Pražská ČSSD vykradla a překroutila Národním demokratům a Rozumným nápad s oddlužením...

Pražská ČSSD vykradla a překroutila Národním demokratům a Rozumným nápad s oddlužením českých domácností. Z dlužníků se prý nesmějí stát otroci! Tak určitě, zesnulý Altner by mohl vyprávět! Mezitím v televizi běží do omrzení reklamy na bankovní půjčky, Zonky, Kamali, Zaplo a další subjekty, které nabízí zadlužování!

Pražská ČSSD vykradla a překroutila Národním demokratům a Rozumným nápad s oddlužením českých domácností. Z dlužníků se prý nesmějí stát otroci! Tak určitě, zesnulý Altner by mohl vyprávět! Mezitím v televizi běží do omrzení reklamy na bankovní půjčky, Zonky, Kamali, Zaplo a další subjekty, které nabízí zadlužování!

Místopředseda strany a lídr pražské kandidátky ČSSD Petr Dolínek (viz. foto nahoře) představil včera v rozhovoru [1] na Seznamu plán pražských sociálních demokratů na oddlužení českých občanů a rodin, kteří dlouhodobě nezvládají splácet své závazky a mají na krku neřešitelné exekuce. Podle Dolínka by stát vykoupil pohledávky od soukromých věřitelů skrze Českomoravskou záruční a rozvojovou banku a následně by pohledávky ve vztahu k dlužníkovi řešil stát. Ten by následně buď od občanů pohledávky vymohl, anebo by je odepsal. Tady si dovolím malé rýpnutí. Pokud pohledávky nevymohl soukromý sektor, exekutoři a věřitelé, stát na tom sotva něco změni.

Podle Dolínka by oddlužení českých domácností přišlo na několik miliard korun. Vzhledem k tomu, že úhrn všech exekucí v ČR jde do stovek miliard, tak to znamená, že většina dluhů se bude asi škrtat, nikoliv platit ze státního rozpočtu. Na Seznamu je článek a video uvedeno slovy, že jde o revoluční návrh sociálních demokratů z Prahy, ale my v redakci víme, že se jedná o obyčejné vykradení volebního programu Národní Demokracie, která tento bod svého programu implementovala do volebního programu Rozumných Petra Hanniga. Jako první představili návrh na oddlužení českých rodin [2] pod názvem Milostivé léto 2018.

Podle tohoto návrhu by měly být české domácnosti oddluženy příští rok symbolicky ke 100. výročí československé a potažmo české státnosti. Název programu je odvozen od třetí knihy Mojžíšovy, kde se píše: Padesátý rok posvětíte a vyhlásíte v zemi svobodu všem jejím obyvatelům. Bude to pro vás léto milostivé, kdy se každý vrátíte ke svému vlastnictví a všichni se vrátí ke své čeledi. (Leviticus 25:10)”. Židé měli každých 50 roků za povinnost propustit své otroky a odpustit veškeré dluhy. Podle tohoto modelu by mělo být lidem umožněno, aby mohli splácet rychleji své dluhy a aby dlužníci měli motivaci splatit alespoň něco. Zbytek by zaplatil (a seškrtal) stát (a soukromí věřitelé), úplně podle stejného schématu jako navrhuje ČSSD. Rozdíl je v tom, že ČSSD navrhuje dlužníky oddlužit z pozice státu jako věřitele, který nejprve pohledávky odkoupí (za zcela jistě jinou než nominální cenu pohledávky) a potom se snaží ji vymoci na dlužníkovi jako fyzické osobě, zatímco Rozumní navrhují tento systém ponechat ve vztahy soukromý věřitel vs. dlužník a stát by do procesu vstoupil tím, že by dluh z velké části za dlužníka hradil stát z odvodů zaměstnance, které hradí zaměstnavatel. Zde je pro představu návrh Rozumných z jejich volebního programu:

