Otázky a odpovědi V.V.Pjakina ze dne 7.3.2015. POZOR – dokument s Putinem...

Otázky a odpovědi V.V.Pjakina ze dne 7.3.2015. POZOR – dokument s Putinem “Světový řád” s českými titulky! AKTUALIZACE!

Obsah:

00:40 – Eskalace situace na Ukrajině, válka naplánována na květen

14:40 – Antiukrajinský týden “západních přátel” Ukrajiny

16:47 – Prohlášení Junckera “Ukrajina se ještě 25 let nemůže stát členem EU a NATO”

17:56 – Ukrajinská Malvína

18:48 – Zadržení ukrajinských turistů na francouzském letišti

23:15 -“Souboj mezi Žirinovským a Starikovem na téma Stalin” – o televizním pořadu Solovjeva

32:35 – Stále více pořadů na téma Stalin, znamená to, že pravda vítězí?

35:16 – Příměří v Sýrii

55:54 – Dílo “Sad roste sám?” – GP, budování nové Atlantidy, biblická kultura

Zdroj a poděkování za české titulky Irena Aneri

DODATEK:

Nově Irena Aneri vytvořila české titulky k videu “Světový řád” podle Putina. Video je k vidění na stránkách, ke kterým Irena Aneri na youtube u nového V.V.Pjakina uvádí, cituji:

Opět je zmiňována práce Sad roste sám, která je k dispozici přeložená zde:
http://leva-net.webnode.cz/products/s…

Dále upozorňuji, je přeložen Světový řád s Putinem od Solovjova, který nebylo možné dát na youtube, protože podobná videa blokují: https://vk.com/video351663392_456239019

Zároveň jsou na stejném místě umístěna všechna videa, která mi dosud zablokovali, kromě Prezidenta, který je stále na uložto:
https://vk.com/video351663392_456239018
https://vk.com/video351663392_456239020
https://vk.com/video351663392_456239021
https://vk.com/video351663392_456239022

Ireně Aneri ještě jednou velké poděkování!

Vložila: -Pozorovatelka- 11.3.2016

Aktualizace

Dokument “Světový řád” i zde : http://ulozto.cz/xskT7ucu/svetovy-rad-dokumentarni-film-vladimira-solovjova-titulky-cz-avi

-Pozorovatelka- 12.3.2016

Nová aktualizace:

Dokument “Světový řád” bez nutnosti registrace či stahování z “ulož to”  – přímo ke shlédnutí zde

https://www.facebook.com/vlasteneckenoviny/videos/1024542627605833/

Poděkování Vlasteneckým novinám.

 

-Pozorovatelka- 12.3.2016, 15:20 h

 

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
elko
Návštěvník
elko

zajímavé, opět zmínka o odsunu Němců z Československa a o Benešovi. Jako kdyby měl pan Pjakin zpětnou vazbu na negativní reakci Čechů na odsun Němců z minulého dílu a odpověděl skrytě na to svým způsobem…..
Potřebujeme nutně svou ideu, svůj pohled na svět, upínat se k jedné či druhé velmoci nám nikdy neprospívalo

IDDQD + IDKFA
Návštěvník
IDDQD + IDKFA

12:15 – “když nebudeme klást odpor k Pupinovské agresi, bude válka” prohlásil bývalý ambasador ČR.
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/214452801240013/

Válka bude! Prohlásil V: Žirinovský.
https://www.youtube.com/watch?v=xNELy2tj4So

Ladič
Návštěvník
Ladič

Světový řád – Dokumentární fil Vladimira Solovjova – Titulky I…
https://www.facebook.com/vlasteneckenoviny/videos/1024542627605833/

