Padla první žaloba proti kompulzivnímu testování zaměstnanců podle návodu a rad právníků...

Padla první žaloba proti kompulzivnímu testování zaměstnanců podle návodu a rad právníků z článku na Aeronetu, český zaměstnanec nadnárodního francouzského koncernu žaluje vládní opatření nuceného testování jako protiprávní! Další nadnárodní gumárenský kolos rozeslal zaměstnancům do firemní aplikace příkazy k testování s výhružkou, že když se budou testování vyhýbat, hygiena jim napaří až 50-tisícovou pokutu a budou mít navíc neomluvenou absenci! Zaměstnanec přitom prodělal zánět nosohltanové sliznice a teď má strach o své zdraví, nátlak chápe jako vyhrožování!

Padla první žaloba proti kompulzivnímu testování zaměstnanců podle návodu a rad právníků z článku na Aeronetu, český zaměstnanec nadnárodního francouzského koncernu žaluje vládní opatření nuceného testování jako protiprávní! Další nadnárodní gumárenský kolos rozeslal zaměstnancům do firemní aplikace příkazy k testování s výhružkou, že když se budou testování vyhýbat, hygiena jim napaří až 50-tisícovou pokutu a budou mít navíc neomluvenou absenci! Zaměstnanec přitom prodělal zánět nosohltanové sliznice a teď má strach o své zdraví, nátlak chápe jako vyhrožování!

Pouhé 4 dny po publikaci našeho článku s radami právníků a advokátů, jak se bránit proti nátlakovým mechanismům vládního nařízení a povinnému testování zaměstnanců ve firmách, došlo k podání první žaloby českého občana k Nejvyššímu správnímu soudu, který si stěžuje, že nařízení vlády je protiprávní a v rozporu s lidskými právy a zákony ČR, jmenovitě je porušen zákon o zdravotních službách, občanský zákoník i úmluva o biomedicíně, které všechny dávají občanům právo lékařský zákrok odmítnout a testování je také nepochybně lékařským zákrokem či úkonem diagnostiky.

Nejvyšší správní soud v Brně

Žalobu jménem českého zaměstnance nadnárodního francouzského koncernu Faurecia podala právní kancelář JUDr. Norberta Naxery. Francouzský koncern Faurecia má závody v několika evropských zemích a zabývá se výrobou autodílů. Přesně na tyto právní rozpory vládního nařízení upozornil náš článek z minulé středy, který jsme publikovali [1] a článek získal široký ohlas a mohutné emailové sdílení a přeposílání. Lidé se začali zajímat o svá lidská práva a hlavně o to, že člověk je nedotknutelný a jakýkoliv zdravotní výkon nebo zásah do lidského těla může být proveden jen a výhradně za svobodného souhlasu člověka, nikoliv jen za souhlasu.

Zákon dovoluje zásah do integrity těla či zdraví člověka jen se svobodným souhlasem člověka, nikoliv jen se souhlasem

Jak nás upozornil v této souvislosti náš právník, zákon se odvolává na svobodný souhlas, což implicitně znamená, že takový souhlas nemůže být svobodný, je-li vynucován zaměstnavatelem, hrozbou sankcí či pokut, nebo je-li takový souhlas dokonce terčem vydírání a otevřenou či naznačovanou hrozbou ztráty zaměstnání, či nahlášení na hygienu, která potom zaměstnanci udělí pokutu až 50 000 korun jako odmítači vládního nařízení. Znovu ještě zopakuji z našeho minulého článku zásadní informaci.

Výrobní linka auto sedadel v podniku Faurecia v Plzni. Ilustrační foto

Plošné testování nelze mandatorně nařizovat a ani sankcionovat neúčast. Jednalo by se o porušení Listiny základních práv a svobod, jak vyplývá z čl. 7 odst. 1 Listiny, nedotknutelnost osoby je zaručena. Ustanovení § 91 občanského zákoníku (o. z.) podobně stanoví, že člověk je nedotknutelný. Podle čl. 5 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně a následně podle § 28 odst. 1 zákona o zdravotních službách se k zásahu do integrity člověka vyžaduje jeho svobodný a informovaný souhlas. Souhlas musí být výhradně svobodný, nesmí být předmětem kompulze (vynucování) nebo extorze (vydíraní), neboť tím se neguje znění zákona.

