Polský trojský kůň

Polský trojský kůň

Polský trojský kůň

by Eduard Nehasil

V současném dění kolem ukrajinské krize je nepřehlédnutelné chování Polska a zejména některých jeho čelních představitelů. Politický kurz, kterým se polská nejen zahraniční politika vydala, je nesrovnatelný s postoji ostatních východoevropských států a ve svém agresivním postoji často překonává i tradiční spojence Spojených států amerických na evropském kontinentě.

Zejména mladší generaci však nemusí být zcela jasné, zejména historické skutečnosti, které by mohly být reálným motivem polského, místy až hysterického povyku. Pojďme tedy zkusit najít skutečné příčiny tohoto konání a začněme krátkým historickým exkurzem.

[FOTO] Polsko je zemí v zajetí vlastní komplikované historie

Klíčovým faktorem pro vývoj ve středovýchodní Evropě, jehož ukázkovým příkladem je i Česká republika, byly vždy vztahy mezi jednotlivými národy v tomto prostoru. Historicky komplikované vztahy Polska a Česka s Německem rezonují a jsou citlivým tématem dodnes.  V případě Polska do toho však navíc radikálním způsobem vstupoval ještě faktor jeho vztahů s prostorem na východ od jeho stávajících hranic. Historicky nebylo Polsko odděleno od Ruska nárazníkovými zeměmi Ukrajinou a Běloruskem, které de facto neexistovaly.

Právě proto dějiny mezi těmito dvěma státy nebyly zrovna přátelskými. Už v době největší polské slávy v podobě „Rzeczpospolita“ za Jagellonců, kdy ovládali Litvu, Bělorusko, Polsko, Ukrajinu, Estonsko, Lotyššsko, Kaliningrad, Maďarsko, Čechy a Slovensko bylo tehdejší Rusko a jeho útoky jejich největší hrozbou. Polsko bylo velmocí. Postupně však upadalo a bylo nahrazeno rodícími se velmocemi Pruskem, Rakouskem a svým rivalem Ruskem. Situace nakonec došla tak daleko, že samotné Polsko se stalo kořistí těchto velmocí a ty si jeho území rozdělily mezi sebe a to dokonce třikrát v letech 1772, 1793 a 1795. Po tom posledním přestalo Polsko na mapách existovat na dlouhých 123 let. Tato skutečnost a podíl Ruska je dodnes vnímán polskou společností s velkou hořkostí.

Samostatnost Polska

Samostatný stát získali Poláci až v roce 1918, kdy byli na základě spojeneckých dohod osvobozeni spolu s dalšími, slovy českého klasika, z „žaláře národů“ Rakouska – Uherska. Téměř ve stejném okamžiku si nový polský stát začal násilně vojenskou silou připojovat území ostatních zemí nejen Německa, ale i nově vznikajícího Československa. Československé legie pod velením generála Šnejdárka však na Těšínsku rychle zjednaly pořádek. Polská expanze došla až za hranici lokálních konfliktů a vedla k polsko-sovětské válce v letech 1919 – 1920. Kdy nejprve stáli Poláci u Mosky a vzápětí Rusové u Varšavy. Američané tehdy do evropské politiky otevřeně nezasahovali, ale poskytovali značnou poválečnou pomoc adresovanou Polsku, což bylo tehdejší veřejností oceňováno.

[FOTO] Dobový tisk předpovídá Polsku neveselou budoucnost po podpisu paktu Molotov-Ribbentrop

Opět pro Poláky fatálně se pak protíná jejich historie s Ruskem prostřednictvím německo – sovětského paktu o neútočení tzv. Molotov – Ribbentrop paktu z roku 1939, jehož důsledkem bylo v podstatě čtvrté dělení Polska. Polsko přestalo opět existovat, rozdělené mezi Německo a Sovětský svaz, když samo se předtím podílelo na rozbití Československo a zabralo část jeho území. Tento pakt je spolu s „Katyňským masakrem“, při kterém bylo sovětskou NKVD zlikvidováno cca 15 000 zajatých Poláků, jednou z nebolestivějších etap polsko – ruských vztahů.

Důležité je si uvědomit, že všechny události tohoto stručného historického náhledu, se odehrávaly i na území dnešní Ukrajiny a s intenzivním dopadem na tehdejší ukrajinské obyvatelstvo. Proto je možná na místě si ještě aspoň nastínit situaci na ukrajinské půdě pod polskou vládou. V již zmíněném 17. století čelilo ukrajinské obyvatelstvo z polské strany náboženskému a sociálnímu útlaku, což vedlo k mnoha povstáním. V područí Rakouska – Uherska pak společně žili v autonomní Haliči, kde bylo jejich postavení značně nerovnoprávné, a Poláci tvořili elitu místní společnosti. Cíleně pak prováděli polonizaci tehdy ještě národně neprobuzeného ukrajinského lidu. Dvě ukrajinské republiky, které vznikly v letech 1917 – 1918, jedna v Haliči, druhá v části bývalého Ruska obydleného Ukrajinci, neměly dlouhého trvání i díky polským vojenským akcím a po již zmiňované polsko – sovětské válce si toto území Sovětský svaz a Polsko rozdělili v roce 1921 mezi sebe.

