Před sto lety se Evropa změnila na “předtím a potom”: 11.11. v...

Před sto lety se Evropa změnila na “předtím a potom”: 11.11. v 11. hodin skončila v roce 1918 první světová válka. V Evropě vznikly nové státy a nové národy (ovšem pouze v té východní). Tandem “Francie-Německo” vs. Rusko. VIDEO

Před sto lety se Evropa změnila na “předtím a potom”: 11.11. v 11. hodin skončila v roce 1918 první světová válka. V Evropě vznikly nové státy a nové národy (ovšem pouze v té východní). Tandem “Francie-Německo” vs. Rusko. VIDEO

Sto let sice uplyne až příští rok, ale dnes si svět připomíná už 99. výročí konce první světové války. Nebudu teď komentovat symboliku těch jedenáctek (které zde mimo jiné dávají součet 33) a k úvodnímu videu, které je závěrečné ze série 6 částí (první díl a další části zde) a věnuje se právě konci války, přidám, pokud jde o oficiálně uváděná fakta, jen stručný komentář:

První světová válka (před rokem 1939 známá jako Velká válka, nebo světová válka) byl globální válečný konflikt probíhající od roku 1914 do roku  1918. První světová válka zasáhla Evropu,Afriku a Asii a probíhala ve světových oceánech. Na počátku války stál úspěšný atentát na arcivévodu a následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este v Sarajevu. Měsíc po atentátu, 28. července, vyhlásilo Rakousko-Uhersko odvetou válku  Srbsku. Na základě předchozích smluv následovala řetězová reakce ostatních států a během jednoho měsíce se ve válečném konfliktu ocitla většina Evropy. Válka propukla mezi dvěma koalicemi: mocnostmi Dohody a Ústředními mocnostmi. Mocnostmi Dohody při vypuknutí války byly Spojené království, které se do války zapojilo v důsledku německého vpádu do Belgie, dále Francie a carské Rusko. K Dohodě se připojily další státy, v roce 1915 Itálie a v roce 1917 USA. Ústředními mocnostmi byly v roce 1914 Německo a Rakousko-Uhersko. K Ústředním mocnostem se také přidala Osmanská říše a v roce 1915 Bulharsko. Na konci války zůstaly v Evropě neutrálními pouze Španělsko, Švýcarsko, Nizozemsko a státy Skandinávie.

Boje první světové války proběhly na několika frontách po Evropě. Na západní frontě boje probíhaly v zákopech (zákopová válka). V letech 1914 až 1918 bylo mobilizováno přes 60 milionů vojáků.

Před sto lety se Evropa změnila na

Rakousko-uherští vojáci popravují Srby

Jako konec světové války je udáván a ve světě oslavován 11. listopad 1918, kdy od 11 hodin zavládlo na všech frontách příměří (11. 11. v 11 hodin), podepsané téhož dne v 5.05 hodin ráno německou generalitou, ve štábním vagóně vrchního velitele dohodových vojsk, francouzského maršála Forche v Compiégne. Konečná mírová jednání byla zahájena 18. ledna 1919 na zámku Versailles u Paříže.Tolik oficiální a všeobecně známé informace ze zdroje Wikipedie, ze kterého vkládám ještě tuto část:

První světová válka přinesla světu značné množství změn:

  1. Vojenské novinky – První světová válka byla první průmyslově vedenou válkou. Do bojů byly ve velkém měřítku nasazovány nové typy zbraní s nebývalou ničivou silou (tank, bojová letadla, chemické zbraně, ponorky, kulomety aj.)
  2. Politické změny – Rozpad předválečné struktury států a vznik států národních. Důsledkem světové války byl zánik Rakouska-Uherska, carského Ruska, Německého císařství a Osmanské říše a vznik nástupnických států. Rakousko-Uhersko se rozpadlo na Československo, Rakousko a Maďarsko.Vytvořeny byly nové státy, Polsko a Jugoslávie. Zbylé území Rakousko-Uherska připadlo Rumunsku a Itálii. Ruská Besarábie byla připojena k Rumunsku. V roce 1919 byla připojena Podkarpatská Rus k Československu. Francie získala zpět od Německa Alsasko a Lotrinsko a Německo přišlo o všechny své kolonie. Spojené státy americké získaly vedoucí postavení ve světě a staly se hlavní mocností. Ve střední Evropě vznikly národní státy, které měly podporu jen části jejich obyvatelstva a které byly příliš malé a slabé na to, aby mohly vzdorovat agresivnímu nacismu vznikajícímu v Německu. Po válce se také vzedmula vlna sociálního i nacionálního radikalismu a hnutí za odstranění kolonialismu (Čína, Indie, Indonésie, Irák, Egypt). Proběhly také neúspěšné pokusy o socialistickou revoluci bolševického typu (Německo – v Bavorsku, Maďarsko, Bulharsko).
  3. Politický pacifismus – Jako reakce na válku se v následujících letech rozmohl pacifismus odmítající válku. Vznikla Společnost národů, což byla světová mezinárodní organizace států států, se sídlem v Ženevě. Jejím cílem bylo zajistit mír a spolupráci národů a řešení sporů jednáním. Byl vytvořen také smírčí soud v Haagu.
  4. Sociální změny – Vlivem úmrtí značného množství mužů došlo k deformaci věkové a pohlavní struktury obyvatelstva mnoha zemí. Ženy se začaly domáhat práv, které byly tradiční výsadou mužů (např.volebního práva).
  5. Kulturně-morální změny – Nadšení z konce války kombinované s otrlostí, kterou si společnost vypěstovala během válečných let, vedly k rozmachu zábavy, která byla často na hranici nebo i za hranicí předválečného vkusu a tradiční morálky.
  6. Náboženské změny – Pro mnoho vojáků a jejich rodin válka znamenala velký odklon od organizovaného náboženství. Velké státní církve na obou stranách fronty se během války aktivně zapojovaly do štvavé válečné propagandy. Mnoho věřících proto po válce z církví vystoupilo nebo přestalo být nábožensky aktivní.
O co první světovou válkou ve skutečnosti šlo?

Nyní k tomu, co oficiální fakta nezmiňují. Kořeny první světové války musíme hledat v americké (1776) a francouzské (1789) revoluci, které světu našeho letopočtu přinesly tu zásadní změnu, že poprvé od dob Řecka a Říma oživily myšlenku demokracie. Jinak řečeno – vznik Spojených států amerických a následné dobytí Bastily a konec vlády Napoleona, to po nějakých 17 stoletích bylo první obnovení demokracie, tzn. republik místo monarchií. Obzvláště heslo francouzské revoluce “Rovnost, volnost, svoboda” bylo tím, které z lidstva, do té doby v roli “poddaných”, mělo nově vytvořit “občany” a to tzv. “svobodné” občany. A logiku to má v tom, že zatímco “poddaný” uctíval hned dvě autority: světskou moc v podobě krále (císaře) a duchovní moc v podobě církve (kněze, papeže), pro nově stvořeného “svobodného občana” se jedinou autoritou měl stát konzum.

A proces likvidace monarchií pokračoval Revolučním rokem 1848, známým jako Jaro národů a, světe div se, v tomto procesu se sázelo na nacionalismus, tzn.na touhy různých evropských národností po vlastní samostatnosti. A když byla půda připravena jak americkou a francouzskou revolucí, tak Revolučním rokem 1848, mohlo být spuštěno překreslování hranic Evropy, tzn. vytváření nových států a s nimi nových národů, a to znamená – mohla být spuštěna první světová válka.

A když se na první světovou válku podíváme touto optikou, tak nám vyjde, že po Francii šlo o to, aby  byly zrušeny všechny monarchie, obzvláště pak ty, které ležely ve východní části Evropy: německé císařství, Rakousko-uherská monarchie, Osmanská říše a – jak jinak – ruská carská monarchie.

První světová válka ale splnila především dva účely, a to takové, jaké jako přes kopírák můžeme pozorovat i v naší současnosti

Změna národů

Velké evropské celky rozdrolila do malých, snadněji ovládatelných částí, republik, a velké evropské vůdce (monarchy s doživotní mocí) nahradila politiky, volenými a vládnoucími pouze několik let, tzn. vyměnitelnými podle potřeb “vyšších vůdců”, Globalsitů (GP) tak, jak to systém potřebuje. Z  poddaných, kteří vzhlíželi k autoritám králů a knězů, vytvořila občany, kteří k autoritám vzhlížet přestali (tento proces je v současnosti na vrcholu, kdy autoritou už není ani rodič ani učitel). Posilováním práv žen začal proces stírání rozdílů mezi pohlavími, posilováním role zábavy pak proces vymývání mozků, v neposlední řadě pak začal proces zaměření na konzum a spotřebu (spojený s průmyslovou revolucí a stěhováním lidí do měst), čímž byl pro lidi utvářen nový hodnotový systém.