Vláda je podezřelá z porušování mezinárodních úmluv o lidských právech, a dokonce z porušování vlastních českých zákonů, Občanského zákoníku a zákona o biomedicíně

V žalobě se uvádí, že nejmenovaný dělník zmíněného koncernu se obrátil na advokáta v reakci na letáky zaměstnavatele rozmístěné a vylepené v podniku, podle kterých bude odmítnutí testu překážkou na straně zaměstnance. Ten proto nebude mít nárok za mzdu, odmítnutí ho navíc může stát i místo a riskuje tak výpověď. Tato žaloba je mířena přímo na vládní usnesení č. 249/2021, kterým se nařizuje a upravuje rozsah a povinnosti zaměstnavatelů ve vztahu k testování zaměstnanců, přičemž Aeronet rovněž upozornil [2] na to, že v tomto usnesení jsou z plošného testování vyjmuti očkovaní zaměstnanci.

Odstavec v usnesení vlády č. 249/2021 o výjimce z testování pro očkované osoby

A to i přesto, že dosud není potvrzeno, že současné vakcíny poskytují očkovaným osobám bezinfekčnost, protože vakcíny byly ve zrychleném režimu vyvíjeny s cílem zajistit očkovaným osobám, že u nich nedojde k rozvinutí klinické formy nemoci, tedy tzv. těžké formy onemocnění Covid-19 spojeného se zápalem a pozdějším selháním plic. Vakcíny od firem Pfizer, Moderna, AstraZeneca a Johnson & Johnson zatím neprokazují poskytnutí bezinfekčnosti, pouze zajišťují mírný či střední průběh nemoci při pozdější kontraktaci nákazy po očkování. A jelikož očkovaní lidé mohou onemocnět mírnou či střední formou nemoci, mohou být infekční a mohou šířit nemoci i přesto, že jsou očkováni.

Zaměstnavatelé s vládou spolupracují, přestože jejich právní oddělení musí vědět, že nařízení vlády je protiprávním jednáním

Nadnárodní koncerny v ČR uplatňují vůči české vládě naprostou servilitu, a to i v případě, že jejich právnická oddělení znalá českých zákonů musí vědět, že vládní nařízení je protizákonné, a že je dokonce v rozporu s Chartou lidských práv OSN a v rozporu s Listinou základních práv a svobod. Většina nadnárodních montoven a podniků v ČR funguje za zvláštních podmínek daňových úlev, investičních pobídek a dalších podpůrných titulů české vlády, takže je logické, že nadnárodní koncerny drží s českou vládou společnou linii, a to i přesto, že jde o linii nezákonnou, v rozporu s pilířem české Ústavy, kterým je Charta.

Antigenní test na Covid-19

Nedotknutelnost člověka je zaručena. Nikdo se nesmí dotknout těla či zdraví člověka, bez jeho informovaného a svobodného souhlasu, který byl udělen za zdravého úsudku a při smyslech a vědomí, bez nátlaku a extorze. Podmiňování vpuštění na pracoviště pod podmínkou svolení k zásahu do integrity lidského těla a vykonáním zdravotnického úkonu na těle pomocí testovací špejle, je protizákonné, v rozporu s Chartou, Listinou a zavdává podezření ze spáchání trestných činů útisku a vydírání.

Zaměstnanec nesmí být sankcionován za odmítnutí testu ani v případě, že by se k tomu předtím zavázal v pracovní smlouvě, upozorňuje právník

A pozor, má to mnohem hlubší dopad. Právník nás v této věci poučil a informoval, že by se jednalo o porušení zákona a mezinárodních úmluv o lidských právech i v případě, že by člověk podepsal pracovní smlouvu se zaměstnavatelem, ve které by se zavázal k podstupování testů či vakcinací. Takové ustanovení ve smlouvě by totiž mohlo být kdykoliv prohlášeno za neplatné, pokud by zaměstnanec kdykoliv v budoucnu svůj souhlas se zásahem do své integrity stáhl.

