Operace Golgota: Demontáž SSSR nebyla cestou likvidace socialismu, ale jeho posílení a...

Operace Golgota: Demontáž SSSR nebyla cestou likvidace socialismu, ale jeho posílení a znovuzrození skrze utrpení, chaos a proces poznání pravdy o kapitalismu!

Operace Golgota: Demontáž SSSR nebyla cestou likvidace socialismu, ale jeho posílení a znovuzrození skrze utrpení, chaos a proces poznání pravdy o kapitalismu!

Upozornění – Tento článek nevyjadřuje názor redakce a je soukromou úvahou autora tohoto textu, pana Igora Zemánka. Redakce doplnila text o ilustrační obrázky a zasáhli jsme do textu ohledně upřesnění názvu “ZEITGEIST” a do úvodního podnadpisu. Náš názor v redakci je takový, že Vladimir Putin je vystaven mnoha tlakům ve svém okolí (v pátek 15. ledna od 19:00 na Svobodném rádiu o tom bude hovořit podrobněji náš šéfredaktor), ale nesouhlasíme s názorem, že by prosazoval zapomenutí na Boha. Vladimir Putin reinkarnoval v Rusku úlohu Pravoslavné církve a jeho moc se opírá, mj. i o mohutnou podporu ruských věřících.

-Administrator-

Operace Golgota, Bible, Andropov a Vladimir Putin

Vážený čtenář promine, ale dovoluji si předložit určitou úvahu o budoucím  možném vývoji, nebezpečích, které si možná neuvědomujeme, protože kouřová clona je tak hustá, že vlastně nevidíme, o co se tu hraje. Má analýza vychází z poznání, které jsem načerpal díky studiu Bible, kterou považuji za nejlepší zbraň, kompas, pro dnešní dobu, abychom byli plně vyzbrojeni, pro každé dobré dílo.

Původní záměr dalšího článku byl totiž takový, shromáždit všechny možné důkazy dnešní archeologie, aby čtenáři pochopili, že Bible byla sepsána pod inspirací Zdroje života. To, že došlo k jejímu zneužití a překrucování, není vina autora, ale skutečného GP, aby nás zavedl na scestí, abychom nepochopili. Rozhodl jsem se předložit lepší důkaz skutečné inspirace a nadčasovosti než je rýpání se v hlíně. Bible je totiž živou knihou, proto je její obsah i dnes velmi aktuální. Ukazuje nám totiž, co se brzy stane. Bude tedy velice záležet na každém z nás, na čí straně budeme v den skutečného rozhodnutí.

Patříte-li k nekritickým obdivovatelům Vladímíra Putina, neměli byste v čtení pokračovat!

V roce 1983 Jurij Andropov, šéf tehdejší KGB, spolu s se svými nejbližšími spolupracovníky, vypracovali tajnou akci, dali ji jméno „Golgota“ [1]. Jejím cílem bylo přesvědčit obyvatele tehdejšího Sovětského svazu, že myšlenka socialismu a následně komunistické společnosti, je tou jedinou správnou cestou pro celé lidstvo. Celá akce, její průběh, byla naplánována na 30 let.

andropov_jurij_vladimirovich_1.jpg
Gen. tajemník ÚV KSSS a předseda prezídia Nejvyššího sovětu Jurij Vladimirovič Andropov

V první etapě mělo dojít k usmrcení socialismu, uvrhnout veškeré socialistické obyvatelstvo do víru toho nejtvrdšího kapitalismu 19. století. Lidé zdejšího regionu byli totiž tak okouzleni plnými výlohami západních zemí, stylem života, který byl založen jen a jen na uspokojování tělesných potřeb, že si nebyli ochotni vážit hodnot, které jim socialismus poskytoval.

Druhou fází mělo být poskytnutí určitého světla a přeformátování myšlení, aby lidé začali opět toužit po sociální rovnosti, kdy zavedení socialismu s lidskou tváří již nemělo proběhnout formou revoluce, ale uvědoměním si, že každý člověk má právo na určitý standart.

Třetí fází měla býti obnova socialistické společnosti, její vzkříšení. Proto název Golgota. Mnozí čtenáři dnes asi netuší co se na Golgotě stalo. V roce 33 n.l. byl na tomto místě popraven Ježíš Kristus, ten byl během třetího dne vzkříšen k životu.

