Otazníky nad (ne)vyplácením válečných reparací Německem, aneb něco se nám tají! Co...

Otazníky nad (ne)vyplácením válečných reparací Německem, aneb něco se nám tají! Co zavinil Havel a odnesl si s sebou do hrobu?

Otazníky nad (ne)vyplácením válečných reparací Německem, aneb něco se nám tají! Co zavinil Havel a odnesl si s sebou do hrobu?

Blíže nejmenovaný čtenář Parlamentních listů.cz zaslal panu ministru kultury Hermanovi tento dotaz:

Jste znám svojí prací na urovnání vztahů ČR a Německa. Kdy nám v rámci zlepšení vztahů vyplatí válečné reparace? Víte přece, že tento nárok je oprávněný a nepromlčitelný. Vychází to z mezinárodních smluv. 

Jindy velmi výřečný a plný argumentů pan Herman, aby se asi vyhnul nějakému bližšímu objasňování dotazu, odpověděl tazateli takto:

Vážený pisateli, jako odpověď Vám posílám odkaz na příslušnou reakci Ministerstva zahraničních věcí České republiky [1].

Protože  panem ministrem nebyla otázka dostatečně, resp.  vůbec odpovězena, po nahlédnutí do odkazu na webové stránky MZV, kde byl k této záležitosti rovněž vznesen podobný dotaz, bylo uvedeno následující:

Otázka: Bylo poválečnému Německu vítěznými mocnostmi uloženo vyplatit ČSR nějaké válečné reparace? Pokud ano, v jaké výši?

Německu bylo na konferenci v Paříži v  prosinci 1945 uloženo vyplatit ČSR, jako signatářskému státu pařížské Dohody o reparacích od Německa, válečné reparace. Dohoda počítala s tím, že cituji: „Každá signatární vláda zadrží způsobem podle své volby německé nepřátelské majetky nalézající se na území podrobeném její pravomoci, nebo jimi bude disponovati tak, aby se nemohly znovu státi německým majetkem nebo nemohly upadnouti znovu pod německou kontrolu, a odečte tyto majetky od svého podílu na reparacích.“ Výše československých reparačních nároků činila 306 mld. Kčs, vyjádřeno v dobové měně. 

slide_3.jpg
Slide z prezentace Hermanova fondu. Na fotografii německý kancléř Helmut Kohl a premiér ČR Václav Klaus při podpisu Česko-německé deklarace.

Otázka: Byly reparace řádně Německem splaceny? Pokud ne tak sdělte prosím, proč? Prosím, uveďte jméno předsedy vlády, který reparace poraženému Německu odpustil, zrušil nebo podobným způsobem event. zabránil jejich vyplácení.

ČSR bylo ze strany Německa vyplaceno 230,1 mil. Kčs. Objektivní mezinárodně politické skutečnosti po 2. světové válce zabránily realizaci dalších plateb mj. proto, že ČSR a SRN spolu do r. 1973 neudržovaly diplomatické styky. V průběhu 90. let se pak ČR a SRN dohodly, že křivdy spáchané v minulosti na obou stranách náleží minulosti a že nebudou zatěžovat své do budoucna orientované vztahy politickými ani právními otázkami společné minulosti. Závazky obsažené v Česko-německé deklaraci přitom obě strany od té doby důsledně dodržují.

Domnívám se, resp. jsem o tom přesvědčen, že jak odpověď ministra Hermana, kterou ani za odpověď považovat nelze, spíše jen jako odkaz na webstránky MZV ČR, tak následující odpověď „anonyma“ z ministerstva zahraniční je naprosto nedostačující k tomu, aby jasně položená otázka byla plnohodnotným způsobem zodpovězena. Odpověď MZV ČR sice konstatuje, resp. zmiňuje Dohody o válečných reparacích od Německa, uzavřené v prosinci 1945, konstatuje také důvody, proč do jisté doby nebyly reparace vypláceny, aby bylo nakonec konstatováno, že ČR a SRN se dohodly, že křivdy spáchané v minulosti na obou stranách náleží minulosti a že nebudou zatěžovat své do budoucna orientované vztahy politickými, ani právními otázkami společné minulosti. A to jsou právě ty ošidné, resp. dostatečně neobjasněné a zdůvodněné okolnosti, které záležitosti reparací dávají podobu (úmyslného) tajemna.