Testování zaměstnanců

V tom okamžiku by takové ujednání ve smlouvě pozbylo platnosti, protože platnost takového bodu ve smlouvě by byla platná jen po dobu svobodného souhlasu zaměstnance se zásahy do svého těla. Znovu tedy se ukazuje, že vláda ČR se pohybuje za hranou Ústavy, za hranou mezinárodních úmluv o lidských právech a vědoma si nezákonnosti, deleguje výkon vynucování a vydírání zaměstnanců na zaměstnavatele, kterým hrozí až půl milionovou pokutou, pokud by na zaměstnancích testy nevynucovali. A jak to funguje v praxi, to nám zaslal náš čtenář z Přerova, zaměstnanec nadnárodního gumárenského podniku Continental.

Vyhrožování zaměstnancům pokutami, neomluvenými absencemi, a tím pádem i hrozícím vyhazovem

Pan Martin (z bezpečnostních důvodů jsme pozměnili i křestní jméno) z Přerova nám poslal kopie obrazovky svého mobilu, kde je zachycena zpráva v zaměstnanecké mobilní aplikaci společnosti Continental. Ve zprávě se nachází příkaz zaměstnancům k podstoupení testování a přímo v textu je zaměstnancům de facto vyhrožováno, že pokud se budou testování vyhýbat, mohou od hygieny dostat pokutu až 50 000 korun a nepřítomnost na pracovišti bude považována za neomluvenou absenci.

Kopie příkazu zaměstnavatele

A zaměstnavatel navíc informuje, že lidé, kterým vyjde test pozitivně, budou odesláni na konfirmační test PCR, který probíhá rovněž pomocí špejle a nosohltanového stěru. Takže i v případě, že zaměstnavatel použije slinové testy, tak v případě pozitivity skončí zaměstnanec na špejlovém PCR testu. Nikde přitom ve zprávě není uvedeno, že s tímto testováním musí zaměstnanci vyslovit svůj svobodný souhlas, nikde ani není uvedeno, že jde o lékařský zákrok, resp. zákrok posuzující či diagnostikující lidský zdravotní stav, s čímž musí zaměstnanec vyjádřit svobodný a rovněž informovaný souhlas. Pan Martin z Přerova nám k tomu do redakce napsal toto:

Zdravím p. VK

Zde posílám vyděračské vyjádření Continental Otrokovice na zaměstnance a testování, kdo odmítne, je to považováno za neomluvené absence! Vyhrožování pokutou od Krajské hygienické stanice!! Nechci testy – měl jsem problém se sliznicí, když jsem prodělal nemoc 11/2020 a měl jsem následně problém s Herpes, vnitřek nosu , oko, rty … dodnes problémy s očima.

Samozřejmě chápu, odmítnout to písemně, článek jsem četl, ale to vyhrožování je prostě za hranou, ostatní jsou prostě ovce, můžete říkat co chcete a stejně půjdou skákat ze skály, víte jak to myslím.

Všichni kolem hluší, slepí, tragédie…

Děkuji

Martin, Přerov.

Ještě vysvětlení k tomu souhlasu. Informovaný souhlas je tzv. lékařská MIRANDA, tedy obdoba policejního informovaného oznámení zadrženým osobám v USA, že mají právo nevypovídat, že mají právo na advokáta, a že cokoliv vypoví, může být použito proti nim. Informovaný souhlas v lékařství je obdobou, pacient, případně diagnostikovaná osoba, musí být informována a poučena, že má právo léčbu, očkování, test či diagnostiku odmítnout, že má právo na to, aby za odmítnutí nebyla sankcionována, že má právo na ochranu tajemství svého zdravotního stavu, a že má právo znát všechna rizika, která z léčby nebo diagnostiky mohou vyplynout.

Kopie příkazu zaměstnavatele

Informovaný souhlas pacienta není citace vládního nařízení, jak si mylně vykládá česká vláda, upozorňuje náš právník. Informovaný souhlas v souvislosti s výkonem zásahu do lidského těla či zdraví je souhrn informací lékaře o právech pacienta vyplývajících z Charty, Listiny a zákona o biomedicíně. Někdo by to měl české vládě vysvětlit, co se myslí informovaným a svobodným souhlasem občana. Je ale dobré, že ve věci ochrany lidských práv se začínají aktivizovat advokáti a právnické kanceláře, protože je to poslední z možných instrumentů na ochranu svobody občanů v éře Globálního resetu.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Xyht
Návštěvník
Xyht

Naše vláda by měla dbát aby byla naočkována mezi prvními ,vždyť mají na sobě břemeno vládnout této zemi a starat se o její lid,jak by to dopadlo pokud by převážná část neočkovaných poslanců ,senátorů a ministrů onemocněla .či zemřela?
Neočkováním těchto vládních činitelů lze považovat za velmi vysokou nezodpovědnost.

net
Návštěvník
net

Pěkné svinstvo.

