Prvním svobodným zednářem byl Adam, fíkový list je symbolem zednářské zástěry. Zednářský...

Prvním svobodným zednářem byl Adam, fíkový list je symbolem zednářské zástěry. Zednářský sloup na pražském hradě. Videa

Prvním svobodným zednářem byl Adam, fíkový list je symbolem zednářské zástěry. Zednářský sloup na pražském hradě. Videa

Svobodné zednářství je téma natolik zprofanované, až už nikoho nezajímá a jen máloco kolem něj zaujme i mě. Ale jednak – vkládám k tématu článek a dokonce i video a nakoplo mě k tomu to, že v sobotu jeden televizní kanál odvysílal dokument s názvem “Svobodní zednáři” a zadívala jsem se, ač se mi samotné nechtělo. Následně jsem zjistila, že dokument je výjimečný v tom, že svobodné zednářství popisuje v souvislosti s kořeny jeho vzniku tak, jak jsem o nich před časem psala v sérii článků O potopě světa, bohužel, ani dokument nehovoří o tom, že svobodné zednářství má kořeny v Egyptě. A to mě donutilo dokument vyhledat a vložit a především doplnit o to, co v něm nebylo řečeno, ten Egypt. V neposlední řadě – mnozí se mě ptají, jak  jsem to myslela se zednářským symbolem na pražském hradě a v článku jim snad alespoň částečně odpovím. A nakonec zmíním, jak je Česká republika (čímž není žádnou výjimkou) svobodným zednářstvím prožraná.

První část –  video a postava Chírama Abífa

Video je m.j. o tom, jak svobodné zednářství spojuje nejvyšší představitelé vlád celého světa, jak významná je role Anglie a Skotska a o tom, jak jsou všechny tajné obřady spojovány s postavou Chírama Abífa, údajně fiktivní postavy zavražděného stavitele chrámu krále Šalamouna, ve videu část od cca 17.15:

Kromě jiného je video zajímavé i zmínkou, že kromě Židů a Slovanů Hitler vraždil také svobodné zednáře.

Druhá část – postava Chírama Abífa má kořeny v Egyptě a v židovském národě

Ač video, které jsem dohledala pouze ve slovenské verzi, zmiňuje práci dvou svobodných zednářů třetího stupně, kteří se na vlastní pěst vydali pátrat po kořenech fiktivní postavy Chírama Abífa a objevili je až v Egyptě, stejně jako původ tajných obřadů, praktikovaných zednáři, ve videu o Egyptě není ani zmínka. Tuto část tedy doplním tak, jak jsem ji v knize Christophera Knighta a Roberta Lomase “Klíč k Chíramovi”  sama vyčetla a jak jsem o tom před časem psala:

Svobodné zednářství, Chíram Abíf a Šalamounův chrám ve Skotsku

Muž jménem Chíram Abíf je zásadní postavou svobodných zednářů. Jak popisují dva svobodní zednáři, jejichž kniha mi v mnohém osvětlila sumerské a egyptské kořeny naší současnosti a kteří dosáhli třetího stupně zednářského zasvěcení (žák, tovaryš, mistr), v zednářských obřadech zaznívá jméno Chíram Abíf. Z vlastní iniciativy se oba vydali pátrat po stopách této záhadné postavy, hledajíc přitom v Bibli, kde o ní nemá být ani zmínka, a hledajíc dále v egyptské historii, kde měli nalézt vysvětlení. A popis tajných egyptských obřadů zmrtvýchvstání krále Hora ve velkém připomíná zednářský obřad zasvěcení, ze všeho nejvíce však připomíná vraždu egyptského krále Sekenenrea (a kdo jiný by to mohl posoudit lépe, než svobodní zednáři, kteří si obřady osahali na vlastní kůži).

V zednářských obřadech má být egyptský obřad iniciace krále spojen s postava Chíráma Abífa, přičemž Chíram Abíf už nepředstavuje zavražděného egyptského krále, který nechtěl prozradit tajemství obřadu, ale vrchního stavitele Šalamounova chrámu, zavražděného proto, že nechtěl prozradit stavitelská tajemství. Poslední, vraždící úder kamenem, měl mířit na jeho čelo a on při něm měl přijít o jedno oko stejně, jako egyptský král Sekenenre. Poté, co prorok Ezechiel Židům vytkl, že o Šalamounův chrám přišli kvůli svému přílišnému ovlivnění tajnými učeními Egypta, měla být v tajných obřadech postava Sekenenrea nahrazena postavou jménem Chíram Abíf, která je v zednářství uctívaná do dnešních dnů.

