiny

Běžné nedorozumění tkví v tom, že migranti usilují o to, aby se mohli v Evropě usadit natrvalo a poté si dovézt i svoji rodinu. Je to pociťováno jako způsob, jak maximálně využít náš sociální systém. Sjednocení rodiny je základní právo. Ačkoliv je právo na sjednocení rodiny základním právem, hodnotící zpráva Evropské komise z roku 2008 říká, že přetrvávají nedostatky v implementaci Evropské směrnice v členských státech EU A co víc, přetrvávají mnohé překážky pro sjednocení rodin, např. požadavky na zdroje a ubytování, vysoké poplatky a komplikovaná dokumentace a dlouhé čekací doby. Skutečný přístup k migraci, založený na lidských právech, musí zaručovat právo rodiny na sjednocení a musí k tomu mít nástroje.

Text je jen velmi stručným výtahem jiného velmi obsáhlého s názvem Vyvracení mýtů o migraci, který pochází z roku 2012. Kdy vyšel mi však nepřijde natolik podstatné jako to, KDE vyšel.

Rada pro mezinárodní vztahy, předseda Jiří Dientsbier

Článek “Vyvracení mýtů o migraci” vyšel  na stránkách RMV – Rady pro mezinárodní vztahy, které předsedal Jiří Dienstbier a od roku 2011 jí předsedá Jiřina Dientsbierová. Zde část jeho úvodního slova: “Rada pro mezinárodní vztahy, založená v roce 1994, je veřejné nevládní sdružení, které vytváří prostředí pro společné přemýšlení o evropských a globálních souvislostech naší existence.”

Jiří Dienstbier a Jiřina Dienstbierová

“Rada nezaujímá stranická stanoviska. Hosté, členové, účastníci debat a autoři publikací Rady vystupují sami za sebe. Radu pro mezinárodní vztahy a její klub garantují významné osobnosti českého i mezinárodního politického, hospodářského, náboženského i kulturního života, jejichž jména jsou zárukou plurality.”

Rada pro mezinárodní vztahy nejen prezentovala text o mýtech, které je nutné vyvrátit v souvislosti s migrací, ale nedávno zorganizovala i soutěž na téma “Kde domov můj”, ve které se žáci Česka, Rumunska a Velké Británie měli vyjádřit, jestli za domov považuji svou zemi či planetu jako celek, více o tom  zde. Celé úvodní slovo Jiřího Dienstbiera a témata, kterými se Rada pro mezinárodní vztahy zabývá, jsou zde. Její současné složení je zde.

Rada pro mezinárodní vztahy  (CFR) vznikla v roce 1921

Rada pro mezinárodní vztahy (anglicky The Council on Foreign Relations – CFR) je neziskovou organizací složenou ze 4900 členů se sídlem v New Yorku a s další kanceláří ve Washingtonu, DC. Byla založena v USA v roce 1921. Vydává think tank a specializuje se na americkou zahraniční politiku a mezinárodní vztahy. Její vedoucí členská základna je složena z politiků, více než tuctu státních tajemníků, CIA ředitelů, bankéřů, právníků, profesorů a majitelů mediálních agentur. CFR propaguje globalizaci, volný obchod, finanční předpisy o nadnárodních korporacích a hospodářské konsolidaci do regionálních bloků, jako je NAFTA (Severoamerická dohoda o volném obchodu) nebo EU) a vyvíjí politická doporučení, která odrážejí tyto cíle.

Na shromáždění CFR se setkávají vládní úředníci, majitelé nadnárodních firem a prominentní členové inteligence.  CFR publikuje měsíčník pro zahraniční věci (bi-monthly journal Foreign Affairs), provozuje David Rockefeller Studies Program, který ovlivňuje zahraniční politiku prostřednictvím doporučení k prezidentské administrativě a diplomatickému sboru, jak svědčit před Kongresem, komunikovat s médii a publikovat v otázkách zahraniční politiky.

Jak je uvedeno na internetových stránkách CFR,  posláním je být “zdrojem pro své členy, vládní úředníky, obchodní manažery, novináře, pedagogy a studenty, občanské a náboženské vůdce, a další zainteresované občany, s cílem pomoci jim lépe pochopit světové dění“ (zdroj a více Wikipedia). 

