Proč je v Bibli tolik násilí a proč je židovský národ tím,...

Proč je v Bibli tolik násilí a proč je židovský národ tím, který mu má naslouchat jako “národ vyvolený”? A o čem jsou Velikonoce?

Proč je v Bibli tolik násilí a proč je židovský národ tím, který mu má naslouchat jako “národ vyvolený”? A o čem jsou Velikonoce?

Tématika Bible na těchto stránkách způsobila už několik rozporů, obzvláště když některým čtenářům je natolik proti srsti, že redakce byla zahlcena e-mailovou korespondencí, aby se zde toto téma již neobjevovalo. Myslím, že je to špatně a že toto téma by diskutováno být mělo už proto, že dnes hlavní problém, který Evropa řeší, je střet křesťanského a islámského náboženství. Samozřejmě, že o náboženství vůbec nejde, protože ve finále jde o zdroje a s nimi o vyřešení ekonomické nerovnosti mezi dvěma světy – světem křesťanů a světem muslimů, přesto v tomto střetu hraje otázka víry zásadní roli a to proto, že víra je odjakživa tím nejlepším prostředkem, jak sjednotit davy napříč hranicemi a postavit je proti sobě pro zájmy těch, kteří ve skutečnosti žádnou víru nevyznávají.

Zdejší čtenáři již vědí, že ač jsem věřící v Boha a uctívající postavu Krista, o kterém tvrdím, že se v něm Bůh manifestoval, můj postoj k Bibli je velmi skeptický. Přesněji – mám veliké pochybnosti o jejím autorství, ba co víc, jsem přesvědčená, že Bible (podobně i Korán) vznikla účelově a že není popisem předpovědí toho, co se stane, ale že je zveřejněným plánem toho, co “někdo” bude v průběhu časů realizovat. Ten “někdo” (GP?) se přitom řídil (a řídí) postavením nebeských těles (vesmírnou geometrií, symbolizovanou velkým “G” u znaku kružítka a trojúhelníku) – takový je můj dlouhodobý názor, který jsem se snažila popsat v sérii článků “O potopě světa”  

Kružítko, úhelník a velké “G”  

S tímto článkem jsem otálela, protože zahrnuje témata na tři až čtyři články, která spolu navzájem souvisí, ale náhoda tomu chtěla, že přinejmenším dvě témata se v něm pokusím skloubit a snad nebudu dlouhá a budu k pochopení.  První téma je o Velikonocích a o tom, proč je ruská pravoslavná církev bude letos slavit až 1. května, druhé pak o článku, který jsem “náhodou” objevila na internetu a který popisuje spustu násilí, ke kterému vyzývá Bible a vyzývá k němu především židovský národ.

Velikonoce a Pesach

Křesťané neznají větší svátek, než Velikonoce. Pro křesťany je to svátek, kdy byl Kristus ukřižován a následně vstal z mrtvých. Jak už snad všichni zaregistrovali, Velikonoce jsou pohyblivým svátkem a aby nastaly, musí být splněny tyto podmínky: musí být po prvním jarním dnu, musí být po prvním jarním úplňku a musí to být první neděle a pondělí po obojím. Důvod? Ježíš měl být ukřižován přesně za těchto astrologických/astronomických aspektů. Otázka zní: Proč? Proč židé právě v této době “obětovali beránka”, který jim měl před Hospodinem přinést již jen světlou budoucnost?

Odpověď musíme hledat v židovském svátku Pesach. Židé si o Velikonocích připomínají vysvobození a vyjití (exodus) z egyptského otroctví, cituji: “Hospodin vysvobodil lid deseti mocnými zásahy. Při posledním z nich pomřelo v Egyptě všechno prvorozené. Naživu zůstal pouze ten, kdo se postavil pod Boží ochranu. Na znamení této ochrany obětovala každá izraelská rodina Bohu beránka. Jeho krví potřeli rám dveří svého domu. Tak byli uchráněni před zkázou, která je minula. Odtud pochází židovský název Velikonoc „pesach“ (překročení), protože Bůh při posledním zásahu překročil domy Izraelců. Když Izraelci opouštěli Egypt, nestačilo jim zkvasit připravené těsto. Napekli jen nekvašené chleby (macesy) a proto se Velikonocím říká také Svátky nekvašených chlebů.”

Tato událost měla proběhnout o úplňku prvního židovského jarního měsíce, tedy za 14 dnů po 1. nisanu židovského kalendáře. Pro židy to znamená, že rok co rok mají o prvním jarním úplňku “obětovat beránka” a vše ukazuje, že o prvním jarním úplňku na přelomu letopočtů, který tedy připadl na “lámání věků”, tzn. na konec Věku Berana a počátek Věku Ryb, obětovali “beránka” lidského, Ježíše Krista. To m.j. vysvětluje, proč Kristus, původem žid, který byl na svou misi připravován, o svém údělu věděl a přijal jej se slovy “Bože, děj se vůle tvá”.

A nyní pojďme k Bibli, kde se píše, cituji:

2 Kings 23:20-25: Všechny kněze posvátných návrší, kteří tam byli, obětoval na oltářích, na nichž spaloval lidské kosti. Potom se vrátil do Jeruzaléma. Král vydal rozkaz veškerému lidu: „Slavte hod beránka Hospodinu, svému Bohu, jak je psáno v této Knize smlouvy.“ Takový hod beránka nebyl slaven ode dnů soudců, kteří soudili Izraele, ba ani po všechny dny králů izraelských a králů judských. Až v osmnáctém roce vlády krále Jóšijáše se v Jeruzalémě slavil takový Hospodinův hod beránka “.

Co z toho plyne? Podle pokynů Bible židé obětovali Ježíše – a to na konci Věku Berana, kdy si na konci Věku své vlády našli “beránka”, který měl je před jejich bohem Jehovou vykoupit.

Zde dodejme, že od čtvrtého století, tzn. od doby, kdy bylo křesťanství oficiálně přes papežský úřad přijato, platil požadavek křesťanů, že Velikonoce nikdy nebudou slaveny před židovským svátkem Pesach ani v jeho době, ale až po něm. To si vysvětluji tak, že křesťané si prosadili, aby oběť Ježíše nebyla vnímána jako pouze židovská oběť (jako jejich “podřezaný beránek”, jehož krví mazali své příbytky před exodem z Egypta ), ale jako oběť za veškeré lidstvo.  A to platilo až do 16. století, kdy papež prosadil přijetí gregoriánského kalendáře, podle kterého již jsou nejdříve slaveny křesťanské Velikonoce a až po nich židovský svátek Pesach! Tím se v podstatě stalo to, že Ježíš je od těch dob především židovskou obětí, nikoliv obětí za celé lidstvo! A papež tuto myšlenku prosadil a křesťané ji přijali, ač s odporem, cituji:

Zavádění nového (gregoriánského) kalendáře bylo postupné. V roce 1582 byl zaveden ve Španělsku, Portugalsku, v katolických kantonech Švýcarska, v roce 1586 v Polsku, roku 1578 v Uhrách, 1699 v Dánsku, 1700 v protestantské části Německa, 1752 v Anglii, a v r. 1753 ve Švédsku. Zavádění tohoto kalendáře bylo spojeno s projevy nesouhlasu, narušovalo vžité zvyklosti a tradice. Americký sociální psycholog Theodora Newcomb dokonce tvrdil, že v této otázce měl pravdu spíše zdravý národní smysl než mudrování vrchnosti.

Zasedání komise pro reformu kalendáře

Papežská bula přepisu kalendáře

Reforma se ne všude setkala s pochopením, data přijetí gregoriánského kalendáře v různých zemích

Shrňme tuto část, o které více je možné dočíst se ve zdroji zde a pátrejme, proč zásahem papeže Řehoře slaví křesťané Velikonoce tak, že v podstatě oslavují obětování Ježíše-beránka tak, jak to potřebovali židé pro svůj svátek Pesach a tedy tak, jak to od nich vyžaduje Bible  – že tedy nejdříve je oběť (křesťanská?) a až pak židovský svátek. Pokud jde o letošní rok, tak podle gregoriánského kalendáře křesťané již “obětovali”, zatímco podle židovského kalendáře začal první jarní měsíc až 9. dubna (byl 1. nissan, protože nastalo první jarní novoluní) a jejich Pesach začne až o úplňku za 14 dnů (22. dubna).

Proč je v Bibli tolik násilí a proč je židovský národ tím, který mu má naslouchat jako

Jediné Rusko, jehož pravoslavná církev gregoriánský kalendář nikdy nepřijala a stále se drží juliánského, oslaví Velikonoce až po židovském Pesachu, což letos vyjde na 1. květen. Když si to ale shrneme, jediné Rusko nepřijalo, že Ježíš byl obětním beránkem (co jiného mu také zbývalo, když židé jeho osud zpečetili?) pouze židů, ale že Ježíš se obětoval pro celé lidstvo.

Udivuje mě, že většině křesťanů tento zásah papeže, který očividně straní židům, resp. judaismu, nevadí. Mohla bych dále psát o tom, proč se židé už téměř šest tisíc let drží kalendáře soli-lunárního, tzn. kalendáře, který vychází z fází Luny (letos slaví rok 5776), zatímco západní kultuře byl po vzoru Egypta vnucen kalendář solární a ten jediný západní kultura používá od začátku našeho letopočtu. Odpověď na to mám tu, že lunární fáze poskytují maximální možnost orientace v čase (přesněji v jeho kvalitě, tzn. v tom, o čem který čas je) a že zřejmě bylo přáním, aby naší kultuře byly tyto informace upřeny – to ale je velmi obsáhlé téma, které je na jiný článek.