Principy oddlužení podle systému Milostivé léto 2018
 • Okamžité zastavení exekucí na dlužníky, občany ČR, kteří o to požádají a splňují podmínky tohoto návrhu
 • Dlužník musí nastoupit nejpozději do 3 měsíců od podání žádosti do zaměstnání a musí v následujícím běžném roce pracovat v zaměstnaneckém poměru minimálně 9 měsíců.
 • Dlužník by pobíral běžnou mzdu jako ostatní zaměstnanci, pouze s rozdílem, že by si nemohl za sebe odečíst daňovou slevu 2.070 Kč.
 • Na umořování dluhu věřitelům by byla každý měsíc poukazována částka zálohové měsíční daně za poplatníka (dlužníka) povýšená o uvedenou neuplatněnou daňovou slevu 2.070 Kč. V segmentu hrubých mezd od min. hrubé mzdy 11 tisíc Kč po hrubou mzdu 27 tisíc Kč se jedná se o částky 2.070 Kč – 5.430 Kč. – viz KALKULAČKA: Výpočet doby splácení
 • Pokud by součet sociálního a zdravotního pojištění placeného zaměstnavatelem a zaměstnancem a k tomu připočtená a věřitelům odvedená daň dosáhla výše dluhů občana s exekucí (nebo exekucemi), bylo by odvádění daně na účet věřitelů ukončeno. Bývalý dlužník s exekucemi by tím byl oddlužen. Zbytek dluhu by za občana uhradil stát z vybraného sociálního a zdravotního pojištění.
 • Pokud by dlužník neprošel ze své viny celým procesem oddlužení a bezdůvodně ho přerušil, tento oddlužovací program by pro něj skončil, na pokrytí dluhů by byly započítány pouze stržené částky daně z příjmu a stát by si ponechal vybrané sociální a zdravotní pojištění.
 • Dlužník, který by úspěšně prošel programem by, v závislosti na hrubé mzdě od 11 tisíc Kč do 27 tisíc Kč, splácel měsíčně od 7.020 Kč do 17.580 Kč, což by znamenalo jeho poměrně rychlé a jednoduché oddlužení v porovnání se současným osobním bankrotem. Například při dluhu 200 tisíc Kč by to bylo (v závislosti na hrubé mzdě) v průměru necelé 2 roky, při dluhu 500 tisíc Kč v průměru 4 roky.
 • Určitou nevýhodou pro stát se může jevit to, že nebude za dlužníka inkasovat daň z příjmu a po ukončení jeho oddlužení přijde o platby sociálního a zdravotního pojištění, ale je třeba si uvědomit, že tito dlužníci stejně z mnoha procent nepracují legálně, ale přivydělávají si k sociálním dávkám na černo, takže stejně nikdy žádnou daň, ani pojištění neplatí.

Výhody:

 • Okamžitě řeší nedostatek zaměstnanců, jichž se dnes nedostává do průmyslu, stavebnictví, zemědělství ani do dalších oborů. Současní nezaměstnaní jsou dle sdělení médií nepoužitelní.
 • Má potenciál velmi rychle ozdravit sociální ovzduší ve společnosti (zařadit znovu do společnosti vyloučené jedince a jejich rodiny a s tím související okolnosti)
 • Má výchovný a blahodárný efekt na děti, které dnes nespravedlivě trpí sociálním postavením v rodinách dlužníků a častou rozvodovostí svých rodičů.
 • Má potenci zrychlit hospodářský růst a růst životní úrovně nejen dlužníků, ale i ostatních občanů.
 • Stát okamžitě přestává dlužníkům platit různé dávky (v nezaměstnanosti, životní minimum, příspěvky na bydlení, otop, apod.)
 • Do budoucna, po oddlužení, získává stát potenciální řádné zaměstnance, kteří budou platit daně a přispívat na sociální a zdravotní účely.
Část dluhů zaplatí stát z odvodů zaměstnance, zbytek bude odpuštěn

Program na oddlužení v podání Rozumných počítá i se zrušením soukromých exekutorů a zákazem hazardu. To je chválihodné předsevzetí, zejména zrušení soukromého businessu s exekucemi je hlavním problémem dneška. Pokud se ovšem podíváme na celý koncept z jiného úhlu, má určité nedostatky, které bohužel nelze jen tak přehlédnout. Celková vymáhaná suma všech exekucí v ČR v úhrnu je okolo 325 miliard korun [3]. To je taková darda, že ani program Rozumných, ani ČSSD, neříká nahlas jednu podstatnou věc, že se bude muset jednat o oddlužení formou tzv. státní konsolidace, tzn. brutálním odpisem dluhů s podporou a asistencí státu.

Tento systém vznikl v USA a může za určitých okolností poskytnout oddlužení lidem, kteří nezvládají splácet, ale oddlužení formou státní konsolidace je limitně omezené příjmem dlužníka a reálnými životními náklady. V USA byla státní konsolidace poskytnuta automobilkám po hypoteční krizi z roku 2008, ovšem ne americkým rodinám. Obama konsolidoval jen firmy a banky, ne obyčejné rodiny. Ty padly v USA na hubu, obrazně i doslova. Nápad hrazení části dluhu z daně z příjmu zaměstnance, z jeho odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí zaměstnavatel státu, není zase až tak úplně nový, podobný systém oddlužení funguje ve Francii, ale pokud si najedete z výše uvedeného odkazu excelovou kalkulačku, do které si sami můžete zapsat výši dluhu, tak uvidíte, že návrh Rozumných má určitou limitaci ohraničenou zhruba 500.000,- Kč dluhu. Protože při dluhu 1.000.000,- Kč by byla doba splácení přes 11 let, plus mínus. A to je nereálné.

