O potopě světa, Polárce, Venuši a Věku Ryb. A o dvou křídlech...

O potopě světa, Polárce, Venuši a Věku Ryb. A o dvou křídlech jedné moci

O potopě světa, Polárce, Venuši a Věku Ryb s jeho křesťanstvím. A o dvou křídlech jedné moci

Jestli to, co je dávnými kulturami popisováno jako potopa světa, se skutečně týkalo Atlantidy či to byla přírodní katastrofa na nám známých územích, je celkem nepodstatné. Ať to bylo cokoliv, nechystám se pátrat, co přesně se stalo a tzv. potopu světa či Atlantidu zmiňuji jen proto, že mi zapadá do zlomového úseku lidských dějin, o kterém jsem přesvědčená, že byl pro lidstvo konfrontačním a že v událostech „popotopních“ je  vysvětlení i pro konfrontaci, v jaké se lidstvo nachází v současnosti. Astrologicky dlouho tvrdím (později vysvětlím proč), že tím zlomovým úsekem byla doba kolem 13.-10. tisíciletí p.n.l. ( badatelé hovoří o období ještě širším,  o 14.-8. tisíciletí p.n.l. (např. zde) a že naše současnost je velikým finále toho, co vzniklo PO nějaké tehdejší katastrofě. Dohledávat informace z tak daleké minulosti a hledat souvislosti s dneškem není jen tak, protože informací je málo, ale po pátrání mi z toho vychází nitka, kterou bych nazvala: „Od Sumeru a Egypta přes Babylon ke křesťanství – a k našemu letopočtu a právě končícímu Věku Ryb“.

Spojovacími prvky této nitky jsou pyramida, dva sloupy, oko boha Hora a kružítko s pravítkem. Tyto prvky jsou propojením pozemského dění s nebeskou symbolikou, a to jak v dávné minulosti, tak – přes veškerý pokrok – i v naší současnosti. A ty, kteří se ustanovili být realizátory tohoto propojení, nelze nazvat jinak, než architekty moci   a to opět platí jak pro dávnou minulost, tak pro současnost. Jsou to vždy stavitelé světa (říší) a tvůrcové nějakého řádu, jejich symbolem je proto pyramida co by nejdokonalejší stavba (harmonie, řád a propojení Země s Vesmírem) a dalším symbolem je kružítko s pravítkem (základní pomůcky každého stavitele – architekta). Přesto se ukazuje to známé, že když dva dělají totéž, není to vždy totéž, ale to bych hodně předbíhala.

Každý už pochopil, že základní nitkou, táhnoucí se od doby „popotopní“ do dnešních dnů, je to, co se jmenuje svobodné zednářství. Tajemná organizace, kolem které je spousta informací, aniž by většina  zdrojů a dokonce i literatury dávala skutečné vysvětlení, o co vlastně jde.  Nikdy jsem neměla v úmyslu toto tajemství rozkličovávat, ale náhoda tomu chtěla, že v pátrání „Co se to dělo (a děje) dole, když nahoře vše ukazovalo (a ukazuje), že musí existovat nějaká dlouhodobá souvislost“ mi dala odpovědi právě kniha o svobodném zednářství. Když jsem ji četla před léty, smysl jsem nechápala, ale novým pohledem vše zapadalo a ač autoři – dva angličtí svobodní zednáři, kteří se rozhodli pátrat po kořenech organizace, jejímiž členy sami jsou a své poznatky knižně vydali v roce 1996 – se nijak nezmiňují o astrologii, potvrdili mi především to, co jsem dosud marně hledala jinde: význam Polárky, Venuše a vůbec význam postavení nebeských těles (včetně významu lunárních fází) v minulém i současném dění.

Oko boha Hora, sloupy moci a spojující klenba

Statím o svobodném zednářství jsem nevěnovala velkou pozornost, přesto to byla už jen třešnička na dortu.  Informace zapadají jako kamínky do mozaiky (jedny z posledních se ke mně dostaly od V.V.Pjakina, který hovoří o dvou křídlech jedné moci ve videu zde).

Na začátku byly Sumer a Egypt

První zmínky o vyspělých kulturách, spadajících do doby „popotopní,“ sahají do oblasti Eufratu a Tigridu, tedy do tehdejšího Sumeru, a téměř současně do Egypta. Ač byly tyto kultury později navzájem propojené,  archeologové se shodují, že to byl právě Sumer, který byl kolébkou naší civilizace.

Sumerská kultura 

Údajně zde vznikla první řeč, tzv. praindoevropština, ze které se později měly vyvinout všechny nyní používané jazyky, včetně germánských a slovanských. Mělo zde vzniknout i první písmo (údajně jednou tak staré, jako je kniha Genesis, sepsaná kolem roku 2700 p.n.l.). Sumerové vybudovali velmi produktivní zemědělství, výrobu tkanin a keramiky, vynalezli sklo a obrábění zlata, stříbra a bronzu, vynalezli kolo. Vytvořili školy, kde se učilo matematice, literatuře, hudbě, právu, účetnictví. Vynalezli abecedu, dělení času a kalendář a položili základy astrologie. Jako první světu dali také představu Boha. V jejich náboženství hrál hlavní úlohu bůh Bouře, který údajně způsobil potopu světa (tu popsali v Eposu o Gilgamešovi, v nejstarším známém epickém díle o mnoho let dříve, než byla popsána v knize Genesis), dále bůh Marduk, který měl nově stvořit jejich zemi a bohyně plodnosti Arura.

