O čem je oslava Vánoc a o čem kříž jako symbol křesťanství?...

O čem je oslava Vánoc a o čem kříž jako symbol křesťanství? A o čem biblická kultura? Video

O čem je oslava Vánoc a o čem kříž jako symbol křesťanství? A o čem naše biblická kultura? Video

Je sice po Vánocích, téma mi přesto přijde aktuální – ono mi totiž přijde aktuální kdykoliv v naší době, plné témat o zotročování lidstva a o globálním prediktorovi. Zastánci bible mě asi budou opět kamenovat, ale vkládám svůj článek, který jsem před pár lety psala pro jiné stránky a který jen upravím o to, k čemu jsem se mezitím dostala díky učení, prezentované Pjakinem.

Kromě toho, že proběhly Vánoce, mnozí zaregistrovali, že proběhl i zimní slunovrat. V jedněch z hlavních televizních zpráv proběhla dokonce anketa, jestli lidé vědí, co to je a odpovědi byly opravdu smutné. Nepřekvapilo mě to, jsem zvyklá, že lidé těmto věcem nevěnují pozornost a jen málokdo ví i to, proč jsou Velikonoce pohyblivým svátkem a co všechno musí proběhnout, aby nastaly. Ale začnu od konce.

Mnozí se dnes snaží pochopit, kdo je to ten globální prediktor a chtějí se orientovat v tom, o čem hovoří Pjakin, resp. o čem jsou učení, která doporučuje. V žádném případě nemám vše načteno, ale i z toho mála přečteného souhlasím s dvěma fakty:

1) Že je nutné svět a historii lidstva vidět jako mozaiku a teprve do ní dosazovat kamínky (vybírat jen ty informace, které jsou podstatné, nikoliv se topit ve všech a teprve z nich skládat celkový obraz, David Icke to nazval periferním viděním a hovoří o tom, jak systém vší silou pracuje právě na tom, aby jej lidé ztráceli).

2) K pochopení historie lidstva Pjakin velmi často zmiňuje výraz “biblická kultura” a její počátky (počátky GP) zasazuje do doby před 3000 lety, tzn. do doby vzniku Egypta. Opakuji se, že ke stejnému vidění světa jsem se dopracovala sama a dříve, než jsem znala Pjakina. Dávno tomu jsem se dopracovala k přesvědčení, že atlantická (tedy ona biblická) kultura skončí a postupem času i k přesvědčení, že byla uměle vytvořená. A podle této své mozaiky vidění léta už jen dohledávám informace, které mi to potvrzují. A jedním ze základu mé mozaiky je právě i oslava Velikonoc a Vánoc a symbol kříže a kruhu, spojovaný s křesťanstvím.

Symbolika kříže a kruhu totiž existovala dávno před křesťanstvím a znaly ji snad všechny kultury:

O čem je oslava Vánoc a o čem kříž jako symbol křesťanství?

Slovanský kříž

Egyptský (nilský) “Kříž života”

O čem je oslava Vánoc a o čem kříž jako symbol křesťanství?

Egyptský bůh  Horus

O čem je oslava Vánoc a o čem kříž jako symbol křesťanství?

Perský bůh Mithra

O čem je oslava Vánoc a o čem kříž jako symbol křesťanství?

Indický bůh Krishna

O čem je oslava Vánoc a o čem kříž jako symbol křesťanství?

Keltský kříž

Pro zbožštěné postavy lidské historie je kromě kříže charakteristický také kruh, znázorňovaný jako svatozář (platí to i pro egyptského Horuse, který už jako by místo hlavy měl pouze svatozář). V průběhu dějin se božské postavy měnily, co se však neměnilo, byla skutečnost, že měly představovat duchovní světlo – svými učeními se měly pro lidstvo stát nadějí a vírou v těžkých chvílích, jakých není žádný pozemský život ušetřen, ať už bolest má jakoukoliv podobu.