Mládež a mladí lidé jsou v ČR vychováváni médii k zadlužování. Zákaz anebo omezení reklam na půjčky a úvěry přitom žádná politická strana nezvažuje. Kamali je česká firma na rychlopůjčky, dříve známá jako Japonská půjčka.

V Česku běží 4.5 milionů jednotlivých exekucí, počet lidí v exekuci je okolo 834.000 dlužníků. Z toho vyplývá, že v průměru má jeden dlužník 5 až 6 exekucí. V reálu je to tak, že jsou dlužníci s jednou exekucí, ale klidně i s deseti a více exekucemi. Průměrná jistina na člověka v exekuci je cca. 75.000,- Kč [4]. Ale to není suma, kvůli které by člověk měl potřebovat oddlužení, i když i takových případů je dost v ČR. To hlavní, o co se hraje, je míra a výše konsolidace, jinými slovy, kolik dluhů se nakonec odepíše jako ztráta a dojde ke smazání dluhu. A tady chybí v návrhu jak Rozumných, tak i ČSSD, jedna zásadní věc, limitní faktor používaný v USA. Chybí totiž čas expirace dluhu. V USA mají pohledávky veškerého druhu časovou limitu 7 let. Pokud věřitel není nejpozději do 7 let schopen dluh vymoci, kreditní a ratingové agentury musí informaci o dluhu ze všech svých databází po 7 letech vymazat. Věřitel může uplatňovat pohledávku po 7 letech už jen a pouze u soudu, pokud se na soud už neobrátil během 7 let. Americké banky a kreditní společnosti se snaží soudům vyhýbat a přimět dlužníka ke splácení jinými cestami, protože americké soudy fungují velmi ostře a nekompromisně ve vztahu k dluhům jako takovým a hlavně k jejich likvidaci.

Exekuce v ČR nemají časovou expiraci a limitu vymáhání

Pokud se v USA dostane k soudu žaloba na majetkový nárok vyplývající z pohledávky, soud nechá zjistit majetkovou situaci dlužníka a pokud ten nedisponuje žádným majetkem, nemá na sebe napsanou nemovitost, nemá na sebe napsané auto, které je obvykle v majetku leasingové společnosti, nemá úspory na účtech, tak soud obvykle dlužníkovi nařídí splatit jen soudní výdaje a několik procent z pohledávky věřitele, obvykle do výše jednotek procent. Tím je dlužník oddlužen. Věřitel tak dostane obvykle přiznáno soudem jen 2 nebo 3% z původní dlužné sumy, zbytek dluhu soud nařídí  věřitelovi odepsat. Co je dále zajímavé, americké soudy neuznávají nároky vzniklé z prodlení. Tyto nároky jsou totiž považovány za ušlý zisk způsobený špatnou investicí, a to je chyba toho, kdo půjčil peníze. Americké soudy tak nesanují ušlý zisk věřitele na vrub člověka v exekuci. Je to logické. Americké soudy to zjevně chápou, české soudy ale nikoliv. Pokud v USA dojde na soud, tak ten se zabývá jen jistinou bez započtení penále a úroků z prodlení. To je hlavní důvod, proč se americké banky a kreditoři vyhýbají soudům jako čert kříži.

V konsolidaci dlužníka je větší šance, že se podaří ho přimět ke splacení části skandálních úroků. Proto americké banky a kreditní společnosti nabízí dlužníkům raději konsolidace bez účasti soudu, protože dlužník je obvykle ochoten podepsat v mimosoudním urovnání (settlement) komerční konsolidaci ve výši 30% původního dluhu, což je ve skutečnosti 10x tolik, než by věřitel získal u amerického soudu. V Česku žádná taková praxe neexistuje, soudy v ČR posuzují přemrštěné úroky jako oprávněný nárok stejně jako jistinu, takže z dluhu pár stovek korun vznikne po pár letech dluh padesát tisíc korun i více a české soudy to uznávají. Neexistuje žádná limita výše úroků z prodlení, ve Francii je to max. 10% z dlužné sumy, v Holandsku 3% z dlužné sumy (u dluhů fyzických osob, ne u firem), v Česku není žádné omezení, podobně jako není v Rumunsku, v Albánii nebo v Černé Hoře. Tohle je třeba změnit!