Epos o Gilgamešovi popisuje, jak po velké potopě byli na zem sesláni bohové z výšin, čímž je naznačen nový začátek kultury, která údajně existovala už v době předpotopní. Odborníci se shodují, že pozdější bohové jiných kultur se vyvinuli ze sumerského náboženství a pozastavují se nad tím, že vyspělá sumerská kultura, která byla na vrcholu ve  4. tisíciletí p.n.l., najednou vznikla „jako by spadla z nebe“ , neboť ač neměla žádnou dohledatelnou minulost, dosahovala mistrovství ve všech oblastech lidského vědění. První zmínky o Sumerech spadají do doby kolem 6. tisíciletí p.n.l., potopa světa je však datována do doby předtím. Sumerové tuto událost jako první popisují, zároveň se prakticky přes noc objevují jako velmi vyspělá kultura a existuje teorie, že ranější období dějin Sumeru zmizelo při katastrofě a že ti, kteří přežili, museli od základů začít znova. Tuto teorii podporuje fakt, že znalost astrologie a vesmírných tajemství Sumerům umožnila se na katastrofu připravit (tzv. Noemová archa) a všechna svá vědění zachovat pro novou budoucnost (uchovat si měli jazyk s tak složitou gramatickou strukturou, jako mají dnešní jazyky, dále znalosti o hospodaření a především o stavitelství, ale také tajemství o poznaném Vesmíru). K obnově předpotopní úrovně Sumeru mělo dojít právě ve 4. tisíciletí p.n.l., než se tak stalo, mnozí lidé odešli, aby nalezli domov jinde. V té době se měli Sumerové rozšířit do Asie, Afriky (Egypt) a Evropy (údajně až na území Skotska a Irska). Kromě znalostí, které do jiných zemí měli přinést, to měla být i představa sloupu a svaté hory – dvou staveb, jejichž účelem je spojení země s nebeskou oblohou.

Sloupy a oblouk – Brána bohyně Ištar v sumerském Babylonu

Podoba sumerských zikkurat 

Sloupy stavěli ve všech svých městech a tuto představu zřejmě úspěšně přenesli i do světa, protože své sloupy mají snad všechna města dosud (nelze nevzpomenout velké spory o ten Mariánský v Praze).

Pražský Mariánský sloup, stržený 3. listopadu 1918 – hned po vzniku republiky

Stejně tak ve své zemi jako první měli stavět tzv. svatou horu. V sumerské terminologii se tato stavba nazývá zikkurat a jde o stupňovitou budovu, která se skládá ze sedmi kvádrů, z nichž každý je o kus menší než předcházející. Stavba míří k obloze a má být spojnicí mezi Polárkou – „pupek oblohy“ a jejím protějškem – „pupek země“. Tento tvar měly všechny sumerské stavby (nejznámější je babylonská věž, což byl sedmiposchoďový zikkurat, devadesát metrů vysoký, na jehož vrcholku byla svatyně zasvěcená bohu Mardukovi – stvořiteli Sumeru po potopě (ale to už bylo ve 2. tisíciletí p.n.l. a o tom později), nyní zpět do 4. tisíciletí p.n.l., kdy byl Sumer na vrcholu a kdy se na vrchol dostával i Egypt.

Egypt

Zmínky o egyptské kultuře sahají do 6. tisíciletí p.n.l., tedy do stejné doby, jako popotopní dějiny Sumeru a do doby, kdy se Sumerové měli rozšířit do celého světa. Na stáří egyptských pyramid existují různé názory, ale všeobecně jsou datovány do 5. tisíciletí p.n.l.  Jak je zmiňováno už výše, všude, kam se Sumerové rozšířili, působili svými znalostmi a vědomostmi jako zjevení a totéž se mohlo přihodit i v Egyptě a existuje názor, že první Egypťany museli nepochybně ovlivňovat, ne-li zcela vést, stavitelé sumerských měst. Ti v době příchodu na egyptské území měli najít jen kolem Nilu usazený národ, jehož život byl závislý na pravidelném a kontrolovaném zaplavování pouště říční vodou. Nil tak po staletí živil malé izolované skupiny kočovných tvorů, ale kolem 4. tisíciletí se začaly objevovat zemědělské osady, ze kterých se vyvinula první království. Boje mezi nimi byly časté až do doby, než si uvědomily, že spolupráce je výhodnější než agrese.

