Pfizer Leak: Na veřejnost unikla důvěrná smlouva Pfizeru o dodávkách mRNA vakcíny...

Pfizer Leak: Na veřejnost unikla důvěrná smlouva Pfizeru o dodávkách mRNA vakcíny Comirnaty 500 a už je jasné, proč vlády blokují Ivermectin! Ve smlouvě s Pfizerem se k tomu totiž de facto zavázaly! Dokument unikl z okruhu albánské vlády a dokazuje, že farmaceutická společnost se vzdává nejen všech zodpovědností za vakcínu, chybné účinky a její dodávky, ale dokonce požaduje po odběratelských zemích odběr všech vakcín, i kdyby se našel laciný lék! A pokud by vakcína byla jen voda a nefungovala, odběratel je stejně povinen odebrat celé sjednané množství! Tohle soudný politik nemůže podepsat, a přesto to podepsali všichni!

Pfizer Leak: Na veřejnost unikla důvěrná smlouva Pfizeru o dodávkách mRNA vakcíny Comirnaty 500 a už je jasné, proč vlády blokují Ivermectin! Ve smlouvě s Pfizerem se k tomu totiž de facto zavázaly! Dokument unikl z okruhu albánské vlády a dokazuje, že farmaceutická společnost se vzdává nejen všech zodpovědností za vakcínu, chybné účinky a její dodávky, ale dokonce požaduje po odběratelských zemích odběr všech vakcín, i kdyby se našel laciný lék! A pokud by vakcína byla jen voda a nefungovala, odběratel je stejně povinen odebrat celé sjednané množství! Tohle soudný politik nemůže podepsat, a přesto to podepsali všichni!

V posledních hodinách otřásá internetem únik důvěrného materiálu ze zdroje původně neznámé vlády, který zachycuje smlouvu společnosti Pfizer o dodávkách mRNA vakcíny Comirnaty 500 s vládou dané země a v ní dochází k odhalení neuvěřitelně pro stát nevýhodných a pro Pfizer jednostranně výhodných smluvních podmínek, které v konečném důsledku vyvolávají neuvěřitelný otazník nad tím, jestli se politici, kteří toto podepsali, nedopustili trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele.

Dokument publikoval uživatel Twitteru z Izraele [1] a smlouva je tak skandální, že v uvedeném znění ji prakticky nemůže soudný politik nebo zástupce státu nikdy podepsat, a to už s tím ohledem, že smlouva uvádí, že jurisdikcí této smlouvy je federální soud v New Yorku, přestože dodavatelem vakcín pro evropské země je holandská společnost, která figuruje jako přímý dodavatel. Autentičnost dokumentu stále nebyla oficiálně potvrzena, ale confidence is high. Je to největší bomba, která může zacloumat s politickými scénami v mnoha zemích, může jít i o zásadní kartu před parlamentními či prezidentskými volbami v mnoha zemích.

Smlouva Pfizeru s albánskou vládou

Uniklý dokument se začal nejprve šířit na Twitteru a na izraelských diskusních fórech, teprve později se ukázalo, že dokument Izraelci získali z Albánie, kde tento dokument [2] bez povšimnutí světových médií už v lednu tohoto roku publikoval albánský server GOGO [3]. Společnost Pfizer uvedený dokument dala podepsat všem zemím světa, kterým dodává vakcíny, jedná se totiž o uniformní tiskopis, do kterého se pouze doplňují jména zemí a zastupující osoby podepisující dokument, a rovněž se mění sjednané částky za jednu lahvičku terapeutického roztoku. A liší se opravdu výrazně.

Albánie zaplatila za jednu dávku 12 dolarů, zatímco USA zaplatily $19,50 a nejvíce zaplatil Izrael. Ten musel Pfizeru zaplatit rovných $56 za jednu dávku [4] a Benjamin Netanyahu se chlubil, jak skvělý obchod zajistil pro Izrael. Jenže, to nemusel být ani tak dobrý obchod pro Izrael jako spíš pro Bibiho, jak se nyní začalo křičet na izraelských webech, že Netanyahu si dojednal s Pfizerem předražené dávky a podstatnou část z těch peněz potom inkasoval skrze spřátelená očkovací centra a kliniky v Izraeli, které tyto předražené lahvičky nakupovaly skrze zdroje z Izraelského státního rozpočtu. Bibi sobě? Panečku, rodí se nám tu další macaté chucpe, které v tomto případě ale nezacvakali goyim, ale izraelští Židé. Pamatujte, co jsem už několikrát říkal, že Izrael je vždy první v privilegizaci i v likvidaci.