Svobodozednářská rituální vražda Chírama Abífa postavami Jubelo, Jubela a Jubelum

Obřad zmrtvýchvstání, při kterém je adept nesen na nosítkách se zastaveními ve čtyřech rozích tajné místnosti, které mají symbolizovat čtyři světové strany – totéž činili Egypťané u obřadu iniciace krále v Boha Hora. 

Tajemství Egypťanů a Židů – obřad zmrtvýchvstání

Vraždu egyptského krále Sekenenrea měli spáchat bratři toho Jozefa, který se za vlády hebrejských Hyksósů těšil vysokému postavení (více zde). Když o pár století později prorok Ezechiel promlouval k Židům v babylonském zajetí, měl jim vyčíst, že o své království přišli proto, že v Šalamounově chrámu prováděli „tajná mysteria egyptského původu“. A měl pronést i větu, která je uvedena v knize Genesis: „Jejich tajemství se nedomáhej, moje duše, s jejich spolkem nebuď spojena, má slávo, neboť v hněvu zavraždili muže a svévolně vyvrátili zeď“.

Lebka zavražděného egyptského krále Sekenenrea Tao II., která se stala předmětem mnohých zkoumání, viz zde či zde

Pokud je teorie oněch dvou pátrajících zednářů pravdivá, pak svobodné zednářství má kořeny v době před koncem 2. tisíciletí př.n.l. a pokračování ve stavbě Šalamounova chrámu, tzn. kolem roku 1000 př.n.l. A jak bylo popsáno výše, existuje teorie,  že kumránská sekta židovství, ve které měli být Jan Křtitel a Ježíš připravováni na roli nosných „sloupů“ židovského království, byla pokračováním dávných tajných učení, pouze s tím rozdílem, že postava Sekenenrea dostala záhadné jméno Chíram Abíf.

Z toho se ovšem dá dedukovat, že už sám Ježíš byl svobodným zednářem (že byl tesařem, to by s tím i ladilo) – ale že jeho skutečně božské poslání způsobilo, že se vzepřel i samotným Židům a stal se nepohodlným rebelem tím, že tajná učení prozrazoval všem.

Tím se ale může potvrzovat, že smrtí Jana Křtitele a smrtí Ježíše přišel egyptsko-hebrejský tandem o možnost mít své království (a tím o moc zjevnou a legální) a nezbylo mu, než navenek přijmout papeže a monarchy, avšak skrytě je (později také prezidenty a vlády) ovládat. A přes tajné společnosti a tajné obřady na tyto posty dosazovat jen takové kandidáty, kteří budou zárukou kontinuity moci tak, jako tomu bývalo v časech slávy Egypta. Moc byla rozdělená na zjevnou a skrytou, přičemž skrytá tahala a dosud tahá za nitky dění.

Skrytá moc v průběhu dvoutisíciletí měnila svá sídla a poté, co zakořenila v Římě, v souladu s geopolitickým děním přesouvala centrum světské moci, ač papež, kněžský sloup, zůstával na svém místě. Kolem 8. století, v době, kdy Římská říše už byla minulostí (a kdy se už dvě století šířilo další monoteistické náboženství, stavějící na proroku Mohamedovi a Bohu Allahovi), byla světská moc soustředěna v Benátkách, kde se z ní vyvinula tzv. černá šlechta. Z Itálie se centrum přemístilo na holandskou šlechtu (dosud je velmi silná), později do Německa, až zakotvilo v Británii, kde se sešly dva základní body světské moci: silná monarchie a silná pokladnice (banka).

