O potopě světa – čtvrtá část: Končící Věk Ryb a nepohodlná postava...

O potopě světa – čtvrtá část: Končící Věk Ryb a nepohodlná postava Krista – kdo za tím stojí? Kleopatra, Římané a Židé jako oběť podruhé?

O potopě světa – čtvrtá část: Končící Věk Ryb a nepohodlná postava Krista – kdo za tím stojí? Kleopatra, Římané a Židé jako oběť podruhé?

Předchozí část byla v souhrnu o tom, že pod vedením Mojžíše vznikl židovský národ, který za krále Šalamouna dosáhl největšího rozkvětu a za jehož vlády byl po egyptském vzoru nejen vystavěn  Šalamounův chrám (dominantou byly dva sloupy, které symbolizovaly spojení izraelského a judského království, což byla obdoba egyptských sloupů, symbolizujících spojení Horního a Dolního Egypta), ale bylo i udržováno nějaké tajné egyptské učení. Po napadení Babylonem se izraelské království rozpadlo a Židé upadli do babylonského zajetí, kde jim měl prorok Ezechiel sdělit, že jejich království zaniklo proto, že se nechali vést tajnými egyptskými naukami, místo aby poslouchali svého jediného Boha. Po vysvobození ze zajetí, o které se přičinil perský král, který si za to přivlastnit Judsko, se Židé vrátili na území Kanaán s posílenou (znovuzrozenou) vírou ve svého Boha a s přáním vystavět mu nový chrám. Psalo se 6. století p.n.l. a to byla doba, kdy končila sláva jak Sumeru tak Egypta a na světové scéně se objevovala nová kultura – Řecko a Makedonie. Pro článek však je podstatné, jakým způsobem přežívala a dál se šířila tajná vědění, tajné nauky a iniciační královské obřady, mající kořeny v Sumeru a v Egyptě.

Šest století do vzniku křesťanství

Zatímco Egypt stále udržuje kult Boha Hora a přes faraona Amona kult sumerského Boha Marduka, Židé udržují a posilují víru ve svého monoteistického Boha Jahve. Navrátilci z Babylonu obnovují Šalamounův chrám, zvaný Druhý chrám, který je prostý a jednoduchý. Jeruzalémský chrám do krásy nově vybudoval až Herodes  v roce 19 p.n.l.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Maketa jeruzalémského Herodotova chrámu

Na východnější straně světa se v 6. století p.n.l. objevuje Budha v Indii a Konfucius a Lao´ce v Číně, ale protože tato část světa není v té době významná (není “jangová”), není to důležité. Mnohem důležitější pro svět jsou řečtí filosofové a učenci – Sokrates, Platon, Aristoteles, Pythagoras, kteří přinášejí revoluční, tzn. vědecké vnímání světa, ve kterém je pro Bohy stále méně místa.

Vůči těmto světonázorům není imunní Egypt a konfrontaci neujdou ani Židé. Velké tažení Alexandra Velikého lze vnímat především tak, že jeho výsledkem bylo smíšení poznání a filosofií dosud známých kultur s učeními a objevy Řecka. Z koncentrace všeho pak vyrostl Řím, který se na krátké období ujal dominance nad světem, po které se sláva Egypta už nikdy neobnovila a kterou židovský národ pocítil totálním dobytím Jeruzaléma, kde z Herodotova chrámu zůstala jen Zeď nářků.

Zeď nářků, pozůstatek jeruzalémského chrámu po zničení Římany v roce 70 n.l.

Byl to konec Věku Berana a začátek Věku Ryb, kdy Egypt skončil smrtí Kleopatry a židovské království dobytím svatyně svého Boha. Z dosud popsaného ale víme, že mezi Egyptem a Židy bylo silné propojení (Abraham, Josef a Mojžíš v Egyptě) a zároveň byli Egypťané i Židé silně spojení se Sumerem (stavitelé egyptských sloupů a pyramid pocházeli ze Sumeru, Abraham se v Sumeru narodil, v Babylonu byli Židé v zajetí, prorok Ezechiel tam měl vidění). Mohla se všechna poznání a tajemství té doby nástupem Římanů a postavou Krista ztratit anebo v tajnosti přežívají do dnešních dnů? O čem je babylonský Talmud a o čem doopravdy Tora a Kabala? A kdo mohl napsat dávno předtím, než se tak stalo, že se zrodí Ježíš? A kdo stojí za proroctvím, že po svém zmrtvýchvstání se Ježíš za dva tisíce let vrátí ?

Toto je velmi tenká půda a kdo očekává, že budu dělat závěry o věcech, nad kterými po staletí marně bádají odborníci, tak hned předesílám, že v žádném případě ne.  Ale vzhledem k tomu, že to astrologicky bylo období, kdy se velmi zásadně lámaly dějiny lidstva, dovolím si vložit pár těch postřehů, ve kterých je možná vysvětlení pro to hlavní, o co mi článkem jde – 1) o právě končící velký vesmírný cyklus a 2) o egyptské a sumerské symboly, které nás provázejí až po naší současnost. Ukazuje se, že v obou těchto směrech byla doba zrození Krista a vzniku křesťanství zlomová. A máme-li pochopit, co se se světem děje na konci křesťanského Věku Ryb (ryba je symbolem křesťanství), který je zároveň posledním ve velkém vesmírném cyklu, pak odpovědi je nutné hledat v časech jeho začátku.