Arwen
Návštěvník
Arwen

Tohle se objevilo na FB. Údajně nějaký zvídavý člověk dal pod mikroskop testovací tyčinku antigenního testu a na videu je vidět, že tam jsou jakási černá vlákna. Jakmile bylo jedno z těchto černých vláken dáno pod mikroskop bylo vidět, že se hýbe. Člověk, který to komentuje říká, že se jedná o nějakého parazita a můžeme se domýšlet, co to udělá….
Níže odkaz na video na facebooku, bohužel nevím, jak to uložit. Nejspíš to brzy smažou.
https://www.facebook.com/marie.havelkova.50/posts/4163133530365354

Kolemjdoucí
Návštěvník
Kolemjdoucí

Chtělo by to vyzkoušet a nakamerovat pořádně, jinak stejně bude řev, že to je lživá informace. Někdo tady snad má mikroskop ve spojení s PC a nezávislý foťák, ne?

Ent
Návštěvník
Ent

Zeman chce Ruskou vakcinu

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/zeman-rozjizdi-lobbing-za-ruskou-vakcinu-je-to-neprijatelne-zni-z-opozice-40353542

Je vůbec možné, že ještě někdo nechápe, že opozice ve vládě neexistuje. Hra na ovce

Pavel
Návštěvník
Pavel

Kdyby jen nadnárodní firmy, ale třebaa tady to samé na Masarykově univerzitě https://www.sci.muni.cz/clanky/dopis-dekana-testovani-zamestnancu .

Ent
Návštěvník
Ent

Ano, ale samotest, což je fajn, elegantní obchazeni👍🙂

Stanislav
Návštěvník
Stanislav

Čím víc žalob, tím lepé. Poslechněte si co se děje v Izraeli

Izraelský občan naléhá na svět: Tohle se tady děje, cenzurují nás

https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/izraelsky-obcan-naleha-na-svet-tohle-se-tady-deje-cenzuruji-nas/

Richard
Návštěvník
Richard

PĚKNÝ TRAPAS: BIDEN SI NEBYL V PENTAGONU SCHOPEN VYBAVIT JMÉNO SVÉHO MINISTRA OBRANY (VIDEA)

https://pravyprostor.cz/pekny-trapas-biden-si-nebyl-v-pentagonu-schopen-vybavit-jmeno-sveho-ministra-obrany-videa/

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Richard
má dávno diagnostikovanou demenci a ta postupuje rychle. Takže se dá jen konstatovat , že jen dementi si zvolí za prezidenta těžce nemocného člověka, který je navíc známý svou pedofilií a ještě volebním podvodem, který nemá ve světě obdoby.

René
Návštěvník
René

Pro ´´čau lidi´´, každá činnost je časově omezena od-do, pak je to jinak. Clintonová přepravena do GITMO, čeká na vojenský tribunál

Clinton Shipped to GITMO, Awaiting Military Tribunal

https://realrawnews.com/2021/03/clinton-shipped-to-gitmo-awaiting-military-tribunal/

Jaris
Návštěvník
Jaris

Rene
Snad tomu neverite! Takoveto radoby zpravy uz zde byly nekolikrat. Pokud neuvidim primy prenos ze soudni sine s babici Klintonovou, tak tomu neverim.
Kdo by ji asi tak dal k soudu, kdyz u vesla jsou americti demokrati a zla jezibaba Klintonova je rovnez demokratka.

sapristi
Návštěvník
sapristi

Velmi správně, ani video nemusí být pravé. Akorát se dneska přímé přenosy dělají jen ve sportu….
A co by řekli tasmánci dneska na toto?
https://files.fm/f/9ydu69brw
https://files.fm/f/gaxufuygq

Jaris
Návštěvník
Jaris

sapristi
Tak ja jsem presvedcena, ze puvodni Putin byl odstranen a je mrtev. Hazel prilis mnoho pisku do soukoli globalistickym mlynum. Vzpominate, jak se po nem slehla zem a tyden nikdo nevedel, kam se Putin podel. Puvodni Putin mel uzsi oblicej, ostre rezane rysy a dolicek na brade. Ten dnesni ma oblicej jak pumlic bez dolicku na brade. Kdyz se Putin objevil znovu na scene, nasledoval rozvod s Ljudmilou. Nechtela zit s cizim chlapem.