Kolem roku 3100 p.n.l. bylo založeno jediné království, ve kterém došlo ke sjednocení Horního a Dolního Egypta. Od stejné doby se datují egyptské královské dynastie. Náboženství Egypta té doby bylo velmi roztříštěné a každé město mělo své bohy, kteří byli z masa a kostí a byli smrtelnými (byl to obraz cizinců, kteří přišli před pěti a půl tisíci lety ze Sumeru?). Podle této domněnky tito žijící „bohové“ předali svá tajemství egyptským stavitelům pyramid, s jejichž stavěním byl do chaosu vnesen řád. Matematicky přesné pyramidy stejně jako tajemství s jejich stavbou spojená byly pro Egypťany poselstvím řádu. Víra v tuto prvotní dobu se šířila všemi městy, ale nejvlivnější byla ve městech Memfis a Théby (tehdy Heliopolis, než ho Řekové přejmenovali na Théby). V těchto městech vznikla základní egyptská teologie, vycházející z „první chvíle“ v jeho dějinách, kdy z vodního chaosu vyrostl „ostrov“, schopen udržovat život. Mimo jiné v té době Egypťané přijali i astrologii, podle které pak velmi úspěšně předpovídali období záplav.

Ve městě Théby se stal symbolem tohoto řádu bůh Slunce Re, zatímco ve městě Memfis to byl bůh Země Ptah. Stavby pyramid naplňovaly Egypťanům tutéž potřebu, jako sumerské zikkuraty – byly to umělé hory, které pomáhaly králům a kněžím dosáhnout k bohům, obzvláště ke dvěma zmiňovaným. Ještě starobylejší než pyramidy byly i zde sloupy se stejným účelem – sahat od světa lidí k bohům. Před sjednocením měl Horní i Dolní Egypt svůj ústřední sloup a po sjednocení si království oba ponechalo. Nyní však Egypťané potřebovali i novou ideologii, která by vyjadřovala vztah nově vzniklé trojice: dvou zemí a jednoho nebe.  Ve městě Théby stal jižní sloup Dolního Egypta, v Memfisu severní sloup Horního Egypta. Jejich spojení mělo být symbolizováno nebeským trámem bohyně nebes Nut a tyto tři části měly tvořit architektonický vchod pro východ Slunce.

Sloupy, oblouk, pyramidy – symboly eyptského Maat

Egypťané následně hledali teologii, který by odpovídala všeobsažné myšlence o takovém řádu, který by vyhovoval člověku i bohům. Základem byla idea tolerance a přátelství, která by správnost všeho odvozovala od rovnováhy Vesmíru a všech nebeských těles a vedla k čestnosti a slušnému chování v každodenním životě. Myšlení a příroda byly chápány jako dvě strany stejné skutečnosti a vše, co bylo pravidelné a harmonické, bylo považováno za projev bohyně Maat. To slovo zahrnovalo víru i celkovou ideologii a každý faraón a král byl uznáván jako ten, který koná Maat, ochraňuje Maat, žije Maat. Egyptskému vládci dávalo takové postavení respekt a úctu a bylo přirozeným prostředkem proti jakýmkoliv vzpourám. V zemi byl klid a prostřednictvím božské posloupnosti vládců byla uchovávána její kontinuální prosperita. Věřilo se, že žití podle Maat neznamená jen politický klid, ale i pravidelné záplavy a úrodu či vítězství nad nepřáteli.

Respekt k egyptskému vládci však byl dán tím, že byl považován nejen za krále, ale především za ztělesnění boha. A aby naplnil tuto část svého úřadu, musel projít náročným iniciačním obřadem zasvěcení. Tento obřad údajně v mnohém připomíná obřady svobodných zednářů, ale bez ohledu na to je pro pochopení všeho dalšího nutné popsat legendu, ze které obřad vychází:

Bohyně nebes Nut (ta, jejíž klenba symbolizuje spojení sloupů Horního a Dolního Egypta), měla pět dětí, z nichž nejstarší se jmenoval Usire. Za pomoci boha Slunce Re a boha Luny Thovta moudře vládl a lidem se vedlo dobře. Avšak jeho bratr Sutech na něj žárlil a zavraždil jej. Usirovo tělo rozsekal a rozházel do Nilu a bylo to neštěstí, protože spravedlivý Usire nezanechal žádného potomka, čímž si ničemný Sutech dopomohl k panovnickému právu. Usirova manželka Eset však vypátrala kousky Usirova těla, spojila je a vdechla do něj na krátkou chvíli život a zasela v sobě jeho sémě. Když nosila jeho dítě, splynul Usire s hvězdami, odkud vládl království mrtvých. Eset porodila syna jménem Hor, který se stal egyptským princem a Sucheta, vraha svého otce, vyzval na souboj. V souboji mu uřízl varlata, aby byl neplodným a ač sám přišel o oko, zvítězil a stal se prvním králem, považovaným za boha – boha Hora.