Končící Věk Berana potřebuje oběti

Víme (přesněji – předpokládejme, že víme, protože archeologové a badatelé to tvrdí), že po nějaké katastrofické události se Sumer stal kolébkou všech civilizací, resp. pokračovatelem těch, kteří katastrofu přežili. Než ke katastrofě došlo, byla civilizace na takové úrovni, že byla schopná  rozpoznat příští dění, na události se proto připravit a pro budoucnost zachovat to podstatné – vědění a poznání o jazyku, o zemědělství, stavitelství  a o dosažených poznáních o Vesmíru. V tajných učeních se tyto vědomosti různě přenesly do všech částí světa, ale v Egyptě dosáhly svého vrcholu: ve stavbách pyramid, ve vzdělávání nejvyšších představitelů moci a v iniciačních obřadech, po kterých se každý král stával bohem, což zajišťovalo respekt jeho vládě a tím kontinuitu vládnoucí moci. Jak v Sumeru, tak v Egyptě se s tajemstvími měli (mohli) seznámit semité a Hebrejci, ze kterých později vznikl židovský národ.

Největším tajemstvím se přitom měl stát obřad iniciace nového krále v Boha – obřad zmrtvýchvstání, ve kterém se Hor stával Usirem a nastávající král novým Horem. Obřad se konal vždy za poslední noci novoluní a za vycházející Venuše-Jitřenky. Byl spojen s bránou, tvořenou dvěma sloupy a obloukem, přičemž jeden sloup představoval královskou (pozemskou, světskou) moc a druhý božskou (vesmírnou, duchovní) moc. Brána byla vždy orientována východně – západním směrem tak, aby dominantním byl směr k východu Slunce (egyptský bůh Re).  Hyksósům, semitským králům, kteří se zmocnili vlády Egypta v tzv. „Druhém přechodném období“, byla tato iniciace, a tedy tajemství s ní spojená, co by cizincům upřená a nepodařilo se ji poznat ani vraždou egyptského krále Sekenenrea, ke které mělo dojít za pobytu Jákobova syna Josefa na egyptském dvoře (a údajně rukou jeho bratrů).

K tajemstvím se měl dostat až Mojžíš, který na egyptském dvoře žil 40 let ve vysokém postavení, než došlo ke konfliktu kvůli semitským a hebrejským otrokům, po kterém Mojžíš z Egypta otroky vyvedl a do té doby spadá první zmínka o semitech a Hebrejcích jako o židovském národě. K tajemstvím se Mojžíš měl dostat tím, že jeho pobyt v Egyptě spadá do doby, kdy už opět vládl egyptský král – nejmocnější egyptský faraón Amon, který na rozdíl od hyksósských králů tajemství znal a mohl je tedy Mojžíšovi předat. Následně je s postavou Mojžíše spojován vznik Tory, smlouva s Bohem Jahve a 40 let pobytu židovského národa na sinajské poušti, za kterého snad mělo dojít k Mojžíšově smrti.

Ve kterém z těchto okamžiků došlo k předání sumersko-egyptských tajemství židovskému národu, resp. jestli mu byla vnucená jakožto nositeli a realizátoru pro budoucnost, si netroufám soudit. Faktem je, že přinejmenším stavba Šalamounova chrámu potvrzuje, že židovský národ se z egyptského vlivu nevymanil (jak to následně potvrdil prorok Ezechiel v čase babylonského zajetí) a jak to možná potvrzuje i postava Krista.

Egypt na přelomu našeho letopočtu, vznik křesťanství a kumránské svitky

Na přelomu letopočtu je Egypt už více jak tři století pod vládou Alexandra Velikého a pod vládou dynastie Ptolemaiovců poté, co jej Alexandr Veliký osvobodil od perské nadvlády. Po jeho smrti se stal vládcem Egypta Alexandrův poručník Ptolemaios I. a bylo to poslední období, kdy Egypt ještě obnovil svou slávu a moc s hlavním městem Alexandrií. Společnost však byla rozdělená na vládnoucí řeckou vrstvu a domácí obyvatelstvo, které trpělo vysokými daněmi a proto docházelo k velkým sporům. Do těch stále více zasahovala Římská říše, až se Egypt dostal do jejího područí. Poslední z panovníků dynastie Ptolemaiovců Kleopatra VII. se pokusila vytvořit z Egypta znovu mocnou říši, pro své záměry však už potřebovala souhlas Říma. Ten si zajistila milostným poměrem s Juliem Caesarem a po jeho smrti s nejsilnějším mužem římského impéria, Marcem Antoniem.

