O potopě světa, Polárce, Venuši a Věku Ryb. A o dvou křídlech...

O potopě světa, Polárce, Venuši a Věku Ryb. A o dvou křídlech jedné moci

O potopě světa, Polárce, Venuši a Věku Ryb s jeho křesťanstvím. A o dvou křídlech jedné moci

Jestli to, co je dávnými kulturami popisováno jako potopa světa, se skutečně týkalo Atlantidy či to byla přírodní katastrofa na nám známých územích, je celkem nepodstatné. Ať to bylo cokoliv, nechystám se pátrat, co přesně se stalo a tzv. potopu světa či Atlantidu zmiňuji jen proto, že mi zapadá do zlomového úseku lidských dějin, o kterém jsem přesvědčená, že byl pro lidstvo konfrontačním a že v událostech „popotopních“ je  vysvětlení i pro konfrontaci, v jaké se lidstvo nachází v současnosti. Astrologicky dlouho tvrdím (později vysvětlím proč), že tím zlomovým úsekem byla doba kolem 13.-10. tisíciletí p.n.l. ( badatelé hovoří o období ještě širším,  o 14.-8. tisíciletí p.n.l. (např. zde) a že naše současnost je velikým finále toho, co vzniklo PO nějaké tehdejší katastrofě. Dohledávat informace z tak daleké minulosti a hledat souvislosti s dneškem není jen tak, protože informací je málo, ale po pátrání mi z toho vychází nitka, kterou bych nazvala: „Od Sumeru a Egypta přes Babylon ke křesťanství – a k našemu letopočtu a právě končícímu Věku Ryb“.

Spojovacími prvky této nitky jsou pyramida, dva sloupy, oko boha Hora a kružítko s pravítkem. Tyto prvky jsou propojením pozemského dění s nebeskou symbolikou, a to jak v dávné minulosti, tak – přes veškerý pokrok – i v naší současnosti. A ty, kteří se ustanovili být realizátory tohoto propojení, nelze nazvat jinak, než architekty moci   a to opět platí jak pro dávnou minulost, tak pro současnost. Jsou to vždy stavitelé světa (říší) a tvůrcové nějakého řádu, jejich symbolem je proto pyramida co by nejdokonalejší stavba (harmonie, řád a propojení Země s Vesmírem) a dalším symbolem je kružítko s pravítkem (základní pomůcky každého stavitele – architekta). Přesto se ukazuje to známé, že když dva dělají totéž, není to vždy totéž, ale to bych hodně předbíhala.

Každý už pochopil, že základní nitkou, táhnoucí se od doby „popotopní“ do dnešních dnů, je to, co se jmenuje svobodné zednářství. Tajemná organizace, kolem které je spousta informací, aniž by většina  zdrojů a dokonce i literatury dávala skutečné vysvětlení, o co vlastně jde.  Nikdy jsem neměla v úmyslu toto tajemství rozkličovávat, ale náhoda tomu chtěla, že v pátrání „Co se to dělo (a děje) dole, když nahoře vše ukazovalo (a ukazuje), že musí existovat nějaká dlouhodobá souvislost“ mi dala odpovědi právě kniha o svobodném zednářství. Když jsem ji četla před léty, smysl jsem nechápala, ale novým pohledem vše zapadalo a ač autoři – dva angličtí svobodní zednáři, kteří se rozhodli pátrat po kořenech organizace, jejímiž členy sami jsou a své poznatky knižně vydali v roce 1996 – se nijak nezmiňují o astrologii, potvrdili mi především to, co jsem dosud marně hledala jinde: význam Polárky, Venuše a vůbec význam postavení nebeských těles (včetně významu lunárních fází) v minulém i současném dění.

Oko boha Hora, sloupy moci a spojující klenba

Statím o svobodném zednářství jsem nevěnovala velkou pozornost, přesto to byla už jen třešnička na dortu.  Informace zapadají jako kamínky do mozaiky (jedny z posledních se ke mně dostaly od V.V.Pjakina, který hovoří o dvou křídlech jedné moci ve videu zde).

Na začátku byly Sumer a Egypt

První zmínky o vyspělých kulturách, spadajících do doby „popotopní,“ sahají do oblasti Eufratu a Tigridu, tedy do tehdejšího Sumeru, a téměř současně do Egypta. Ač byly tyto kultury později navzájem propojené,  archeologové se shodují, že to byl právě Sumer, který byl kolébkou naší civilizace.

Sumerská kultura 

Údajně zde vznikla první řeč, tzv. praindoevropština, ze které se později měly vyvinout všechny nyní používané jazyky, včetně germánských a slovanských. Mělo zde vzniknout i první písmo (údajně jednou tak staré, jako je kniha Genesis, sepsaná kolem roku 2700 p.n.l.). Sumerové vybudovali velmi produktivní zemědělství, výrobu tkanin a keramiky, vynalezli sklo a obrábění zlata, stříbra a bronzu, vynalezli kolo. Vytvořili školy, kde se učilo matematice, literatuře, hudbě, právu, účetnictví. Vynalezli abecedu, dělení času a kalendář a položili základy astrologie. Jako první světu dali také představu Boha. V jejich náboženství hrál hlavní úlohu bůh Bouře, který údajně způsobil potopu světa (tu popsali v Eposu o Gilgamešovi, v nejstarším známém epickém díle o mnoho let dříve, než byla popsána v knize Genesis), dále bůh Marduk, který měl nově stvořit jejich zemi a bohyně plodnosti Arura.

Epos o Gilgamešovi popisuje, jak po velké potopě byli na zem sesláni bohové z výšin, čímž je naznačen nový začátek kultury, která údajně existovala už v době předpotopní. Odborníci se shodují, že pozdější bohové jiných kultur se vyvinuli ze sumerského náboženství a pozastavují se nad tím, že vyspělá sumerská kultura, která byla na vrcholu ve  4. tisíciletí p.n.l., najednou vznikla „jako by spadla z nebe“ , neboť ač neměla žádnou dohledatelnou minulost, dosahovala mistrovství ve všech oblastech lidského vědění. První zmínky o Sumerech spadají do doby kolem 6. tisíciletí p.n.l., potopa světa je však datována do doby předtím. Sumerové tuto událost jako první popisují, zároveň se prakticky přes noc objevují jako velmi vyspělá kultura a existuje teorie, že ranější období dějin Sumeru zmizelo při katastrofě a že ti, kteří přežili, museli od základů začít znova. Tuto teorii podporuje fakt, že znalost astrologie a vesmírných tajemství Sumerům umožnila se na katastrofu připravit (tzv. Noemová archa) a všechna svá vědění zachovat pro novou budoucnost (uchovat si měli jazyk s tak složitou gramatickou strukturou, jako mají dnešní jazyky, dále znalosti o hospodaření a především o stavitelství, ale také tajemství o poznaném Vesmíru). K obnově předpotopní úrovně Sumeru mělo dojít právě ve 4. tisíciletí p.n.l., než se tak stalo, mnozí lidé odešli, aby nalezli domov jinde. V té době se měli Sumerové rozšířit do Asie, Afriky (Egypt) a Evropy (údajně až na území Skotska a Irska). Kromě znalostí, které do jiných zemí měli přinést, to měla být i představa sloupu a svaté hory – dvou staveb, jejichž účelem je spojení země s nebeskou oblohou.

Sloupy a oblouk – Brána bohyně Ištar v sumerském Babylonu

Podoba sumerských zikkurat 

Sloupy stavěli ve všech svých městech a tuto představu zřejmě úspěšně přenesli i do světa, protože své sloupy mají snad všechna města dosud (nelze nevzpomenout velké spory o ten Mariánský v Praze).