Změny, které první světová válka přinesla, tak můžeme označit jako naplnění hesla francouzské revoluce: “Volnost, rovnost, bratrství” – to ovšem platilo pouze pro západní část světa a Evropu, protože v Rusku se šlo ještě dál. V Rusku totiž přechod od feudalismu ke kapitalismu byl zcela vynechán a rovnou v něm byl zaveden systém, do budoucna naplánovaný pro celý svět, marxismus (všichni budou mít stejně a nebude víra v žádného Boha). Že Stalin tomuto pokusu udělal čáru přes rozpočet, je na jiné téma, celkově však můžeme říct, že první světová válka vytvořila zcela nové národy a to takové, jaké si svět a Evropa s ním do té doby vůbec neuměly představit.

Překreslení mapy světa, východní Evropy obzvláště

Zatímco v prvním případě šlo o národy, v tomto případě šlo o zdroje. Když si svět na přelomu 19. a 20. století naplno uvědomil hodnotu ropy, začal o ní boj a jedním z prvních projevů bylo překreslování hranic Afriky a obzvláště Blízkého východu. Hraniční čáry jako podle pravítka dodnes ukazují, jak si světové mocnosti tato území porcovaly, nejiniciativnější v tom byla Británie s W. Churchilem v čele, neboť ta, na rozdíl od USA, žádnou vlastní ropu neměla (video zde). To byl také hlavní důvod, proč musela být první světovou válkou zničena Osmanská říše, která po 8 století (do roku 1922) zahrnovala území Malé Asie, Balkánu, Černomoří, Blízkého a Středního východu a severní Afriky.

S objevem ropy však především opět stoupla cena Ruska – ruských zdrojů. A s tím snaha jak nejen pokořit tento národ, který dosud odolal všem tažením, ale snaha konečně se k těm ruským zdrojům dostat. A co se naposledy nepodařilo o sto let dříve Napoleonovi, to se mělo podařit první světovou válkou, a to hned dvěma ranami: postavením Německa a Ruska proti sobě a Velkou říjnovou revolucí k tomu. VŘSR nyní vynechme a zaměřme se na to, kdo proti komu v první světové válce bojoval a pak především na to, jak byly po válce hranice Evropy překresleny tak, aby se východní Evropa do budoucna stala zónou tažení na Rusko.

Rusko – spojenec Francie a  Británie proti Německu a spol

Ve válce proti sobě bojovaly země Trojdohody (Dohody), což bylo spojenectví Ruska, Francie a Británie, později se přidala i Itálie. Spojenectví vznikalo v letech 1893-1907 a mělo být protiváhou proti zemím Trojspolku (Ústřední mocnosti), tvořeným Německou říší, Rakouskem-Uherskem a Osmanskou říší, později se přidalo Bulharsko.

Země Trojdohody (Rusko, Francie, Británie, Itálie) a země Trojspolku (Německá říše, Rakousko-Uhersko, Osmanská říše, Bulharsko)

Že válka skončila porážkou zemí Trojspolku, však nepovažuji za tolik důležité, jako skutečnost, jak zásadně tato porážka změnila mapu Evropy – ovšem pouze mapu východní Evropy (a Blízkého východu),zatímco mapa západní Evropy se nezměnila.

Před sto lety se Evropa změnila na Evropa v letech 1914 a 1919 – stačí vést pomyslnou čáru od severu k jihu v místě nejzápadnější části Československa (viz obrázek zde, kde je možné čáru vpravo posouvat a nejlépe do místa, kde leží Plzeň) a vidíme, že zatímco západní Evropa se nezměnila, ve východní vznikla spousta nových států, a to včetně na území Ruska. O pomyslné čáře dále můžeme říct, že v podstatě rozděluje Evropu na anglosasko-germánskou a na slovanskou. 

Po skončení první světové války vznikly na území východní Evropy státy: Rakousko, Maďarsko,Československo, Polsko, Rumunsko, Albánie, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Jugoslávie.Turecko přišlo o svou Osmanskou říši a dosud se s touto ztrátou nesmířilo a stejně tak Maďarsko o svou Uherskou říši a den, kdy se tak stalo tzv. Trianonskou smlouvou, Viktor Orbán zavedl jako Den smutku (4. červen). Rusko bylo změněno na Svaz sovětských socialistických republik a po skončení války bylo zmítáno válkou občanskou.

Západní svět si vyřizoval účty s Německem, které v průběhu války navíc přišlo o všechny své kolonie, na rozdíl od Západu, který si kolonizoval země bohaté na ropu. Největším vítězem však byly Spojené státy, které se do války zapojily až v roce 1917 (a to je důležitá informace, jelikož je analogická ke vstupu USA do druhé světové války až v roce 1941, ale o tom později) a vyšly z ní jako světová velmoc. A pro Spojené státy to bylo vítězství o to významnější, že 24. října v roce 1907 zažily první krach na Newyorské burze a z této krize se dostaly až právě první světovou válkou.

Tandem Německo – Francie, východní Evropa a druhá světová válka

Jestliže před první světovou válkou bylo Německo evropskou mocností, po jejím skončení z něj zbyla troska –  německá říše se rozpadla a Versailleskou smlouvou 1919 bylo Německu uloženo platit vítězným zemím válečné reparace. Ale nebylo to v Evropě nic nového – stejný osud zažila o sto let dříve Francie, když po bitvě Napoleona u Waterloo skončila francouzská říše a kdy Pařížská mírová smlouva 1815 Francii rovněž uložila platit vítězům válečné reparace.

Ale co obzvláště měly obě země společného je, že střídavě byly používány k tažení na Rusko tak, že zatímco jedna se tvářila jako ruský spojenec, druhá válečně táhla – za Napoleona bylo Německo (Prusko) ruským spojencem proti Francii, za první světové byla Francie ruským spojencem proti Německu. A situace se zopakovala i za druhé světové války, tady už ovšem s tím, že země východní Evropy, vzniklé po první světové, tvořily zónu mezi západní Evropou a Ruskem. A tato zóna sloužila tu k tažení na Rusko, tu k zamezení spojenectví Německa a Ruska.

A v souhrnu můžeme říct, že mocným světa (Globalistům-GP) jako výsledek první světové války stačilo to, že 1) změnili myšlení národů a změnili “vůdce” národů tím, že místo monarchů v čele říší dosadili na jejich místa vyměnitelné politiky v čele republik a 2) vytvořením malých celků ve východní Evropě si rozšířili okruh spouštěčů tažení na Rusko tak, aby z toho mohli západní Evropu (západní svět, obzvláště Británii a USA) vynechat, pro tento postup si však na západní straně Evropy přesto ponechali dvě země: Francii a Německo.

A nyní se podívejme na druhou světovou válku, pro kterou byla ta první pouze přípravou. Válečnými reparacemi oslabené Německo,navíc připravené o své kolonie, nejvíce doplácí na hospodářskou krizi (a jak jinak – spuštěná byla druhým krachem na Newyorské burze, a jaká to”náhoda”, že opět 24. října, jen tentokrát roku 1929. A na scéně se objevuje Hitler, který vyzbrojí Německo, na způsob Napoleona rozjede tažení Evropou tím, že na úvod spojí to, co bylo první světovou rozděleno: spojí Německo s Rakouskem. A pak tady máme ještě jinou a významnější analogii: v roce 1935 se Francie a Rusko (SSSR) opět stávají spojenci – viz Smlouva o vzájemné pomoci. V roce 1939 však Rusko uzavírá ještě jinou dohodu, dohodu Stalina s Hitlerem o vzájemném neútočení a přátelství. A když si to shrneme, tak Rusko v té době mělo být klidné: Francie byla přítel, Německo také bylo přítel a s odstupem času můžeme říct, že Stalin do dění viděl a že obzvláště dohodou s Hitlerem chtěl práci tandemu “Francie-Německo” rozbít.

A přesto byl někdo, kdo už tehdy dohodu Stalina s Hitlerem viděl jako frašku a byly to Spojené státy, které v té době vedly politiku izolace pod názvem “America the first”a které k dohodě přinesly karikaturu.

Jak dlouho jim, to vydrží? (americká karikatura)

Dohoda Ruska s Německem vzala brzy za své, co ale v porovnání s Napoleonem i první světovou můžeme vidět jako novinku, byla tendence nově zapojit do války s Ruskem kromě Německa pouze země východní Evropy (a budu se opakovat – slovanské země), o kterých s odstupem času můžeme říct, že měly být doslova obětovány. A první obětí v tom bylo Československo, západními spojenci zrazeno Mnichovskou dohodou a hned další Polsko,na jehož území válka začala a kterým začala i genocida slovanů (a Židů,neboť optikou mocných šlo o stejnou “verbež”)

A v případě Československa a Polska se ptejme: Bylo by možné tyto země pro druhou světovou válku použít, nebýt té první? Odpověď je jednoduchá: nebylo, protože bez první světové by Československo ani Polsko neexistovaly. A jinak řečeno:bez první světové by nebylo možné použít plán “slovan proti slovanovi” (a stačí se podívat na Volyň a Banderovce, aby bylo zjevné, co to v reálu znamenalo).