Toho si vzala za manžela a když si Řím uvědomil, že by přes potomky tohoto spojení mohl ztratit nadvládu nad Egyptem, vytáhl Cesarův adoptivní syn do války proti Antoniovi a Kleopatře, ve které byl Antonius poražen a Egypt se tak stal definitivně římskou provincií Aegyptus. Už s Césarem ale měla Kleopatra vymýšlet ambiciózní plány na vybudování velkého světového impéria, které se zhroutily jeho zavražděním v roce 44 p.n.l. a které měla obnovit přes Antonia, se kterým ovšem spáchala sebevraždu v roce 30 p.n.l. (Pozn.: tím se definitivně naplnilo proroctví, že novou světovou říší bude Řím).

Kleopatra, César a Antonius – obrázek z filmu Kleopatra

Ve stejné době neměli Židé jiné přání, než obnovit své Izraelsko-Judské království a v něm mít svého krále, pokračovatele Davida a Šalamouna a ve stejné době se měl narodit Ježíš. Ať už Starý zákon pocházel z jakýchkoliv zdrojů, na konec Velkého Věku příchod mesiáše ohlašoval. V žádném smyslu však Židé neměli vnímat mesiáše jako představitele a spasitele všech a celého světa, ale pouze a jen jako jejich, tzn. židovského krále. Po vzoru Egypťanů to ale měly být dvě postavy, které by v jednu klenbu (oblouk) „šalom“ symbolicky spojovaly moc světskou (pozemskou) a moc duchovní (nebeskou). Obě tyto postavy měly být pro své poslání krátce před koncem Věku připravovány v Kumránu a měly to být postavy Jana Křtitele (duchovní, božský vůdce) a Jehošua (v překladu „Jahve spasí”), známého pod řeckým titulem jako Ježíš Kristus (světský, královský vůdce).

Když to shrneme, tak očekávaným prorokem měl být Jan Křtitel (duch) a po něm měl přijít Jehošua (král). První měl být božským, druhý pozemským představitelem židovského království. Obě tyto postavy měly být připravovány v tzv. esejské větvi církve, žijící v Kumránu (asi 30 km východně od Jeruzaléma) a na rozdíl od židovských větví farizejů a saducejů, mělo tuto kumránskou (nazaretskou) větev odlišovat to, že ve všem dodržovala Zákon a dále to, že členství bylo založeno na individuálním rozhodnutí k životu v odříkání, vedoucím k cestě stát se novými zakladateli země zaslíbené a pokračovateli pravého židovského náboženství. Důkaz o tom se měl objevit v polovině 20. století, kdy byly nalezeny tzv. kumránské svitky:

Podobné video můžete vidět zde 

Když se ale vrátíme zpět do doby vzniku křesťanství, tak došlo k tomu, že “první sloup”, tzv. duchovní, kterým byl Jan Křtitel (který křtil i Ježíše a hlásil jeho příchod), zemřel o rok dříve, než na kříži zemřel Ježíš. Protože konec “Velkého Věku” se rychle blížil, měl Ježíš mít na spěch a měl se údajně rozhodnout vzít na sebe jak roli sloupu duchovního tak roli sloupu světského a stát se vůdcem židovského království v jedné osobě, ač narychlo byla připravena varianta, že druhým sloupem se stane Ježíšův bratr Jakub, zvaný Spravedlivý, jak o tom vypovídá i toto video:

Role Jakuba Spravedlivého však byla podle různých bádání smetena z dějin stejně, jako všechny postavy Ježíšovy rodiny a pro nastávající Věk Ryb měl zvítězit Římem stvořený náboženský hybrid, nazývající se židokřesťanství, který měl ten efekt, že znevažoval jak židy, konvertující ke křesťanství, tak křesťany, uznávající židovství. Jestli vznik nového náboženství někomu vyhovoval, pak to zřejmě byli Římané, kteří se ve velkém ke křesťanství hlásili a kteří mu dokonce v Římě postavili celosvětový svatostánek, ovládající svět dosud.

Tímto pohledem se můžeme na přelom Věků podívat novou optikou: Egypťané, do té doby spojenci Izraelitů, se přes Kleopatru, Cesara a Antonia spolčují s Římany. Ještě předtím, v Řecku, dochází k prvním překladům Starého zákona, které v té době údajně byly poprvé pozměněny a upraveny – obzvláště pokud jde o postavu mesiáše. Všude, kde bylo toto hebrejské označení ve Starém zákonu použito, mělo být nahrazeno řeckým překladem „Christos“ (a je jistě podivné, že Nový zákon se už o žádném dalším mesiáši nezmiňuje a hovoří jen o návratu Krista za dva tisíce let). Norman Cohen o židovském mesiáši napsal toto:

„Nanejvýš bude velkým vojenským vůdcem a moudrým a spravedlivým vládcem, vedeným Jahvem a jím jmenovaný, aby panoval svému lidu v Judsku. Pojem transcendentního spasitele v lidské podobě, jenž je tak důležitý v zoroastrismu a tak ústřední pro křesťanství, je hebrejské Bibli zcela neznámý“.

