Projekt „Zem“ – Koniec temných síl. Pokračovanie článku „Ako to bolo s...

Projekt „Zem“ – Koniec temných síl. Pokračovanie článku „Ako to bolo s temnými silami a podnety pre praktické uplatňovanie slovanskej vzájomnosti”

Projekt „Zem“ – Koniec temných síl. Pokračovanie článku „Ako to bolo s temnými silami a podnety pre praktické uplatňovanie slovanskej vzájomnosti”

Redakce AE News u příležitosti oslav slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje přináší naprosto nezvyklý článek od našeho čtenáře ze Slovenska, který velmi podrobně rozebírá spojitost mezi slovanskými kořeny a vyššími procesy řízení na této planetě. Způsob a pojetí textu je podle mého názoru určen hlavně lidem s rozšířeným obzorem vědomí o kvantové fyzice, teroriích N-prostorných vesmírů, o problematice telomerů DNA a zkracování dlouholetosti a přesně z tohoto důvodu nepřístupnosti široké laické veřejnosti nepublikuji více informací o Syndikátu, protože by v této chvíli kvůli nedostatečné rozvinutosti neurálního myšlení lidí už nebyly texty pochopeny, což se bude asi týkat i tohoto článku. Zde v případě tohoto článku může vyvstat více otazníků než odpovědí, nicméně text je natolik komplexní k tématice slovanství, že na dnešní sváteční den jsme museli tomuto článku dát prostor a doufám, že osloví více lidí. Tento článek sám o sobě je jenom úvodem do tématiky, v článku jsou vloženy dva PDF booky, které si můžete stáhnout. Poznatky obsažené v článku se nemusí shodovat s názorem redakce, text si ovšem zaslouží Vaší pozornost. Pozn. šéfredaktora.

Aktuálna situácia v našom bezprostrednom okolí, ako aj na celej Zemi, veľké množstvo ľudí  hľadajúcich poznanie,  posledný všeslovanský snem v Moskve, snahy o obnovu slovanstva a všeslovanskej vzájomnosti ma priviedli k myšlienke, aby som postupne zverejnil poznania, ktoré som získal, aby som umožnil tým ktorí hľadajú, pochopiť príčiny aktuálnej situácie a nesmierne možnosti, ktoré z nej plynú. Nasledujúce riadky sú vlastne iba upútavkou pre tých, ktorí budú mať záujem o obidva na seba nadväzujúce články, si ich môžu stiahnuť  vo formáte pdf.

Byť Slovanom je nielen veľká výsada, ale aj veľká zodpovednosť spojená s poslaním. Vo veľmi dávnej minulosti prvotné svetlé sily, v rámci hľadania „nástroja“ riešenia porážky temných síl, vyvinuli prvých Slovanov. Morálka svetlých síl sa tak stala základom Slovanov. Na tomto základe sa rozvíjala ich schopnosť tvoriť, evolučne rásť a popri tom aj rozvíjať  svoje mentálne schopnosti. Pred dávnymi vekmi osídlili títo Slovania aj Midgard Zem. My sme potomkami týchto Slovanov. Sme nositeľmi ich schopností, ich DNA. Morálka svetlých síl je našou súčasťou.  Je pravda, že to v súčasnosti nie je veľmi vidieť. Je to však v nás a iba na nás! Podmienky okolo nás sa zmenili. Stačí vykročiť na cestu poznania a osvojiť si nové poznanie, stačí sa zbaviť „nánosov“ niekoľko tisícročných modelov správania aplikovaných temnými silami do našich životov a do životov našich predkov. Stačí začať myslieť a konať ako Slovania. Nové poznanie je nástrojom, ktorý nám to môže pomôcť dosiahnuť. Nové poznanie nie je o náboženstve, nie je to ani o ezoterike. Poznanie  nevytvára žiadnu štruktúru a ani inštitucionalizovanú formu.

Temné sily

Pred 2,3×1029 rokmi sa vyvinul prvý „vírus temných síl“. Išlo o vznik princípu sociálneho parazitizmu, ktorý sa z 99% vyvinul zo samotného princípu vzniku života a z jeho následnej evolúcie.  Základným princípom sociálneho parazitizmu temných síl  bolo používanie „životnej sily“ (životná sila = primárne matérie, základný stavebný prvok podstát – duší – jemnohmotných tiel a tým aj podmienka ich ďalšieho života a ďalšieho rozvoja) nevyprodukovanej samotnou temnou bytosťou, ale  získanou násilím, manipuláciou a ľsťou od  fyzicky hmotných tiel iných bytostí (obetí) ktoré ju sami vyprodukovali a to pri paralelnom uplatňovaní princípu fyzickej likvidácie „silných jednotlivcov“ z radov obetí, ktoré by mohli vytvoriť prekážky pre uplatňovanie tohto základného princípu sociálneho parazitizmu.

Základné mechanizmy a opatrenia temných síl, postupne zavedené pred cca 18 300  rokmi aj na Midgard Zemi (pozri dielo А. М. Хатыбова), boli nasledovné:

 1. Výrazné skrátenie veku fyzicky hmotného tela človeka ako základné opatrenie na zabránenie vykonania celého poZemského vývojového cyklu podstaty počas jej jedného vtelenia.
 2. Vytvorenie systému myšlienkových foriem spoločných vedomí ľudí – nadorganizmov (egregorov) . Tieto nadorganizmy plnili nasledovné úlohy:
 • Nadorganizmy dali temným silám k dispozícii obrovskú kapacitu vzájomne prepojených nevyužívaných neurónov jednotlivých ľudí – svojich členov (rozumu a inteligencie – vedomia), ktorou si dopĺňali nedostatočné možnosti svojho vedomia vyplývajúce z ich vývojového obmedzenia.
 • Nadorganizmy získavali, zhromažďovali, používali a odovzdávali „životnú silu“ získanú násilím, manipuláciou a ľsťou od fyzicky hmotných tiel svojich členov, ktoré ju sami vyprodukovali, pričom za týmto účelom zo svojich členov vytvárali na jemnohmotnej úrovni vnútornú štruktúru poprepájanú enerovodmi „životnej sily“.  Nadorganizmy šírili morálky temných síl, morálku násilia, potratov, vrážd, mentálnych útokov, sexuálnej neviazanosti, chamtivosti, podvodov a klamstiev, a to prostredníctvom časti programov vytváraných a šírených nadorganizmami. Dôsledkom bolo v podstate zastavenie evolúcie podstát (duší, jemnohmotných tiel) vtelovaných na Midgard Zemi.
 • Prostredníctvom nadorganizmov na Midgard Zemi vytvárali temné sily aj členov „zlatej miliardy“ a „zlatého milióna“ ktorým následne tieto nadorganizmy aj poskytovali svoju ochranu a podporu.
 • Kvôli vykonávaniu riadenia, ovládaniu, manipulácii a kontrole členov nadorganizmov zhromažďovali tieto nadorganizmy informácie o svojich členoch a odovzdávali ich interventskému riadiacemu systému Midgard Zeme.
 • Nadorganizmy vytvárali svoje mentálne programy (mentálne riadiace príkazy – myšlienky spojeného vedomia nadorganizmu). Vytvárali ich ako svoje nástroje na riadenie, manipuláciu, ovládanie a likvidáciu svojich členov a to podľa inštrukcií interventského riadiaceho systému (slobodná vôľa jednotlivcov bola v skutočnosti iba ilúzia, niektorí si tento stav predstavujú ako matrix).