Poválečné Polsko

Výsledky druhé světové války na krátký čas vyřadily polskou západní hrozbu v podobě Německa, avšak naopak Rusko v podobě tehdejšího Svazu sovětských socialistických republik zahrnulo Polsko do své sféry vlivu. Polská lidová republika se stala jedním ze sovětských východoevropských satelitů s jednou z nejbojeschopnějších armád tehdejší Varšavské smlouvy. Veškerá zahraničně – politická rozhodnutí přicházela z Moskvy a hospodářsky se polská ekonomika provázala nejen se sověty, ale i s ostatními státy východního bloku prostřednictvím Rady vzájemné hospodářské pomoci (RVHP). V této době, i díky silné polské menšině v samotných Spojených státech, mělo Polsko prioritní postavení z hlediska snahy amerických složek o změny režimů v socialistických státech. Už tehdy bylo cílem Američanů udělat z Polska trojského koně socialistického tábora a jeho prostřednictvím ovlivnit zbývající sovětské vazaly v Evropě. Vzpomeňme na chronologii a průběh „revolucí“ ve východní Evropě, bez étosu disentu a propagandy, podporované právě západními státy v čele s USA. Reálná fakta a skutečnosti jasně dokumentují důležitou roli Polska v tomto transatlantickém plánu na vítězství ve Studené válce.

Od pádu východního bloku, který zase pro změnu na krátký čas eliminoval Rusko, pak Polsko za vydatného přispění tehdejší americké administrativy, pokračovalo v rozvíjení a utužování své výsadní transatlantické vazby na USA. Americké elity si již tehdy uvědomovaly postupující evropskou integraci, která dříve či později, pohltí i Polsko. Vzhledem k počtu obyvatel, rozloze a armádě bylo jasné, že tato země bude mít v Evropské unii a evropské části NATO svou váhu. Takové želízko v ohni bylo pro americké stratégy přímo darem z nebes. Konečně získali nástroj proti některým z jejich pohledu neposlušným členů EU a NATO např. Francii a s jeho rostoucí silou a zapojením do zahraniční politiky i Německu.

[FOTO] Souručenství Polska s USA v mnoha oblastech, od obrany až po ekonomiku, je na evropské poměry bizarní, neevropské a z pohledu spojenců podezřelé

V této úloze částečně sekundovaly Američanům i ostatní postsocialistické státy. Ten kdo aspoň trošku sleduje zahraniční politiku, si jistě vzpomene, že většinu nejkontroverznějších návrhů namířených proti americkým protivníkům po celém světě předkládali v mezinárodních institucích či hlasitě podporovali právě postsovětští východoevropští trpaslíci. Česká republika není výjimkou, vždy se zde najdou zástupy „hrdinů“ nadšeně usedajících do kokpitů virtuálních humanitárních bombardérů, kteří s nadšeným výskotem a křikem letí udeřit na ty, jež jim jejich zaoceánští loutkovodiči označí.

Samozřejmě, že s narůstající intenzitou stávajícího konfliktu kolem Ukrajiny, který je však jen předehrou k dalším operacím, narůstá i viditelnost jednotlivých, pro někoho doposud skrytých, amerických hráčů v evropských dresech. Ve světle výše uvedených skutečností pak nemůže být úloha Polska v destabilizaci situaci na Ukrajině žádným překvapením.

Polská závislost na nezávislosti

Prohlášení polských představitelů, jako polského premiéra Donalda Tuska, který věnoval celou jednu tiskovou konferenci energetické bezpečnosti, kdy považoval za nutné Poláky ubezpečit,“ že stavba terminálu na dovoz zkapalněného plynu (LNG) ve Svinoústí už nebude mít zpoždění. Terminál, který měl být původně v provozu už od letošního června, bude moci první loď z Kataru přijmout až v prosinci,” mají své důvody. Polské vedení si totiž velice dobře uvědomuje, že válečnický pokřik a řinčení zbraněmi směrem k Rusku budou mít, ať už se situace kolem ukrajinské krize vyvine jakkoliv, časem své dopady.

Doslova první plody práce svých představitelů sklízejí polští zemědělci. Polsko je největším producentem jablek v Evropě s roční produkcí kolem tří milionů tun. Více než třetinu produkce vyváží. Podle ministerstva zahraniční do Ruska loni vyvezlo zhruba 700 tisíc tun jablek. Podle údajů statistického úřadu hodnota vývozu ovoce a zeleniny do Ruska, na který nyní platí embargo, loni činila 316 milionů eur (8,8 miliardy korun). Jablka se na této částce podílela téměř 90 procenty. Polsko nedávno překonalo Čínu a stalo se největším světovým vývozcem ovoce. http://zpravy.e15.cz/byznys/zemedelstvi/polsko-hleda-nahradu-za-rusky-trh-zada-usa-o-zruseni-restrikci-pro-jablka-

A právě Čína je ten kdo ze současné situace kolem Ukrajiny těží nejvíc, jak předpovídal například tento text týkající se globálního pohledu na celou ukrajinskou krizi. https://aeronet.cz/news/ukrajina-prolog-k-multilateralnimu-svetu-nebo-k-novemu-svetovemu-radu/. Čína začala s okamžitou platností obsazovat na ruském trhu uvolněná místa s dodávkami ovoce a také zeleniny. Rusko podepsalo s Čínou dohodu o výstavbě obrovského exportního velkoobchodního tržiště v čínském městě Dongning na hranicích s Ruskem. 70 tisíc metrů čtverečních velkoobchodní prodejní plochy a 30 tisíc metrů skladů. Polsko už nebude mít šanci se na ruský trh vrátit. https://aeronet.cz/news/polsko-nevericne-zira-cina-nahradila-polske-dodavatele-ovoce-do-ruska-za-pouhe-dva-dny-od-vyhlaseni-embarga/ . Samozřejmě je jasné, že na jablcích osud Polska nestojí, ale je to názorný příklad procesu, který bude postupovat do vyšších ekonomických úrovní.