    Dovolím si upozornit na výslovnou žádost tazatele který žádá, aby v případě, že nebyly reparace Německem řádně vyplaceny ( jakože také vypláceny nejsou), aby bylo v odpovědi také sděleno jméno předsedy vlády, který reparace poraženému Německu odpustil, zrušil nebo jiným způsobem zabránil (zamezil) jejich vyplácení. Jak je z odpovědi MZV ČR patrné, Německem sice byla vyplacena částka 230,1 mil. Kčs, ale to je zlomek částky československých reparačních nároků, které činily 306 mld. Kčs v dobové měně, ale další platby byly již pozastaveny. V odpovědi pro zdůvodnění pozastavení plateb válečných reparací, vycházejícího z údajného jednání ČR a SRN však není zřejmé, na základě jakých jednání mělo k dohodě dojít. V odpovědi není rovněž uvedeno, kdy a kde se měl toto jednání konat, kdo a na jaké úrovni se jednání účastnil, kdo dohodu podepsal, jaký je text dohody.

FER6586d4_140659_620386.jpg
Bohuslav Sobotka a Angela Merkel. Česká vláda převzala od té německé mnoho rad. Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám je jednou z nich.

     Rovněž velmi strohé a prosté konstatování o tom, že platby za válečné reparace Německa nebyly realizovány mj. proto, že ČSR a SRN do r. 1973 neudržovaly diplomatické styky  se jeví jako důvody zcela irelevantní. Neexistence oficiálních diplomatických styků nahrazovaly jiné mezinárodní formy vzájemných styků (takové styky jsou běžné i v případě nepřátelství či válečném stavu obou stran). Konference vítězných mocností v Paříži, jak z logiky věci tak významu a obsahu konference vyplývá a její mezinárodní právní sílu nemůže anulovat nějaká blíže nespecifikovaná (tím více podezřelá) dohoda i když se uskutečnila mezi oběma zainteresovanými stranami, tedy mezi ČR a SRN. Co hlavní, bylo by také dost nelogické a nepravděpodobné, ne-li trestuhodně nezodpovědné, kdyby Česká republika  jen pro predikované budoucí dobré sousedské vztahy mezi oběma státy, se vzdala nároku na částku v řádu několika set miliard, možná bilionů korun.

Pokud skutečně k takové dohodě došlo, je takové jednání nejen nezodpovědné, ale  i trestuhodné. Účastníci tohoto jednání, kteří k takovému závěru dospěli a takovou dohodu podepsali, by měli být neodkladně hnáni k trestní odpovědnosti. Nelze totiž ani vyloučit možnost, že tato dohoda byla realizována formou nekalého korupčního jednání, že tehdejší  polistopadově exponovaní účastníci jednání mohli být velmi výhodně uplaceni (o výši lépe ani nespekulovat). Působnost některých známých lidí v tu dobu v různých vrcholných funkcích tuto možnost jen potvrzuje a současně nevylučuje, že tohoto jednání, pokud skutečně proběhlo, se mohl zúčastnit i sám Václav Havel. Jeho neskrývaná vstřícnost k SRN, omluva SL a jiné akty řiťolezectví by takovému jednání a výsledné dohodě nasvědčovaly.

   Skutečnost, že MZV ČR se ve své odpovědi blíže nevyjádřila či nekonkretizovala zmíněné (jistě oficiální) mezistátní jednání, z něhož vyplynula „dohoda“ o tom, že křivdy spáchané v minulosti na obou stranách náleží minulosti a že nebudou zatěžovat své do budoucna orientované vztahy politickými, ani právními otázkami společné minulosti je krajně podezřelé a svým způsobem to potvrzuje uvedenou domněnku  či možnost účasti V. Havla na tomto jednání. Proto ta vyhýbavost  MZV ČR více o tomto jednání informovat. Občanovi, který se dotazoval na stav věci s platbami za válečné reparace bylo odpovězeno vyhýbavě, neúplně a ne zcela pravdivě a žádosti  o sdělení jména předsedy vlády, za jehož působení k jednání a dohodě došlo, nebylo (zřejmě záměrně) vůbec nic sděleno.

