Rothschildova Bank of England zakódovala do nové britské 20-librové bankovky nákresy Coronavirové...

Rothschildova Bank of England zakódovala do nové britské 20-librové bankovky nákresy Coronavirové krize a jejího přímého propojení na budování 5G sítí! Radiační maják probíjející svými vlnami zděné a skleněné budovy v pozadí, obrázek Coronaviru na zadní straně bankovky, písmeno “T” uvnitř obrázku Coronaviru odkazující na T-lymfocyt, který v tělech dětí způsobuje přirozenou imunitu proti Coronaviru a Turnerův citát o tom, že světlo odhaluje barvu! Série zakódovaných symbolů vyvolává další znepokojení okolo celosvětového spiknutí založeném na krizovém globálním řízení, které má očipovat celé národy průkazy imunity, jenž budou záminkou pro absolutní kontrolu populace!

Rothschildova Bank of England zakódovala do nové britské 20-librové bankovky nákresy Coronavirové krize a jejího přímého propojení na budování 5G sítí! Radiační maják probíjející svými vlnami zděné a skleněné budovy v pozadí, obrázek Coronaviru na zadní straně bankovky, písmeno “T” uvnitř obrázku Coronaviru odkazující na T-lymfocyt, který v tělech dětí způsobuje přirozenou imunitu proti Coronaviru a Turnerův citát o tom, že světlo odhaluje barvu! Série zakódovaných symbolů vyvolává další znepokojení okolo celosvětového spiknutí založeném na krizovém globálním řízení, které má očipovat celé národy průkazy imunity, jenž budou záminkou pro absolutní kontrolu populace!

Celým internetem už od počátku dubna otřásají velmi podivné informace a zjištění z Velké Británie. Nezávisle na sobě si několik lidí všimlo, že britská centrální banka Bank of England, což není státní banka Velké Británie, ale soukromý bankovní dům rodiny Rothschild s licencí na emitování britské národní měny, uvedla v únoru tohoto roku do oběhu úplně novou 20-librovou bankovku, která obsahuje znepokojivé a doslova pobuřující symboly, které doslova a do písmene opisují z Knihy světla, což je stěžejní písmo Kabaly a zcela nepokrytě propaguje symboly koronavirové krize. Na čelní straně bankovky je tradičně britská královna Alžběta II. ve svých mladších letech, ovšem zadní strana bankovky je opravdu velmi zarážející. Nacházejí se tam totiž symboly, které nemají nic společného ani s Velkou Británií, ani s královskou rodinou, ale jedná se o symboly Kabaly, Illuminati a New Age, což potvrzuje i postava, která je na zadní straně vyobrazena.

Zadní strana nové britské 20-librové bankovky.

Na zadní straně bankovky je totiž vyobrazen britský romantický malíř Joseph Mallord William Turner a pod jeho obrázkem je jeho slavný citát, který ovšem pochází z Knihy světla Kabaly: “Light is therefore colour” a v českém volném překladu tedy “Světlo znamená barvu”. Tento poznatek holandských malířů jako průkopníků stínomalby vycházel nepřímo právě z principu, který byl objevený až mnohem později, že barva ke své existenci potřebuje světlo a bez světla neexistuje barva, není možné ji spatřit, ani detekovat, protože barvu způsobuje odraz a lom světla odražený od povrchu látky.

Podle toho, jak se světlo odrazí a k jakému útlumu vlnových délek světla dojde, podle toho ve výsledku lidské oko vidí barvu. Barva je tedy z fyzikálního hlediska světelná informace odrazu od povrchu materiálu, od kterého se světelný paprsek odrazil, než dopadl na sítnici našeho oka. V pojetí malířů stínomalby je tedy základní malířskou barvou černá, která zobrazuje barvu bez světla a jedině světlo způsobuje jinou barvu než černou.

Odkaz na Knihu světla na nové britské 20-librové bankovce

Hebrejská kniha světla “Kabbalah Sefer Ohr Hayashar” čerpá hlavně z egyptských zdrojů Ra Melech, tedy Božstvo Ra, což byl faraónský božský princip descendentů, tedy potomků božské linie Ra, kteří v řeckých a rovněž později biblických textech jsou označováni za potomky Nephilim. Ra Melech bylo náboženství založené na uchování DNA informace zemřelých v dokonale balzamovaných tělech. Cílem nebylo oživit tělo faraóna po jeho smrti, ale uchovat co nejdéle jeho buňky a DNA, které obsahují kompendium znalostí architektů planety, tedy kompendium Nephilim, více se o tom rozepisuji v mé druhé knize zde.

Strom života – kabalistický archetyp. Jednotlivé uzly tvoří oktagonová kola. Stejný archetyp kola s celkem 8 loukotěmi používá Dharma v Tibetu a rovněž Bůh Slunce v Mezopotámii, cca. 6,000 před Kristem.