Pražský Mariánský sloup, stržený 3. listopadu 1918 – hned po vzniku republiky

Stejně tak ve své zemi jako první měli stavět tzv. svatou horu. V sumerské terminologii se tato stavba nazývá zikkurat a jde o stupňovitou budovu, která se skládá ze sedmi kvádrů, z nichž každý je o kus menší než předcházející. Stavba míří k obloze a má být spojnicí mezi Polárkou – „pupek oblohy“ a jejím protějškem – „pupek země“. Tento tvar měly všechny sumerské stavby (nejznámější je babylonská věž, což byl sedmiposchoďový zikkurat, devadesát metrů vysoký, na jehož vrcholku byla svatyně zasvěcená bohu Mardukovi – stvořiteli Sumeru po potopě (ale to už bylo ve 2. tisíciletí p.n.l. a o tom později), nyní zpět do 4. tisíciletí p.n.l., kdy byl Sumer na vrcholu a kdy se na vrchol dostával i Egypt.

Egypt

Zmínky o egyptské kultuře sahají do 6. tisíciletí p.n.l., tedy do stejné doby, jako popotopní dějiny Sumeru a do doby, kdy se Sumerové měli rozšířit do celého světa. Na stáří egyptských pyramid existují různé názory, ale všeobecně jsou datovány do 5. tisíciletí p.n.l.  Jak je zmiňováno už výše, všude, kam se Sumerové rozšířili, působili svými znalostmi a vědomostmi jako zjevení a totéž se mohlo přihodit i v Egyptě a existuje názor, že první Egypťany museli nepochybně ovlivňovat, ne-li zcela vést, stavitelé sumerských měst. Ti v době příchodu na egyptské území měli najít jen kolem Nilu usazený národ, jehož život byl závislý na pravidelném a kontrolovaném zaplavování pouště říční vodou. Nil tak po staletí živil malé izolované skupiny kočovných tvorů, ale kolem 4. tisíciletí se začaly objevovat zemědělské osady, ze kterých se vyvinula první království. Boje mezi nimi byly časté až do doby, než si uvědomily, že spolupráce je výhodnější než agrese.

Kolem roku 3100 p.n.l. bylo založeno jediné království, ve kterém došlo ke sjednocení Horního a Dolního Egypta. Od stejné doby se datují egyptské královské dynastie. Náboženství Egypta té doby bylo velmi roztříštěné a každé město mělo své bohy, kteří byli z masa a kostí a byli smrtelnými (byl to obraz cizinců, kteří přišli před pěti a půl tisíci lety ze Sumeru?). Podle této domněnky tito žijící „bohové“ předali svá tajemství egyptským stavitelům pyramid, s jejichž stavěním byl do chaosu vnesen řád. Matematicky přesné pyramidy stejně jako tajemství s jejich stavbou spojená byly pro Egypťany poselstvím řádu. Víra v tuto prvotní dobu se šířila všemi městy, ale nejvlivnější byla ve městech Memfis a Théby (tehdy Heliopolis, než ho Řekové přejmenovali na Théby). V těchto městech vznikla základní egyptská teologie, vycházející z „první chvíle“ v jeho dějinách, kdy z vodního chaosu vyrostl „ostrov“, schopen udržovat život. Mimo jiné v té době Egypťané přijali i astrologii, podle které pak velmi úspěšně předpovídali období záplav.

Ve městě Théby se stal symbolem tohoto řádu bůh Slunce Re, zatímco ve městě Memfis to byl bůh Země Ptah. Stavby pyramid naplňovaly Egypťanům tutéž potřebu, jako sumerské zikkuraty – byly to umělé hory, které pomáhaly králům a kněžím dosáhnout k bohům, obzvláště ke dvěma zmiňovaným. Ještě starobylejší než pyramidy byly i zde sloupy se stejným účelem – sahat od světa lidí k bohům. Před sjednocením měl Horní i Dolní Egypt svůj ústřední sloup a po sjednocení si království oba ponechalo. Nyní však Egypťané potřebovali i novou ideologii, která by vyjadřovala vztah nově vzniklé trojice: dvou zemí a jednoho nebe.  Ve městě Théby stal jižní sloup Dolního Egypta, v Memfisu severní sloup Horního Egypta. Jejich spojení mělo být symbolizováno nebeským trámem bohyně nebes Nut a tyto tři části měly tvořit architektonický vchod pro východ Slunce.

Sloupy, oblouk, pyramidy – symboly eyptského Maat

Egypťané následně hledali teologii, který by odpovídala všeobsažné myšlence o takovém řádu, který by vyhovoval člověku i bohům. Základem byla idea tolerance a přátelství, která by správnost všeho odvozovala od rovnováhy Vesmíru a všech nebeských těles a vedla k čestnosti a slušnému chování v každodenním životě. Myšlení a příroda byly chápány jako dvě strany stejné skutečnosti a vše, co bylo pravidelné a harmonické, bylo považováno za projev bohyně Maat. To slovo zahrnovalo víru i celkovou ideologii a každý faraón a král byl uznáván jako ten, který koná Maat, ochraňuje Maat, žije Maat. Egyptskému vládci dávalo takové postavení respekt a úctu a bylo přirozeným prostředkem proti jakýmkoliv vzpourám. V zemi byl klid a prostřednictvím božské posloupnosti vládců byla uchovávána její kontinuální prosperita. Věřilo se, že žití podle Maat neznamená jen politický klid, ale i pravidelné záplavy a úrodu či vítězství nad nepřáteli.

Respekt k egyptskému vládci však byl dán tím, že byl považován nejen za krále, ale především za ztělesnění boha. A aby naplnil tuto část svého úřadu, musel projít náročným iniciačním obřadem zasvěcení. Tento obřad údajně v mnohém připomíná obřady svobodných zednářů, ale bez ohledu na to je pro pochopení všeho dalšího nutné popsat legendu, ze které obřad vychází:

Bohyně nebes Nut (ta, jejíž klenba symbolizuje spojení sloupů Horního a Dolního Egypta), měla pět dětí, z nichž nejstarší se jmenoval Usire. Za pomoci boha Slunce Re a boha Luny Thovta moudře vládl a lidem se vedlo dobře. Avšak jeho bratr Sutech na něj žárlil a zavraždil jej. Usirovo tělo rozsekal a rozházel do Nilu a bylo to neštěstí, protože spravedlivý Usire nezanechal žádného potomka, čímž si ničemný Sutech dopomohl k panovnickému právu. Usirova manželka Eset však vypátrala kousky Usirova těla, spojila je a vdechla do něj na krátkou chvíli život a zasela v sobě jeho sémě. Když nosila jeho dítě, splynul Usire s hvězdami, odkud vládl království mrtvých. Eset porodila syna jménem Hor, který se stal egyptským princem a Sucheta, vraha svého otce, vyzval na souboj. V souboji mu uřízl varlata, aby byl neplodným a ač sám přišel o oko, zvítězil a stal se prvním králem, považovaným za boha – boha Hora.

Oko boha Hora

Ač je tento příběh jakkoliv prapodivný, od té doby byl každý další král považován za boha Hora, k tomu však musel projít iniciačním procesem smrti a vzkříšení, kdy pohřební obřad starého krále byl zároveň korunovací krále nového. Obřad byl velmi tajný, probíhal v utajené části pyramidy a účastnit se mohli jen vybraní a zasvěcení členové. Mrtvý král byl nošen ve výšce ramen po místnosti a byl to proces, ve kterém byl mrtvý král měněn v Usira, ve stejné chvíli musel jeho nástupce vypít dávku halucinogenního nápoje, po jejímž požití se stal strnulým, bezvládným a vypadajícím jako stejná mrtvola. Následně byli oba vyneseni k souhvězdí Orion, kde se mrtvý král stal Usirem a ze světa mrtvých už se nevrátil, zatímco příští Hor se probral a ze světa „mrtvých“ se vrátil jako bůh. Návrat byl přesně vypočítaný tak, aby droga přestala fungovat ve chvíli, kdy nad obzor vycházela Jitřenka (za zajímavost ještě stojí, že obřad se konal vždy za novoluní a vždy v nočních hodinách).

Co nastupující král pod vlivem drogy zažil, zůstávalo tajemstvím, po takovém obřadu však nebylo možné, aby nějaký smrtelník zpochybnil autoritu krále – boha, neboť měl posvěcení všech svých předchůdců vzatých na nebe. Kdo bude příštím Horem, o tom rozhodovala královská elita, tzv. držitelé tajemství, a jakmile elita jednou rozhodla, skončil čas pro jakékoliv další soupeření. Hlavní zdroj informací o Usirovo/Horově rituálu pochází z nápisů nazvaných „Texty pyramid“, které byly nalezeny uvnitř pěti pyramid v Sakkáře blízko Káhiry.