Potvrzení tohoto centra můžeme na britských ostrovech vidět ve Skotsku, kde byla v 15. století postavena věrná kopie Šalamounova chrámu – prvního od doby zboření jeruzalémského. Za pozornost stojí, že to bylo zakrátko na to, kdy byl zakázán Řád templářských rytířů (který vznikl právě na půdě Šalamounova, později Herodotova chrámu a který kromě koncentrace bohatství neměl mít jiný zájem, než nalézt tajné svitky, objevené mnohem později jako kumránské), ale to by bylo na dlouhé psaní. Podstatným je fakt, že ve skotském Rosslynu byl postaven chrám, kopírující chrám Šalamounův, dnes známý jako Rosslynská kaple :

Rosslynská kaple ve Skotsku, dokončena v roce 1484, jejíž symbolika je plná keltských, egyptských, židovských a templářských a zednářských motivů, zdůrazněny jsou především dva sloupy u vstupní brány, jako tomu je u babylonské Brány Ištar. Ale nechybí ani motivy americké, ač Amerika ještě nebyla oficiálně objevena. 

Kořeny toho, jak se na britské ostrovy dostala architektura a s ní symbolika babylonská, egyptská a židovská, můžeme sice hledat v tom, že těsně po potopě světa se měl z tehdejší „kolébky civilizace“, ze Sumeru, rozšířit praindoevropský národ m.j. i na území Skotska, Irska a Anglie a kde se měl vyvinout v keltský. Ale další kořeny můžeme hledat v tom, že hlavním architektem Rosslynské kaple byl lord William St Clair , údajně templář, který ji měl nechat vybudovat jako útočiště zakázaného Řádu templářských rytířů a který se zakrátko stal velmistrem Velké lóže skotské (více zde).

Jestliže v úvodním videu je řeč o postavě Chírama Abífa a zásadní roli Británie ve svobodném zednářství, v dalším je zjevné, že vším jde o pokračování Egypta a egyptského propojení s židovským národem.

Třetí část – svobodné zednářství staví pilíře své moci, jeden je i na pražském hradě

Že svobodné zednářství si libuje v symbolech, to už je nošení dříví do lesa, kromě symbolu pyramidy jsou jeho hlavním symbolem vždy dva sloupy, pojmenovány Jachim a Boaz, které spojuje princip šalom (viz zde). Sloupy jsou rozestavěny po celém světě, obzvláště pak v místech, která v řízení světa plní zásadní roli. Jedním z takových míst je i Praha, kde ihned po vzniku samostatné republiky byl zbourán Mariánský sloup, cituji: “Mariánský sloup (jeho stavba byla dokončena 30. září 1650) byl vysvěcen 13. července 1652 za přítomnosti císaře Ferdinanda III., což ukazuje na to, že šlo o záležitost politickou. Nápis na jeho podstavci zněl: „Panně rodičce bez poskvrny počavší za obhájení a osvobození města tuto sochu staví zbožný a spravedlivý císař“. Na vrcholu sloupu byla socha Panny Marie, šlapající po hlavě draka, který symbolizuje poražené protestanty — kacíře, a na podstavci sloupu byla čtyři sousoší obdobné symboliky — zneškodnění kacířů v podobě ďáblů bojujícími anděly, majícími v ruce kříž a meč, tj. symboly duchovní a světské moci.”

Prvním svobodným zednářem byl Adam, fíkový list je symbolem zednářské zástěry. Zednářský pilíř na pražském hradě. Videa

Sloup již nikdy nebyl obnoven, ač se o to vedly velké spory (více) a o deset let později byl v Praze postaven jiný sloup, a to sloup na území pražského hradu:

Žulový monolit – Pražský hrad, III. nádvoří , více

A žulový obelisk na pražském hradě je tím, o kterém nedávný host Adama B. Bartoše v přednášce na téma “svobodných zednářů” hovořil s tím, že v Česku nebude dobře dokud. nebude odstraněn, viz video v čase cca 9:50. PhDr. František Krejča v přednášce Svobodné zednářství a naše doba, 20. dubna 2015 m.j. řekl, že prvním svobodným zednářem byl Adam, čímž se opět dostáváme k Egyptu a počátkům naší biblické kultury.