Mýty o migraci nebyly mýty – dá se proces zastavit?

Od roku 2012 dění pokročilo a ukazuje se, že co bylo považováno za mýty, se stává skutečností, což uznává i evropská globalizační vůdkyně A. Merkelová a i další zastánci migrace. Ale je ještě čas něco změnit, když jde o tak dlouhodobě naplánovaný a řízený proces? Rada pro mezinárodní vztahy v Česku funguje od roku 1994 a to pod vedením Havlova přítele Dienstbiera. Dientsbier mladší se svým americkým občanstvím jako jeden z vůdců českých sluníčkářů jde ve šlépějích otce. A v souhrnu všechny ty postkomunistické loutky, vedené ambicemi a touhou po moci, jen naplňují to, o čem mezi jinými i nezisková organizace CFR rozhodovala v minulosti a zatím se stále snaží rozhodovat – jak ukazuje video, kde m.j. excelují Albrightová a Clintonová:

Ve Wikipedii je u odkazu “Rada pro mezinárodní vztahy” uvedená věta: “Národ je nejvlivnější zahraniční politika think tanku” . To přímo vyzývá dodat Pjakinovu větu: “Kdo se nezajímá o politiku, o toho se začne zajímat politika”.  A k tomu větu, že “Že žába se vaří pomalu” . Ve věcech zásadních pak opravdu velmi, velmi pomalu a jestli národy poté, co si volili ty politiky, které volili,  politiku migrace (a nejen migrace) zastaví ve fázi, kdy už je za dveřmi, v tom nejsem optimista.  Na to už jí mocní světa věnovali příliš mnoho energie a času a zpracovali příliš mnoho loutek, které se jim nevzepřou. Na druhou stranu – takové pokusy s Evropou už tady byly za Napolena a za Hitlera a víme, proč neprošly…

-Pozorovatelka-  5.2.2015

 

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
zvědavá matka
Návštěvník
zvědavá matka

Když jsem začala článek číst, řekla jsem si že je to UČENICE PRO “SLUNÍČKÁŘE” – TMÁŘE, a jim podobné, podporující a je vedoucí… v závěru článku se to potvrdilo.
Ale používat k tomu NAŠI HYMNU je NESTOUDNÉ!
Ti mentální deficienti se už neštítí opravdu ničeho ( idem trenýrky stovky hoven)……

zvědavá matka
Návštěvník
zvědavá matka

Oprava: UČEBNICE pro “sluníčkáře” – tmáře…..

Martin
Návštěvník
Martin

HLAVNÍ KLÍČOVÁ OTÁZKA zní: Proč to ti, co nám vládnou, prosazují? Proč nás chtějí islamizovat?!

Řeknu vám proč, protože tohle je dlouhodobý záměr, jak zlikvidovat naši kulturu! A PŘEDEVŠÍM VYCHOVAT POSLUŠNÉ OVČANY. Nejdříve se o to pokusil Řím vytvořením zfalšovaného křesťanství, tedy katolicismu, prostřednictvím Konstantina… neposledním v řadě byl fašismus… vždy skrytě a o to účinněji podporovaný Vatikánem… Evropané začali poslední dobou Vatikánu utíkat z lopaty, pardon ohrady… rozhodli se mocipáni tedy nasadit silnější otrokářský nástroj: ISLÁM.

A islám umí vyrábět ovce velmi dobře!! Ve skutečnosti je tím, kdo islámskou invazi do Evropy řídí, Vatikán a ty síly co STOJÍ ZA NÍM… on totiž dokonce kdysi islám stvořil za účelem ovládnutí Arabů, dobytí Jeruzaléma a likvidace původních, nekatolických, PRAVÝCH KŘESŤANŮ v severní Africe… proto dnes papeženci a mohamedáni tak kamarádí… a proč vlastně chce církev tak MOC zlikvidovat původní Kristovo učení?