Československo co by střed Evropy v roce 1938 v pozici kamene mezi dvěma mlýnskými koly a Berlínská zeď

Pokud jde o Československo, to bylo před druhou světovou válkou doslova kamenem mezi dvěma mlýnskými koly, když stálo před výběrem, zda po Mnichovské dohodě mobilizovat a věřit v pomoc Ruska (a Rusko bylo jediné,kdo pomoc nabízel) anebo věřit, že anglosasští spojenci tažení Hitlera na Československo neumožní. Československo, kolem jehož výběžku hranice s Německem vedla pomyslná čára, rozdělující Evropu na západní a východní, si tak naplno osahalo,jakým středem Evropy skutečně je. A především si osahalo, že západní spojenci jej obětovali, protože o Československo šlo západním spojencům jen v tom smyslu, že představovalo část té východní zóny, na které se válka Hitlera s Ruskem měla odehrát.

Ale co v této československé nutnosti volby můžeme vidět především? No přece tandem “Francie-Německo”. Uvěřit za Mnichovské dohody Francii znamenalo současně uvěřit nejen spojencům Francie, tzn. Británii a nově už i USA, ale uvěřit i tomu, že Francie je – stejně jako za první světové – i spojencem Ruska. A že tedy Hitlerovi nebude nic umožněno. Dnes víme, že všichni tito spojenci zradili nejen Československo a východní Evropu, ale že ve spolupráci právě s Německem zradili i Rusko.

A abychom analogii tandemu “Francie-Německo” dotáhli do konce, tak vidíme nejen opětovnou ruskou čáru přes rozpočet tím, že Hitler dopadl stejně jako Napoleon i zavaděči marxismu po VŘSR, ale i v tom, že Spojené státy do války vstoupily až v roce 1941 a že do ní vstoupily jen proto, aby ruský vliv v Evropě nepřekročil onu pomyslnou čáru, kterou byla Evropa rozdělena na západní a východní. Tentokrát ovšem díky vítězství Ruska bylo nutné zajít ještě dál a onu pomyslnou čáru vést nikoliv v místě kolem Plzně, ale středem Německa (Berlínská zeď).

V souhrnu tak můžeme říct, že první světová válka byla na jedné straně vyvrcholením francouzské revoluce (definitivní konec monarchií a zcela nový společenský systém demokracie a svobodných občanů v samostatných republikách), ale že současně byla přípravou na definitivní porážku Ruska (a genocidu slovanů a Židů) a v neposlední řadě byla přípravou k celosvětovému zavedení marxismu. Ale “člověk míní, pan Bůh mění” a víme, jak to dopadlo a článek by nebyl úplný bez pohledu na současnost.

Rok 1989 – Německo se spojuje, země východní Evropy se naopak ještě více drolí

Od konce první světové uplynulo v roce 1989 nějakých 70 let a stejně dlouho trvalo rozdělení světa na Západ a Východ, obzvláště pak rozdělení Evropy na západní a východní. Po porážce Hitlera bylo rozhodnuto, že s novým pokusem tažení na Rusko se přijde až za padesát let – až poté, kdy pamětníci 2. světové zemřou a jejich odchodem se zapomene i na zvěrstva hitlerovského Německa (a bude možné přepisovat dějiny, chtělo by se dodat) a že nové tažení na Rusko bude provedeno tzv. “sametově”. Už z této informace však je zjevné, že i do budoucna se opět počítalo s Německem, resp. s tandemem Francie-Německo. A k tomu bylo nutné 1) Německo opět spojit a učinit z něj evropskou mocnost a 2) vymanit východní Evropu z ruského vlivu a vytvořit z ní opět antiruskou zónu. A stalo se rokem 1989.

Na konci 20. století jsou národy, včetně těch evropských, již dostatečně “svobodné” a emancipované k tomu, aby ještě více volaly po svých “občanských právech” a s nimi po ještě vyšší dávce onoho “Volnost, rovnost, bratrství”. I ve východní Evropě je půda připravena, aby se zhroutil “komunismus” (ač ve skutečnosti šlo o stalinovský socialismus), ale zatímco východní Evropa v tom vidí konečnou a vytouženou svobodu, západní svět si tím pouze zachraňuje svou existenci, a to “za pět dvanáct”, protože rok 1987 je rokem v pořadí už třetí paniky na newyorské burze .

Tady jsme se ovšem dostali k tomu, že dále už západní svět zachraňovat nebylo kam a že čas jeho konce se blížil i přesto, že od roku 1989 se ještě mohl rozpínat díky investicím, které se mu otevřely na východě. Že se ale po roce 1989 Německo opět spojilo, zatímco země východní Evropy včetně Ruska/SSSR se rozpadaly na další menší části (Jugoslávie, Československo, ale následně také Blízký východ a obzvláště Ukrajina), to je jiná písnička. A ta je o dalším překreslování hranic, o vytváření nových národů, o konečném zavedení marxismu (nově neomarxismu) a jak jinak – o dalším tažení na Rusko.

Ale zůstaňme u Evropy. Za téměř 30 let se v ní událo to, že západní i východní Evropa byla sjednocena v jeden celek, zvaný Evropská unie. Ruku v ruce s tímto ekonomickým a národnostním sjednocováním šlo i sjednocování Evropy pod jeden vojenský celek, zvaný NATO. Ba co víc, Evropa se za těch cca 30 let rozrostla tak,že i část kdysi sovětských republik je nyní součástí EU a NATO. A tento proces rozpínání běží dál s tím, že v hledáčku má i takové země, jako Ukrajina a Bělorusko, ale také Turecko. A výsledkem tohoto procesu je nejen sílící vliv Německa, ale především zvětšování zóny, ležící mezi západní Evropou a Ruskem. Tzn. zóny, která do 89. spadala pod ruský vliv, zatímco nově je plna vojenských základen západních spojenců – NATO.

Po cca 30 letech tak můžeme vidět, že na Rusko se nově táhne opravdu “sametově” –  1) rozkrádáním ruských zdrojů přes tzv. podpindosníky a 2) přičleňováním postsovětských republik na protiruskou stranu s tím, že v každé takové jsou ihned postaveny základny NATO.

Ale je tady ještě jiný proces, který běží současně, a to je proces, který se jmenuje “dvourychlostní Evropa” . A jakkoliv tento proces vypadá, že se týká ekonomiky, ve skutečnosti v něm nejde o nic jiného, než opět o rozdělení Evropy na západní (anglosasskou) a východní (slovanskou) s V4 jako s jádrem. Východní Evropu tak opět můžeme vidět jako zónu mezi Západem a Ruskem, ovšem s tím, že tentokrát v ní už neleží základny Varšavské smlouvy, ale základny NATO. K tomu si ale z poslední doby přidejme, že i přes tyto základny se Spojené státy a Británie od Evropy distancují – Spojené státy prosazují izolaci na způsob druhé světové války, a to dokonce s obnoveným heslem Roosevelta “Amerika the first” a Británie se trhla Brexitem.

Neutralita USA vůči válce na evropském kontinentu za Hitlera pod doktrínou “America the first”

A co nám tímto pohledem v Evropě zbylo? Tandem “Francie-Německo” na straně jedné a východní Evropa v čele s V4 na straně druhé. K tomu si k V4 přidejme ambice Turecka (před první světovou Osmanská říše) a ambice Maďarska (před první světovou Uherská říše) a k tomu roli Polska, které v tažení na Rusko je historickým “bílým koněm” Globalistů (GP) a které má ambice na projekt Trojmoří (podpořený člověkem Globalistů, Trumpem). Po izolaci atlantické strany světa od Evropy si dále opět všimněme tandemu “Francie-Německo” a vyjde nám, že zatímco přes Le Pen měla být Francie opět spojencem Ruska proti Německu, ale poté, co to s Le Pen nevyšlo, bylo přistoupeno na plán “Macron-Merkelová”, což ve skutečnosti není nic jiného, než Francie a Německo společně proti Rusku. Ovšem “rukama” východní Evropy – proto tolik prosazovaná “dvourychlostní Evropa” ihned po vítězství Macrona ve volbách (viz zde).