Kniha světla v Kabale potom vysvětluje, že stejně jako světlo odráží pravou barvu povrchu věcí a okolí, tak stejně tak Amšelach Charedim, t.j. přímá pokrevní linie po Architektech, tzn. po Nephilim, dává nositelům dlouhověkost života stovek a stovek let, a současně poskytuje rozvoj mozku s postupným otevíráním filtrů pro vnímání více iterací tohoto a jiných světů paralelně k našemu. Světlo v pojetí Kabaly je prozření, osvícení, latinsky “Illuminare”. Proto všechny znalosti, které otevírají mysl a filtry v mozku je proces iluminace, tedy osvěcování, resp. zasvěcování. Je to proces vrhání světla na nejasné tvary, což vede k postupnému pochopení zasvěcenců toho, jak funguje svět, zásvětí, nadsvětí, podsvětí, světové zřízení, světská moc, okultní moc, okultní procesy řízení, světské procesy řízení atd.

Maják jako radiační 5G vysílač spolu se zděnými a skleněnými budovami v pozadí

Pro Kabalu je tedy hlavním nástrojem práce světlo, které je symbolem zasvěcování, resp. osvicování. Toto delší vysvětlení bylo nezbytné k tomu, abyste pochopili, proč si Rothschildova rodina zvolila na zadní stranu nové bankovky právě Turnera a jeho citát. Přesně podle tohoto citátu je totiž vpravo na bankovce zobrazen maják jako symbol pobřežní navigace pro námořníky, které Turner často zachycoval na svých obrazech na lodích a na moři.

Jenže, jak si všimlo mnoho lidí, tento maják je na bankovce vytištěný pomocí hologramu a při určitém natočení bankovky proti světlu se okolo špičky majáku objeví kolem dokola radiační kruhy, tzv. korona. Namísto směrového louče světla se jedná o jakousi radiaci, která pochází ze špičky věže. Podle britských alternativců jde ve skutečnosti o symbol mobilní věže a o radiaci 5G vysílače. Takové tvrzení by bylo možné označit za hodně nadnesené a neopodstatněné, protože světlo lze graficky zobrazit jako radiaci kolem dokola na špičce majáku a nebylo by potřeba za tím hledat něco jiného.

Detail hologramu s majákem, radiací okolo špičky a budovami v pozadí.

Jenže, za objektem majáku se nachází objekt, který zcela mění význam tohoto majáku v popředí. Za majákem se totiž nachází napůl zděná a napůl skleněná budova, resp. skupina budov. Majáky se rozhodně nestaví v průmyslových a rezidenčních oblastech, aby za majákem hned stály městská centra, ale staví se na pobřeží. Co by proboha dělal maják uprostřed města? A co to znamená ten dům napůl z cihel a napůl ze skla? No, kdo se zajímá o radioelektroniku, o bezdrátové vysílání a problematiku měření útlumu radiového vlnění, tak už začíná tušit.

Ve Velké Británii, v USA a obecně ve všech západních zemích se projektují radiové, televizní a mobilní sítě na základě tzv. RPL testu (Reflection and Penetration Loss Test), což je test signálové ztráty bezdrátového přenosu skrze dvě nejčastější překážky. A těmi jsou zdi (cihly a cement) a tónovaná skla (mrakodrapy). Jeden takový RPL test 5G sítí na frekvenci 28 GHz v New Yorku a dokument testu máte k náhledu zde.

Loukoťové kolo Ichtys jako symbol uzlu ve Stromu života v Kabale a současně Dharma Wheel v Tibetu

Na zadní straně bankovky je tedy zobrazen maják, na němž je umístěn 5G vysílač a silueta cihlových a skleněných budov v pozadí za majákem symbolicky zpodobňuje RPL testovací proces. Jenže, to zdaleka ještě není všechno a bankovka obsahuje vzadu další šok. Nahoře vpravo na zadní straně, vedle nominální hodnoty bankovky, je zobrazený de facto nákres Coronaviru, který v sobě ale obsahuje ještě další dva další symboly. Uvnitř Coronaviru je totiž 8-paprskové loukoťové kolo, což je uzlový bod Stromu Poznání (Osvícení) v Kabale.

Kabalistický systém používá oktagon, resp. loukoťové kolo s osmi paprsky jako symbol navigace a procesů řízení. Námořnická kormidla ve své základní verzi měla právě 8 paprsků a tvořila oktagon. Tato kola s pravidelnými 8 paprsky se nazývají “Ichtys kola”. Jenže princip oktagonového kola najdeme i v Tibetu, kde mu říkají Dharma Wheel, tedy Kolo života, a když půjdeme ještě hlouběji do minulosti, najdeme symbol kola na legendární hliněné desce slunečního Boha Šamaše (jinak zvaného též Utu) z Mezopotámie z období počátků starého Sumeru, cca. 3500 let př. Kristem.

Vyrytý inskript Ichtys.

Ichtys kolo bylo kryptogramem pro “Znamení ryby”, resp. pro Ježíšovu rybu. Ichtys se řecky řekne ΙΧΘΥΣ a když se písmena ze slova dají přes sebe, vytvoří symbol loukoťového kola s celkem 8 paprsky. Na počátku křesťanství se stoupenci Krista scházeli na místech označených právě loukoťovým kolem s 8 paprsky, protože symbol ryby byl již kompromitovaný. Oktagonové kolo se stalo základním archetypem geometrie pro Templáře a následně se oktagon stal symbolem vyššího zasvěcení nad symbolem hexagonu, který představuje v Kabale nižší proces a nižší doménu, která se používá i ve witchcraftu, tedy v čarodějnictví, rozuměj v černé magii. Z hexagonu vychází i Davidova hvězda. Umístění kola na bankovku má opravdu zásadní a velmi nebezpečný okultní přesah. Kolo totiž nemá po obvodu kolíky, tedy držadla námořnického kormidla, ale po obvodu jsou kulaté bambule, které doslova zobrazují proteinové výstupky koronaviru.