Oko boha Hora

Ač je tento příběh jakkoliv prapodivný, od té doby byl každý další král považován za boha Hora, k tomu však musel projít iniciačním procesem smrti a vzkříšení, kdy pohřební obřad starého krále byl zároveň korunovací krále nového. Obřad byl velmi tajný, probíhal v utajené části pyramidy a účastnit se mohli jen vybraní a zasvěcení členové. Mrtvý král byl nošen ve výšce ramen po místnosti a byl to proces, ve kterém byl mrtvý král měněn v Usira, ve stejné chvíli musel jeho nástupce vypít dávku halucinogenního nápoje, po jejímž požití se stal strnulým, bezvládným a vypadajícím jako stejná mrtvola. Následně byli oba vyneseni k souhvězdí Orion, kde se mrtvý král stal Usirem a ze světa mrtvých už se nevrátil, zatímco příští Hor se probral a ze světa „mrtvých“ se vrátil jako bůh. Návrat byl přesně vypočítaný tak, aby droga přestala fungovat ve chvíli, kdy nad obzor vycházela Jitřenka (za zajímavost ještě stojí, že obřad se konal vždy za novoluní a vždy v nočních hodinách).

Co nastupující král pod vlivem drogy zažil, zůstávalo tajemstvím, po takovém obřadu však nebylo možné, aby nějaký smrtelník zpochybnil autoritu krále – boha, neboť měl posvěcení všech svých předchůdců vzatých na nebe. Kdo bude příštím Horem, o tom rozhodovala královská elita, tzv. držitelé tajemství, a jakmile elita jednou rozhodla, skončil čas pro jakékoliv další soupeření. Hlavní zdroj informací o Usirovo/Horově rituálu pochází z nápisů nazvaných „Texty pyramid“, které byly nalezeny uvnitř pěti pyramid v Sakkáře blízko Káhiry.

Když si shrneme počátek vrcholného období Egypta, jeho bezpečnost, řád a prosperita byly odvozeny od sloupů ve městech Théby a Memfis a jejich propojení klenbou bohyně Nut, to vše spojené do teologie Maat. Zajištění této víry souviselo s kontinuitou královské moci, která byla udržována tajnými obřady smrt/vzkříšení, po kterých se každý král stal nejvyšším představitelem moci jak světské, tak duchovní. Byl vrchním vykonavatelem toho, co symbolizovaly oba sloupy: sloup nebeského boha Slunce Re v Thébách a sloup pozemského boha Ptah v Memfisu.

Na přelomu 2. tisíciletí p.n.l. se ale situace v Sumeru i v Egyptě velmi změnila (astrologicky to bylo logické, protože v té době začínal jeden z dalších lidských věků – Věk Berana) a o tom v pokračování.

– Pozorovatelka –   3. 5. 2015

 —–druhá část—–

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Manicka
Návštěvník
Manicka

Jen strucne z mobilu.
V prvni casti bohuzel pozorovatelka ocicidle sedla na lep kabalisticke propagande o vyznamu babylonske civilizace na zbytek sveta a ze pry meli prvni jazyk, pismo a dalsi veci. Prdlacky. Slovane maji starsi civilizaci, nyni je rok 7523 slovanskeho kalendare. Vygooglete si ze rusky car Petr Veliky v r 1700 presel na juliansky kalendar a to se psal rok 7208 (nevim presne cislo). Je to cerne na bilem. A to neni konec protoze pred 7523 byl kalendar vynulovan po velkem miru s cinou. A jiz tou dobou meli slovane mohutnou rozvinutou risi. Sumerska propaganda jsou nehorazne lzi za ucelem vymazani nasi historie.

Druha cast clanku o egypte je klasicka romanticka predstava vzniku egypta. Mam na mysli tvrzeni ze nabozenstvi zalozili s dobrymi umysly atd. Neverim tomu. Podle me to bylo hlavne kvuli ovladnuti tehdejsich obyvatel.

sibolet
Návštěvník
sibolet

pak jsou dva současné rezonátory,odkud si lze vyhrabat,co MOmentální člověk potřebuje…A kdo se prohrabe ostrými vidlemi intelektuálním haraburdím,intuicí má vše na stříbrném tácu,,Ale to chce mít najeto více jak pětset životu,aby to současník zkousnul,,,https://www.youtube.com/watch?v=uQnBIbKlnug https://www.youtube.com/watch?v=YXQ80x6IFjw A tady taková kratochvíle pro hokejové fanoušky https://www.youtube.com/watch?v=vRUtp42rWq8