PDF Book č. 1

https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/Svetlan-Ako-to-bolo-s-temnými-silami-a-podnety-pre-praktické-uplatňovanie-slovanskej-vzájomnosti.pdf

Koniec „vírusu temných síl“ a opatrení temných síl
 • Pred 16×109 rokmi začala podstata s vedomím ohraničenej časti konštrukcie vedomia (nové pojmy sú vysvetlené v kompletnej verzii článku vo formáte pdf) tvoriť projekt „Zem“. Išlo o začiatok vytvárania našej slnečnej sústavy v jednom z veľkých vesmírov…
 • Pred 1,24×109 rokmi podstata s  vedomím pôvodnej ohraničenej časti prvotného neohraničeného vedomia (jen), vtelená do fyzicky hmotného tela vo vyvíjanej podobe Slovana, pokračovala v projekte „zem“ tým, že do vzniknutej slnečnej sústavy zapojila Midgard Zem…
 • Pred 3,1×108 rokmi podstata (duša, jemnohmotné telo) s vedomím pôvodnej ohraničenej časti vedomia (jen), vtelená do fyzicky hmotného tela vo vyvíjanej podobe Slovana, dokončila 1. evolučný skok. Dokončila ho prepojením podstát prvých Slovanov (po ukončení ich riadeného vývoja) s primerane vyvinutými fyzicky hmotnými telami prvých Slovanov čím, ako súčasť projektu „zem“  – nástroja na nájdenie „lieku“ proti „vírusu temných síl“, vytvorila bielu rasu Slovanov…
 • Pred 3,2×106 rokmi začali Slovania nazývať fyzicky hmotné telo s vtelenou podstatou s ohraničeným vedomím jen (neutrálne) menom Ra-m-cha. Fyzicky hmotné telo s vtelenou podstatou s ohraničeným vedomím jin (+) začali nazývať Roda prarodička a fyzicky hmotné telo s vtelenou podstatou s ohraničeným Vedomím JANG (-) začali nazývať Vyšeňa. Prvá podstata (duša, jemnohmotné telo) Slovana, práve s pomocou Ra-m-cha, Rodou prarodičkou a Vyšeňou, dosiahla evolučnú úroveň Boha (evolučná úroveň v rámci ktorej podstata obsiahla evolučné možnosti celej pyramídy vedomia)…
 • Pred 240 000 rokmi sa v rámci projektu „Zem“, cez osídlenie kontinentu Daária, udialo osídlenie Midgard Zeme Slovanmi. V tejto dobe bol vytvorený aj súčasný (obnovený po zlikvidovaní interventského riadiaceho systému) riadiaci systém Midgard V tomto čase Ra-m-cha stanovil konečný dátum preformátovania celej konštrukcie VEDOMIA, a to v rozsahu od možnosti jej zrútenia (zániku času a priestoru) a opätovného sformovania (v prípade neúspechu projektu „Zem“ by v tento deň „vírus temných síl“ dosiahol kritickú hranicu napadnutia celej konštrukcie vedomia na úrovni 62% organizmu – veľké vesmíry sa ako bunky organizmu konštrukcie vedomia vždy zrútili pri dosiahnutí kritickej hranice ich napadnutia „vírusom temných síl“ na úrovni 62%) až po možnosť jej viditeľného mentálneho preformátovania nasledujúcom po obnovení prepojenia všetkých vedomí a zlúčení všetkých úrovní celej konštrukcie vedomia do jednej úrovne s novými pravidlami mikrokozmu a makrokozmu, vrátane uskutočnenia 4. mentálneho evolučného skoku. Tento konečný dátum bol stanovený na 24.12.2016.
 • Pred 51 000 rokmi temné sily (podstaty, vrátane ich fyzicky hmotných tiel, ovládané „vírusom temných síl“) získali o realizácii projektu „Zem“ na Midgard Zemi čiastočné informácie (cca 10% informácií o skutočnom rozsahu a obsahu projektu).
 • Pred 49 000 rokmi temné sily podnikli prvý útok na Daáriu s cieľom zničiť Midgard Zem. Na útok použili svoju premiestnenú lunu (umelo vytvorené vesmírne teleso plniace funkciu prepravnej a útočnej lode) z ktorej na Midgard Zem útočili ľadopádom. Dôsledkom tohto útoku sa na Midgard Zemi zvýšila hladina morí a oceánov o cca 320 m. Útočiacu lunu obrancovia zneškodnili tým, že spôsobili jej výbuch, čím boli temné sily porazené. Časť úlomkov tejto luny dopadla na Midgard Zem, čím spôsobila posunutie Zemskej osi. Kontinent Daária sa následne potopil pod hladinu oceánu.
 • Pred 40 000 rokmi temné sily zmenili svoje rozhodnutie zničiť Midgard Zem na rozhodnutie ovládnuť Midgard Zem  a podnikli na Midgard Zem druhý útok. Tento útok nebol priamy. Útočili na iné planéty – iné Zeme, vďaka čomu docielili, že na Midgard Zem boli, obrancami týchto planét, presunuté tri ďalšie rasy utečencov s oveľa nižším evolučným stupňom vývoja ako mali vtedy Slovania – biela RASA. Úspešne tak na Midgard Zem doručili svojho „trójskeho koňa“, čo neskôr spôsobilo, že časť Slovanov na Midgard Zemi mohol ovládnuť „vírus temných síl“.
 • Pred 19 800 rokmi temné sily, prostredníctvom civilizácie Ebrov, podnikli na Midgard Zem svoj tretí útok – začali, tento krát úspešne, intervenciu celej našej slnečnej sústavy.
 • Pred 18 300 rokmi temné sily prostredníctvom civilizácie Ebrov, ovládnutím  Midgard Zeme dokončili ovládnutie našej slnečnej sústavy. Na Midgard Zemi nahradili jej pôvodný riadiaci systém vytvorený Ra-m-chom svojim interventským riadiacim systémom, čím spôsobili stagnáciu projektu „Zem“.
 • 12.1497 sa z dôvodu stagnácie projektu „Zem“ a v kombinácii s dôvodom značného priblíženia sa stanoveného konečného dátumu preformátovania celej konštrukcie vedomia (24.12.2016) s veľmi vysokou pravdepodobnosťou vynúteného zrútenia- zániku (až 99,8%) celej konštrukcie vedomia (z dôvodu likvidácie „vírusu temných síl“ pri dosiahnutí kritickej hranice jeho koncentrácie v celej konštrukcii vedomia na úrovni 62%) prišli na Midgard Zem podstaty (duše, jemnohmotné telá) Ra-m-cha, Rody prarodičky, Vyšeni – s pôvodnými ohraničenými vedomiami  a utajene začali pripravovať pokus o oživenie a následné úspešné ukončenie projektu „Zem“ spojené so zvrátením takmer istej možnosti vynúteného zrútenia celej konštrukcie VEDOMIA tak, aby sa celý projekt „Zem“ úspešne dokončil ešte pred stanoveným konečným dátumom preformátovania celej konštrukcie vedomia (podstaty Ra-m-chu, Rody prarodičky, Vyšeni pred týmto príchodom svoje aktuálne fyzicky hmotné telá definitívne odhmotnili, doba Ra-m-chu, Rody prarodičky a Vyšeni sa týmto odhmotnením definitívne ukončila). V tomto čase, v rámci celého organizmu – celej konštrukcie vedomia, „vírus temných síl“ napadol už 61,8% organizmu celej konštrukcie vedomia…
 • Od roku 1958 do roku 2007 sa na Midgard Zem vtelilo 545 pôvodných vysokorozvinutých podstát (vrátane väčšiny podstát známych slovanských Bohov) s prastarými primárnymi vedomiami so 4 rôznymi evolučnými úrovňami…
 • 545 spomínaných podstát, ktoré sa na Midgard Zemi utajene vtelili do fyzicky hmotných tiel (utajenie bolo tak hlboké, že vedomia ich fyzicky hmotných tiel mali kvôli bezpečnosti zablokované svoje schopnosti a vedomosti o minulosti svojej podstaty, ako aj o svojom poslaní) ,  ešte  pred dokončením projektu „Zem“, vykonalo tento krok dobrovoľne s cieľom plniť „svoju misiu“ –  úlohy v období zavŕšenia projektu „Zem“ alebo v období nasledujúcom po prípadnom úspešnom ukončení projektu „Zem“, pričom v čase ich vtelenia nebolo úplne zrejmé či sa projekt podarí úspešne dokončiť. Všetky tieto podstaty tak išli vedome do veľkého rizika.
 • Na konci noci Svaroga v roku 1995, v rámci organizmu celej konštrukcie vedomia, „vírus temných síl“ napadol už 61,99% jej organizmu (kritická hranica bola 62%)…
 • 10.2016 bol svetlými silami v našej pyramíde vedomia úspešne zavŕšený projekt „Zem“ a to likvidáciou „vírusu temných síl“. „Liek“ proti „vírusu temných síl“ bol účinný. „Vírusom temných síl“ bolo v tomto čase napadnutých už iba 48,09% „buniek“ organizmu konštrukcie vedomia. Nájdený „liek“ proti „vírusu temných síl“ vyriešil problém nepoužitia, proti tomuto „vírusu temných síl“, tých istých metód, aké používal on. Použitím takých istých metód by sa tento „vírus temných síl“ ešte viac a rýchlejšie rozšíril. Preto bol až do nájdenia riešenia uplatňovaný princíp karantény a princíp „chirurgického odstránenia rakovinovej bunky“. Svetlými silami nájdený „liek“ proti „vírusu temných síl“ vyriešil problém odstránenia „vírusu temných síl“ tým, že pre všetky podstaty, všetkých 108 existujúcich druhov bytostí všetkých rás, vytvoril možnosť evolučného skoku (3. evolučný skok v poradí, možný iba vďaka vytvoreniu dynamického systému jemnohmotných generátorov psí poľa) spojenú s následným postupným zvyšovaním oktáv jednotlivých existujúcich úrovní, ktoré začalo na úrovniach Midgard Zeme a postupne sa rozšírilo na celú konštrukciu vedomia a nakoniec aj na všetky ohraničené úrovne pôvodného vedomia. Každá bytosť  zo všetkých 108 existujúcich druhov bytostí a všetkých rás dostala postupne možnosť zúčastniť sa tohto evolučného skoku. Podstaty (duše, jemnohmotné telá) 108 existujúcich druhov bytostí, ktoré boli napadnuté „vírusom temných síl“ (na Midgard Zemi to boli členovia zlatej miliardy a zlatého milióna) však účasť v tomto evolučnom skoku dobrovoľne odmietli (dobrovoľne sa rozhodli pre odmietnutie), čím odmietli možnosť prežiť nasledujúce  postupné zvyšovanie oktáv jednotlivých existujúcich úrovní svojej Zeme, vesmíru, metavesmíru, šesťlúčového a antišesťlúčového systému,… celej konštrukcie vedomia, jednotlivých úrovní neohraničeného pôvodného vedomia. Dokonca  pri použití „lieku“ proti „vírusu temných síl“ v neohraničenom pôvodnom vedomí aj toto neohraničené vedomie tiež, v okamihu „liečenia“, zvýšilo oktávu svojej neohraničenej úrovne. Vďaka odmietnutiu ponuky účasti v evolučnom skoku to „vírus temných síl“ neprežil, všetky vtelené a nevtelené podstaty ktoré ho reprezentovali „zhoreli“ –  boli rozštiepené na primárne matérie – podstúpili evolučnú smrť…
 • 11.2016 bol „liek“ proti „vírusu temných síl“ svetlými silami úspešne aplikovaný vo všetkých ostatných deviatich pyramídach vedomia a aj v celej konštrukcii vedomia. „Vírus temných síl“ bol týmto procesom zlikvidovaný v celom organizme konštrukcie vedomia.