Nyní se vrátím k Bibli, k násilí, které je v ní popsáno a k tomu, proč právě židovský národ byl vybrán jako “vyvolený”, tzn. jako hlavní aktér tohoto násilí. A k tomu vložím článek, na který jsem nedávno narazila a který vkládám v plném znění:

Všichni víme, že bůh je láska (1. Janův 4). Tady jsou další popisy toho, jaký je bůh a čeho si od nás žádá:

Toto téma otvírám, protože jsem se setkal s lidmi, kteří zakládají svou xenofobii na biblických morálních hodnotách. Zde jsou tedy další příklady odkud čerpat „morální hodnoty“:

Zabití v bibli

Bylo spočítáno, že bůh podle bible zabil přímo 371.186 a přes 2 miliony nechal zabít svými lidmi. Tento součet ale nezahrnuje potopu světa, Sodomu a Gomoru, Egyptské prvorozené a další pohromy, u kterých se v bibli neuvádí přesné číslo počtu zabitých. Vypsal jsem pouze zajímavější z nich.

Bůh zabil všechny prvorozené syny v Egyptě za to, že předtím zatvrdil faraonovo srdce, aby nepropustil Židy (!).

Exodus 12:29: Když nastala půlnoc, pobil Hospodin v egyptské zemi všechno prvorozené, od prvorozeného syna faraónova, který seděl na jeho trůnu, až po prvorozeného syna zajatce v žalářní kobce, i všechno prvorozené z dobytka.

Smrt za uhození rodiče

Exodus 21:15: Kdo uhodí svého otce nebo matku, musí zemřít.

Smrt čarodějnicím

Exodus 22:17: Čarodějnici nenecháš naživu.

Smrt jinověrcům

Exodus 22:19: Kdo by obětoval bohům a ne samotnému Hospodinu, propadne klatbě.

Zabij lidi, pracující o sabatu

Exodus 31:12-15: Hospodin řekl Mojžíšovi: Promluv k Izraelcům: Dbejte na mé dny odpočinku; to je znamení mezi mnou a vámi pro všechna vaše pokolení, abyste věděli, že já Hospodin vás posvěcuji. Budete dbát na den odpočinku; má být pro vás svatý. Kdo jej znesvětí, musí zemřít. Každý, kdo by v něm dělal nějakou práci, bude vyobcován ze společenství svého lidu. Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne bude slavnost odpočinutí, Hospodinův svatý den odpočinku. Každý, kdo by dělal nějakou práci v den odpočinku, musí zemřít.

Zabít nevěřící příbuzné a známé

Exodus 32:26-29: Tu se Mojžíš postavil do brány tábora a zvolal: „Kdo je Hospodinův, ke mně!“ Seběhli se k němu všichni Léviovci. Řekl jim: „Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Všichni si připněte k boku meč, projděte táborem tam i zpět od brány k bráně a zabijte každý svého bratra, každý svého přítele, každý svého nejbližšího.“ Léviovci vykonali, co jim Mojžíš rozkázal; toho dne padlo z lidu na tři tisíce mužů. Potom Mojžíš řekl: „Ujměte se dnes svého úřadu pro Hospodina každý, kdo povstal proti svému synovi či bratru, aby vám dnes dal požehnání.“

Smrt za zlořečení rodičům

Leviticus 20:9: Kdo by zlořečil svému otci nebo své matce, musí zemřít. Svému otci a matce zlořečil, jeho krev padni na něho.

Proverbs 20:20: Kdo zlořečí otci a matce, tomu zhasne jeho světlo v nejhlubší tmě.

Smrt cizoložníkům

Leviticus 20:10: Kdo se dopustí cizoložství s ženou někoho jiného, kdo cizoloží s ženou svého bližního, musí zemřít, cizoložník i cizoložnice.

Smrt homosexuálům

Leviticus 20:13: Kdyby muž spal s mužem jako s ženou, oba se dopustili ohavnosti; musejí zemřít, jejich krev padni na ně.

Věštci musí být ukamenováni

Leviticus 20:27: Muž či žena, v nichž by byl duch zemřelých nebo duch věštecký, musejí zemřít. Ukamenují je. Jejich krev padni na ně.“

Upálit smilnou dceru kněze

Leviticus 21:9: Když se dcera některého kněze znesvětí smilstvem, znesvětila svého otce; bude upálena.

Bůh se mstí za hříchy rodičů zabitím jejich dětí

Leviticus 26:21-22: Bůh říká, co se stane těm, kdo nebudou poslouchat jeho přikázání Jestliže mi i pak budete odporovat a nebudete mě chtít poslouchat, přidám vám sedmkrát víc ran pro vaše hříchy. Pustím na vás polní zvěř. Ta vás připraví o děti, vyhubí váš dobytek a ztenčí vaše řady; vaše cesty zpustnou.

Zabij toho, kdo se přiblíží k příbytku svědectví obsahuje archou úmluvy

Numbers 1:48-51: Hospodin totiž promluvil k Mojžíšovi: „Pokolení Léviho mezi Izraelce nezapočítáš ani nepořídíš jejich soupis. Lévijce přidělíš k příbytku svědectví, ke všemu jeho nářadí i ke všemu, co k němu patří. Budou nosit příbytek a všechno jeho nářadí a budou u něho přisluhovat; budou tábořit kolem příbytku. Než příbytek potáhne dál, lévijci jej složí; při táboření jej lévijci postaví. Přiblíží-li se někdo nepovolaný, zemře.

K sčítání lidí se vztahuje zabití 70000 bohem lidí za to, že David přikázal sčítat lid:

1. paralipomenon 21:9-14: Hospodin promluvil ke Gádovi, Davidovu vidoucímu: „Jdi a promluv k Davidovi: Toto praví Hospodin: Chystám na tebe trojí. Jedno z toho si vyber a já tak s tebou naložím.“ Gád přišel k Davidovi a řekl mu: „Toto praví Hospodin: Zvol si: Tři roky hladu, nebo tři měsíce být ničen protivníky a stíhán mečem nepřátel, anebo po tři dny Hospodinův meč, totiž mor v zemi, a Hospodinův anděl bude šířit zkázu po celém izraelském území. Nuže tedy, co mám vyřídit tomu, který mě poslal?“ David Gádovi odvětil: „Je mi velmi úzko. Nechť prosím upadnu do rukou Hospodinu, neboť jeho slitování je přenesmírné, jen ať nepadnu do rukou lidských.“ Hospodin tedy dopustil na Izraele mor. I padlo z Izraele sedmdesát tisíc mužů.

Zabít následovníky Baala

Numeri 25:1-9: Když Izrael pobýval v Šitímu, začal lid smilnit s Moábkami. Zvaly totiž lid k obětním hodům svého božstva a lid hodoval a klaněl se jejich božstvu. Tak se Izrael spřáhl s Baal-peórem. Proto Hospodin vzplanul proti Izraeli hněvem. I řekl Hospodin Mojžíšovi: „Vezmi všechny představitele lidu a dej jim na slunci zpřerážet údy kvůli Hospodinu, ať se Hospodinův planoucí hněv odvrátí od Izraele.“ Mojžíš tedy izraelským soudcům řekl: „Pobijte každý ze svých mužů ty, kdo se spřáhli s Baal-peórem.“ I přišel jakýsi Izraelec a přivedl ke svým bratřím Midjánku před očima Mojžíše i celé pospolitosti Izraelců, právě když plakali u vchodu do stanu setkávání. Když to spatřil Pinchas, syn Eleazara, syna kněze Árona, vystoupil zprostředku pospolitosti, vzal do ruky oštěp, vešel za izraelským mužem do ženské části stanu a probodl je oba, izraelského muže i tu ženu až k jejím rodidlům. Tak byla mezi Izraelci pohroma zastavena. Ale mrtvých při té pohromě bylo čtyřiadvacet tisíc.

Zabít falešného proroka

Deuteronomium 13:1-6: Všechno, co vám přikazuji, budete bedlivě dodržovat. Nic k tomu nepřidáš a nic z toho neubereš. Kdyby povstal ve tvém středu prorok nebo někdo, kdo hádá ze snů, a nabídl ti znamení nebo zázrak, i kdyby se dostavilo to znamení nebo ten zázrak, o němž ti mluvil, když říkal: „Pojďme za jinými bohy,“ které jsi neznal, „a služme jim,“ neuposlechneš slov takového proroka nebo toho, kdo hádá ze snů. To vás zkouší Hospodin, váš Bůh, aby poznal, zda milujete Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší. Hospodina, svého Boha, budete následovat a jeho se budete bát, budete dbát na jeho přikázání a poslouchat ho, jemu budete sloužit a k němu se přimknete. Avšak takový prorok nebo ten, kdo hádá ze snů, bude usmrcen

Bůh nařizuje vybít celé města, pokud se v nich vyskytují jinověrci

Deuteronomium 13:13-19: Kdybys uslyšel o některém svém městě, které ti dává Hospodin, tvůj Bůh, aby ses v něm usadil, že z tvého středu vyšli muži ničemní a svádějí obyvatele města slovy: „Pojďme sloužit jiným bohům,“ které jste neznali, budeš pátrat a zkoumat a dobře se vyptávat; bude-li to jistá pravda, že se taková ohavnost ve tvém středu stala, úplně vybiješ obyvatele toho města ostřím meče, zničíš je ostřím meče jako klaté, i všechno, co je v něm, i jeho dobytek. Všechnu kořist z něho shromáždíš na jeho prostranství a město i všechnu kořist z něho spálíš jako celopal pro Hospodina, svého Boha. Zůstane navěky pahorkem sutin, nikdy nebude vystavěno. Ať ti neulpí na ruce nic z toho, co propadlo klatbě, aby se Hospodin od svého planoucího hněvu odvrátil a udělil ti slitování. Slituje se nad tebou a rozmnoží tě, jak přísahal tvým otcům, když budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, dbát na všechny jeho příkazy, které ti dnes udílím, a dodržovat, co je správné v očích Hospodina, tvého Boha.