Když si shrneme počátek vrcholného období Egypta, jeho bezpečnost, řád a prosperita byly odvozeny od sloupů ve městech Théby a Memfis a jejich propojení klenbou bohyně Nut, to vše spojené do teologie Maat. Zajištění této víry souviselo s kontinuitou královské moci, která byla udržována tajnými obřady smrt/vzkříšení, po kterých se každý král stal nejvyšším představitelem moci jak světské, tak duchovní. Byl vrchním vykonavatelem toho, co symbolizovaly oba sloupy: sloup nebeského boha Slunce Re v Thébách a sloup pozemského boha Ptah v Memfisu.

Na přelomu 2. tisíciletí p.n.l. se ale situace v Sumeru i v Egyptě velmi změnila (astrologicky to bylo logické, protože v té době začínal jeden z dalších lidských věků – Věk Berana) a o tom v pokračování.

– Pozorovatelka –   3. 5. 2015

 —–druhá část—–

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Manicka
Návštěvník
Manicka

Jen strucne z mobilu.
V prvni casti bohuzel pozorovatelka ocicidle sedla na lep kabalisticke propagande o vyznamu babylonske civilizace na zbytek sveta a ze pry meli prvni jazyk, pismo a dalsi veci. Prdlacky. Slovane maji starsi civilizaci, nyni je rok 7523 slovanskeho kalendare. Vygooglete si ze rusky car Petr Veliky v r 1700 presel na juliansky kalendar a to se psal rok 7208 (nevim presne cislo). Je to cerne na bilem. A to neni konec protoze pred 7523 byl kalendar vynulovan po velkem miru s cinou. A jiz tou dobou meli slovane mohutnou rozvinutou risi. Sumerska propaganda jsou nehorazne lzi za ucelem vymazani nasi historie.

Druha cast clanku o egypte je klasicka romanticka predstava vzniku egypta. Mam na mysli tvrzeni ze nabozenstvi zalozili s dobrymi umysly atd. Neverim tomu. Podle me to bylo hlavne kvuli ovladnuti tehdejsich obyvatel.

Pozorovatelka
Návštěvník
Pozorovatelka

Sumerové co by nejvyspělejší popotopní kultura se měli objevit kolem 6. tisíciletí př.n.l.a údajně měli navázat (obnovit) na to, co už znali před katastrofou.Podle mě ale nějaká katastrofická událost měla nastat mnohem dříve – kolem 12.-13. tis.př.n.l. Co jsem postupně různě dohledávala, tak zmínky o Slovanech jsou mnohem staršího data, než se uvádí o obnovení Sumerů a mám pro to vysvětlení, že 1) je nejspíše tzv. potopa nezasáhla a tudíž pokračovali bez přerušení a 2) že neměli tak vyspělou kulturu, aby zanechali výraznou stopu. Za 3) ale souhlasím i s tím, že důkazy o jejich historii byly účelově “poztráceny”. Jinak ale měla slovanská historie vyjít z totožné indoevropské větve, jako všechny národy, tedy z oblasti Eufratu a Tigridu. A mohutná rozvinutá říše není totéž, co vyspělost kultury.
K tomu Egyptu – ten jejich princip Maat bych jim nebrala, tzn. nebrala bych jim kus idealismu, pokud jde o vládce. Ale pokud jde o náboženství ve smyslu k poddaným, tak nepochybuji, že každé je především o ovládání mas. V té době politika i náboženství byly silně propojeny s vesmírnou symbolikou a takové zatmění Slunce mělo zcela jiný význam pro vládce samotné a zcela jiné použití mělo pro poddané.
Celkově bych k té dávné minulosti ještě dodala,že vůdcové národů byly daleko před námi v tom, že vše odvozovali od vesmírné symboliky a že jí jo! rozuměli, což jsme my především “díky” řeckým filosofům a učencům zcela opustili. Nevím, jestli velké G v zednářské symbolice znamená Geometrii nebo Gnose, ale že celý Vesmír je dokonalá řeč čísel a tvarů (a jejich souhra a logika jsou dílem nejvyššího architekta – Boha), tak si nemyslím, že přes náš řecký atomismus tato řeč ztratila pokračovatelé. Jen se podívejte na takový kříž – není to nic jiného, než čtyři body každého horoskopu, resp. čtyři body v roce, za kterých se radikálně mění poměr světla a tmy, přičemž se čtvrtým bodem (návratem Slunce) je vždy spojováno zrození nějakého duchovního vůdce a svatozář například i za hlavou Ježíše není ničím, než zimním Slunovratem
comment image
Jde v podstatě pořád dokola o princip Jang a Jin a nepochybuji, že Egypťané tento princip pochopili i pro období delší, než je jeden rok (protože takové období existuje), proto udržovali Jangovo-Jinový základní zákon: “Akce-reakce-výsledek”. Pro dějiny a obzvláště pro naši současnost z toho logicky plyne, že pokud dosud USA představovaly akci, zákonitě po přesunutí akčnosti na Rusko, se USA stanou tím, kdo se bude muset přizpůsobit a tedy pouze reagovat (!), aby výsledkem bylo udržení rovnováhy na zeměkouli.Polopaticky – jestli jedna polovina světa má den, druhá polovina musí mít noc (tedy “spát”). Jde o zharmonizování antagonistických pólů a nepochybuji, že Egypťané tento princip pochopili jako první.
Princip Jang a Jin lze chápat jako mužský a ženský, v astrologii je symbolizován jako Slunce a Luna a jen si zjistěte, kolik světových kalendářů se řídí pouze Sluncem a kolik jich dosud vychází ze solilunárního vztahu – ten sluneční, který my jsme převzali, používal jenom Egypt, nyní západní kultura a zřejmě na její nátlak na něj přistoupilo i Japonsko, v upravené podobě i Rusko, a to je celé.Islám používá lunární kalendář, ale jinak všechny kultury kalendář solilunární! Ale kořeny “věčného dne” – tedy princip Slunce, tzn. věčné “akce”, resp. věčně trvajícího mužského principu Jang (vidíte tu všudypřítomnou oslavu Slunce a k tomu oslavu homo vztahů?), pocházejí z Egypta.
A jsem přesvědčená, že zednářské magické číslo 11 vychází se slunečních cyklů. Také ovšem může vycházet ze součtu sedmičky (sedm do té doby známých těles sluneční soustavy) a čtyřky (základna pyramidy, ale také čtyři body jak kříže výše popsaného, tak kříže, který si všichni symbolicky neseme na zádech co by znak pozemské existence, tzn. připoutání k hmotě).
Egyptský princip Maat bych tedy dokonce považovala za totožný s principem Jang a Jin.
Ale to je povídání na dlouho – takhle to docela vytrhávám z kontextu svého článku, ale nemohla jsem nenapsat.

Manicka
Návštěvník
Manicka

Ve vetsine veci s vami souhlasim. K tomu egyptskemu nabozenstvi jsem proste skepticky, mozna je to subjektivni dojem, nicmene clovek ruzne pochyti, ze satanismus vychazi prave z nej. Mozna tam treba byla puvodne nejaka dobra myslenka, a pak se to zvrhlo. Priznavam ze o Maat nic nevim, ale mam proste pocit, ze to co bylo o tom napsano bude spis blahodarna predstava pisatelu, nez svedectvi egyptskeho pisemnistvi. Pokud jsou prameny, tak se necham opravit.

Nicmene s tim Sumerem proste nemuzu souhlasit ve smyslu ze Sumer je kolebka svetove civilizace. Nesmysl. Sumer mel pouze lokalni vyznam. Je treba si uvedomit, ze Sumerove nebyli jedini, soubezne s jejich kulturou a to i, a hlavne, pred potopou bylo mnoho jinych kultur namatkou slovane, atlantane, civilizace jizni ameriky, civilizace pyramid v cine atd. Uspech sumerske kultury je pouze lokalni, nikoli celosvetovy. Ostatne v te dobe civilizace byly vetsinou lokalni, na kazdem kontinente nekolik ohnisek, kazde opecovavano svymi bohy, kteri jim prinesli znalosti, proto to vypada jakoby povstali z niceho.