Součástí KGB byl institut vzdělávání, kde byla přednášena koncepce řízení sociálních super systémů, které připravoval vnitřní prediktor SSSR, aby vychoval potřebné kádry k realizaci své koncepce. Krom Michaila Gorbačova, hrobníka socialismu, byl členem KGB také tehdy mladý muž, Vladimír Putin, za jehož vlády bude socialismus opět vzkříšen. Zde [2] si prosím pořádně všimněte co pan Pjakin říká od 51:13 až dokonce.

Abychom správně chápali souvislosti s biblickým proroctvím, musíme si jedno z nich připomenout. Ve Zjevení 16. kapitole 12 a 14 verši čteme: A šestý vylil svou misku na velkou řeku Eufrat, a její voda vyschla, aby byla připravena cesta králům od východu slunce. A viděl jsem tři  nečisté výroky, které vypadaly jako žáby, vycházet z tlamy  draka a z tlamy divokého zvířete a z úst falešného proroka. Jsou to ve skutečnosti výroky inspirované démony a provádějí  znamení a vycházejí ke králům celé obydlené země, aby je shromáždili k válce velikého dne Boha Všemohoucího.

Než přistoupím k výkladu, musím objasnit význam Božího království. Po celou dobu své služby, Ježíš Kristus stále hovořil o Božím království, jenž má zajistit lidstvu možnost vrátit se k Bohu a získat zpět ztracenou dokonalost. Pokřivená vysvětlení lidem říkají, že je toto Království umístěno do srdce člověka a podobné bláboly.

Království bylo až do dnešního dne vždy určitým vládním systémem, kde výkoná moc je vložena do rukou vlády, která je zaštítěna svým králem (královnou). Každá vláda má svůj program. Jaký vládní program má Boží království? Rovnost člověka, bezpečnost, konec válek, bezpeněžní systém, sociální jistoty (vlastní bydlení, zdravá strava pro všechny), odstranění nemocí, věčný život, práci pro všechny, po 1000 letech předání vlády Stvořiteli.

Čeho má dosáhnout socialismus? Rovnost člověka,  bezpečnost, konec válek, bezpeněžní systém, sociální jistoty, prodloužení života, snížení nemocnosti na minimum, práci pro všechny, přechod ke komunismu. Na první pohled jsou si oba programy velmi podobné. Aby vláda mohla svůj záměr uskutečnit, musí její ideu podporovat každý člověk ve společnosti. Za prvním programem stojí Stvořitel, za druhým GP (pomlouvač, odpůrce), více můj předchozí článek. Ti kdo nebudou nesouhlasit, budou muset býti eliminováni.

140510_adelman_reagangorbachev_ap.jpg
Demontáž socialistického bloku v Evropě byla započata na setkání mezi Michailem Gorbačovem a Ronaldem Reaganem v Reykjaviku na Islandu v roce 1986. Reagan netušil, že Sověti chtějí socialismus v SSSR zlikvidovat sami od sebe a hledají k tomu jen zástupný důvod, kterým by demontáž omluvili před vlastními občany v SSSR…

Nyní se podívejme co nám sděluje biblický text. Tím, že USA zosnovali útok na Irák, kudy protéká řeka Eufrat, ta v minulosti zajišťovala prosperitu oblasti, tuto oblast prosperity vysušily, tak byla připravena cesta pro krále od východu slunce. Kdo, pro potřeby GP nahrazuje vedoucí úlohu řízení světa, která byla dána Velké Británii a USA? Je to Čína, druhým králem je Rusko. Oba státy jsou na východ.

V další části je zmínka o třech inspirovaných výrocích, které jsou jako žáby. Co dělá žába? Stále kváká to samé a pokud jí posloucháte dlouho, začne to lézt na nervy. Co tedy můžeme od dob  napadení Iráku slyšet dokola. Terorismus, první výrok, který má vzbudit pocit ohrožení. V jakém prostoru má být celý proces řešen? Blízký východ. Jak jsem uvedl ve svém pojednání o Králi Severu a Jihu, kde bude jejich konflikt završen? Blízký východ. A čím má vyvrcholit? Armagedonem.

Dnes můžeme vidět, jak se vytvářejí různé koalice, které mají problém terorismu v dané oblasti vyřešit, je to proto, aby se shromáždily k válce velikého dne Boha Všemohoucího.

Druhým výrokem je všudy přítomná zmínka o instalaci NWO. Kdy se tyto informace začaly šířit? Po pádu dvojčat, těsně před pádem Iráku. K čemu to vede? Lidé začínají toužit po něčem spravedlivějším, než je právě NWO.

Třetí výrok, něco lepšího, Vladimír Putin, zachránce společnosti, nabídka socialismu s lidskou tváří, teď tomu, ale budeme říkat člověčenství.