Ukamenuj své nejbližší, pokud tě budou nabádat k víře v jiného boha

Deuteronomium 13:7-11: Kdyby tě tvůj bratr, syn tvé matky, nebo tvůj syn nebo tvá dcera nebo tvá vlastní žena nebo tvůj nejmilejší přítel potají ponoukal: „Pojďme sloužit jiným bohům,“ které jsi neznal ty ani tvoji otcové, některým z bohů těch národů, které jsou kolem vás, ať blízko tebe nebo daleko od tebe, od jednoho konce země až k druhému konci země, nepřivolíš mu a neuposlechneš ho, nebudeš ho litovat ani s ním mít soucit ani ho krýt. Musíš ho zabít. Nejprve se proti němu pozdvihne tvoje ruka, aby ho usmrtila, potom ruce všeho lidu. Budeš ho kamenovat, dokud nezemře, protože tě usiloval odvést od Hospodina, tvého Boha, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.

Ukamenuj jinověrce

Deuteronomium 17:1-5: Nebudeš obětovat Hospodinu, svému Bohu, dobytče ze skotu nebo bravu, na němž je vada, cokoli špatného, protože to má Hospodin, tvůj Bůh, za ohavnost. Vyskytne-li se u tebe v některé z tvých bran, které ti Hospodin, tvůj Bůh, dává, muž nebo žena, kteří by se dopustili toho, co je zlé v očích Hospodina, tvého Boha, přestoupili by jeho smlouvu a odešli sloužit jiným bohům a klanět se jim, slunci nebo měsíci anebo celému nebeskému zástupu, což jsem nepřikázal, a bude-li ti to oznámeno nebo o tom uslyšíš, dobře si to prošetříš. Bude-li to jistá pravda, že byla spáchána v Izraeli taková ohavnost, vyvedeš toho muže nebo tu ženu, kteří se dopustili té zlé věci, ke svým branám a toho muže nebo tu ženu budete kamenovat, dokud nezemřou.

Zabij toho, kdo neposlouchá kněze

Deuteronomium 17:12: Kdo bude jednat opovážlivě, že by neposlechl kněze, který tam stojí ve službě Hospodina, tvého Boha, nebo soudce, ten zemře. Tak odstraníš zlo z Izraele.

Zabití proroka, jehož proroctví se nevyplní (chytře vymyšlený systém, jak zařídit, aby měl bůh vždy pravdu)

Deuteronomium 18:20-22: Avšak prorok, který by opovážlivě mluvil mým jménem něco, co jsem mu mluvit nepřikázal, nebo který by mluvil jménem jiných bohů, takový prorok zemře.“ V srdci si asi říkáš: „Jak poznáme slovo, které Hospodin nepromluvil?“ Nuže, promluví-li prorok jménem Hospodinovým a věc se nestane a nesplní, nepromluvil to slovo Hospodin. Opovážlivě je mluvil ten prorok sám; nelekej se toho.

Ukamenuj ženu, která není panna při svatební noci

Deuteronomium  22:20-21: Jestliže však byla ta řeč pravdivá a u té dívky nebylo shledáno, že je panna, tedy vyvedou dívku ke vchodu do domu jejího otce, mužové jejího města ji ukamenují a zemře, neboť tím, že smilnila v domě svého otce, dopustila se v Izraeli hanebnosti. Tak odstraníš zlo ze svého středu.

Bůh zabil ty, kteří chtěli zjistit, co je v Hospodinově schránce

1 Samuelova 6:19: Hospodin však ranil bétšemešské muže za to, že se podívali do Hospodinovy schrány. Sedmdesát mužů z lidu ranil, a bylo tu padesát tisíc mužů. Proto lid truchlil, že Hospodin postihl lid zdrcující ranou.

Zabití za snahu pomoci

2 Samuel 6:3-7: Vezli Boží schránu na novém povozu. Vyzvedli ji z Abínádabova domu na pahorku; Uza a Achjó, synové Abínádabovi, řídili ten nový povoz. Vyzvedli ji tedy z Abínádabova domu na pahorku, Uza šel při Boží schráně, Achjó před schránou. David a všechen izraelský dům křepčili před Hospodinem za doprovodu různých nástrojů z cypřišového dřeva, citer, harf, bubínků, chřestítek a cymbálů. Když přišli k Nákonovu humnu, vztáhl Uza ruku k Boží schráně a zachytil ji, protože spřežení vybočilo z cesty. Hospodin vzplanul proti Uzovi hněvem. Bůh ho tam pro neúctu zabil a on tam při Boží schráně zemřel.

Zabitý lvem za nezbití masochisty

1 Královská 20:35-36: Jeden muž z prorockých žáků řekl na Hospodinovo slovo svému druhovi: „Zbij mě!“ Ale ten muž ho odmítl zbít. I řekl mu: „Protože jsi neuposlechl Hospodinova hlasu, hle, až půjdeš ode mne, zadáví tě lev.“ Když od něho odešel, přepadl ho lev a zadávil ho.

Eliáš s boží pomocí zabije 42 dětí, protože se mu posmívaly

2 Královská 2:23-24: Odtud vystoupil do Bét-elu. Když byl na cestě, vyšli z města malí chlapci, pošklebovali se mu a pokřikovali na něj: „Táhni, ty s lysinou, táhni, ty s lysinou!“ On se obrátil, podíval se na ně a ve jménu Hospodinově jim zlořečil. Vtom vyběhly z křovin dvě medvědice a roztrhaly z nich čtyřicet dvě děti.

Zabij nevěřící

2 Paralipomenon 15:12-13: Zavázali se smlouvou, že se budou dotazovat na slovo Hospodina, Boha svých otců, celým svým srdcem a celou svou duší. A každý, kdo by se nedotazoval Hospodina, Boha Izraele, propadne smrti, ať malý nebo velký, ať muž nebo žena.

Zabij starce, děti i ženy

Ezechiel 9:5-7: A slyšel jsem, jak ostatním poručil: „Procházejte městem za ním a bijte bez lítosti a bez soucitu. Starce, mladíka, pannu, děti i ženy zabíjejte, šiřte zkázu. Nepřistupujte však k nikomu z těch, na nichž je znamení. Začněte od mé svatyně!“ I začali od starších, kteří byli před domem. Nařídil jim: „Poskvrňte dům, naplňte nádvoří skolenými; jděte!“ I vyšli do města a pobíjeli.

Zabít falešného proroka: rodiče zabijí syna

Zacharjáš 13:3: Bude-li pak ještě někdo prorokovat, řeknou mu vlastní rodiče, otec i matka: „Nezůstaneš naživu, protože jsi ve jménu Hospodinově klamal.“ A jeho vlastní rodiče, otec i matka, ho probodnou, že prorokoval.

Jatka dětí za nepravosti otců

Izajáš 14:21: „Připravte jeho synům jatky pro nepravost otců! Nepovstanou, nezmocní se země a svět nezaplní městy.“

Bůh zabíjí děti neposlušného národa

Ozeáš 9:11-16: Efrajimova sláva odlétne jako ptáče. Nebudou plodit ani rodit, ani neotěhotní. I kdyby své syny odchovali, připravím je o ně, žádný nezůstane. Běda i jim, běda, až od nich odstoupím. Efrajim, jak jsem viděl, tíhne k Týru ležícímu nad nivami; teď však Efrajim bude muset vyvést před toho vraha své syny. Dej jim, Hospodine! Co jim dáš? Neplodné lůno a vyschlé prsy jim dej! V Gilgálu je zdroj všech jejich zlořádů, proto jsem je tam začal nenávidět. Pro jejich zlé skutky je vypudím ze svého domu. Lásku jim už znovu neprokážu. Všichni jejich velmoži jsou umíněnci. Efrajim bude pobit, jejich kořen uschne, žádné ovoce neponesou. I kdyby něco zplodili, usmrtím to nejvzácnější, plody jejich lůna. – Můj Bůh je zavrhne; protože ho neposlouchali, stanou se psanci mezi pronárody.

Odporní a lstiví homosexuálové jsou hodní smrti (nový zákon)

Římanům 1:24-32: Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla; vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli – on budiž veleben na věky! Amen. Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti, a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost. Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli, aby dělali, co se nesluší. Jsou plni nepravosti, podlosti, lakoty, špatnosti, jsou samá závist, vražda, svár, lest, zlomyslnost, jsou donašeči, pomlouvači, Bohu odporní, zpupní, nadutí, chlubiví. Vymýšlejí zlé věci, neposlouchají rodiče, nemají rozum, nedovedou se s nikým snést, neznají lásku ani slitování. Vědí o spravedlivém rozhodnutí Božím, že ti, kteří tak jednají, jsou hodni smrti; a přece nejenže sami tak jednají, ale také jiným takové jednání schvalují.

Znásilnění v bibli

Jak nakládat s hebrejskou sexuální otrokyní

Exodus 21:7-11: Když někdo prodá svou dceru za otrokyni, nebude s ní nakládáno jako s jinými otroky. Jestliže se znelíbí svému pánu, který si ji vzal za družku, dovolí ji vyplatit, ale nemá právo prodat ji cizímu lidu a naložit s ní věrolomně. Jestliže ji dal za družku svému synovi, bude s ní jednat podle práva dcer. Jestliže on si vezme ještě jinou, nesmí ji zkrátit na stravě, ošacení a manželském právu. Jestliže jí nezajistí tyto tři věci, smí ona odejít bez zaplacení výkupného.

Hospodin přikázal Mojžíšovi pobít všechny Midjánské muže. Ženy a děti přivedli do tábora, kde zabili děti a ženy, které už nebyli panny. Panny pak podle Mojžíšova nařízení znásilnili.

