Padlo trestní oznámení na Pavla Novotného a dalších 10 zastupitelů Řeporyjí a...

Padlo trestní oznámení na Pavla Novotného a dalších 10 zastupitelů Řeporyjí a bude mazec! Advokát Jiří Vyvadil žaluje starostu Řeporyjí z výtržnictví, nebezpečného vyhrožování, schvalování trestného činu, z podpory a propagace hnutí a dalších činů! V trestním oznámení je i popis Zákřovské tragédie, při které v dubnu roku 1945 Vlasovci společně s Gestapem ještě zaživa upálili domlácené místní obyvatele v dřevěné boudě kvůli podezření, že jsou partyzáni! Šokující trestní oznámení přinášíme v plném znění, to si počtete!

Padlo trestní oznámení na Pavla Novotného a dalších 10 zastupitelů Řeporyjí a bude mazec! Advokát Jiří Vyvadil žaluje starostu Řeporyjí z výtržnictví, nebezpečného vyhrožování, schvalování trestného činu, z podpory a propagace hnutí a dalších činů! V trestním oznámení je i popis Zákřovské tragédie, při které v dubnu roku 1945 Vlasovci společně s Gestapem ještě zaživa upálili domlácené místní obyvatele v dřevěné boudě kvůli podezření, že jsou partyzáni! Šokující trestní oznámení přinášíme v plném znění, to si počtete!

Starosta pražské městské části Řeporyje Pavel Novotný a dalších 10 radních má problém. Známý advokát Jiří Vyvadil nám totiž dnes do redakce zaslal kopii podaného trestního oznámení na zmíněné osoby z Řeporyjí kvůli podezření ze spáchání několika trestných činů, jako jsou výtržnictví, nebezpečné vyhrožování, schvalování trestného činu, podpora a propagace hnutí, hanobení národa a rasy a z výčtu jmenovaných skutků lze odvodit i možné další paragrafy.

Samotné trestní oznámení obsahuje nejen výčet toho, co Pavel Novotný v poslední době předvedl, ale obsahuje i brutální historický popis tragédie z dubna roku 1945, která se odehrála v obci Zákřov a na které se podílelo Gestapo společně s oddílem Vlasovců. Naše redakce se proto rozhodla přinést plné znění trestního oznámení, protože obsahuje nejenom výčet žalovaných skutků, ale i historický popis děsivé události, na které se podíleli Vlasovci, kterým dnes chce Pavel Novotný a zastupitelstvo tamní radnice stavět pomník.

JUDr. Jiří Vyvadil, advokát.

TRESTNÍ OZNÁMENÍ

JUDR. JIŘÍ VYVADIL – ADVOKÁT

Oznamovatel : JUDr. Jiří Vyvadil, doručovat na adresu shora, či lépe na datovou schránku

 1. Podezřelý : Pavel Novotný, starosta MČ části Praha-Řeporyje
 2. Podezřelý: David Roznětinský, zastupitel MČ Praha – Řeporyje
 3. Podezřelá: Lucie Seguin, zastupitelka MČ Praha – Řeporyje
 4. Podezřelý: Pavel Bechyně, zastupitel MČ Praha – Řeporyje
 5. Podezřelý: Jiří Blažek, zastupitel MČ Praha – Řeporyje
 6. Podezřelý: Jozef Čupka, zastupitel MČ Praha – Řeporyje
 7. Podezřelá : Lenka Fialová, zastupitelka MČ Praha – Řeporyje
 8. Podezřelý: Radek Hanák, zastupitel MČ Praha – Řeporyje
 9. Podezřelý: Jaroslav Kejha, zastupitel MČ Praha – Řeporyje
 10. Podezřelý: Vojtěch Kuchař, zastupitel MČ Praha – Řeporyje
 11. Podezřelý: Michal Tuma, zastupitel MČ Praha – Řeporyje

1. podezřelý pro pokračující přečin výtržnictví podle § 358 odst. 1, 2 trestního zákoníku,

1-11. podezřelí pro zvlášť závažný zločin založení, podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka podle § 403 odst 1, 2 a, b, odst. 3 trestního zákoníku

I.
Úvodem.

Mezi základní zásady trestního řízení patří zásada, že podle § 2 odst. 3 trestního řádu je státní zástupce povinen stíhat všechny trestné činy, o nichž se dozví, pokud zákon nebo vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. Soukromá iniciativa v podobě trestního oznámení je toliko podnětem pro orgány činné v trestním řízení a nemůže založit plnohodnotné trestní stíhání. Vyhrazení zahájení trestního stíhání státnímu zástupci ovšem znamená, že by státní zástupci tuto svou povinnost měli beze zbytku naplňovat.