Po potope se nektere lokalni civilizace opet vzmohly, pokud na to mely vhodne podminky, jine zanikly. proste civilizace Slovanu a Sumeru stejne jako jine byly paralelni a nektere se navstevovaly. Velesova kniha hovori o velkych bitvach mezi babylonany a slovany. Slovany potopa zasahla nejmene z ocividnych duvodu vnitrozemske polohy (viz mnoho simulaci na netu), nicmene zasahlo je nasledne mohutne zaledneni severu, kde puvodne bylo hlavni centrum jejich rise. Az se udelaji vykopavky na severu sibire, nebudete se stacit divit.

Pro zajemce, nekolik odkazu, pozn, vse v rustine, nebudte mekci, rozumet musi kazdy Slovan aspon trochu.

История России или как скрыли наше прошлое
https://www.youtube.com/watch?v=SuwMXCsgLh0
– video 4h, nicmene je to blok vice dokumentu spojenych dohromady, staci zacatek.

Великая Тартария – только факты
https://www.youtube.com/watch?v=WZQahsI5aqs

Великая Тартария – только факты. Грифон
https://www.youtube.com/watch?v=xb-GxBmKY4E

Великая Тартария – только факты. “Римская” империя
https://www.youtube.com/watch?v=Mr8R-VgyQB0

Книга Богов Тайны Славянской цивилизации
https://www.youtube.com/watch?v=n9mmuBbmq7E

Азбука Предков Живая книга
https://www.youtube.com/watch?v=PIMLjTrIJn8

atd

Ona si kazda civilizace prikrasluje svuj vyznam to je prirozene a to vcetne Sumeru, Rima a z toho vychazejici latinsko evropska kultura. Je treba si vsak uvedomit, ze veskera slovanska literatura byla ve stredoveku na inkvizicnim indexu vcetne Maura Orbiniho a 99% slovanskeho pisemnictvi bylo tak barbarskymi krestany zniceno. A pak nam zacali predhazovat ze slovane nic nenapsali, nic nemeli, zadnou kulturu. No bodet, kdyz se nejdrive postarali o jeji zniceni. A tak prepsali historii a cpou nam do hlavy, ze slovane vznikli v 11 stol ze lidske zvere. Nehorazna lez.

I tyhle ruska videa jsou prikraslena o tom neni pochyb. Nicmene je nutno hledat zrnka pravdy. Kdyz jsou pisemna svedectvi o 7000 letem slovanskem kalendari tak to proste nelze ignorovat at si clovek mysli cokoli.

jirka
Návštěvník
jirka

Vazeni a mili diskutatori!
Nenapadejte,ale vyvracujte podlozenymi historickymi fakty.Bude to tak lepsi pro kazdeho,alespon se neco vice dozvime.

sibolet
Návštěvník
sibolet

pak jsou dva současné rezonátory,odkud si lze vyhrabat,co MOmentální člověk potřebuje…A kdo se prohrabe ostrými vidlemi intelektuálním haraburdím,intuicí má vše na stříbrném tácu,,Ale to chce mít najeto více jak pětset životu,aby to současník zkousnul,,,https://www.youtube.com/watch?v=uQnBIbKlnug https://www.youtube.com/watch?v=YXQ80x6IFjw A tady taková kratochvíle pro hokejové fanoušky https://www.youtube.com/watch?v=vRUtp42rWq8

Pozorovatelka
Návštěvník
Pozorovatelka

to první zatím pěkné, pozěji se podívám do konce.Minule jste tady dával jiné slovanské video, obtížně ho tu dohledávám, můžete vložit ještě jednou? Děkuji

sibolet
Návštěvník
sibolet
Já
Návštěvník

Hezký den. Rád bych nadhodil téma, které určitě mnoho z vás odsoudí hned od začátku, přesto věřím, že právě zde jsou tací, kteří bádají nehledě na okolnosti a bez předsudků. Tou zmiňovanou “drogou” (osobně mám raději svátostí, či posvátnou rostlinou), byl podle badatelů, kteří se touto tématikou zajímají, pravděpodobně nápoj připravovaný z několika bylin, ovšem dvě jsou zásadní. A to kůra akácie a květ lotosu. Dohromady tvoří nápoj, který je účinkem velice podobný jihoamerické ayahuasce, obé obsahuje mnoho alkaloidů, z nichž jsou účinné právě tryptaminy. A to mě přivádí k teorii jistého Kilindi Iyi. Všem hledačům pravdy doporučuji jeho přednášky…některé naleznete na internetu zdarma, některé ne zdarma (ty na jeho stránkách). Mě osobně, jelikož se touto tématikou, tj. posvátnými bylinami všech kultur, zabývám již pár let, zaujala jeho teorie o vzniku náboženství, tak je známe dnes (a převážně i v minulosti).
‘Kdysi, když byla ještě Afrika velkou džunglí, uskupení lidí, tehdejší kmeny, měla přístup k nepřebernému množství sakrálních rostlin. Pravděpodobně tou nejpůvodnější byli tzv. kouzelné houby (jak nám výzkum mykologie dokazuje, říše hub, tj. fungi, tedy nejen plodnice hub jak je zná většina lidí, jsou jedny z nejstarších organismů na planetě a jak moderní věda zjišťuje, jsou to také neuvěřitelně inteligentní organismy…dokonce existuje vůle, podle nejnovějších zjištění, vytvořit nové názvosloví a řadit houby a živočichy do jedné skupiny organismů). A skrz jejich posvátné užívání, měl tehdá každý člen kmene, díky změněnému stavu vědomí (stejného stavu, do kterého se například dostávají východní mniši skrz celoživotní trénink), spojení s Bohem (Vesmírem, Akášou,…říkejte tomu jak chcete, v mých očích je to Jedno a Totéž). Ve chvíli, kdy ale začala džungle řídnout a ustupovat poušti, tyto houby (a jiné posvátné rostliny), začaly být velice vzácné a tudíž musel kmen rozhodnout. Toto privilegium styku s Bohem dostal pouze jeden člověk, tzv. šaman. A v jednu chvíli se ozvalo jeho ego (to co nám brání prohlédnout a znovu se sjednotit v Jedno) a v té chvíli vznikla “funkce” kněze. A ten začal utvářet dle své vlastní vůle, nikoli Boží.’
Nemusíte tomu věřit ani v nejmenším. Do “mé skládačky” tento kousek zapadá úplně přesně. Ty tzv. primitivní kmeny mají vždy jednu věc společnou a tou je právě užívání těchto sakrementů. Ve staré Indii to byla Sóma (pravděpodobně muchomůrka červená nebo jiná houba), v jižní Americe jsou to odvary jako např. ayahuasca nebo právě psilocybinové houby, ve střední jsou to posvátné kaktusy a např. u slovanských a germánských kmenů (stejně jako ve zmíněné oblasti blízkého východu, tj. Egypt, Sumer, Babylon,…) jsou zmínky právě o houbách.
A já věřím tomu, že právě proto, se elity snaží po celém světě zakazovat tyto látky, které jsou obsažené v posvátných rostlinách, právě proto, že mají neuvěřitelnou moc, dovolit každému jednotlivě nahlédnou skrz tuto oponu, které říkáme realita a tím jim naprosto zhatit jejich plány na uvěznění a oslabení lidského vědomí (jelikož Vědomí je Jedno, tj. pokud pozvednu své, pozvednu i to všeobecné). A to říkám právě s vědomím toho, že většina mystérií (jakéhokoli náboženství či tzv. sekty, ať už je to judaismus, křesťanství, hinduismus nebo právě “svobodné zednářství”), vychází z tohoto změněného stavu vědomí (ti, kteří znají tuto problematiku i z praxe, a právě z praxe, mi určitě dají zapravdu). A elita přece nemůže dovolit, aby se tyto znalosti, které si tak tajně střeží po tisíce a tisíce let, dostaly k “obyčejným” lidem.
P.S. Jen tak dál Pozorovatelko, pomalu se dostáváte k “jádru pudla”!! Držím palce a v myšlenkách jsem s vámi.