[FOTO] Ruské embargo na dovoz ovoce z Polska se stalo předmětem kampaně na podporu domácí konzumace

Po historii se aspoň v kostce podívejme na polskou ekonomiku, tam také můžeme najít podstatná pro a proti polskému jednání v současné situaci.

Intenzita zapojení Polska do mezinárodní výměny zboží je stále na poměrně nízké úrovni. Podíl vývozu na vytvořeném hrubém domácím produktu činí přibližně 30% a je méně než poloviční ve srovnání s Českou republikou (cca 75%). Je to dáno jednak velikostí ekonomiky Polska, která je dnes šestá největší v Evropské unii, jednak jeho geografickou polohou. V teritoriální struktuře má největší podíl vnitrounijní obchod – podíl zemí EU na celkovém polském dosahuje 78% ve vývozu a 59 % v dovozu. Více než polovina exportu (54%) směřuje do zemí Eurozóny, její podíl v importu je o něco nižší (46%) Podíl rozvojových zemí se pohybuje kolem 7% v exportu a 20% v importu (suroviny). Podíl zemí střední a východní Evropy představuje v obou směrech řádově 10%. Největším vývozním obchodním partnerem je Německo, následované Velkou Británií, Českem, Francií, Ruskem a Itálií. V importu je to Německo, Rusko, Čína, Itálie, Francie a Nizozemí. http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/polsko-zahranicni-obchod-zeme-19066.html

Ekonomika a průmysl

Komoditní strukturu polského zahraničního obchodu můžeme charakterizovat jako průmyslově-zemědělskou s vyšším podílem položek potravinářského vývozu.

Energetická bezpečnost je pro Poláky prvořadá a zatlačuje do pozadí ekonomická a ekologická kritéria. Zejména ekologické dopady dobře znají čeští občané v pohraničí s Polskem. Hlavní energetickou surovinou Polska je uhlí z vlastních zásob, zbytek energetického mixu tvoří ropa, zemní plyn a obnovitelné zdroje. Ropa je z cca 98 % procent importována ať už prostřednictvím ropovodu Družba, nebo v případě britské a norské ropy pomocí tankerů přes ropný terminál Gdaňsk. Spotřebu plynu pokrývá zhruba z jedné třetiny a zbytek dováží z Ruska a Německa. Polsko si je dobře vědomo své závislosti na ruském plynu, a proto na úrovni vládních opatření dlouhodobě pracuje na diverzifikaci nejen tohoto zdroje. Břidlicového plynu se na polském území nachází třetí největší množství, po Norsku a Nizozemsku, v Evropě. Ovšem těžba břidlicového plynu na evropském kontinentu je mnohem technicky náročnější než v Americe a to z důvodu hloubky (ne ve stovkách metrů pod povrchem ale v kilometru) a složení hornin. Navíc odhady vydatnosti nalezišť jsou i přes vyspělou techniku věštěním z křišťálové koule, jak ukázaly nedávné zkušenosti z Ameriky a Kanady.

Polsko je rovněž tranzitní zemí pro plynovod Jamal směřující do západní Evropy, a proto velmi těžce neslo vybudování plynovodu Nordstream přímo mezi Ruskem a Německem po dně Baltského moře. Polští odpůrci ho neváhají nazývat „zbraní Kremlu“. S přihlédnutím k historickým zkušenostem Poláci hledí na neustále se zvyšující kooperaci Německa a Ruska s velkými obavami. Ekonomické dopady v podobě ztráty současných a potencionálních tranzitních poplatků z původně zamýšlených plynovodů přes jejich území jim ještě sype sůl do rány.

[MAPA] Doprava plynu z Ruska do Polska

Z národohospodářského pohledu se tedy jeví, že přece není v zájmu obyčejných Poláků rozkmotřit se se zemí, odebírající velkou část jejich zemědělské produkce, na které jsou navíc částečně energeticky závislí. Zdá se, že si to ve skutečnosti uvědomuje i část polské reprezentace, která pro své voliče hovoří jinak než v zákulisí mezi sebou. Jak jinak chápat věty, “Víš přece, že polsko-americké vztahy za moc nestojí,“ vyřčené šéfem polské diplomacie Sikorskim v konverzaci se svým kolegou, provázené, jak je u těchto „elit“ zvykem, řadou vulgárních výrazů. Nadstandardní vazby na Washington podle něj navíc izolují Polsko od Ruska a Německa. Záznam rozhovoru otiskl polský magazín Wprost. Přitom Sikorski je hlasitým kritikem Moskvy.

Špinavá práce jako důkaz oddanosti USA

Měl snad na mysli vztahy umožňující nelegální věznici CIA a mučení na polském území? Polsko je první zemí Evropské unie, která se dle konstatování Evropského soudu pro lidská práva stala spoluviníkem USA při tajném zadržování a mučení lidí podezřelých z terorismu.

Soud uznal, že polská vláda v rozporu s Evropskou dohodou o lidských právech zřídila ve vesnici 180 km od Varšavy tajnou věznici, kde byli v letech 2002 – 2005 tajně zadržováni a mučeni lidé.  http://www.amnesty.sk/polsko-spolupracovalo-s-usa-pri-tajnom-zadrziavani-a-muceni/

Jak v tomto kontextu chápat jeho volání po další americké přítomnosti na polském území: „Je velmi důležité, aby všichni členové měli stejnou úroveň bezpečnosti. Polsko je členem NATO 15 let – a dosud jediná stálá vojenská instituce, kterou máme, je konferenční centrum a školicí středisko. Uvítáme prominentní a výraznou přítomnost,” komentoval Sikorski žádost Polska o rozmístění dvou těžkých brigády v Polsku. Každé o síle přibližně 5000 osob. Německo a Nizozemsko však na toto volání nechtějí slyšet. Tímto váháním je však pro změnu frustrován polský premiér Donald Tusk, který v tom vidí porušení slibů daných při vstupu jeho země do NATO.

