Rozvrácený a demoralizovaný svět – předpověď, která se splnila

Rozvrácený a demoralizovaný svět – předpověď, která se splnila

Rozvrácený a demoralizovaný svět – předpověď, která se splnila

Mám ráda lidi periferního vidění – ty, kteří vidí souvislosti dříve, než se stanou zjevnými i pro lidi atomistického, tzn. na detail zaměřeného vidění (nádherně je to popsáno v jednom dávnějším článku, který jsem si pro sebe nazvala “Tak jsme blbci, no a co“). Průšvih je, že většině lidí všechno dojde, až když už je hotovo. Mezi mistry periferního vidění patřil Karel Kryl, který už v roce 1993 popsal, o co jde. A patřil mezi ně i autor předpovědi, který v roce 2001 zemřel, ale na jehož slova došlo a dochází. V úctě k němu a jako potvrzení Voltairova moudra: “Naslouchejte těm, kterým zakazují mluvit”, vkládám část jeho prognózy porevoluční budoucnosti nejen Československa, ale i světa, jak o tom napsal v roce 1990. Po více jak čtvrtstoletí je možné srovnávat, jestli a nakolik se mýlil.

Československý předseda vlády Ladislav Adamec (vlevo) během jednání s Václavem Havlem zastupujícím Občanské fórum

“Druhým výrazným aspektem politiky Havlova kabinetu je příprava k odtržení Slovenska. V období 1990 – 1992 budou přijaty nové ústavy a zahájeny přípravy k rozpojení hospodářských vazeb mezi Slovenskem a historickými zeměmi Čech a Moravy. K osamostatnění Slovenska dojde později (asi za 5 – 8 let) v souvislosti se sjednocováním západní a východní Evropy (integrace má být dokončena do roku 2000). Do té doby bude hlavní veřejnou snahou V. Havla udržet oba národy pohromadě v jednom státě.

V rámci sjednocení pak obětuje československý stát. Program liberalizace poměrů v Evropě bude umožňovat volný pohyb obyvatelstva bez ohledu na hranice a v jeho intencích dojde k částečnému osídlení pohraničí historických českých zemí potomky bývalých sudetských Němců. Rozpad současných JZD, nejasnost zákona o půdě a soukromém zemědělském podnikání spolu s nechutí a neochotou mladé generace k samostatnému podnikání v zemědělství způsobí, že země v těchto oblastech nebude obdělávána a stane se snadnou kořistí platbyschopných a k práci ochotných cizinců. Slovensko pak bude destruováno menšinami maďarskými, ukrajinskými, rumunskými, židovskými. Z obou národů zůstanou malé etnické menšiny, enklávy bez jakéhokoli významu politického a hospodářského – stanou se mezinárodními Evropany.”

Pod střechou velké partaje zase se všichni sejdem

“Přes hospodářský a finanční průnik se pokusí dostat k moci další zasvěcené a dobře informované skupiny zbohatlíků z řad komunistické nomenklatury, StB, Charty a OF, pronikající zejména do oblasti zábavního průmyslu, hotelů, cestovních kanceláří, reklamy a hromadných sdělovacích prostředků. Budou zakládat soukromé společnosti, které postupně ovládnou uvedené oblasti působení a monopolizují je. Byli s velkým předstihem před ostatními informováni o tom, že Československo bude především orientováno na cizinecký ruch a podle vzoru organizovaného zločinu na Západě budou chtít ovládnout i s tím spojený servis: herny, prostituci, drogy, vydírání. V tomto smyslu se stanou součástí mezinárodních organizací s analogickým zaměřením, na nichž už celou řadu let na Západě participuje také sovětská KGB. Řada vysoce exponovaných komunistů dá přednost anonymní finanční účasti na těchto podnicích, která jim však přesto zajistí dostatečnou moc.

Taková perspektiva byla ze strany StB předložena rovněž řadě herců a zpěváků, kteří byli verbování v r. 1989 k účasti na podpisových akcích proti režimu. Přesuny kapitálu do těchto oblastí už byly zřetelně detekovány. Participace na této neviditelné, neformální, ale faktické moci je rovněž registrovaným důvodem ke slepé oddanosti celé řady funkcionářů OF. Je velmi pravděpodobné, že fakt registrace přibližně 35 tisíc občanů Československa u KGB v Moskvě (mimo jakoukoli evidenci v Československu v kartotékách StB či KSČ) souvisí právě s touto tak rychle se rozvíjející bází činnosti.