Tak tomu však není v případě mnohých pachatelů z řad opoziční ODS či TOP 09, tedy politických stran, které i s využitím dosud nejvýraznější nátlakové skupiny v historii České republiky Chvilek pro demokracii, brojí proti případnému odvolání nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana tak i vrchní státní zástupkyně v Praze Lenky Bradáčové. Oba tito funkcionáři byli prosazeni bývalým ministrem spravedlnosti za ODS, později přestoupivším do TOP 09 Jiřím Pospíšilem. Vzniká tak zvláštní mocensko právní nástroj nátlaku, který se mimo jiné projevuje nejen v tom, že tito nejvyšší funkcionáři státních zastupitelství, sloužící politickým zájmům opozice, nejenom, že nemohou být odvoláni, jak by si zřejmě zasloužili, ale vzniká dojem, že výměnou za tuto problematickou podporu političtí představitelé opozice trvale mohou porušovat trestní zákon, alespoň pokud jde o verbální trestní činy, ale státní zástupci nereagují.

Pavel Novotný, starosta Řeporyjí.

A tak starosta Městské části Praha 6 Ondřej Kolář se mohl beztrestně a opakovaně dopouštět přečinu hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob podle § 355 odst. 1, 2 trestního zákoníku v souvislosti s jeho pokusy o odstranění pomníku maršála Koněva a obdobným způsobem jednal i primátor Hřib… Ovšem nad jiné hrubým a očividným porušení tohoto ustanovení lze zaznamenat v daném případě u Pavla Novotného, jak bude pojednáno dále.

Tento závěr je závažný a diskatutabilní, nicméně si nelze si jinak vysvětlit, že když jde o ojedinělé, byť nesporně nevhodné výkřiky podnapilého bývalého tajemníka SPD, neučiněné, ani tiskem, televizí či jinými sdělovacími prostředky, čili relativně méně závažné, státní zástupci a policie okamžitě jednají, ale jde-li politické činitele tzv, demokratické opozice, je jejich reakce je nulová. I proto následně bude toto trestní oznámení zasláno i ministryni spravedlnosti s žádostí o přezkoumání nezákonného postupu státních zástupců, zejména vedoucích Městského státního zastupitelství a Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5 pro neplnění povinnosti dle zmíněného § 2 odst. 3 trestního řádu.

II.
K věci:

1, První podezřelý dne 30. 11. 2019 vystoupil v pořadu ruské televize způsobem, který po obsahové i formální stránce nesl jednoznačně znaky trestného činu výtržnosti, jakož i zvlášť závažného zločinu založení, podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, jak bude dále pojednáno. Výtržností se rozumí jednání, které závažným způsobem narušuje veřejný klid a pořádek a je pro ně typický zjevně neuctivý a neukázněný postoj pachatele k zásadám občanského soužití. Jde zpravidla o násilný nebo slovní projev takového charakteru, že hrubě uráží, vzbuzuje obavy o bezpečnost zdraví, majetku nebo výrazně snižuje vážnost většího počtu osob současně přítomných (k tomu rozhodnutí č. 44/1990 Sb. rozh. tr.).

Z hlediska materiální stránky trestného činu výtržnictví podle § 202 tr. zák. je přitom obecně nutno uvážit zejména intenzitu, rysy a průběh útoku (zda šlo o slovní či jiné, nebezpečnější projevy), posoudit okolnosti, za nichž byl čin spáchán (zda na pracovišti, na ulici, v restauraci, na shromáždění občanů, v denní či noční době aj.), dále zjišťovat pohnutku činu, zhodnotit následky a též osobu pachatele (jeho dosavadní způsob života, povahové vlastnosti) apod. (k tomu přiměřeně č. 4/1976, 1/1984 Sb. rozh. tr.).