%25C5%25A0%25C5%25A0.jpg
Karel Schwarzenberg (Top09), Jaromír Štětina (Top09), Bernd Posselt (Sudetoněmecká strana) a Marek Ženíšek (Top09). Panoptikum všehoschopných?

    Skutečností také je, že MZV ČR o jednání ČR a SNR ve věci plateb válečných reparací a „dohodě“, ke které mělo dojít v devadesátých letech,  naši veřejnost neinformovala. Proto je žádoucí, aby MZV ČR neodkladně a pravdivě sdělilo všechny skutečnosti, týkající se mezistátního jednání ČR a SNR mj.  i  ve věci plateb válečných reparací, resp. pozastavení plateb, ke kterému došlo na základě zmíněného jednání obou stran. To zn. sdělit kdy a kde k jednání došlo, kdo byl (jmenovitě) jednání účasten, kdo dohodu podepsal   a aby byl sdělen plný text zmíněné dohody!

Jiří  B a ť a , 6. ledna 2017

============================

Addendum šéfredaktora:

Česko-německou deklaraci v roce 1997 podepsali premiér Václav Klaus a ministr zahraničí Josef Zieleniec [2]. Technicky vzato je tedy za nevyplacení reparací zodpovědná poslední Klausova vláda. Václav Havel v celé věci ovšem hrál důležitou životní roli, protože to byl právě on, kdo vyzval ke smiřování s Německem už na počátku 90. let. První krok pro zahlazení reparací Německa a tím i jeho povinnosti platit lze u Havla vysledovat už v roce 1989, kdy poslal německému prezidentu Weizsackerovi usmiřovací dopis jménem českého lidu. Kdo mu k tomu dal mandát? V roce 1995 potom Havel uvedl  následující:

“Vztah k Německu a k Němcům je pro nás čímsi víc než jen jedním z mnoha témat naší diplomacie. Je to součást našeho osudu, ba přímo naší identity. Německo je naše inspirace i naše bolest; zdroj pochopitelných traumat i mnoha předsudků a bludů, jakož i měřítek, k nimž se vztahujeme; někdo vnímá Německo jako naši hlavní naději, jiný jako naše hlavní nebezpečí. Lze říct, že postojem k Německu a k Němcům se Češi nejen politicky, ale i filozoficky definují a že typem tohoto postoje vymezují nejen svůj vztah k vlastní historii, ale také sám typ svého národního i státního sebepochopení.”

Z Projevu “Češi a Němci na cestě k dobrému sousedství”, Praha 17. února 1995) [3]

BildHavelKohl.jpg
Václav Havel udělil Helmutu Kohlovi v roce 1999 Řád Bílého lva.

Je nutné zdůraznit, že Václav Havel a Václav Klaus sledovali podpisem deklarace dva naprosto rozdílné cíle. Václav Havel plnil servilní úlohu zahlazení německých reparací v ČR, zatímco Václav Klaus se Zieleniecem v deklaraci spatřovali otevření bran pro český průmysl na německé trhy, ovšem právě za tu cenu tlusté čáry za minulostí, čímž se ČR vzdala nároků na obrovské reparace. Klausově vládě k tomu nikdo mandát nedal, občané tedy určitě ne. Je skandální, když Německo se takto vyvléklo z reparací a teď by ještě po ČR chtělo, aby začalo na základě kvót přijímat muslimské uprchlíky, které do Evropy pozvala německá kancléřka. Alarmující je i skutečnost, že Německo ve zmíněné deklaraci odmítlo zrušit platnost Mnichovské dohody z roku 1938, kterým došlo k odtržení Sudet od Československa, zatímco Francie a Itálie již tak učinily a platnost dohody zrušily.

Čistě teoreticky tak Berlín stále považuje zmíněnou Mnichovskou dohodu za platnou a Sudety považuje za integrální součást Německa. Garantem nového uspořádání Evropy po II. sv. válce jsou vítězné mocnosti. Jenže s narůstajícím vlivem Německa v EU, s oslabením role USA v Evropě a stejně tak se slabou rolí Ruska v Evropě může hrozit, že otázka územních požadavků může v budoucnu opět zaznít a opěrným bodem pro takový požadavek bude nejen Mnichovská dohoda, ale také Lisabonská smlouva. Loutková administrativa Sobotkovy vlády, která převzala z německého modelu věrnou kopii cenzorského úřadu a vzniklo tak Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám (CTHH), dává tušit zcela děsivý rozměr souvislostí v česko-německých vztazích.