Numeri 31:7-18: Vypravili se do boje proti Midjánu, jak přikázal Hospodin Mojžíšovi, a pobili všechny muže. Zabili také midjánské krále Evího, Rekema, Súra, Chúra a Rebaa, pět midjánských králů, mimo ostatní skolené. I Bileáma, syna Beórova, zabili mečem. Midjánské ženy a jejich děti však Izraelci zajali a všechen jejich dobytek, všechna stáda a veškeré bohatství uloupili. Všechna jejich města, ve kterých sídlili, i všechna jejich hradiště vypálili. Pak vzali všechnu kořist i všechen lup, lidi i dobytek, a přivedli zajatce i lup a kořist před Mojžíše a kněze Eleazara i před pospolitost Izraelců do tábora na Moábských pustinách u Jordánu naproti Jerichu. Mojžíš a kněz Eleazar i všichni předáci pospolitosti jim vyšli vstříc ven z tábora. Mojžíš se však rozlítil na vůdce vojska, na velitele nad tisíci a nad sty, přicházející z vojenské výpravy. Vytkl jim: „Cože jste nechali naživu všechny ženy? Právě ony daly Izraelcům podnět k věrolomnosti vůči Hospodinu ve věci Peórově podle slov Bileámových, takže na pospolitost Hospodinovu dolehla pohroma. Nyní zabijte z dětí všechny mužského pohlaví i každou ženu, která poznala muže a obcovala s ním. Všechny děti ženského pohlaví a ženy, jež nepoznaly muže a neobcovaly s ním, nechte naživu pro sebe.

Bůh přikazuje vzít do otroctví lidi města, které se vzdá, nebo pobít muže a znásilnit ženy města, které se nevzdá:

Deuteronomium 20:10-14: Když přitáhneš k městu, abys proti němu bojoval, nabídneš mu mír. Jestliže ti odpoví mírem a otevře ti brány, tu všechen lid, který je v něm, podrobíš nuceným pracím a budou ti sloužit. Jestliže k míru s tebou nesvolí, ale povede s tebou boj, oblehneš je. Až ti je Hospodin, tvůj Bůh, vydá do rukou, pobiješ v něm ostřím meče všechny osoby mužského pohlaví. Ale ženy, děti a dobytek i vše, co bude v městě, všechnu kořist z něho si ponecháš jako lup. Budeš užívat kořisti po svých nepřátelích, kterou ti dal Hospodin, tvůj Bůh.

Bůh nařizuje, jak jednat se sexuální otrokyní

Deuteronomium 21:10-15: Když vytáhneš do boje proti svým nepřátelům a Hospodin, tvůj Bůh, ti je vydá do rukou a ty zajmeš zajatce a spatříš mezi zajatci ženu krásné postavy, přilneš k ní a budeš si ji chtít vzít za ženu, přivedeš ji do svého domu. Ať si oholí hlavu a ostříhá nehty a odloží svůj plášť, v němž byla zajata, a zůstane v tvém domě. Po dobu jednoho měsíce bude oplakávat svého otce a svou matku. Potom k ní smíš vejít, budeš jejím manželem a ona bude tvou ženou. Jestliže se ti pak znelíbí, propustíš ji a bude volná. Nesmíš ji prodat za stříbro ani s ní hrubě zacházet, poté co jsi ji ponížil.

Když bude žena při znásilnění málo křičet, tak bude ukamenována, muž bude ukamenovaný ne za znásilnění, ale proto, že poškodil majetek jiného muže

Deuteronomium 22:23-24: Když dívku, pannu zasnoubenou muži, najde nějaký muž v městě a bude s ní ležet, vyvedete oba dva k bráně toho města, ukamenujete je a zemřou: dívka proto, že v městě nekřičela, a muž proto, že ponížil ženu svého bližního. Tak odstraníš zlo ze svého středu.

Za znásilnění panny je muž „odsouzen“ si ji vzít

Deuteronomium 22:28-29: Když najde muž dívku, pannu, která není zasnoubena, a chytí ji, bude s ní ležet a budou přistiženi, muž, který s ní ležel, dá otci té dívky padesát šekelů stříbra. Stane se jeho ženou, protože ji ponížil. Po celý svůj život ji nesmí propustit.

Vyvraždění města a odvlečení pannen do tábora. Pannen jim ale bůh dal málo, tak si unesli další.

Soudců 21:10-24: Pospolitost Izraele tam ihned vyslala dvanáct tisíc mužů, chrabrých bojovníků. A přikázali jim: „Jděte pobít obyvatele Jábeše v Gileádu ostřím meče, i ženy a děti. Toto je úkol, který máte splnit: Vyhubíte jako klaté všechny mužského pohlaví i každou ženu, která poznala muže a obcovala s ním.“ Mezi obyvateli Jábeše v Gileádu se našlo čtyři sta dívek, pannen, které dosud muže nepoznaly a s mužem neobcovaly. Přivedli je do tábora v Šílu, jež je v kenaanské zemi. Celá pospolitost pak vyslala mluvčí k Benjamínovcům, kteří byli na skalisku Rimónu, aby jim vyhlásili pokoj. Tak se toho času Benjamín vrátil. Dali jim ženy, které ponechali naživu z žen z Jábeše v Gileádu, ale nebylo jich pro ně dost. Lid Benjamína litoval, neboť Hospodin způsobil mezi izraelskými kmeny trhlinu. Stařešinové pospolitosti se tázali: „Co uděláme se zbývajícími, aby dostali ženy, když ženy benjamínské byly vyhubeny?“ Řekli: „Vlastnictví získané uprchlíky bude Benjamínovo, aby nebyl vyhlazen kmen z Izraele. My však jim nemůžeme dát za ženy své dcery.“ Izraelci se totiž zapřísahali: „Buď proklet, kdo by dal ženu Benjamínovi!“ Pak řekli: „Hle, rok co rok bývá Hospodinova slavnost v Šílu, které je severně od Bét-elu, východně od silnice vystupující z Bét-elu do Šekemu a jižně od Lebóny.“ Benjamínovcům přikázali: „Skryjte se ve vinicích jako zálohy. Jak uvidíte, že šíloské dcery vycházejí v průvodu k tanečním rejům, vyrazte z vinic a uchvaťte si každý ženu ze šíloských dcer. Pak odejděte do benjamínské země. Kdyby přišli jejich otcové nebo bratři a chtěli před námi vést spor, řekneme jim: Smilujte se nad nimi kvůli nám. Nevzali jsme v boji ženu pro každého. Vy jste jim je přece nedali, abyste se teď provinili.“ Benjamínovci to tak udělali a unesli si ženy podle svého počtu z tančících dívek , které uloupili. Pak odešli a vrátili se do svého dědictví, vystavěli města a usadili se v nich.

Bůh dá nevinné ženy k znásilnění, aby potrestal Davida

2 Samuel 12:11-14: Toto praví Hospodin: Hle, já způsobím, aby proti tobě povstalo zlo z tvého domu. Před tvýma očima vezmu tvé ženy a dám je tomu, kdo je ti blízký; ten bude s tvými ženami spát za bílého dne. A ačkoli tys to spáchal tajně, já tuto věc učiním před celým Izraelem, a to za dne.“ David Nátanovi řekl: „Zhřešil jsem proti Hospodinu.“ Nátan Davidovi pravil: „Týž Hospodin tvůj hřích sňal. Nezemřeš. Poněvadž jsi však touto věcí zavinil, aby nepřátelé Hospodina znevažovali, syn, který se ti narodí, musí zemřít.“

Otroctví

Jak otroka pořídit kromě válečných tažení

Leviticus 25:44-46: Otrok a otrokyně, které budeš mít, ať jsou z pronárodů okolo vás; z nich si budete kupovat otroka a otrokyni. Také si je můžete koupit z dětí přistěhovalců, kteří u vás pobývají jako hosté, a z čeledi těch, kteří jsou u vás, z dětí, které zplodí ve vaší zemi; ti budou vaším vlastnictvím. Po sobě je odkážete svým synům, aby je zdědili jako své vlastnictví; trvale jim budou sloužit. Pokud jde o vaše bratry Izraelce, nikdo nebude nad svým bratrem surově panovat.

Jak podle božích nařízení nakládat s hebrejskými otroky v kapitole hned po desateru – morálnímu základu celé západní civilizace

Exodus 21:2-6: Když koupíš hebrejského otroka, bude sloužit šest let; sedmého roku odejde jako propuštěnec bez výkupného. Jestliže přišel sám, odejde sám, měl-li ženu, odejde jeho žena s ním. Jestliže mu dal jeho pán ženu, která mu porodila syny nebo dcery, zůstane žena a její děti u svého pána, a on odejde sám. Prohlásí-li otrok výslovně: „Zamiloval jsem si svého pána, svou ženu a syny, nechci odejít jako propuštěnec,“ přivede ho jeho pán před Boha, totiž přivede ho ke dveřím nebo k veřejím, probodne mu ucho šídlem a on zůstane provždy jeho otrokem.

Boží nařízení, když se rozhodně člověk prodat svou dceru jako sexuální otrokyni

Exodus 21:7-11: Když někdo prodá svou dceru za otrokyni, nebude s ní nakládáno jako s jinými otroky. Jestliže se znelíbí svému pánu, který si ji vzal za družku, dovolí ji vyplatit, ale nemá právo prodat ji cizímu lidu a naložit s ní věrolomně. Jestliže ji dal za družku svému synovi, bude s ní jednat podle práva dcer. Jestliže on si vezme ještě jinou, nesmí ji zkrátit na stravě, ošacení a manželském právu. Jestliže jí nezajistí tyto tři věci, smí ona odejít bez zaplacení výkupného.

A jak správně zmlátit svého otroka

Exodus 21:20-21: Jestliže někdo uhodí svého otroka nebo otrokyni holí, takže mu zemřou pod rukou, musí být usmrcený pomstěn. Jestliže však vydrží den či dva, nebude pomstěn, neboť byl jeho majetkem.

A Pavel říká k otroctví v Novém zákonu

Efezským 6:5: Otroci, poslouchejte své pozemské pány s uctivou pokorou a z upřímného přesvědčení jako Krista. Pro zajímavost o kousek dříve známá pasáž Efezským 6:2-3 ‚Cti otce svého i matku svou‘ je přece jediné přikázání, které má zaslíbení: ‚aby se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ na zemi.‘

A taky

1 Timoteovi 6:1-2: Všichni, kdo nesou jho otroctví, ať mají své pány v náležité úctě, aby Boží jméno ani naše učení neupadly do špatné pověsti. Ti, kdo mají věřící pány, ať k nim nemají menší úctu proto, že jsou jejich bratří, nýbrž ať jsou jim poddáni o to raději, že mohou sloužit věřícím a milovaným. Tomu všemu uč a to přikazuj.