Zbývá zmínit pro Evropu ještě jedno, a to velmi zásadní téma – uprchlická vlna. Do roku 2015, než byla migrační vlna naplno spuštěna, tohle téma obzvláště ve východní Evropě nikdo neřešil. Že spuštěna byla, to je na jiný a zcela samostatný článek, který by byl na téma neomarxismu, s článkem o první světové válce však vidím souvislost “pouze” v tom, že jak v překreslování hranic a vytváření nových národů po první světové, tak v tažení na Rusko za druhé světové, hrál zcela zásadní roli nacionalismus. A současný vzestup nacionalismu na pozadí uprchlické vlny může sehrát tu roli, že zabije dvě mouchy jednou ranou – že totiž poslouží jak vytváření nových národů v Evropě, tak současně poslouží k bratrovražednému boji mezi slovany (Ukrajina předvádí dlouhodobě, ve výročí první světové 11.11. předvedlo Polsko největšími evropskými nacionalistickými demonstracemi – videa zde , zde , zde)

A ač se obzvláště Polskem předvedené vlastenecké demonstrace jeví jakkoliv sympatickými, to hlavní, na co by se nemělo zapomínat je, že v roli tandemu “Francie-Německo”, dále v roli zemí východní Evropy co by oběti, zatímco atlantická část světa je v izolaci, a dále v roli nacionalismu, ale především a v prvé řadě v tažení na Rusko, že v tom se nic nezměnilo. Rusko to ví (a není jen tak, že v závěru každého videa Pjakina je m.j. věta “Současná koncepce globalizace nepočítá s jakoukoliv existencí Ruska a ruských národů”, což přeloženo neznamená nic jiného, že nebude-li Rusko, nebude nic) a země východní Evropy by měly být obzvláště opatrné, jestli nebudou zneužity proti těm, na jejichž existenci závisí nejen jejich osud, ale osud celého světa. Ohniska, která nový konflikt s Ruskem mohou spustit, totiž leží právě ve východní Evropě (Maďarsko, Polsko, případně Turecko a Ukrajina, kde se nedávno Erdogan postavil na stranu Ukrajiny, a to především v otázce Krymu), stejně jako základny NATO na ruských hranicích leží také v zemích východní Evropy. A jelikož ve vzduchu jsou cítit tendence příklonu Rakouska k zemím V4, ale když současně V4 podporuje i přijetí nejen Turecka, ale i Balkánských zemí do EU, tak vidím nějakou zvláštní analogii s obrázkem výše, kde Rakousko-Uherští vojáci popravují Srby…

Szijjártó Péter; Orbán Viktor; ERDOGAN, Recep Tayyip; Simicskó István

Symbolický obrázek: přátelé Orban (MAĎARSKO) a  Erdogan (TURECKO) na summitu NATO ve Varšavě (POLSKO)

A když se v závěru vrátím k v úvodu vloženému videu, zaznívají tam i slova o tom, že ti lidé vůbec nevěděli, za co a proč vlastně bojovali. A bohužel, to je ta největší a do hluboké historie sahající pravda v tom smyslu, že lidé ve skutečnosti slouží pouze jako ovce, jdoucí na popravu pro “vyšší” zájmy, které nejsou schopni vidět. A bohužel, i v dnešní době internetu, tzn. přístupu k informacím, se na tom téměř nic nezměnilo. A jedinou nadějí pro lidstvo a celý svět tak opět zůstává Rusko, které, bohudík, se díky “zákonu času” dostalo do pozice, že jako jediné může konečně systém, zotročující lidstvo po celá tisíciletí, porazit. Je však už nejvyšší čas, aby v tom Rusku svět začal konečně pomáhat

Závěrem – nevím, proč datum 11.11. každý rok neslavíme jako konec první světové války, ale místo toho jako Den veteránů (možná proto, aby se ty tři jedenáctky příliš neprobíraly). Ale když už jsme u těch veteránů, tak závěrem mi po cca sto letech jako příhodná připadají slova 95 letého dvojitého agenta: „Ruské tajné služby musejí spasit svět před nezodpovědnými politiky, kteří přinášejí lidstvu nebezpečí jaderné války, jež bude znamenat nebezpečí konce naší civilizace. Je to skutečná válka mezi dobrem a zlem,“ řekl Blake pro ruskou zpravodajskou službu SVR.

Trocha konspirace, která se třemi jedenáctkami v konci první světové války přímo nabízí:

„První světová válka musí být vyvolána, aby bylo Illuminátům umožněno odejmout moc ruským carům a utvořit z této země pevnost ateistického komunismu. K podnícení této války budou použity nesrovnalosti mezi britskou a německou říší, vyvolané agenty Illuminátů. Na konci této války bude ustanoven komunismus, který poslouží k zničení ostatních vlád a k oslabení různých náboženství.“

„Druhá světová válka musí být podnícena využitím rozdílů mezi fašisty a politickými sionisty. Tato válka musí být vyvolána, aby byl zničen nacismus a aby byl politický sionismus dostatečně silný k vytvoření svrchovaného státu Izraele v Palestině. Během druhé světové války se musí stát mezinárodní komunismus dost silný na to, aby vyvážil křesťanství, které bude poté omezováno a drženo pod kontrolou do doby, než jej budeme potřebovat pro závěrečné sociální kataklyzma.“

„Třetí světová válka musí být podnícena využitím rozdílů způsobených agenty Illuminátů mezi politickými sionisty a vůdci islámského světa. Válku bude nutné vést tak, aby se Islám (muslimský arabský svět) a politický sionismus vzájemně zničily. Mezitím budou ostatní národy, opět rozděleny v tomto tématu, donuceny bojovat až do bodu úplného fyzického, morálního, duchovního a ekonomického vyčerpání… Vypustíme nihilisty a ateisty a vyprovokujeme ohromné sociální kataklyzma (rozvrat), které ve vší své hrůze jasně ukáže všem národům, jaké jsou následky absolutního ateismu – původ krutostí a nejkrvavějšího běsnění. Pak všude občané, nuceni bránit se před světovou minoritou revolucionářů, vyhladí ty ničitele civilizace a většinová populace, rozčarovaná z křesťanství, jehož deistický duch bude od té chvíle bez směru či možnosti cesty, bude prahnout po ideálu, ale aniž by věděla, kterým směrem upřít své uctívání, obdrží pravé světlo skrze univerzální vyjevení čisté doktríny Lucifera, konečně vynesené ven široké veřejnosti. Toto vyjevení bude možné následkem všeobecné reakce, která bude následovat po zničení křesťanství a ateismu, kdy obojí bude poraženo a vyhlazeno současně.“

Autor: Albert Pike, svobodný zednář 33. (3×11) stupně (zdroj)

Související:

Systém globální vlády oligarchů

Krach na Wall Street 24. října 1907 a 24. října 1929

Panika na Wall Street 1987 

 

-Pozorovatelka- 13.11.2017

Print Friendly, PDF & Email

Komentáře čtenářů

118 Komentářů o "Před sto lety se Evropa změnila na “předtím a potom”: 11.11. v 11. hodin skončila v roce 1918 první světová válka. V Evropě vznikly nové státy a nové národy (ovšem pouze v té východní). Tandem “Francie-Německo” vs. Rusko. VIDEO"


Pravidla pro komentáře: Na AE News nikdy necenzurujeme žádný názor, je-li vyjádřen slušně, kultivovaně a nejedná-li se o zjevný trolling vedený v osobní rovině proti autorovi článku nebo diskreditační výroky proti redakci AE News. Máte právo vyjádřit jakýkoliv kritický komentář, avšak bez vulgarit a také bez sprostých formulací, výhrůžek nebo urážek, a to ani ve vztahu k autorovi (autorům) článku, ani vůči ostatním diskutujícím.

Hrubé vulgarismy, schvalování teroristických útoků, komentáře, fotografie nebo videa se znaky sadismu, brutality nebo bestiality, výzvy k činům proti lidskosti, výzvy k fyzické likvidaci kohokoliv nebo výhrůžky komukoliv nebudou tolerovány, a to ani vůči třetím osobám mimo náš web, např. vulgarismy v diskusi proti osobám zmiňovaným uvnitř kritického článku apod. V diskusích je povoleno vyjadřovat jen vlastní soukromé názory jako fyzická osoba, ne stanoviska firem, podniků, skupin osob, spolků, sdružení nebo organizací. Pro publikaci takových stanovisek kontaktujte nejprve naší redakci. V komentářích není dovoleno používat "shouting", tzn. křičení vyjádřené psaním celých vět pouze velkými znaky. Příspěvky nesplňující tyto základní podmínky slušné diskuse budou mazány, stejně tak komentáře se znaky trollingu, spamu, politické reklamy a nesouvisející diskuse pod články (offtopic příspěvky).

Komentáře jsou automaticky moderovány analytickým systémem Akismet a mohou být navíc dodatečně schvalovány administrátorem, případně dodatečně mazány, pokud Akismet nezachytil závadné příspěvky sám. V diskusi je povolena pouze rodilá čeština a slovenština, ne automatizované překlady do těchto dvou jazyků pomocí Google Translate nebo skrze jiné překladače. Vyjímečně budou tolerována poděkování v cizích jazycích, ne však komentáře nebo diskuse.