Ve světle této judikatury první podezřelý zjevně narušil veřejný klid a pořádek, neboť jeho vystoupení politika v zahraniční televizi snížilo vážnost rozhodující části české veřejnosti, která sledovala toto vystoupení a následný záznam. První podezřelý sám působil jako silně podnapilý či pod silným vlivem drog. Příkladmo tloukl hlavou o podložku, dělal nejrůznější primitivní posunky, ťukal se na čelo v reakci na dotazy redaktorů, označoval zjevně střízlivé a komunikativní redaktory, že jsou opilí či zfetovaní. Obsahově pak podporoval plán na výstavbu památníku Ruské osvobozenecké armádě, která byla nedílnou součástí nacistické armády a podílela brutálně na zločinech proti lidskosti například při násilné likvidaci varšavského povstání.

Pavel Novotný v záběru ruské televize.

Vystoupení 1. podezřelého vyvolalo vlny neskutečného odporu mezi veřejností nejen kvůli již zmíněnému charakteru vystoupení, ale i proto, že je historickým faktem, že díky Sovětskému svazu, který v prvních letech války v podstatě až do vylodění spojenců v Normandii, nesl rozhodující tíži boje proti nacismu a fašismu, kdy zároveň tato fáze založila zlom průběhu II. světové války. Zároveň je neoddiskutovatelným faktem, že na československém území padlo na 145 000 sovětských vojáků a že i rozhodnutí o nástupu vojsk sovětské armády pomoci Praze v době v době, když již byla podepsána kapitulace v Remeši, ale v Československu se stále bojovalo, mělo rozhodující odstrašující význam na ustupující nacistická vojska.

To, že se nepatrná část tzv. Ruské osvobozenecké armády generála Vlasova v posledních dnech usilovala zapojením do Pražského povstání, nemůže změnit pronacistický kolaborační charakter nemá žádný význam z hlediska jejího postavení coby součásti nacistického likvidačního systému. Navíc šlo jen o výjimku z pravidla, když se vlasovci a další součásti pronacistických ruských kolaborantů, podíleli na akci Zákřov. Na stránkách Obce Tršice, do které byla následně obec Zákřov začleněna, je možné nalézt tento popis událostí:

ZÁKŘOVSKÁ TRAGEDIE V ROCE 1945

Blížící se porážka fašismu vedla vedoucí nacistické zločince k těm nejbestiálnějším činům. Jedním z mnoha takových u nás je i tragedie devatenácti zákřovských občanů. Pod záminkou, že Zákřov je střediskem partyzánů a obyvatelstvo je podporuje, podnikli němečtí fašisté – se zrádci Vlasovci – proti Zákřovu vražednou akci. Gestapem z Velkého Újezda byl vypracován plán akce proti Zákřovu a to tak, že celá vesnice bude obklíčena Vlasovci a pod záminkou střelby partyzánů na Vlasovce bude provedeno zatčení partyzánů a jejich pomocníků podle předem připraveného seznamu.

Akce Zákřov byla provedena 18. dubna 1945. Zúčastnil se jí celý prapor Vlasovců. Navečer odjela horda Vlasovců přes Výkleky k Zákřovu. Po 21. hodině obklíčili gestapáci a Vlasovci obec a provedli prudký útok na severní část vesnice. Používali pušky, kulomety, pancéřové pěsti a ruční granáty. Zakrátko vyšlehly ze stavení rolníka – pana Frant. Švarce – plameny, ale občané požár lokalizovali. Tato usedlost však byla vzápětí znovu zapálena. Když se občané znovu pokoušeli hasit nebo zachraňovat dobytek, bylo na ně stříleno. Někteří byli zadrženi a odvlečeni do jednoho stavení, kde byli střeženi. Aby bylo znemožněno hašení požáru, naházeli Vlasovci do ohně ruční granáty, které postupně vybuchovaly. Pod ochranou palby prováděli Vlasovci drancování, loupení a zatýkání osob – hlavně mužů a chlapců – až do ranních hodin.

Na druhý den ráno byli propuštěni bez výslechu muži starší 50 let. Ostatní – v počtu 23 – byli v trojstupech odvedeni do Velkého Újezda. Tam je Vlasovci zavřeli do malé místnosti ve dvoře radnice – bývalého chléva. Zde byli dva dny “vyslýcháni”, biti a týráni. Čtyři z uvězněných byli propuštěni. Ostatních 19 mužů po dvoudenním mučení, s přeraženými údy a rozbitými obličeji, naházeli do nákladního auta a odvezli do lesa k samotě Kyjanice. Stalo se tak v podvečer 20. dubna. Nad samotou Kyjanice u dřevěné boudy (o rozměrech asi 150×210 cm) zastavili, přivezli německého faráře p. Schustera ze Slavkova a vyzvali ho, aby dřevěnou boudu vykropil jako hrob. Když farář uviděl zakrvácené a zohyzděné obličeje a těla přivezených mužů, zhroutil se a odmítl výkrop provést. Němci a Vlasovci nalili pak do boudy dehet, naházeli poloubité české mučedníky do boudy, obložili je dřívím, na těla nalili ještě benzín a pak vše zapálili…“