Zašifrovaná nápověda na hádanku Coronaviru, proč nenapadá malé děti

Uvnitř kola vlevo je však ještě jeden symbol. Je to písmeno “T”, které podle britského mainstreamového tisku znamená “Twenty”, čili 20. Jenže, písmeno “T” může mít úplně jiný symbolický význam. Může totiž odkazovat na T-lymfocyty, které prokazatelně poskytují dětem a částečně i mládeži imunitu vůči Coronaviru. O produkci T-lymfocytů v těle dětí se stará brzlík, který postupem s přibývajícím věkem dítěte se zmenšuje, až postupně v dospělosti úplně vymizí a zaniká.

T-lymfocyty z brzlíku se starají o výrobu imunoglobulinu v dětském těle, zatímco v těle dospělého člověka se o výrobu imunoglobulinu starají B-lymfocyty z kostní dřeně, která u dětí ještě není dostatečně vyvinutá. Coronavirus podle všeho vyvolává prudkou reakci a odezvu B-lymfocytů, které v prudké imunitní reakci začnou napadat nejen nakažené buňky, ale i zdravé buňky a zdravé orgány. T-lymfocyty u dětí tuto prudkou reakci zjevně nemají a likvidují Coronavirus standardně a bez projevů onemocnění u dětí. Písmeno “T” na bankovce v obrázku Coronaviru tak neznamená “Twenty”, ale je to zašifrovaný odkaz na tajemství T-lymfocytů, proč Coronavirus nezasahuje malé děti.

Templářský kříž vznikl odvozením z oktagonového kruhu. Kniha světla, hebrejský zdroj.

Na nové britské bankovce, která byla uvedena v únoru tohoto roku, tak najdeme odkazy na kabalistickou Knihu světla, najdeme odkazy na osvícení, iluminaci, najdeme maják, který vysílá 5G vlny v hologramu, které v pozadí prostupují cihlovými, zděnými a skleněnými budovami v odkazu na RPL testování 5G sítí, spatříme na bankovce dokonce symbol Coronaviru a uvnitř odkaz na kabalistické kolo Ichthys a na T-lymfocyt, který před Coronavirem poskytuje dětem ochranu. Kabala vítězí, dámy a pánové.

Nevěřte lžím o likvidaci podzemních základen, je to kalech s cílem vyvolání falešné naděje! Nejenom, že vítězí, ale drze se šklebí a tisknou bankovky, které oznamují skrze symboly příchod Nového světového řádu, kterého bude dosaženo, jak se zdá, právě na 5. prioritě pomocí chemie, biologie a 5G instrumentů. Podívejte se, co se dnes už děje. Do ciziny můžete jezdit jen s papírem v ruce, s certifikátem PCR, že nemáte Coronavirus.

Nejprve PCR certifikáty o bezinfekčnosti, potom imunologické pasy a potom čipy pod kůži

Zatím v první fázi je to papír, ale později se tato informace bude ukládat do pasů, ale protože lidé nebudou chodit s cestovním pasem do obchodů, do úřadů, do hospody, do firem, tak vznikne myšlenka implantovat lidem pod kůži čipy s touto informací. A kdo to bude při vstupu do nákupáku kontrolovat? No přece skenovací zařízení ve vchodu, které pomoci 5G sítě bude propojeno s informačními systémy epidemiologů, státních úřadů, policie, zdravotníků a bude se tomu říkat “Chytrá karanténa”. A lidé budou stát fronty, aby jim ty čipy přednostně nastřelili pod kůži. Lidé chtějí čipy, nechtějí už ani nosit karty, začínají platit svými mobily pomocí NFC, brzy odpadne i to.

Sumerský sluneční Bůh Šamaš, archetyp oktagonového kola v podobě Slunce, v Sumeru byl uctíván už v době cca. 3 500 let před Kristem.

Logicky to skončí u čipů pod kůží, které nikdy nezapomenete doma. A dostanete slevu na krámu za placení podkožním čipem! A všemi těmi zdmi z cihel a skly v mrakodrapech a obchodních budovách budou muset být 5G sítě s milimetrovými vlnovými délkami schopny prorazit tyto překážky a přenést informace. Na těchto vysokých 5G frekvencích okolo 30 GHz budou lidé grilováni na své buněčné úrovní jako pečeně na rožni.

Toto milimetrové vlnění se může ukázat jako zabiják, který poškozuje buněčné stěny, ovlivňuje imunologickou odezvu a reakci cytokinů a masivní prozáření velkých měst může vést ke katastrofálním nárůstům rakovin, epidemiím infekcí, selhávání imunitních systémů atd. Určitě byste nestrčili hlavu do mikrovlnky, že? A ta pracuje s celkem velkými vlnami okolo 6 cm na frekvenci okolo 2,5 GHz s výkonem okolo 800 W.  A jak víte z domova, to je takový výkon, že za 10 sekund ohřejete hamburger, za 30 sekund ohřejete polévku a za 4 minuty ohřejete komplet naložený talíř s obědem.