Kazatel-mt24
Návštěvník
Kazatel-mt24

(((Činte Pokání všichni nebo ten kdo se neobrati zemře!!!Tak je psáno!!!)))
Matouš-24 pokračováni!!!
Když pak uvidíte ‚znesvěcující ohavnost‘, o níž je řeč u proroka Daniela, jak stojí na místě svatém – kdo čteš, rozuměj –
tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor;
kdo je na střeše, ať nesestupuje, aby si něco vzal z domu;
a kdo je na poli, ať se nevrací, aby si vzal plášť.
Běda těhotným a kojícím v oněch dnech!
Modlete se, abyste se nemuseli dát na útěk v zimě nebo v sobotu.
Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška a nikdy již nebude.
A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk; ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny.
Tehdy, řekne-li vám někdo: ‚Hle, tu je Mesiáš nebo tam,‘ nevěřte!
Neboť vyvstanou lživí mesiášové a lživí proroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné.
Hle, řekl jsem vám to předem.
Když vám řeknou: ‚Hle, je na poušti,‘ nevycházejte! ‚Hle, v tajných úkrytech,‘ nevěřte tomu!
Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod Syna člověka.
Kde je mrtvola, slétnou se i supi.
Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvějí.
Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou.
On vyšle své anděly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř úhlů světa, od jedněch konců nebe ke druhým.
Od fíkovníku si vezměte poučení: Když už jeho větev raší a vyráží listí, víte, že je léto blízko.
Tak i vy, až toto všecko uvidíte, vězte, že ten čas je blízko, přede dveřmi.
Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všechno stane.
Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.
O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám.
Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noeho:
Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do korábu,
a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky – takový bude i příchod Syna člověka.
Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán.
Dvě budou mlít obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána.
Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde.

tana
Návštěvník
tana

Bohužel čím dál tím víc mi názory pana Pjakina připomínají “ukřivděnost” Ruských intelektuálů 19. st. a neschopnost neideologické analýzy ruské společnosti 19-20.st..
Stalin rozhodně nebyl intelektuál, mnohé intelektuály zahnal do gulagu, kde nebyly podmínky pro zakládání rodin – tím “vyřadil z chovu” část, i do té doby v ruské společnosti málo zastoupené inteligence. Tím se jeho politika od Čínské politiky jednoho dítěte lišila.
Co se týče významu RPC, její význam je nepopiratelný pro tradiční, pro nás orientální, regiony, ale neumím si představit rovnocennou spolupráci s protestanty.
V současné době se Rusku podařilo vychovat novou inteligenci a výsledky na mezinárodním poli se dostavují, kdyby Stalin část inteligence “nevyřadil z chovu” mohly výsledky přijít dříve a méně bolestivě.
Co se týče politiky EU nás čeká napínavé období, nepopiratelný růst vlivu stran jako AfD, Slovenské předsednictví i vycházející na povrch situace např. v Dánsku, kdy byli Dánští občané pravomocně odsouzeni k 3000 EUR pokutě za převoz vetřelců do Švédska.

Kazatel-mt24
Návštěvník
Kazatel-mt24

((Valka v Květnu))
Matouš 24!!!!!
Když Ježíš vyšel z chrámu a odcházel odtud, přistoupili k němu učedníci a ukazovali mu na chrámové stavby.
On však jim řekl: „Vidíte toto všechno? Amen, pravím vám, že tu nezůstane kámen na kameni, všecko bude rozmetáno.“
Když seděl na Olivové hoře a byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli: „Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku!“
Ježíš jim odpověděl: „Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl.
Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat ‚já jsem Mesiáš ‘ a svedou mnohé.
Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude konec.
Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.
Ale to vše bude teprve začátek bolestí.
Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.
A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;
povstanou lživí proroci a mnohé svedou,
a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.
Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec.

karpi
Návštěvník
karpi

Bohužel, ty filmy na vk jsou, pokud jsem něco nepřehlédl, pouze pro registrované…
Na yt film normálně je, ale bez titulků…
Nebyly by k dispozici někde pouze titulky, prosím?

Hox
Návštěvník
Hox
karpi
Návštěvník
karpi

Ireně ještě jednou díky za titulky.
Vám díky za odkaz, rovnou jsem Vás tam (snad) trochu podpořil v diskuzi..

lenka
Návštěvník
lenka

Setkání papeže s Kirilem dostává tak smysl. Ale zatím nevím, jestli se na ty změny těšit nebo se bát a co všechno nás čeká. Zajímalo by mě, co na tu vůdčí roli RPC říkají ostatní v pravosl. církvi a co na to na Athosu. Dle proroctví mají Rusové přijít na pomoc Řekům a má být sveden boj o Bospor, také o Krym a válka se nemá vyhnout ani Evropě. Před pár lety to znělo nepravděpodobně a dnes…