Addendum -VK-

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Kazatel
Návštěvník
Kazatel

Aeronet je USA nebo demokrativni ci cenzura taky a už nejak media mlči o Aeronatu ten jede sputnik asi byl Aeronet odhalen
reCAPTCHA je bezplatná služba, která pomáhá s digitalizací tištěných médií jako jsou knihy nebo časopisy. ReCAPTCHA systém byl vyvinut na Carnegie Mellon univerzitě v USA, která používá jako základ CAPTCHA systém. reCAPTCHA aktuálně pomáhá s digitalizací archívu New York Times. Dvacet let archivu New York Times již bylo zdigitalizováno a zbývajících 110 let má být zdigitalizováno pomocí reCAPTCHA do roku 2010.

styx
Návštěvník
styx

este aby cele CR nebolo pripojene k Bavorsku.

honza
Návštěvník
honza

ti udavačští a šmírovací šmejdi nezvládnou nic s tím, když budeme pokojně číst a sdílet informace.a nevyjadřovat se…..
až přijde den “D” ….určtě řada z nich stihne převléknout kabát,ale bude také hodně těch,kteří to nestihnou.

Na všechny vlastizrádce z CTHH se dostane
Návštěvník
Na všechny vlastizrádce z CTHH se dostane

comment image

bezmocná
Návštěvník
bezmocná

Zcela chápu výšeuvedenou avizovanou potřebu potrestat vlastizrádce z CTHH.
Ale právě kvůli těmto obrázkům hrozí, že se OČTŘ začnou zajímat o identitu diskutujících – z důvodu podezření naplnění skutkové podstaty nebezpečného vyhrožování, ustanovení Trestního zákona, konkrétně:
§ 353Nebezpečné vyhrožování

(1) Kdo jinému vyhrožuje usmrcením, těžkou újmou na zdraví nebo jinou těžkou újmou takovým způsobem, že to může vzbudit důvodnou obavu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

a) jako člen organizované skupiny

atd.

Myslím, že na toto se čeká, až se z této stránky stane navíc EXTREMISTICKÝ web, který bude potřeba zničit, umlčet, zavřít – o tento argument navíc. Je navíc zcela klidně možné, že to může dělat někdo propojený s CTHH (volavka, agent, provokatér z řad policie či z řad těch, jejichž jména nesmíme vyslovovat).
JE TO GENILÁNÍ ZPŮSOB, JAK SE DOSTAT NA IDENTITU DISKUTUJÍCÍCH, kteří se skvěle, díky článku admina zabezpečili.

Prosím všechny, nenechte se vyprovokovat… A nelajkujte tyto a podobné příspěvky… (Myslet si ovšem můžete, co chcete…) Bylo by lepší, aby byly mazány…

Byla by škoda, kdyby se to zvrhlo… nedávejme záminku… prosím…

Paroubek
Návštěvník
Paroubek

Je jedno, jestli jste se zabezpečila dle návodu přes VPN, nebo jedete přímo, Vaši IP ti trapní neumětelští šmíráčtí blbečci z CTHH již jen tak neodhalí, ani když budete klikat na obrázky s klasickou koncovkou .jpg a odkazy, protože admin včera odpoledne zapnul anonymizér href.li (byla chyba ho vůbec vypínat) a lajkováním příspěvků se nedá zvenčí zjistit vůbec nic, nebuďte zbytečně paranoidní. Osobně si myslím, že pouze obrázek smyčky nenaplňuje skutkovou podstatu trestného činu podle uvedených paragrafů, ale pro mazání podobných příspěvků jsem taky a nepovažuji to za cenzuru, takže admine?