PDF Book č. 2

https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/Svetlan-Projekt-„Zem“-Koniec-temných-síl.pdf

2.11.2016 bol „liek“ proti „vírusu temných síl“ úspešne aplikovaný svetlými silami vo všetkých úrovniach pôvodného vedomia. „Vírus temných síl“ bol týmto procesom zlikvidovaný aj na 6.11.2016 vo všetkých vesmíroch :

 • Boli svetlými silami zničené všetky veľké i malé nadorganizmy vytvorené ešte temnými silami. Súčasne z nich bola uvoľnená nahromadená „životná sila“ (primárne matérie).
 • Bola svetlými silami zničená možnosť opätovne vytvárať nadorganizmy vrátane možnosti dobrovoľného posielania „životnej sily“ akýmikoľvek bytosťami ktorá im takto od tejto chvíle zostala pre vlastný rozvoj.
 • U všetkých bytostí boli svetlými silami zničené všetky mentálne programy (myšlienkové riadiace príkazy) vytvorené nadorganizmami. Bola zničená aj možnosť takéto programy vytvárať. V existujúcich bytostiach boli vymazané všetky iónové kódy, na ktoré sa tieto programy naväzovali.
 • Po zničení mentálnych programov vytvorených nadorganizmami zostali v dlhodobej a krátkodobej pamäti všetkých existujúcich bytostí odtlačky – iónové kódy modelov správania  vytvorených mentálnymi programami nadorganizmov (na úrovni molekúl DNA príslušných vrstiev jednej úrovne jedného zjednoteného tela). Následne začali svetlé sily postupné odstraňovanie týchto iónových kódov  z dlhodobej a krátkodobej pamäte – znižovali účinok  princípu zotrvačnosti. Toto odstraňovanie následkov pôsobenia temných síl má individuálny charakter.

3.12.2016 vo všetkých vesmíroch:

 • Svetlé sily vo všetkých neživých fyzicky hmotných predmetoch zničili všetky programy vytvorené systémom nadorganizmov, čím bola zničená akákoľvek možnosť odoberania „životnej sily“ takýmito neživými fyzicky hmotnými predmetmi z fyzicky hmotných tiel živých bytostí. Rovnako zničili aj možnosť takéto programy vytvárať a viazať ich na neživé fyzicky hmotné predmety. Od tejto chvíle boli všetky fyzicky hmotné predmety z pohľadu „životnej sily“ neutrálne.
 • Zo všetkých neživých fyzicky hmotných predmetov bola uvoľnená nahromadená odobratá „životná sila“.