Rusko by mohlo tyto výkřiky polské reprezentace ignorovat, co však nemůže nechat bez odezvy, pokud nechce opakovat své chyby z devadesátých let, jsou konkrétní připravované kroky ve vojenské oblasti.

Rakety v Polsku, radar v Brdech

Varšava a baltské země se chystají vystoupit na summitu NATO ve Walesu 4. a 5. září s návrhem oficiální registrace americké protiraketové obrany v Evropě jakožto systému zaměřeného na zadržování Ruska. Tuto skutečnost oznámil německý časopis Der Spiegel. Pro Rusko to samozřejmě není nic nového, stejně jako v případě původního amerického radaru v českých Brdech. Zdůvodněním o údajném íránském a severokorejském nebezpečí mohli uvěřit pouze reportéři České televize. Pan „Radar“ Klvaňa zatím v klidu užívá svůj žold, který za tuto kampaň dostal. Prvky této americké technologie mají být umístěny v Polsku a Rumunsku. A opět si všimněme již zmiňovaného, že tento požadavek opět Amerika vznáší ústy bývalých pohrobků východního bloku.

[FOTO] Kauza “Radar v Brdech” otřásala českou veřejností, nakonec z projektu výstavby sešlo

V kontextu vzpomínky lživé kampaně na podporu umístění amerických vojáků a instalací na území České republiky, nelze než uvítat nedávné prohlášení spisovatelky Lenky Procházkové. „Když se nepodávají pravdivé informace, občan se nemůže správně rozhodovat. Dokonce chystám zorganizovat hromadnou žalobu koncesionářů České televize na neobjektivitu ČT a budeme požadovat, aby Nejvyšší správní soud vydal rozhodnutí, že nám budou vráceny poplatky za několik let. Platíme něco, co nefunguje. Jako kdyby došlo k porušení smlouvy mezi zákazníkem a dodavatelem. Když to nešlo po dobrém ve formě stížností na Radu ČT, tak to budeme dělat cestou soudů a uvidíme, zda máme nezávislou justici,“ sdělila Procházková. http://www.parlamentnilisty.cz/politika/vlada/Protest-pred-Uradem-vlady-Cizi-vojska-v-Cesku-nebudou-slibil-ministr-protestujicim-Zaznel-i-plan-jak-zkrotit-Ceskou-televizi-333365

Aliance by na summitu měla na změněnou bezpečnostní situaci reagovat přijetím plánu, který zahrnuje rozmístění potřebných zásob ve východních členských zemích, změny velitelské struktury, zpravodajství a také zřízení vojenské síly schopné s využitím předem připravených zásob účinně zasáhnout na území členské země NATO v několika málo dnech. Postoj NATO v podstatě předeslal vrchní velitel Spojených ozbrojených sil NATO v Evropě, americký generál Philip Breedlove, když hovořil o přeměně polského Štětína na největší základnu ve Východní Evropě. I on sliboval muniční sklady, zásobníky paliva a nové druhy zbraní a techniky. V této souvislosti pak vstupuje do hry další část plánu týkající se námořního protiraketového systému Aegis, s jehož rozmístěním v okolí ruských námořních hranic, budování této infrastruktury nepochybně souvisí.

Dobrodružství na Ukrajině s americkou výzbrojí

Rovněž se hovoří o vytvoření polsko-litevsko-ukrajinské brigády, což samo o sobě vytváří potencionální problém, protože se jedná o pouze dvě členské země NATO. Spojené státy v však už v březnu na žádost Varšavy vyslaly do Polska dvanáct letounů F-16 a 300 vojáků.

Samotné Polsko se rozhodlo dle oznámení představitele polského Ministerstva obrany Czeslawa Mroczeka uspíšit nákup 30 bojových vrtulníků o dva roky. První krok tohoto akvizičního procesu měl být zahájen až v roce 2016. O tendr už se přihlásilo nejmenovaných 10 společností. V úvahu připadají helikoptéry Boeing AH-64 Apache, AgustaWestland AW-129 Mangusta and Eurocopter’s EC-Tiger. Polská armáda rovněž v současnosti řeší nákup 70 víceúčelových helikoptér, ve kterém soutěží firmy Airbus Helicopters, Sikorsky Aircraft and AgustaWestland. Poslední dvě společnosti mají na polském území své továrny. Polské ministerstvo obrany chce rovněž uspíšit pořízení námořního útočného raketového systému, raketometu s dlouhým dosahem a raket vzduch – země JASSM pro svou letku 48 stíhaček F-16. V současnosti se rovněž poohlíží po koupi bezpilotního útočného letounu s dalekým dosahem tzv. dronu. Příští rok by mělo skončit výběrové řízení na polský obranný raketový systém středního dosahu, když v červnu byly osloveny americká firma Raytheon a francouzsko – evropské konsorcium Thales a MBDA. http://uk.reuters.com/article/2014/08/18/uk-ukraine-crisis-poland-army-idUKKBN0GI18T20140818

[FOTO] Americká stíhačka F-16 v barvách polského letectva

Polská armáda tak urychluje svůj desetiletý plán přezbrojení, který měl skončit v roce 2022 a učinit z ní jednu z nejsilnějších pozemních armád v Evropě. Náklady na toto přezbrojení mají dosáhnout 130 bilónů zlotých, při ročních výdajích na obranu ve výši 1,95 procenta HDP. Polský prezident Komorowski prohlásil, že Polsko hodlá zvýšit rozpočet na obranu a moderznizaci armády až na úroveň 2 procent HDP, jak požaduje NATO. I v tomto je Polsko specifické a dokládá to důraz, který na budování své vojenské síly klade. Průměr výdajů na zbrojení je u ostatních států východní Evropy kolem 1,1 procenta HDP. Tento nízký podíl je v poslední době hlasitě kritizován z americké strany a čelních přeedstavitelů NATO, jako o tom vypovídají prohlášení např. generálního tajemníka NATO Anderse Foghe Rasmussena.