2, První podezřelý následně 15. prosince opět v souvislosti s dalším pořadem ruské televize Zvezda uvedl, že až vyhraje válku s Ruskem, pověsí ministra zahranií Sergeje Lavrova. V průběhu natáčení vytáhl velký útočný nůž, obrátil jej proti redaktorům a řekl redaktorům: Vás nechám žít, ale Lavrov musí viset. Jde tedy o další skutek pokračujícího trestného činu výtržnictví a zřejmě i nebezpečného vyhrožování, který svou otrlostí nemá v historii obdoby.

3, První podezřelý pokračoval ve svém výtržnickém chování, dne 28. Prosince u památníku maršála Kona, kdy označil maršála Koněva za sprostého vraha a špínu chlapa. Je nesporné, že takové jednání u většiny společnosti budí odpor. Jak vyplývá z aktuálního průzkumu uskutečněného agenturou Median 62 % dotázaných vadí rušení některých památníků událostí a osobností 2. světové války. Tento proces představuje silný nástup podpory fašizace veřejného prostoru.

4, Pokračováním výtržnického chování dne 3. ledna, byť z jiné polohy byla reakce 1. Podezřelého na záběry, na nichž vlakvedoucí surově mlátí cestujícího obuškem. Na záběrech je vidět, jak vlakvedoucí bije jednoho z cestujících obuškem, zatímco ostatní pasažéři se snaží nastalou situaci mírnit. Pavel Novotný na Twitteru na případ upozornil a nasdílel část zprávy o tom, že se cestující choval vulgárně a jako první napadnul vlakvedoucího. “Útok na cestujícího i jeho intenzitu plně schvaluji,” napsal k tomu starosta.

II.

Již bylo uvedeno, že jednání prvního podezřelého a ostatních podezřelých u spáchání zvláště závažného zločinu Založení, podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka podle § 403 odst. 1,2 a) b) 3 trestního zákoníku, jehož se dopustí den, kdo založí, podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, spáchá-i takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným podobně účinným způsobem, nebo jako člen organizované skupiny, přičemž příprava je rovněž trestná.

Pavel Novotný přijel s multikárou před budovu ruského velvyslanectví v Praze.

Toto jednání podezřelých spočívalo v přípravě a schválení zhotovení pomníku příslušníkům Ruské osvobozenecké armády, která tvořila součást nacistických ozbrojených sil. A podílela se na četných zločinech proti lidskosti a válečných zločinech( například likvidace varšavského gheta.) Dle takto definovaného pojmu je nepochybně hnutím zastupitelstvo Městské části, jehož jsou všichni podezřelí členy a které autoritativně rozhodlo o zhotovení pomníku pronacistické kolaborantské vojenské síly směřující k potlačení práv a svobod člověka.

Ruská osvobozenecká armáda po dobu své existence vytvořena se zajatců tzv. Rudé armády, kteří se dobrovolně podíleli na válečných zločinech a zločinech proti lidskosti páchaných po boku a ve spojení s nacistickým wehrmachtem i gestapem. Věcná a místní příslušnost Městského zastupitelství v Praze je založena trestní sankcí rozhodujícího zvlášť nebezpečného zločinu Založení , podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka podle § 403 odst. 1,2 a)b) 3 trestního zákoníku, ohroženého sazbou 3- 10 let

Oznamovatel cítí morální újmu z těchto jednání a domáhá se postavení poškozeného. Protože je více než pravděpodobné, že nejméně 1. Podezřelý se zcela jistě, jak činil i v minulosti dopustí dalšího trestního jednání, vyhrazuje si oznamovatel uplatnění dalších skutků, tak jak budou nabíhat. Neuznají- li orgány činné v trestním řízení požadavek oznamovatele na postavení poškozeného, rozšíří oznamovatel pokračující trestný čin výtržnictví o skutek, jehož se dopustil opět prostřednictvím tisku vůči jeho osobě. Oznamovatel žádá, aby byl vyrozuměn o opatřeních, které budou učiněny.