TO JE OČ TU BĚŽÍ! BÝT ČI NEBÝT!!

http://www.ragauian.cz/vznik-islamu-a-tajne-dejiny-krestanstvi-aneb-jak-katolicka-cirkev-zabila-krista-znicila-krestanstvi-a-stvorila-islam/

mars
Návštěvník
mars

Jo jo jo, další vědec – religionista z líhně ragauianu.
mgr? jo, magor.

kamera- kotěnočkyn
Návštěvník
kamera- kotěnočkyn

Co clovek, to nejaka silena teorie. Uz je mi ze vsech a vseho na bliti. Jak si muzou byt vsichni se vsim tak jisti

MY, VLASTENCI !
Návštěvník
MY, VLASTENCI !

DNES DEMONSTRACE VŠUDE – najděte si svoje místo a přijďte!
ZÍTRA BUDE POZDĚ…..
input – PEGIDA.
https://www.facebook.com/narodnidemokracie/photos/pcb.504781513026670/504781406360014
https://www.facebook.com/mo.nd.brno

Mokoša
Návštěvník
Mokoša

Dobrý den, mám ráda Vaše články paní Pozorovatelko, ale mohla byste někdy specifikovat kdo nebo co je-jsou ten-ti skuteční GP. Pan Pjakin o tom hovoří mlžně, hodně studuju, mám určitou představu leč stále tápu. V jednom z posledních Pjakinových hovorů naznačoval, že je to někdo kdo je tu tisíce let, mohl by eventuálně cestovat i vesmírem…možná jsem špatně pochopila. Nicméně mne jako člověka zaráží jakým způsobem na sebe tento globální predátor jak já mu říkám uzurpoval takovou moc, že se ho všichni bojí. Co je to za bytost-ti..?

pedros
Návštěvník
pedros

Kdyby jste pozorně poslouchal/a p.Pjakina,tak by vám to bylo jasné!Všechny jeho Otázky…jsou na netu,stačí se k nim vrátit!Jen pro vaši info-ke globální elitě patřil třeba šéf Totalu zavražděný rossionistama v Rusku.

albatros
Návštěvník
albatros

Hahaha, ale na jasnou otázku mu normálně neodpovíš co? Ty pokrytče.
Pod pojmem GP si totiž každej představuje něco jinýho. Někdo jako třeba VK si představuje skupinku jasnozřivých osob se schopností vidět do budoucnosti a někdo si pod tim představuje bankéře a nejbohatší rodiny, hlavně sionisty. Prostě vrchol pyramidy.
Tady pedros taky neví, proto ti odpověděl povýšeně z pozice toho kdo jakoby ví a ty hlupáku se to douč 😀 Prostě pokrytec.
Reálné, materialistické důkazy ukazují na možnost č.2, tzn. boháči. Pan Pjakin vidí ty boháče jen jako sluhy GP, tzn. že GP je ještě jakoby o jeden level výš, než ti boháči. Takže se rozhodni jaká teorie ti příjde pravděpodobnější. Obecně je lepší mluvit o státní elitě jako zástupcích státní suverenity a globalistech jako těch co se snaží o NWO. Je to takový srozumitelnější.

pedros
Návštěvník
pedros

Stačí pozorně naslouchat p.Pjakinu a číst jim doporučované.Hybatelé nemají zájem o publicitu,proč taky?Zaznobin se,myslím že loni, setkal s některými z nich v Římě,a jasně odmítl říct s kým!Nejsou to žádné vesmírné bytosti,jak má asi představu tazatel/ka!Pjakin vždy objasňuje jejich činy,konkrétní osoby tam nejsou nutné.Naco?
Apropo-kolik lidí vůbec zná své zastupitele,kteří mají vliv na jeho life?HAHA

Ross
Návštěvník
Ross

Jedná se o satana, zlo. Každý tomu říká po svém. Nejlíp na to odpoví Bible, hlavně Danielovo zjevení, Izajiáš a Zjevení Janovo. Neboj brzy to skončí, Bůh to ukončí, stačí jen věřit a vytrvat 😉

Já = My
Návštěvník
Já = My

O GP mluvil i J. Chvátal na radiu Svobodný vysílač. Vypadá to, že to souvisí s utajovanou historií o původu lidstva jako takového a lidských dějin včetně kontaktů s mimozemskými civilizacemi. O tom GP se myslím mluvilo v některém z jeho říjnových povídání.
http://www.svobodny-vysilac.cz/wordpress/?cat=60&paged=2

Gaia
Návštěvník
Gaia

Je to jen mé naivní přání vypráskat z ČR všechny neziskovky a jiné škůdce.