Podle posledních prohlášení tajemníka NATO na probíhajícím summitu Severoatlantická aliance podpoří Ukrajinu přibližně 15 miliony eur (asi 420 milionů korun). Na nynějším jednání Komise NATO – Ukrajina podle něj zazněly od některých členských zemí také další závazky mimo fondy zřízené přímo NATO. Aliance chce Ukrajině pomoci v oblastech jako je logistika, velitelské systémy či kyberobrana.

Polsko jako klíčový hráč v NATO a trojský kůň USA

16. září má na Ukrajině začít vojenské cvičení NATO Rapid Trident. Účastnit se budou vojáci v řádech tisíců z USA, Velké Británie, Kanady, Německa, Polska, Ázerbájdžánu, Gruzie, Moldavska, Litvy, Lotyšska a Rumunska. Čeští specialisté na logistiku a operační umění mají posílit velení sil NATO v Kyjevě.

Ale nejedná se jen o přípravu. Polsko je dávno zapojeno do konfliktu na ukrajinském území přímo fyzicky. Poláci se aktivně účastnili vytváření eskader smrti na Ukrajině od září 2013, kdy ministr zahraničí Sikorski pozval 86 členů Pravého sektoru na výcvik v policejním výcvikovém středisku v Legionowo, 23 km od Varšavy. Tito bojovníci, kteří přijeli pod záminkou výměnného univerzitního programu, dostali měsíční výcvik v organizování masových protestů, budování barikád, obsazování vládních budov, pouličních bojových taktikách, střeleckých technikách, včetně střelby z odstřelovacích pušek, atd. Polský týdeník Nie zveřejnil fotografii z Legionowo, na které byli ukrajinští fašisté oblečení v nacistických uniformách, spolu s polskými instruktory v civilním oblečení. http://www.zvedavec.org/komentare/2014/05/5997-za-co-bojuji-polske-eskadry-smrti-na-ukrajine.htm

[FOTO] Příslušník polského komanda na Ukrajině, po boku ukrajinské armády

V další fázi v květnu dorazil na kyjevské letiště letoun, který přivezl, mezi jiným nákladem složeným z uniforem a amfetaminů, bojovníky Pravého sektoru společně s tzv. kontraktory z polské soukromé bezpečnostní agentury ASBS (Analizy Systemowe Bartlomiej Sienkiewicz) Othago.  Tato agentura byla založena v roce 2002 současným polským ministrem vnitra a zabývala se poradenstvím a analýzou se specializací v široké oblasti energetiky – paliv, plynu a elektrické energie a souvisejícími riziky. Prostorem působení byly trhy bývalého Sovětského svazu. Při operacích na ukrajinském území údajně zahynulo celkem 6 jejích polských zaměstnanců. Nejedná se však o jediné polské oběti, neboť z polské dělostřelecké brigády účastnící se na obléhání Doněcka, bylo zabito více než 200 mužů. Pro srovnání při operaci v Afghánistánu padlo v letech 2001 – 2013 celkem 48 polských vojáků.

Polsko jako roznětka uvnitř evropské bezpečnostní doktríny

Výše uvedené střípky celkového obrazu Polska ve vztahu k ukrajinské krizi jasně ukazují, že snad s výjimkou přihlédnutí k historickým křivdám, nemá pro sebe a své občany tímto postojem co získat. Polské jednání znepokojuje i některé přestavitele států Evropské unie. Jasně si musí uvědomovat, že na rozdíl od jejich vlád, které čelí americkému nátlaku a hledají vlastní politická a bezpečnostní řešení, polská reprezentace koná opačne. I přes omezení dané svým regionálním významem, pomáhají polští politici tento tlak a pnutí v Evropské unii aktivně vytvářet.

Pozorný čtenář si jistě již v titulku článku uvědomil, že v něm nezbytná část sdělení chybí. Logicky se nabízí otázka, kdo tohoto trojského koně za evropské hradby vtáhl a kdo sedí uvnitř, čí vlastně je?

V situacích, kdy sledujeme jednání, které jde proti dlouhodobým zájmům občanů dané země, se vždy nabízí jediná otázka. Cui Bono? V čí prospěch? V těchto řádcích a dalších textech https://aeronet.cz/news/ukrajina-prolog-k-multilateralnimu-svetu-nebo-k-novemu-svetovemu-radu/ předložená fakta a skutečnosti jasně dokumentují o čí zájem by se mohlo jednat. Pro koho je životně důležité a má zájem v delším časovém horizontu získat Evropu pod svůj politický a ekonomický vliv například prostřednictvím Transatlantická dohody o obchodu a investicích mezi EU a USA (TTIP). V souladu s ní je třeba izolovat Evropu jak od Ruska, tak jihoamerických a asijských zemí.

Polsko je trojským koněm Spojených států amerických v Evropě.