Tyto smlouvy jsou důvěrné, ale naštěstí jedna země nechránila smluvní dokument dostatečně dobře, takže se Izraelcům na alternativě podařilo získat jeho kopii. Jak se brzy dozvíte, existuje dobrý důvod, proč se společnost Pfizer snažila podrobnosti těchto smluv utajit. A dozvíte se, proč vlády blokují vší silou Ivermectin!

Nejprve si povězme něco o produktu: Smlouva se nevztahuje pouze na výrobu vakcín proti COVID19 a jeho mutacím, ale také na “jakékoli zařízení, technologii nebo výrobek používaný při podávání takové vakcíny nebo ke zlepšení jejího použití či účinku“.

Pokud by vás zajímalo, proč je lék Ivermectin politiky blokován, tak je to proto, že dohoda, kterou mají státy se společností Pfizer podepsanou, jim neumožňuje vymanit se ze smlouvy, která uvádí, že i když se najde lék na léčbu COVID19, smlouva nemůže být zrušena.

Dodávky přípravku:

Společnost Pfizer nenese žádnou odpovědnost za nedodání dávek v souladu s předpokládanými termíny dodání… ani takové nedodání nezakládá právo kupujícího zrušit objednávku jakéhokoli množství produktu.”

Společnost Pfizer rozhodne o nezbytných úpravách počtu smluvních dávek a harmonogramu dodávek, které náleží kupujícímu … na základě zásad, které určí společnost Pfizer …“. Má se za to, že Kupující s jakoukoli úpravou souhlasí.”

Jen pro upřesnění:

Nabyvatel se tímto vzdává všech práv a opravných prostředků, které by mu mohly náležet podle zákona, na základě spravedlnosti nebo jinak, vyplývajících z nebo souvisejících s: … jakýmkoli nedodáním Smluvních dávek společností Pfizer v souladu s Harmonogramem dodávek.

Ještě jednou: “Na společnost Pfizer se v žádném případě nevztahují žádné sankce za pozdní dodání ani za ně nebude odpovídat.”

Produkt nelze vrátit, ať se děje cokoli:

Společnost Pfizer nebude za žádných okolností akceptovat žádné vrácení produktu (ani žádné dávky)… k žádnému vrácení produktu nesmí dojít za žádných okolností.”

A teď to VELKÉ TAJEMSTVÍ:

Albánie zaplatila 12 dolarů za dávku za přibližně 250 tisíc jednotek. Zvláštní, že je to cena za tak malé množství dávek, když Pfizer účtoval v USA 19,50 USD za dávku. Američtí daňoví poplatníci byli podvedeni, stejně tak i občané v Izraeli. Někdo se krutě napakoval.

Pokud jde o platbu, země nemá právo zadržet, započíst, získat zpět nebo odečíst jakoukoli částku, kterou dluží společnosti Pfizer, ať už na základě této dohody nebo jinak, od jakékoli jiné částky, kterou dluží (nebo se stane splatnou a dlužnou) společnost Pfizer nebo její přidružená společnost.

Poškozené zboží:

Jediný způsob, jak dosáhnout stažení zboží z trhu, je prokázat pochybení cGMP. “Pro upřesnění: Kupující není oprávněn odmítnout výrobek na základě servisních reklamací, ale pouze tehdy, pokud Pfizer posoudí, že dodané vakcíny neodpovídají specifikaci, a je-li reklamace učiněna nejpozději do 24 hodin od převzetí zásilky.

Tato smlouva je nadřazena jakýmkoli místním zákonům daného státu.

Dlouhodobé účinky a účinnost:

Kupující bere na vědomí, že… dlouhodobé účinky a účinnost Vakcíny nejsou v současné době známy a že mohou existovat nežádoucí účinky Vakcíny, které nejsou v současné době známy.

Ukončení z důvodu:

Jsou zde doložky o možnosti výpovědi, ale ve skutečnosti, jak jste dosud viděli, kupující nemá téměř nic, co by se dalo považovat za podstatné porušení, zatímco společnost Pfizer tak může snadno učinit, pokud nedostane své peníze nebo pokud to uzná za vhodné.