Já
Návštěvník

Hezký den. Rád bych nadhodil téma, které určitě mnoho z vás odsoudí hned od začátku, přesto věřím, že právě zde jsou tací, kteří bádají nehledě na okolnosti a bez předsudků. Tou zmiňovanou “drogou” (osobně mám raději svátostí, či posvátnou rostlinou), byl podle badatelů, kteří se touto tématikou zajímají, pravděpodobně nápoj připravovaný z několika bylin, ovšem dvě jsou zásadní. A to kůra akácie a květ lotosu. Dohromady tvoří nápoj, který je účinkem velice podobný jihoamerické ayahuasce, obé obsahuje mnoho alkaloidů, z nichž jsou účinné právě tryptaminy. A to mě přivádí k teorii jistého Kilindi Iyi. Všem hledačům pravdy doporučuji jeho přednášky…některé naleznete na internetu zdarma, některé ne zdarma (ty na jeho stránkách). Mě osobně, jelikož se touto tématikou, tj. posvátnými bylinami všech kultur, zabývám již pár let, zaujala jeho teorie o vzniku náboženství, tak je známe dnes (a převážně i v minulosti).
‘Kdysi, když byla ještě Afrika velkou džunglí, uskupení lidí, tehdejší kmeny, měla přístup k nepřebernému množství sakrálních rostlin. Pravděpodobně tou nejpůvodnější byli tzv. kouzelné houby (jak nám výzkum mykologie dokazuje, říše hub, tj. fungi, tedy nejen plodnice hub jak je zná většina lidí, jsou jedny z nejstarších organismů na planetě a jak moderní věda zjišťuje, jsou to také neuvěřitelně inteligentní organismy…dokonce existuje vůle, podle nejnovějších zjištění, vytvořit nové názvosloví a řadit houby a živočichy do jedné skupiny organismů). A skrz jejich posvátné užívání, měl tehdá každý člen kmene, díky změněnému stavu vědomí (stejného stavu, do kterého se například dostávají východní mniši skrz celoživotní trénink), spojení s Bohem (Vesmírem, Akášou,…říkejte tomu jak chcete, v mých očích je to Jedno a Totéž). Ve chvíli, kdy ale začala džungle řídnout a ustupovat poušti, tyto houby (a jiné posvátné rostliny), začaly být velice vzácné a tudíž musel kmen rozhodnout. Toto privilegium styku s Bohem dostal pouze jeden člověk, tzv. šaman. A v jednu chvíli se ozvalo jeho ego (to co nám brání prohlédnout a znovu se sjednotit v Jedno) a v té chvíli vznikla “funkce” kněze. A ten začal utvářet dle své vlastní vůle, nikoli Boží.’
Nemusíte tomu věřit ani v nejmenším. Do “mé skládačky” tento kousek zapadá úplně přesně. Ty tzv. primitivní kmeny mají vždy jednu věc společnou a tou je právě užívání těchto sakrementů. Ve staré Indii to byla Sóma (pravděpodobně muchomůrka červená nebo jiná houba), v jižní Americe jsou to odvary jako např. ayahuasca nebo právě psilocybinové houby, ve střední jsou to posvátné kaktusy a např. u slovanských a germánských kmenů (stejně jako ve zmíněné oblasti blízkého východu, tj. Egypt, Sumer, Babylon,…) jsou zmínky právě o houbách.
A já věřím tomu, že právě proto, se elity snaží po celém světě zakazovat tyto látky, které jsou obsažené v posvátných rostlinách, právě proto, že mají neuvěřitelnou moc, dovolit každému jednotlivě nahlédnou skrz tuto oponu, které říkáme realita a tím jim naprosto zhatit jejich plány na uvěznění a oslabení lidského vědomí (jelikož Vědomí je Jedno, tj. pokud pozvednu své, pozvednu i to všeobecné). A to říkám právě s vědomím toho, že většina mystérií (jakéhokoli náboženství či tzv. sekty, ať už je to judaismus, křesťanství, hinduismus nebo právě “svobodné zednářství”), vychází z tohoto změněného stavu vědomí (ti, kteří znají tuto problematiku i z praxe, a právě z praxe, mi určitě dají zapravdu). A elita přece nemůže dovolit, aby se tyto znalosti, které si tak tajně střeží po tisíce a tisíce let, dostaly k “obyčejným” lidem.
P.S. Jen tak dál Pozorovatelko, pomalu se dostáváte k “jádru pudla”!! Držím palce a v myšlenkách jsem s vámi.

Já
Návštěvník

A předem se moc omlouvám, jestli se tady objeví double-(možná i více)-post, zbláznil se mi počítač. Prosím tedy o vymazání zbytečností, ani náhodou to nebudu považovat za nějakou cenzuru, jelikož už tady svůj příspěvek vidím (to říkám hlavně pro místní “prudiče”). Díky

Guest
Návštěvník
Guest

Mozno to je trochu off-topic, ale oplati sa pozriet na videa projektu Thunderbolts . Okrem toho, ze ide o reviziu mainstreamoveho pristupu k vesmiru zalozenom na elektrine (Electric Universe), jej predstavitelia podavaju sirsi obraz o historii Zeme a planet okolo, najme Marsu. Volaju to “Discourses on an Alien Sky” a ide o uzasne spojenie historie ludstva s vesmirnymi udalostami v Slnecnej sustave.