Zatím se mi nepodařilo najít původní příspěvek s tímto již znefunkčeným hxxp://www.m*v.cz/public/54/8c/42/661664_636396_m*v_cz.png podvrženým odkazem .png od Ministerstva Vnitra ČR, takže já z pokusu o infiltraci mezi diskutéry podezírám nedávno odnikud se vynořivší nick Akismet (takhle nenápaditý nick podle názvu PC programu si může dát opravdu jen blbý fízl), který ho sem včera vložil jako funkční odkaz. Prý že se mu to najednou ukázalo při psaní příspěvku. To určitě ty ksindle, chováš se podezřele od začátku a měl bys být okamžitě zabanován, protože podle mě jsi ty policejní provokatér, který sem poslední dny hojně vkládá převážně odkazy a moc toho nanamluví-nenapíše. Ať se k tomu vážený-á pan-paní Akismet co nejdřív vyjádří nejlépe psanou formou, ne odkazem a potom adminovi navrhuji jej trvale zabanovat.

Jestli se CTHH za peníze z našich vlastních daní zmůže akorát na pronásledovní diskutéru pomocí dnes již zastaralých sledovacích exploitů a potlačování našeho nedoknutelného ústavního práva:

“Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu”. (Listina základních práv a svobod České republiky)

Je to projev čistého zoufalství a agonie bestie před chcípnutím.

bezmocná
Návštěvník
bezmocná

(Píši podruhé, poprvé mi to nejspíše zmizelo):
K fotu smyčky: zcela chápu oprávněnou a avizovanou potřebu odstavit vlastizrádce z CTHH.

Ovšem, klikání na SOUHLAS, stejně tak zveřejňovaní takovýchto a podobných fotek či vyjadřování bude ZÁMINKOU pro OČTŘ, aby se dostali a ODHALILI IDENTITU diskutujících, z důvodu podezření naplnění skutkové podstaty nebezpečného vyhrožování, dle ustanovení Trestního zákona, konkrétně § 353 Nebezpečné vyhrožování
(1) Kdo jinému vyhrožuje usmrcením, těžkou újmou na zdraví nebo jinou těžkou újmou takovým způsobem, že to může vzbudit důvodnou obavu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) jako člen organizované skupiny
atd.

Prosím, nedávejte záminku. Je to geniální tah, který odhalí identitu těch, kteří se, díky skvělému článku admina, zabezpečili.

Je docela možné, že toto je PROVOKACE z řad CTHH, nebo těch, jejichž jména nesmíme vyslovovat (volavka, nasazený agent, placený provokatér, troll, apod.).

NA TOTO (exktremismus) SE ČEKÁ: A BUDE TO ZÁMINKA navíc (extrémizmus), ABY TENTO WEB ZAVŘELI, UMLČELI, ZRUŠILI… (a taktéž na to, aby popotahovali diskutující, kteří na tuto provokaci skočili – s účelem, aby dostali flastr, STRACH PŘISPÍVAT.)

PROSÍM, NEREAGUJTE, v zájmu zachování vysoké úrovně či existence tohoto webu.

Admine, doporučuji mazat jakékoli takovéto pastě (vizuální či slovní)…

Máša
Návštěvník
Máša

Pani bezmocna: nechci Vam brat vase nadeje, ze se da uniknout identifikaci pisatelu, ale zamyslete se nad timto: Jestlize uz funguje ” legalnim” zpusobem kontrola, to znamena, ze maji uz davno zpusob, jak lidi identifikovat a ne ze teprve budou pracovat na tom, jak je odhalit.

Ja si dovolim tvrdit, ze neexistuje zadny zpusob, jak se ochranit pred kontrolou! Zadny.
Pripomenu TOR, ktery dokazal menit IP adresy. Je k nicemu. Mate email? Vsechno, co pres nej napisete uz leta se archivuje a maji identifikaci lidi davno.

Cele tohle divadlo je cilene zastrasovani lidi a mohu Vas ujistit, ze nemaji sanci vsechny pozavirat. Proto naopak. at pise co nejvice lidi a pravdu naostro, protoze ani 100 tisic zalob napsat nezvladne to tupe podministerstvo, natoz tak ty lidi pozavirat.

A jeste Vam reknu jeden paradox: Veznice budou zakratko bezpecnym utocistem a na jednoho vezne jde ze statniho rozpocut pres 20 tisic mesicne. Kazdy uvezneny predstavuje pro stat naklad a ztratu dani a utrat, ktere na ” svobode” plati.