Milimetrové vlnění 5G bude do budov a domácností probíjet tak vysoké frekvence, jaké dosud nikdy na planetě nikdo nezkoušel

Mezinárodní deklarace v případě 5G sítí určují, že výkon vysílače nesmí být ve spektru nad 3 GHz vyšší než 10 wattů na metr čtvereční [2]. Přestože to není srovnatelné s mikrovlnnou troubou ani omylem, není jasné, jaký vliv toto milimetrové vlnění bude mít na populaci, pokud bude permanentně ozařovat celou populaci 24 hodin denně po dobu desítek let. Už dnes je totiž jasné, že operátoři budou muset milimetrové vlnění dostávat dovnitř budov a přes překážky pomoci dalších indoor stanic uvnitř budov, které budou sloužit jako mikro stanice, jenž budou od makro stanic, tedy těch vysokých a velkých věží venku, přebírat signál, zesilovat ho uvnitř budov a poskytovat koncovým zařízením v budově.

Dharma – Kolo života v Tibetu. Oktagonové kolo, archetyp je k vidění v Tibetu, v Indii, v Sumeru, v Egyptě, a nově i na 20-librové bankovce.

Frekvence v řádech desítek GHz na milimetrových vlnách nebyly nikdy otestovány na populaci, co s lidským organismem provedou tyto frekvence, i když radiový výkon bude omezen na 10 wattech na metr čtvereční. Jak na toto milimetrové vlnění budou reagovat mikroorganismy v lidském těle, bakterie, viry, krevní buňky, lymfocyty, cytokiny, to dosud nikdo netestoval, dlouhodobě neměřil a neexistují k tomu žádné mohutné studie. O to více vyděsí, že si Rothschildova rodina dává na britskou bankovku symboly, které připomínají nejen 5G sítě, ale i Coronavirus. Vidíte, že oni tím oslavují svůj triumf, svůj nástup k moci. Na dolaru se to zednářskými a illuminati symboly jen hemží, ale Rothschildova Bank of England jde s dobou, na bankovce tak má zašifrované odkazy na 5G sítě i na Coronavirus.

-VK-

Šéfredaktor AE News

S námi čtete, s námi objevujete… a to i v době virové nákazy

Vážení čtenáři Aeronetu, do konce měsíce zbývají 4 dny a zatím jsme vybrali jen cca. 48% z cílové sumy potřebné na zachování provozu našeho projektu na příští měsíc, který závisí výhradně na Vaší podpoře, i když chápeme současnou situaci s koronavirem. Pokud se vám líbí naše práce, kterou pro Vás děláme, pokud se vám líbí naše články, videa a pravidelné páteční pořady na SVCS, přispějte prosím v závěru tohoto měsíce na naší obvyklé darovací stránce zde, ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná. Náš server je tu pro vás. Za Vaši podporu a pomoc předem děkujeme!

Print Friendly, PDF & Email

PODOBNÉ ČLÁNKY

od nových od starých od palců
Upozornit na
Jerry Hood
Návštěvník
Jerry Hood

Zabudli na Ceremoniál zo Soči 2014, o NWO! Zabudli,že číslo 8,ako aj T-tav je symbolom Novej civilizacie= nového človeka(T) zrodeného ho starého! Zabudli,že väčšina chrámov je Oktagonalnych, od Kremĺa cez muslimské v Jeruzaleme a Taj Mahali,až po oktagonalne základy katedrály Sv.Petra či oktagonálnu strechu Sv.Pavla v Londýne až po oktagonalne stupy a pagody,často buď 8 poschode,ale aj 13…
T-tav je v mene Vl-TAV-a, ale aj T- Seagram mrakodrapu v Jew Yoke City ako 14. mrakodrap US kalendára 24 mrakodrapov! T je v ústach Pakalovej nefritovej posmrtnej maske,ale aj T- hodvabna prykryvka Lady Tao= Tav z Maeahdui,Čína! T-steky v Gobekli Tepe,12,000 rokov starych chramoch.T-stela 6 v Tortuguero. A obrátené T- tav na zásterách židomurárov,ako je T- stvárnený Pas Oriónu a jeho varlata,Nebulae Trapezium-semena,na zimnejmoblohe,ako galakt.anticentrum,a MUŽSKÁ FALICJÁ BRANA VSTUPU DUŠI PO SMRTI ČLOVEKA,do nášej rieky života a smrti= Mliečnej dráhy! Anchor Vat= zakotvený Tav. Vat- i-Kán, VietNam= ManTav,atď.,pár zo stovák príkladovmaz po AT&T Hradquarters budovu v ako Poslednú v USA kalendári Mrakodrapov!!!

Samozrejme, ” súdruhovia” z AEnet.cz si myslia že vedia VŠETKO!!!

Plkal
Návštěvník
Plkal

Na dolarovém čtvrťáku 2020 jsou zase netopejři.

Jerry Hood
Návštěvník
Jerry Hood

A na poldolárovce,jejich= židovská obět, JFK!!!