Obřad zmrtvýchvstání

Jestli někdo na obřadu zmrtvýchvstání stavěl trvající kontinuitu moci, pak to byli Egypťané, kteří přes tajný iniciační obřad, v němž hlavní roli sehrávala esoterika a s ní numerologie, Slunce, novoluní, Venuše a vůbec sedmička co by v té době sedm známých těles naší sluneční soustavy, spatřovali prostředek k ovládání davů. Obzvláště obřad zmrtvýchvstání se najednou stal symbolem nového náboženství – a tedy moci, kterou si Řím přivlastnil poté, co se spolčil s Kleopatrou.

Kolem roku 67 p.n.l. byl do Říma zaveden kult perského Boha Zarathuštry, uctívaného mezi léty 1500-1200 p.n.l., a to přes jeho syrskou odnož Boha Mithra, který se měl v chlévě narodit z panny 25. prosince kolem roku 600 p.n.l. a jehož vzkříšení se slavilo o Velikonocích. Jeho učení zahrnovalo křest, posvátnou krmi, víru v nesmrtelnost, spasitelského boha, který zemřel a vstal z mrtvých, aby byl prostředníkem mezi člověkem a bohem – kult zahrnoval vzkříšení, poslední soud a nebe a peklo. Tento kult Řím přijal v roce 67 p.n.l. , tedy téměř o sto let dříve, než jej mohl použít pro postavu Krista.

A pro mě to všechno dohromady znamená otázku: Nespojil Řím postavu Krista s dávným egyptským obřadem zmrtvýchvstání králů – s iniciací v Boha Hora, nespojil obojí s legendou o Mithtrovi a neučinil z tohoto propojení hlavní mocenský prostředek pro nadcházejících dva tisíce let Věku Ryb s tím, že k tomu přidal dobývačnou filosofii Cesara a atomismus řeckých filosofů a učenců?

Gnostismus jako duševní a duchovní “znovuzrození”, nikoliv jako fyzické zmrtvýchvstání ve smyslu křesťanství

Zrození nového náboženství

Existuje prý doložitelná věta, kterou měl pronést papež Lev X. – “Posloužil nám dobře, tento Kristův mýtus”. Opakuji, že ani náhodou si netroufám vynášet nějaké závěry nad postavou Krista a nad vznikem křesťanství. A ač postavu Krista, co by revolučního a nadčasového ducha jakkoliv uznávám, vůči zázrakům typu fyzického zmrtvýchvstání, proměny vody ve víno a dalším,  jsem vždy byla a pořád jsem skeptická a zastávám názor, kterému se říká gnose. Jaký je v tom rozdíl, můžete porovnat v rozdílném popisu těchto symbolů v gnostismu a v židokřesťanství:

“kříž”
Gnose –   symbol rozbřesku světla, šířícího se do všech stran (já dodávám: zimní slunovrat, ale stejně tak duch mnohých fyzicky zemřelých)
Židokřesťanství – do dřeva materializovaný gnostický symbol vykřesaného světla, na kterém je mučen člověk poznání
“hrob”
Gnose- symbol těla, odsouzeného ke stárnutí a smrti
Židokřesťanství – skutečný fyzický hrob pod zemí, odkud židovský Kristus, mrtvé tělo bez duše, napodobuje gnostické probuzení
“zmrtvýchvstání”
Gnose – gnostické probuzení člověka poznáním
Židokřesťanství – fyzické zmrtvýchvstání těla tři dny po smrti
“Kristus”
Gnose – vykřesané světlo úplného poznání, které se nezadržitelně šíří do všech stran
Židokřesťanství – hmotně pojatý spasitel židovského původu, trpící a umírající na fyzickém kříži
“maria”
Gnose – védsky “ten jdoucí za světlem”, “čistá mysl” rodící světlo poznání, “Krista”
Židokřesťanství – fyzicky chápaná “panna”, která “porodila děťátko”
“nazara”
Gnose – aramejsky “zření”, meditace vedoucí k úplnosti poznání
Zidokřesťanství – hmotně pochopené a dodatečně též vystavěné domnělé rodiště židovského spasitele
“slepec”
Gnose – ten, který nevidí duchovní hodnoty, hmotný či “hylický” člověk, materialista
Židokřesťanství – skutečný fyzický slepec, kterému nefungují oči
“aura”
Gnose – zářící kruh vítěze, obklopující hlavu Krista
Židokřesťanství – “trnový věnec” krvavého beránka
“životadárná voda”
Gnose – oživující proudy světla poznání, sestupující na meditujícího gnostika
Židokřesťanství – krev oběti, ze které žije spodní božstvo a jeho síly
“Ježíš”
Gnose- původně védsky “íšas”, spásná modlitba coby pravá “potrava” bohům
Židokřesťanství – fyzická postava obětovaného člověka, “krvavého beránka”
“oběť”
Gnose – třikrát denně recitované svaté slovo, nabízené bohům
Židokřesťanství – zabití “beránka” a prolévání krve za účelem výživy spodního božstva Země
(více zde).
Stále více zastávám názor, že židokřesťanství je opravdu hybridní náboženství, které postavu Krista zneužilo (nejspíše stejně, jako postavu Mojžíše) a že okultní a esoterické kořeny Babylonu a Egypta se táhnou jak celou popotopní minulostí, tak celým našim Věkem Ryb, na konci kterého můžeme stále více pozorovat, že po uplynutí dvou tisíce let už postava Krista vůbec není důležitá, ba co víc – už je doslova nežádoucí. Komu to takto vyhovuje, k tomu existuje spousta souvislostí (hlavně astrologických, ke kterým jsem se pořád ještě nedostala, ale už se blížím) a jenom znalí Vesmíru mohli vědět, o čem je “návrat” Krista za dva tisíce let a proč po celý čas tuto ideu šířili.
Než se k tomu dostanu, vkládám anglickou národní píseň, která zahajovala LOH v Londýně 2012 (velmi důležitý rok, ač se zdá, že Mayský kalendář se nenaplnil!) a která je o tom, kde má v budoucnu stát nový Jeruzalém (český překlad textu najdete zde)