A Ježíš říká, že otroci mají být bití i když neví co udělali špatně

Lukáš 12:47-48: Ten služebník, který zná vůli svého pána, a přece není hotov podle jeho vůle jednat, bude velmi bit. Ten, kdo ji nezná a udělá něco, zač si zaslouží bití, bude bit méně. Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více.

Lidské zápalné oběti

Nejznámější zápalná oběť se nakonec nekonala. Zkuste se vžít ale do Izáka – pak se téhle příhodě s taťkou Abrahámem jistě od plic zasmáli!

Genesis 22:1-2…9-12: Po těch událostech chtěl Bůh Abrahama vyzkoušet. Řekl mu: „Abrahame!“ Ten odvětil: „Tu jsem.“ A Bůh řekl: „Vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ, odejdi do země Mórija a tam ho obětuj jako oběť zápalnou na jedné hoře, o níž ti povím!“ … Když přišli na místo, o němž mu Bůh pověděl, vybudoval tam Abraham oltář, narovnal dříví, svázal svého syna Izáka do kozelce a položil ho na oltář, nahoru na dříví. I vztáhl Abraham ruku po obětním noži, aby svého syna zabil jako obětního beránka. Vtom na něho z nebe volá Hospodinův posel: „Abrahame, Abrahame!“ Ten odvětil: „Tu jsem.“ A posel řekl: „Nevztahuj na chlapce ruku, nic mu nedělej! Právě teď jsem poznal, že jsi bohabojný, neboť jsi mi neodepřel svého jediného syna.“ 

Jiftách, na kterém spočinul duch Hospodinův, obětoval svou dceru jako zápalnou oběť

Soudců 11:29-40: Tu spočinul na Jiftáchovi duch Hospodinův a on táhl Gileádem a Manasesem do Mispy gileádské a z Mispy gileádské táhl proti Amónovcům. Jiftách složil Hospodinu slib: „Vydáš-li mi Amónovce opravdu do rukou, ten, kdo mi vyjde naproti z vrat mého domu, až se budu vracet v pokoji od Amónovců, bude patřit Hospodinu a toho obětuji v zápalnou oběť.“ Nato táhl Jiftách do boje proti Amónovcům a Hospodin mu je vydal do rukou. Připravil jim zdrcující porážku mezi Aróerem a cestou do Minítu a až po Ábel-keramím, totiž dvaceti městům. Tak byli Amónovci před syny Izraele pokořeni. Když přicházel Jiftách do Mispy ke svému domu, hle, vychází mu naproti s bubínky a s tancem jeho dcera. Měl jenom tu jedinou, kromě ní neměl syna ani dceru. Jak ji uviděl, roztrhl své roucho a zvolal: „Ach, má dcero, srazilas mě do prachu, uvrhla jsi mě do zkázy! Zavázal jsem se svými ústy Hospodinu a nemohu to vzít zpět.“ Ona mu odpověděla: „Můj otče, když ses svými ústy zavázal Hospodinu, učiň se mnou, co jsi vyřkl, za to, co Hospodin pro tebe učinil, abys mohl vykonat pomstu nad svými nepřáteli, nad Amónovci.“ Požádala pak svého otce: „Nechť je mi dovoleno toto: Ponech mi dva měsíce. Ráda bych odešla do hor a oplakávala se svými družkami své panenství.“ On jí řekl: „Jdi.“ Propustil ji na dva měsíce a ona odešla se svými družkami, aby na horách oplakávala své panenství. Po uplynutí dvou měsíců se vrátila k otci a on splnil slib, který o ní učinil. Muže nepoznala. V Izraeli se pak stalo zvykem, že izraelské dívky vycházívají rok co rok po čtyři dny v roce opěvovat dceru Jiftácha Gileádského.

Vylosovali člověka, který má být upálen pro usmíření Hospodina

Jozua 7:15-26: Ten, kdo bude označen, že si přisvojil věc propadlou klatbě, bude spálen se vším, co mu patří, protože přestoupil Hospodinovu smlouvu a dopustil se v Izraeli hanebnosti.‘“Za časného jitra rozkázal Jozue Izraeli přistupovat po kmenech. Losem byl označen kmen Judův. Rozkázal, aby přistupovala judská čeleď. Označena byla čeleď Zerachejců. Rozkázal, aby přistupovala zerašská čeleď po mužích. Označen byl Zabdí. Pak rozkázal, aby přistupoval jeho dům po mužích. Označen byl Akán, syn Karmího, syna Zabdího, syna Zerachova z pokolení Judova. Tu vyzval Jozue Akána: „Synu, přiznej slávu Hospodinu, Bohu Izraele, a vzdej mu chválu. Doznej se mi, co jsi učinil; nic přede mnou nezapírej!“ Akán odpověděl Jozuovi: „Ano, zhřešil jsem proti Hospodinu, Bohu Izraele; učinil jsem toto: Viděl jsem mezi kořistí jeden pěkný šineárský plášť, dvě stě šekelů stříbra a jeden zlatý jazyk o váze padesáti šekelů. Vzplanul jsem žádostí a vzal jsem si to. Je to ukryto v zemi uvnitř mého stanu a stříbro je vespod.“ Jozue poslal posly, ti běželi do stanu, a hle, bylo to ukryto v jeho stanu a stříbro bylo vespod. Vzali ty věci ze stanu, přinesli k Jozuovi a všem Izraelcům a položili je před Hospodina. Za účasti všeho Izraele vzal Jozue Akána, syna Zerachova, i stříbro, plášť a zlatý jazyk, i jeho syny a dcery, býky a osly, jeho brav i stan a všechno, co mu patřilo, a ubírali se s tím vzhůru do doliny Akóru.  Jozue řekl: „Zkázu, kterou jsi uvalil na nás, nechť uvalí Hospodin v tento den na tebe.“ Všechen Izrael jej kamenoval; spálili je a zaházeli je kamením. Navršili nad ním velkou hromadu kamení; je tam až dodnes. A Hospodin upustil od svého planoucího hněvu. Proto se to místo jmenuje Emek Akór to je Dolina zkázy až dodnes.

Předpověď obětování kněží jiných bohů

1 Kings 13:1-2: Když Jarobeám stanul u oltáře, aby pálil kadidlo, přišel do Bét-elu z Judska muž Boží s Hospodinovým slovem. Volal proti oltáři na Hospodinův pokyn: „Oltáři, oltáři, toto praví Hospodin: ‚Hle, Davidovu domu se narodí syn jménem Jóšijáš. Ten bude na tobě obětovat kněze posvátných návrší, kteří na tobě pálí kadidlo. Budou se na tobě spalovat i lidské kosti.‘“

…a naplnění předchozí předpovědi

2 Kings 23:20-25: Všechny kněze posvátných návrší, kteří tam byli, obětoval na oltářích, na nichž spaloval lidské kosti. Potom se vrátil do Jeruzaléma. Král vydal rozkaz veškerému lidu: „Slavte hod beránka Hospodinu, svému Bohu, jak je psáno v této Knize smlouvy.“ Takový hod beránka nebyl slaven ode dnů soudců, kteří soudili Izraele, ba ani po všechny dny králů izraelských a králů judských. Až v osmnáctém roce vlády krále Jóšijáše se v Jeruzalémě slavil takový Hospodinův hod beránka. Jóšijáš také vymýtil vyvolavače duchů zemřelých, jasnovidce, domácí bůžky, hnusné modly i všelijaké ohyzdné bůžky, které bylo možno vidět v zemi judské a v Jeruzalémě. Tak se naplnila slova zákona napsaná v knize, kterou nalezl kněz Chilkijáš v Hospodinově domě. Nebyl mu podoben žádný král před ním, který by se obrátil k Hospodinu celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou a činil vše podle zákona Mojžíšova. A ani po něm nepovstal žádný jemu podobný.

Nebojte se upálit nevinné – smrt se jich nedotkne a půjdou rovnou do nebe

Kniha moudrosti 3:1-7: Duše spravedlivých jsou však v Boží ruce a trýzeň smrti se jich nedotkne. V očích nemoudrých vypadali jako mrtví, v jejich skonu se spatřovala záhuba, v jejich odchodu od nás jejich zánik. Oni však jsou v pokoji. I kdyby se lidem zdálo, že jsou trestáni, mají plnou naději na nesmrtelnost. Po malém utrpení dojdou velikého dobrodiní, neboť Bůh je vyzkoušel a shledal je hodnými sebe. Protříbil je jako zlato v tavicí peci a přijal je jako zápalnou oběť. V čas Božího navštívení zazáří a rozletí se jako jiskry po strnisku.

Hospodin vzkazuje, že Amónovci mají být pokrmem ohně

Ezechiel 21:33-37: „Ty, lidský synu, slyš. Prorokuj a řekni: Toto praví Panovník Hospodin o Amónovcích a o jejich utrhání. Řekni: Meč, ano, meč je tasen, aby porážel, je vyleštěn, aby požíral, ať se blýská. Mají pro tebe šalebné vidění, lživě ti věští, aby tě připojili k svévolníkům s proťatými hrdly. Jejich den nadchází v čase, kdy nepravost spěje ke konci. Vrať meč do pochvy. Budu tě soudit v místě, kde jsi byla stvořena, dcero amónská, v zemi tvého původu. Vyleji na tebe svůj hrozný hněv, budu na tebe soptit oheň své prchlivosti, vydám tě do rukou surovců, kteří chystají zkázu. Staneš se pokrmem ohně, tvá krev bude prolita v zemi, už nebudeš připomínána, neboť já, Hospodin, jsem promluvil.“

Po tomhle výčtu jsem rád, že se bůh od těch dob už změnil… (nebo je neměnný?!)

Kdyby se našel teologicky vzdělaný člověk, který by chtěl přidat komentář, týkající se toho, jestli je Bůh stále stejně krvežíznivý jako v bibli, tak ho pod článek rád připojím (ten komentář, ne toho vzdělaného člověka).