Carlos IV
Návštěvník
Carlos IV

A jen tak mimochodem – nebude pristi rok nahodou census – scitani lidi, domu, bytu, psu…atd?
Mam zato ze posledni bylo v r. 2011 ?
To by se dala cekat dalsi vlna Corony nebo jeste neceho horsiho, aby se cela populace zalezla pod kontrolou v pribytcich konecne znova poradne zaevidovala a ti zkurvenci to Satanasum nebo minimalne exekutorum mohli predat na stribrnem podnose…

co na tom zalezi
Návštěvník
co na tom zalezi

Sekta Satanovy Synagogy, gojimum znami coby tzv. zide (Zide, zide — co na tom zalezi?) ma ve zvyku ze si “zasiva” svuj symbol sesticipe hvezdy o ktere lzou ze pry to je Davidova hvezda!! Toto je fundamentalni lez, neb jak ve Starem Zakone, tak samozrejme ani Novem Zakone neni jedine reference o nejake “Davidove sesticipe hvezde”. Protoze to je znak Satana, puvod z Babylonu stejne jako jejich “nabozenstvi” Babylonsky Talmud!

Pamatuji, na zacatku 80-tych let byla v Anglii vydana postovni znamka, a zvidaji objevili, ze v plnovousu dedka na obrazku je “zasita” sesticipa .. Znamka byla stazena s obehu.

V letech 2008-2009 jsem byl na inzenyrskem kontraktu u firmy Spirit Aerospace, vyznacny kontraktor v US leteckem prumyslu. Ta firma byla vlastnena i s dalsimi firmami (cele portfolio, vcetne Cici Pizza, kina, starobince, etc., obdoba Carlyle Group) kanadskou firmou ONEX.
A nas dobrotivy ONEX byl vlastnen zionistickym fanatickym zidem z Kanady (chazar puvodem z Ruska/Ukrajiny) jmenem Gerald Schwartz.
A tak jednou v praci koukam na Spirit “newsletter” — a ejhle! Byla tam “zasita” sesticipa! Tak jsem zaslal informaci par znamym, pouzil jsem Spirit email. A v pristim Spirit “newsleter” nase sesticipa zahadne zmizela .. A tez jsem zahadne dostal za par tydnu vypoved …
Kazdy si muze nalezt jmeno Gerald Schwartz, ONEX, jeho povedena vlastni velike nakladatelstvi v Kanade, a posilaji velike penize na podporu skutecnych teroristu v Palestine, stejneho puvodu, CHAZARI!
Pura vida

Jerry Hood
Návštěvník
Jerry Hood

Ty potrebuješ do-učenie: Magen David= Dávidova Hvězda je na spúste chrámov Mezoameriky! Lebo žid-had,jaštera plaz pochadza z Hadej kultúry Mezoameriky( po apokalypse Aztlánu v 9,745 BC) a Ježíš to znal,když je nazval ” hadím plemenem= vretenic= starého hada-satana” A víme to aj my, s rošíreným vedomím a znalosťami antických Astronómií! Magen Dávid sú dva trojuholníky-ako-dve loná v prokreácii,muža a ženy, v Mezopotámii= Čiernej rokline= v Raji Mliečnej dráhy oddelenej oblasti riekami-nohami= Píšon a Gíchon, viď Genesis 2: 8-14! A tak je židovský Manhattan oddelený riekou Hudson a East river ako ” Big Apple= Veľké Jablko”, ktoré Biblická Eva dala Adamovi, aby počala! To je jedna,sionistická kópia Mezopotamie= Raja v Mliečnej dráhe! Inou je Sinajský poostrov, oddelený Červeným morom a Zalivom kocky= Aqqaba…
A takýchto kópií Raja sú desiatky, vrátane Babího lona= Babylon v Mezopotámii,hvezdné brány v lone Mléčné dráhy…A všudy je lokálna lebenda o ZLATĚ, které je v Černé díre,Genesis 2: 8-14! Naše zlato je v té ženské díre před orgazmem! Jak hore,tak dolu!!!

Kdo Savo pije, ten
Návštěvník
Kdo Savo pije, ten

pozitivní – děkuji Alternativě za to, že mě “seznámila” s Danem Vávrou. Jestli je to ten tvůrce té HRY, tak “klobouk dolů” před Danem. To myslím vážně.. nezávisle na tom, jestli “savo teče a viry/bakterie v sebe mutují či se samotvoří a tuny parazitů v nás” (ty reklamy nelze přehlédnout..). či “Repliáni se transformují”.

Respekt Danovi.

brutopýr
Návštěvník
brutopýr

Co to furt blbneš s tém Savem, ty vemeno?

.B.
Návštěvník
.B.

Bejt Kolářem, Hřibem či Novotným, začínám se bát. Nepochybně se chystá provokace proti Rusku, protože teď odhalili, že Kuberu….tramtadadá…. zabila vlastně Čína.
No a když ty velmoci útočí, že…. ehm…

https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/641942/dcera-kubery-neustoupil-a-stalo-ho-to-zivot-kvuli-rodine-chce-tlak-ciny-setrit-vystrcil.html

A Kund(r)a už ví, že do Prahy přijel vrah a měl v kufříku Ricin! 😀 To je bomba. Takže jak to zjistili? Prohledali ho a pustili dál? Hahaha.