Čtvrtá část – české postavy

Bude tomu rok, kdy v Praze bez velkého mediálního zájmu proběhlo zasedání Lions Clubs International (LIC). Lions Clubs je jedna z největších mezinárodních humanitárních organizací. Zakladatelem klubu je Melvin Jones, jeho ústředí je v Oak Brook, Illinois, USA, klub existuje od roku 1917 a jeho setkání proběhlo poprvé v „Distriktu 122“ 

Zasedání distriktu 122 – nebylo by správnější nazvat jej zasedáním odnože globálního prediktu?

O tajemném Lvím klubu kdysi psala indes, cituji:

Stát se jedním z nich není úplně snadné. Nové členy celosvětová organizace Lions Club pečlivě prověřuje. Její činnost ale není tak tajuplná, jak by se mohlo zdát. Klub slouží hlavně k setkávání místní honorace a pořádání charitativních akcí. V Česku Lví kluby na dobročinné účely rozdají statisíce korun. V Česku podle webu celosvětové lionské centrály funguje 27 klubů. Ty jsou volně sdružené v československém distriktu, jehož guvernérem byl do konce června pražský právník Oldřich Choděra. Současným guvernérem je Slovák René Hudzovič. Weiss odhaduje počet členů československého distriktu na 1 200.

Představitelé klubů se shodují, že tituly před jménem a vysoké společenské postavení nejsou podmínkou ke členství. „Vítán je každý, kdo je ochotný svůj volný čas bez nároku na odměnu věnovat této činnosti,“ tvrdí Jiří Mareš z plzeňského klubu. Realitou však je, že převládají podnikatelé, univerzitní profesoři, lékaři, bankéři či právníci. A někde nechybí ani politici, i když třeba právě plzeňský klub je cíleně apolitický,” – více zde a zde.

Ono ale stačí, kdo je zakladatelem tajemného klubu:

Melvin Jones, zakladatel LIC

A dále už doporučuji jen shlédnout bohatou fotodokumentaci, kdo všechno z české politické a jinak veřejné scény se v rámci tajemného Lvího klubu účastní setkání – od Havla, přes Duku k Bhémovi či Vesecké, resp. jak se vaří česká politika (bez ohledu na to, že jeden doktůrek to zřejmě se svým pocitem moci přehnal). A jak jinak v případě tajemného klubu – jistě neznáme všechny. Tak až taková je cesta od úvodního videa, tzn. od Egypta, po naši současnost.

-Pozorovatelka- 7.3.2016

 

 

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Archa
Návštěvník
Archa

Abych pravdu řekl, jsem již zcela z těch všech dohadů a poznatků zmaten jak včela v zimě.. Neuplyne den aby se neobjevilo něco nového nezapadajícího do starého či vyvracelo objevené tak skálopevně vypadající na konečnou pravdu..
Nicméně sleduji ony debaty zde již celkem dlouho a poradím Vám, a to jak diskutujícím, tak adminům, pozorovatelce a spol. aby jste urychleně zkusili založit ještě nějaké fórum vhodné pečlivějšímu projednávání, je potřeba hledat a doplňovat analogii, rozkouskovávat fakta a vylučovat fikce respektive lži. A to už s důkladnou péčí, nikoliv jen tou kterou si dávají autoři textů a následně několik diskutujících zde v komentářích, ale podstatněji dát hlavy dohromady těch lidí jenž se zde hodlají domoci pravdy. Bude potřeba rozebrat každou dějinou linii, označit páteř problému i směr, ale co hlavně, odlechčit trochu vrtáním se v minulosti a začít uvažovat i nad budoucností. Respektive započít protiútok poznáváním a rozdáváním všeobsažného poznání, uvědomnění si budoucích kroků GP a započetí kroků nejen jim šlápnout na krk, ale zpřetrhat ty nitky, ty plány jenž se lidskou historií táhnou jak smrdutý odér. A to dříve než k tomu nebude prostoru.. Mnoho křesťanů přede vším strká hlavu do písku, čekajíc až to zase ježíš zpraví, já si zas myslím, že by to mělo dát do pořádku samo lidstvo.
Lidé dají-li se dohromady (alespoň pár) tu moc mají zpřetrhat ten tisíci letý plán ala Orwell, ale musejí dříve než si všichni budeme jen ty své pravdy předříkat na kavalci v žaláři.