Já
Návštěvník

A předem se moc omlouvám, jestli se tady objeví double-(možná i více)-post, zbláznil se mi počítač. Prosím tedy o vymazání zbytečností, ani náhodou to nebudu považovat za nějakou cenzuru, jelikož už tady svůj příspěvek vidím (to říkám hlavně pro místní “prudiče”). Díky

Pozorovatelka
Návštěvník
Pozorovatelka

Naprosto vším se dnes pracuje na blokování lidské DNA – potraviny,farmacie, média, hlavně udržet pozornost na detailech a nepovolit jiné vidění. Je snad náhoda, že od roku 1955 musí i hudba být laděna na frekvenci tak, jak to vymyslel Goebbels? Studie k tomu říkají, že nařízená frekvence 440Hz není negativní stav, jen stimuluje levou hemisféru, kde je uloženo ego, smysl pro detail, matematiku, logiku a materialismus ve smyslu ,,co vidím/slyším, to musí být pravda“. 432Hz je údajně blíže přirozenému zvuku (zpěv ptáků, lidský zpěv) a je příjemnější na poslech a stimuluje pravou hemisféru (cit, empatie, intuice).Tady je ukázka jak se chovají zrnka písku za kdysi platné a za dnes používané frekvence (většinou se jakékoliv propojení ruší): https://www.youtube.com/watch?v=1zw0uWCNsyw
S bylinkami je to podobné – šamani jimi léčí těla i duše, u nás se zakazují. Nejsem zastáncem žádných omamných látek, ale že v rukou znalců jsou pro systém nebezpečné, protože rozšiřují lidské vědomí (a lidský vývoj), nemluvě o tom, že by mohly nabourat farmacii, o tom nepochybuji. Nedávno jsem slyšela zajímavý rozhovor, jak Cyril a Metoděj zpracovali Slovany a je to jen další ukázka, komu a čemu slouží církev : https://www.youtube.com/watch?v=DwxOR3ILLq8
A děkuji za Váš příspěvek a podporu a taky se držte – kdysi jsem četla skvělý článek o ztrátě periferního vidění, který mám pořád uložený pod názvem “Tak jsme blbci, no a co” a bohužel, ač se spousta lidí probouzí, pořád neztrácí nic na aktuálnosti (jak mě zde v reakcích přesvědčil pan Josef): http://outsidermedia.cz/Absence-periferniho-videni/

Já
Návštěvník

a opět jste udeřila hřebíček přesně na hlavičku…frekvence je velké mystérium! Ne nadarmo měli právě staří Egypťané vybudované komplexy podzemních komor, kde se pomocí vibrace hlasu, odrazu vln od stěn, zkonstruovaných z konkrétních materiálů podle jejich odpovídající frekvence a nádob naplněných přesným množstvím vody, aby celá místnost rezonovala jednou frekvencí (najdete tuším ve francouzské dokumentárním cyklu Okem boha Hora, vím, pro někoho naprosto nestravitelná odchylka od konsensuální historie), stejně tak například mnohohlasné zpěvy budhistických mnichů, které jsou doslova psychedelické, atd. A kdybych šel až tak daleko, k tzv. konspiračním teoriím, tak likvidování lidské šišinky (podlé védské mystiky vstupuje právě skrz tuto část 6. den po narození duše do těla), jasně ukazuje, proč se tak děje. Ta totiž přirozeně vytváří DMT, přesně tu látku, která je například obsažena v ayahuasce a jde o nejsilnější přírodní halucinogen (opět hrozné slovo, ty tzv. halucinace jsou v podstatě jazykový systém, který nám pomáhá vyložit význam vizí). A hádejte co podle studií nejvíce ničí šišinku. Fluorid, který najdete v pastách a téměř každé kouhoutkové vodě a údajně 60Hz, což je frekvence, která je v celé elektrické síti, tudíž kdokoli, kdo má doma zásuvky (kdo nemá?), kolem sebe v podstatě vytváří pole o této frekvenci. A ještě bych dodal, že podle mystérií, je právě tato malá část mozku, tzv. únikový modul, díky kterému můžu právě duše (vědomí?) uniknout z těla, které přestalo fungovat (=smrt) a právě proto lidé, kteří zažili klinickou smrt (anglicky near death experience), popisují např. astrální projekci, setkání se zemřelými, atd…to právě proto, že se v tu chvíli začne DMT vyplavovat (což je kromě spánku jediný případ, kdy se vyplavuje větší množstí – otázka, co jsou tedy sny?). A toto není ze sfér sci-fi, toto jsou všechno věci přesně zdokumentované “moderní” vědou. A ještě taková maličkost…přesně ve chvíli, kdy jsem se dozvěděl, že právě frekvence ze Slunce dokáží jako jako jedna z mála věcí šišinku regenerovat, došlo, proč je nejzákladnějším cvikem jakékoli jógy Pozdrav Slunci. Tak bych vyzval všechny, rozšiřujme každý své vědomí, tlumme svá ega, neb Vše je Jedno a Jedno je Vše (jak říká staré hermetické učení, Jak nahoře, tak i dole).

Čtenářka
Návštěvník
Čtenářka

Pane Já, zajímavé pohledy. Zkoušel jste někdy aktivně regenerovat šišinku? Našla jsem na to nějaké návody, ale nezkoušela to. Zajímalo by mě, jestli s tím má někdo zkušenosti a k čemu došel.
Jinak ta Vaše přezdívka… nemůžu si odpustit citaci z pohádky: “… Jednou tu bude cedule: Zde zemřel král, který špatně panoval. Licoměrné živil, poctivé vyháněl. Sám si říkal král Já první. Že já je poslední, to nevěděl…” 🙂

A zdravím i Pozorovatelku. Děkuji za článek a těším se na pokračování.

Guest
Návštěvník
Guest

Mozno to je trochu off-topic, ale oplati sa pozriet na videa projektu Thunderbolts . Okrem toho, ze ide o reviziu mainstreamoveho pristupu k vesmiru zalozenom na elektrine (Electric Universe), jej predstavitelia podavaju sirsi obraz o historii Zeme a planet okolo, najme Marsu. Volaju to “Discourses on an Alien Sky” a ide o uzasne spojenie historie ludstva s vesmirnymi udalostami v Slnecnej sustave.

Okrem toho si clovek uvedomi, ako je sucasna mainstreamova veda (fyzika, ale aj ekonomia a pravdepodobne aj ostatne) manipulovana a cielene vedena do slepej ulicky v zaujme udrzania sirokej populacie v nevedomosti.

https://www.youtube.com/user/ThunderboltsProject/videos

B.
Návštěvník
B.

Řada věcí může být pravdou, ale vycházet ze zednářské knihy…. základ toho celého – skrytého – je v Tibetu a Brahmanech. Monoteistická náboženství pak pocházejí z Abrahama. Alias A – Brahman – nebrahman, antibrahman. Ten, který se od nich oddělil. Který přinesl monoteistického Boha.
Kniha Jubileí o něm ostatně píše: “Vyrostl a žil mezi Chaldejskými. Jeho otec, orákulský kněz Terah ho vzdělával v učení Chaldejských, v praxi věštění, dotazování se bohů a astrologii podle znamení nebes”.
Co je lidstvo lidstvem, pokoušelo se číst oblohu, hledat v ní smysl a znamení. Často to nevycházelo, tak se ony entity, zvané prediktor rozhodly, že tomu pomůžou. Co “přečetly” na obloze, to následně vykonaly na zemi.
To je ono “jak nahoře, tak i dole”.
Čili: přečetli jsme (buď na obloze, nebo pomocí tzv. biblického kódu”, že se stane to a to. Následně je “to” zařízeno, ale nikoli vyšší mocí, ale lidskými vykonavateli. Jedním z nejvyšších zasvěcenců byl Nostradamus, neměl věštecké schopnosti, jen “četl”, psal návody.
Přísně řečeno – a ano, je to tím, že jsem křesťan: jedinou pravdou v historii je Ježíš Kristus. Ač sám tolik religiózní nejsem.
A proto mu esoterici, zednáři a spol. nemohou přijít na jméno. Proto se traduje historka, že je de facto jen maskotem éry (Eon) ryb.