Všichni znají rčení “Každý si nese svůj kříž” a ten kříž, to není nic jiného, než dualita našeho světa, ve které člověk zažívá štěstí-neštěstí, zdraví-nemoc, dostatek-nedostatek, radost-smutek atd., a ve finále pro každého platí základní dualita: zrození-smrt. Mezitím je hledání harmonie, ale také vývoj, přičemž vše pozitivní je spojováno se světlem a vše negativní s temnotou. Střídání světla a tmy (dne a noci) je základní symbolikou, kterou Vesmír promlouvá nejen k jednotlivcům, ale i k celému lidstvu – nejen jednotlivci, ale i lidstvo jako celek si “nese svůj kříž”.

Rok co rok nám Vesmír ten kříž ukazuje, a to ve čtyřech bodech, kdy mezi sebou zásadním a velmi akčním způsobem dualita bojuje: kdy se radikálně mění poměr světla a tmy – tu ve prospěch světla, tu ve prospěch tmy, ale dohromady jde vždy o harmonický celek, žijící z energie Vesmíru, předávané mu Sluncem.

Symbol jang a jin 

Všechny kultury měly toto poznání a všechny proto uctívaly kříž (čtyři body obratu) a kruh (Slunce jako oslava života a vítězství světla nad temnotou). O ničem jiném není ani svastika, která navíc symbolizuje Slunce pohledem ze Země v pohybu a v oněch čtyřech zlomových bodech, jak to ukazovaly i slovanské védy, Slunovrat:

Odkud se vzaly kříž, kruh a svatozář a co jsou čtyři body obratu?

Nejde o nic jiného, než o dvě rovnodennosti a dva slunovraty, ke kterým dojde v průběhu ročního (cca 365 dnů) trvajícího oběhu Země kolem Slunce a s nimi o změnu poměru světla a tmy.

O jarní rovnodennosti jsou den a noc stejně dlouhé, ale světla začíná přibývat (děje se tak ve znamení Berana), o podzimní rovnodennosti jsou opět den a noc stejně dlouhé, ale světla začíná ubývat (děje se tak ve znamení Váhy). Pro obě rovnodennosti platí, že tehdy je Slunce nad rovníkem, v zenitu.

O letním slunovratu dosáhne světlo svého vrcholu a den je nejdelší (Slunce se od rovníku posunulo nejdále na Sever a je ve znamení Raka), o zimním slunovratu pak nastává nejkritičtější bod, kdy tma dosahuje vrcholu a den je nejkratší a čeká se na návrat Slunce (Slunce se od rovníku posunulo nejdále na Jih a je ve znamení Kozoroha).

Čtyři body “kříže”, ve kterém se mění poměr světla a tmy a Slunce uprostřed

Beran, Rak, Váhy a Kozoroh – čtyři akční znamení (souhvězdí), ve kterých se radikálně mění poměr světla a tmy 

Pro slunovraty na jižní polokouli to platí naopak, ale protože jde o  Velikonoce, Vánoce, biblickou (křesťanskou) kulturu a vůbec božstva severní polokoule (a v neposlední řadě o “přechod” Slunce rozhraním souhvězdí Střelce a Kozoroha) a především o Egypt, zimní slunovrat hraje zcela zásadní roli. Jinak řečeno – zimní slunovrat je důvodem k oslavě Slunce, Vesmíru, k vítězství života nad smrtí. Ale tím se může stát i důvodem k oslavě a uctívání všech božstev s ním spojovaných. Tak jako zimní slunovrat představuje vítězství Světla nad Temnotou, tak všechna učení těch bytostí, které jsou s ním spojovány, mají představovat světlo v temnotách. Mohou sloužit v pozitivním smyslu jako duchovní vůdcové, ale stejně tak mohou být jejich učení zneužita k ovládnutí davů.

O tom jsou kříže, kruhy a zbožštění postav svatozářemi kolem hlavy na obrázcích výše. Ta hlavní postava, která je spojena s křesťanskými svátky, tam zatím chybí.