Stát musí společnosti Pfizer zaplatit za objednané dávky, bez ohledu na to, kolik jste jich spotřebovali, bez ohledu na to, zda je společnost Pfizer má schválené, nebo zda dodala smluvní dávky v souladu se všemi předpokládanými termíny dodání stanovenými v této smlouvě.

Kupující (stát) se tímto zavazuje odškodnit, ZABRÁNIT A ZACHOVAT BEZPEČNOST společnosti Pfizer, BioNTech (a) jejich přidružené společnosti… před všemi žalobami, nároky, žalobami, požadavky, ztrátami, škodami, závazky, vyrovnáními, pokutami, penále, náklady a výdaji…“.

Stát musí bránit společnost Pfizer:

(Pfizer) je povinen informovat kupujícího o ztrátách, za které požaduje odškodnění…“. Po takovém oznámení Kupující neprodleně převezme vedení a kontrolu nad obhajobou takových Odškodňovaných nároků jménem společnosti (Pfizer)”.

Nicméně “společnost Pfizer má právo převzít kontrolu nad takovou obhajobou… a Nabyvatel uhradí veškeré Ztráty, mimo jiné včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení a dalších vzniklých výdajů.”

Společnost Pfizer se ujišťuje, že vše zaplatí stát:

Náklady a výdaje, včetně… poplatků a odměn právním zástupcům, které vzniknou Odškodňovanému (Odškodňovaným) v souvislosti s jakýmkoli Odškodňovaným nárokem, budou čtvrtletně hrazeny Kupujícím.

Odpovědnost:

toto nezahrnuje ani nepředstavuje pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, které by pokrývalo jakékoli nároky třetích stran/pacientů, a takovým pojištěním obecné odpovědnosti není dotčena povinnost Kupujícího k náhradě škody, jak je stanoveno v této Smlouvě.

Odpovědnost země není omezena v případě:

odškodnění, které poskytla podle oddílu 8 (Odškodnění)” nebo pokud Kupující nezaplatil společnosti Pfizer“.

Kupující se vzdává jakéhokoli práva na imunitu, vzdává se jakéhokoli práva, které by mohlo omezit povinnost zaplatit společnosti Pfizer náhradu škody. Komentář: Soud v New Yorku má možnost zadržet mezinárodní majetek země, pokud země nesplnila smlouvu. Česku, Slovensku i jakékoliv jiné zemi by za neodebrání vakcín hrozilo obstavení majetku státu po celém světě z titulu americké mezinárodní moci.

Podmínka dodávky:

Kupující musí společnosti Pfizer poskytnout ochranu před odpovědností za nároky a veškeré ztráty, musí ji realizovat prostřednictvím zákonných nebo regulačních požadavků a dostatečnost tohoto úsilí je na výhradním uvážení společnosti Pfizer.

Důvěrnost, část 1:

Každý Příjemce je povinen chránit důvěrnou a vlastnickou povahu Důvěrných informací Sdělující strany přinejmenším se stejnou péčí, s jakou uchovává své vlastní důvěrné nebo vlastnické informace podobného druhu“.

Důvěrnost, část 2:

Příjemce zpřístupní Důvěrné informace pouze těm svým zástupcům, kteří potřebují znát tyto Důvěrné informace ke splnění svých povinností podle této Smlouvy“.

Důvěrnost, část 3:

Důvěrnost smlouvy musí být zachována po dobu 10 let. V Izraeli je to 30 let podle informací izraelského ministerstva zahraničí.

Ustanovení tohoto oddílu 10 (Důvěrné informace) zůstávají v platnosti i po ukončení nebo vypršení platnosti této smlouvy po dobu deseti (10) let

Rozhodčí řízení a rozhodné právo:

Rozhodčí řízení musí být provedeno v New Yorku podle pravidel rozhodčího řízení Mezinárodní obchodní komory a řídí se zákony státu New York, USA.

Pokud bylo k zajištění smlouvy pověřeno konkrétní ministerstvo, musí tak činit i nadále: “…pokus o postoupení práv nebo přenesení či subdodávku povinností bez požadovaného předchozího písemného souhlasu ostatních smluvních stran je neplatný a neúčinný“.