Řada astro- eso teorií je na první pohled lákavá a ony entity se jimi nepochybně řídí. Viz jejich výsostné symboly. Ale nejsou dějiny nejlepším svědkem, že se jedná o podvod, že nic není v rovnováze? Že to jen svazuje lidského ducha, um? Podívejme se kolem sebe.

Pozorovatelka
Návštěvník
Pozorovatelka

K Abrahamovi se dostanu hned v příštím psaní. Stejně tak k Ježíšovi a k té éře Ryb, tzn. křesťanskému věku, jehož symbolem je ryba. Žádný patent na pochopení všeho si rozhodně nepřivlastňuji a těším se, že konfrontace s jinými názory mě obohatí a posune dál, ale už teď si dovolím tvrdit, že ono “člověk míní, život mění” platí i pro ty nejvyšší elity, a to všech dob, ač si stokrát myslí, že přelstí i celý Vesmír.

B.
Návštěvník
B.

No já si naopak myslím, že ony elity jsou stále ještě elitami jen proto, že se drží “svého”. Pro nás to ovšem nic dobrého nevěstí, to by to zde na Zemi vypadalo jinak. Jestli je toto, co “obloha” či “vesmír” chce, tak si to může strčit tam, kam nedohlédne ani jejich bůh Re.

B.
Návštěvník
B.

Btw. zmocnili se i toho Krista. Jak si vysvětlit, že církve činí, co činí?

Neposlusny nevolnik
Návštěvník
Neposlusny nevolnik

Slovo “církev” je synonymum pro slovo “společnost”, “společenstvi” atd. V našem dnešním způsobu chápání si pod slovem církev představujeme nějaké náboženské společenství, v podmínkách ČR je tak chápana katolická církev, s různými zákonnými výhodami oproti jiným společenstvím (např. osvobození od daní, pravidelné příspěvky na chod společenství, často braných z kapes lidí stojících vně toto společenství, např. v ČR atd.). Církev je mocenská pyramidální organizace jako každá jiná, kde nahoře stojí veřejně papež v roli nejvyššího, mající pod sebou nadnárodní politbyro kardinálů, regionální větev je spravována biskupským stolcem s jeho podřízenými lokalizovanými farními úřady. Vatikánský “Ústav pro věci víry” (http://cs.wikipedia.org/wiki/Istituto_per_le_Opere_di_Religione), je ve skutečnosti nadnárodní banka s perfektním krycím názvem, a je to jeden z mnoha nástrojů světské moci. Samotná náboženskost ve smyslu Ježíše Krista je například pro katolickou církev naprosto podružná a tato skutečnost je zřejmá každému, kdo není líný nastudovat si základní náboženské texty (Starý zákon + Nový zákon (čeký ekumenický překlad z r.1979), překladové rozdíly, teze reformace atd.), kde není jediné slovo o institutu papeže, kde není jediné slovo o neděli, jakožto sedmém dnu (ve skutečnosti je to sobota), kde není jediné slovo o mariánském mýtu atp. Naopak, bible je nositelkou zákona, který je v rozporu s činy katolické církve (středověk, odpustky, Jan Hus, reformační války, Bílá Hora, násilná katolizace, majetkové transfery, restituce). Uvážíme-li fakt, že protestanté nazývali katolického papeže v minulosti antikristem, dokážeme si na výše položenou otázku “Btw. zmocnili se i toho Krista. Jak si vysvětlit, že církve činí, co činí?” odpovědět i sami a to v celkem nečekaném kontextu. Více zde (výborný Walter Veith): https://www.youtube.com/watch?v=gnL5kj8YW6c

B.
Návštěvník
B.

Děkuji za reakci, leč, má otázka byla řečnická. A mluvil jsem o církvích obecně.
Jen nerozumím Vaší poznámce o absenci zmínky o mariánském mýtu, jak píšete.

Lock
Návštěvník
Lock

Moderní zákon o entropii zní, že každý systém, který se z rovnovážného stavu vychýlí se do něj snaží vrátit. Příkladem znaku rovnováhy je pro mně symbol jing-jang. Pokud se rovnováha násilně porušuje, jsou reakce podobně násilné, což je vidět např. na současných atmosférických poruchách.
Slovo prediktor se používá dál, jen bych pochyboval o tom, že nějaký prediktor způsobil Potopu nebo Sodomu a Gomoru na základě astrologické předpovědi. Vysvětlovat to lze různě, ale doložit to nelze, ptz. neumíme pořádně rozšifrovat jak Bibli (jsou k dispozici stejně jen editované kopie) tak další písemnosti těch věků. Neumíme si ani vysvětlit přesnost mayských výpočtů a jsou nám záhadou obrazce v obilí z nedávné doby, ptz žádná oponentura na to nedala pádné protiargumenty, aby to tajemství vědecky kouzla zbavila.
Řekl bych: pochybuji, tedy jsem, profanuji to čemu sám nerozumím jsem …blbec. Tím NEMYSLÍM VÁS, ale jsem toho svědkem už dlouho! Skončil bych to výrokem jednoho alternativního kapacity :D, že dnešní lékař si mezi sebe a pacienta nastavil tolik přístrojů, že přes ně na toho chudáka už vůbec nevidí. Tak jako už pomalu necítíme zem pod nohami, ptz pořád čumíme do oblak. Za chvíli už uvidíme jen protiraketový deštník…samozřejmě obranný,

B.
Návštěvník
B.

Potopa, Sodoma, Gomora….. máme sklon věřit čemukoli, energiím vesmíru, astrologii, silám těm a oněm. Proč ale nepřijmout fakt, že to byl Bůh?
Jsou jevy, které kapacitou lidského mozku pochopit nelze. Během věků si je lidé vysvětlovali různě, vždy za nimi ale viděli nadpřirozenou moc. Co když Abraham, Mojžíš, co když opravdu byli vyvoleni Bohem, aby lid seznámili s podstatou Boha?
A Ježíš, jako syn Boha přišel, řekl pravdu a obětoval se?
Nemluvil jsem pochopitelně o tom, že by nějaký “prediktor” zařídil potopu. Mluvím o událostech, jako jsou války, revoluce, společenské změny.
Pochopitelně, jde o to, čemu člověk VĚŘÍ. Protože, jak jste správně napsal, ví….nic. Máme svobodou možnost volby, čemu věřit a čemu ne. Jde o to, že tyto entity si myslí, že VÍ, jak vše funguje, že znají tajemství Boha, vesmíru, zákonů.
Kdo mne zná, asi by nevěřil, že to říkám, ale já vím, že jediná pravda je Ježíš Kristus. Ten, který neříkal, co lidé chtějí slyšet. Ten, kdož jim nedal to, co od něj čekali. Ten, kdo řekl pravdu. To, že podle ní většina lidí nežije a že jí popírá i církev, která by jí měla strážit, nevypovídá nic o Něm, vypovídá to o nás.
Omlouvám se, nemám ve zvyku o víře diskutovat, považuji jí na niternou záležitost, vlastně je to poprvé, co o ní vůbec mluvím.
Pokud by jste byl Bůh a věděl vše, jak byste komunikoval s někým tak omezeným, jako je člověk? Sdělil mu všechno?
A pokud byste byl někdo, kdo si myslí, že je bůh a že zná všechna tajemství? Koho existence pravého Boha de facto ohrožuje? Dělal byste vše, co dnešní tzv. prediktor. Ať to zní bláznivě, jak chce.