Jen o vzniku světa existuje několik analogií, namátkou od křesťanů, slovanů, kreacionistů, evolucionistů, mimozemšťanů, ezoteriků ad. a čert se v tom vyznej.. roztřiď co může být pravda a co ne když i na Ježíše existuje několik teorií.

Pozorovatelka započala pěknou analogii historie ve svém díle o potopě, věřím, že postupným dalším doplňováním či novými názory by se z toho dalo učinit mnoho finálních závěrů, ale to se nedá vyřešit debatováním v komentářích a už vůbec ne někdo sám, ale kolektiv, kolektiv hledajících, rozumných jenž se sem vracejí. Tudíž zamyslete se..
Budeme muset začít něco konat.
Ne pro bílou rasu, ne své ego, ale pro spravedlnost, udržení rozumu, slušnosti a budoucnosti..
Informací je velmi mnoho a odkazy či alespoň jejich výtahy postupně zapadají i v naších povědomích..
Poslední dobou jsem narazil na tyto odkazy http://bnw-nwo.wz.cz/acharya/origin5.htm
a také počtěte zde
http://dharter.mzf.cz/sumersko-faraonska-pokrevni-linie/
Souhrně o Zika
https://vlkovobloguje.wordpress.com/2016/02/12/o-viru-zika-na-serveru-infowars-i/#more-943897
A mnohé další, vždyť to znáte. Je celý příběh od Hospodina pravda, jeho kniha pravá či jen pouze klamem? Mýlí se evoluce, mýlíme se mi a kdo je ten zlí? Miliony otázek, miliony polopravd a jedna odpověď schází..
Je mi líto, že nyní píšu za pochodu, rád bych si s Vámi povídal, jste rozumní lidé s mocí to rozlousknout, analytičtí, zvídaví, jinak bych se sem tak často nevracel, ale zkusme se zamyslet, že síly budeme muset napnout společně ač nám za to lidstvo poděkovat nemusí.

Mimojiné k debatě tohoto článku, mohl by mi někdo fundovaně odhalit jaký je tedy výrazný rozdíl mezi těmi zmiňovanými pravými křesťany, prvnímy křesťany, někde zas označovanými jako židokřesťany, těmi jenž následovali JEŽÍŠOVO UČENÍ od prvního dne a jinde zase jinak psanými paralelními SKUTEČNÝMI ŽIDY s velkým Ž.?
Kde se z těchto kristovských následovníku a proč odloučili Chazarští Židé, za čím v historii stojí, či je Talmud, kdo doopravdy Mojžíšovi našeptával za hořícím keřem a kam do toho zapadají Jezuité, Jezídi a sluneční Kurdové?
Tento galamatiáš píši naprosto schválně v nadsázce toho kdo si dovolí odpovědět..

Mějte dobrý den poutník W.

Jaromír Štěpán
Návštěvník
Jaromír Štěpán

Ježíš byl žákem tzv Tří Králů. Tři Králové nebyli tři. Šlo o několik desítek osob, které přišly s karavanou. Tito lidé přišli z oblasti, které se dnes říká Čína. Přišli hledat energeticky výjimečně dobře vybavené lidské jedince. Vyškolili tyto jedince k ovládání vlastních instinktů, pudů a reflexů při napojení na absolutní Energii – Lásku. Nejznámějším z nich se stal Ježíš z Nazaretu. Když se vrátil ze školy, spolu s energetickými partnery, které si sám vybral (12 osob, podle pravidel Proměn), potom započal šířit své dovednosti a znalosti. Následně nastarovali Proměnu, která přivedla k tomu, že Čína byla postupně ochráněna před nájezdníky přirozeným způsobem. Nastartovali všechno to, co dnes Čínu opět přivedlo na přední pozice.
Pravidla sloužící k inspiraci této akce, byla formulována zhruba 2570 let před n.l. Dnes, 2016 let po narození Ježíše, naše společenství tzv západoevropského křesťanství, představuje závěrečnou etapu výstavby Velké Čínské zdi. Bez cihel, bez kamene, bez malty. Až budu usínat na posteli s nebesy pod hvězdnou oblohou, budu přemýšlet, kdo má klíče od bran v jejích zdech…

Ščors
Návštěvník
Ščors
tana
Návštěvník
tana

Nedaleko Prahy je hora z nefritu, a na ní stojí záhadný hrad…..

bantustan.czechia
Návštěvník
bantustan.czechia
tana
Návštěvník
tana

Existují-li nějaké jiné bytosti, tak jistě mají techniku, která jim umožňuje sledovat naše TV . A v tom případě se, pokud je to možné, Zemi vyhnou. Pokud to možné není, tak nás vyhubí. Nic lepšího, než osud obyvatel Sodomy a Gomory nás nečeká.
Jsme veš v galaktickém kožiše.