V Praze, dne 10. 1. 2020

JUDr. Jiří Vyvadil

===

Jak tedy sami vidíte z trestního oznámení, existuje mnoho bodů, ve kterých by státní orgány měly konat, ale dosud nekonají. V případě nepohodlných politiků orgány konají urychleně a okamžitě, ale v případě např. Pavla Novotného se zdá, že si může dělat v podstatě cokoliv, co ho napadne, dokonce vyhrožovat likvidací ministru zahraničí cizí země, státní zastupitelství a policie jsou v pohodě. Nemusíme si dělat velké naděje, že toto trestní oznámení něco na tom změní, protože jak všichni víme, kdokoliv dnes útočí proti Rusku, kdokoliv zpochybňuje dějiny a poškozuje zásluhy Rudé armády na osvobození, a každý, kdo podporuje a omlouvá nacisty, Wehrmacht a kolaboranty s Wehrmachtem, jako byli Vlasovci nebo Banderovci, je dnes ochraňován a veleben jako mediální hrdina v mainstreamových médiích. Obávám se, že i v případě tohoto trestního oznámení a Pavla Novotného to dopadne stejně.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Standa
Návštěvník
Standa

Proč přijímat imigranty? Většina je že zemí kde není válka. Možná si někdo řekne, že jsem lakomec, že se nechci dělit. Ne, lakomec rozhodně nejsem. Nemám problém pomocí lidem v nouzi. Nechci pomáhat vydržovat ekonomické imigranty. To, že nic nemají je čí vina? Copak jejich den nemá 24 hodin? Oni nemají dvě ruce a hlavu? Mohou mít to, co má průměrný Evropan. Stačí PRACOVAT., A pokud někdo říká, že mohou za jejich bídu mnohé evropské země, tak fajn. Ať jim pomohou ty země které je několik století kolonizovaly a vykrádaly.

zan
Návštěvník
zan

OVŠEM POZOR.
Aby to taky nebyla účelovka a na jejím pozadí se v klidu odsouhlasí ta základna NATO u Ostravy. A její zákaz je daleko důležitější než nějaký vyřvávjící starosta….

pepe
Návštěvník
pepe

Pavel Novotný a jemu podobní lide nejsou zdraví a měli by je zavřít do Bohnic.

obranaustavy
Návštěvník
obranaustavy

sprava z.ponertovi
dobre ste identifikovali ako system donekonecna dava moznosti akcie a protiakcie, ste najblizsie k veci lebo v tejto epoche sa toto este bude zdokonalovat a stupnovat tak, ze prakticky vsetci stratime schopnost sa orientovat, pretoze kazdy dostaneme cokolvek co si zelame a tak sa vytraca, aspon zatial schopnost vacsiny identifikovat sa na niecom trvalom

tzv. alternativa pracuje takisto (a este dokonalejsie) ako tzv. mainstream pretoze este nedoslo k pochopeniu ani toho ze by sme mali vychadzat so svojho zazemia a neprijimat laho stravitelne temy ktore odvadzaju

u nas som na slovensku pochopil definitivne, ze nasa tzv. opozicia ako v alternative aj na tzv .politickej scene ma nepocetne varianty a kazdy si pride na svoje ale nik z nich nepomenoval ani len to, ze ako stat neexistujeme, porazenecky aj nas tzv. klenot politickej opozicie ludova strana slovensko, narieka, ze kto ich kritizuje nevie o com hovori lebo oni nie su vo vlade tazke nemozu nic zmenit, dokonca im tzv matrica vyrobila aj “nepraveho vlastneca” Harabina, je to uplne dokonale a je to len zaciatok

propagandu ludovej strane slovensko robi pan Hudo ktory odisiel z Infovojny ktory zalozil Lichtner ktory odisiel z slobodneho vysielaca, namatkovo som pozrel nove “alternatine medium” kde sa pan Hudo stahuje https://www.youtube.com/watch?v=1Qqwvf4Uv3g a hned som zaregistroval ze sa tam mladez ktora to zriadila inspiruje okrem (dievcenskej ikony ktora pateticky odsudila mnoho veci https://www.youtube.com/watch?v=1gUr71CFTTU) ineho odkojencom najvacsej babky tzv alternativnej scene na svete Alexom Jonesom – staci si pozriet toto ako pateticky nariekal ked sa zrutili v USA dvojcata, a jeho odkojenec P.J.Watson https://www.youtube.com/watch?v=dkn0LwWJ8DM&feature=emb_logo ziari na novom alternativnom mediu https://kulturblog.sk/politika/p-j-w-svet-sa-zblaznil/