Čtenářka
Návštěvník
Čtenářka

Zdravím Vás, B. Osobně v B(b)oha ve smyslu nějakého tvůrce, nějaké bytosti, která je mnohem výš a ví mnohem víc, než my pozemšťané, nevěřím. Dle popisovaných zjevení z Bible se klaním spíš k názoru, že se jednalo o mimozemské, oproti nám daleko technicky vyspělejší bytosti. A spíš jsem ochotná přijmout myšlenku existence nějakých vyšších celovesmírných zákonitostí, podle kterých se svět řídí. V žádném případě Vám neberu Vaši víru. Berte to jen jako moji potřebu se podělit o pocit. A jsem si vědoma značné zjednodušenosti a nepřesnosti své reakce (ve smyslu Vy o koze, já o voze).

V čem s Vámi ale nesouhlasím, je tvrzení: “Jsou jevy, které kapacitou lidského mozku pochopit nelze.” Osobně si myslím, že jen prostě nemáme dostatek informací potřebných k pochopení. Možná bych se mohla trochu umírnit ve smyslu svého mínění o naší inteligenci a říct takovou ošklivou a arogantní věc, jako že velká část lidské populace je rozumu poměrně mdlého a opravdu na to nemá. Rozhodně si ale myslím, že minimálně část lidstva by to pochopila, kdyby k tomu měla potřebné znalosti.

Hermes
Návštěvník
Hermes

Bože, to je “miš-maš”, co jste to “Pozorovatelko” stvořila? Kolik roků studia jste věnovala tématům v článku uvedeným? Nebylo to náhodou tak, že jste splácla dohromady rychlokvasným způsobem množství různých zdrojů, aniž byste zauvažovala nad samotnou podstatou toho, co “štepujete” do jakéhosi zmateného klubka bez ladu a skladu. Prosím vás pěkně, piště k tématům kterým rozumíte a u kterých máte k dispozici skutečně dostatek vědomostí. Mimochodem prostudovala jste si někdy astronomicko-astrologickou podstatu “Denderského Zodiaku”, který shodou okolností pochází z egyptské Dendery? Víte o tom, že v důsledku velkého kataklyzma došlo k posunu zemské osy o 15% a tudiž i k deformaci původní precesní mechaniky vůči zodiakálním souhvězdím na obloze? Jinými slovy řečeno celý nebeský panteon hvězd máme o 15% posunutý vůči původní koncepci? Studovala jste někdy do hloubky staroegyptskou mytologii? Ptám se proto, neb jest zcela nepochopitelné spojovat Thovta s božstvem a ještě ke všemu lunárním. Ano, původně se mělo za to, že je NEJSPÍŠ bohem Luny, ale na základě pozdější výzkumů byla tato teze vypuštěna. Navíc u Thovta je potřeba rozlišovat mezi produktem “apotheosy”(zboštění) a reálnou fyzickou osobou. Odkud jste vzala výraz “Sutach”??? Píše se “Sutech”, nebo “Seth”, maximálně pak snad “Set”. Odkud jste sebrala, že bohyně nebes “Nut” měla pět dětí?? Všechny významné zdroje hovoří o čtyřech: USIR (OSIRIS), ESET, SUTECH a NEBTHET, například zde: (http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAt).

Ovšem dalo by se pokračovat ještě hodně dlouho….

Pozorovatelka
Návštěvník
Pozorovatelka

“Sutach” byl překlep, děkuji za opravu, správně je samozřejmě Sutech. Egyptskou mytologii jsem nestudovala a jsem připravena přijmout připomínky, resp. upřesnění a doplnění od těch, kteří mají nastudovány detaily čehokoliv, o čem jsem napsala a v pokračováních budu psát a díky za to. Přesto z celostního pohledu, o který mi jde především, nepovažuji za podstatné, jestli bohyně Nut měla čtyři děti nebo pět či jestli bůh Thovt byl skutečně uznáván jako bůh či jen jako někdo “zbožštěný”. Tomuto atomistickému pitvání se v nepodstatných detailech (které naše doba tolik podporuje) se snažím vyhnout, protože v hledání podstatných souvislostí mi tohle přijde (tedy ve většině případů) jako nepodstatné. Lidově se tomu říká, že přes stromy není vidět les a mě zajímá více ten les a jednotlivé stromy jen potud, pokud mi mají co říct. Informace, že bohyně Nut měla jen čtyři děti, je přesně tím “stromem”, kterým se nehodlám zdržovat – na podstatě to totiž vůbec nic nemění. Za další -kdo zaručí přesnost a pravdivost informací z té doby? Co výzkum, to jiný závěr… K té zemské ose – je celkem jedno, že se z důvodu nějakého kataklyzmatu posunula, v mém pohledu, ke kterému se postupně dostanu, jde o cykly vztahů nějakých vesmírných objektů (tzv. konjunkcí) a v tomto smyslu je to stejné, jako byste mě informoval, že příští novoluní z důvodu nějakého kataklyzmatu na Měsíci nenastane za běžných 29,5 dne, ale cca až za 31,5 dne – není důležité, že jindy, než velí cyklus, důležité je datum, kdy se tak stane. A i já mohu pokračovat dlouho, protože za tím, o čem píšu, si stojím, tak klidně jen do toho. Tak či tak děkuji za diskusní reakci.

TSq
Návštěvník
TSq

Nenechte se Pozorovatelko zviklat, nadhodila jste zajímavý úhel pohledu, který nutí k přemýšlení, ostatně jako vždycky :o))
Je opravdu jedno, jestli měla 4 či kolik dětí, vždycky se dokumentovali jenom zajímaví potomci, s levobočky se nikdo moc nechlubil, jenom když to bylo politicky vhodné a výtěžné.
Zazněla tu ostrá kritika článku, berte to jednoduše, kritikou Vám poslouží každý kdykoliv, rád a zdarma, člověk sám musí rozklíčovat, jestli je to podnět k přemýšlení anebo chuť někoho odradit a srazit, dehonestovat.
..a užitečné rostlinky je třeba opečovávat, to ví každý zahrádkář 😉
Pracujte Pozorovatelko, těším se na další pokračování

Pozorovatelka
Návštěvník
Pozorovatelka

Tsqu, diskusní kritika je vždycky prospěšná, já to jenom vítám. Co mě ale zaráží je, čeho se kritika týká – vesměs jsou to věci, které s pointou článku takřka nesouvisí (4 děti královny, slovo “pravítko” místo “úhelník” – beru), ale když Pjakin ve videu hovoří o anglické královně a papeži, nikdo si nevšímá, že to v podstatě jsou stejné dva “sloupy” moci, jaké vidíme už v Sumeru a pak v Egyptě a že zatímco britská královna symbolizuje moc světskou, papež symbolizuje moc duchovní. Záměrně jsem do článku vybrala obrázek, na kterém je význam obou sloupů zjevný, ale ani přes slova Pjakina (včetně jeho slov o Thébách a Memfisu) si nikdo nevšímá kontinuálního trvání určité moci. Pokračovat samozřejmě budu, tohle byl jenom úvod. Vůbec si nepřivlastňuji žádný patent na pravdu,to ani náhodou a ani pro sebe nemám žádný faktický závěr – jen se dělím o své vidění. Dostanu se i k tomu, proč považuji letošní rok za velmi významný (v článku https://aeronet.cz/news/brezen-2015-konec-americkeho-imperia-a-jeho-dolaru-svet-se-prestehoval-do-ciny-mame-se-opravdu-radovat-hrozba-nove-valky-dohody-ttip-a-tpp-a-statecny-zeman/ si například vůbec nikdo nevšiml, že oba dosavadní krachy na Wall Street se přihodily 24. října, v čemž nevidím náhodu a mám pro to vysvětlení ) a proč si myslím, že právě v letošním se dá očekávat něco na způsob 1929.

TSq
Návštěvník
TSq

Musel jsem napsat reakci, nějak tuším, že Vás bude zlobit v hlavě.
“jen se dělím o své vidění.” a to je dobře, dělte se dělte
a na detaily nehleďte,
kdo chce pochopit, pochopí, kdo chce klovat, bude klovat.

Pište svoje úvahy mezi hvězdami a Zemí, každý úhel pohledu je zajímavý. Hezky po částech, najednou by to ani nešlo.

Větu “..a užitečné rostlinky je třeba opečovávat, to ví každý zahrádkář” jsem použil naprosto záměrně, vím, jak moc jsou zranitelní senzitivní lidé.