Jak tedy vidíte, dodávky vakcín Pfizer jsou součástí mohutného spiknutí a klientelismu Big Pharma a zkorumpovaných politiků a vlád, kterým nejde o vaše zdraví, ale pouze o podíl na obrovském kšeftu. A tento kšeft by pochopitelně byl ohrožen Ivermectinem a celou řadou dalších generických a laciných léků. Dokument rovněž objasňuje, proč pandemie a hysterie musí trvat, protože státy se zavázaly, že musí odebrat miliardy a miliardy dávek vakcíny do roku 2025 a výhledově až do roku 2027, přestože v dokumentu se hovoří o utajení až na dobu 10 let.

Dokument odhalil obrovské spiknutí s obrovským tunelem na státní rozpočty, největší odkloňovačka v historii

Z těchto obrovských dodávek budou mít jednotliví politici ve všech zemích své podíly, takže proto od nich pořád slyšíte ty nehorázné a sprosté lži o tom, jakou mají péči o vaše zdraví. Ti dobytkové kašlou na vaše zdraví, oni vidí jenom ty obrovské peníze, ten podíl z těchto obrovských zakázek na vakcíny. Ten podíl je tak obrovský, že jsou ochotni obětovat své politické kariéry, omezit a sebrat vám občanská a lidská práva, jen když se bude do vás píchat sajrajt, který vydělává tak obrovské peníze.

Už chápete, proč vám politici nechtějí uznávat prodělanou nemoc? Protože z toho nemají od Big Pharma žádný vývar! Najednou už je jasné, proč musí mít všichni digitální pasy v mobilech, protože všichni musí mít vakcíny, aby byl velký vývar z dodávek miliard vakcín. Zajímavé je, že generální ředitel Pfizeru Albert Bourla před časem prohlásil [5] pro CNN, že on a ani jeho spolupracovníci se očkovat nenechají, aby prý nepředbíhali klienty a zákazníky, kteří čekají ve frontě na produkt Pfizeru. Bože, takové chucpe!

Albert Bourla, generální ředitel Pfizeru a tweet upozorňující na jeho výrok, že nechce nikoho předbíhat v očkování

A proč Francie oznámila [6], že objedná u Pfizeru celkem 2 miliardy vakcíny na dva roky? Protože francouzská vláda chce mít mamutí vývar z toho, jak budou Francouzi očkováni ne jednou za rok, ale každý měsíc, protože to bude obrovský obrat a obrovský vývar! A nejenom, že na tom politici vydělají obrovské peníze, ale díky masivnímu očkování a apartheidovému dělení obyvatelstva na očkované a neočkované získají totální kontrolu nad pohybem obyvatelstva. Budou vědět, kdo kam chodí, kdy tam chodí, s kým tam chodí, všichni lidé budou pod trvalým elektronickým dohledem. Takže politici nejen vydělají mraky peněz z podílů Big Pharma, ale ještě získají do ruky drogu absolutní moci nad obyvatelstvem. Zvrácenost dovedená k dokonalosti. Peníze a moc! To je celé covidové a vakcinační spiknutí!

Redakce Aeronetu tímo vyzývá vládu ČR, aby ještě před konáním voleb do poslanecké sněmovny zveřejnila smlouvu se společností Pfizer, a rovněž s ostatními farmaceutickými společnostmi, aby bylo jasné, za jakých smluvních podmínek byly dodávky vakcín do ČR realizovány, a zda-li neobsahují některá závadová ustanovení, která jsou doložena ve výše uniklé smlouvě údajně albánské vlády. Vyzýváme i poslance parlamentu ČR, aby v této věci interpelovali vládu.

-VK-

Šéfredaktor AE News

S námi čtete, s námi objevujete

Vážení čtenáři Aeronetu, pokud se vám líbí naše investigativní žurnalistika a komplexní analýzy, které pro Vás už 7. rokem děláme, pokud se vám líbí naše články, videa a pravidelné páteční pořady na SVCS, a chcete-li, abychom vám i nadále mohli přinášet nové informace a politické analýzy a komentáře, přispějte prosím jakoukoliv sumou v závěru tohoto měsíce na naší obvyklé darovací stránce zde, ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Zatím jsme vysbírali jen cca. 98% z cílové sumy a do konce měsíce zbývají 4 dny. Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná. Náš server je tu pro vás. Za Vaši podporu a pomoc předem děkujeme!