Příště o roli Británie a USA a o Venuši.

 

—–první část—– 

—–druhá část—–

—–třetí část—–

 

– Pozorovatelka –     12.5.2015

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Manicka
Návštěvník
Manicka

Citace: “Nespojil Řím postavu Krista s dávným egyptským obřadem zmrtvýchvstání králů – s iniciací v Boha Hora, nespojil obojí s legendou o Mithtrovi…?”

Myslim ze presne k tomu doslo, co a jak konkretne spojovali je stale otazkou, nicmene Jezis je smysleny hybrid o tom ja nepochybuji.

Neco k tematu spojovani:
http://www.bibliotecapleyades.net/biblianazar/esp_biblianazar_40.htm

Souhlasim s tim, co tu zaznelo, ze krestanstvi a mozna i egyptske nab. je zkomolenina gnoze. Ja myslim ze zamerna.

Manicka
Návštěvník
Manicka

Myslim ze Pozorovatelka je na na stope neceho zajimaveho. Ze serii techto clanku pichla do vosiho hnizda, protoze to je presne tema, ktere se tahne poslednich vice nez 2000 let nasi doby temna. Jsem zvedav na dalsi dily. Diky za clanek.

Manicka
Návštěvník
Manicka

Citace z clanku: “až po naší současnost”

Gramatika: az po koho, co – 4. pad, cili az po naši současnost – kratke i. Naproti tomu o kom,cem – 6. pad, o naší současnosti – dlouhe í.

Nechci nikoho otravovat z gramatikou. Nicmene nikdy jsem nepochopil, proc tohle lidi delaji. Je to neznalost nebo je to zamer – nejaky cesky slang?

David
Návštěvník
David

Názory prezentované v tomto článku ve skutečnosti pocházejí z období 19. století, kdy bylo velice v módě zpochybňovat Bibli. Tyto názory byli odmítnuty snad všemi historiky z celého světa, nemají naprosto žádný podklad v historických spisech a dnes je nenajdete v žádné odborné knize ani nikde jinde než na webových stránkách new age a stránkách militantních ateistů, kteří pouze oprášili staré báje, na které už všichni zapomněli, a jimi se snaží zdiskreditovat křesťanství.

Další obrovská chyba je, že se zde zaměňuje římský katolicismus s křesťanstvím. Křesťanství je náboženství založené na učeních Krista a na Bibli. Katolicismus je založen na tradici. Biblický Kristus neměl nic společného s žádným egyptským ani perským bohem ani v nich neměl žádný předobraz. Jsou to čiré výmysly. Zní to zvláštně, ale opravdu jsou to výmysly. V perských ani egyptských mýtech nebylo naprosto nic o smrti a vzkříšení a obětování se za celé lidstvo ani nic co by nějak nápadně připomínalo Krista.

Ježíš Kristus je unikátní postava dějin. Naprosto bezprecedentní. O žádné jiné starověké postavě nemáme tolik zdrojů, zpráv a zápisů, jako o Kristovi a pokud tyto zdroje budeme posuzovat objektivně podle stejných kritérií jako ostatní starověké zdroje, tak nemáme jediný důvod pochybovat o tom, že Kristus byl skutečný mesiáš, spasitel světa. Proč by nějaké obskurní zmínky v pár středověkých spisech, měly být důvěryhodnější, než tisíce spisů zmiňujících se o Kristu, prokázaných seriózní křížovou metodou? Je přece známo, že gnostici falšovali evangelia a nahrazovali jejich jasná učení pseudointelektuálními a iracionálními myšlenkami. Nechápu, jak může Pozorovatelka stavět spekulace několika nedůvěryhodných lidí nad seriózní historické spisy. Jak říká Peter, křesťanské učení, stejně jako Bible, se odvolává na schopnost člověka poznat pravdu svým rozumem a svými smysly, rozeznat pravdu a lež pomocí zdravého rozumu. Gnoze je pravý opak zdravého rozumu.