Thom
Návštěvník
Thom

GP je len zastieraci manéver a pojem. V skutočnosti to je len vplyvná skupina investorov, ktorá riadi pochody s cielom zabezpečiť si zisky. Nic viac nic menej.

Thom
Návštěvník
Thom

Odpoveď pre Mokoša.

Argor
Návštěvník
Argor

Zajímavé! Kdybychom tady neměli takové soudruhy lidumily, ale soudruhy z Číny nebo KLDR, byli by nejspíš dostali všichni “bojovníci” za lidská práva provaz. Možná že ale naši komunisti a estébáci byli zlejší a mazanější, protože si disidenty a všechny ty lidskoprávní úchyly pěstovali jako soubor loutek, které bude třeba nastrčit v případě převratu, čímž nám pěkně všechno podělali. Kdyby nebylo z čeho poskládat havloidní a pragokavárenskou žumpu, měli by dnešní vlastizrádci a sluníčkáři ztíženou pozici. Jinak k těm mýtům. Existují přísně utajované kvalitní sociologické studie, které prokazují, že imigrantský parazitismus přivede hostitelské země do totálního rozkladu. Tyto studie si nechala vypracovat většina západních zemí. Ale myslím, že stačí kapička zdravého rozumu a je to jasné i bez studií. Nám Čechům osud připravil hořkou zkušenost s cikány, abychom byli v této krizové době prozíravější.

VM64
Návštěvník
VM64

Vše je založeno na triviální věci. Penězích. Za všechno jsou k mání peníze. Chceš pracovat v neziskovce a vydělávat velké peníze ? Jedinou tvou prací a dovedností bude chodit tam a říkat to, co chceme. Že jsi vystudoval vysokou školu v oboru, který ani není možné najít v encyklopedii, navíc jsi utiskovaný homosexuál, no ty jsi ten, koho opravdu hledáme…..jsi náš člověk. A za ty tvrdě vydělané peníze si můžeš koupit baráček v oblasti, kde se žádná lůza nedostane a ghetto tam taky nepovolíme.

Miloslav Dědek
Návštěvník
Miloslav Dědek

Téměř se všemi myšlenkami, které jsou uvedeny v článku, zcela souhlasím. Především oceňuji práci Rady pro mezinárodní vztahy, která např. nedávno zorganizovala soutěž na téma „Kde domov můj“, ve které se žáci Česka, Rumunska a Velké Británie měli vyjádřit, jestli za domov považuji svou zemi či planetu jako celek. Bohužel současná mezinárodní politika je v podstatě ve velké míře hra bez pravidel. Lidstvo není oficiálně centrálně globálně řízeno, a proto jeho existenci ohrožuje stále větší množství různých krizí, přičemž intenzita i četnost těchto rozmanitých krizí narůstá s rozvojem vědy a techniky. Stagnující mezilidské vztahy je třeba přizpůsobit rychle se vyvíjející materiálně technické základně světa. Sortiment všeho, co lidi ve vyspělých státech světa potřebují k uspokojování svých potřeb, roste stále se zrychlujícím tempem, přičemž stagnuje vývoj mezilidských vztahů. Jinak řečeno: „Bouřlivý rozvoj vědy a techniky se dostává do stále většího rozporu s tradicemi svázaným prováděním praktické politiky, především mezinárodní.“ Nadneseně řečeno: Lidstvo na politické scéně řídí dav vrcholových politiků jednotlivých států, ve kterém se čas od času větší nebo menší část davu dohodne na vykřikování víceméně nejasného hesla, kterým se potom tato část davu více či méně řídí, což má ve svém důsledku zhoubný vliv na současnost i budoucnost. S malou mírou nadsázky je možné označit stávající způsob správy světa jako téměř dokonalý chaos v prožívání současnosti i v očekávané budoucnosti naší civilizace. Války, v nichž se ničí vytvořené hodnoty a maří lidské životy, jsou vnímány jako něco samozřejmého a normálního. Existence tak zvaného IS a nárůst terorismu na celém světě je výzvou ke spojení všech světových mocností, které by se mohly dohodnout na společném postupu v boji proti mezinárodnímu terorismu. Při té příležitosti by se mocnosti mohly dohodnout na vytvoření celosvětově uznávaných pravidlech platných při realizaci mezinárodní politiky, to je v podstatě na vzniku nové politické organizace, která by umožňovala efektivně řešit mírovou cestou všechny globální problémy. Jedna možná varianta vzniku takové organizace je uvedena v Otevřeném dopise všem lidem na planetě, který je zveřejněn např. na: http://miloslav7.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-planete.html
Ideovým základem centrální globální politické organizace by mohl být Jednotný výklad vědeckého a náboženského vnímání světa, který je zveřejněn na: http://miloslav7.blogspot.cz/2015/12/jednotny-vyklad-vedeckeho-nabozenskeho.html