Následky pôsobenia porazených temných síl sme videli a vidíme všade okolo nás a dokonca aj v nás. Zlo, utrpenie, lož a manipulácie v rôznych podobách. Nadorganizmy a ich mentálne programy  nám nedávali veľmi na výber. Dnes je však už situácia iná. Systém nadorganizmov je mimulosťou a každý koná a rozhoduje sa sám za seba. Je už iba na nás, ako sa vysporiadame s dožívajúcimi modelmi správania, pozostatkami mentálnych programov nadorganizmov. Systém nadorganizmov nás naučil, že ak máme problém, máme sa obrátiť s jeho riešením na iných. Nemalo nás ani napadnúť,  že riešenie je vždy skryté v nás, v našich schopnostiach, našich vedomiach. Systém nás učil, že keď máme problém so zdravím, tak máme ísť k lekárovi. Ak sme urobili niečo zlé alebo ak máme psychické problémy, tak máme ísť na spoveď  alebo k psychológovi. Naše vedomie má však veľkú silu. V prvom rade si to uvedomme a potom sa toto svoje vedomie naučme aj používať v každodennom živote.

2 Хейлетъ 7525 Лето от С.М.З.Х.  (4. júl 2017)

-Svetlan-

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
zvědavá matka
Návštěvník
zvědavá matka

Je mi zahadou, jak asi pristupovala k “temnym silam” treba Moravska matka – umelcuv vzor pro sosku Vestonicke Venuse, a jak se s nimi vyporadala?
Je jiz dnes vedeckymi metodami prokazano, ze soska ma vice nez 30.000 let, a realne se ji lze dotknout ( v muzeu, pri opravneni).

ama
Návštěvník
ama

Tomu říkám výplod chorého mozku. Úvaha o tom, že v době před počátkem vesmíru mohlo existovat něco jako národ, natož Slované, kteří ještě ani nebyli zhmotnění v tělech, v době, kdy ještě ani neexistovala Sluneční soustava, je slušné psycho. Autor jen dokazuje, že pojmu národ, který je antropocentrický, vázaný na materiální svět, na společnost, kulturu, jazyk, většinou i na určité území, často na časové období maximálně několika tisíc let, vůbec nerozumí. Užívá ho zcela ahistoricky a nesmyslně, tím jen zamlžuje jeho význam a mate. Slované jsou jednou z vývojových větví indoevropanů (společný indoevropský jazykový základ v mnoha jazycích), rozhodně tedy nemohli samostatně existovat před nimi. V tom rozvětvení zcela chybí germánská větev. Fakt divné přehlídnout jednu z nejtlustších větví. Napadlo někoho, jaký jazyk je použitý v cyrilských nápisech v záhlavích ebooků? Ruština to není (nemá nosovky), staroslověnština taky ne, v ní neexistuje takový měkký deklinační typ “pozňanijen” nebo “věrija”, pouze “-anijen”, “věra” (tvrdý vzor žena – to je všeslovanské). A když se mluví o existenci Slovanů v prastarých galaktických dobách, proč je v eboocích použito nepůvodní cyrilské písmo vzniklé z písma řeckého? Nemělo by tam být nejstarší slovanské písmo – hlaholice? Jenže předstírat hlaholici by asi byla větší makačka. I s tou cyrilicí je to pěkně odfláklé. Dále: myšlenku o své vlastní vyvolenosti mají téměř všechny národy ve svých počátečních nacionalistických vývojových fázích – s výjimkou Čechů, ti v tom byli kromě doby národního obrození vždy slabí. Smrádek nacionalismu, stejně jako celá tato nepříliš kvalitní propaganda, jednoznačně ukazují na ruský původ. Neměli bychom nekriticky přijímat něco tak zcela cizího duchu našeho národa. Není to lepší tradice naž třeba Jan Hus a jeho vztah k pravdě a Bohu.

Pert
Návštěvník
Pert

Ohromne,
Je to huste na tak malem prostoru, ale potvrzuji to podobne i jine prameny, Wiesner, Vedy, Tibetske listy…
Konecne to nekdo shrnul, …
A nyní, jak z toho ven?

Rus
Návštěvník
Rus

Ano , ani mně to nedává smysl . Vždyť zlo je v každém člověku a číhá jen na příležitost se projevit . Kdosi kdesi napsal , že v lidské bytosti jsou obsaženy všechny sféry kosmu , od nejvyšších božských až po ty nejnižší pekelné . Záleží vždy jen na tom , v kterých kvalitách , PŘEVÁŽNĚ , člověk duševně setrvává , žije . To , a jen to určuje kam se člověk reinkarnuje …. “Virus temných sil” je co ? To by chtělo specifikovat 🙂

“Byť Slovanom je veľká výsada” – To mi zní jako prapaganda .

“Stačí vykročiť na cestu poznania a osvojiť si nové poznanie, stačí sa zbaviť „nánosov“ niekoľko tisícročných modelov správania aplikovaných temnými silami do našich životov a do životov našich predkov .”

Právě tento text je aplikací temných sil , indoktrinace ! … “Napomáhání zločinu” proti svobodě lidského ducha ! Kdo jsou ti pomocníci temných sil ?

Vydat se na cestu poznání přijetím , osvojením si , šíleného blábolu ? Vždyť je to protimluv !

Cesta k poznání vede jen přes ovládnutí celé duševní sféry člověka , zastavení rozstříštěné mysli , soustředěním , meditací …. Tabula rasa ! https://cs.wikipedia.org/wiki/Tabula_rasa

Lubomír
Návštěvník
Lubomír

Na základce se to neučilo a učit nebude. Něco je špatně. Já budu víc věřit na existenci Asgardu než na obohacením Islámem ,jako děti v ZŠ.

Karel Foltýn
Návštěvník
Karel Foltýn

Osobně na obohacení islámem taky nijak zvlášť nevěřim… To se ovšem nedá srovnat se snůškou bludů obsažených v článku. Pokud je to míněno jako vtip, pak mi nezbývá nic jiného než ocenit vytříbený smysl pro humor redakce aeronetu…

Vedista
Návštěvník
Vedista

Tohle nejsou clanky pro zdejsi osazenstvo vetsina zde si mysli ze volbama meni svet ale zmenit sebe to uz ne to prr to je moje pohodlicko naucene systemem 🙂 a takovi lide nemaji otevrenou mysl informaci ktera je zde v tomhle clanku potom se zde setkavate az z nenavistnou reakci socialnich zvirat co nejsou pripravena…

Rus
Návštěvník
Rus

Předpokládám , že jste Vedista ovlivněný “Leva netem” !

Lidé si musí zachovat kritické myšlení a ne slepě přejímat fantazírování nějakého duševně vykolejeného člověka , kterému se zrovna zalíbila ta či ona teorie .