Zdroje:

http://www.biblenet.cz/
http://skepticsannotatedbible.com/index.htm
http://www.youtube.com/user/NonStampCollector
http://www.youtube.com/user/DarkMatter2525
http://www.youtube.com/user/QualiaSoup

Článek je převzatý ze zdroje zde

Shrnutí:

Popisem oslavy Velikonoc jsem chtěla sdělit, že na zásah Vatikánu byl termín jejich oslav změněn tak, aby upřednostňoval židovské představy o “obětování beránka”. Převzatým článkem o násilí v Bibli jsem chtěla sdělit, jestli i židé nejsou pouhou obětí “někoho”, kdo zde byl dříve než Bible a kdo Bibli stvořil nikoliv jako předpověď, ale jako plán. Hlava mi totiž nebere, že to byl skutečně Bůh, kdo do Bible vložil tolik násilí Možná to byl bůh Jehova – bůh jehovistů/komunistů, ale tedy nikoliv ten, jak Boha vnímám já.

Zcela za sebe ještě dodávám, že 1) proč veškerá zásadní dění lidské historie tak moc ladí s postavením vesmírných těles, tzn. s geometrií Vesmíru? A 2) proč Bible nařizuje zabíjet m.j. věštce, tzn. i astrology??

Podle astrologie byl před 13 000 léty úplněk/”úplněk” a tehdy to byla nejen doba velké konfrontace (tak příznačná pro úplněk!), ale začala i naše popotopní kultura a s ní i Bible a na tom si trvám. Nyní je novoluní/”novoluní”, tzn. temnota, ve které má hlavní slovo hrát intuice, a to od roku cca 1900 do roku 2150  – komu a proč to vadí a kdo spěchá, aby jej tento vesmírný proces nezdolal?

Proč byl zrušen soli-lunární kalendář, podle kterého by měl rok 13 měsíců a vůbec by to nevadilo (naopak by to byl řád 4 krát 7 dnů, což je nejen cyklus ženské periody, ale i řád 10 krát 28 dnů = 280, což je doba, po kterou trvá těhotenství), ale podle kterého by se lidstvo mohlo mnohem lépe orientovat v tom, v jakém období se právě nachází?

Ale to, jak už jsem předeslala, je na jiný článek, protože sem už by se to nevešlo. Ale můj závěr, resp. pointa článku – nevěřím Bibli.

Úvodní obrázek: Nicejský koncil z roku 325, jehož pravidlo papež Řehoř XIII. zavedením gregoriánského kalendáře v roce 1582 zrušil, cituji: S ohledem na okolnost, že pravidla pro určování Paschy byla závislá na přesně stanovené jarní rovnodennosti a potom s ohledem na 21. březen (přesněji 21. a 22. března), na kdy tato rovnodennost připadala v době nicejského koncilu v roce 325, provedl papež Řehoř XIII. reformu s tím cílem, aby rovnodennost vždy připadala na 21. březen. Tak vznikl nový gregoriánský kalendář, tzv. “nový kalendářní styl”. 21. březen se stal doslova z příkazu římského papeže přímo “mýtickým dnem”. Papež prokázal tomuto datu obzvláštní čest, protože v r. 325, v době nicejského koncilu, jarní rovnodennost připadala právě na 21. březen.”  (zdroj)

-Pozorovatelka-  10.4.2016

 

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Jarka.Š.
Návštěvník
Jarka.Š.

Souhlasím se vším. Bible má mnohem starší původ, než bychom čekali. Osobně náboženství moc nemusím, ale líbí se mi docela hinduismus.

Lekno
Návštěvník
Lekno

Symbol zobrazuje technologiu antigravitacie, to je to velke G

Crow G.
Návštěvník
Crow G.

Vskutku zajímavá a výživná diskuze. Rád bych zareagoval na pár věcí, které byly v diskuzi vyřčeny. Před tím ale musím upozornit, že mám dosti negativní postoj k jakémukoliv náboženství. Různé ismy a neduchovní či jen lehce duchovně zaměřené ideologie jsou pro jednotlivce zhoubné, v lepším případě matoucí, pouze v rámci jedné inkarnace. Ale náboženství zasahuje do duchovní sféry a svazuje, zotročuje, nesmrtelnou duši. V prvním případě se duše z otroctví vyváže fyzickou smrtí zde, v druhém případě potřebuje vstoupit do této fyzické roviny, aby se osvobodila. A to učiní poražením ega, kdy se inkarnovaný jedinec probudí a zří. Všem věřícím bych doporučil, aby vzali v úvahu, zda je náboženství od Boha nebo od Satana (netvrdím, že je to tak – kdo má patent na Pravdu? – jen o tom prosím přemýšlejte).

Toť má úvaha a nyní slíbené reakce (neuvádím přesné citace toho, na co reaguji – diskuze je dlouhá a nedělal jsem si poznámky):

“Ježíš Kristus je jediným prostředníkem mezi člověkem a Bohem”:
Kdo miluje Ježíše Krista a nechá se jím vést, dobře činí. Je to obrovský dar a obrovská Láska ze strany Ježíše, ale kategoricky odmítám, že pro spojení se s Bohem někoho potřebuji. To je koncept nespravedlivý vůči lidem, kteří o Ježíši nikdy neslyšeli a, s pohledu inkarnaci neuznávajících, nikdy neuslyší. A dále, protože vše je od Boha, vše je Jedno, vše je Bůh, plyne z toho, že nepotřebuji nezbytně nutně různé formy/individualizace jedno Boha, abych se s Bohem spojil, respektive vrátil se k Sobě. To spíše bude tak, že se lidské duše při cestě k Bohu/ k Sobě spojí s Kristem a ten se spojí s Bohem/ se Zdrojem.

“Stačí dva zákony: Milovat Boha a milovat bližního svého, jako sebe”:
To rozhodně nestačí, protože lidé sami sebe díky programům ega (od Satana / GP / … – kdo jak chce) sebe nemilují. Je ještě potřeba milovat sebe tak, jak mě miluje Bůh. Problém současného lidstva tkví právě v tom, že lidé milují druhé, jako sebe – tedy ne milují, ale nenávidí! A podotýkám, že lze potkat takové, kteří Boha milují a sebe a druhé ne – takže ze splnění citovaných dvou zákonů mnou dodaný sám od sebe nevyplyne.

“Za dobu 2000 let sem přicházíme projít zkouškou.” Souhlasím v případě uznání inkarnací. Pokud ovšem inkarnace neuznáme, je to opět koncept nespravedlivý (každý má jiné podmínky, které si nevolí) a navíc nefunkční.

“Pavel nevystupoval, stejně jako bůh v současné Bibli, proti otroctví. Navíc nabádal sloužit svým pánům jako Kristu.” (V diskuzi je více narážek na otroctví). Hold jiná doba – kdo nerozumí otázce otroctví a tomu, jak je prospěšné míti své pány v křesťanské úctě, nechť si přečte Quo Vadis.

“Jsou židé obětmi jako všichni ostatní nebo ne?” Vzhledem k tomu, že uznávám (z duchovních, logických a dalších důvodů) inkarnaci a považuji náboženství za duši svazující, zotročující a na ni parazitující, věřím tomu, že (ne všichni, jen určité rodiny) Židé jsou si vědomi inkarnačního mechanismu a vlivu náboženství na duši a že si umí spočítat střídání duší v rámci rodiny dopředu. Na toto mě přivedla otázka mé přítelkyně, zda byli muslimové v minulých životech muslimi. A já si myslím, že většina ano, náboženství získalo duši pro sebe a islám je silné náboženství a židovství je ještě silnější – bazírování židů na rituálech, symbolech a vůbec na všem židovském má dobrý důvod – udržení kontroly na svým inkarnačním schématem. Satan/GP spolu s církvemi a dalšími více či méně kontrolují inkarnační cykly více či méně všech. Jsem ale přesvědčen o tom, že jisté židovské rodiny vzaly toto do svých rukou, stejně jako satanisté, osvícení zednáři a pod.

A obecně bych rád podotkl, že se zde až příliš řeší, jakým jazykem je Bible napsána. Podstatný je opravdu celý koncept, protože Bible je psána jazykem a formou, včetně násilí, poplatným své době. Správná církev, když už by měla za každou cenu existovat, by se nestavěla mezi Člověka a Boha, ale vykládala by svaté písmo tak, aby mu bylo co nejvíce porozuměno v dané době.

A nakonec: Přirozené je žít s Bohem a být Bohem. Nepřirozené je náboženství. Láska ke Kristu a k Bohu není náboženství a není potřeba ani svaté písmo. Lásku k Bohu cítí i ten šťastlivec žijící hluboko v džungli nebo horách, kterého dosud nepřijel zachránit nějaký misionář.

Pavel
Návštěvník
Pavel

Mnohokrát děkuji Pozorovatelce, že Bibli čte a přemýšlí při tom.

Lidé jsou nabádání k tomu aby kritizovali Korán za to, že v sobě obsahuje násilí a nabádání k násilí, ale tohle je úplně to samé. Takto pojatý Hospodin má k Satanovi velice blízko vypadá to jako dvě strany jedné a téže mince. A nebo jako dva vůdci, kteří zneužívají a proti sobě poštvávají skupiny lidí. Pokud to tedy není jadna a ta samá bytost s více podobami.

Na jedné straně nabádá k dodržování desatera a na druhé vyzývá k tomu loupit a vraždit nevinné.

Jak křesťanství tak i judaismus se postupem času otupily. Už nejsou tak vražedné a už se neupaluje. Tak je potřeba tyto nástroje nahradit dalším šíleným náboženstvím ze stejné líhně. Tentokráte byl vybrán islám jako vhodný nástroj, jsou vyvražděni všichni umírnění muslimové a ti šílení jsou vyzbrojeni a posláni k dokončení díla zkázy v Evropě.