Okrem toho si clovek uvedomi, ako je sucasna mainstreamova veda (fyzika, ale aj ekonomia a pravdepodobne aj ostatne) manipulovana a cielene vedena do slepej ulicky v zaujme udrzania sirokej populacie v nevedomosti.

https://www.youtube.com/user/ThunderboltsProject/videos

B.
Návštěvník
B.

Řada věcí může být pravdou, ale vycházet ze zednářské knihy…. základ toho celého – skrytého – je v Tibetu a Brahmanech. Monoteistická náboženství pak pocházejí z Abrahama. Alias A – Brahman – nebrahman, antibrahman. Ten, který se od nich oddělil. Který přinesl monoteistického Boha.
Kniha Jubileí o něm ostatně píše: “Vyrostl a žil mezi Chaldejskými. Jeho otec, orákulský kněz Terah ho vzdělával v učení Chaldejských, v praxi věštění, dotazování se bohů a astrologii podle znamení nebes”.
Co je lidstvo lidstvem, pokoušelo se číst oblohu, hledat v ní smysl a znamení. Často to nevycházelo, tak se ony entity, zvané prediktor rozhodly, že tomu pomůžou. Co “přečetly” na obloze, to následně vykonaly na zemi.
To je ono “jak nahoře, tak i dole”.
Čili: přečetli jsme (buď na obloze, nebo pomocí tzv. biblického kódu”, že se stane to a to. Následně je “to” zařízeno, ale nikoli vyšší mocí, ale lidskými vykonavateli. Jedním z nejvyšších zasvěcenců byl Nostradamus, neměl věštecké schopnosti, jen “četl”, psal návody.
Přísně řečeno – a ano, je to tím, že jsem křesťan: jedinou pravdou v historii je Ježíš Kristus. Ač sám tolik religiózní nejsem.
A proto mu esoterici, zednáři a spol. nemohou přijít na jméno. Proto se traduje historka, že je de facto jen maskotem éry (Eon) ryb.

Řada astro- eso teorií je na první pohled lákavá a ony entity se jimi nepochybně řídí. Viz jejich výsostné symboly. Ale nejsou dějiny nejlepším svědkem, že se jedná o podvod, že nic není v rovnováze? Že to jen svazuje lidského ducha, um? Podívejme se kolem sebe.

Lock
Návštěvník
Lock

Moderní zákon o entropii zní, že každý systém, který se z rovnovážného stavu vychýlí se do něj snaží vrátit. Příkladem znaku rovnováhy je pro mně symbol jing-jang. Pokud se rovnováha násilně porušuje, jsou reakce podobně násilné, což je vidět např. na současných atmosférických poruchách.
Slovo prediktor se používá dál, jen bych pochyboval o tom, že nějaký prediktor způsobil Potopu nebo Sodomu a Gomoru na základě astrologické předpovědi. Vysvětlovat to lze různě, ale doložit to nelze, ptz. neumíme pořádně rozšifrovat jak Bibli (jsou k dispozici stejně jen editované kopie) tak další písemnosti těch věků. Neumíme si ani vysvětlit přesnost mayských výpočtů a jsou nám záhadou obrazce v obilí z nedávné doby, ptz žádná oponentura na to nedala pádné protiargumenty, aby to tajemství vědecky kouzla zbavila.
Řekl bych: pochybuji, tedy jsem, profanuji to čemu sám nerozumím jsem …blbec. Tím NEMYSLÍM VÁS, ale jsem toho svědkem už dlouho! Skončil bych to výrokem jednoho alternativního kapacity :D, že dnešní lékař si mezi sebe a pacienta nastavil tolik přístrojů, že přes ně na toho chudáka už vůbec nevidí. Tak jako už pomalu necítíme zem pod nohami, ptz pořád čumíme do oblak. Za chvíli už uvidíme jen protiraketový deštník…samozřejmě obranný,

B.
Návštěvník
B.

Potopa, Sodoma, Gomora….. máme sklon věřit čemukoli, energiím vesmíru, astrologii, silám těm a oněm. Proč ale nepřijmout fakt, že to byl Bůh?
Jsou jevy, které kapacitou lidského mozku pochopit nelze. Během věků si je lidé vysvětlovali různě, vždy za nimi ale viděli nadpřirozenou moc. Co když Abraham, Mojžíš, co když opravdu byli vyvoleni Bohem, aby lid seznámili s podstatou Boha?
A Ježíš, jako syn Boha přišel, řekl pravdu a obětoval se?
Nemluvil jsem pochopitelně o tom, že by nějaký “prediktor” zařídil potopu. Mluvím o událostech, jako jsou války, revoluce, společenské změny.
Pochopitelně, jde o to, čemu člověk VĚŘÍ. Protože, jak jste správně napsal, ví….nic. Máme svobodou možnost volby, čemu věřit a čemu ne. Jde o to, že tyto entity si myslí, že VÍ, jak vše funguje, že znají tajemství Boha, vesmíru, zákonů.
Kdo mne zná, asi by nevěřil, že to říkám, ale já vím, že jediná pravda je Ježíš Kristus. Ten, který neříkal, co lidé chtějí slyšet. Ten, kdož jim nedal to, co od něj čekali. Ten, kdo řekl pravdu. To, že podle ní většina lidí nežije a že jí popírá i církev, která by jí měla strážit, nevypovídá nic o Něm, vypovídá to o nás.
Omlouvám se, nemám ve zvyku o víře diskutovat, považuji jí na niternou záležitost, vlastně je to poprvé, co o ní vůbec mluvím.
Pokud by jste byl Bůh a věděl vše, jak byste komunikoval s někým tak omezeným, jako je člověk? Sdělil mu všechno?
A pokud byste byl někdo, kdo si myslí, že je bůh a že zná všechna tajemství? Koho existence pravého Boha de facto ohrožuje? Dělal byste vše, co dnešní tzv. prediktor. Ať to zní bláznivě, jak chce.