Váš vložený komentář se nemusí zobrazit ihned, je-li zadržen Akismetem. V takovém případě je diskusní příspěvek odeslán k ručnímu schválení administrátorem, což může zabrat nějaký čas. Neodesílejte příspěvek znovu, neurychlíte tím jeho schválení. Děkujeme.


Upozornit na
avatar
5000

Třídit podle:   nejnovějších | nejstarších | nejvíce hlasů
gonoss
Návštěvník

Nejenom Evropa ale i celý svět potřebuje novou pořádnou světovou válku jak koza drbání! Ať zhebne 99% populace a zbytek začne odznova, snad už poučen! O čemž sice kurva pochybuji, no za pokus to možná stojí!
Lidi jsou už tak rozežraní, že si absolutně neváží ani vody co jim teče z kohoutku! A co teprve další…..Kdyby byl Putin víc jasnoszřivý, tak už je PO. Následky dalšího pokusu budou mnohem horší, protože očekávání kataklyzmy je všeobecné.

Shango
Návštěvník

Problem je, ze lidstvo v Evrope je banda zasranych degeneratu a to ozareni jadernymi zbraneni jim zrovna moc na rozumu neprida.

zarathustra
Návštěvník

gonoss- tak nejak mas pravdu , ale jak k tomu prijdou aboriginalove v australii aby zhebli? Myslis asi to jedno procento aby se zachranili? Tak s tim bych souhlasil.

Lumpír
Návštěvník

A já bych si přál, aby přežil nějakej pohledněj modrookej blonďatej Váňa a zelenooká zrzavá Róňa.

Jaris
Návštěvník

Zarathustro, o Abouse je zde velice dobre postarano. Je jich spousta kmenu a kazdy vypada jinak. Maji svoje teritory, kam bily nesmi. Vlada jim poskytuje vse zadarmo – bydleni, zdravotni peci, vzdelani. Penize, ktere dostavaji (i deti) utrati za chlast nebo benzin na cichani. Domy zplundrujou jako cikani a chteji nove. Male deti pobihaji jeste v jedenact hodin v noci venku. Kdyz se vlada rozhodla zasahnout, to bylo kriku o rasizmu! Na druhe strane pak breci, ze se o ne nikdo nestara a jaci jsou to chudaci, ze jim nikdo nepomuze. Nase vlada se jim za sve predky verejne omluvila, vratila spousty pozemku, plati nekrestanske penize a porad je to malo!
Jsou samozrejme kmeny, ktere se umi postarat samy o sebe, treba jako pruvodci turistu, coz je fajn. Nekteri ve vzacnych pripadech vystuduji a mohou svym lidem pomahat. Bohuzel alkoholismus a cichani benzinu je u nich velky problem a specielne mezi muzi.
Cetla jsem, ze kdysi davno byla Australie zelena, avsak neustalym vypalovanim Aboriginaly se znicila puvodni fauna a zustaly pouze odolne kere a olejem nasakle eukalypty, ktere ohen miluji a dokazou se po pozaru vzpamatovat. Pri vyssich teplotach se takovy eukalypt dokaze sam vznitit a nestesti je hotovo. Hori cele uzemi a vypada to jako otevrene peklo.

ZenSho
Návštěvník

” Jarisi”, já byl v Astrálií 3x = 9 měsíců – kvůli vízům tam nešlo zůstat déle ( jen kdybych měl nějakou školu a nějakou práci, ale ani jedno fakt není POTŘEBA, ale…)

Vy jste tam URČITĚ nebyla, jinak byste nemohal napsat takový promiňte ” žvást”…

Milá dámo, Vy píšete o ” kmenech, které PŘEŽILY období TOTÁLNÍ devastace lidí, kteří po objevení Austrálie, OBSADILI celý kontinent – mimochodem stejné se stalo v tzv. Americe a Indiáni jsou pro mnohé ” jen ten odpad”, co chlastá a fetuje a co jste napsala Vy o původních lidech v Astrálii”…. ?

My se divíme, že se svět řítí a to už NEZADRŽETELNĚ ke svému KONCI? Opravdu se tomu divíme, když madam ” Jarisi” dostává plusy a ” zarathustra” mínusy?… 🙂

Pliváme na Aboridžince, a to jen proto, že jsme jim dovezli pravý Anglický koňak a nutile je to pít? Na původní obyvatelé Ameriky a to jen proto, že jsem je naučili pít ” ohnivou vodu”? Ok… 🙂

K ” dvojítému agentovi”: Blake měl prosbu, ale ta se mu bohužel nesplní… 🙁

Proč?

No, podle článku od paní ” Pozorovatelky” si ti, co ” řídí tuto Zemi vždy najdou jinou cestu, takže a to nejsem ” astrolog”, stačí jen počkat až Vladímír buď zemře, nebo bude odstraněn, a ” karavana jede dále.” …

Ještě jeden dodatek: ” Pokud si někdo myslí, že ” jen Rusko” může zachránit lidstvo, tak podle logiky a vývoje společnosti to tak fakt vypadá! Ale…

…Ale dnes už jen jediná záchrana je v tom, že se minimálně 200 jednotlivců a to z vás, nebo z některých jiných jednotlivců na světě stanou Osvícení = jiná možnost už není…

Jaris
Návštěvník

ZenSho, jen tak na okraj, ja ziji v Australii vetsinu sveho zivota. Tyhle zkreslene informace o DNESNI GENERACI ukrivdenych a Aboriginalu ( o indianech psat nebudu, protoze v Americe neziju)), jsem uz slysela mnohokrat, vetsinou od lidi z jinych zemi. Jak uz jsem psala, tak o dnesni generaci Aborigincu je postarano velice slusne. Zopakuji – skolstvi, zdravotnictvi, ubytovani maji zajisteno, pokud o to stoji. Do skoly je lakaji na svaciny, protoze prumerny Aboriginal o vzdelani nema zajem. Nelze neustale narikat nad vice nez dvoustoletou minulosti a svadet na Anglii, ze je naucili chlastat. To je dost kulhavy duvod k tomu, aby generace po generaci setrvavala v alkoholismu. Jsou to proste jini lidi, kteri si ziji svym zpusobem zivota. Byly jim vraceny rozsahle pozemky. Nikdo jim tu neublizuje, naopak, ve vsem maji prednost a take volnou ruku.
Co vic muze pro ne Australie udelat? Zborit vse, co postavili a opustit ji? To by totiz vychcipali i Aboriginci, kteri jsou zavisli na podpore a socialni pomoci.

http://www.tomatobubble.com/wonderfulrace1.html
Tady posilam trochu jinou(politicky nekorektni) historii o bile rase. Je to psane formou povidky, ale je tam spousta odkazu pro hloubkove studium.

ZenSho
Návštěvník

Nechtěl jsem, ale snad to Vám mílá ” Jaris” aspoň opakuji aspoň trochu pomůže, i když… 🙂

Žijete v Astrálií, takže musíte vědět, i když jste nenapsala, kde žijete, že Astrálie je podle mě jedno z nejdražších míst k bydlení – k žití… Já byl v Sydney celkem šest měsíců a nikdy jsem se nedostal pod pět tisíc australských dolarů a byl jsem dvakrát i v Pertu a ani tam jsem se ani jeden měsíc nedostal pod pět tisíc dolarů. Mě to nevadilo.

Ne, že bych byl finančně bohatý, to fakt nejsem, ( jsem ale mnohem bohatší… ) ale já jsem Zorba = Řek v českém těle, který prostě tančí, zpívá, utrácí, jí, pije, miluje se ( vlastně, co se týče sexu, což je pro dav milování se”, což není pravda, tak to – tuto aktivitu mám už za sebou a za to jsem rád, protože mé energie jsem využil na růst a ne na lineární nesmysly. 🙂 )… Miluji své nitro a kdo aspoň procentem začal milovat své nitro, tak mi rozumí, ostatní? Přeji vám hodně štěstí…

Takže Astrálie je moc drahá, ale překásné země, i když jen bohužel jen u pobžeží… ale… ale ne pro domorodce, ti dokážou využít celý kontinet! Jenže právě Angličané se totálně vmísili do jejich životů a přišli s tím, ” že my jsem Angličané kur…a my víme, jak musíte žít! Nás vůbec nezajímá, že chcete žít, jak chcete, ale my jsem Angličané…” 🙂

Teď potomci těch nadutých idiotů se dívají = podle toho, co a jak píšete na domorodce jako na odpad, na něco podřadného…

Ok…

V Londýně mají za strarostu muslima. Víte já nemám nic proti Mohamodivi = od dosáhl osvícení!!!