Píšete o sociálních zvířatech , jimiž jsou dle Vašeho názoru ti , kdož “nežerou” to , co jim někdo předkládá k “sežrání” ! Hahaha 🙂 Není to spíš tak , že se asociální zvířata snaží indoktrinovat normální lidi ? …Démoni v lidské kůži ? Nad rasa Slovanů ? Jste šílení ? … Jste “Virus temných sil”

Vedista
Návštěvník
Vedista

Leva-net nectu KOB je neco podobneho nabozenstvi tudiz neslucitelne s vedickym ucenim a navic nize pisou ze na levanetu hani napriklad levasova coz byl velky zastance slavjanstvi…a zadna slovanska nadRasa neexistuje , navic slovo Rasa tak jak ho dnes znate melo v minulosti jiny vyznam. Navic uz jsem zde vase prispevky zahlednul a nehodlam dale na vas reagovat tak se nemusite snazit 😉

Rus
Návštěvník
Rus

Nemusíte reagovat ! Jen si to promyslete 🙂
Ok. Nejste Vedista z “Leva netu” :-)Proč tedy máte nick Vedista ? S indickými Védami evidentně nemáte nic společného , to byste se musel vyjadřovat jinak 🙂 To byste musel mít nějaké vědění ale to zas byste nemohl psát o “sociálních zvířatech” a nemohl byste obhajovat takový článek .
Píšete ;
“…a takovi lide nemaji otevrenou mysl informaci ktera je zde v tomhle clanku potom se zde setkavate az z nenavistnou reakci socialnich zvirat co nejsou pripravena…”
Z toho co jste napsal , vyplývá , že Vy máte otevřenou mysl pro tuhle “informaci” . Je Vám blízká až tak , že ty , co tuhle informaci považují za ****** považujete za sociální zvířata .
Píšete , že Leva-net nečtete , ale máte dokonalý přehled o tom co se tam píše . Ok , Vedisto . Mějte se hezky a nebuďte tak povýšený 🙂 … Sociální zvířata , no tohle 🙂

Werner
Návštěvník
Werner

Dobry ale tazky clanok..ale funguje to….vysledky pocitujem nestale…ano spolieham sa na vlastny rozum, svoje problemy riesim sam a nie cez lekarov, skolu, roznych odbornikov na hocico….spravam z tv sa smejem, resp.komentarom redaktorov a sposobom ako su podavane..

Finist
Návštěvník
Finist

detem nechutna jidlo dospelych

zvědavá matka
Návštěvník
zvědavá matka

Tak nevim, jestli “virus temnych sil” je nejak prokazatelny, aby jeho lecbu mohl nekdo duveryhodny nejak prokazat, nebo alespon logicky odvodit…
Zarazi mne ale, ze nejsme schopni nevyvratitelne potvrdit nasi skutecnou lidskou historii za poslednich treba 3000 let, protoze “pramenu” je mnoho, a casto si (z ruznych, i subjektivnich, ci ucelovych duvodu) protireci.
Pritom se nam tady nabizi alternativa “nasi opravdove historie” v radu X(skoro nekonecno…)let zpatky na N-tou, ktera je zde podavana takovou formou, ze “pro veci znaleho a evoluce Midgard Zeme si vedomeho” by nemelo byt pochyb……..

Ja ziju vice pri Zemi, zabyvam se pri sve zvedavosti vecmi a jevy, ktere jsem schopna fyzicky vnimat a logicky chapat.
V teto optice jsou pro mne informace v clanku neuchopitelne.
Tim spise, ze, na druhe strane, pri me dosazitelne schopnosti chapani, mi dosud nikdo nedokazal logicky vysvetlit ani to, proc nijak nepocituji a nevnimam tu neuveritelnou rychlost “otaceni zeme kolem vlastni osy”, a s tim spojenou odstredivou silu, ktera by podle fyziku mela fungovat, tj. cca 1.600km/hod.!
Takovy ficak, a tady se nepohne listek na strome!
Vysvetli mi toto nekdo z Vas, Osvicenych?
Dekuji.

Administrator
Admin

K tomu fičáku a odstředivé síle otáčení jen tolik, že proti této odstředivé síle působí jiná síla, gravitace Země a fičák se nekoná kvůli tomu, že pohyb tělesa i atmosféry probíhá současně v jedné pohybové soustavě. Fičák by nastal v případě nehomogenního pohybu dvou prostorů. Viz. vlak. Když sedíte uvnitř vlaku, tak se nepohne ani lísteček ve vlaku, i když vlak pojede rychlostí 400 km/h. Když ale vystrčíte hlavu z okna, zažijete fičák. Atmosféra na Zemi se pohybuje stejnou rychlostí, jakou se otáčí Země, takže na Zemi je klid a bezvětří. Říká se tomu relativita pohybu a hybnosti těles.

Aby otáčení Země mělo vliv na projevy na povrchu tělesa do takové míry, aby se hýbalo listí, musela by se planeta pohybovat a otáčet rychlostí, která by převyšovala gravitační konstantu na povrchu planety. A pokud by k tomu došlo, potom by fičák byl tou poslední starostí, kterou byste musela mít, protože ještě dříve předtím byste se udusila, protože atmosféra by vlivem odstředivé síly Země odletěla ve zlomku vteřiny do vesmíru.

zvědavá matka
Návštěvník
zvědavá matka

Nejsem fyzik, Admine, a je ted pozde na vyhledavani vzorcu, ale zajimalo by mne, jak velka sila (kg/m2) “gravitacni”, nebo jakakoliv jina pritlacna , musi pusobit proti odstredive sile pri rychlosti 1660 km/hod. tak , aby se ty dve sily vyrovnaly…?

A jak toto pusobi napriklad na druzice , vracejici se atmosferou zpet na Zemi , neuleti do neznama , kdyz v takove rychlosti opusti tu atmosferu , a jakou vubec leti rychlosti druzice , nebo raketoplany ?
A jak se strefi na planovane misto pri navratu – co kdyby se zpozdili 10 minut – pristanou na necekanem miste? Treba v New Yorku ?

Dokud nevyresim tyto, pro mne zakladni otazky, obavam se, ze vubec nemam ani moznost se byt jen priblizit k tak sofistikovane problematice, kterou predstavuje tento autor, nebo pan VK se Syndikatem…

Administrator
Admin

Tady to máte spočítané: http://reseneulohy.cz/200/odstrediva-sila-na-rovniku

Odstředivá síla pro 80kg člověka na rovníku je 2,7 N.
Gravitační sila pro 80kg člověka na rovníku je 783,1 N.

Takže v homogenní soustavě nehrozí, že odletíte. Existují ale prvky, pro které to platí.
Např. helium je tak lehké, že ho gravitace nedokáže udržet a uniká do vesmíru.
To samé by platilo i pro atmosféru při rychlejším úhlovém otáčení Země. Ze vzorečku
v odkazu si vyjádřete omegu, úhlovou rychlost při vyrovnání sil gravitace a odstředivé
síly a dozvíte se, jak rychle by se musela planeta točit, aby 80kg člověk odletěl pryč.

Pokud se vám nechce počítat, tak odpověď zní, že planeta Země by se musela otáčet
rychlostí zhruba 1 otáčky za cca. 84 minut (místo 24 hodin). Tzn. 17x rychleji,
než se točí dnes. Úhlová rychlost by musela být téměř 28.500 km/h. Ovšem i v tomto
případě by platilo, že by se na Zemi nepohnul ani lísteček, protože pohyb Země
i atmosféry probíhá v homogenním prostoru, točí se společně a jejich relativní
rozdíl úhlové rychlosti je omega 0.