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Ctibor
Návštěvník
Ctibor

Zvrácenost.

aamater
Návštěvník
aamater

Ak je pravdou čo sa tu píše, tak je to na nový NORINBERGSKÝ proces!!! Kto a kedy, ako prvý podá podnet na Medzinárodný trestný tribunál? Toto je de facto zločin proti ľudskosti!!! A navyše sú tu pošliapavané i práva na slobodný pohyb osôb. Nútia zdravých ľudí, aby sa nechali testovať, aby sa nechali očkovať!!! A toto je v rozpore s ľudskými právami!!! Nariaďujú ľuďom nosiť rúška, nedovolia im slobodne cestovať, podmieňujú to nezmyselnými opatreniami a nariadeniami. Dokonca pre to aby to mohli preniesť do praxe menia zákony. Fašizmus ako podľa učebnice!!! Mysleniu zdar!!!

Mirek
Návštěvník
Mirek

To je konec.

CZkotas
Návštěvník
CZkotas

Ono i samotný INOSINUM PRANOBEXUM je taky výborný, jsou to silné antivirotika a taky s letitým prokázaným účinkem. INVERMECTIN už spojuje antiparazitika a antivirotika v jednom. Ale s rozdílem, že zmíněný INOSINUM PRANOBEXUM se dá levně sehnat např. v Polsku, prostě všude a je dostupnější.
+
Objevil jsem toto zajímavé video, sice už měsíc staré.. “Why You Can’t Catch A Virus”
https://brandnewtube.com/watch/why-you-can-039-t-catch-a-virus_yaIkEBSS5wFSpw3.html

oskar
Návštěvník
oskar

Po tomto poznatku ani na chvíli nepochybuji, že po volbách bude očkování mRNA vakcínami POVINNÉ! Ty prachy, které politikům přistanou na kontě za plnění plánu, si nikdo neumíte představit. Lidi jsou pro ně už jen biomasa, na které se musí pořádně vydělat 😉

CZkotas
Návštěvník
CZkotas

“Očkování proti covid musí být povinné!
…Když se ale pokusíte začíst do napsané věty výše, pochopíte, jak je geniální..protože:

Snaha o povinné zavedení očkování už ve světě stává realitou. Dobrovolné očkování totiž hrozí aplikací oné odporné poučky: „Moje očkování chrání Tebe, bla, bla bla…“ V případě povinných „dětských vakcín“ je trestem to, že dítě při nejhorším nepojede na tábor a rodiče dostanou flastr nejvýš 10 000 pro každého z nich. Je proto zajímavé, že za nenaočkování se dobrovolnou vakcínou je trestem do slova a do písmene „exkomunikace“. To je samozřejmě naprosto bizarní. Trest za nepodstoupení nepovinného očkování nemůže být neporovnatelně krutější než za nepodstoupení povinného očkování. Smysl by proto dávalo skutečně jen a jedině to, že by očkování bylo povinné. Pak by ale tresty nemohly být neúměrné těm stávajícím, naopak by musely být totožné. Mezi jednotlivými povinnými očkováními nelze rozlišovat, pokud jde o sankce…”

Pokračování zde: https://stavbeznouze.cz/blog/ockovani-proti-covid-musi-byt-povinne/

jorg
Návštěvník
jorg

Paradoxne vyvoj covid vakcin prinesl i neco pozitivniho. Ten enormni tlak na urychleny vyvoj a schvaleni mRNA vakcin pro ockovani lidi otevrel moznosti pouziti mRNA vakcin pro lecbu rakoviny, genetickych poruch, autoimunitnich nemoci,… atd.
Bezne se totiz schvalovani podobnych lecebnych postupu tahne vecnost.

Mluvi se v teto souvislosti treba o tzv. nadorove imunoterapii, kdy vakcina obsahuje mRNA, ktera tentokrat “nekoduje” proteiny covidu, ale toho konkretniho typu nadoru. Kdyz mRNA vnikne do ACP bunek (signalnich bunek imunitniho systemu), zobrazi protein tumoru na jejich povrchu, kde si je prectou dalsi imunitni bunky(jako napr paradesantni T lymfocity), ktere likviduji nadorove bunky tvorici stejny protein.
Je to setrnejsi nez klasicka chemoterapie, snizuje to toxicitu, takze i zdravotni dopad(y) lecby…
https://www.wikiskripta.eu/w/Imunoterapie