cela alternativa sa za 10 rokov nedostala dalej ako na sledovanie vsetkych moznych vzorov aj zo zahranicia a infantilne odmietania agiend, sme ako kone zapriahnute do celosvetovo riadenej revolucie, toto je nieco ako permamnentna revolucia kde si kazdy pride na svoje moze trvat aj 100 rokov, a kazdy opojeny idvidualizmom a zaroven pocitom prislusnosti k niecomu vynimopcnemu ani nebude registrovat ze okolo neho doslova umieraju ludia vytracaju sa, je to dokonala apokalypsa bez pouzitia masovych konvencnych zbrani

inak ak ste sp[ominali VK tak on tiez sa hlasi k autorite napriklad Alexa Jonesa, nesudim to ale to je pre mna znak ze ani Aeronet nie je miesto kde by to bolo zrovna dokonale a ze tu ako narod ozijeme, to by sme najskor potrebovali prestat vzyvat taketo prazdne “vzory”, su vsade a nic neznamenaju

drzte sa toho pocitu a ak nebudete “bojovat” tolko proti napriklad aj cirkevnym organizaciam stale vas to zamestnava ktore zradili tak ako vsetky organizacie lebo su tam len ludia, tak mate sancu apson okolo seba vytvorit nieco co sa apson torcha blizi prebudeniu niecoho co stoji zato

ceskoslovensko by v 1918 nevzniklo keby nam to neumoznil tzv zapad, masaryk a svojim sposobom aj stefanik boli nieco co by sa dalo nazvat vsebecnou formulou slobodomurari, ale fakt je ze ceskoslovensko pre tak male narody bolo realne v tom rozpolozeni zastitou aku sme v novodobych dejinach nemali

sam pan Ponert hovorite ze ceskoslovensko je len prestupnou stanicou k niecomu este viac “nasemu”, mozno by ste teda nemuseli tolko odsudzovat obciansky tribunal, ja nie som zatazeny na osoby v nom ale ak akoby odmietaju obnovu ceskoslovenska este to neznamena ze nieco z idei ktore ukazali nemaju cenu, vacsina ludi nesdospela ani do stadia uvedomit si co je a nie je stat inak by sa volieb uz len kvoli tomu nezucastnovali ak toto sa naucia potom mzoe byt aj dalsi stupen usporiadania bez tzv statneho, preto vam zelam aby ste toto pochopili a potom sme spojili to co je dobre a nezavisle na nejakych osobach, musime vbyhladavat idey nie osoby

ak pojdete tak rychlo tak mate istotu ze na vas sa nalepi to najmenej kvalitne z tzv ceskej alternativy, je to presny obraz slovenskej aj ked v niecom akoby odlisnej, pan Hlavka ma urcite schopnosti ale raelne je autoritou pre posluchacov aj ked sa od toho distancuje, niekre veci su tam absolutne zcestne a obhajovat to tym ze on to tam nemieni kontrolovat je sach-mat situacia, je to tam infiltrovane velmi povrchne povedane ufo agendou, zmytocne vyvetlovat naprikald posluchacom ze peter insider nie je z australie, oni potrebuju zabavu pri kotorej zabudnu

obciansky tribunal neaspiruje vedome na nejake pozicie, sam nemam radost ze sa snazia spojit s revolucnou internacionalou napriklad vo francuzsku, zvysi to sance na infiltraciu lebo je fakt ze ludia na tzv zapade su viac nachylni na manipulaciu neperzili dva rozne systemy ako si u nas niektori este pamatame a mozeme provnavat, my preto naozaj nepotrebujeme taketo divadlo