Průnik bude proveden prostřednictvím burzy a burzovních spekulací, činností mezinárodních odborných poradenských a konzultačních firem a kanceláří, soukromých rozhlasových a televizních vysílačů, soukromých tiskovin apod. Veřejná moc viditelných úředníků a funkcionářů bude nahrazena neviditelnou a nekontrolovatelnou vládou pečlivě skrytých subjektů opravdové moci, ovládajících všechny prostředky masové manipulace. Jejich působnost bude zaměřena na znemravnění veřejnosti, zejména pak mládeže, pod lákavými hesly svobody projevu a podnikání, jak odpovídá cílům snadno ovladatelné, na jednotlivce atomizované, sjednocené Evropy. Do této mocenské, neviditelné báze, budou vpuštěni pouze ti, kteří jsou členy příslušných rodinných klanů, lobby, skupin, organizací či mafií.”

Kabát se převléká, ale v základu zůstává stejný – jmenuje se “moc”  

“Podle scénáře, vypracovaného KGB a akceptovaného CIA, začala příprava disidentů v celé východní Evropě. Nejméně obtížná byla tato akce v Československu, kde byla již v normalizačních prověrkách let 1969 až 1970 vytvořena z bývalých funkcionářů KSČ dostatečně početná strategická záloha pozdější opozice, disentu a „nových mocenských garnitur“. Vytvořením Charty 77 dne 1. ledna 1977 pod přímou patronací KGB a StB byl tento proces obratně završen. Spontánní, tj. bezpečnostními složkami nekultivovaný odpor jednotlivců, byl okamžitě a brutálně potlačen. „Svobodný Západ“ mu nevěnoval sebemenší pozornost, a to ani po naléhavých prosbách a žádostech příbuzných obětí. Šlo totiž o cosi mimo scénář, co režiséři na obou stranách nepřipouštěli.

Perfektně zinscenované divadelní představení, realizované za štědrých finančních dotací USA pro herce a komedianty, se v celé východní Evropě rozběhlo ve druhé polovině roku 1989. Kabaretní představení „sametové revoluce“ 17. listopadu 1989, v němž byla zneužita nespokojenost snadno manipulované mládeže, mělo sice drobné vady na kráse v podobě fingované „hrdinné smrti“ demonstrujícího studenta Růžičky alias poručíka StB Žifčáka, ale kdo by o takové maličkosti dbal ve víru „omamné revoluce“. Poslední skutečně významné detaily scénáře k finále již rozehraných „sametových revolucí“ byly dojednány na summitu Gorbačova a prezidenta Bushe, stejně jako mezi vrcholnými experty KGB a CIA, na Maltě dne 3. prosince 1989. Byly zde přijaty garance nedotknutelnosti pro odstupující komunistické garnitury, jejich kompenzace podílem na ekonomických krádežích a dofinancování vytvářených Občanských fór či jiných delegovaných „iniciativ“.

Všeobecná krize Československa je především krizí morální. Všechny ostatní krize se od ní odvozují. Počátky této krize neleží pouze v hranicích tohoto státu a nepočínají komunistickou diktaturou. Osvícenectví, renesance, zprůmyslňování, atheismus, bolševismus i amerikanizace rozrušily původní lidskou pospolitost a vytvořily abstraktní virtuální společnost, v níž vládnou zcela odlidštěné principy. Pro každou reálnou politickou úvahu o hledání možných východisek je nutné vzít za základ hlavní zjištění analýzy: Československá občanská společnost je zcela rozvrácená.”

Dlouhodobá hluboká nejistota – hlavní spouštěč deprese, současné nemoci číslo jedna

“Češi přestávají být národem, protože jim chybí vůle být národem. Ke konstrukci programu politické záchrany je však rovněž nutné chápat příčiny současného stavu. Původní lidská pospolitost v našich zemích byla živým organismem, byly to vztahy organického soužití, vztahy přirozené, jejichž závaznost byla pociťována jako samozřejmost. V této pospolitosti vládla tradice, přirozená autorita, svornost a obecný mrav. Jejími základy byla pospolitost krve, domu, vesnice, místa, pospolitost ducha, stejný duchovní kult.

Řízení a vedení v takové pospolitosti bylo nejčastěji vyjádřeno otcovstvím, na vyšší úrovni pak autoritou obecně uznávané převahy stáří, síly a moudrosti. Tato pospolitost však byla zničena a byla nahrazena společností. Společnost však není živý organismus, nýbrž mechanický agregát. Jednotlivci v ní nejsou spojeni organicky, ale vnějšně, mechanicky a účelově. Každý žije pro sebe a ve stavu napětí vůči ostatním. Vztahy mezi lidmi jsou vztahy mocenských subjektů a jako takové jsou organizovány a upravovány pravidly, konvencemi a zvláště právem, podobně, jako vztahy válčících stran.