Abych to ale neprehnal s tim optimizmem – z roztavajiciho permafrostu na aljasce, sibiri atd. neunika jenom metan ale take napr. viry, ktery si v ledu klidne spaly tisice let a ktere se pak v laboratorich opet probraly k zivotu. Permafrost, ktery jezdi merit vedecke vypravy (jak rychle taje) ma misty hloubku i stovky metru, takze je z ceho brat. Uplne staci, aby trochu zafoukal vitr a zviril prachove castice obalene mikroorganizmy, ktere suzovaly uz nase kamarady neandrtalce, abychom poznali, co je to poradana paleoliticka ryma. 🙂

Rovnou za nosem
Návštěvník
Rovnou za nosem

Co tady kalíš vodu, ty svině?

kacíř
Návštěvník
kacíř

Rakovina je až na malé vyjimky lehce léčitelná min. už od 60. let. Jenže se nesmí léčit, prý je nás jako sraček a jsme zbyteční jedlíci, jak tvrdí šmejdi.
Bylo už mnoho snah o vyléčení pacienta, ale takový doktor to musí léčit potají, jinak by v tom lepším přišel jen o akreditaci, kdyby pokračoval a přišlo se na to a dokonce to zveřejnil, tak z něho udělají blázna a taky může náhodou spáchat sebevraždu.
Naopak se podporují a vymýšlejí různé druhy nových rakovin, kterou můžete dostat i z některých tzv. éček (dusitany, dusičnany, sladidla atp.), však i proto jsme mezi prvními v rakovině střev.
“Léčba” chemoterapií a ozařováním není léčení. V mnoha případech naopak s odstupem pár let (zhruba do 5 let) objeví rakoviny další způsobené právě chem. a ozařováním a ty už jsou prakticky vždy fatální. Bavím se o “obyčejných” lidech, ne Rothschildy atp., těch se toto netýká.

Takže nevěřím na vývoj léků proti rakovině, je to pro “ně” nežádoucí. Ale v TV a různě se o tom bude samozřejmě mluvit, jako že hledají, vyvíjí atd.

Pavel
Návštěvník
Pavel

Zajímavé, díky za informaci.

CZkotas
Návštěvník
CZkotas

Fort Detrick v roce 1968 spustil další tajný projekt. Speciální program virus-rakovina. Byl součástí Národního institutu pro rakovinu.

„Vědci chtěli zjistit, jak používat viry k vytvoření rakoviny – a jak přinutit normální buňky, aby se staly rakovinné, když je vystavíte virům.” – Dr. Alan Cantwell – Program virus rakovina 1964-1980.

Proč? Protože rakovina je skvělá zbraň, pokud jde o biologickou válku. Lze ji použít k odstranění politických vůdců bez jakéhokoliv podezření ze spáchaného zločinu. A lze ji použít k vyhlazení velkého počtu populace, jelikož většina forem rakovin je smrtelných.

Zhruba 10 milionů lidí ročně po celém světě umírá na rakovinu. To je kolem 26 tisíc úmrtí denně. V rámci toho speciálního programu ve Fort Detricku studovali dvě třídy rakovinu způsobujících virů. RNA viry typu nádorových „retrovirů” a DNA viry typu herpes. Během toho učinili dva objevy. HIV – virus lidské imunodeficience zodpovědný za AIDS. A KS – Kaposiho sarkom, rakovina způsobená lidským virem Herpes-8.

Kaposiho sarkom je široce známá jako „rakovina gayů”, která často doprovázela AIDS, když se v roce 1979 poprvé rozšířila u mužů gayů v Manhattanu v New Yorku. Manhattan byl ve skutečnosti centrem prvního vypuknutí AIDS, ne Afrika. V Africe se AIDS rozšířilo až v roce 1982. I tak máme věřit, že AIDS má původ v Africe, a že přeskočilo z opů, primátů, na lidi. Nejen to, máme věřit, že v roce 1979 přeskočilo z afrických opů pouze na bílé muže gaye v Manhattanu. Tak jako lidský virus herpes-8, který způsobuje různé formy Kaposiho sarkomu – rakoviny gayů.