protoPlasma
Návštěvník
protoPlasma

Vy jste vůbec nepochopil, že Pozorovatelka presentuje tyto absurdní teze za účelem syntézy antiteze?
Co znamená, že téměř se všemi myšlenkami, které jsou uvedeny v článku souhlasíte? S těmi sluníčkovými bláboly anebo se závěrem? A vy sám jaksi nabízíte co, globální řízení dle pana Miloslava? Vy myslíte, že vrcholní politici jsou jen tupí a že nad nimi nikdo nestojí? Že ten zdánlivý chaos a války jsou jen náhoda, způsobená neschopností vrcholných politiků?

Miloslav Dědek
Návštěvník
Miloslav Dědek

Především, souhlasím s článkem jako s celkem. Nemyslím si, že vrcholoví politici jsou jen tupí a že nad nimi nikdo nestojí To je zřejmé z úvodu dopisu všem lidem na planetě, který jste si pravděpodobně nepřečetl. V tomto dopisu je napsáno: ……O této 1/1000 lidí je třeba se trochu rozepsat, aby bylo možné popsat, jaký by měl být cílový stav. Tato 1/1000 vládne světu v organizaci, která má podobu velmi ostré, cca 4 – 6ti stupňové pyramidy, stát od státu se to odlišuje, ale to je nepodstatné.
Nejvyšší vrstva jsou lidé velkých peněz. Podstata jejich práce je zdánlivě velmi náročná, složitá, většina lidí jí moc nerozumí. S nepříliš velkou mírou nadsázky se v podstatě dá říci, že patří mezi řádné občany, kteří dodržují všechny zákony, ale peníze si vydělávají uboze, v podstatě lichvou podle zákona. Peněz mají tolik, že se jim zatím nikde neodvážili přistřihnout křídla nějakým zákonem, nepamatuji se, že by se někde něco v tomto směru realizovalo. O jejich práci se nejčastěji taktně mlčí, ale jsou to lidé soutěživí a sportovního ducha mají, zákonným způsobem se i mezi sebou okrádají, co na tom, když přitom přijde sem tam nějaká ta krize, pro ně je to jako překážka podobná překážkám v dostihovém závodu koní a jezdectví je přece sport ušlechtilý. Doufám jen, že tomu ekonomovi, kterému se konečně podaří odhalit veškeré zákonitosti trhu a podstaty vzniku těchto krizí, Nobelovu cenu neudělí, ale asi doufám marně, lidé velkých peněz mají těch peněz opravdu hodně.
Druhá vrstva už není tak čistokrevná jako vrstva první a směrem k veřejnosti pronikají z této vrstvy poměrně často zajímavé informace. Jádrem této vrstvy jsou lidé velkého obchodu. Nejsou o moc lepší než ti z vrstvy první a část z nich vydělává peníze celkem přijatelným způsobem, za který by se člověk nemusel stydět. Bohužel tato část těchto lidí nebývá moc úspěšná ve svém podnikání. Rozepisovat se o této vrstvě by bylo zbytečnou ztrátou času. Poznamenat je možné jenom to, že řešit otázku etiky velkoobchodu se zbraněmi je problematické a např. v tomto obchodu dochází k prolínání s vrstvou politické scény.
Pořadí třetí a čtvrté vrstvy bývá různé. Častěji bývají ve třetí vrstvě lidé organizující na nejvyšších pozicích velkovýrobu všeho, co lidi potřebují k životu ve vyspělých státech světa. …….