Manicka
Návštěvník
Manicka

Nazory prezentovane v clanku byly odmitnuty predevsim vsemi historiky zaprodanymi globalnim elitam. S mohutnym usilim jiz od dob paleni vsech “pohanskych” knih, pres inkvizi po dnesni zamerne prepisovani historie bylo vsechno co odporuje biblicke koncepci zniceno. Dneska a obzvlastne v poslednich letech vsude na webu mate znovu tisice clanku, ktere vyvraceji krestanske lzi.

Biblicky Kristus je jedna velka bachorka zalozena kompletne na starsich legendach a vymyslena kolaz, je to bastard krestanske ideologie. Novy zakon je kompletne vymyslen a stary zakon kompletne okopirovan ze starsich zdroju. Bachorky o obetovani za cele lidstvo jsou tou neodpornejsi myslenkou co kdy krestane vymysleli.

Kristus je ta nejodpornejsi postava dejin. V jeho jmenu probehla genocida milionu lidi a celych narodu. O zadne jine postave nemame tolik vymyslenych lzi jako o Jezisovi. Proto mame vsechny duvody k totalnimu odmitnuti vsech vymazancu, kteri jej vidi jako mesiase. Gnostici nic nefalsovali, cely novy zakon je jedna velka lez, gnostici byli zalozeni na puvodni pravde, zatimco krestanstvi je jedna velka zkreslena lez, ktera totalne prekroutila puvodni myslenky gnostiku ke svemu propagandistickemu ucelu. Gnoze je ztelesneni zdraveho rozumu, zatimco krestanstvi je epitom chore mysli, vymyteho mozku propagandou k ovladani mas.

Peter
Návštěvník
Peter

Kresťanská viera nie je odnožou gnózy, ale práve opačne odmieta gnostizmus v akejkoľvek podobe. Zdôrazňuje racionálnu schopnosť človeka poznávať a rozlišovať medzi pravdou a klamstvom, skutočnosťou a ilúziou

Lucie Nováková
Návštěvník
Lucie Nováková

Děkuji za článek. Velmi se mi líbil objasňující článek o pohanském původu Vánoc: http://deliandiver.org/2007/12/pohansky-puvod-vanoc.html. Myslím si,že není téma, kolem kterého by bylo tolik zmatku, jako je Ježíš. Zajímavý pohled je na http://www.novaduchovnicesta.cz (o tom, jak při ukřižování Ježíše byli aktivní mimozemšťané, kteří se ho snažili zachránit, a pak s pomocí holografických projekcí narychlo vytvořili historku o nanebevzetí.) Na druhé straně Nové Zjevení Ježíše Krista, kde se naopak zdůrazňuje fyzický návrat Krista. Člověk vážně neví.

Ad kříž – kříž byl typicky římský nástroj pro popravu, jíž předcházely třeba tři dny utrpení, člověk se udusil. Znázorňování ukřižovaného Ježíše podporovalo temnou energii. Temným se přece hodil Ježíš na kříži, a ne živý Ježíš, který zvítězil nad smrtí. Jak “podporovalo”? Člověk má schopnost tvořit svými emocemi a myšlením, takže když miliony lidí upíraly denně spoustu energie k ukřižovanému, tak to mělo v duchovních sférách patřičný výsledek a to se následně promítlo i ve fyzické sféře. Můj názor.

Když si pročítám ten slovníček pojmů, tak mě napadá, jestli tady vůbec byl. Jsem si jistá, že ano, ale nevím, jaký teda byl jeho skutečný životopis. Pokud nedošlo k nanebevzetí, co se s ním stalo? Jiří Novák na novaduchovnicesta.cz uvádí, že se stal nevědomky velkým černým mágem a po fyzické smrti byl za to v jakémsi vězení. To by mi dávalo smysl, protože když je někdo ve vysokých sférách, tak je nádherně čistý, ale pak žuchne sem do hmoty, začnou na něj dotírat temní, manipulují ho a je to, osud normálního smrtelníka. To vyžaduje velikou obezřetnost, vysokou inteligenci a také zkušenost, než člověk získá trochu čuch na to, komu věřit a komu ne. Ale zase na druhé straně si říkám, že za toho zlouna je tady Antikrist, ten se bude muset transformovat – čistit se. Nebo se spojí oba dva dohromady v jednu bytost. Spíš bych věřita té verzi, že Ježíš spokojeně dožil v Evropě, měl hromadu dětí (prý 12 dětí, to je ale zase ta proklatá dvanáctka, tak já nevím), z nich se stali illumináti, jenže bohužel časem se u části z nich genetická informace zdeformovala. Illumináty také nelze házet do jednoho koše.

Manicka
Návštěvník
Manicka

Pokud Jezis existoval a ja jsem presvedcen ze ne, tak samozrejme k zadnemu nanebevzeti nedoslo, to je totalni nesmysl. Normalne zemrel a jako duse kazdeho cloveka i jeho duse by prosla tim znamym tunelem a objevila se v miste mimo fyzickou realitu, kde se duse cerstve zemrelych zotavuji po prechodnou dobu nez se znovu narodi v novem tele. Tolik velmi zjednodusene z rychliku.