Jarek
Návštěvník
Jarek

Chci mít opět svobodu žít jako člověk…

Maxvolume
Návštěvník
Maxvolume

Jarku to nejde 80% národa to podporuje vyhovuje jim to.

B-L-B Bum
Návštěvník
B-L-B Bum

A divíte se?

Za třicet let nosatí rozkradli celý stát, a tak zadlužili občany, že mají strach přijít o práci, protože by o všechno přišli., když nemají žádnou finanční rezervu.

A to ty kury nahoře moc dobře ví, protože to bylo jejich cílem.

Jenže se spletli v jedné věci.
Velký reset bude, ale nebudou ho nakonec dělat oni…! 😀 😀 😀

bezejmenny
Návštěvník
bezejmenny

66,6 procent.

B-L-B Bum
Návštěvník
B-L-B Bum

Kulomet je jistota…

sansonet
Návštěvník
sansonet

Presne tak, ja take

Lou
Návštěvník
Lou

Je to věc každého jednotlivce. V červnu mne vyhodili z práce (státní podnik) kvůli “organizačním změnám” (velmi solidní odstupné). Od té doby jsem na pracáku a čerpám stále podporu. Samozřejmě jsem se okamžitě přesunul do šedé ekonomiky. Jedna venkovská firma mi platí 30 tisíc na ruku a ráda, protože je už více nestojím. Oboustranná spokojenost. Můj způsob boje proti zkurvenému systému je následující:

1) Žádné dluhy, půjčky, leasingy ani hyposračky.
2) Na účtu v bance pouze 100 Kč – všechno nad okamžitě vybrat.
3) Všechny platby zásadně v hotovosti. Výjimky minimální.
4) Drtivá většina nezbytných nákupů přímo u ČESKÝCH výrobců v okolí (maso a masné výrobky, pivo, pečivo, zelenina…). Výhoda nákupů bez papírů a mnohdy bez DPH.
5) Hotové peníze držím do výše 100.000 Kč. Všechno co je přes měním za investiční zlato (není DPH), zbraně, střelivo (rovněž komodita).
6) Absolutní ignorace všech Hytlermarketů a kvelbů co jedou multikulti reklamy.

Mohl bych pokračovat dál.

Je to o přístupu každého jednotlivce.

Jarek
Návštěvník
Jarek

Lidi probudíte mě prosímtě ze zlého snu, že všechno je jenom zlej sen a vrátíme se opět do normálu. Dík moc… Takhle to přece nemůže pokračovat? 🤔😷😞

Makova Panenka
Návštěvník
Makova Panenka

Ja si take kazdy den rikam, ze to vsechno musi byt jen zly sen, ale mam obavy, ze se toto fakt stalo realitou, ktera muze byt i jeste horsi …

mantid
Návštěvník
mantid

Zvláštní, taky to tak někdy chvíli mám, že jak tu realitu od srdce naprosto odmítám, tak mám chvílema divný pocit, jako bych byl ve snu, v jakési mlze, který není skutečný. Bývá to dost intenzivní pocit, ale rychle zmizí. Ale neurologickým funkcím rozumí spíše pan VK.

Ent
Návštěvník
Ent

Stačí 1.000.000 lidi v ulicích, naprostý kolaps, policie jen jako prisedici čekající na výplatu, a do týdne je covid minulostí. Je to tak jednoduché, tak moc jednoduché.

sapristi
Návštěvník
sapristi

Tady bylo v ulicích Berlína na 1.000.000 lidí, a nic!
Byl tam Icke, i mladej Kennedy, nic nepomohlo. Lidi neměli v rukách zbraně.
https://www.finreport.sk/agenturne-spravy/demonstranti-sa-zisli-v-berline-aby-protestovali-proti-obmedzeniam-pocas-pandemie/

mamele
Návštěvník
mamele

Holt přišla světová epidemie nebezpečné nemoci, musíme se promořit, nechat naočkovat a doufat, že bude brzy po všem…a my se vrátíme k našemu starému životnímu stylu.