Miloslav Dědek
Návštěvník
Miloslav Dědek

Souhlasím s článkem jako s celkem. Nemyslím si, že vrcholoví politici jsou jen tupí a že nad nimi nikdo nestojí. Pravděpodobně jste si v dopisu všem lidem ba planetě nepřečetl: …..O této 1/1000 lidí je třeba se trochu rozepsat, aby bylo možné popsat, jaký by měl být cílový stav. Tato 1/1000 vládne světu v organizaci, která má podobu velmi ostré, cca 4 – 6ti stupňové pyramidy, stát od státu se to odlišuje, ale to je nepodstatné.
Nejvyšší vrstva jsou lidé velkých peněz. Podstata jejich práce je zdánlivě velmi náročná, složitá, většina lidí jí moc nerozumí. S nepříliš velkou mírou nadsázky se v podstatě dá říci, že patří mezi řádné občany, kteří dodržují všechny zákony, ale peníze si vydělávají uboze, v podstatě lichvou podle zákona. Peněz mají tolik, že se jim zatím nikde neodvážili přistřihnout křídla nějakým zákonem, nepamatuji se, že by se někde něco v tomto směru realizovalo. O jejich práci se nejčastěji taktně mlčí, ale jsou to lidé soutěživí a sportovního ducha mají, zákonným způsobem se i mezi sebou okrádají, co na tom, když přitom přijde sem tam nějaká ta krize, pro ně je to jako překážka podobná překážkám v dostihovém závodu koní a jezdectví je přece sport ušlechtilý. Doufám jen, že tomu ekonomovi, kterému se konečně podaří odhalit veškeré zákonitosti trhu a podstaty vzniku těchto krizí, Nobelovu cenu neudělí, ale asi doufám marně, lidé velkých peněz mají těch peněz opravdu hodně.
Druhá vrstva už není tak čistokrevná jako vrstva první a směrem k veřejnosti pronikají z této vrstvy poměrně často zajímavé informace. Jádrem této vrstvy jsou lidé velkého obchodu. Nejsou o moc lepší než ti z vrstvy první a část z nich vydělává peníze celkem přijatelným způsobem, za který by se člověk nemusel stydět. Bohužel tato část těchto lidí nebývá moc úspěšná ve svém podnikání. Rozepisovat se o této vrstvě by bylo zbytečnou ztrátou času. Poznamenat je možné jenom to, že řešit otázku etiky velkoobchodu se zbraněmi je problematické a např. v tomto obchodu dochází k prolínání s vrstvou politické scény.
Pořadí třetí a čtvrté vrstvy bývá různé. Častěji bývají ve třetí vrstvě lidé organizující na nejvyšších pozicích velkovýrobu všeho, co lidi potřebují k životu ve vyspělých státech světa.

VM64
Návštěvník
VM64

Vše souvisí se vším. Mladý Diensbier, syn slavného otce, neznaje lásku ženy, vyrůstajíc jako skrytý homosexuál, musel hrozně trpět. Když po letech stínu svého otce se najednou, jako blesk z čistého nebe zjevil na prezidentské kandidátce a pomalu už byl na hradě a.té slávy, tatíí, já už jsem taky v TV…bum nic, zase jenom skrytý homosexuál….no, co by jste na jeho místě dělali vy…….prostě se jenom rozhodl, že nám to všem zasr….heteroušům osladí.

bantustan.czechia
Návštěvník
bantustan.czechia
bantustan.czechia
Návštěvník
bantustan.czechia