Takze jestlize vim, ze chteji pomoci strachu minimalizovat pocet lidi, co se brani, aby jich zustalo co nejmene a ty pochytali, tak je potreba naopak ten strach neprijmout a zvysit pocet tech, co v nich budou krmit ten jejich strach, ze skutecne tou palici po palici dostanou. Rozumite mi?

A pokud mate strach, tak jedina cesta je vubec nikde nic ani nepsat, ani nerikat, jednim slovem mlcet. Ovsem pred najezdy jimi pozvanych vrahu Vas to neochrani.

bezmocná
Návštěvník
bezmocná

Paní Mášo, souhlasím s tím, co říkáte. Strach mám z jiného důvodu, ale ne lidí z MV ani obrany. Na seznamu těch hlídačů “demokracie” jsem už dlouho – měla jsem tam spis několik cm tlustý jit v r. 2006. A to jsem ještě neměla aktivity, které ten spis určitě nabobtnaly desetinásobně a přidělali vrásky mnoha oficírům :-)…

Spíše mi šlo o to, nepodléhat extrémistickým náladám, které jsem někdo pašuje, prosazuje, nadhazuje.

Nesouhlas projevit máme (musíme), ale nikoli extrémně… Jenom tolik jsem tím chtěla říci…

Jewrej
Návštěvník
Jewrej

Che che che che che che..

Jewrej
Návštěvník
Jewrej

comment image

bezmocná
Návštěvník
bezmocná

Skvělý článek. Možná ještě dodat, že nás garnitura nepřipravila pouze o reparace, ale i O ZLATÝ POKLAD, ZLATO, které patřilo výhradně českému národu…
Namátkou:
https://www.jasminka.cz/kniha/stanislav-motl-kam-zmizel-zlaty-poklad-republiky.html

Jiří Fencl
Návštěvník
Jiří Fencl
Máša
Návštěvník
Máša

Na co lidi utahl zid a lhar Havel:
Projev Václava Havla 89
Připravujeme koncept důkladné ekonomické reformy, která nepřinese sociální stresy, nezaměstnanost, inflaci a jiné problémy, jak se někteří z vás obávají.

Svádět všechno na předchozí vládce nemůžeme nejen proto, že by to neodpovídalo pravdě, ale i proto, že by to mohlo oslabit naši povinnost samostatně, svobodně, rozumně a rychle jednat…

Všichni chceme republiku, která bude starostlivě pečovat o to, aby zmizely všechny ponižující přehrady mezi různými společenskými vrstvami, republiku, v níž se nebudeme dělit na otroky a pány.

Toužím po takové republice více než kdo jiný.

Náš stát by už nikdy neměl být přívažkem či chudým příbuzným kohokoliv jiného. Musíme sice od jiných mnoho brát a mnohému se učit, ale musíme to po dlouhé době dělat zase jako jejich rovnoprávní partneři, kteří mají také co nabídnout. Jsou lidé, kteří kalí vodu a panikaří, že se bude zdražovat. Dávejte si na ně pozor!

Ptáte se s údivem, jestli bude inflace, jestli bude zdražování? Mnohokrát a jasně tato vláda řekla ve svém programovém prohlášení, včetně dalších dokumentů a ministři na tiskových konferencích, že jejich úsilím je, aby přechod od neekonomiky k ekonomice byl pokojný, bez sociálních aspektů, bez návaznosti nezaměstnanosti, bez jakýchkoliv sociálních krizí nebo podobně.

Jestli se sem tam pohne cena cigaret nebo něčeho, to v téhle chvíli nevím, zatím je snaha, aby se nehýbalo nic, alespoň v nejbližších měsících.

Žádné gigantické zdražování nebo dokonce nezaměstnanost, jak to panikáři systematicky šíří, nic takového nepřipravujeme.

Již nikdy do žádného paktu nepůjdeme. Podle mého mínění nesmí náš stát šetřit na investicích do školství a kultury…

Také náš mnohokrát deklarovaný úmysl provést reformu tak, aby nevedla k velkým otřesům, velké inflaci, nebo dokonce ke ztrátě základních sociálních jistot, musí naši ekonomové přijmout prostě jako úkol, který jim byl zadán.
Zde neplatí žádné NEJDE TO.

Komunisté vás budou strašit nezaměstnaností, není to pravda, ničeho se nebojte.