Další důležitou informací, která nám byla předána, je, kdo tyto výroky pronáší, odhalení koho máme spojovat s drakem, divokým zvířetem a falešným prorokem, mnohé odhalí. Drak je v Bibli spojován se Satanem, je také GP. Zjevení 13. kapitola v 11 verši odhaluje, kdo je tím divokým zvířetem. Tváří se jako beránek („nejspravedlivější uspořádání na světě“ ), ale mluví jako drak (naplňuje vůli GP, rozpoutává pronásledování, instaluje obraz divokého zvířete, OSN). Má dva rohy. Roh naznačuje zemi, či království. Musí to být tedy dvě země, které nějak tvoří jeden celek. Od roku 1915 tu máme takové uspořádání. Je jím Anglo-americká světová velmoc.

Nyní se dostáváme k identifikaci falešného proroka. Po celou dobu dějin byl tento prorok největším tajemstvím. Byl již spojován s mnoha osobnostmi. Jen namátkou vzpomenu Adolfa Hitlera, posledního papeže, nebo jím má být Barack Obama. Ale pozor, jediná osobnost, která byla na scéně známá v době pádu Iráku, byl Vladimír Putin. Ten je totiž tou falešnou nadějí pro vyřešení všech problémů lidstva. Prorok totiž musí předkládat přitažlivou ideu, která bude schopna konkurovat Božímu projektu, Božímu království. Kdo tyto výroky inspiruje? Písmo říká jasně, démoni. Podle Daniela, mají démoni důležitou roli, při formování politiky (myšlenek) různých národů, jejich elit. Srovnej Daniela 10. kapitolu 12 a 13 verš.

Nyní se podívejme na jiné místo Zjevení, je to 13. kapitola 16 až 18 verš. Je zde popisováno, jak jsou osoby označovány symbolem tří šestek a proč. Rok 2016 je z numerologického hlediska, rokem ďábla [3]. I to je hodně důležitá informace. Divoké zvíře již zajistilo obrazu (OSN), takovou autoritu, že globální politika bude stále častěji formulována právě touto organizací. Všechny národy se budou muset podřídit. Podřízenost na sebe bere označení čísla. Protože je důležité, aby v mysli lidstva zvítězila doktrína falešného proroka, proto bude možno pozorovat, jak OSN bude tlačit ostatní státy, aby následovali politiku Ruska.

Po pádu Eura a Dolaru bude obchodu vládnout BRICS, kde vůdčí silou bude opět Rusko. Politika sankcí, které bude OSN a BRICS uvalovat, povede nejspíš k tomu, aby země přešly k bezpeněžnímu systému obchodu. Proto budou lidé s otevřenou náručí přijímat označení na svá čela, či ramena. Teď teprve začíná dávat smysl, proč hnutí CAJGAJST (pozn. šéfredaktora VK: Název bych raději ponechal v původním německém tvaru “ZEITGEIST”, což v překladu znamená “Duch času”) podporuje čím dál více osobností, kteří vlastní obrovské finanční prostředky.

A jaké nebezpečí tento vývoj přináší? Putinův projekt je konkurenční doktrínou, která má dát lidstvu zapomenout na Boha a jeho Boží království. Každý člověk, který tuto náhražku přijme, se stane odpůrcem Boha. Všichni máme svobodnou vůli, a proto se musíme rozhodnout sami za sebe.

-Igor Zemánek-

Kontakt na autora článku pro zájmce o problematiku Bible: izbible@seznam.cz

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Pavlina
Návštěvník
Pavlina
Gustav
Návštěvník
Gustav

Celá Bible je berlička pro lidí s omezenou kapacitou mozku, do které se už nevejdou další informace. Hodnotit vývoj v Rusku dle Bible bez znalosti Ruského člověka je metafyzické. Doporučuji p. Zemánkovi žít aspoň rok v Rusku a určitě svou prognózu změní.

Vladimir
Návštěvník
Vladimir

Jurij Andropov byl Žid po matce i otci.

Jan Novák
Návštěvník
Jan Novák

Tak a je to venku.

sensitiv
Návštěvník
sensitiv

Tak jsem konečně vyzkoušel vibrace Bible, nikdy nečtený výtisk moderního překladu a byly katastrofální. O něco málo lepší, ale taky docela hrůzné vibrace měla Kralická Bible. Na základě tohoto zjištění není pro mě možné už dále brát žádné informace z Bible za jakkoli relevantní.