Jan Hofírek
Návštěvník
Jan Hofírek
hamm
Návštěvník
hamm

“sám Ježíš byl zednářem”
to už nelze ani nazvat drystáním, to je už něco o mnoho horšího.

Thom
Návštěvník
Thom

Svetu by pomohol návrat do doby kamennej a začať nanovo s čistým štítom.

Kazatel-Mt24-Z.j,12,13
Návštěvník
Kazatel-Mt24-Z.j,12,13

ČT zas z naroda udělala špiny a media zase veřejně lžou!!!v pořadu 168 H……!!!!! ja sem křestan a mám strach na Jaře nebo v Létě Vláda bere 200 000 uprchliku mozna aji vice 350 000 za zady lidi!!!
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10117034229-168-hodin/216452801100306/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10117034229-168-hodin/216452801100214/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10117034229-168-hodin/216452801100207/

Forever
Návštěvník
Forever

Co se týče toho sloupu na Pražském hradě, tak ono záleží, jak je energeticky nastavený, jestli na pozitivní energii nebo na negativní energii. Podle toho také bude vysílat do okolí danou energii. Obávám se ale, že teď to vysílá negativní energii, takže jsou dvě možnosti:

1. zbourat
2. nastavit energeticky na pozitivní energie nebo minimálně neutralizovat negativní energie

Je to něco jako třeba s kostelem – může tam být shromažďována negativní a manipulační energie nebo naopak pozitivní energie – také záleží na příkladech – třeba právě římskokatolické kostely jsou spíše naplněné negativní energií – ale kvůli tomu to snad není nutné bourat, jak by chtěl pan Kohout 🙂
Viz: https://www.youtube.com/watch?v=yPqzm-QPlA0

Co se týče toho Mariánského sloupu, tak to není o moc lepší svinstvo, než teď negativně energetický sloup na Pražském hradě. Konkrétně ten zbouraný Mariánský sloup byl ve skutečnosti symbolem porážky českých protestantů a české reformace a také symbolem budoucího duchovního středu Evropy pod nadvládou Vatikánu.
Významným svědectvím o tom, jak důležitá úloha byla sloupu přisuzována, je
Škrétův obraz, známý z rytiny z roku 1661, na které je tento mariánský sloup chá­pán jako budoucí duchovní střed římskokatolické Evropy.
comment image
Zobrazená mapa Evropy:

zřejmě ukazuje, kam až měla sahat moc tohoto sloupu. Zahrnuje nejen jižní a jihozápadní
římskokatolickou Evropu a střední Evropu obsazenou po vestfálském míru, ale i východ a sever Evropy, které patřily pravoslavným a protestantům. Bylo tak nepřímo
naznačeno, že tento sloup má být středem budoucí tzv. jednotné Evropy, ovšem s jediným ná­boženstvím, a to potridentským římským katolicismem (tridentský koncil, konaný 1545-63, odmítl jednat s protestanty).
Za znovupostavení sloupu orodoval po Sametovém převratu kardinál Tomášek a mocná vatikánská lobby o to znovupostavení sloupu velmi usilovala. I mnoho tehdejších havlistů se zasadilo o znovupostavení Mariánského sloupu. Jo, Havel a spol. měli jaksi velmi “dobré poměry” s Vatikánem.