P.S: https://www.youtube.com/watch?v=zwHi_YjDNz8 dokonaly vlastenecky fastfood

obranaustavy
Návštěvník
obranaustavy

sprava je aj pre kohokolvek na zapad od nas, odovzdajte ju zdenkovi ak sa da, na slovensku ma uz kazda strana vratane tzv alternativnych svoje vlastne “nezavisle” medium, medium nezavisle na ustave, teda nad ustavou, preto zvazte idey ktore obciansky tribunal oznamil, naozaj ma nezujimaju osoby v tribunale ale tento zaklad, to je pre mna signal ze tak lacny tovar v akcii ako cela vlastenecka alternativa neprijimam, ak sa dostanu nakoniec k moci nebude tu ziadna demokracia lebo uzavreli nepisanu zmluvu ktora vopred vylucila to, ze sposobily clovek ma zakonodarnu moc, nie nejake kolaborantske bandy,politicke, alternativne a ine

za ich kolaboraciu budu odmeneni tym. ze budu moct dalej posobit a likvidovat, nie je to tak ze by dostavali nejake peniaze primo cez nejake zahranicne organizacie, vyfinancuju ich ich ovecky ktorym nebude zalezat na tomm ze neslobodna zem nemoze poskytnut zivotny priestor vsetkym, ale len clenom ich vyvolenej kasty, tak to bolo doteraz a tak to bude nadalej

bud si clenom ich gangu alebo je otazka casu kedy ta ten gang zlikviduje, to bola rec Jozefa Klanyiho a myslim ze je nezavisla na jeho osobe a svojim sposobom dolezitejsia ako aj ceskoslovensko, to pre celu valstenecku alternativu neznamena nic a pre nas ktori nieco tusime je to nakoniec aj tak len prestupna stanica, pre mna osobne by to samozrejme bolo aj potvrdenie ze chceme ist dalej ale ako som povedal, vcsina netusi ani co je ten stat alebo ustava, este raz prajem vela stastia na ceste

a nevkladajte privelku vahu Aeronetu, je to len dalsie “alternativne” medium, nevidim dovod preco by malo byt niecim vynimocne, ak aj tak len kvoli navstevnikom a ti su ako vsade rozni, ak ich spaja priritne osoba VK albeo jeho clanky tak nemaju ideu, mali by ju ak by to nebolo medium jedneho autora, do urcitej miery nie je, lebo su tu diskusie ale takmer na 100 percent sa rtykaju len tych clankov, su v rovnakom tone. kopiruju

Randle Mc Murphy
Návštěvník
Randle Mc Murphy

`Ono nejak tak vse souvisi se vsim ted probiha kongres ods vytoupila pekarova a ubozacek fiala pry paroduje babise …………. clovek opravdu žasne co je mozne v teto republice ………….no ono musi politicky korektne receno nastvat kdyz VAS odstavi babis a nemuzete krast davat synackum karty na benzin koupit parcelu za 5 kc pak ji prodat za 1000za metr a dalsi pohodicky a odklanecky ……………..a proto vystavime jednoho blba co bude porad v tv rozhlase a resit p……………..y a ten d………t bude svoji hloupost davat na obdiv aniz by vedel co kona a proc !!!!!!!!!!!!!protoze jeho mozkova kapacita mu nedovoluje se nad sebou zamyslet a konat ,,,,,,,,,,,, asi jako kdyz nasstrcily v 89 cenzura havla kterej nicemu nerozumel politice prumyslu apod ale rozumel jak okradat dissidenty povalovat se a sirit nenavist lzi a flakat se a rikat tomu boj proti komunismu kdyz ho estebaci asi 3krat zachranovali aby se vubec ty revoluce dozil ……………precte si dopisy olze to je tezkej masakr ……………. blaboly o h…….ch a kriminal jaky nemel nikdo …………. puste si odchazeni normalni clovek s mozkem se vydrzi divat na takovou vaginovinu tak cca 2 min ci de,,,,,a audience jak dva lijou a planuji ,ze budou zase delat extrement uz loni se schvaluji zakony proti ceskemu lidu a zbaveni prav a svobody ………….. dekuji za zverejneni a za vsim co jsem napsal si stojim a hamacek me nezajima ……………

vetjirka
Návštěvník
vetjirka

Poslechl jsem si projev Novotnýho ze záznamu na sjezdu ODS podivil jsem se na jeho gestikulací a nesrozumitelností projevu něco děsného nikdo mě nemuže přesvědčit že tenhle člověk má všech pět pohromadě kam se na tohodle prý starostu hrabe Jakeš

Randle Mc Murphy
Návštěvník
Randle Mc Murphy

`cemu se vlastne divite ted probiha pry kongres kriminalniku zlodeju z ods na ct zumpe misto aby se pristavel anton a policajti to vozily na MIROV jeste to za nase penize leze lidem na oci !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! takovej novotny je normalka kdyz mohl byt cenzura z hradecku na HRADE tak se nikdo uz tady v tomo havlobordelu nedivi ……………….jeste tam saskuje vondra promopro vc v cine by uz visel ci byl zastrelen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!odpornej politolog fiala ktery nezna historii ods a nemuze si vzpomenout asi bolesti hlavy jak u janouska !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! odpornej kriminalni stat jak rika cibulka !!!!!!!!!!!!!!!!a tahle si tady zijem …………………….