Jenže jeho slova, jeho učení někdo cíleně změnil a v tom je problém – vlastně problém je, že spící dav se chytne na cokoliv = v tom je problém… A proto je problém muslimský svět = oni totož opravdu udělají to, co křesťani byli schopni udělat mimochodem, když obsazovali = ano obsazovali Austrálii… Vraždit, nutit, podmaňovat, získávat, odstraňovat, vládnout…

A dnes?

Dnes každý spící ” jedinec” v davu káže jako třeba toto: ” Jak uz jsem psala, tak o dnesni generaci Aborigincu je postarano velice slusne. ”

Opravdu? Já viděl mladé lidi ” žebrat u Sydneyské opery a to tím, že hráli na jejich proslavený nástroj = všichni víme o jaký nástroj jde, ale žebrají ty, co je obsadili! Ok, tak jinak…

V Česku se rozhodli vrátit ukradené majetky těm, co je ukradli a to církvím! Církev krade od samého začátku, dokonce ukradli a zcela změnili vše, co Ježíš učil a řekl!

No a těm se vrátilo to, co sama církev nakradla po staletí…

Mě to vůbec nevadí a je mi to vlastně jedno, ale píšu to jen proto, abyste se zamyslela… Protože kdyby se našel i v Astrálii ” nějaký humanitární válečník s krátkými kalhotami ( učeň zednářů ) a začal by ” kázat”, že je třeba něco, vlastně vše vracet původnímu obyvatelstvu, tak se pakujete do Česka a to jen s pasem… 🙂 🙂 🙂

Ne, neberte to jako útok, výsměch, nebo jako něco jiného, co by Vás mělo nějak trápit, prosím.

Berte to jen jako srandovní příspěvěk, nebo příZpěvek… 🙂

P.S. : Napsala jste, ale to je fakt jen P.S.:

” Co vic muze pro ne Australie udelat? Zborit vse, co postavili a opustit ji? To by totiz vychcipali i Aboriginci, kteri jsou zavisli na podpore a socialni pomoci.”

Pro ně, fakt se ptáte, co může nějaká Astrálie udělat pro ” ně” pro ty, co žili podle svých zákonů po mnoho a mnoho tisíc let a nikoho nepotřebovali?! 🙂

Jo, Anglická královna = jedna z těch co ma na rukou nejvíce krva z lidí z této planety se postarala o to, že…

… Už by to bylo moc dlouhé a kdo nechápe tyto řádky, nepochopil by ani další… 🙂

Jaris
Návštěvník

Souhlasim, ze spolu nesouhlasime, ZenSho. Historie se neda vratit nazpet. Co bylo, to bylo a jak uz jsem psala o Aboriginalech je v dnesni dobe slusne postarano. To, ze hravaji na ulicich na ‘didzeridoo’, neni zebrani, ale atrakce. To by potom vsichni ti umelci na Karlove moste v Praze museli byt take zebraci. Dnes jsem zrovna na marketu videla jednu malou houslistku, ktera hrala takove jednoduche melodie a lidi ji davali do futralu drobne. To neni zebrani, ale je to zde velmi casta aktivita. Rika se tomu ‘basking’.
Jeste bych chtela dodat jednu velmi dulezitou a opomijenou vec, ze do Australie byli nedobrovolne privazeni trestanci z Anglie. Na Tasmanii, kde ziju, je mestecko Cambelltown, ktere ma vydlazdene chodniky cihlami a na kazde cihle je jmeno, stari a trestny cin, za ktery byli odsouzeni. Vetsinou se jednalo o kradeze jidla, koni nebo malych veci, jako napriklad psaci stolek. Tihle lide vylouceni z britske spolecnosti nemohou dodnes Anglicanum prijit na jmeno. Co tim chci rict, ze i bili lidi, nedobrovolne sem zavleceni, zde trpeli a mnozi v techto nehostinnych koncinach zemreli. A prave tito lide dali zaklady dnesni moderni Australii.

blondyna z Londyna
Návštěvník

Gonnosy, az vystrizlivis, tak si uvedom, ze ty v tom jednom procentu vyvolenych prezivsich jaderne valky nebudes ty jelito 😆

ZenSho
Návštěvník

Moc se omlouvám a Gonnosy – ho ” písmo svaté” jsem ani nečetl, ale…

O jakém “jednom procentu” se zde píše, prosím?! 🙂

Ok, tak jinak: ” Buď existuje život a nebo existuje smrt?! Obojí není možné. 🙂

Ještě jinak: ” Fyzické tělo se zrodí přes tak zvané rodiče = DNA je hmota pro zrození se ” těla”! Ale každý z nás = prosím opakuji každý z nás máme sedm těl a to fyzické opravdu umírá a ani to nemůže být jinak. 🙂

Ale co druhé, třetí, čtvrté, páte, šesté a hlavně sedmé tělo?!

Proč ztrácí dav svůj čas nesmysly, které jsou jen a jen na úrovní fazického těla?!?!

Na co všichni čekáte? Na to, kdo ” bude a kdo nebude u toho jednoho procenta” ?!

Opravdu?

Tak potom běžte klidně na stránky i dnes, nebude v tom žádný rozdíl! 🙂

A za to může i majitel těchto stránek…!

Klasika. 🙂

M.C.
Návštěvník

Nezapomněl jste si dneska vzít prášky?
Nevím, jestli je Putin jasnozřivý, ale umí uvažovat v souvislostech a proto je ještě stále PŘED.

Cestou likvidace nepovedené civilizace a nového začátku se na Zemi už údajně šlo, snad dokonce několikrát. Vždycky to špatně dopadlo z několika důvodů:
S katastrofou se nejsnáze vyrovnají právě ty společenství, která žijí nejpřírodnějším způsobem života, tj. právě ti aboriginci a jim podobní. Jenže to nejsou právě nositelé nejvyšších civilizačních myšlenek. Civilizace na vyšší technologické úrovni zakapou právě na neschopnosti tu navyklou civilizační úroveň udržet. Stačily by tři dny bez el. energie jako následek masivního poškození zdrojů a páteřních rozvodů a bylo by po civilizaci. O dvou týdnech nebo měsíci ani nemluvím.
Myšlenka zachování oddělené skupiny vybavené znalostmi a možnostmi pro jejich udržení zase ztroskotá na krátkém lidském životě, proměnlivosti povah a ponorkové nemoci.
To by ta skupina musela být složena z jedinců, jako byl mistr Joda, aby přežili a ty znalosti, zkušenosti a moudrost si udrželi. http://www.postavy.cz/yoda/
Další problém by byl, jak by to těm novým lidem vysvětlili a přiměli je to respektovat. I dnes je v mnoha legendách obsaženo spousta informací, co by lidé měli dělat a čeho se naopak vyvarovat(např. indiáni Hopi), jenže tomu málokdo věří a ještě méně lidí je ochotno se podle toho chovat.

Proto žádný nový začátek s čistým stolem, ale budeme se z toho muset vybabrat sami.
My se vybabráme, my si umíme poradit, stačí, když nám v tom nebudou bránit. Než začneme zachraňovat svět, zachraňme nejprve sami sebe (základní pravidlo pomoci při neštěstích všeho druhu je dbát na vlastní bezpečnost – mrtvý už nikoho nezachrání) a svoje nejbližší a posouvejme hranice dál v rámci společnosti. Všechny nezachráníme, někteří mají o záchraně zcela jinou představu a jejich záchrana by přinesla naši smrt. Žádný superman to za nás nevyřeší, musíme se do toho dát sami.
Záchrana tonoucích je v rukou samotných tonoucích.

Jaris
Návštěvník

Gonoss, neco na tom je. Tenhle Augiasuv chliv plny h…n je treba poradne vyplachnout a vycistit.