Čtenářka
Návštěvník
Čtenářka

Zdravím Vás, B. Osobně v B(b)oha ve smyslu nějakého tvůrce, nějaké bytosti, která je mnohem výš a ví mnohem víc, než my pozemšťané, nevěřím. Dle popisovaných zjevení z Bible se klaním spíš k názoru, že se jednalo o mimozemské, oproti nám daleko technicky vyspělejší bytosti. A spíš jsem ochotná přijmout myšlenku existence nějakých vyšších celovesmírných zákonitostí, podle kterých se svět řídí. V žádném případě Vám neberu Vaši víru. Berte to jen jako moji potřebu se podělit o pocit. A jsem si vědoma značné zjednodušenosti a nepřesnosti své reakce (ve smyslu Vy o koze, já o voze).

V čem s Vámi ale nesouhlasím, je tvrzení: “Jsou jevy, které kapacitou lidského mozku pochopit nelze.” Osobně si myslím, že jen prostě nemáme dostatek informací potřebných k pochopení. Možná bych se mohla trochu umírnit ve smyslu svého mínění o naší inteligenci a říct takovou ošklivou a arogantní věc, jako že velká část lidské populace je rozumu poměrně mdlého a opravdu na to nemá. Rozhodně si ale myslím, že minimálně část lidstva by to pochopila, kdyby k tomu měla potřebné znalosti.

Hermes
Návštěvník
Hermes

Bože, to je “miš-maš”, co jste to “Pozorovatelko” stvořila? Kolik roků studia jste věnovala tématům v článku uvedeným? Nebylo to náhodou tak, že jste splácla dohromady rychlokvasným způsobem množství různých zdrojů, aniž byste zauvažovala nad samotnou podstatou toho, co “štepujete” do jakéhosi zmateného klubka bez ladu a skladu. Prosím vás pěkně, piště k tématům kterým rozumíte a u kterých máte k dispozici skutečně dostatek vědomostí. Mimochodem prostudovala jste si někdy astronomicko-astrologickou podstatu “Denderského Zodiaku”, který shodou okolností pochází z egyptské Dendery? Víte o tom, že v důsledku velkého kataklyzma došlo k posunu zemské osy o 15% a tudiž i k deformaci původní precesní mechaniky vůči zodiakálním souhvězdím na obloze? Jinými slovy řečeno celý nebeský panteon hvězd máme o 15% posunutý vůči původní koncepci? Studovala jste někdy do hloubky staroegyptskou mytologii? Ptám se proto, neb jest zcela nepochopitelné spojovat Thovta s božstvem a ještě ke všemu lunárním. Ano, původně se mělo za to, že je NEJSPÍŠ bohem Luny, ale na základě pozdější výzkumů byla tato teze vypuštěna. Navíc u Thovta je potřeba rozlišovat mezi produktem “apotheosy”(zboštění) a reálnou fyzickou osobou. Odkud jste vzala výraz “Sutach”??? Píše se “Sutech”, nebo “Seth”, maximálně pak snad “Set”. Odkud jste sebrala, že bohyně nebes “Nut” měla pět dětí?? Všechny významné zdroje hovoří o čtyřech: USIR (OSIRIS), ESET, SUTECH a NEBTHET, například zde: (http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAt).

Ovšem dalo by se pokračovat ještě hodně dlouho….

Lock
Návštěvník
Lock

Z http://www.egyptologie.cz ohledně Thovta……
Podobu měsíce přijal ve starověkém městě In, což je dnešní Tell Hasan – předměstí Káhiry, kde ho Inuští kněží začlenili do svého Devatera bohů a pro jeho význam ho povýšili na protějšek boha Re, tedy na „ Stříbrné slunce“.
Protějšek Slunce je a byl Měsíc nebo Luna….mým selským rozumem nahlíženo.
Můžeme se také setkat s vyobrazením muže s ibisí i paviání hlavou, někdy s královskou korunou a srpem měsíce…Takže můžete mít pravdu jen s tím zbožštěním.
Podle některých staroegyptských legend byl prvním vládcem na světě a opravňoval mrtvé ke vstupu do podsvětí. Thovt byl spravedlivý bůh a vždy objektivní. V mýtu “O boji Hora se Sutehem” se postavil i proti bohu Re, který údajně nadržoval Sutehovi. Reovi tak zabránil vynést rozsudek, který hovořil v Horův neprospěch, dokud se vše důkladně neprošetří a nezjistí se čistá pravda.
Osobně radši v tomto případě egyptologii než wiki, což je univerzální encyklopedie, která se dá i univerzálně upravovat, což už se děje. Spravedlivá je smrt, takže spojení s podsvětím sedí podobně jako charakteristika Měsíce či Luny jako protikladu Slunce spojovaného např.se životem a energií nebo aktivitou. Laikem nahlíženo.
Vy už patrně předznamenáváte druhou polovinu, kterou jste nečetl a asi ani číst nebudete, jako já se mohu snížit ke konstatování, že vaše kritika se zdá být povrchní.