Rychlopůjčky Zaplo.

Nic takového ale nevidím v návrzích Rozumných, ani ze strany ČSSD. Hlavním důvodem pro vznik exekucí je ochota půjčovat nesolventním subjektům, ochota cpát lidem půjčky horem dolem. Chcete příklad? Za posledních několik měsíců vzniklo v ČR několik dalších firem na půjčování peněz. Zaplo.cz, Kamali.cz, Zonky.cz. Mají dostatek peněz na televizní reklamu a vybízí neustále občany ke snadnému a rychlému zadlužování. Potom máte banky, ty nabízí kontokorenty, úvěry, půjčky. Je pěkné, že Rozumní chtějí zakázat hazard, ale nikde tam nevidím návrh na zákaz propagace půjček a zadlužování. Tyto reklamy jsou programovací nástroje určené hlavně pro mládež, pro mladé lidi, aby se naučili zadlužovat. Nikde nevidím varovné nápisy na reklamách na půjčky, stejně jako jsou varovné nápisy na tabákové výrobky. Půjčky ničí životy! Půjčky mohou vést k sebevraždě! Půjčky mohou vést k bezdomovectví! Půjčky mohou způsobovat závislost! Nelze na jedné straně oddlužovat statisíce lidí z veřejných rozpočtů (ČSSD) anebo z výběru daní a odvodů (Rozumní) a zároveň ponechat mediální prostor zahlcený bankovními a nebankovními produkty, které vedou k zadlužení.

Oddlužení neřeší příčinu, pouze následek. Nízké mzdy v ČR povedou k zadlužovací spirále obyvatelstva v nejbližších letech bez ohledu na oddlužovací programy

Stejně tak je potřeba se zamyslet nad tím, co je hlavním důvodem půjček. To není tajemství, všichni to vědí. Důvodem půjček a následně exekucí jsou nízké mzdy v ČR. Ve srovnání s Německem pracuje český dělník za třetinovou až čtvrtinovou mzdu (článek zde), ovšem ceny potravin, zboží, produktů a služeb, včetně cen nájmů a bydlení, jsou plně s Německem srovnatelné. To nedává smysl. Zatímco po roce 1989 došlo k narovnání cen zboží a bydlení se západem, o mzdách se to rozhodně říct nedá a o starobních důchodech už vůbec ne. Zatímco němečtí důchodci jezdí celoročně po světe, Egypt, Tunisko, Japonsko, Austrálie, český důchodce vyráží tak maximálně za humna do lesa na houby, aby neumřel hlady, případně obchází popelnice a kontejnery u Tesca, Kauflandu apod. Samozřejmě, že zadlužení českých domácností je problém a bude se muset najít cesta k oddlužení. Pokud se nenajde, lidé budou fungovat mimo systém a zadlužování se bude prohlubovat. Není normální, když v ČR nemají exekuce časový rámec a neexistují mechanismy časové limity pohledávky. Takový stav navozuje situaci, kdy dluhy se stávají pastí a úroky postupně navyšují dluhy do astronomických výšin. Cílem věřitele v mnoha případech není domoci se peněz, ale dosáhnout ekonomické popravy dlužníka.

Zonky je forma P2P půjčování peněz, jde v podstatě o crowdfundingový projekt, kde peníze jako mají půjčovat obyčejní lidé, ale v praxi většinu půjček poskytují velcí investoři a půjčkové domy, které vystupují v systému skrze fyzické prostředníky.

Na půjčování peněz jsou potřeba pokaždé 2 subjekty. Ten, kdo si půjčuje a ten, kdo mu půjčuje. A oba dva subjekty by měly nést stejnou míru zodpovědnosti. To dnes ale neplatí. Věřitel disponuje všemi nástroji bez omezení, aby se zahojil na dlužníkovi do takové míry, že dlužníka přivede k ekonomické likvidaci. Dlužník nemá žádné obranné postavení nebo zastání u soudů, které by chránilo jeho zájmy. Protože nejen věřitel má mít své zájmy a práva, má je i dlužník. A pokud toto postavení nebude narovnáno na úrovni zákonů v ČR, potom se obávám, že projekty na oddlužení obyvatelstva řeší pouze důsledek, nikoliv příčinu. Pokud na jedné straně mají lidé nízké mzdy, ale současně všechno zboží a služby je stejně drahé jako v Německu, potom logicky to povede k zadlužování rodin. Potom logicky se z toho stane kšeft a logicky v televizi budou do omrzení běžet reklamy na půjčky, rychlopůjčky, kontokorenty. A logicky tak budou každý rok vznikat nové a nové exekuce, protože český dělník si nevydělá tolik, aby si nemusel půjčovat na zboží, které stojí stejně jako v Německu, ale dělníkova mzda je jenom čtvrtinová, proboha!