Význam slunovratů v dávném Egyptě

Pro přežití a existenci Egypta byla zcela zásadní jedna věc: Nil a jeho záplavy. Veškerá moc faraonů se odvíjela od úrody a od jejího přerozdělování otrokům (kteří byli udržováni v poslušnosti především nebeskou symbolikou jako zatmění Slunce apod.), ale celá moc se ve skutečnosti odvíjela od záplav, které přinesl Nil. K těm každoročně docházelo o letním slunovratu – vždy kolem 20. července, kdy Slunce bylo na vrcholu. V té době Egypt ve velkém uctíval boha Hóra a Slunce vůbec. Jak byla doba letního slunovratu významná i pro Babylon a oblast Sinaje, je zjevné z mapy rovníku a dvou obratníků:

Pouze o letním slunovratu (obratník Raka) se Nil rozvodňoval, zimní Slunovrat (obratník Kozoroha) představoval bod zlomu, po kterém se Slunce začalo vracet a mocní věděli, že opět se Nil rozvodní a bude úroda. Mít v tehdejší době toto poznání, to představovalo velikou moc. K tomu přidejme vědomí, že na tomto poznání jiné kultury severní polokoule vytvořily veliké vůdce svých davů.

Kolem roku tisíc před n.l. vzniká biblická kultura a vzniká bible. Ta “předpovídá” nového mesiáše, ale ve skutečnosti hovoří o podmanění si všeho “ve vzduchu i na zemi” – uvědomuje si snad závislost své existence na zdrojích tak, jako si ji Egypt uvědomoval přes nilské záplavy a spojuje plány o svém příštím království s učeními a poznáními Babylonu a Egypta a spojuje svou moc s jejich, vycházející z poznání Vesmíru ?

Ať to bylo jak chtělo, na přelomu letopočtů končí jak Egypt, tak plány židovského národa o obnově království na způsob krále Šalamouna. A z “předpovězeného” mesiáše a příštího židovského krále je vytvořen vyvrhel, vydaný Římanům k ukřižování. Ale nemělo to svůj velmi dlouhodobý účel, pomalu realizovaný po dva tisíce let křesťanského Věku Ryb?

Křesťanský kříž, kruh, svatozář a postava Krista

Až časem  (a přes papežský stolec)  je z původně židovského mesiáše vytvořena postava, které má naslouchat celý svět, resp. před kterou má být celý svět pokorný. V jeho zobrazování se ale “náhodou” velmi opakuje jak symbolika kříže, tak symbolika světla, navíc je jeho narození spojeno se zimním slunovratem, s východem hvězdy a se třemi králi, vše v souhvězdí Orion, které vévodí severní polokouli v čase krátkých dnů a v době zimního slunovratu:

Odvěký symbol zimního slunovatu: kříž a návrat Slunce. V našem letopočtu spojený s postavou Ježíše.  

Vánoce a Velikonoce, největší křesťanské svátky

Kromě křesťanství svět zná ještě dvě náboženství – judaismus a islám. Judaismus je nejstarší, islám nejmladší. Judaismus je náboženství židů, kteří Vánoce neslaví, místo nich slaví Chanuku – oslavu světla, což je svátek mimo jiné spojený s historií jejich národa. Jejich kalendář a letopočet se ale nikdy nezměnil, postava Ježíše na něj neměla vliv a všechny své svátky odvozují od fází Měsíce. Totéž platí pro islámský kalendář, který se rovněž striktně řídí fázemi Luny, obzvláště jejím prvním srpkem. Pouze křesťanství lunární fáze nezohledňuje – vyjma jednoho svátku, pro křesťany nejsmutnějšího, a to jsou Velikonoce a ukřižování Ježíše. Velikonoce jsou pohyblivým svátkem proto, že k jejich oslavě musí nastat: 1) první jarní den (jarní rovnodennost), 2) první jarní úplněk a 3) musí připadnout na neděli a pondělí.

Pouze ukřižování a následné zmrtvýchvstání Krista jsou pro křesťany svátkem, jehož dny ladí s židovským kalendářem – tedy ne jeho zrození, ale až jeho smrt. Otázka zní, komu se hodilo stvořit postavu, která se měla zrodit o zimním slunovratu, aby byla o následné jarní rovnodennosti ukřižována a zmrtvýchvstáním zbožštěna?

V dobách Egypta to byl obřad zmrtvýchvstání egyptského krále, měnícího se v samotného boha Hora (dodnes pokračující v zednářských obřadech), který jej pasoval do postavení autority, které museli všichni naslouchat a nějakou “náhodou” je z postavy Krista učiněna stejná, zmrtvýchvstalá autorita. Ale neměla ve skutečnosti postava Krista posloužit jen k pokorné poslušnosti dalších a dalších národů?