Všechny ty otázky, na které se ptáte, to jsou vzorečky pro únikovou rychlost,
gravitační konstantu, hmotnost, úhlovou rychlost. Družice mají vypočítanou oběžnou
dráhu z hmotnosti a rychlosti tělesa na stanovené výšce satelitní dráhy Země.
Pokud by těleso mělo vysokou oběžnou rychlost začne se při každém obletu vzdalovat.
Pokud pomalejší, začalo by postupně padat.

Tohle jsou otázky zhruba pro II. st. základní školy a nemyslím, že diskuse na AEN
je ten pravý prostor pro probírání příkladů z fyziky.

zvědavá matka
Návštěvník
zvědavá matka

Milý pane Administrátore, děkuji Vám za vysvětlení, i za výpočet.
(Děkuji také za užitečný link na řešené úlohy ) 😉

Přiznám se ale, že moje otázka nebyla pouze fyzikálně-matematická, ale spíše lehce filosofická, a možná anti-konspirační:
Posledních pár let se totiž “šťourámˇ” i v různých “standardně” a “nezpochybnitelně” zažitých dogmatech ( i “vědeckých informacích”), a zjišťuji, že leckteré tyto odporují elementární přirozené logice …
Napadá mne tedy občas, při mojí zvědavosti, a rovině chápání světa, jestli NÁHODOU i ta všeobecně proklamovaná, a davu předkládaná “věda”, nemůže být případně účelově také pokroucená tak, aby ta pravá REALITA nebyla patrná všem masám…. ( – ve stylu 1984: Pravda je lež )
…Možná za účelem ovládání davu, nebo možná proto, že dav by pravou realitu nebyl schopen pochopit, či ji mohl zneužít…..nevím – je to jen pocit.
Snažím neopouštět “selský rozum”.

Pro zajímavost vkládám i jiné výpočty:
Nikola Tesla’s Dynamic Theory of Gravity
https://youtu.be/sNrquwHVUPQ

zvědavá matka
Návštěvník
zvědavá matka

A neni bez zajimavosti, ze i nejvyssi Vatikansky astronom (jezuita) zminuje potrebu revize teorie Gravitace…
(Pozdeji prilozim odkaz)
Osobne si myslim, ze nejen ti, co strezi tajemstvi pod Vatikanem, vedi mnohem lepe, jak se veci ve skutecnosti maji…
A Rusove take vedi svoje….

karel9
Návštěvník
karel9

Milý admine, myslíte si, že máte zmáknutou základní školu a vše víte, ale opak je pravda. Celá věc, jak ji popisujete a jak se dokonce i učí, je podvod. Učení, na kterém vše vysvětlujete je lež, kterou se tu snaží satan prosadit, aby svedl lidi. Vyhledejte si jakoukoliv fotku na internetu s motivem západu slunce, a zkuste najít na vodě zaoblení Země. Při 100 km, na kterým je možné s přehledem vidět, je zaoblení cca 800m. To znamená, že pokud na vodní hladině nenaleznete viditelné, či dokonce měřitelné zaoblení, a to nenaleznete, jste ošálen lží. Ať se Vám to bude zdát jakkoliv absordní, Vy, já a všichni ostatní žijeme na Placaté Zemi. Patrně Vám nebude cizí myšlenka, že všechny fotky od NASA jsou falešné. Možná vám tato skutečnost napomůže vyřešit i některé ostatní otázky a bludy. Nakonce zjistíte, že text Bible se dá brát doslovně ve všech souvislostech, nikoliv jen alegoricky. Bůh a nebe nám jsou ve skutečnosti blíže, než si člověk může představit. Totiž nad těmi světli, kterým chytráci říkají hvězdy. Přeji krásný den, a s Bohem.

Kareel
Návštěvník
Kareel

Tak to je hustý. Vy byste se měla vrátit k učebnicím fyziky pro ZŠ. Věřím, že pro Vás to budou knihy plné překvapení. Vidím, že před Vámi někdo zatajil existenci této literatury. Patrně ani nebude znát pana Newtona a jeho zákony. Studiu zdar.

zvědavá matka
Návštěvník
zvědavá matka

Kareele, máte pravdu! “Hustý” to je… a možná ještě hustší, než Vy si budete schopen připustit 😉

Tady je např. Neil Degrasse Tyson – americký světový fyzik v televizním interview:
Reportérka: “Co je to ta Gravitace?”
NDT: ” …To nemám zdání…..další otázka?……..chachacha…
Ale když se vážně zeptáme: CO TO JE?? …A, A, A!….To NEVÍM…
Tady je rozdíl: – my můžeme popsat gravitaci, můžeme říct, jak TO působí na různé věci, můžeme to počítat, můžeme to předpovídat….Ale – co to je??…. nevíme”
( viz video – min. 1:15)
Tesla knew Gravity was just a bogus theory and that Einstein was a shill
https://youtu.be/p2QmEcDydzQ

Tesla knew that Gravity was nonsense,that is why you never
learned about him in school. Instead we were taught the theories
(assumptions) of Capernicus, Newton and Eistein…

Možná byste, Karle, také měl oprášit Vaše kdysi tak dobře naučené “zaručeně vědecké” vědomosti, a možná je měl rozšířit i o jiné, případně revidovat… 😉 Studiu zdar!
Zkuste při tom zapnout i “selský rozum”…. a nebojte se “dětských” otázek – na “chlapství” vám to neubere 😉

Co když je všechno ÚPLNĚ jinak ?

Kareel
Návštěvník
Kareel

Vykašlete se na ty odkazy. Zkuste pochopit základy a až pak se pouštějte do složitějších úvah. Jste typický příklad lidí z alternativy. Základní fyzikální nebo matematický příklad nevypočítáte a místo toho melete o tom že vše může být jinak. Samozřejmě může, ale musíte to být schopna dokázat nějakými logickými úvahami a ne z kontextu vytrženými větami. Chápu, že spousta lidí má problémy s logikou, ale v tom já Vám nepomůžu. Dětských otázek se nebojím, jen lidská blbost mě děsí. Ale protože jsem chlap, tak se blbosti nezaleknu a v rámci tréninku si čtu i zdejší články a diskuze, tedy i Vaše příspěvky. Hezký zvědavý tedy u Vás spíše tápavý:) den

zvědavá matka
Návštěvník
zvědavá matka

Kareel: presne to jsem predpokladala: ze jste “chlap!”, a navic, ze mate ve vsem ” jasno”, kdyz jsem to v mem predchazejocim komentu zminila.

O moji logiku nemusite mit obavy, a o tom, co vypocitam, nebo ne, asi mnoho nevite ;-).
( Kazdopadne doporucuji – i jen pro zajimavost- Teslovu Dynamickou Teorii Gravitace / nastrel ve videu vlozenem adminovi nize/- jen pro ilustraci toho, co jsem mela na mysli).