Česko je laboratoří globalistů, testuje se globální chudnutí v praxi se všemi projevy a důsledky

ČSSD zjistila pár týdnů před volbami, že zadlužení českých rodin je problém. To je docela pozdě. A je stejně podivné, že okopírovala jeden z bodů volebního programu Rozumných. Bude to znít sarkasticky, ale ČSSD má nejlepší zkušenosti s exekucemi. Tu jednu z nich, na více než 300 milionů korun, má dosud na krku a věřitel mezitím již zemřel, protože ta pohledávka právníka Altnera běží také už pomalu 20 let a to je opravdu hodně dlouhá doba. A co dělali exekutoři celou dobu? Když dluží Pepa z Horní Dolní za odvoz odpadu, hned má exekutora v baráku. Když dluží vládní strana, dluhy se neplatí a exekutoři se drží zpátky. Když lidé v Česku pracují za čtvrtinové mzdy, bylo by asi logické dlužníkům odpustit tři čtvrtiny dluhů a provést konsolidaci na 25% původních částek. Problém je v tom, že je asi velký rozdíl, když tři čtvrtiny dluhů odepíše banka dlužníkovi, která tím nic neztratí (dluh vznikl z ničeho, z jedniček a nul v počítačích banky, kde banka vytvořila peníze v podobě založení dluhu) a když naopak je bude muset odepsat fyzická osoba, která peníze musela nejprve těžce vydělat, aby je mohla kamarádovi nebo příbuznému půjčit.

Jenže půjčování peněz je riziko, které nese každý, kdo půjčuje. A když se podíváte na situaci, kdy lidé si v Česku kupují méně kvalitní potraviny než na západě, ale kupují je za stejné nebo dokonce vyšší ceny a současně český dělník bere čtvrtinovou mzdu ve srovnání s Německem, tak prostě zjistíte, že ČR se stala podivným pokusem, laboratoří a experimentem procesu globálního chudnutí. Jak prodat lidem šmejdovské potraviny, za západní ceny, za východní mzdy. Je dobře, že se téma exekucí a oddlužení otevřelo, ale stále vidím, že mnoho politiků nežije v realitě a nechápou, že oddlužování je pouze řešením důsledku, ne příčiny.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Do konce měsíce zbývá 10 dnů a z částky potřebné na zachování provozu Aeronetu bylo zatím vybráno necelých 40%. Pokud se Vám líbí, co děláme a jaké zprávy přinášíme, podpořte nás prosím zde (anebo zde) a zasloužíte se tím o zachování našeho provozu. Děkujeme!
Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Feri
Návštěvník
Feri

Jo problem je nizka mzda… (Prominte prosim za miseni ceskych a slovenskych slov jsem slovak) pracuji v anglii akoupil jsem superba 6let stareho za 6000 liber. Prijem mam cca 1600 liber mesicne. Prvni platba 1000 liber plus stara fabie za 500 dokopy 1500 liber. Uver 4500 liber plus uroky cinilo spolu 5040 liber (36 mesicu po140liber splatka)… kdybych tohle udelal na slovensku, mam setsakra problem to splatit. Protoze v podobne pozici jako ja zde, na slovensku je mzda cca 500 az 600 liber mesic. Uverova firma mne stale otravuje abych koupil nove auto pres nej. Ale superb je super…. kdyz jsem byl na slovensku a porovnal ceny v prepoctu, jsem ziral… normalni clovek nema sanci….. pokud neriskuje…