Znovupostavení sloupu by bylo něco jako stavět památník ke vzniku Protektorátu Čechy a Morava. Mariánský sloup je symbolem papežské totalitní moci a navíc jde o tvz. MARIÁNSKÉ MODLÁŘSTVÍ – a Bible MODLÁŘSTVÍ přísně ZAKAZUJE. Viz:

Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Neměj žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si MODLY v podobě ČEHOKOLI nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. NEKLAŇ se jim a NESLUŽ jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. (Exodus 20,1-7)

Deuteronomium 4:25 … Jestliže se pak zvrhnete a vytvoříte si modlu v JAKÉKOLI PODOBĚ, spácháte v očích Hospodina, svého Boha, zlou věc…

Deuteronomium 27:15 … „Zlořečený, kdo vytesá či odlije modlu, ohavnost před Hospodinem, výtvor šikovných rukou, i kdyby…

1. Jan 5:21 …On je ten pravý Bůh a věčný život. Vyvarujte se model, drazí! …

9 Tehdy mi řekl: „Piš: Blaze těm, kteří jsou pozváni k Beránkově svatební večeři.“ A dodal: „Toto jsou pravá Boží slova.“ 10 Padl jsem tedy k jeho nohám, abych se mu klaněl, ale on mi řekl: „Pozor, nedělej to! Jsem JEN BOŽÍ SLUŽEBNÍK, tak jako ty a tvoji bratři, kteří mají Ježíšovo svědectví. KLANĚJ SE BOHU!“

…nečinili pokání ze skutků svých rukou; nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene a dřeva, které nevidí, neslyší ani nechodí… (Zj 9:20)

Mariánské modlářství patří mezi nejhorší modlářství na světě, nejdále v této ohavnosti zašel jezuitský řád, který doslova stavěl na modlářském uctívání Panny Marie – POZOR, ve SKUTEČNOSTI jde o uctívání babylonské královny Semiramis v křesťanském rouchu!!!!!!!
Římskokatolický systém ve skutečnosti NEMÁ s původním křesťanstvím NIC SPOLEČNÉHO, ale jde ve skutečnosti o pohanský systém uctívání Baalova (Satanova) kultu v křesťanském rouchu. Nic víc, nic míň.
comment image
comment image
comment image
comment image
comment image
Bacha na Vatikán a zejména jeho nástroj – jezuitský řád v čele s generálem jezuitského řádu – ČERNÝM PAPEŽEM – černý papež má dokonce už celé staletí a zejména v současnosti ve světové hierarchii vyšší pozici před americkými chazaro-zednáři – Černý papež má v současnosti NEJVYŠŠÍ POSTAVENÍ ve světové hierarchii.
comment image

bantustan.czechia
Návštěvník
bantustan.czechia
tana
Návštěvník
tana

Vymysleli ho, stejně jako ten dole v zahradě Na valech, Masaryk s Plečnikem, oba svobodní zednáři, aby “narušili” dráhy kostelů vycházející z kaple Sv. Václava.
V Praze byla důležitá kaple, která “patřila” společnosti Kruhu a kladiva uprostřed Karlova náměstí /zbořena za Josefa II/, pod Karlovým náměstím se do bombardování Prahy Američany /za pěkného počasí/ necházely zajímavé podzemní prostory, dnes pravděpodobně nepřístupné.
Znaky svobodných zednářů je poseta nejdůležitější jejich pražská stavba, Orloj, kde je dobře viditelný znak, v té době již několik let zesnulého, Mistra Petra Parléře / Parléř – pilíř/.
Další významnou stavbou Prahy je letohrádek Hvězda, ale i malá a lidem skrytá věž na Malé straně , kde prováděl pozorování Mistr Kelly.
Pak tu máme 2 významné hrady, jeden na Nefritové hoře /soukromý/ kde od války do 90-tých let sídlia armáda – odposlechy leteckého provozu / prý zasahovaly až nad kanál La Manche/, hrad Houska s “vchodem do pekla”, no a Poděbrady – dříve vysílač telegrafu, odkud se mimořádně dobře šíří elektromagnetické vlny.

Lex DRUID
Návštěvník
Lex DRUID

Kdo je Angela Dorothea Merkel?
Budete zírat, ale přestanete se divit.
http://6b.cz/06h

bantustan.czechia
Návštěvník
bantustan.czechia

Leben,Tempo,Aktivitat,DAS IST DEUTSCHLAND https://www.youtube.com/watch?v=c2EyAJ26ctM&feature=youtu.be

bantustan.czechia
Návštěvník
bantustan.czechia