TSq
Návštěvník
TSq

To bude asi složitější, mne naučili “vystoupit sama ze sebe”, mozek, mysl si parádně uleví, problémy zmizí a tělíčko se dostane do nějakého režimu intenzivního sebeuzdravování, doslova rajský a blažený stav (bez drog).
Třeba je tohle Nanebevzetí 😉
a návrat do těla je to Znovuzrození, kdoví

Manicka
Návštěvník
Manicka

S tim souhlasim. Moje pointa je spise v tom, ze to “nanebevzeti” a “znovuzrozeni” probiha s kazdou dusi (clovekem), krome vrahu a lidi s naprosto zvracenou karmou. Ne jen s nejakym vyvolenym jezisem. Je to obecny mechanismus. Krestanstvi tento obecny mechanismus znasilnilo, zmutovalo, zpropagandizovalo a zmutovalo k nepoznani ke sve vlastni moci.

TSq
Návštěvník
TSq

Obecný mechanismus ..nevím, možná ano. Křesťanství mechanismus znásilnilo, to si ani nemyslím, spíš, že Ježíš tyto praktiky předal obyčejným lidem, což se mocným nelíbilo, tak skončil, jak skončil. A právě tady vidí zlom, kdy bylo třeba z Ježíše a křesťanství udělat mocenský nástroj, což se naprosto skvěle povedlo, z křesťanů se časem stali katolíci a bylo vymalováno, Řím-matka všech církví a všechny ovečky poslušné, jinak bububu Boží hněv a věčné zatracení

Anonymous
Návštěvník
Anonymous
JAREKzR
Návštěvník
JAREKzR

Izaiáš 53. kapitola, napsaná pár set let před Kristem a tedy i vznikem křesťansví (tohle ortodoxní židé, nevěřící v Krista Ježíše moc rádi nečtou):
1 Kdo by jen uvěřil zprávě, kterou jsme slyšeli? A při kom se zjevila Hospodinova paže? 2Vyrostl před ním jako výhonek a jako kořen z vyprahlé země. Neměl vzezření ani důstojnost, abychom na něho hleděli s úctou, ani vzhled, abychom po něm toužili. 3Opovržený a lidmi zavržený, muž bolestí, který znal nemoci; jako někdo, před nímž člověk skryje tvář — všemi opovržený, takže jsme si ho nevážili. 4Jenže to byly naše nemoci, které snášel, a naše bolesti, které nesl; a my jsme si o něm mysleli, že je zasažen a ubit Bohem a zkrušen. 5Ale on byl proboden za naše přestoupení, zdeptán za naše provinění, na něho dolehla kázeň pro náš pokoj a jeho šrámy jsme uzdraveni. 6My všichni jsme zabloudili jako ovce, jeden každý jsme se obrátili na svou cestu, a Hospodin na něho nechal dopadnout vinu nás všech. 7Byl zdrcen, ale pokořil se a neotevřel ústa: jako beránek vedený na porážku a jako ovce před střihači byl němý, ústa neotevřel. 8 Skrze útlak a soud byl vzat, kdo se bude zabývat jeho údělem? Neboť byl vyťat ze země živých, jeho rána přišla za přestoupení mého lidu. 9A určili mu hrob mezi ničemy, ale byl s bohatým ve své smrti, protože se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti. 10Hospodin si přál zdeptat ho nemocí: Když položí svou duši jako oběť za vinu, uvidí potomstvo, prodlouží své dny, a Hospodinovo přání se jeho prostřednictvím zdaří. 11Z námahy své duše uvidí ovoce a nasytí se. Svým poznáním můj spravedlivý otrok ospravedlní mnohé a jejich provinění on sám ponese. 12Proto mu dám podíl ve velikých zástupech a s nespočetnými bude dělit kořist, protože vylil na smrt svou duši a byl započten mezi vzpurné. On odnesl hřích mnohých a je přímluvcem za vzpurné.
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CSP&kap=53&k=Iz

Kristus měl přijít, měl být násilně zabit, měl svou smrtí zaplatit za hříchy lidí. Židé (včetně Ježíšových učedníků před jeho smrtí) tehdy očekávali krále – válečníka, který je osvobodí z nadvlády Říma, to byl ale těžký omyl.

Manicka
Návštěvník
Manicka

Ja si myslim ze toto ctou velmi radi. Primo z toho cisi filozofie neseni viny za vinu vsech lidi, coz je naprosto stezejni myslenka celeho krestanstvi a zaroven ta nejprohnilejsi a nejproradnejsi myslenka, ktera kdy spatrila svetlo sveta. Nic vice klamavejsiho si dezinformatori a tvurci bible nemohli pro svuj ucel manipulace mas vymyslet.