Kdo Savo pije, ten
Návštěvník
Kdo Savo pije, ten

Rusko tak bude řešit nějakou sochu.. to spíš kavárna má už stihomam. a Tubera ? no nevím, jestli ho v Číně vůbec zaregistrovali..

Hele, tím ale nijak neomlouvám přepisovače dějin a “kopáče do pomníků” navíc ty hujerní, tzv. oportunisty (ti co vycítí příležitost).

Roman
Návštěvník
Roman

Nechci mluvit za .B., ale mysím, že jste nepochopil, jak to myslel.

Kubera – přesně to se mi honilo hlavou, když jsem četl o zázračně nalezeném dopise v Kuberově kufříku, o Kuberově nezvyklé zamlklosti apod. Bylo to jako z pera Járy Cimrmana a nechápu, jak se mohla Kuberova manželka a dcera propůjčit k tak trapnému divadlu.

Kolář – psal jsem už dříve, že tomu parchantovi jde o kejhák. Ze strany Ruska mu hrozí soud a pokud navštíví země, které ho Rusku vydají, tak před ruským soudem může skončit. Mnohem větší a akutnější nebezpečí mu ale hrozí už teď a to ze strany jeho vlastních parťáků, protože ti ho bez jakýchkoliv problémů obětují svým vlastním zájmům. Takže stejně jako v případě Skripalů, zatímco se pomalu rozjíždí mediální masírka veřejnosti, že se Rusové chystají zlikvidovat starostu Koláře (viz kufříkový turista z Ruska v Praze), tak naše tajné služby (anebo možná spíš ty spojenecké) už připravují jeho fyzickou likvidaci.

Bezejmenný
Návštěvník
Bezejmenný

Už z těch hovádek chazarfašounskejch udělali v soroš Tv pronásledované hrdiny ,kteří se musejí shovávat před Ruskou spravedlností,když ta naše patří Chazarským fašounům ,kteří se vydávají za Čechy a naopak jsou proti nim.

weissbach
Návštěvník
weissbach

Poznámka: Není náhoda, že je to na dvacetilibrovce. 20=2020, T- spuštění transformace společnosti pomocí corony a 5G. Ono je tam vždy několik vrstev symboliky.

Kdo Savo pije, ten
Návštěvník
Kdo Savo pije, ten

Transformaci společnosti zahájil už “Prométheus” (tedy NE- žŽid, i když jeho “kámoš” špatně chápaný “(quasi)Světlo-noš” by se mezi Semity “narazit” nějak dal, byť je nejspíš “nadnárodní” až “mimo národní systémy” ) tím, že štípl Bboh(ům) na “Olympu” ty jejich “technologie”.. – úplně stačil ten “oheň”. Všimněme si – “Drací” – Prometheus to je “Jejich” (Rakovského “Oni”) kultovní postava .. Jo, taky mají rádi “Atlase” ..
Tím jako nemyslím, že “jsme měli někde v Thrácii klepat kosu” .. ale někde tam už byl zárodek (budoucí) “vzpoury strojů”(či lépe zneužití “strojů”) a množství “Pandořiných skříněk” s “mrazivě/smrtelně” fascinujícím obsahem .. Prometheus nám to vše donesl a lidi si prostě “začali hrát”. A “hrají” si dodnes ..
Hele, já vím, že “zpátky na stromy” alternativa není… – a “(věční) Progresisté” tam ty “stromy” budou “vždy cejtit” – ale nějaké “zamyšlení” či “krok vzad” to bude chtít.. třeba ani ne ve “výdobytcích” – takže “Greta ne!!” či “Greta není řešení” – ale spíš si vlastně uvědomit, co nebo Kdo je ten Středobod života nebo minimálně “pramen (legislativní) moci” .. – což třeba Středověk věděl či minimálně tušil .. Komu prostě patří/či z koho vychází “veškerá moc”.

brutopýr
Návštěvník
brutopýr

Savo, ty vemeno, židovina z těch tvých canců leze jako sláma z gumáky. Že si to raději nenecháš pod šábesdeklem.

Kdo Savo pije, ten
Návštěvník
Kdo Savo pije, ten

Pro Josefa, neboť se už asi nevrací ke starším přízpěvkům.. ale na konec by se mohl vyjádřit i pan V.K.
Boris Berezovský – byl či nebyl Chasid a jestli ano – byl z Chabadu Lubavič nebo z jiného? “Proč by “obyčejný”(nábožensky..) ruský žid jako on skákal, jak mu jeden z mnoha chabadů píská, navíc takový pracháč? Asi tuším, že Lubaviči jsou takoví “Saudi židovství”, ale jediní v židovství nejsou. Třeba byl Berezovský a Putin spíš Sionista.. a Chabad je spíš zase Jared “Trump” “.

vlastní přízpěvek:
Odkazovat se na Aeronetu článkem na Aeronet je tzv. “důkaz v kruhu”(logickém kruhu). Nicméně nerozporuji, neboť:
Soroš: Rusko: jak se dostal Putin k moci
http://www.britskelisty.cz/0004/20000418d.html
jasně, Berezovský je resp. byl.. Žid. Je ale otázka – byl z Chabadu, nebo je to “jen” Žid/žid “obyčejný”.