Krpál
Návštěvník
Krpál

WTF
Igor Zemánek | Mail | 30.01.2007, 19:39:29 Jsem důsledný a disciplinovaný Svědek Jehovův už 14 let Rodiče Svědků Jehovových jsou vedeni k tomu, aby své děti milovali a to proto, že jsou darem od Boha viz např. knihy ” Co Bible doopravdy říká ? 14-tá kapitola, nebo Tajemství rodinného štěstí 7-má kapitola” ,vydala Watchtower Bible and Tract Society. Bible: Efezanům 6. kapitola 4-tý verš

???
Návštěvník
???

Mám malý dotaz na autora článku. Jste v příbuzenském poměru k Ladislavu Zemánkovi, místopředsedovi Národní Demokracie? Předem děkuji za odpověď.

Petr
Návštěvník
Petr

dobrý večer,

je dobře, že je možnost vyjádřit názor, včetně takových konstrukcích. Od toho tady máme svobodu. Co se týče obsahu článku, na rozdíl od mnoha ostatních sdílím s autorem přesvědčení, že je Bible skutečně od Boha (např. stručně zde – http://www.proc-krestanstvi.cz/a34-otazka-jsou-dukazy-ze-je-bible-knihou-od-boha/ ).

A to z mnoha důvodů. Pokaždé, když slyším či čtu “bible je zmanipulovaná” či “je 100x přepsaná”, tak jsem v rozpacích…ne z nesouhlasu, ale z toho, že tito lidé pouze papouškují zažité lži. Zde je alternativní server, kde jsou (aspoň předpokládám) lidé otevření konspiracím a vyšší míře přemýšlení…proto mě (smutně) překvapuje, že si lidé neumí či možná nechtějí fakta ověřit. O jedinečnosti Bible a úžasné míře zachování biblických textů svědčí i nejeden nekřesťanský historik. Samozřejmě nepřijímají její poselství, pouze se podivují nad jejím podivuhodným zachováním…Bible v původním znění prostě přepsaná není…to je historický fakt. Jinou otázkou je snaha některé svitky manipulovat (to lze odhalit), nezahrnout do kánonu apod. Stále více archeologických nálezů, včetně nálezů starověkých svitků dokazuje, že dnešní Bible je ta, kterou používali lidé před 2000 lety…

Skutečnost jejího zachování samozřejmě automaticky neznamená její Boží původ (k tomu jsou jiné argumenty)…No…abych to neprodlužoval – chcete být skeptičtí? Prosím…jen si o textové kritice Bible něco přečtěte z obou názorových stran, pak objektivně zhodnoťte.

Co se pak týká onoho konstruktu, kdy se Bible vykládá současnými jevy – opravdu nevím a byl bych velmi opatrný ve výše uvedených závěrech…

Přeji hezký večer všem

Petr

Igor Zemánek
Návštěvník
Igor Zemánek

Děkuji vám Petře, za váš komentář. Omlouvám se, že reaguji až tak pozdě, nevšiml jsem si vašeho komentáře. Vážím si lidí, kteří sice nesdílejí mé myšlenky, ale jsou objektivní natolik, že autenticitu Bible prozkoumali.

Hasti
Návštěvník
Hasti

Mohu se mýlit, ale přijde mi to jako konstrukce badatelů bible – církve Jehovistů, která je jedním z nástrojů sionistické manipulace společnosti, křesťanství a teď snad i politiky. Naivní mně přijde i to, že by Andropov mohl počítat s tím, že si luskne a budou plné výlohy, které si , až odezní čas zkoušek, zase v klidu a bez odporu vtáhne zpět do světa kouzel, protože jejich existenci nebrání jejich naplnění ale idea. (Idea to není špatná, ale soudruzi nebyli ekologové ni naturalisté). Ona to spíš asi bude další protiputinovská propaganda. A to zase naznačuje, že Rusko je možná poslední bašta, kterou židovská Amerika nedobila zpět a která od bolševické revoluce žádnou rasovou a kulturní dezinstalací nestrádá.