Dvacet let tvrdila oficiální propaganda, že jsem nepřítelem socialismu, že chci v naší zemi obnovit kapitalismus, že jsem ve službách imperialismu, od něhož přijímám tučné výslužky, že chci být majitelem různých podniků… Byly to všechno lži, jak se záhy přesvědčíte, protože tu brzy začnou vycházet knihy, z nichž bude zřejmé, kdo jsem a co si myslím.

Slibuji vám, že funkci prezidenta vezmu na jedno funkční období, ale pak bych se chtěl věnovat práci dramatika. Také vám slibuji na svou čest, pokud se za mého volebního období nezlepší životní úroveň v ČSFR, sám odstoupím z funkce.

V budoucnu se podle mého mínění musí prezidentský úřad vymezit. Prezident nemůže mít tak velké pravomoci, jaké má dnes. Pro mě není rozhodující, s jakým slovem jsou sociální jistoty spojovány, ale to, jaké jsou. Já si představuji, že by měly být daleko větší, než jaké poskytovalo to, co mnozí nazývají socialismem. Možná se ptáte, o jaké republice sním.

Odpovím vám: O republice lidské, která slouží člověku, a proto mám naději, že i člověk poslouží jí.

Za svůj třetí úkol považuji podporu všeho, co povede k lepšímu postavení dětí, starých lidí, žen, nemocných, těžce pracujících, příslušníků národních menšin a vůbec občanů kteří jsou na tom z jakýchkoliv důvodů hůře než ostatní.

Žádné lepší potraviny či nemocnice nesmí být výsadou mocných, ale musí být nabídnuty těm, kteří je nejvíce potřebují.

Václav Havel
Návštěvník
Václav Havel

Ano, byl jsem prase a hovado.

Olga Havlova
Návštěvník
Olga Havlova

Nebyl jsi hovado. Byl jsi, rekneme , hloupy. A ke konci kariery take dost nemocny, ne zly. Nemel jsi jit do politiky, nehodil ses na to. Kdyz jsi odchazel z funkce, ve ktere jsi nikdy nemel byt, videla jsem te nejstastnejsiho za celou dobu tveho politickeho trapeni. Doprejme mrtvym klid.

Máša
Návštěvník
Máša

Mate v tom gulas. Kdyz je nekdo hloupy, tak je hloupy i na to, aby byl skodny. A jakmile nedela nic jineho nez ze skodi, tak naopak hloupy neni!

Pamatujete, jak Cibulka rekl Havlovi verejne: Vasku, ty jsi hovado, ty jsi prase?

On ho znal, ne Vy. Pokud znate osobne nejakeho alkoholika, tj. takoveho, co pije denne, tak jste si urcite vsimla, ze to jsou lide bez zodpovednosti. A kecalove, protoze alkohol stimuluje fantazii. Proto rikam, ze politik chlastat nesmi a kdo voli alkoholika do vysokych funkci, je hloupy. A rika si o to, aby byl ohlupovan.

Josef
Návštěvník
Josef

Aproto v žádném případě nevolit trola KALOUSKA.

Ondřej
Návštěvník
Ondřej

Málo současné statistiky:
Imigrace do EU: rekordní počty v Itálii
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=25018

Stara mama
Návštěvník
Stara mama

No, domnivam se, ze to byl podvod na lidech. Vaclav Havel byl podle me “uzitecny blbec”, ne hovado. Na republice se podle me tehdy vic podepsali jini, napr. Vaclav Klaus se svoji partou ODS. Pravda bouzel je, ze Havel vsechny tehdejsi zakony “neviditelne ruky trhu” podepsal.

sibolet
Návštěvník
sibolet
Carlos IV
Návštěvník
Carlos IV

Maso vsimla ses ze ani komunisti pred ’89 NIKDY nezverejnili ze Havel byl Zid.
A to ani dokonce v onom proslulem clanku “Kdo je V.H.” zverejnenem V Rudem Pravu (asi i jinde – jinak je dostupny na netu, samozrejme – mam dobre osetreny origos 🙂 ) Dalsi potvrzeni pro mne ze vedeli dobre jak vse pujde po sametu – verdad Maso?