Mirrabela
Návštěvník
Mirrabela

Dovolím si trochu narušit diskusi nízkých mezd a dluhů. Pokládám za důležité zmínit problém předraženého másla.Myslím, že ten problém je horší, než je patrný. Možná to tu mnohým bude znít směšně, když řeknu, že na vinně za nedostatek, tudíž předražení másla, mohou uprchlíci. Je to ale fakt, který jistě nikde od politiků a v médiích neřeknou. Uvedu důvod :
Především, uprchlíci- muslimové, nejedí vepřové maso. Jedí ale rádi hovězí. Je známo, že od počátků uprchlické krize překročilo Evropské hranice asi přes 2 miliony lidí. Tito uprchlíci často ve svých domovinách hladověli . Zde je však ony “neziskovky” hladovět nenechají. To víme všichni. A nyní jednoduché počty: Pokud Evropská unie udržovala ( i ) počty krav v “normách”( přebytky se přeci vyvraždili už dávno), a nyní musíme vytvořit pestrý jídelníček pro muslimské příslušníky ( i hovězí) odkud takový “přebytek” krav pochází ?! Nu, od nás, z Evropy. A nyní : prasnice má cca 8 selat na jeden porod. Kráva však jen 1 !!! Jedno tele. Ráda bych, aby si lidé uvědomili i tento fakt. Kravská stáda nejde během 2 let rozmnožit pro ” nečekané hosty o milionech lidí ! A to je velmi znepokojivá otázka : Bude pro nás evropany ještě někdy dost onoho másla ? ( ale nejde tu jen o máslo, ale o vše s produkcí potravin související) Mám vážné obavy, že stojíme na prahu hororového scénáře, který si málo kdo umí mezi námi představit. A tím je hlad. Nejen předluženost nám stojí za patami. Ráda bych vyzvala další lidi k zamyšlení.

zvědavá matka
Návštěvník
zvědavá matka

Mirrabelo, mate pravdu, ja uz dlouho upozornuji kde muzu, ze nase potravinova nesobestacnost (cca 60% narodni produkce nasi realne 100% spotreby) je alarmujici, a nikdo z politiku, zda se, to jako problem nevidi, tudiz ani neresi!

Z lidi okolo, mimo to, ze si tukaji na celo, mam pocit, ze dokud funguje karta v Lidlu, tak ja “asi nechapu, ze zijeme v EU a neni dulezite, kde se co pestuje nebo vyrabi”…
(poznamka jednoho VS “profesora”!)

Zacala jsem to sledovat asi pred 10ti lety, kdyz jsem v obchode narazila na italska jablka Melinda zde za 15,-Kc, ktera v Italii! tehdy stala kolem 3,5 Eur.!!!
Funguje to tedy asi takto:
Italsky pestitel proda za 0.30 Eur – protoze vic mu nedaji! (A dre bidu!)
Vykoupi mistni velkovykupny a prodaji nadnarodnim distribucnim a balicim firmam za 0,50 Eur.
Ty si na logistiku, distribuci, baleni, design, a dalsi “polozky” prirazi treba 1,5 Eur, aby zbyla take marze pro koncoveho prodejce…

Gro ovsem nastava v moment, kdy toto, ted jiz nadnarodni zbozi, je urceno na export do dalsich zemi Unie : pro “rozvoj unijniho trhu” jsou totiz urcene (a vyplacene ze “spolecnych” unijnich penez) DOTACE a ruzne “pobidkove programy v zajmu Unijniho trhu”, ktere kompenzuji nadnarodnim “exporterum” rozdil mezi cenou obvyklou na mistnim trhu, a tou minimalni na trhu, na ktery se maji dostat, pripadne ho obsadit!
Nas pestitel, ktery jablka vypestuje za treba 15 Kc/kg tak nema ani sanci se do teto distribuce (dnes vetsinou nadnarodni) dostat – se svoji “vyrobni cenou” – proti dotovane cene zvenci…
Mezitim jsou ale uz “unijne” pripravene Programy na nasem MinZem, ktere nabizeji DOTACE pro zemedelce, kteri chteji “prejit na jine kultury” ( treba repku 😉 ), a zlikvidovat “radeji” ty ‘nerentabilni’ jablonove sady, ktere “se nevyplati”.

Dilo dokonano. V tento moment uz muze byt cena jablek klidne treba 100,-/Kc, protoze uz jsou v jednech (rozumej: v tech pravych, nadnarodnich) rukach = neni jiny vyber!

A stejne schema funguje i s tim MASLEM, ktere po uspesne likvidaci, ci Privatizaci NASICH mlekaren do cizich rukou, ted nakupujeme od nadnarodniku z Nemecka…

ANO, prispevky do mile Uhnije si sami podrezavame vetev…

Hestie
Návštěvník
Hestie

Zvědavá matko,

máte pravdu,
toto téma je moje parketa a nepíši raději o tom, stačí, když čtu, že někdo je strašen, že se to nedá číst,…..
když to vidíte v celém kontextu, víte, že?, proto píši, že se tyto volby rozhodne, jsou poslední a pokud opravdu zvítězí A N O , zachran se kdo můžeš
hodně hrubý obrys jsem řekla bratrovi, velice vzdělanému muži, který se snaží i do zemědělství mluvit, co jsem vyslechla nejde ani napsat, tak mlčím
jak jsem psala, doba dozrála pro plán B
ale je to sakriš škoda, začnu se modlit za Putina