Navíc o Chabadu – je více chabadů.. byť nejznámější je ten z Lubaviče..
Chasidé:
http://www.zidovskehrbitovy.cz/index.php?id_cat=7&new=2090
(pravda Achab.. na GS psal jeden, že “si jen hraje na Žžida .. ale já nemám důvod mu to nevěřit.. jinde – třeba o Filonovi Alexandrijském referuje velmi přesně.. – což některé “radikální judaisty” štve ..” OAchabovi mám to nejlepší – “polemické” – mínění)

“trolí eso”:
no jinak, já nevím.. ale vyzívat v komentech k násilí.. Dokážu si “tyhle malý hajzlíky”, kterým “přes noc narostla křídla” – živě představit. Včera to ještě byli “pouliční tajemníci” a dnes už “začínaj vyhrožovat kandelábrem”. Inu – jak české .. Draci Draci.. tohle máme v malém v činžáku.. taky přesně vidíš, kdo je “permanentně nebezpečnej”. Než se změní situace, musíš si na “toho Urválka dávat pozor” .. a jakmile “Urválek ucejtí změnu” – stane se z něj “soudce Lynch”. Prostě “lid je vrtkavý” ve smyslu lid jako spodina .. nejdřív “dejchá za Masaryka..” a pak zase “by vraždil za Alternativu”. Přitom navíc vše permanentně “zednářsky rozesírá” – zobe jim z ruky ty jejich dezinfa .. a “ještě je zlej, když nezabereš”.

Josef
Návštěvník
Josef

Řešení práce na sobě máte tady:
POSELSTVÍ 1. ČÁST (+další na uvedeném kanále) – Poselstvi Andelu Nebe k nakaze koronavirem :
https://www.youtube.com/watch?v=FzIs1Q4vDzQ
Soňa Peková: Nový koronavirus považuju za uměle vytvořený:
https://www.youtube.com/watch?v=3AfokVbej8I

Kdo Savo pije, ten
Návštěvník
Kdo Savo pije, ten

Jo.. tak Andělé z Nebe ..
PS: “ale jóó.. tak to už vše jasné”.
Jako nic proti skutečným opravdovým Andělům …

Barel
Návštěvník
Barel

Aktualita mimo téma: Dnes je významný den. V České televizi přesně ve 13.43 osvobodili Američané Osvětim. Zatím sice jen obrazem, ale správný výklad historie se zajisté dozvíme brzy i slovem. V iVysílání ČT je záznam tohoto pořadu aktuálně znepřístupněn.comment image

Administrator
Admin

Opravdu ten záznam je nedostupný. Fakt to tam zaznělo, že Osvětim osvobodili Američané? Nepřeslechl jste se? Máte to někdo nahrané?

Motopes
Návštěvník
Motopes

Admin
Ani bych se tomu nedivil. On ten tzv. marek je takové dvojče od zaprodance a bukvice tzv. padevěta. Zmrdi k pohledání , prasitelé mládeže , veřejného prostoru a lháři. Takové “tandemové řízení”.

Barel
Návštěvník
Barel

nene, pozor na to, že by byla Osvětim osvobozena Američany, to tam opravdu nezaznělo, na to je ještě brzy… Zatím tam běželo pouze na pozadí reportáže k táboru v Osvětimi foto podle mého názoru vojenského US vozítka. Vůbec nejsem specialista na vojenské vehikly, ale nepředpokládám, že by si Rusové na svou vojenskou techniku psali latinkou jména jako Agnes nebo Jack, jak je vidět v horní části obrázku 🙂 Musím říct, že mě lehce vytočilo už to spojení tématu reportáže a doprovodné grafiky.

Barel
Návštěvník
Barel

ještě večerní aktualizace: v archivu čt je ta reportáž už dostupná, takže se na ni můžete každý kouknout, pokud chcete. Já jsem se na ni tedy ještě jednou podíval, protože poprvé jsem se nedokoukal do konce. Problém je v tom, že do reportáže o Osvětimi jsou zamontovány záběry americké techniky a bývalého amerického velvyslance Schapira z jakési pietní akce, které zřejmě patří do následné reportáže o osvobozování Chebu; jestli jde o úmysl, nebo o diletantismus, nejsem schopný posoudit. Třeba si jenom někdo v čt myslí, že kdo osvobodil Cheb, tak asi i Osvětim, nevím… názor na kvalitu zpravodajství či případnou manipulaci si můžeme udělat každý sám. Můžete si říct – dobře, někdo se spletl, může se stát – jenže: dovedete si představit, jaká hysterie by se strhla, kdyby třeba k reportáži o osvobození Plzně dávala čt na pozadí obrázky ruských tanků a maršála Koněva? 😉

Roman
Návštěvník
Roman

Podívejte se výše – podle twitteru velvyslanectví USA v Dánsku i podle EU už osvobodili Osvětim Američané.

weissbach
Návštěvník
weissbach

Podávají to po kapkách. Nic nesouvisí s ničím…

Andrej Vyšinskij
Návštěvník
Andrej Vyšinskij

Jen čtu, TV nemám a i kdybych měl, ČT bych nesledoval – ale je to dostatečné – každý, kdo neví (a čím dál tím méně lidí ví) si opravdu spojí dle obrázku osvobození Osvětimi s americkou armádou. Fuj. A to nejsem pan VK, abych měl nějaké významné informace, jen se koukám kolem sebe – říkal jsem to už před několika lety, že tomu tak bude s celým osvobozením, SSSR, pokud se o něm bude ještě vůbec mluvit, tak jen jako o agresorovi.