-Eduard Nehasil-

Redakční korektury, doplnění o fotografie a publikační úpravy layoutu provedla redakce AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Pravdoláskař Skalní
Návštěvník
Pravdoláskař Skalní

23.2.15 Polsko: V Polsku byla založena nová politická strana Změna, která je antiamerická, orientuje se na Rusko a podporuje Doněckou národní republiku a Luhanskou národní republiku.
U zrodu strany stojí Mateuš Piskorskij, bývalý člen “Sebeobrany”, v současnosti je jeho práce spojená s Evropským střediskem pro analýzu geopolitiky. Několikrát vystoupil v ruské televizi Russia Today a také působil jako pozorovatel u referenda na Krymu.

Mezi členy strany patří i historik a publicista Jarek Kaminskij, údajně s komunistickým přesvědčením, který jezdí na Donbas a podporuje DLR a LLR.
Ustavující sjezd byl v sobotu a strana chce nominovat svého kandidáta pro nejbližší prezidentské volby.

Zdroj: http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/02/23/7059483/

No, není to úplně ztracené 😉

Nuland: Fu.. off poland
Návštěvník
Nuland: Fu.. off poland

Právě na to pšonky doplatí. Ne nadarmo se polákům do dneška říká “hyeny Evropy”. Naprosto oprávněně. Výše uvedený klip ukazuje proč.

timur
Návštěvník
timur

Na ČT2 a podobných tv sa neustále zjavujú tendečne upravené relácie o “sovietskej” krivde páchaných na poliakoch počas druhej svetovej, práve dnes som dopozeral, dávali ho včera v noci, dokument o tom ako sa poliaci bojujúci vo VB tešili na návrat domov do Ľvova a sovieti ho už okupovali, ako sa poliaci dozvedeli že sovieti zatvárajú poľských vlastencov a tak preto povstali vo Warsave, skrátka masírovanie a predpríprava na zjednotenie poliakov s rodnými mestami, načim potom vrátiť Breslau, dnes Wroclav, a ostatné miesta nemcom ? – Nakoniec sen o veľkopoľsku začína mať reélnejšie kontúry, keď sa nepodarilo dostať do vojenskej aliancie slovákov, čechov a magyarov spolu s poliakmi, tak sa dali dokopy s troma miništátikmi a zapojili do toho aj banderovcov, čo už, psia krev sa nezmenila, túžba byť najväčším a nezdolateľným, ale popravde, najväčšia menšina slovanov v USA má váhu o rozhodovaní v EU. Zatial….

USA- POLAND
Návštěvník
USA- POLAND
Black Sheep
Návštěvník
Black Sheep

Veritas vos liberabit, milý agentíku ubohého polska, :