JAREKzR
Návštěvník
JAREKzR

Paní Pozorovatelko, těší mě, že uctíváte postavu Ježíše Krista jako toho, v němž se Bůh manifestoval (dokonce tak, že On, Bůh se stal člověkem). Pokud Vám Bůh “otevře” Bibli, zjeví se Vám “ohromující prostory” Boží moudrosti (která je pro svět bláznovstvím). Porozumět “řeči Bible” lze jedině z moci Ducha svatého, což je dostupné i dětem i mudrcům – ovšem ani ti, se bez Ducha svatého nikam nedostanou. Přesně tak jsem to zažil, když mě Bůh osvobodil ze sekty Svědků Jehovových – kteří Biblí všude mávají (a slovo “Bible” spolu s jménem Jehova nejčastěji vyslovují), ale netuší o čem je. Modlitba – a otevřeno.

Ovšem pán, co napsal “kritiku” Bible má zavřeno, a to zcela. Neví, o čem píše. Starý Zákon s jeho tresty je obrazem toho, jak bychom všichni dopadli, kdyby Bůh začal konat spravedlnost.

Ale on z lásky poslal Krista, v němž byla vtělena Jeho podstata. Kristova oběť je zdarma a bez zásluh pro každého kdo 1.věří a 2.činí pokání z hříchů.

A ve vztahu k této oběti je úplně jedno, co o tom říká který papež (církve, jež prodávala odpustky) a co kdo zamýšlel změnou kalendáře – zajímavé je to ovšem politicky. Jsem křesťan a jediný můj Papež – papias, papá – Otec je Bůh.

Martin
Návštěvník
Martin

Proboha, větší hloupost jsem už dlouho nečetl… cituji: “Kristova oběť je zdarma a bez zásluh pro každého kdo 1.věří a 2.činí pokání z hříchů. ”

papouškování dogmatických lží vycucaných z prstu si nechte pro babičku… zkusil jste někdy hledat pravdu? silně o tom pochybuji. JEN TEN KDO HLEDÁ NAJDE!

tušíte alespoň kým byl Kristus a co byla ta hlavní podstata toho co přinesl lidstvu? evidentně znáte jen církevní lži… ty vás ale nezachrání…

katolicismus ve čtvrtém století vytvořil vytvořil nefunkční napodobeninu Kristova učení… to to co je běžně známo… ale je to podfuk.

poměrně přesně je to k nalezení ještě u Origena z roku 200… střípky jsou také v Tomášově evangeliu… vím že to církev neuznává…. to ovšem jen dokazuje velikost církevní lži 🙁

JAREKzR
Návštěvník
JAREKzR

Ale prdlačku, Martine, nejprve si Bibli přečtěte (alespoň NZ) a srovnejte to s praxí a historií katolické církve. To že obojí stavíte na stejnou laťku – Bibli a katolicismus – jen dokazuje, že o tomto tématu absolutně nic nevíte, protože i malé dítě pochopí, že je mezi obojím diametrální rozdíl.

A já nejsem katolík, ale křesťan, nepapouškuji ničí dogmata, ale vyznávám svou živou víru – důvěru živému Bohu a Kristu, snímž mám vztah a obousměrný kontakt.

Ale nic ve zlém, toto zcestné a mylné paradigma – že křesťanství = katolicismus – má zakořeněno mnoho lidí a to včetně ateistů. Pokoj Vám, Martine :0)

PS: podle čeho určujete, co je a co není pravda? Víte kolik lidí “našlo pravdu” a pak zjistili, že je to blbost? Jste proti tomu imunní?

Shimi
Návštěvník
Shimi

JAREKzR: “PS: podle čeho určujete, co je a co není pravda? Víte kolik lidí „našlo pravdu“ a pak zjistili, že je to blbost? Jste proti tomu imunní?”

To ale platí i na vás Jarku, i na pana Zemánka a další. To, že máte nějakou teorii a té skálopevně věříte ještě neznamená, že je 100% pravdivá. Už jsem to tu psal několikrát, nikdo z nás neví, jak to ve skutečnosti je, nikdo. My si to můžeme myslet, můžeme tomu skálopevně věřit, ale to je tak všechno. Problém ale nastává tehdy, když někdo začne tu svoji teorii vydávat za fakt. Což se tady, a nejen tady, v diskuzi často objevuje. Jeden napíše svůj názor (teorii), přijde druhý a tomu prvnímu napíše, že vůbec nic nepochopil a přidá k tomu svůj názor (teorii) a potom přijde třetí a těm dvěma napíše, že oba vůbec nic nepochopili a přidá k tomu třetí názor (teorii). Vždyť je to směšné. Hádáte se tady jak malí kluci a přitom nikdo z vás neví, jak to ve skutečnosti je. Na této konkrétní diskuzi je krásně vidět, že Pravda bude někde úplně jinde.

JAREKzR
Návštěvník
JAREKzR

Shimi: “To ale platí i na vás Jarku, i na pana Zemánka a další…”

A napsal jsem snad něco jiného? Samozřejmě, že to platí i na mě, a vím, že nejsem proti omylu a klamu imunní (však v mém prvním postu výše píšu, že jsem byl sektě SJ). A proto jsem také napsal, že vyznávám svou křesťanskou VÍRU – nikoli “vědění”, nikoli patent na pravdu. A tato víra je moje důvěra Bohu a Ježíši Kristu, o němž jsem se dočetl v Bibli, na Nějž jsem se na konci svých sil obrátil a Který se mnou začal jednat, pomohl mi a dokonce ke mě mluvil lidkým hlasem. A já se rozhodl Mu věřit.

Samozřejmě, že jsem se mohl rozhodnout i nevěřit a říci si třeba “co když mě jen nějaká duchovní entita tahá za nos”. Ale moje volba je jaká je. Nehodlám se hádat a dokazovat někmu, že “já mám tu pravdu”. Věřím, že Bůh má dost prostředků aby dokazoval sám.

A když píšu, že historická praxe katolické církve je v ostrém rozporu s Biblí – konkrétně v ní zaznamenaném učení Krista a jeho apoštolů, a že obojí nelze stavět do jedné roviny, tak to není věc víry, ale věc prostého srovnání textu Bible s praxí a historií KC.

Igor Zemánek
Návštěvník
Igor Zemánek

Shimi: Mám to stejně Jako JarekzR níže. Vím, že mé poznání je částečné. Jsou tady ale určitá fakta, která se nedají vyvrátit. Jsou to základní poznání, která se prolínají celým biblickým textem. Apoštol Pavel o nich hovoří, jako o mléku. Nabádá dále k hlubokému zkoumání. Mým cílem, v mých komentářích není vnucovat někomu svou víru, své poznání, ale spíše ukázat, jak postupovat. Proto jsou mé komentáře jen minimálně okořeněny biblickými texty, jejich citací, spíše podněcuji druhé, aby se sami do Bible podívali a to s upřímnou prosbou k Bohu, aby získali vlastní poznání a vlastní zkušenost.
Jestliže mé komentáře takto nevyznívají, mrzí mne to.

Martin
Návštěvník
Martin

Origenův De principiis, který obsahuje nejstarší křesťanský teologický systém. Věrohodnost Origenova je dokonale dokázána. Doporučuji tento odkaz, jelikož je to tam hezky pohromadě a systematicky:

PS: obhajobu Órigena najdete v oficiální církevní literatuře, on byl dokonale poctivým a všeobecně uznávaným křesťanem své doby… skutečnost, že se stal později trnem v oku církevním ideologům, nespočívá v tom, že by snad nebyl v souladu s původním Kristovým učením — nýbrž v tom, že stále větším deformováním a pokrucováním svého učení se sama církev odchýlila od svých kořenů.

* Eusebius Pamphili: Církevní dějiny (Ecclesiastica historia), Praha: Česká katolická charita, 1988
* Socrates Scholasticus: Církevní dějiny, Česká katolická charita, I. svazek 1989, II. svazek 1990

http://www.ragauian.cz/origenovo-dilo-de-principiis-prvni-systematicke-vyliceni-krestanske-verouky-aneb-prava-originalni-podoba-krestanstvi/

Martin
Návštěvník
Martin

KDO BYL Ježíš KRISTUS?

Církev dělá z Krista modlu, někoho jiného než kým byl doopravdy.

Církev zlikvidovala původní Kristovo učení a kvůli tomu musela kompletně zfalšovat vše o jeho narození a mládí…

viz www: ragauian.cz/jezis-kristus-clovek-nebo-buh-pravda-o-cirkevni-manipulaci-s-fakty-2/

Kristus byl ve skutečnosti tzv. zasvěcenec, vychovaný ve skupině Esejců (proč myslíte že v Bibli není nic o jeho mládí?), která ochraňovala prastaré duchovní poznání:

POZNEJTE SAMI SEBE A POZNÁTE VŠECHNO!

Tomáš (Ježíšův bratr Juda Tomáš) píše v evangeliu:
Poznej, co máš před svou tváří, a co je ti skryto, se ti odhalí!

…a o tom to VŠECHNO je:

Lidská duše se kdysi na cestě za poznáním rozdvojila /vypadla z původní Jednoty/ a jedna z jejích částí se z vlastního rozhodnutí dobrovolně ponořila od hlubin vibrací hmotných světů… viz Origenes

…je to o vnitřní dualitě člověka, je to to o čem mluví taoismus jako o jin-jang dualitě… v Bibli nazýváno tělo a duch… o tom mluví církevně zlikvidované Tomášovo evangelium symbolicky jako “ze dvou udělat jedno”… to je pravé Kristovo učení… důkazy jsou mimo jiné Origenés a právě Tomášovo evangelium…

Ježíš jim řekl: Když z dvou uděláte jedno a vnitřní připodobníte vnějšímu a vnější vnitřnímu a to, co je nahoře, uděláte jako to, co je dole a když to, co je mužské a to, co je ženské, učiníte jedním jediným, aby mužskost nebyla mužskostí a ženskost ženskostí … pak vejdete do království.