Roman
Návštěvník
Roman

Nevím jak teď ČT, ale vím, že k osvobození Osvětimi se hlásili sami Američané na twitteru velvyslanectví USA v Dánsku (https://twitter.com/usembdenmark/status/1221727339358445569), ked doslova uvedli “Dnes je Mezinárodní den památky obětí holocaustu. Před 75 lety osvobodili američtí vojáci tábor Osvětim-Birkenau.”

A osvobození Osvětimi připsala spojencům i EU v projevu k výročí osvobození (Lejnová, Sassoli) slovy “Před 75 lety spojenecké síly osvobodily nacistický koncentrační tábor Auschitz-Birkenau” https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_90

Přepis dějin na plné obrátky.

Mimochodem, podle primátora Parduic Hradeckého i Pardubice osvobodili Američané.
2015 https://denikreferendum.cz/clanek/20113-pomnik-okupantu-musi-pryc-rozhodli-v-pardubicich

Roman
Návštěvník
Roman

Ted jsem shlédl tu reportáž a kromě manipulativní obrazové dokumentce (americká technika, Shapiro), mne zaujala ještě druhá pasáž.

Redaktorka říká: “Teď se přesuňme prosím na konec války, protože si připomínáme pro tehdejší lidi příjemnější událost. Připomínáme si 75 let od osvobození Chebu americkou armádou jako prvního většího města na území dnešního Česka.” Reportáž je vysílaná 27.4.2020.

Ale Brno je mnohem větší město než Cheb a Brno bylo osvobozeno Rudou armádou už 26.4.1945.

Takto ČT lže v přímém přenosu.

Ta reportáž je zde, aby to nemusel někdo hledat (čas 8:07) https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/220411058270427/

Roman
Návštěvník
Roman

Teď jsem objevil ještě jednu reportáž ČT o tom, jak sovětští vojáci DORAZILI do Osvětimi (a to slovo ta špína redaktorská zdůtazňuje) a vysvětluje, proč záměrně nepoužívá slovo OSVOBODILI, protože Sověti prý už neměli koho osvobozovat, neboť v Osvětimi už zbyli jenom slabí a nemocní.

https://www.youtube.com/watch?v=AZfvnnqToUk

To je neuvěřitelný odporný hnus, co si ti náckové z ČT dovolují.

Dobroděj
Návštěvník
Dobroděj

Velvyslanectví USA v Dánsku na svém Twitteru zveřejnilo zprávu o tom, že nacistický koncentrační tábor Auschwitz Birkenau (Osvětim) „byl osvobozen“ americkou armádou.

Po kritice uživatelů diplomatická mise uznala svou chybu a uvedla, že tábor osvobodily sovětské jednotky, původní text ale neopravila.

Der Spiegel připsal osvobození Osvětimi americké armádě
Německý týdeník Der Spiegel „omylem“ na jedné sociální síti zveřejnil zprávu o tom, že koncentrační tábor Auschwitz (Osvětim) prý osvobodili Američané. Ve zprávě se uvádí, že Auschwitz byl největším nacistickým táborem smrti a že před 75 lety ho osvobodila americká armáda.

Na tuto zprávu upozornili německy mluvící uživatelé webu. Poté se týdeník omluvil za „nanejvýš trapnou chybu“ a podotkl, že kritiku na svou adresu bere jako „spravedlivý trest“. Der Spiegel přitom původní zprávu opravil a teď v ní stojí, že koncentrační tábor osvobodila Rudá armáda.

weissbach
Návštěvník
weissbach

Dnes přeřeknutí, zítra běžná součást zpravodajství…

cenda
Návštěvník
cenda

Der Spiegel byl založen pomocí peněz CIA, je to dobře dohledatelné.

Roman
Návštěvník
Roman

Ale ten původní příspěvek zůstal na twitteru také (a je tam dodnes). Pouze tam přibyl další příspěvek, který říká, že Osvětim osvobodila Rudá armáda. To jenom pro upřesnění. Osobně myslím, že ten lživý příspěvěk měl z twitteru zmizet.

4fun
Návštěvník
4fun

Sme roztopily troubu až do běla, jukli dovnitř, do roku 2045, bylo tam zrovna nějaké zpravodajství prezentované takovým hologramem, něco jako ti anal-itici a lamentátoři co právě teď plkají na ČRo Židožurnál Plus …

… prý nás před 100 lety osvobodila izraelská armáda 😐

anonym
Návštěvník
anonym

Podstatne je, ze na obrazovce jsou veci, ktere nejsou vazany na Rusy. Jedno z jake doby, ale “nedycha” to Ruskem. Proste salamova metoda a pomale podsouvani. Jen dusledne vsimavym to nesedi a ostatni si sami budou stezovat, az tam za nekolik let daji misto americke techniky ruskou.

Alanis
Návštěvník
Alanis

To Wollnerovo vypatlané nukleární prase ztrácí zábrany. Obrázek je vypovídající. Asi vyslaný ruský specialista na Koláře bude mít víc práce.