Na rozdíl od pospolitosti, kde převládá domácí hospodářství a zemědělství, ve společnosti převládá obchod, průmysl a manipulace. Vůdcové společnosti jsou finančníci, průmyslníci a manažeři, funkci náboženských církví převzali ideologové, demagogové a organizátoři davů. Svého nejúplnějšího vyjádření dosahuje společnost ve velkoměstech. Československo nezůstalo samozřejmě tohoto všeobecného vývoje ušetřeno. I když se komunistická moc v mnohém lišila od západních systémů, má s nimi v tomto smyslu (ve svých důsledcích) mnoho společného. Francouzská revoluce znamenala začátek sekulárních masových hnutí, která si vytyčila heslo rovnosti.

Toto heslo pak převzaly dvě největší sociálně- internacionální a sociálně-nacionální totality 20. století: bolševismus a fašismus. Nastalo století davů a demagogů. Projev vůle k rovnosti se změnil ve vůli po ničení všeho, co se odlišuje od vládnoucího průměru. Nepřijetí elementárního faktu vzájemné nerovnosti vedlo ke strukturální dezintegraci lidské společnosti. Pokrokářský optimismus rozhlodal všechny vazby a vedl k naprosté atomizaci lidských bytostí. Masová společnost konzumentů porušila stávající hodnotovou hierarchii a tím i dosavadní struktury společenského uspořádání a přivedla k moci nad sebou síly, o kterých každý prozíravý ví, že to jsou síly špatné a neschopné, totiž demagogy, byrokraty, korupčníky, hazardéry, gangsterské organizace, anonymní instance bez odpovědnosti, nahodilé kvantitativní většiny bez opravdového prověření kvalitou.

Ze společnosti byla rafinovaně vyjmuta nezbytná složka jejího hodnotového systému – přirozená nábožnost, která byla vytlačena ideologiemi. Každá ideologie je scestná a vzbuzuje v lidech iluze, které jsou utopické. Připomínám to jako memento pro případ pokusu, učinit z demokracie, lidských práv a humanity oficiální ideologii – “náboženství” československé vnitřní a zahraniční politiky. Stav současné masové společnosti na Východě i na Západě je dokladem zhroucení všech pokrokových a rovnostářských idejí a neměli bychom na to zapomínat především dnes, kdy máme ještě jakous takou šanci volby. Ideje pokroku všeho druhu už selhaly, i když si od nich svět tolik sliboval a tolik věřil – výsledkem je obluzený, rozvrácený, zbloudilý svět.”

Miroslav Dolejší (20.11.1931 – 26.6.2001), autor citovaných slov z roku 1990, celý text zde

……………………………..

Když globalizační projekt “EU” dorazil až na Ukrajinu a Putin se rozhodl zastavit to, co Gorbačov začal (a čemu náš Havel tak věrně sloužil),  Merkelová s Hollandem se pořád tváří, jako by Evropa ležela na americkém kontinentu.

Podstatné ale je, že v 89 všichni vůdcové Evropy věděli, že o žádnou demokracii nejde. Škoda, že bylo tak málo těch, kteří tento pomalý a dlouhodobý proces už tehdy i viděli. A když pozoruji, jak se ve finále přepisují dějiny, začínám mít pocit, že “Ukrajina” byla stvořena i za tím účelem.

Vložila – Pozorovatelka –  9.5.2015

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
p.k.
Návštěvník
p.k.

“Osvícenectví, renesance, zprůmyslňování, atheismus, bolševismus i amerikanizace rozrušily původní lidskou pospolitost..”
ano, jistě, původní “ideální pospolitá společnost” byla těmito jevy totálně rozbita; přesto nevidím důvod, proč nekoupit kus pole, nepostavit chatu a nežít s celou rodinou v souladu s přírodou, jako naši šťastní předkové.
Btw, bez nějakých ideálů vstanete z postele pouze v případě hladu nebo žízně. Problémem společnosti není virtuální morálka, kterou se každý ohání jen dokud “nedosáhne svého”, ale např. vzdělanci v praxi s nepoužitelnými znalostmi, pro které je “vzdělávání” jen známkou společenského postavení, kteří nejsou schopni bez dozoru dělat to, co by měli a za co jsou nadstandartně placení, neochota využívat moderní technologie ke zvýšení efektivity chodu společnosti, ale pouze na hraní (v pracovní době), a hlavně konzervatismus, odpor k jakýmkoli změnám sebe sama, zvyků, návyků, včetně dnes bezvýznamných tradic. Z této situace, bohužel, není žádné “hromadné východisko”, pouze jedinec může změnit vlastní život na základě pochopení celkového stavu, který se od toho předchozího nijak zásadně neliší; změny jsou pouze kosmeticko-technické, ale “šaty dělaj člověka”, ne? Anyway, přeji tomuto serveru hodně ekonomických úspěchů:-). Takový Zvědavec majitele uživí! ačkoliv do politiky se jeho majitel zatím ještě nedostal