Je ale skoda, ze, zrejme z neznalosti jazyku, jste se omezil pouze na muj rychly preklad nekolika vet, a unika Vam vyznam celku.
Bohuzel pouze v cestine je mnoho informaci omezenych, vcetne tech na urovni dnesni vyuky na nasich Univerzitach…
Obavam se, ze opravdove Vědění neni aktualne podporovanym trendem v nasem vzdelavacim systemu.

Jan Z Rokycan
Návštěvník
Jan Z Rokycan

Pani zvedava matko, kdyz se zamyslime nad tim, co je to vedeni (trosku filozoficky jak Vy pisete), tak dojdete k zaveru, ze vedeni nic neznamena, dulezitejsi je tvoreni. Tak jak se dnes smejeme tomu, ze lide mohli verit, ze Zeme je placata, tak za 500 let se treba nekdo nam bude smat, ze jsme si mysleli, ze Zeme je kulata. Ono to vsechno muze byt (a pravdepodobne) je uplne jinak. Pokud bychom pochopili podstatu vesmiru, tak bychom byli rovni bohum, tzn. nase existence by tady pak postradala vyznam. Ale zpet k Vasemu tematu, zde bohuzel musim souhlasit s “Karleeem”, ze Vam chybeji alespon zakladni znalosti k tomu, abyste mohla otevrit diskuzi k takovemu tematu jakym je gravitace. Obecne filozoficky tyto informace nepotrebujete (abyste mohla o gravitaci uvazovat), ale pokud chcete diskutovat, tak uz je potreba je mit, abyste mohla svuj nazor vysvetlit ostatnim diskutujicim, popr. vyvratit jim nektera tvrzeni. Na gravitaci dnes existuje nekolik “vedeckych” nazoru. Za me – s tim se kterym rezonuji, je vedec Nassim Haramein (viz. zde video: https://www.youtube.com/watch?v=9p_AVKG7vhk). Existuje take teorie, ze gavitace je jen zakrivenim prostoru, podobne jako kdyz na napnute platno date tezkou kulicku a ostatni male kolem roztocite (video viz zde: https://www.youtube.com/watch?v=MTY1Kje0yLg). To s tim napnutym platnem by ale fungovalo jen v pripade, ze se vesmir rozpina, je to podobne jako kdyz si predstavite nafukovaci balonek na kterem jsou kulicky a diky stalemu nafukovani se kulicky brani pohybu a tim “prohybaji” prostor pod sebou a jakoby vytvareji gravitaci – ovsem de facto to vytvari vesmir tim rozpinanim. Ale tato teorie ma take sve mouchy. Toliko ke gravitaci.

Obecne se da rici, ze cim jdete s nejakym tematem do hloubky, tim vice narazite na nove a nove otazky a zjistujete, ze vlastne nic nevime. Asi tak jako s atomem molekuly. Cim vice jdete do hloubky tim vice zjistujeme, ze vlastne zadna hmota neexistuje, ze vzdalenosti mezi tzv. atomy a elektrony (coz jsou take vlastne fiktivni castice) jsou tak obrovske a mezi tim je “nic” A to nic vypnuje 99,9 % nas a cehokoliv co tady mame z atomu vytvoreno. Takze zjistujeme, ze hmota neni vubec ta hmota jak si myslime. Ono to pravdopodobne budou jen nejaka elektropole.

zvědavá matka
Návštěvník
zvědavá matka

Jane z Rokycan, děkuji za váš koment.
500 let…., píšete….to je možná zhruba takové období – tj. posledních cca 500 let, kdy někdo přichází každých asi 100 let s nějakou teorií, která se postupně stává “vědou”, ale přitom jen navazuje a opírá se o předcházející teorie…
Ve videu, které jste vložil, Nassim Haramein velmi trefně popisuje svoji účast na velmi vědecké konferenci, kde si velmi odvážně dovolil položit jednoduchou! otázku ( což se, jak sám říká, ve vědeckých kruzích nedělá, protože se automaticky předpokládá, že takové “jednoduché” (a přitom základní) otázky už žádný VĚDEC neřeší…).
Dovolil si připomenout, že existuje Zákon Zachování Hmoty, a tedy když se ten Vesmír rozpíná ( jako balónek…), tak TO, čím se ten balónek plní, zákonitě někde jinde ubývá…( třeba v plicích nafukovače 😉 ). Málem ho prý za tu poznámku ti vědci sežrali.

Já mám také pocit, že všechno je ve skutečnosti mnohem jednodušší, a logičtější = přirozenější, než to, čím se nás tady snaží někdo posledních x století krmit. Možná proto, abychom neměli čas hledat Pravdu, případně ji nehledali takovým směrem, že bychom mohli odhalit něčí hry, které s námi hraje.

Tesla se přiblížil Pravdě hodně blízko, a proto ho napřed zdiskreditovali, a poté sociálně zlikvidovali.
Proto se také o něm neučilo ani ve škole, ve fyzice se nikdy nemodelovaly jeho objevy….
Tesla říkal, že energie je na Zemi dost pro všechny, protože Země je jedno velké magnetické pole. Země (Gaia) je, jak zde píše Helena, opravdu živý organismus, který vibruje, a rezonuje ( Schummanova resonance). HAARPové antény nejsou ničím jiným, než induktory tohoto proudu zemského magnetického pole….
(To, k jakým účelům ho NĚKDO zneužívá, už je věc jiná)

Je tedy teoreticky možné i to, že “gravitaci” také NĚKDO vymyslel, třeba jen proto, aby zdůvodnil nějaký svůj další výmysl (“teorii”), která díky nějakým zvědavcům a pátračům už projevovala trhliny v důvěryhodnosti….
Otevřeně o tom mluví i známí současní fyzici ( zde muj oblíbený Tyson (USA) – je i zábavný, nebo mladý pakistánský fyzik) :
https://youtu.be/-V-ZfRXReKM
A tady takový MALÝ pokus GRAVITACE, provedený přímo v NASA, jehož výsledky i samotné VĚDCE z NASA velmi překvapily…..
https://youtu.be/d7eT2QpEtfU

Co když je všechno JINAK, než nás po léta ve školách učili?

Kareel
Návštěvník
Kareel

Tu knihu samozřejmě znám a o mé jazykové znalosti strach mít nemusíte ( většina podkladů pro mou diplomovou práci byla v angličtině a ruštině ). Nepsal jsem, že mám ve všem jasno, nevkládejte mi do úst, co jsem neřekl. Nicméně, proč řešíte mě? Nejste to vy, kdo nedokáže pochopit, proč se udrží na povrchu zemském?

zvědavá matka
Návštěvník
zvědavá matka

Vite, Karle, castecne i diky Aeronetu, ktery jsem objevila pred par lety (4?), jsem zacala vnimat, ze ne vse, co se jevi jako “pravda” , “overene”, ” dokazane”, ci dokonce “vedecke”, tim realne a logicky JE. Zjistuji, ze mnohdy nejenze NENI, ale dokonce PRAVDA je nekdy opakem deklarovaneho tvrzeni (obecne prijateho dogmatu).
A ano, po desetiletich jsem oprasila Orwella, a dokoupila zbytek dila…
Proto se snazim co nejvice dat na “selsky rozum”, prirozenou logiku a vlastni vnimani.
A na Zemi se udrzim, protoze na ni stojim pevne, celou vahou (tihou), a citim, ze jsem s ni nejak spojena.
A zadne toceni (odstredivku) rychlosti 1600km/h. nepocituji ;-). Diky Bohu :-).