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Pane Baťo, velký dík za Váš obzory rozšiřující článek! 🙂

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Pane VK, Váš odkaz (2) mi dává toto:
Stránka http://www.mzv.cz nefunguje
Web http://www.mzv.cz neodeslal žádná data.
Chci se tedy zeptat, případně i p. Bati, i dalších, jestli ty naše nároky, které pan Baťa uvádí, jsou platné, či ne. A pokud ne, jakým dokumentem k tomu zneplatnění došlo.

A pokud jsou v platnosti, není náhodou povinností vlády mít státní účty v pořádku, zvláště pokud je pohledávka z naší strany vůči zahraničí? A v čí kompetenci v takovém případě tato agenda je?
MinFin? MinZV? Vláda?

Paroubek
Návštěvník
Paroubek

Spíš rovnou smažte a znova nainstalujte celý disk, nebo rovnou vyhoďte celý počítač. Asi se Vám do něj nabouralo CTHH nebo jiný státní ksindl.

Vladimir
Návštěvník
Vladimir

Nic nemažte a nechte celej počítač prohlídnout důvěryhodným odborníkem z IT oboru a pokud se najdou důkazy šmírování vedoucí na některej ministerskej úřad (tipuju na soukromou iniciativní akci kolaborantskýho zmrdečka v rámci pracovní doby na pracovním počítači, kterej to se zastaralýma šmírovacíma exploitama moc neumí-MV je nakoupilo před lety za desítky milionů od italský hackerský firmy, která byla sama hacknutá a takhle se to dostalo ven, byl to tehdá docela skandál) a máte možnost právního zastupování, zažaloval bych ty vykurvence o pořádnej balík, omluvu a celou věc pořádně medializoval. Todle je hodně přes čáru demokracie. Leda že by to měli povolený soudem, o čemž silně pochybuju.

Paroubek
Návštěvník
Paroubek

Paní, raději úplmě odpojte počítač od internetu a musíte minimálně smazat, přeformátovat a znovu nainstalovat disk. Nedávno jste tady někde uvedla svůj email, takže pravděpodobně někdo, kdo to tady sleduje za peníze z Vašich vlastních daní, Váš počítač infikoval spywarem a sleduje trochu amatérským způsobem. Založte si nový email, např. na ruském, nebo swiss serveru a starý vymažte-zrušte-nepoužívejte, je profláknutý a nový nikdy-nikde veřejně nesdílejte. Nejlepší by bylo rovnou nahradit celý počítač za jiný s W7 upravenou proti šmírování, nebo Linuxem a možná i jiný poskytovatel internetu. To musíte posoudit podle informací o Vás, které útočník mohl získat z oné emailové schránky a taky jestli Vám to vůbec vadí, že jste se stala obětí státního šmírování.

Vladimir
Návštěvník
Vladimir

Nic nemažte a nechte celej počítač prohlídnout důvěryhodným odborníkem z IT oboru a pokud se najdou důkazy šmírování vedoucí na některej ministerskej úřad (tipuju na soukromou iniciativní akci kolaboranta v rámci pracovní doby na pracovním počítači, kterej to se zastaralýma šmírovacíma exploitama moc neumí-MV je nakoupilo před lety za desítky milionů od italský hackerský firmy, která byla sama hacknutá a takhle se to dostalo ven, byl to tehdá docela skandál) a máte možnost právního zastupování, zažaloval bych ty vyjebanovykurvence o pořádnej balík, omluvu a celou věc pořádně medializoval. Todle je hodně přes čáru demokracie. Leda že by to měli povolený soudem, o čemž silně pochybuju.

kaktus
Návštěvník
kaktus

https://www.eset.com/cz/online-scanner/
Trvá to i několik hodin, no vyzametá pořádně.

Fox
Návštěvník
Fox
Pan K
Návštěvník
Pan K

Hajkuv Protiproud v tuto chvili nejak technicky kulha. Snad bude dobrej. Tesim se na vysvetleni a preju si, aby to nebyla akce Chovancovych voajeru.

Akismet
Návštěvník
Akismet

Pravda,Protiproud nefachčí.

Akismet
Návštěvník
Akismet

Už funguje.

Akizmdr
Návštěvník
Akizmdr

Ale ty jsi dofungoval fízlovský zmdre.