Jedním z hlavních argumentů, které Pátá kolona a Západ využívají k očernění historie Sovětského Svazu, je obvinění z rozdělení Polska. Stalin a Hitler prý podepsali nějaké „utajené protokoly“ ke Smlouvě o vzájemném neútočení mezi SSSR a Německem (jejichž originály nikdo nikdy neviděl!) a mírumilovné bezbranné Polsko okupoval na podzim roku 1939.
Nic není vzdálenější pravdě, než tato tvrzení.
Tak si to probereme:
1. Polsko vůbec nebylo státem s antihitlerovským směřováním. Naopak – 26. ledna 1934 to bylo právě Polsko, které jako PRVNÍ z evropských států podepsalo smlouvu o vzájemném neútočení s Hitlerem. Této smlouvě se také říká – Pakt Pilsudski-Hitler.
2. Polsko se SPOLEČNĚ s Německem připravovalo na agresi proti SSSR. Právě z tohoto důvodu byla všechna opevnění budována… na hranici se SSSR. Na hranici s Německem se nestavělo nic jiného než týlové sklady, což velmi pomohlo Němcům při útoku na Polsko a porážce polské armády na podzim roku 1939.
3. Polsko stejně jako Třetí říše získalo po Mnichovské smlouvě solidní kus území Československa. Hitler dostal Sudety a Polsko zabralo Těšínsko.
4. Smlouvu o vzájemném neútočení Hitler oficiálně vypověděl 28. dubna 1939 kvůli takzvaným „zárukám“, které dala Velká Británie Polsku. (Tyto dva státy totiž v podstatě uzavřely dohodu směřovanou proti Berlínu, což bylo nacisty vyhodnoceno jako nepřípustné).
5. Z tohoto důvodu se zničení Polska Hitlerem jevilo Sovětskému svazu následovně – jeden rusofobní režim zničil druhý rusofobní režim. Stalin neměl žádné důvody pomáhat Polákům. Navíc, byli to oni sami, kdo OFICIÁLNĚ zakázali SSSR poskytnout jakoukoliv pomoc, když zakázali Rudé armádě vstoupit na své území (to bylo v průběhu návštěvy anglo-francouzské delegace v Moskvě v srpnu 1939).
Veškerá obviněním směřovaná na SSSR a Stalina jsou založena na jediném postulátu: Byla podepsána smlouva, to znamená, že SSSR pomáhal Německu a byl dokonce jeho spojencem. Se stejnou logikou západních sdělovacích prostředků by tedy samotné Polsko bylo na 100 % spojencem Hitlera. Měly Německo a Polsko uzavřenu smlouvu o vzájemném neútočení? Měly. A v době anšlusu Rakouska, okupace části Československa a Litvy (Klajpedy) byla stále platná. Samotné Polsko okupovalo část Československa.
Proto vy, liberální historikové, buď přestaňte plácat hlouposti na téma „Stalin – spojenec Hitlera“, nebo buďte důslední a mezi spojence Třetí Říše pěkně zařaďte i Polsko. Pište, že v září 1939 Hitler napadl svého bývalého spojence, který byl ještě půl roku předtím věrným druhem šíleného Führera.
A teď další fakta. Napřed ze současnosti. Tady je dopis mého čtenáře z Polska:
„Dobrý den, Nikolaji Viktoroviči! Jmenuji se Ruben, jsem Armén a v současné době bydlím ve Varšavě. Chtěl bych se s Vámi podělit o svá pozorování z varšavských muzeí, z expozic věnovaných Druhé světové válce. Nedávno jsem navštívil Muzeum gestapa ve Varšavě a všimnul si toho, jak tam předkládají některá historická fakta. Například, je velmi zvláštní číst, že Německo v roce 1938 anektovalo Sudety, zatímco Polsko zabralo Zaolží (východní část Těšínska). Všimněte si, že pouze použití jiného slova přidává Němcům jasnou agresivitu, zatímco Poláci si prostě jenom tak zabrali nějaké území. Jakoby to bylo prostě prázdné, nikomu nepotřebné území, tak si ho prostě jenom tak zabrali. Hezké, že?
A dále mě pobuřuje Vaše tupá nenávist ke všemu ruskému, k SSSR a komunizmu. V muzeích věnovaných obětem Němců je více nenávisti vyjadřováno směrem k Rusům než k samotným Němcům. Jsme v jedné řadě s nacisty a někdy i hůře. Například v jednom sále jsou uvedena Stalinova slova lítosti a soustrasti vyjádřená v souvislosti s oběťmi Varšavského povstání (které bylo podle Stalina předčasné) a ve druhém je Stalin představen jako krvežíznivý kat, který jednou rukou dusí esesáka a druhou, držíce srp, se chystá odseknout hlavu osvobozenému Polákovi. Takových urážlivých karikatur je tam na toto téma mnoho.
Je velmi udivující, že si nepokládají otázku, že když se tedy Rusové dopouštěli podobných zvěrstev, proč se v Polsku nacházejí pouze německé koncentrační tábory Auschwitz, Majdanek apod.? Kde jsou ty tábory smrti vystavěné Rusy? Kde jsou fotografie, kde jsou filmy? Všechny fotografie a filmy jsou jenom o Němcích! A o nás žádné neexistují? Pouze karikatury a zanícená hysterie. Je mi velice líto, že tomu lidé ochotně věří a nenávidí Rusy více než samotné Němce.“
Co k tomu říci? Vštěpování nenávisti k Rusku a Rusům je prostě hlavní politickou linií Západu VŠUDE. Pokud snad pochybujete, podívejte se na Ukrajinu! A ve skutečnosti? Po strašné Druhé světové válce spolu našli SSSR a Polsko společnou řeč a žily v míru. Nenávist tenkrát zmizela v minulosti a teď ji opět křísí. Vždyť Stalin se postaral o Polsko ne méně, než o svoji vlastní zemi. Dnešní Polsko je ve svých hranicích zejména díky Stalinovi.
Co se týče toho, jak Polsko využilo toho, že Anglie a Francie darovaly Československo Hitlerovi, a uštípnulo si Těšínsko, tak o tom velice pěkně vyprávějí fotografie. Víte co? Budeme si tedy pamatovat, že v roce 1938 okupovali Československo nejenom Němci, ale také Poláci!

lada
Návštěvník
lada

vase nenavist a zloba je nekonecna, mila agenti Ruska ,

lada
Návštěvník
lada

vas nenavist a zloba je neprekonatelna, mili agenti Ruska

agga
Návštěvník
agga

Důležitým mezníkem při formování fašistického Německa bylo uzavření 10-leté německo-polské dohody „O přátelství a vzájemném neútočení“, podepsané 26. ledna 1934.
http://kuc.cz/mcfq25

Robert1
Návštěvník
Robert1

…..polsko ma problem so svojou identitou…
…slepota, elitarstvo je problem polska….
fakt si niekto mysli, ze POLSKO moze byt veduca sila v strednej europe ?!

nikdy nebolo a nikdy nebude.
z dovodu ich uplnej neschopnosti a trolovizmu….

ako vzdy, vsetko zpackaju, typicky po polsky.

Ruda
Návštěvník
Ruda

Polsko hrálo vždy v historii špinavou hru.Svými zrádcovskými kroky má zásluhu na obrovských obětech.A dnes už vede prim poskoků ženoucích se do války proti Rusku .Neuvědomují si ,že Amerikáni kašlou na všechny Poláky a Ukrajince.USA vedou Ukrajinou válku proti Rusku a určitě budou bojovat do posledního Ukrajince či hloupého Poláka.Kdyby Rusové neosvobodili Polsko, tak by možná už dávno nebyl z nich nikdo.

LK
Návštěvník
LK

Cituji z článku:
“Tento pakt je spolu s „Katyňským masakrem“, při kterém bylo sovětskou NKVD zlikvidováno cca 15 000 zajatých Poláků, jednou z nebolestivějších etap polsko – ruských vztahů.”