Pokora, poslušnost, utrpení, nesení si “pozemského kříže”  – chtěl to takhle Ježíš anebo se to jen hodí těm, kteří vědí, že kříž je ve skutečnosti symbolem slunovratu, který “naplní vody Nilu” a s nimi přinese zdroje, které otroci budou dostávat na příděl?  

“Informace znamenají moc” – to je stará moudrost

Co když je to s postavou Krista a s biblí všechno úplně jinak? Tři tisíce let od doby, kdy bible vznikla a kdy při svém vzniku vyšla z Potopy světa, popsané dávno předtím jinými kulturami, a dva tisíce let od zrození a smrti Krista a přelomu letopočtů, který byl určen pouze křesťanské kultuře, to je dostatečně dlouhý čas k tomu, aby bylo egyptské (a nejen egyptské) vědění o vesmírné symbolice slunovratů a rovnodenností využito ve prospěch “vyvolených” a k poslušnosti davů. Z hlediska lidstva je to vědění naprosto zásadní a ve “správných” rukou může dělat divy…

Jsem silně věřící v Boha a dále věřím, že existovala postava Krista se svým pro lidstvo velmi významným poselstvím, protože stavícím na dobru, lásce a svědomí a tím vším rebelsky nabourávající Starý zákon, že to byl boží duch na Zemi, jehož postava byla zneužita.

Ve všem ostatním, co souvisí s biblí, papežstvím a vším, co se v lidské historii děje, souhlasím s tímto textem ruského učení KSB :

“Postupné zotročení světa (na základě bezstrukturního řízení davu) bylo ze strany úzké skupiny za posledních cca 3 000 let možné hlavně díky tomu, že disponovali tzv. “ze společnosti vydělující” množinou pojmů, tj. pojmovým aparátem, který jim dával objektivní převahu nad zbytkem společnosti, protože byli schopni identifikovat procesy, které pro ostatní “neexistovaly”, protože ti neměli pojmy k jejich vyjádření. Tato skupina tak disponovala větší mírou chápání reality a objektivních procesů, jež byla schopna využít ve svůj prospěch úspěšněji než kdokoliv jiný. Globální běh událostí (=historický proces) není totiž, a nikdy nebyl neřízený (“náhodný”) proces… Jde jen o to, s jakou koncepcí je řízen. Problém této úzké skupiny je právě v jejich koncepci, cílech, neboli morálce. Své vědomosti mohla využít buď ve prospěch lidstva, nebo ve svůj vlastní. Rozhodli se pro druhou variantu a jejich koncepce řízení (=koncepce globalizace) se dá popsat slovy “zotročení lidstva ve jménu boha a doktrína skoupení celého světa na základě monopolu na lichvu, s cílem zavedení více či méně maskovaného globálního fašizmu a kryptootrokářského systému” “(zdroj)

A přidávám ještě video, které mi před měsíci jako další informace leva-netu hodně dalo a které, myslím, se k době Vánoc a konce roku velmi hodí (zdroj a poděkování Hox55):

A v čem je pointa článku? Základní podobu mozaiky současného světového dění je nutné hledat ve velmi vzdálené minulosti. A z velmi, velmi vysoké perspektivy…

Můj názor je, že křesťanství i islám jsou uměle vytvořena náboženství a že judaismus co by první abrahámské náboženství (biblická kultura) je “náboženství” velmi pragmatické, a že judaismem od začátku jde o vládu nad planetárními zdroji.

 

-Pozorovatelka-  30.12.2015

 

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
ben.el
Návštěvník
ben.el

co člověk,to názor,ale jde o fakta,nemusíme znát všechna a přeci se nám rýsuje obraz mozaiky,jak vše asi bylo a je,buď máme zájem otevřít oči a snažit se dojít poznání nebo zatvrzele setrvávat a zlobit se,když má někdo jiný názor,přikláním se k obsahu výkladu autorky spolu s korespondujícími dostupnými fakty z mnoha dalších zdrojů

Forever
Návštěvník
Forever

Pro opus:
Na rychlo vám odpovím, nemám totiž moc času vám plně a dlouze odpovědět.
Omlouvám se, ale tíha času mi prostě nedá pokoj. Ani dnes nebylo bohužel mi dopřáno se konečně plně znovu věnovat naší diskuzi.
No, ale alespoň na jednu z vaších otázek týkající se SZ a Židů jsem už odpověděl komentářem dne 3. ledna 21:10h.
Vašem otázkám se budu moct věnovat zítra a plně se jim budu moct věnovat o víkendu.