Randle Mc Murphy
Návštěvník
Randle Mc Murphy

`”PAN” NOVOTNY JE DALSI FIGURGA DO HRY PRO ZNICENI REPUBLIKY A NARODA A VSECHO jak jsme znali pred 89 nebylo to super avsak co se deje dnes po podvodu sametove revoluce je neskutecne nechci konspirovat ale kouknete vsude se vytvari kauzy ala vrteti psem stehovani pomniku neustala dohenestace ruska ciny a dalsi hovadiny a mezitim si lide ani nevsimly ,ze jim vlastne nic nepatri ve svem state voda plyn puda banky atd……………..jeste zivi tisice parazitu netahel povalecu a dalsi vykvet z afriky jeste dojde dostane iks tisic a cesky pracujici duchod 5tisic ……………….. do toho novodoby havel minar co je taktez placen zaoadem aby dokoncil co vasicek z hrrradecku nestihl ……….. lide resi nesmyly ordinace star dance a mezitim se schvaluji v EU zakony ktere nam seberou ten posledni zbytek práv a svobod ………….a jeste k tomu novotnymu …………. uz dlouho zvazuji trestni oznameni na “herecku ” holubovou a spol kvuli jejim vyjadrenim stejne jako na kaspara principala hrusinskyho co ti dokazi vypustit z cenzura je otresne ………..co si dovoluji netahla pirati a pod vuci starsim lidem a pracujicim ……….. vValkova vsem strasne vadi ,ze byla v ksc ale dlouhy ne nebo svazacek kalousek nevadi estebak havel ………… janouska boli hlava dalik soulozi v penzionu ve vykonu trestu repka je tezce vysmatej a mafin a zlodej riitig,,,jediny komousi ho dostali do krimu nez ho propustil humanista a dalsicj milion “politickych veznu “………….tahle si tady zijem a prolhana proticeska televize se jeste strasne zlobi kdyz nekdo nema rad ten havluv raj na zemi a nechce se nechaat ovladat a myslet jak se dnes patri a má!

Randle Mc Murphy
Návštěvník
Randle Mc Murphy

`VAZENI obcane ! v kazdy civilizovany zemi by tahle NULA K NICEMU byla v šaškecu cili blazinci ……………….. stejne jako ta havloidni nula hrib v praze ……………… stale system zkousi co jeste lide vydrzi …………. az to opravdu propukne a tihle cenzura vyvolaji obcanskou valku bude to masakr ,ze i jugoska bude zavidet ………… chtej obcanskou valku tak JO !

alena
Návštěvník
alena

POZOR -kontrolovaná opozice !!!!!! 666 levou rukou, černobílá barva . zednáři ilumináti !!!!
https://www.ak-vyvadil.cz/kontakt-na-advokatni-kancelar-vyvadil/

Dáša
Návštěvník
Dáša

Prozkoumejte mu uši. A ten vrbek, co drží.

Paw
Návštěvník
Paw

Komentuji na clanek pani herci a herecky../A dalsi parasiti nakazeni hysteriemi/..
Zminka o Voltairove vyroku ,ze nesouhlasi ,ale ze…..
Ten se tyka pouze slusnych normalnich lidi, jako jsme my , kteri vyjadruji normalni lidsky nazor ,kritiku , jiny nazor na misto hitlerovskeho jeceni , navadeni ke zlocinum atd. prave tech ,kteri se zbabele skryvaji za funkkcemi /do kterych byli v duvere zvoleni/,a sproste,spinave je zneuzivaji a jiste pod vlivem chlastu a drog. Tim jsem si jist..a pachaji mnoha dalsich nelidskych zbesilosti…
Ti V ZADNEM PRIPADE NEZASLUHUJI nic nez isolovat od civilizace, protoze nejsou normalni a jako silenci a hyney v lidske podobe neumi nic jineho nez skodit ,skodit a skodit vsemu na svete…