A kdyz Vy, s tim diplomem z fyziky v kapse, tvrdite, ze neco ” melu” a nechapu a nevypocitam, zkuste me, prosim, osvitit, a priblizit mi – pro mne pochopitelnou (uchopitelnou) velicinou – kolika kg na metr by mne mela ta Gravitace pritlacovat k Zemi.
Budu Vam vdecna za rozsireni obzoru.

Kareel
Návštěvník
Kareel

Diplom mám z matematiky, ale to je jedno. Myslím, že naprosto dostatečně a srozumitelně je to vysvětleno v odkazu od pana Administrátora viz. níže. Pokud si ani v tomto nerozumíme, tak patrně nerozumím jazyku Vašeho kmene.

Jaromír Štěpán
Návštěvník
Jaromír Štěpán

Paní Zvědavá Maminko, dobrý večer,
líbí se mi odvaha se kterou přicházíte mezi lidské bytosti tzv Západního světa.

Prosím, mějte na paměti, že je to svět budovaný na principech patriarchátu.
Jsme to my slabí muži, kdo jsme zavedli pravidla – důležitá pro to, aby jsme mohli být lepší než ženy.

Vaše pokusy narušit jistoty, které jsme s nasazením svých mužských schopností budovali dlouhá tisíciletí, jsou prostě směšné.

Nám stačí pevný bod ve vesmíru a pohneme Zeměkoulí.

Představte si jednu ověřitelnou skutečnost.
Jedna návštěvnice diskusí Aeronetu, vychodila vysokou školu a tam ji nejlepší vědecké kapacity naší země (vedené mužskými mozky) sdělily následující fakta, která mne zajímala z důvodu ověření platnosti Východních filosofií, které jsem směl studovat;

DNA je tvořena 4 stavebními kameny – bázemi (z biochemického hlediska),
které se označují písmeny A, T, G a C. Báze se mezi sebou párují A s T a G s
C. A s T se spolu drží na 2 místech, G s C na 3 místech.

Dále je pro odpověď třeba vědět poměrné zastoupení AT vůči GC, které teď
nevím, někde se ty poměry udávají. Ale uvažujme pro nás, že jsou cca 1:1.

A lidský genom (celá ta “kuchařka” pro naši “výrobu”) má něco přes 3 GBp = 3
giga (tj. 10 na devátou) párů bazí (těch dvojic AT a CG). Takže když budeme
uvažovat že průměrně se pár bazí drží spolu na 2,5 místech, tak je to 7 500
000 000 spojení v (téměř) každé lidské buňce…..konec citace jedné návštěvnice Aeronetu s VŠ.

Pokračuji za sebe.

Tak a teď shrnuji pro Vás, Zvědavá Maminko – představte si, že v okamžiku početí, dojde ke spojení DNA tatínka a DNA maminky.

Spojí se ty body, co jsou vypsány o pár řádků výše (snad jsem ty nuly v počtech vypsal všechny)
Proběhne to v jediném okamžiku.

Je to jednoduché.

Je to jednoduché – dejte nám mužům patřičný nástroj a my to dokážeme také…..

Je to jednoduché – všechny patřičné body, každý patřičný na jedné spirále DNA s každým patřičným na druhé spirále DNA, prostě přiložíme k sobě – BUM a je to!

Je to jednoduché, jako se dvěma magnety – BUM a je to!

Paní Zvědavá Maminko, tady jste na alternativě.
My muži tady musíme chránit svá postavení.
A my si je uhájíme!
Jsme ve střehu ve dne i v noci.
Když to bude zapotřebí, utlučeme své protivníky zahnané do kouta, utlučeme je jakoukoliv těžkou knihou v pevné vazbě.

Některé ženy už to pochopily. Některé už i malují kruhy, rozsekávají mečem gordické uzly a naučily se postavit vejce na špičku – přesně tak, jak si to přejeme.

My muži jsme charakterní a strach je nám cizí.
Učíme se střílet.
Rozumíme všemu.
Rozumíme svým teoriím, harmonii, umění lásky i chovu bojových psů.
To vše proto, že milujeme své ženy a své děti a jsme připraveni je chránit doma i venku.

Takhle je uspořádaný vesmír a jeho zákony.
Přečtěte si o tom v našich knihách.

Pokud jste našla nějaké knihy, které nejsou od nás a unikly selekci, spalte je.

Paní Zvědavá Maminko, opakuji, že jsme milující muži.
Jsme galantní, milující a laskaví a shovívaví.
Jsme galantní, milující a laskaví a shovívaví…ke každému kdo je připraven naslouchat – NÁM.

Vlastně je dobře, že máte odvahu se ptát.
My Vám vše vysvětlíme….

Pochopila jste alespoň jak snadné je to rozmnožování?
Pochopila jste?

A nesmějte se.
Já to myslím vážně, žádná alternativa !!!

Krásně buďte

zvědavá matka
Návštěvník
zvědavá matka

Mily pane Stepane,
dekuji Vam, ze jste mi to tak mile, ale pritom jasne a z Vaseho (muzskeho!) pohledu vysvetlil.
Musim se Vam priznat, ze jsem neco takoveho tusila – tedy v hloubi duse jsem to vzdy vedela, ale obcas na to zapominam (v idealisticke nadeji na harmonii), a proto jsem Vam velmi vdecna, ze jste mi to vcas pripomnel.
A nesmejte se.
Preji Vam krasne leto.

PS: Vase BUM ve spojeni s magnetem je presne …, ale to Vy vite, ze? 😉

B.C.
Návštěvník
B.C.

zaujimave,
vdaka za zverejenenie.

pre vacsinu diskutujucich samozrejme neprijatelne – ale zarazajuca je miera agresivity pre nechapajucich.
zarazajuca, ale nie nepochopitelna – v mentalnej rovine este stale zostali otrokmi, naprogramovanymi svetonazormi a koncepciami casu a dejin mimo pravdivej skutocnosti.

i ked som sa dostal k roznym podobnym zaujimavym temam, tento clanok ide este dalej a zatial mi niektore detaily este nesedia.

ale aj keby nebol uplne presny alebo aj keby sa iba mne taky zdal, beriem ho z uctou do svojho vedomia pre rozsirenie mysle.

vsetko dobre a pekny den !
bc

Mojmír
Návštěvník
Mojmír

Tie komentáre niektorých sú fakt divné. Tento článok je veľmi zaujímavý a väčšina to ešte zrejme nechápe. Treba začať od seba a nie všetko len kritizovať. Kto tomu neverí, nech dá nejaké dôkazy, že je to blbosť a nie len vypisuje, pretože to nechápe. Ja tie zmeny napr. pozorujem na sebe niekedy od začiatku jari. Fakt sa niečo zaujímavé a verme, že dobré pre ľudstvo, deje. Tí kritici zrejme nie sú Slovania. To by všetko vysvetľovalo.

zleoš
Návštěvník
zleoš

Článek mi připadá jako nepovedený pokus o vtip, tedy zřejmě nejsem Slovan? Ano, to skutečně vše vysvětluje.