ID
Návštěvník
ID

Ta diskuze je neuvěřitelně dlouhá a nepřehledná, nečetl jsem ji celou. Takže jen namátkou o co jsem zavadil: Autorka chtěla odkaz na film, ze kterého pocházejí/nebo který uvádí obrázky použité i v článku – Zeitgeist, duch doby https://www.youtube.com/watch?v=ZhnMdN1yg6g Sledovat to lze od cca 13 minuty, začátek a některá místa jsou doplněna rádoby humorem který je nestravitelný.
Hovořit o ježíšovi jako o postavě – ano, ovšem jako o postavě literární. Historie toho člověka nezná, bible je psaná cca 200 – 300let po jeho údajné smrti. Přečtěte si prosím třeba tyto texty:: http://gnostica.cz/uvod.html .
Jak taky může vzniknout bůh třeba zde: http://www.ivcrn.cz/byl-allah-pohanskym-bozstvem-ktere-melo-tri-dcery/ .

g.trakovicky@pobox.sk
Návštěvník
g.trakovicky@pobox.sk

Musím oponovať.
Uvedené linky,veľmi dobre poznám.
Aj keby som sa mal prikloniť(biť nerad) k tvrdeniu,že biblia bola napísaná po Ježíšovom ukrižovaný (smrti! 200 – 300 rokov) kam asi títo bádatelia vidia ešte históriu ak sa nejapne a podlo uvádza,že sa to stalo pred 2016 .
Kedže biblia vraví o zabití na počiatku sveta.A ja viem,že to bolo pred 720 000 078 rokov.
A aby som trošku uviedol veci na pravú mieru,predstavím sa.V roku 2004 som ponúkol ved.prácu tel.Markíze k uverejneniu mojej práci.Jednalo sa o stvoreniu vesmíru.Malo sa jednať o krátky šot.Celú prácu som prezentoval vtedy reportérovi Maroš Košík.Odpovedal mi,až po zasvätený do práce,že nemajú na to miesto atd.atd.
A tak som odišiel.Na moje prekvapenie zhruba po cca.4 mesiacov vyšlo v tel.a v novinách táto správa.
http://szalay.blog.sme.sk/c/1938/Vesmir-ako-futbalova-lopta.html
Nie len že som poznal svoju prácu ktorú títo vedci NASA,Francúzka,Briti,nejapne znetvorili k svojmu obrazu,ale ak to číta trochu vzdelaný človek vidí v tom totálnu hlúposť.Nie len že nevedia dokázať veľký tresk,ale oni už snímajú zbytkové žiarenie a na základe neho určili že sa skladá z 12-5uholníkov.
Tak to je nevýslovná drzosť.Moja práca ale dokazovala práve že stvorenie a ak ju pochopil taký Košík,pochopili ju aj sami vedci , ktorí sa ukázali ako totálny imbecily riadený ešte väčším neandrtálcom.Túto moju prácu,je schopné pochopiť aj malé dieťa a preto som to aj pre nich pripravil.Jednalo sa o vesmí,ktorí je pevný a nemenný a uzavretý.Ma presne nastavenia a nieje v ňom žiaden chaos.Ale presne riadený systém.
A či poznám Ježíša? OSOBNE ako aj všemohúceho.
Je zarážajúce ,že samotný dejatelia popierania Ježíša tvrdia že neexistoval atd.atd.
Ale na otázku,či veria že bol Džingischán,odpovedajú kladne ANO.
A to i napriek tomu,že ho nevideli,iba o ňom počuli.
Jedny tvrdia,že je to vymyslená postava a druhý opak.Tí druhý sú traja nemci a ostatný čo im uverili.Do tej doby nik o ňom nepočul.Zachované dobové obrazy tvrdia ale opak-NIKDY NEBOL!
No a Napoleona tiež nevideli a predsa v neho veria,že bol,Zrovna tak aj nemecky král…….
Na čom je potom podložene ich svedectvo,je Ježíš je ……..
Je podivuhodné,že k takémuto,článku je taká odozva a ostane nič.To je predsa na zamyslenie