kolkobudeszit
Návštěvník
kolkobudeszit

Kto má prospech so súčasnosti je Čína. Známy stále nie je Putin, ale Pápež, ktorý sa ním stal na základe falošného listu “sv. Petra”. Biblia je podstatne mladšia ako naše Védy a tak obsah je len “programom” GP, ktorý sa snaží napĺňať a potom poukazovať – “veď to bolo napísané”. Na štíte bojovníka na obale knihy A. Horáka “O Slovanech úplne jinak” je “kvet života”, základná geometria pre objavy Nassima Harameina pre novú pravdivú Fyziku, či súčasné gravitačné pohony, energiu z vákua atď.
Exaktne to dokazuje, že Slovjeni museli byť súčasníci predegyptskej civilizácie. A. Horák nevyvratiteľne dokázal a ukázal, že hieroglyfy vytvorili Slovjeni pre potreby a reč egyptských otrokárov. Ježiš rozprával v staroslovjenštine a mal iné meno-nebol žid, ale Slovjen-dokázateľne vyargumentoval A. Horák a iní.
Teda ZDROJOV máme dosť pre všetkých. Okrem iného akadémia vied Ruska zverejnila oficiálne, že Zem má inú štruktúru na základe Kolského vrtu a ropa a plyn nie sú fosílne, ale OBNOVITEĽNÉ zdroje – teda “Zlatá miliarda, demontáž USA…” nemá opodstatnenie! Stačí pomaly prispůsobovať ekonomiku, ktorú tak nehospodárne nastavil GP! Hlavný cieľ je v tom, že žltí GP robia genocídu bielej rasy v USA, Európe, v Rusku, pod touto zámienkou “veľkej” spotreby! Čína takú nemá? Ešte vačšiu! Ku genocíde použivajú k tomu už predtým jej degenerovanú bielu časť. Po oslabení Tartarie zabrala Čína Mandžusko-Čínsku Tartariu, po ďalšom oslabení Ruska po 2.sv.v. Tibet-tiež súčasť Tartarie… Z pozadia a bez veľkých strát zabrali územia ako Európa! Áno, stále sú v Rusku slová, slová… ale centrálna banka nepatrí Rusom stále sú vykrádané ruské zdroje, bez ktorých EU a USA by neexistovali už 100 rokov, a minister školstva (ako i v EU ministri) Livanov stále ničí školstvo v záujme GP nevychovať mu konkurenciu ! Tak sa nás bojí GP! Keď viete o svojich dejinách už Vás neoklamú!

Lenour
Návštěvník
Lenour

Podle tohoto článku, jestli správně chápu,vlastně Putin může za to, že USA 30 let rozvracejí země a masakrují civilní obyvatelstvo, aby mohl přijít a naoko zachránit svět! Co je to za výmysl? To mi hlava nebere…

Radek
Návštěvník
Radek

Pane jste mimo misu byble je od 6 století přepsaná na knihu s kterou si už můžete jenom V,,,P ,,,prominte tohle označení ale bohužel to tak je ,,,ted už v ní nic pravdivého není a za další byble není od Boha to je vám snad jasné a rači ani nebudu psát od koho ,,tak že Putina vubec do toho nemotejte ,, de totiš o dvě strany mimonů , jedna spolupracuje s USA a druhá s Ruskem a jestli jste chytrej tak budete vědet která strana je + a jestli to nevíte tak vám napovím je to ta Ruská at se vám to libí nebo ne bohužel to tak je z pozdravem Radek.A pokud neco nevíte tak mi napište já vám to řeknu jak to je.

M.C.
Návštěvník
M.C.

Že je původní obsah textu Bible opakovaně upraven je obecně známo a svoje přidal i tendenční překlad, takže kolikrát se můžeme jenom dohadovat, co měl autor na mysli.
Bible je dílem člověka (lidí) nikoliv dílem Boha.

Petr
Návštěvník
Petr

dobrý den, M.C.,

že je původní obsah textu Bible opakovaně upraven opravdu není obecně známo. Je však známa domněnka, že je opakovaně upraven.

Kdysi jsem byl stejně skeptický, dokud jsem nezažil osobní dotek Ježíše. Když jsem pak zkoumal právě otázku manipulace a rozporů v Bibli, došel jsem k opačnému závěru. Ano, mnoho lidí mnoho svitků upravovalo a snažilo se zmanipulovat…ale dnes máme přes 20000 svitků jenom nového zákona…obor bádání zvaný “textová kritika” tak dokáže jednoduše vystopovat co kdo a kdy zmanipuloval. Při tomto počtu se docela snadno rekonstruuje text velmi blízký původnímu zdroji. A archeologie a různé fragmenty svitků ukazují, že máme s obrovskou mírou jistoty původní texty.

Něco více k tématu např. zde:

http://www.proc-krestanstvi.cz/a33-otazka-jak-vite-ze-pouzivame-bibli-kterou-cetli-prvni-krestane/

Jediné s čím s vámi mohu více souhlasit je otázka překladů…ale spíše výkladů. Ale to by bylo na dlouho…

Hezký večer.

Petr