ZenSho
Návštěvník

Další možnost evoluce na této planetě už nedostane. To ani náhodou a mimochodem, ti, co sice o smrti mluví jsou zaseklí jen ve své třetí čakře a to maximál – spíše jen ve druhé čakře, což je jen druhý stupeň vývoje – ze sedmi, takže o smrti vědí jen z TV a z pohřbů, kde brečí, nebo se tváří smutně, ale o smrti vědí kulovku!!! 🙂 🙂 🙂

Proto ty výkřiky o ” nové pořádné světové válce”, ale pozor = přesně takto uvažují i ti pitomci, které zde nazýváte “GP” – GP, nebo Papež – před tím, nebo …Král před tím, nebo… “…” před tím, nebo…

Člověk má v DNA v genech tento strach, že musí být někdo nad ním = nad člověkem… což je lež…pardń je to pravda -…. ne le to lež… vlastně je to pravda… .-)

Malá matematika = je to pravda – ale větší matematika = je to lež…

Takže jinak: ” Svět potřebuje vědomé, bdělé, jedince – pozorovatele = až tak daleko, že pozorvatel pozoruje pozorovatele – to jde jen přes osobní meditaci! Jinak se vžda najde idiot, který napíše takovou sprostost jako je: ” Nejenom Evropa ale i celý svět potřebuje novou pořádnou světovou válku jak koza drbání! Ať zhebne 99% populace a zbytek začne odznova, snad už poučen! O čemž sice kurva pochybuji, no za pokus to možná stojí!…”

Pak se ” Pozorovatelko” prosím nedivte, že ani hvězdy vždy nevidí do politiky, jelikož pro Vesmír není tento ani jiný názor, takže ten a nebo jiný politický systém důležitý! Důležitá je existence a každý i ” gonoss”, i když napsal stupiditu, tak na vyších úrovních je součást existence… 🙂

M.C.
Návštěvník

Naštěstí Rusové vědí jaká hra se hraje a probudili se včas. O Rusko se nebojím.
Teď to my ve střední Evropě musíme dobře zahrát. Klást odpor Bruselu co nejdéle, Brusel brzy ztratí schopnost na někom něco efektivně vynutit.
Maďaři jsou už geneticky taky slovanský národ – nedávno dělali genetickou studii evropských národů a není tam žádný výrazný rozdíl.

rami
Návštěvník

Maďarský jazyk a tým aj Maďarský národ bol umelo vytvorený Maďarskou sionistickou šlachtou na boj proti Slovanom, tým pádom ani Maďari nemôžu mať iné DNA ako Slovanské!!! 🙂

zarathustra
Návštěvník

rami- dzingischan jebal kdysi davno mistni devuchy kde se tomu dnes rika madarsko. DNA maj z mongolska, ale i my radoby slovane jsme skrizeny se vsim moznym. Cista rasa uz neexistuje, jeste tak nejcistsi rasa muzou byt aboriginalove v australii ,je treba se vysmat vsem co se citeji germani ci slovani hahaha

rami
Návštěvník

zarathustra- mal by si si položiť otázku čím sa cítiš byť Ty, lebo ten kto nepozná svoj pôvod nemá ani budúcnosť!!!

zarathustra
Návštěvník

rami-svuj puvod me nijak nezajima a budoucnost vzdycky nejaka bude

Jaris
Návštěvník

Jo, ty puvodni jsou straslive skaredi lidi. Osklivejsi neznam. Mozna, ze je to jakysi druh degenerace.

artsuhtaza
Návštěvník

to je presne to v co mas verit gratuluji si otrok 😉

styx
Návštěvník

zarathustra – ked vyhnali turka od Viedne, cele madarsko bolo zdecimovane a vyludnene. Bol prikaz aby jeho uzemie zacali osidlovat obyvatelia z vtedajsieho horneho uhorska, teda Slovenska. Len neskorsie generacie boli pomadarcene.

ZenSho
Návštěvník

“zarathustro” snad víš, že to jméno je od osvíceného jedince z Iránu ( netrucuj, že je z Persie pls. 🙂 , že ano?
Jasně, ale pravý Zarathustra opravdu VĚDĚL, že nejde o žádné DNA, ale o toho kdo: Kdo se dívá na své tělo, které dýchá ( to není důvod být znepokojen – prostě nádech a výdech 🙂 ) = ( fyzické tělo – hmota – pocházející z hmoty první tělo hmotné = ze země ) ” země odpovídá prvnímu tělu… druhé tělé = dívat se na své city = ( éterické tělo – emoce – vliv = vliv, který přichází a odchází…oheň…) = zde se každý začíná rozhodovat a to je už znepokojující… = oheń odpovídá druhému tělu, potom jde pozoromat ” magnetické síly – někdy máte na monet mnoho sil a potom, jste bez síly! 🙂 = ( třetí tělo ) odpovídá vodě a… čtvrté tělo = své myšlenky = myšlenky přichází a odcházejí – nádech a…? 🙂 čvrté tělo = odpovídá vzduchu…

( a pak je zde éter = páté tělo…) Příchod života a potom příchod smrti = to je polarita = dýchání pátého těla… žeby pět “bhúr, pět základních prvků…?

Zarathustra si uvědomal = byl si plně vědom i toho, že uvědomoval zásadu vzniku a zániku ( světa – Vesmíru ) – že pořád něco vzniká a rovněž u něco zaniká – to je poznání šestého těla… Sedmé tělo? Buddha ho nazval nirvána kája, tělo osvícení, absolutna a Zarathrustra to subjektivně, vnitřně poznal… 🙂

Popsal jsem Ti polaritu pěti těl a něco máloi o dalších dvou těl, takže = všech sedmi dimenzí a teď je na Tobě, jestli jsi hoden psát pod jménem Zarathustra a nebo ne?! 🙂 A prosím nezastřešuj se za Nietzscheho…

Nietzsche nemeditoval a proto měl pravdu jen maximálně z 50%, ale přesto díky pane Nietzsche!!! 🙂

blondyna z Londyna
Návštěvník

Ja bych si nebyla tak jista s tim, ze se o Rusko nebojite. Tady bude, nejspis je, obchodni valka o odstaveni Ruska od odobchodu s Evropou se surovinama, jelikoz Amerika nam jaksi krachuje 😀. A nikdo nevi, co v Rusku prijde po Putinovi. Tady ani moc nejde o to, kdo je geneticky slovan, ale kdo se jeste v EU vubec muze zachranit pred islamizaci. (a pred gradujici nabozenskou nenavisti a chaosu z toho). Regionalne jsme pod vlivem Nemecka, a to bude za dve generace plne islamizovane, za dve generace o nas z Nemecka nebude rozhodovat a ovlivnovat nas Angela, Jurgen, a Gunter, ale Ahmed, Fatima a Mustafa. A ti budou povazovat za svou povinnost nas plne islamizovat…Takze spojeni vychodni Evropy proti tomu tlaku nam muze pomoct a je jedno, jestli to nazvete spojeni slovanu, nebo jinak. Obavam se, ze Evropa za chvili bude islamsky rozvojovy kontinent.

M.C.
Návštěvník

Já si tím jistý jsem a mám k tomu důvody.
Mezinárodní politiku a dění na světové scéně sleduju už víc jak 30 let.! Za ty roky jsem už pár věcí vypozorovat a pochopil.
To že Maďaři jsou de facto taky Slované (silnější geny se časem prosadily) jsem uvedl proto, aby se někdo zbytečně netočil na tom, no jo, vy mluvíte o spojenectví slovanských národů, ale máte tam Maďary. Mimochodem, nedávno dělali genetický výzkum u panovnických rodin a geny nalezené v kostrách Přemyslovců se nacházejí v genetickém kódu všech panovnických rodin v Evropě. Jak se tak ti šlechtici ženili a vdávaly napříč Evropou, tak se to šířilo a opět, silné geny vydržely.

Zpět k tématu: Co bude za dvě generace, to ví jenom Bůh, protože doba je natolik nestabilní, že lineárně se rozvíjející scénáře jsou ty nejméně pravděpodobné.

Viera
Návštěvník

To je přesně ono, tudy vede cesta. Tato slova do kamene tesat. To je přesně ten návod, co teď dělat.
Vědět kdo jsou Rusové, vědět, že my to víme a klást odpor Bruselu co nejdéle. A Maďaři se přidají.

(mám dlouho silný neodbytný pocit, že toto souvisí s třetí částí “fatimského proroctví”, první část nám řekli, druhou pozměnili a třetí dodnes nezveřejnili, dělali co mohli, Rusko se přesto probudilo včas)

GrandTour
Návštěvník

Podla DNA len 5% Maďarov žije na území dnešného Maďarska,väčšina sú Slovania resp. Slováci. Tak tomu hovorím góóól. A ak by robili takéto isté testy ako píšeš v iných častiach sveta,asi by sme boli výsledkami prekvapený.

Lumpír
Návštěvník

Pokud mi to dobře uvízlo v hlavě, tak entit identit se staromaďarskýmy geny je mezi Maďary necelé 1% a těch necelých 5% jsou geny turkické, tedy chazarské a turecké.

Margon
Návštěvník

liberté, egalité, fraternité- volnost,rovnost,bratrství

AntiSion
Návštěvník

Zednářské heslo!

AntiSion
Návštěvník
lcc
Návštěvník

Dobre u úlohe a postavení židov v ČSR píše Bartoš v knihe “Obrezaná republika” .
Je to až neuveriteľné nakoľko ovládli veškeré inšitúcie.

blondyna z Londyna
Návštěvník

Jako, prominte, ale to, co se hned po vytisknuti takoveho clanku deje je, ze se do toho v diskuzich hned zacnou plest zidi. Jako, v clanku je o zidech minimum. Ja bych to na zidy nesvadela, oni byli v nasem stoleti decimovani tak brutalne, ze je mi jich spis lito. Nebyt Ruska, byli by zide vyhlazeni uplne a to je pravda.