Martin
Návštěvník
Martin

Zeitgeist je snůška polopravd, je to druhý extrém katolicismu… stejně jako katolíci lže a pravda dostává na frak 🙁 Ježíš byl historická postava! Existují totiž mj. historicky dokazatelné zmínky nejen v Bibli, ale i v nezávislých židovských záznamech… dokonce už známe jeho skutečného otce! K dispozici je např. detailní a fakty pečlivě podložená vědecká práce. Autorem této práce je James D. Tabor — brilantní historik, který se účastnil mj. moderních archeologických výzkumů v Izraeli, je velkým znalcem starověkých oblastí Palestiny, kde Ježíš žil…

Martin
Návštěvník
Martin

…detailní a fakty pečlivě podložená vědecká práce, James D. Tabor, více zde:

http://www.ragauian.cz/vznik-krestanstvi-skutecny-jezis-a-vira-aneb-buh-neporusuje-sve-prirodni-zakony/

Církev zlikvidovala původní Kristovo učení a kvůli tomu musela kompletně zfalšovat vše o jeho narození a mládí…

http://www.ragauian.cz/jezis-kristus-clovek-nebo-buh-pravda-o-cirkevni-manipulaci-s-fakty-2/

Kristus byl ve skutečnosti tzv. zasvěcenec, vychovaný ve skupině Esejců (proč myslíte že v Bibli není nic o jeho mládí?), která ochraňovala prastaré duchovní poznání:

POZNEJTE SAMI SEBE A POZNÁTE VŠECHNO!

KDYŽ CHCETE ZMĚNIT SVĚT,
NEJDŘÍV ZMĚŇTE SAMI SEBE!

…a o tom to VŠECHNO je:

Lidská duše se kdysi na cestě za poznáním rozdvojila /vypadla z původní Jednoty/ a jedna z jejích částí se z vlastního rozhodnutí dobrovolně ponořila od hlubin vibrací hmotných světů…

…je to o vnitřní dualitě člověka, je to to o čem mluví taoismus jako o jin-jang dualitě… v Bibli nazýváno tělo a duch… o tom mluví církevně zlikvidované Tomášovo evangelium symbolicky jako “ze dvou udělat jedno”… to je pravé Kristovo učení… důkazy jsou mimo jiné Origenés a právě Tomášovo evangelium…

http://www.ragauian.cz/jakym-zpusobem-a-proc-z-nas-po-tisicileti-cirkev-dela-idioty-9/

Spis Περί ἀρχῶν (Peri archón „O základech“, De principiis) obsahuje nejstarší JEŠTĚ NEZFALŠOVANÝ křesťanský teologický systém… zabývá se hmotným světem, stvořením člověka, člověkem jako padlou bytostí uzavřenou v hmotném těle… Cílem lidí je návrat do vysokých (nehmotných) úrovní… z odělenosti ZPĚT DO JEDNOTY… o tom je strom života…

http://www.ragauian.cz/origenovo-dilo-de-principiis-prvni-systematicke-vyliceni-krestanske-verouky-aneb-prava-originalni-podoba-krestanstvi/

opus
Návštěvník
opus

Pane FOREVER můžete mi tedy odpovědět na tyto vám již dříve položené otázky?

Jak vy můžete vědět, co bylo účelem Ježíšovy mise na zemi?
Vy jste s Ježíšem mluvil?
Nebo někdo v současnosti žijící s ním mluvil?
Nebo jste mluvil s jeho otcem – Jahve?

Kde jste viděl v Bibli výzvu, aby Židé jen tak z plezíru byli vyzýváni k zabíjení nežidů???

Uvedete alespoň pět příkladů, kde si tato Evangelia (Lukášovo a Markovo) odporují?
To by mne skutečně zajímalo.