Carlos IV
Návštěvník
Carlos IV

Super. V podstate to same predpovidal i muj otec.

mira
Návštěvník
mira

dobrý večer,
jen bych chtěla tak nějak připomenout, že “rozvrácený a demoralizovaný svět – předpověď, která se splnila” není nic nového. Tohle vše a ještě jiné bylo již dávno
předpovězeno v různých proroctvích. Tato proroctví se však nevztahují jen na Česko. Když jsem četla jen úryvky od Aldouse Huxleyho, který to jasně řekl:
“váš život je již dávno naplánován v laboratořích” a samozřejmě nemyslel tím
jen naší malou zemičku. Je tady někdo, kdo nemá s námi vůbec dobré úmysly
a je velmi skrytý….

xerox
Návštěvník
xerox

obsáhlá analýza pana dolejšího , skoro by se dalo říct pjakinova formátu …

těžko se vyjadřovat , protože je tam příliš mnoho řečeno , ale jedno zásadní to potvrzuje … a to , že svobodný nezávislý stát je v dnešním světě nemožný …
takže vyznavači jakéhosi dema , nebo v našich podmínkách , mostů mezi východem a západem jsou pouhými naivními snílci …

Miloslav Dědek
Návštěvník
Miloslav Dědek

Nesouhlasím s tím, že každá ideologie je scestná a vzbuzuje v lidech iluze, které jsou utopické. Nesouhlasím také s tím, že stav současné masové společnosti na Východě i na Západě je dokladem zhroucení všech pokrokových a rovnostářských idejí. Je nejvyšší čas nastolit nový spravedlivější světový řád. Požadavkem doby jsou globální reformy. Svět se vším všudy by měl patřit všem lidem rovným dílem. Více viz dopis všem lidem na planetě zveřejněný např. na: http://miloslav7.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-planete.html

TSq
Návštěvník
TSq

Psal jsem Vám, neztrácejte energii na diskuzi, tohle je další pecka, jen tak dál 😉
Jen pište Vaše úhly pohledu, nutí člověka přemýšlet a to je dobře +1

Miloslav Dědek
Návštěvník
Miloslav Dědek

Nesouhlasím s tím, že každá ideologie je scestná a vzbuzuje v lidech iluze, které jsou utopické. Nesouhlasím také s tím, že stav současné masové společnosti na Východě i na Západě je dokladem zhroucení všech pokrokových a rovnostářských idejí. Je nejvyšší čas nastolit nový spravedlivější světový řád. Požadavkem doby jsou globální reformy. Svět se vším všudy by měl patřit všem lidem rovným dílem. Více viz dopis všem lidem na planetě zveřejněný např. na: http://miloslav7.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-planete.html

romgator
Návštěvník
romgator

Nechci se vás dotknout, ale nemůžete zařídit, aby svět patřil všem, to nejde. Nehledě na to, že já osobně nemám chuť se dělit o naší zem s cizinci. Rovnostářské společnosti byly vždy založeny na utopii.

Kaja
Návštěvník
Kaja

Nuže, jak takový stav ale napraviti?

Ostatně vše zapadá i do těch velkých proroctví, jako např. z knihovny palmových listů. Konec doby Kálí Jugy, sebou přináší úpadek na všech úrovních a havloidi i celý ten hlavní mediální proud jen naplňují vše již předpovězené. Otázkou je, jak dlouho onen přechod ke zlatému věku lidstva bude trvat a zda se ho už naše generace dožije.

Jirkam
Návštěvník
Jirkam

Analýza 17. listopadu M. Dolejšího je volně přístupná na webu. Kdo ocení výtisk do knihovničky, nechť hledá GuideMedia (není to mysleno jako reklama – jen mám rád dobré knihy fyzicky v knihovně, ale pochopim případný edit admina…). Je fajn si vzápětí k tomu přečíst méně vizionářskou, ale mnohem obsáhlejší Operaci listopad 1989 od Vl. Čermáka