Hermes
Návštěvník
Hermes

Locku: Stránky ze kterých citujete jsou triviálnjího charakteru. Já jsem uvedl wiki jako rychlý a někaký zdroj. Zde jsou některé zdroje vztahující se k uvedneému tématu v němčině:

Bergman Jaaleh bin Isis. Uppsala 1968. – Breasted J.H.: The philosophy of a Memphite priest, IN Zeitschrift fiir ágypt. Sprache u. Altertumskunde (Leipzig-Berlin), 1/1901. – Hopfner Th.: Plutarch uber Isis und Osiris: sv.I.: Die Sage; sv.II.: Deutungen der Sage. Prag 1941 – Junker H.: Die Gotterlehre von Memphis. Berlin 1939 – Kees H.: Die Gotterglaube in alten Ágypten. Leipzig 1941 – Lurker M.: Gótter und Symbole der alten Ágypter. Mun- chen 1974 – Morenz S.: Ágyptische Religion. Stuttgart 1960 – Miinster M.: Untersuchungen zur Góttin Isis vom alten Reich bis zum Ende des Neuen Reiches. Berlin 1968. – Naville E.: Das ágyptische Totenbuch der 18.-20. Dynastie, sv. I-HI. Berlin 1886 – Roeder G.: Urkunden zur Religion des alten Ágypten. Jena 1923 – Roeder G.: Die ágyptische Religion in Texten und Bildern. Ziirich 1959-1961. (I. Die ágyptische Gotter-welt; II. Mythen und Legenden um ágyptische Gottheiten und Pharaonen; III. Kulte, Orakel und Naturdienst im alten Ágypten; IV. Ausklang der agyptischen Religion mit Reformation, Zauberei und Jenseitsglauben.) – Sethe K.: Die altágyptischen Pyramidentexte, sv. I-IV. Leipzig 1908-192
———————————————————————–
Pokud byste si přál zdroje v jazyce anglickém, případně francouzském, stačí říci. Rád je zde uvedu.

xerox
Návštěvník
xerox

pochybuji , že by si tu někdo přál další zkopírované zdroje , byť jak píšete umíte ještě překopírovat francouzské , obávám se že by u toho neskončilo a obecenstvo by se dočkalo i dalších akademických miš-maš hatmatilek ze servru pannacz …

Josef
Návštěvník
Josef

Dobrý den.
Tak, tak. Stále přibývá jedinců, kteří už “všechno” pochopili a trpí nutkáním (spasitelský komplex) to všem sdělit a “osvítit” je. Ovšem nestačí na to. Polovzdělanost spojená s touhou učit je horší než nevzdělanost spojená s pokorou. Už na začátku článku při zmínkách o symbolice jsem seznal, že článek nikoho “neosvítí”. Cituji.
“Spojovacími prvky této nitky jsou pyramida, dva sloupy, oko boha Hora a kružítko s pravítkem.”
Symboly jsou zhuštěné informace schopné vyprávět celý příběh. Proto například, aby dvěma jedincům vyprávěly stejný příběh, je třeba aby se oba jedinci dívali na stejnou věc a věděli na co se dívají. Nevím, k čemu bych jako architekt potřeboval pravítko. Ani moc nechápu, jakým je pravítko pojítkem mezi nebesy a zemí. To takový ÚHELNÍK, to už je něco jiného
s pozdravem Josef

Valerij
Návštěvník
Valerij

To Hermes + Josef: Je velmi jednoduché sednout ke klávesnici a strhat nebo sepsout na internetu cokoliv, pánové. Nevím, zda jste už sami kdy co stvořil a publikovali. Osobně astrologii nerozumím, ale články Pozorovatelky čtu vždy rád. Nesmírně si totiž vážím lidí, kteří studují, vzdělávají se a ještě jsou ochotni se podělit s druhými a tak říkajíc jít s kůží na trh. To chce navíc totiž i odvahu.

Každý článek je podnětem k diskuzi o dané problematice, a to zase rozšiřuje obzory čtenářů i jejich případnou chuť studovat dál. A co víc si přát než kulturní a vzdělaný český národ? I případná kritika se dá napsat slušně a podnětně. Cílem je přece dopátrat se pravdy, ať už jí má kterákoli strana. Hledejme na světě i v lidech to pozitivní, negativy jsme zahlcováni mainstreamem 24 hodin denně. Hledejme spojence, ne konflikty. Naším cílem je přece mír, ne válka.

Josef
Návštěvník
Josef

Dobrý den.
Víte. Horká jehla, která spíchla tento článek opravdu bodá a zraňuje. Entita Pozorovatelka se ve své reakci na entitu Hermes dokonce přiznává k tomu, že článek ještě nemá napsaný. Prostě jej píše za pochodu, jako mýdlový seriál. Takový možná Facebook styl. Z celé reakce entity Pozorovatelka na entitu Hermes potom až zamrazí. Článek nám podává autor, jež se přiznává, že v problematice, která je nekonečně složitá se nebude zabývat “detaily”. To je chaos.
s pozdravem Josef