Kolik žilo na celé planetě lidí někdy kolem roku 1500 př.n.l.?
Jste schopen tento údaj hodnověrně doložit?

Forever
Návštěvník
Forever

Omlouvám se, ale dnes vám kvůli časovému hledisku nemohu odpovědět. Mám teď hodně věcí na práci a nemůžu se bohužel plně věnovat naší diskuzi.
Plnohodnotné odpovědi ode mne očekávejte zítra.
A abyste si nemyslel, nečiním toto z důvodu, protože nemám odpovědi na vaše otázky, ale časově nemám prostor, abych se plně koncentroval na naší diskuzi, abych vám mohl dát delší a plnohodnotné odpovědi na vaše otázky, které vyjdou na hodně dlouhé komentáře.
Přeji hezký zbytek večera 🙂
A odpovědi ode mne očekávejte zítra!!!!!

g.trakovicky@pobox.sk
Návštěvník
g.trakovicky@pobox.sk

Pre opus
Môžeš i ti mne povedať,odkedy je Ježíšov otec Jahve???
Osobne viem,že sa volá Gabriel.Aj ked má viac mnien,ako je Melchisedech……
jedno zo základných je práve Amen.
A ak smiem,odpoviem čiastočne aj za iného.Evanjelia si neodporujú.
Ale diabol (mikulášenci) z nich chceli urobiť iba jedno.
Evang.Matuša -krstil Matúš a vravel videl som zostupovať ducha múdrosti v podobe LEVA
Evang.Marka -krstil Marek a vravel,videl som zostupovať ducha božieho v podobe BÝKA
Evang.Lukáša-krstil Lukáš a vravel videl som zostupovať ducha svätého v podobe HOLUBICE
Evang.Jan-krstil Jan a vravel,videl som zostupovať ducha v podobe ORLA
Preto tie 4 evanjelia a sú rozdielne.Každé trvalo 1000 rokov.preto tá veta.u boha jeden den a ľudí 1000 r. a 1000 r. na zemi (ľudí) jeden deň u boha. A v genesis sú práve tie dni.Jeden den je tam práve tých 1000 r. a tam sú aj evanjelia.Teda bud svetlo je prvé evanjelium atd.atd. Ostatné sú skutky.je to proste ako mikro v makro a opačne. A v každom mal iných apoštolov(učňov) dohromady 48.Ludia an to nevedia prísť len preto,že sú zaslepený vlastných sebectvom a podvodmi.Milujú kde ako lož a nenávidia pravdu.
Ved čo mu napísali,
toto je kráľ hebrejský
toto je kráľ židovský
toto je kráľ izraelský
toto je pán pánov a kráľ kráľov
A kdeže bol pochovaný v zahrade,v skale …..
Preto sú tam rozdieli v evanjeliách,aby si ich každý všimol.

opus
Návštěvník
opus

Evengelia byla napsána nejvíce v průběhu několika desítek let. Tisíc let, jak vy píšete je absolutní nesmysl.

Pokud se ptáte na to, od kdy je Jahve otcem Ježíše, tak Ježíš je prvním ze stvoření. Takže se dá říci, že o počátku všeho.

Pokud vám jde o to jestli Bible nějak upřesňuje, že Jahve je otec Ježíše, tak je mnoho textů, kde Ježíš hovoří ke svému otci – Svořiteli, Dokonce říká Můj otec je větší než já. Tedy není to jedna osoba, jak učí katolická nauka o trojici.

Bble obsahuje výraz Jahve více než sadm tisíc krát a je zastoupen jak ve SZ tak v NZ. Výrazy jako Pán, Hospodin, apod josu jen tituly, Jahve je jméno.