Tento výrok byl v Bibli pečlivě vymazán. Neexistuje, protože je katolickým dogmatům extrémně nebezpečný…

Poznej, co máš před svou tváří, a co je ti skryto, se ti odhalí!

http://www.ragauian.cz/jakym-zpusobem-a-proc-z-nas-po-tisicileti-cirkev-dela-idioty-9/

JAREKzR
Návštěvník
JAREKzR

A Vy, Martine, to tak máte – udělal jste ze dvou jedno a vešel jste do království?

Tomášovo evangelium není s Biblí konzistentní. Kdyby Bible byla výsledkem církevního škrtání, chybělo by v ní mnoho jiných věcí či spíše nic by z ní nezbylo. Ale nebylo to katolické církvi dovoleno – aby Bibli zničila. Tak ji alespoň zakazovala překládat a číst prostému lidu a neposlušné likvidovala – protože každý, kdo se do Bible začetl, rychle pochopil, že KC jede v úplně jiných kolejích.

Ale chápu, že pokud tíhnete k východnímu náboženství, pak to holt vidíte jak to vidíte.

Igor Zemánek
Návštěvník
Igor Zemánek

Drahý Jarečku, můžeš se mi ozvat na izbible@seznam.cz

Frank
Návštěvník
Frank

Obřezanci nejsou o nic menší šmejdi, než muslimáci

opus
Návštěvník
opus

Jestliže byl Zákon přísný, tak to vůbec neznamená, že by muselo docházet dnes a denně ke kriminálním činům a následně těm trestům a potažmo násilí, jak jej vnímá Pozorovatelka.

Kriminalita byla v té době v Izraeli pouhým zlomkem toho, co dnes vidíme všude ve světě.Jednak lidé poslouchali boha Stvořitele, protože oceňovali jeho stvořitelská díla a jeho milující laskavost, ale jistě i určitou výchovnou roli hrál přísný trest.

V dnešní době je násilí všude kolem nás v daleko větším měřítku, než tomu bylo ve Starověku v Izraeli před 3000 lety.

Celkově hodnotím článek jako hodně slabý pokus Pozorovatelky opět pomlouvat Bibli a Boha Stvořitele.

Peluch
Návštěvník
Peluch

spinit a pomlouvat bibli neni treba to pochopi kazdyk kdo do ni nahledne hnus lzi a spina s trochou polopravd aby to bylo verohodne vy ktrestane jste stejne ubozi jako muslimove….jeste ze cas bibli talmudu a koranu uz se chyli ke konci i s jeho ctenari 😉

PIPLOS
Návštěvník
PIPLOS

Zrovna o násilí a trestech za zločinnost jsem chtěl také něco napsat už dříve a možná se to hodí i tady.
Uvedu příklad z výchovy dítěte, který každý asi známe. ‘Nešahej na tu troubu, spálíš se!’ Když si dítě přesto sáhne a opravdu se trochu spálí, tak je to trest chvilkový, ale dojem z něj mu přetrvá po celý zbytek života. Co ale když si sáhne a zjistí, že ta trouba nepálí, ale příjemně hřeje? 1. není trest, není důvod se bát., 2. nebude nám už věřit úplně vše.

Z toho pak následně lze lehce přejít k současnému trestnímu právu a ‘příjemného’ pocitu spousty odsouzených při shledání se s faktem, že ten trest není až takový trest, jak jim říkali.

Jak by to ale fungovalo, kdyby třeba byly tresty i mnohonásobně kratší, ale odsouzený vězeň by měl nárok pouze na kavalec, toaletu a šlichtu základní nutriční hodnoty. Myslíte si, že by si pak chtěli ‘šáhnout’ znovu?

Dobro i zlo je v každém z nás a výchova a sebeuvědomění nás může dostat na tu správnou stranu. Já jsem hluboce nevěřící v jakýkoliv systém řízené ‘víry’ a svou cestu životem řídím podle intuice a vyšších morálních hodnot, které mi byly předány mými rodiči a prarodiči.

Přeji příjemný den.

Jirka
Návštěvník
Jirka

Všem diskutujícím… Domníváte se, že Zdroj všeho stvoření potřeboval nějaké texty, aby ukázal lidstvu kde ho hledat? Knihy, které mohou být různě vykládány… Důkazem jsou náboženské diskuse na netu… V náboženských textech jsou přesto střípky této Pravdy… Pravdu máme ale především všichni zakódovánu ve svých srdcích… Hašteříme se o výklady, přitom nám uniká podstatné… Třeba je potlačit egoistický rozum a srdci (svědomí jak říká Pozorovatelka) naslouchat… Ježíš také řekl – “Ztratí-li kdo sám sebe, sebe nalezne”… Co jiného tím myslel než že je třeba ego potlačit, aby Pravda se mohla projevit? Babrání se v textech a přesvědčování druhých je k ničemu… Jediné co člověk může dokázat je objevit Pravdu v sobě…..

Amus
Návštěvník
Amus

Myslíte si, že se muslimové podobným způsobem zamýšlejí nad Koránem?

Jirka
Návštěvník
Jirka

No, ani náhodou nehájím záměrnou a řízenou imigraci…. Ale i v islámu jsou inspirativní lidé (Rúmí, súfismus..)… Ale tito mají s Koránem asi tolik společného, jako Duka s Ježíšem 🙂

Amus
Návštěvník
Amus

Pokud mají s islámem jen tolik společného jako Duka s Ježíšem, proč je v souvislosti s islámem zmiňujete? Jak dlouho si budeme kopat do vlastní branky v době, kdy na celé čáře prohráváme? A neodpověděl jste na můj dotaz.

Jirka
Návštěvník
Jirka

Mńo, nemyslím si, že se fanatičtí muslimové dívají podobně na Korán způsobem jako se tady řeší Bible… Přece jen je islám o nějakých 600 let mladší… Před 600 lety taky křesťani řezali hlavy a oháněli se Biblí… Dneska se jen hádají o slovíčka… Fanatici jeden jako druhý… Souhlasím, že si kopeme do vlastní brány… Já měl původně na mysli, že podle mne je jediná šance jak něco změnit, když změní každý sám sebe… Nezabíjet (ani zvířata), nezávidět, nepřetvařovat se…. Když dostatečný počet lidí nalezne mír v sobě, bude mír i na zemi… Neubližování je ta cesta… A pasivní rezistence (tím nemyslím nebránit se fyzickému násilí). Prostě nevolit, když jeden je větší šmejd než druhý, nepodporovat bankéře, zapojovat se do systému co nejméně to jde… Možná něco jako Gándhí…

Martin
Návštěvník
Martin

islám je největší podvod… mohamed měl katolického učitele… mohamedova džihádistická ideoologie je v podstatě identická s katolickou augustinovskou… než řeknete že jsem se zbláznil… si to sami porovnejte PLS….

Martin
Návštěvník
Martin

Katolická ideologie — Augustinova Obec Boží

V tomto díle Augustin (nikoliv mnich, ale mocný a bohatý muž s vlastní armádou) nastiňuje uspořádání společnosti. Ve 22 knihách tohoto spisu Augustin rozvíjí myšlenku dvou obcí: Civitas Dei (Boží město, což je v podstatě církev) a Civitas terraena (Pozemské město, tj. zbytek světa mimo církev). Dějinný vývoj pak podle něj údajně spočívá v neustálém boji mezi těmito dvěma obcemi (městy)…

https://cs.wikipedia.org/wiki/O_Bo%C5%BE%C3%AD_obci

Martin
Návštěvník
Martin

NÁPADNÁ PODOBNOST:
Dle islámského ideologie je svět rozdělen na dva tábory. Jedním je Dům míru (Dar al-Islam, což je v podstatě území ovládané muslimskými vládci, kde vládne islámský zákon šaría) a druhým Dům války (Dar al-Harb, tedy zbytek světa, kterým jsou všichni nemuslimové, z hlediska muslimů tzv. nevěřící). Trvalou povinností celé muslimské komunity zůstává džihád (úsilí o islám), v té či oné formě. Džihád má více významů, jeden z nich je zcela jasně a neoddiskutovatelně OZBROJENÝ BOJ.

Jarek*
Návštěvník
Jarek*

Omlouvám se za to těm, co tzv. s Biblí spí, ale troufám si tvrdit, že je to největší podvod na lidstvo, jaký kdy byl spáchán. Starý Zákon, Nový Zákon, všechno je to špatně. Prvorozený syn Caesara a Kleopatry byl člověk z masa a kostí a dožil požehnaného věku tuším v Indii.
Korán je dílkem pozdějším a k jeho současné “dokonalosti” jej vyšperkovali ve Vatikánu skvěle. Mimochodem titíž kouzelníci upravovali podle svých potřeb i Bibli, cca tři a půl tisíce přepisů. Ostatně proč ne, že, papír snese všechno. Je mi líto lidí, kteří se nechali v táhnout do tohoto pekelného kolotoče a odevzdávají dobrovolně svou energii v kostelích sektě nejodpornějších zhýralců. Ale na to musí každý dojít sám uvnitř svého já, to nelze nikomu nařídit, či ani poradit. K tomu je nezbytnou nutností znalost historie. P.S. Článek výše si přečtu později.

Igor Zemánek
Návštěvník
Igor Zemánek

Děkuji za názor a s Biblí skutečně nespím, polštář považuji za lepší způsob ke spaní. Jinak máte pravdu, že si docela troufáte, protože tvrdit, co tady do poloviny minulého století dělala takzvaná vyšší kritika bible, bylo již desítkami skutečných autorit na jazyky starohebrejské, starořecké, latinské, dávno vyvráceno. Dnes ty nejlepší překlady jsou překládány tak, že máme jistotu, že se nám text dochoval v původním znění. Chápu, že i pro mne bylo toto vaše tvrzení, jako mantra, ale jenom do doby, kdy jsem si přečetl pana Kellera, německého archeologa, atheistu, který svou knihu nazval ” A bible má přece pravdu “. Pak jsem začal pátrat a ejhle, bylo všechno jinak.

lenka
Návštěvník
lenka

Pro mě Bible také znamená moc. Pramen, který nevysychá bych řekla. Nadpřirozenou věc a nesrovnatelnou s čímkoliv.