AntiSion
Návštěvník

S tímto jděte prosím pěkně do h….u!!! Židovská moc napáchala především v posledních cca 250 letech takové zlo, které nemá obdobu v dějinách lidstva!!! Nejenže stojí od 18. století za všemi revolucemi a převraty (vyvolávanými především prostřednictvím zednářských lóží a vysokých financí), ale stojí i za oběma světovými válkami! To je neoddiskutovatelný fakt! Výsledek jejich zločinů proti lidstvu jsou hory mrtvol a moře krve!!! Prožidovskou sionistickou propagandu, a to jací jsou Židé chudáčci, přenechejte laskavě masovým médiím (TV), které ovládají!

Miroslav
Návštěvník

Žiadna židovská moc neexistuje kamarat…existuje iba sedliak ktorý za posledny grajciar pálenku u zida -krcmara prepil…kto je väčší hlupáka ten co kupuje ci ten co predáva? a stále ukazovať prstom na niekoho iného než na seba je predsa tak pohodlne a bezbolestné. Ak tu pozorovateľka píše o opätovnej aktivácii nenávisti voči židom tak ty si exemplarny príklad gojima ktorý im tie hovna žerie aj s navyjakom. Na rozdiel od teba, sú potrebný ľudia, ktorý na sebe pracujú a nehadzu svoju vinu na niekoho iného inak sa tento svet nemá šancu pohnúť dopredu nijako poňal?

AntiSion
Návštěvník

Přesně z takových typů jako jsi ty, udělala systematická židovská (sionistická) propaganda univerzální OVCE! A přesně takovéto OVCE sežraly sionistické mafii (mimojiných mýtů), legendu o 6 milionech splynovaných Židů! A ještě něco, jestli někdo vyvolává nenávist vůči Židům, pak je to židovská vrchnost! Ta “stejná” židovská vrchnost, která na konci 19. století organizovala pogromy proti Židům v Rusku!

Miroslav
Návštěvník

AntiSion co ti mam na to povedat…zasieras tu diskusiu nenávisťou a presne za tieto tvoje sprosté reči by som ti ak by som tu robil admina, udelil ban a to natrvalo. Koli ľuďom ako ty budú aj na tento web poukazovať prstom ze ,,aha aká nenavistna proti – židovská propaganda tam beží,, vieš co? Máš pravdu ja som blbec a ty to vieš všetko na 100% jak sa veci majú, tak si tu ešte zanadavaj na zida, pusti tu ešte trocha toho hnusu so seba internet znesie, zaplať panboh ze ho ľudia ako ty majú, lebo kde inde by si tie svoje drizdy púšťali všakže… univerzálna židovská ovca ta pozdravuje.

AntiSion
Návštěvník

No, ty spíše než na všechno jiné vypadáš na provokatéra!
Protože tyto tvoje hlouposti (velmi mírně řečeno) o neexistenci židovské moci, a další a další ubohé slinty by snad (?) neřekl ani Arcipablb!

gabreta
Návštěvník
Perun Hromovládný
Návštěvník

A co na to Jan Tleskač?
A co na to Alfons Mucha, autor Slovanské epopeje, svobodný zednář 33. stupně?

Lumpír
Návštěvník

A co na to JardaM?

Micanut
Návštěvník

Pozorovatelko, nechci s Vami polemizovat s Vami o celem Vasem celem clanku, protoze casto pouzivat historicke pravdy ke svym zaverum.
Ovsem dnesnimu dnem jsem stoprocentne presvedcen, ze ackoliv dokazete provadet intelektualni kotrmelce ve vsech sferach, ktere Vase clanky pokryvaji, v zadnem pripade nechapete pojem demokracie, a dopoustime SE fatalniho omylu, ve kterem spojujete demokracii se svobodou.
Spojujete americkou revoluci s francouzskou s tim, ze zduraznujete demokraticke idealy, ktere udajne spojovaly obe revoluce.
Ani v jedne z revoluci neslo o nastoleni demokracie.
Ve Francii probehla revoluce anarchistu, kteri nastolili kruty rezim poprav. Clovek z jakekoliv vrstvy se tehdy bal i spatne nadechnout, aby nahodou nesel pod gilotinu. Jak dlouho ta Vase slavna “demokracie” vydrzela, je historicky znamo. Bylo to tak hruzne obdobi teroru, ze Francouzi ve finale zacali podporovat navrat k monarchii. Takze tam bych o demokracii nemluvil ani nahodou.

A pak tu mame samozrejme Ameriky, kde take nedoslo v zadnem pripade k “demokracii”, ale uplne z jineho duvodu.

Kdyz to napisi uplne jednoduse, ve spravnou dobu Dali dohromady hlavy naprosto genialnich intelektualni, kteri meli dost “taxation without representation”, cesky zdanovani bez reprezenace nebo zastoupeni, anglickym kralovstvim, pod ktere tehdy kolonie patrily, a byly tudiz vlastnictvi britske koruny.
Tito intelektualni dali jejich spolecne genius dohromady, a spolecnou silou vytvorili na zakladech drivejsich Federalist Papers, na zaklade britskeho Common Law, katolicke viry, a Magna Cartt z roku 1215, Deklaraci o nezavislost, a ruku v ruce s ni predstavit novou ustavu PRO nove Spojene Staty.
A Ted to nejpikantnejsi (protoze je mi jasne, ze me prispevky ignorujete – nachytaji Vas vzdy na houbach, a to Vy nerada – slovo “demokracie” nikde v zadnych ustavujicich dokumentech, ktere vytycuji roli vlady, potvrzuji svobody a prava dane Bohem, se neobjevuje ani jednou!
A nebylo to v zadnem pripade omylem; byl to vysledek vasnive debaty, ktera utvoreni ustavy predchazela, a ve finale byla demokracie uplne odmitnuta po logickych argumentech, ktere umlcely jeji zastance.
Byla vytvorena Representativni REPUBLIKA, ve ktere nejlevnejsi roli vlady tvoril zakon, platici pro vsechny, kde kazdy clovek byl suverennim vladcem sebe samotneho, a jeho svobody a prava byly nedotknutelne.
Vlada novych USA mela presne ohranicene role, a temi byly obrana uzemi, obrana prav a svobod potvrzenych ( ne darovanych) ustavou, a vytvareni justicniho systemu, ktereho uloha byla na to vse dohlizet.
Demokracie? Ani nahodou.
Vase filosofie s GP mohou nebo nemusi byt Pravda. Hovorite o tom vzdy s takovou autoritou, ze to jako Pravda vypada.
Ovsem pokud se dokazete tak hrube mylit v zasadnich historickych pojmech a udalostech a zamenovatelna veledulezite slova (a tim banalizovat a pomahat lidem si utvaret falesne predstavy o tak dulezitych pojmech jako je svoboda a demokracie), pak, bohuzel, mi nezbyvalo nic jineho, nez Vase teorie neuznat, nebo dokonce vyvratit, protoze jejich zaklad je v zasade mylny.
A pouzivat Wikipedia jako zdroj informaci je prinejmensim projev cireho amaterismu

zarathustra
Návštěvník

minacut- zase jsi to napsal dobre, prskavka uz asi prska. kluku jeden proc ignorujes strejdu zarathustru?

Jan Z Rokycan
Návštěvník

Micanute tady nejde o to, kdo ma pravdu, tady jde o to proc to “Pozorovatelka” dela, prestoze vi…

Mila
Návštěvník

Super článek, díky! Změna přichází! Do unora 2018 ,žádná válka nebude!!!!

kajmik01
Návštěvník

Pozorovatelka:
v případě Československa a Polska se ptejme: Bylo by možné tyto země pro druhou světovou válku použít, nebýt té první? Odpověď je jednoduchá: nebylo, protože bez první světové by Československo ani Polsko neexistovaly. A jinak řečeno:bez první světové by nebylo možné použít plán “slovan proti slovanovi”
——————————–
Tady bych si dovolil oponovat. Už v I. světové válce stál Slovan proti Slovanovi, protože v Rakousko-Uherské armádě bojovali proti Srbsku a Rusku i Češi, Slováci, Slovinci, Chorvaté, Bosňáci, Ukrajinci (západní) a Poláci (rovněž západní v armádě Německa).
V II. světové válce se díky rozdrobení R-U vojensky účastnilo podstatně méně Slovanů, než kdyby R-U existovalo. V podstatě pouze Slováci jako pravidelná armáda, jinak se jednalo pouze o menší útvary “dobrovolníků”. Slovanské státy poskytovaly pouze výrobní a materiální základnu pro vedení války. Takže rozdrobení R-U paradoxně oslabilo vojenskou sílu útoku na SSSR.

anazuz
Návštěvník

Paní Pozorovatelko,děkuji za podnětný článek a námět k dalším úvahám.
Apropo,pořád mi vrtá hlavou,proč nectíme památku padlých ve Velké válce,pokaždé ,v květnu,nad tím přemýšlím…

wpDiscuz