„Máme věřit tomu, že dva viry primátů (retrovirus a virus herps) ve stejné době v Africe přeskočily na lidi, a skončily výhradně v krvi bílých amerických mužů gayů, u kterých v roce 1979 způsobily nové onemocnění imunodeficience, nyní známé jako AIDS. Tento předkládaný scénář mi ukazuje, že tak nepravděpodobná africká událost má znaky vědecké pohádky, a jsem ohromený z toho, že takové nesmysly se ve 21. století mohou vydávat za ‚vědu‘.” – Dr. Alan Cantwell, autor knihy AIDS and the Doctors of Death (1988).

Takže, co dalšího se v roce 1979 stalo v Manhattanu? Experimentální očkování proti hepatitidě B. Po dva roky až do roku 1981, což je rok, kdy se epidemie AIDS stala oficiální. Gayové byli očkovaní touto experimentální vakcínou, nejen v Manhattanu, ale také ve městech jako Los Angeles a San Francisco.
Jaká to náhoda, že tato tři města se stala třemi velkými epicentry epidemie AIDS. Uvědomujeme si, že bude velký odpor a popírání, pokud jde o umělý původ HIV a AIDS. Navrhujeme, abyste si prostudovali práci odborníků jako je dr. Leonard Horowitz. Dr. Robert Strecker. Profesor Robert Lee. A už zmiňovaný dr. Alan Cantwell. Zpět k Ford Detricku a jeho otřesným experimentům.

Seznamte se s Robertem Charlesem Galloem, biomedicínským výzkumníkem, který je nejvíce známý za svoji roli v objevu HIV a následně za vývoj testu na HIV. Byl šéfem Laboratoře pro biologii nádorových buněk v Národním institutu pro rakovinu. Gallo ve skutečnosti neobjevil HIV, ale ten objev ukradnul společně se svým komplicem, dr. Faucim. Od koho ten objev ukradli?

pokračování..:
Kabala II (14. část – Éra depopulace: Jak to vypadá v našich životech?)
https://rumble.com/vj8x2p-kabala-ii-14.-st-ra-depopulace-jak-to-vypad-v-naich-ivotech.html

jezina
Návštěvník
jezina

Chtělo by to pohledat smlouvu na někdejší odběr Cyklonu B, bude asi stejná.
Bayer (IG Farben) nebo dnešní Bayer/Pfizer, jen upravili záhlaví a název předmětu smlouvy.

CZkotas
Návštěvník
CZkotas

Jestli je o pravda a ona vlastně je tak.. das ist nicht normal !!

zajímavé
Návštěvník
zajímavé

Normál? Já tedy pod německou moudrostí žít naprosto zásadně odmítám.

Pokud vám to nevadí, tady je země česká a mluví se tu stále ještě naším jazykem.
Zase ban, díky

CZkotas
Návštěvník
CZkotas

To byl sarkasmus .. Neměl to být “účel” 🙂

Dáša
Návštěvník
Dáša

Na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě vědci zjistili, že na kokovid zabírá osmnáct existujících léků.
https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/na-koronavirus-zabira-v-laboratori-osmnact-existujicich-leku-40366925

Lubomír
Návštěvník
Lubomír

Kalech

Perspektiva
Návštěvník
Perspektiva

Ale zatajili, které 🙂

NoTax
Návštěvník
NoTax

Reklama od acdc na očkování.
http://www.voterig.com/acdc.mp4

Kellnerovo 5G
Návštěvník
Kellnerovo 5G

Reklamy velkozlodějské famiglie Kellnerových alias O2:

“Zdravím, O2 guru Kuba, a vy se připravte na budoucnost 5G.”
https://www.youtube.com/watch?v=jtlkr4ctuZM

Kmotr Babiš v Praze zřídil očkovací centrum v O2 aréně famiglie Kellnerů:

“Od 3. května 2021 zahajuje Ústřední vojenská nemocnice očkování proti covid-19 v nově otevřeném Národním očkovacím centru v pražské O2 universum, Českomoravská 2345/17, Praha 9 – Libeň.”
https://www.o2universum.cz
https://www.uvn.cz/cs/informace-pro-pacienty-uvn/narodni-ockovaci-centrum-v-o2-universum

comment image

https://sip.denik.cz/celebrity/kretinsky-kellnerova.html
comment image

raspberry
Návštěvník
raspberry

To snad ne, to je náhoda?!

AC/DC – Shot In The Dark, píseň nahrána na přelomu 2018/2019 a vydána 1. 10. 2020

https://www.youtube.com/watch?v=54LEywabkl4

CZkotas
Návštěvník
CZkotas

tvl a to je roky poslouchám………