Mirrabela
Návštěvník
Mirrabela

zvědavá matka,
ano, logistika distribuce potravin (přerozdělování ) vskutku žene ceny nahoru právě proto, že z malého obchodního řetězce se rok od roku více stává mega řetězec. Lidově řečeno, napakují se všichni. Ovšem, já jsem nenarážela na tento trend. Jde mi o to, aby si lidé uvědomili, že přívalem uprchlíků se ztenčují velmi rychle (nepřirozeně) naše evropská stáda skotu a není možné je stejně rychle zase reprodukovat. Ceny másla nejsou v žádném případě drahá z těchto důvodů, ale právě proto, že skotu rychleji ubývá a zdražením se pouze “ubere” spotřebitelů. Jednodušeji, začíná být vzácnější surovinou. Vše ostatní nechávám na zamyšlení.

Hestie
Návštěvník
Hestie

Mirrabela,

psala jsem včera, no, není tu nic, to ta AI asi
sama jsem byla zvědava na reakci, o toto není zájem a zapadlo to
to bych musela udělat provokaci jako u “Svědomí”

máte naprostou pravdu a bude hůř, na hlad si doděláme ted ve volbách a doslova tragedie je, že lidé na vesnici žijí v pohodě protože jich se to přece týkat nebude,
to je ale velký omyl, snad jen získají o nějaký krátký čas navíc

oni pracují a brilantně, do posledního detailu
a informace nám dávají, lidé nevěří, nejde to jinak napsat, nevěří

Mirrabela
Návštěvník
Mirrabela

Hestie, popravdě řečeno, ani já jsem nečekala, že moji tezi vezme někdo vážně. Jsme generace lidí, kteří jsou zvyklí, že vše se dá koupit. V tom je to velké nebezpečí, které nejsme schopni dohlédnout. Už nyní je docela pozdě někoho varovat. Zdražením másla vše začalo. Zdražovat se bude dále, ale jednoho dne v regálech prostě nebude. Je to vše promyšlené. A problém je, že nevím, jak o tom otevřít diskusi. A tak, alespoň jsem to zkusila. Ano, máte pravdu. Bude se to týkat i lidí na vesnicích.

heron
Návštěvník
heron

Jak rika kamos, tahle zeme ma hodne problemu, ale at uz je clovek kovanej pravicak, levicak, tak prioritu ted mame my co nas to stve spolecnou a to postavit se temhletem transgender hruzam, kvotam a vsem tem EU doktrinam. Jinak tady je jedna ze zivota. Fuka to ma po Edgy humor, ale uz je to opakovanej vtip, takze… Ty vogo pockejte, za nejakej cas muzou byt nejvetsi svine ucitele. Slusnej, chytrej ucitel to delat nevydrzi a nastoupi vycvicene kadry. To je teda festival. Tak cumte:
https://plus.google.com/photos/photo/106378848135270560799/6467820661508366002?icm=false&iso=true&authkey=CNmXic7J-PTKJw

heron
Návštěvník
heron

Hele s dluhama se da slusne cachrovat. Zenska na sebe uvalila bankrot. Dluzila miliony. Je prduchem a az prestane pracovat, tak uz bude oddluzena. Stat ji potom duchod vyplati zpetne za vsechny ty roky. Nema namahavou praci a je uplne v pohode. Da se rict, ze na tom vydelala. Jenze kolik z vas by melo tyto informace. Ja kdyz jsem se to dozvedel, tak jsem cumel. Prachy v luftu nebo kdo vi kde na koho co prepsano, bankrot, duchod po letech vyplacen jednorazove- win win. Zenska vi co dela