Juan RodriGo
Návštěvník
Juan RodriGo

“atomistické pitvání se v nepodstatných detailech” je naprosto výstižný termín. Díky tomuto jevu není většina současníků schopna jakéhokoliv syntetického uvažování, protože ulpívají na jednotlivostech a nevidí podstatu, princip. I to je záměr, jak udržet masu v nevědomosti, přestože toho současné generace vědí více než dost. Výsledkem je například “revoluční” léčba rakoviny, kdy se po desetiletích praxe ničení imunity nemocného pomocí chemoterapií a ozařováním přišlo s velkou slávou na “zázračný” způsob léčby, který spočívá v povzbuzování a budování imunity nemocného.
A to už vůbec nemluvím o “vyciťování” pravdy, kdy prostě cítíte, že ta či ona skutečnost nebo informace je zkrátka pravdivá, přestože k tomuto nemáte jediný rozumový argument. Stačí být napojený sám na sebe a poslouchat se. Ale to už je na zdejší rozumáře asi příliš silné kafe.Těším se na pokračování 🙂

Lock
Návštěvník
Lock

Z http://www.egyptologie.cz ohledně Thovta……
Podobu měsíce přijal ve starověkém městě In, což je dnešní Tell Hasan – předměstí Káhiry, kde ho Inuští kněží začlenili do svého Devatera bohů a pro jeho význam ho povýšili na protějšek boha Re, tedy na „ Stříbrné slunce“.
Protějšek Slunce je a byl Měsíc nebo Luna….mým selským rozumem nahlíženo.
Můžeme se také setkat s vyobrazením muže s ibisí i paviání hlavou, někdy s královskou korunou a srpem měsíce…Takže můžete mít pravdu jen s tím zbožštěním.
Podle některých staroegyptských legend byl prvním vládcem na světě a opravňoval mrtvé ke vstupu do podsvětí. Thovt byl spravedlivý bůh a vždy objektivní. V mýtu “O boji Hora se Sutehem” se postavil i proti bohu Re, který údajně nadržoval Sutehovi. Reovi tak zabránil vynést rozsudek, který hovořil v Horův neprospěch, dokud se vše důkladně neprošetří a nezjistí se čistá pravda.
Osobně radši v tomto případě egyptologii než wiki, což je univerzální encyklopedie, která se dá i univerzálně upravovat, což už se děje. Spravedlivá je smrt, takže spojení s podsvětím sedí podobně jako charakteristika Měsíce či Luny jako protikladu Slunce spojovaného např.se životem a energií nebo aktivitou. Laikem nahlíženo.
Vy už patrně předznamenáváte druhou polovinu, kterou jste nečetl a asi ani číst nebudete, jako já se mohu snížit ke konstatování, že vaše kritika se zdá být povrchní.

Hermes
Návštěvník
Hermes

Locku: Stránky ze kterých citujete jsou triviálnjího charakteru. Já jsem uvedl wiki jako rychlý a někaký zdroj. Zde jsou některé zdroje vztahující se k uvedneému tématu v němčině:

Bergman Jaaleh bin Isis. Uppsala 1968. – Breasted J.H.: The philosophy of a Memphite priest, IN Zeitschrift fiir ágypt. Sprache u. Altertumskunde (Leipzig-Berlin), 1/1901. – Hopfner Th.: Plutarch uber Isis und Osiris: sv.I.: Die Sage; sv.II.: Deutungen der Sage. Prag 1941 – Junker H.: Die Gotterlehre von Memphis. Berlin 1939 – Kees H.: Die Gotterglaube in alten Ágypten. Leipzig 1941 – Lurker M.: Gótter und Symbole der alten Ágypter. Mun- chen 1974 – Morenz S.: Ágyptische Religion. Stuttgart 1960 – Miinster M.: Untersuchungen zur Góttin Isis vom alten Reich bis zum Ende des Neuen Reiches. Berlin 1968. – Naville E.: Das ágyptische Totenbuch der 18.-20. Dynastie, sv. I-HI. Berlin 1886 – Roeder G.: Urkunden zur Religion des alten Ágypten. Jena 1923 – Roeder G.: Die ágyptische Religion in Texten und Bildern. Ziirich 1959-1961. (I. Die ágyptische Gotter-welt; II. Mythen und Legenden um ágyptische Gottheiten und Pharaonen; III. Kulte, Orakel und Naturdienst im alten Ágypten; IV. Ausklang der agyptischen Religion mit Reformation, Zauberei und Jenseitsglauben.) – Sethe K.: Die altágyptischen Pyramidentexte, sv. I-IV. Leipzig 1908-192
———————————————————————–
Pokud byste si přál zdroje v jazyce anglickém, případně francouzském, stačí říci. Rád je zde uvedu.

xerox
Návštěvník
xerox

pochybuji , že by si tu někdo přál další zkopírované zdroje , byť jak píšete umíte ještě překopírovat francouzské , obávám se že by u toho neskončilo a obecenstvo by se dočkalo i dalších akademických miš-maš hatmatilek ze servru pannacz …

Josef
Návštěvník
Josef

Dobrý den.
Tak, tak. Stále přibývá jedinců, kteří už “všechno” pochopili a trpí nutkáním (spasitelský komplex) to všem sdělit a “osvítit” je. Ovšem nestačí na to. Polovzdělanost spojená s touhou učit je horší než nevzdělanost spojená s pokorou. Už na začátku článku při zmínkách o symbolice jsem seznal, že článek nikoho “neosvítí”. Cituji.
“Spojovacími prvky této nitky jsou pyramida, dva sloupy, oko boha Hora a kružítko s pravítkem.”
Symboly jsou zhuštěné informace schopné vyprávět celý příběh. Proto například, aby dvěma jedincům vyprávěly stejný příběh, je třeba aby se oba jedinci dívali na stejnou věc a věděli na co se dívají. Nevím, k čemu bych jako architekt potřeboval pravítko. Ani moc nechápu, jakým je pravítko pojítkem mezi nebesy a zemí. To takový ÚHELNÍK, to už je něco jiného
s pozdravem Josef

Valerij
Návštěvník
Valerij

To Hermes + Josef: Je velmi jednoduché sednout ke klávesnici a strhat nebo sepsout na internetu cokoliv, pánové. Nevím, zda jste už sami kdy co stvořil a publikovali. Osobně astrologii nerozumím, ale články Pozorovatelky čtu vždy rád. Nesmírně si totiž vážím lidí, kteří studují, vzdělávají se a ještě jsou ochotni se podělit s druhými a tak říkajíc jít s kůží na trh. To chce navíc totiž i odvahu.

Každý článek je podnětem k diskuzi o dané problematice, a to zase rozšiřuje obzory čtenářů i jejich případnou chuť studovat dál. A co víc si přát než kulturní a vzdělaný český národ? I případná kritika se dá napsat slušně a podnětně. Cílem je přece dopátrat se pravdy, ať už jí má kterákoli strana. Hledejme na světě i v lidech to pozitivní, negativy jsme zahlcováni mainstreamem 24 hodin denně. Hledejme spojence, ne konflikty. Naším cílem je přece mír, ne válka.

Josef
Návštěvník
Josef

Dobrý den.
Víte. Horká jehla, která spíchla tento článek opravdu bodá a zraňuje. Entita Pozorovatelka se ve své reakci na entitu Hermes dokonce přiznává k tomu, že článek ještě nemá napsaný. Prostě jej píše za pochodu, jako mýdlový seriál. Takový možná Facebook styl. Z celé reakce entity Pozorovatelka na entitu Hermes potom až zamrazí. Článek nám podává autor, jež se přiznává, že v problematice, která je nekonečně složitá se nebude zabývat “detaily”. To je chaos.
s pozdravem Josef

Pozorovatelka
Návštěvník
Pozorovatelka

Pro entitu Josef něco o detailech a chaosu:
http://outsidermedia.cz/Absence-periferniho-videni/
A pro entitu Josef ještě dotaz:
Už entita někdy psala nějaký článek? On totiž musí být nejdříve v hlavě, klávesnice je jen detail…