Robo
Návštěvník
Robo

Vaše články sú balzám na moju dušu.
Ak by ste mala záujem, môžem doporučiť knihy “Thovt – projekt lidstvo” a “Thovt – Brány Atlantidy”, kde je ozrejmené asj mnohé z toho, čo v tejto sérii píšete.. 🙂

Ďakujem Vám za Vašu prácu!

sycho
Návštěvník
sycho

Kdyz uz jsme se tu v diskuzi dostali k Thovtovi, nedavno jsem objevil preklad jeho smaragdovych desek do cestiny:
http://prvopodstata.blog.cz/rubrika/smaragdove-desky

Nektere z “prupovidek” me docela silne dostaly a okamzite jsem prijal za sve fakt, ktery je popsan na zacatku a to, ze je to tema k opakovanemu a mnohocetnemu studiu, nikoli k jednomu precteni…

2Pozorovatelka: Z Vasich clanku citim, ze mate dobry cit k vyberu a skladani relevantnich “faktu” (uvozovky zamerne, ale nebrat prosim doslovne) a nasledne drzeni dejove linky k vypraveni pribehu. Pokud se o postavu Thovta/Totha zajimate, docela by me zajimal Vas nazor na jeho odkaz.

xerox
Návštěvník
xerox

těch kultů zmrtvýchvstání bylo před kristem více , někde psali že snad minimálně 4 , což není kritika jenom doplnění …

celá bible je o jinotajích , stejně tak jako pohádky jsou mystické spisy , které připomínají poznávání sebe sama s odkazem třeba na číslo 7 jenž najdeme v józe – 7 čaker , judaismu – 7 ramenný svícen , v lidovém rčení – v sedmým nebi , v pohádkách neboli mystických spisech začínajícími slovy – za sedmero horami za sedmero řekami , sněhurka a 7 trpaslíků , sedmero krkavců , sedmihlavá saň atd. …

gnóse neboli poznání a kdysi šířící se gnosticismus má v tomto tedy pravdu , přesto vzbudit víru je umění a dar a nechci věřícím nic upírat … na druhou stranu přinesly náboženské války nejčernější dny člověka a dodnes se vlastně nic nezměnilo …

Lock
Návštěvník
Lock

Jj, jediné, co se změnilo je prostředí, se kterým se zároveň změnil i člověk. Stejně to vidím s těmi jinotaji a vždycky si vzpomenu na knihu “Na východ od ráje” od skvělého vypravěče Steinbecka, konkrétně na scénu, kde se Adam Trask(?) u dýmčičky hašiše kolující společně se starými číňany zamýšlejí nad existenci a obsahem původní hebrejské bible. Nebo knihu “Tajemnému bohu”, o tom proč si lidi vážili starých stromů a chránili je i vlastními životy. Sám jsem nechtěně zažil “očistění” prostřednictvím velkého dubu a nikdy na to nezapomenu. Technika sebou přinesla odcizení od rodné hroudy, ke které má lidstvo v globálu pouze kořistnický necitelný vztah. Asi se budu opakovat, ale je to tím, že moc čučíme do nebe a nevidíme, kam a na co šlapeme. Natož do čeho 😀

Osobně věřím v opakování se nejen historie, ale i politiky a zkreslování historie nebo vytváření mýtů. Mnozí, co o politice nacintají spoustu rozumů ani nechápou, že je to definice způsobu chování, např. v určitém geopolitickém území. Natož aby jsme byli schopni pochopit prastaré jinotaje. Můj náhled na Bibli (nečetl jsem ji) je že je to dobová kronika plná jinotajů, která zaznamenala spoustu retuší a korektur během přepisování. Politika se tenkrát dělala prostřednictvím náboženství, které mělo řídící vliv nejvíce na méně vzdělané vrstvy. Takže paralela s tím, co se děje právě teď. Zavrhovaná a zdiskreditovaná astrologie je podle mne něco jako katalogizace charakterů. Mám dvě staré knihy a obě upozorňují, že to je hlavně upozornění na to, co se může stát a proč a návod, jak se tomu vyhnout. Dobře zanalyzovat její symboly je kumšt, jako cokoli jiného a šarlatánů je spousta jako v čemkoli jiném.

Krista jsem vnímal jako symbol lásky a skrze ní nakonec utrpení přes ty, kteří např. pochopili, že víra je nevítaná pomoc pro utiskované a porobené, tak to bylo zneužito vyššími církevními kruhy. O lásce se dnes mluví a zpívá až do aleluja a přitom je prý u náscca 30% rozvodů. Se svobodou v tzv. demokracii je to skoro totéž. Nakonec ti kteří neztratili selský rozum dojdou k tomu, že je to jen demokratura a že současný člověk může být jen novodobý otrok bez víry v téhle současné mašinérii. Zničit zbytky víry (např. Krista, jako symbol něčeho lepšího) se mi zdá jako reálná snaha v kontextu s vyhlazovaním východních křesťanů v Sýrii a děním na Ukrajině. Bohužel to čistě náhodou spadá do kabalistického roku. Jakákoliv víra je síla a pomoc, která se opět nehodí. Patrně v současné snaze o uskutečňění NWO a čtvrté říše…brána do Pekla je otevřená.

Vici
Návštěvník
Vici

Mohu se jen zeptat, jaký je přesně význam slova demokratura?

da2e
Návštěvník
da2e

ironicke ponatie novotvaru pochadzajuceho z dvoch slov demo-kracia a dikta-tura..takze je to nazov hodny stavu spoločnosti….