Někde jsem četl, že švýcarské soudy uznaly, že dokumenty, které mají dokazovat, že za Katyň můžou Rusové (resp. Sověti), byly podvrženy za éry Gorbačova. Nemůžu to teď najít, byla to taková stručná zpráva. Našel jsem ale jiné zdroje informací:
První z nich je od nějakého mladého komunisty:
http://lukassluka.blog.idnes.cz/c/422172/Katynsky-masakr-spachali-nemecti-naciste.html
Pokud se někomu nezdá důvěryhodný komunista, máme k dispozici ještě jeden zdroj:
http://www.ruskodnes.cz/index.php?page=clanek&id=822
Hned druhý komentář pod článkem to podrobně vysvětluje. Je to hodně dlouhé, proto to sem nebudu celé kopírovat, ale jen úryvek:

“Katyňský případ se zdál být po mnoho desetiletí jasným. Celý svět, kromě polské exilové vlády v Londýně, se shodl, že šlo o jasnou, Goebbelsem připravenou provokaci z roku 1943. Zpráva Sovětské komise pro vyšetřování zločinů německých nacistů na sovětském teritoriu, vedené prezidentem Akademie lékařských věd Burděnkem, celou záležitost plně objasnila. Likvidaci Poláků v Katyni provedly německé bezpečnostní síly tak, aby mohly z tohoto zvěrstva obvinit NKVD (ministerstvo vnitra). Do nástupu Gorbačova k moci, kdy v SSSR ještě žili svědci katyňského zločinu, se nikdo neodvážil výsledky vyšetřování napadnout. Pak došlo ke změně. Nová polská vláda i ruští antikomunisté dosáhli toho, že všechna sovětská vyšetřování byla odmítnuta a nahrazena tvrzeními připravenými Goebbelsem. Po 14 letech vyšetřování, 21. září 2004, vynesla Hlavní vojenská prokuratura Ruska nový rozsudek. Z postřílení polských občanů byli obviněni členové Politbyra ÚV VKS(b), vedení NKVD a zaměstnanci, kteří popravy prováděli. Při návštěvě polského prezidenta A. Kwašniewského v roce 2004 se Putin znovu omluvil a slíbil předat Polsku všechny materiály z vyšetřování. Zdálo by se, že tím záležitost skončila. Naopak.
Oživování Katyně slouží polské vládě především k zakrytí dějinné pravdy, že to byla Rudá armáda, která zachránila polský národ před likvidací. Zamítnout závěry Sovětské vyšetřovací komise z roku 1944 lze pouze na základě soudního rozhodnutí. Rozhodujícím argumentem by se měla stát nová exhumace pozůstatků všech osob a jejich podrobná prohlídka. Hlavní vojenská prokuratura se tímto problémem nezabývala, protože si byla dobře vědoma, že závěry Burděnkovy komise nemůže otřást. Zabývala se pouze shromažďováním různých dokumentů, bez zkoumání jejich věrohodnosti. Možnou falzifikaci dokumentů neřešila. Konečný verdikt vojenské prokuratury není podložen žádnými důkazy a vyjadřuje názor vlastních antisovětských a antiruských kruhů.
Hlavními dokumenty, o něž se rozsudek opírá, jsou dva zfalšované dokumenty s poznámkami L. Beriji na usnesení ÚV VKS(b) z 5. března 1940 o likvidaci polských důstojníků, četníků, policistů, rozvědčíků a bachařů, zadržovaných v sovětských táborech a vězeních, které se zčistajasna objevily v dokumentech ÚV KSSS až v době vlády Gorbačova. Pokud by byly tyto dokumenty hodnověrné, byly by určitě využity Chruščovem v jeho tažení proti Stalinovu kultu osobnosti. O autentičnosti dokumentů byly od počátku vyslovovány pochybnosti, které potvrdili i vyšetřovatelé vojenské prokuratury. Ve vedení dokumentů, které musely procházet přes Hlavní administrativní oddělení ÚV, byla zjištěna celá řada formálních chyb a dodatečných úprav, což bylo tehdy nepřípustné. Spisovatel Vladimir Žuchraj, doktor historických věd, k tomu uvedl, že zpracováváním takových podvrhů a jejich zařazováním do originálních spisů se zabývá hlavně anglická rozvědka. Podvrhy byly podle jeho názoru zařazeny do stranických dokumentů západními tajnými službami v období po smrti Stalina.”

Koho to zajímá, najde celý text v druhém komentáři pod článkem na adrese: http://www.ruskodnes.cz/index.php?page=clanek&id=822

LK
Návštěvník
LK

Ještě jsem našel tohle:

http://zpravy.ihned.cz/c1-46323910-komsomolcum-hrozi-trestni-stihani-katynsky-masakr-pry-nezavinili-soveti

http://www.komsomol.cz/?p=623

Ještě někdo věří, že máme demokracii a svobodu slova? 🙄

LK
Návštěvník
LK

Tak jsem ten článek nakonec našel. Jedná se o Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku:

http://www.isstras.eu/cs/2014/08/10/rusko-nema-na-svedomi-vrazdy-v-katyni/

RUSKO NEMÁ NA SVĚDOMÍ VRAŽDY V KATYNI
ŠTRASBURK – Evropský soud pro lidská práva vynesl naprosto senzační nález! RUSKO NENESE ODPOVĚDNOST ZA VRAŽDU TISÍCŮ POLSKÝCH DŮSTOJNÍKŮ V KATYNI ! Přelomový rozsudek přepsal historii.

„Dokumenty“, předložené za Gorbačova a Jelcina, svědčící o tom, že v popravě desítek tisíc polských důstojníků je vinen Stalin a sovětská strana plotu, SHLEDAL SOUD PODVRHEM.
V tuto chvíli ovšem mlčí všechna „liberální média“ v Rusku (Echo Moskvy, Novaja gazeta, mlčí Grani) a je jen samozřejmé, že i naše média.
Přitom je to s podivem, protože to je naprosto senzační odhalení!

pavel
Návštěvník
pavel

..statisice bestialne zavrazdenych ruskych zajatcu z valky 1919-21 nezmineno…