Honza
Návštěvník
Honza

nechápu co to plácáš, jak někdo může dostat důchod zpětně , když v důchodu není, a na konec pokud už máš dluhy a exekutora a pracuješ legálně ti zůstane v nejhorším případě něco kolem 8000Kč a v tom lepším případě něco málo přes 11000,
Pokud jsi prošel bankrotem tak i víš kolik máš zaplatit, ale pokud ne tak platíš do doby než se to ukončí a nelze skoro nikde zjistit jak dlouho máš ještě platit a kolik jsi zaplatil v běžné exekuci u jednoho věřitele s cvíce položkama (typicky dopravní podnik)
Dokonce dnes už ani nikdo neinformuje o tom že nějakou exekuci máš, ale maximálně v případě tvého zájmu přijde papír od zahraniční firmy kde je jakási částka klidně i malá prostě koupený dluh stačí dlužit 20 korun který se léta někde v počítači držel někdo ho prodal a někdo ho koupil většinou z ciziny a máš razem zaplatit 20 tisíc ale nikdo ti to neřekne pokud už platíš exekuci prostě ji tiše k tomu přidají a nevíš nic a jen platíš.
Umění je sehnat práci a mít za ni dobře zaplaceno, práce ale je ale špatně placená a pokud nemáš maturitu nebo neděláš sám na sebe tak si nevyděláš, co znám tak 90 % lidí v mém okolí dělá na černo nic nevlastní, bydlí v pronajatých bytech a jezdí v autech napsaných na firmu a nedostatkem peněz nijak netrpí
K exekuci ti pak stačí málo stačí nemít peníze (ztráta, či prořízlá kapsa, malá výplata krize důvod krize, atd ) pokud někdo žije od výplaty k výplatě a pak už těžko zaplatíš příklad “pokutu od revizora” , ono se to potom nějak nastřádá a počkají si jak začneš mít trochu víc peněz a pak na tebe skočí,
kontokorenty a půjčky jsou pak bonus k tomu aby jsi se z ničeho už nevyhrabal, osobní zkušenost

kladivem po koulích
Návštěvník
kladivem po koulích

No jo, no, je před volbama a zadlužená ČSSD žvaní o tom, že pomůže dlužníkům. Ta samá ČSSD, která je sama před bankrotem a státní rozpočet vede také ke krachu. Sám jsem se v rodině s exekucí setkal, z dluhu cca několika tisíc bylo najedou 70tisíc dluhu. Upomínky, výzvy žádné, prostě přišel exekuční příkaz. Podle mě holport exekuční mafie s úředníky, jinak si to vysvětlit neumím. Vyřešilo se to tak, že jsem dluh zamáznul já a rodinný příslušník mi to splatil, samozřejmě bez úroku, protože nejsem holochvost. Pro běžného člověka, který jede na doraz je to smrtící, z takových sraček už se nikdy nemůže dostat a to je nespíš i účel toho všeho. Genocida pomocí lichvy.

Radek
Návštěvník
Radek

OT , Trump je náš taťka, naše poslední naděje. Roar Grrrr Reeee… to je řev umírajíciho dinosaura , bílého heterosexuálního muže, můj řev 🙂
Těš se rakeťáku, taťka si jde pro tebe 🙂
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Brutalni-arogance-moci-USA-a-bordel-ktery-ve-svete-zpusobily-Czech-Republic-first-Toto-nam-o-Trumpovi-rekli-Babis-knize-Doubrava-ci-Okamura-504911

gonoss
Návštěvník
gonoss

Kudy chodil, tudy krad – sociální demokrat! Zase chtějí nahrát lichvářům! Nejtragikomičtější na těch našich socánech je, že jsou sociální pouze do svého žlabu, a demokraté už ani omylem.
Pro tu “stranu” bude nejsociálnější a nejdemokratičtější, když se vůbec do sněmovny nedostane. Přeji jim poctivých 2.99%. Přesně tolik si zaslouží!
A exekuci v prospěch dědiců po p. Altnerovi, kterého uštvali k smrti!

Radek
Návštěvník
Radek
tana
Návštěvník
tana

Kdyby raději stanovili hranice pro lichvu, udělali by líp. Tak jen bankám vezmou nedobytné pohledávky a převedou je na stát.
Kdyby raději za ty peníze zaplatili všem žákům ZDŠ školní obědy, udělali by líp a nalákali by do škol i děti z “vyloučených lokalit” a zároveň by měli zdravotníci alespoň část dětského jídelníčku pod kontrolou. Mimochodem tak to funguje ve Francii.
A netýká se to “jen” dětí z chudých rodin, spousta dětí se živí ve fastfudech.

Lichvář lídrem
Návštěvník
Lichvář lídrem

Za Okamurovu SPD Pardubický kraj je lídrem Jiří Kohoutek, který se živil ( možná ještě stále) půjčováním peněz. Dlužníky obvykle buď “vydudal” nebo poslal k soudu a exekutoři “dílo” dokonali. Přišel si na pěkné peníze. Takže, jak se zdá, ani slovutný Tomio nepomůže. Přestože to má v programu.

tana
Návštěvník
tana

Svůj k svému – Okamura bude hlasovat podle toho, kdo dá víc. “Svoje” turisty taky vodí jen tam, kde dostane provizi.