Jméno nejvyššího jediného pravého Boha – Jahve, otce Ježíše.

g.trakovicky@pobox.sk
Návštěvník
g.trakovicky@pobox.sk

Je uvedené nejapne a podlo,v známosť,že biblia nevraví o dni(dátume) narodenia Ježíša.Upozorňoval som na to a opäť poukazujem,že je to v biblii uvedené.A veľmi presne aj s hodinou.V evang.Lukáša je jasne uvedené (uvediem v skrátenej verzii)Každý má možnosť si to prečítať sám v úplnom znení)V 6 mesiaci je poslán anj.Gabriel k Marii a vraví od tejto chvíle započneš………
Maria vraví,ako sa to stane ved ja muža nepoznávam……
Gabriel-duch svätý zostúpi v ťe….lebo nieje u BOHA nemožné…..
Maria…staň sa mi podľa tvojho slova.
Gbriel-a aj priateľka tvoja Alžbeta,ktorej sa vravelo neplodná,práve jej bol 6 mesiac(práve dovŕšila šiesty mesiac tehotenstva)
Hádanka je tu jasná!
Kedy sa narodil Ježíš a kedy J.Krstiteľ?
Treba si to ale rozobrať.
V 6 mesiaci je v roku a Alžbte práve skončil 6 mesiac tehotenstva.Takže Alžbeta započala biť tehotná 1.1. A Maria 1.7.Lebo ked Gabriel povedal vetu-Alžbeta…práve jej bol šiesty mesiac odbila 24 hod.a započal deň 1.7.Teda s Mariou začal vravieť presne 30.6. o 24 hod.a keď skončil reč započala svoje tehotenstvo.
Takže Ján Krstiteľ sa narodil 1.10. 30.9. po 24 hod.teda 1.10.
A Ježíš 6+9=15 teda 1.4. 30.3. po 24 hod. teda 1.4.
Podstatné a dôležité je povedať to,že Ježíš sa NIKDY nenarodil na zemi ako mi ľudia,ale zostúpil z nebies v tele.Takže tehotenstvo Marii a jej pôrod bol o úplne niečom inom. Ježíš bol Jej Muž.A toto bol ten porod.
A mimochodom Maria saqma ukázala kto je ten D.sv.a kto je pravým bohom. Bol to samotný anj,GABRIEL.Ved sama vravy-staniž sa mi podľa slova tvojho.Prečo nepovedala,stan sa mi podľa slova toho kto ťa poslal?????Lebo ten boh ktorí ho poslal bol sám Michael-teda Ježíš.

Otázka ostáva,ktože to vedel písať pred 2016 rokmi?

g.trakovicky@pobox.sk
Návštěvník
g.trakovicky@pobox.sk

Pre Pozorovatelka.
Dovoľujem si aj já prispieť k vášmu článku.Je veľmi nejapné rozšírené učenie ,ako aj samotné poznanie biblie.Veľmi podlo učia ,že ježíš bol zabitý pred cca.2016 r.Biblia vraví niečo iné.Toť úryvok.
Zjevení, 13. kapitola
8. Protož klaněti se jí budou všickni, kteříž přebývají na zemi, jichžto jména nejsou napsaná v knize života Beránka, toho zabitého od počátku světa.
9. Má-li kdo uši, slyš.
Ak si to nejaký čitateľ pozorne prečíta,čož doteraz nik nespravil,musí si tam všimnúť zaujímavých poznaní.
a)Protož klaněti se jí budou všickni kteříž přebývají na zemi
Rozumej šelma je človek,diabol.Teda podlí a úlisný.Pozná pravdu,ale chce ju prekrútiť,aby zotročoval-všetkých ľudí na svete a to bez pardonu,nejapného vyznania viery.
b)jichžto jména nejsou napsaná v knize života Beránka,
Rozumej,kniha je človek,teda v tomto prípade samotný BOH a túto vec musia ovládať,veľmi dobre.A ešte v širšom merítku.Na konci vety pochopíte o čom je reč.
c) toho zabitého od počátku světa.
Ako je možné,že tvrdi,že sa to stalo pred cca.2016 ak biblia sama tvrdí,že sa to stalo na počiatku sveta.Má snáď niekto pocit,že svet je počiatok cca.2016????
V Amerike už vznikajú spolky kde doslova tvrdia,že svet je starý cca 7000 rokov.!!!
To kedy sa to stalo je 720 000 078 rokov.Teraz nieje miesto na to aby som obhájil toto poznanie.To čo je teraz pre čitateľa dôležité,je práve to aby si povšimol,že sa to nestalo pred cca.2016 r.ale na počiatku sveta.
Ako je potom možné,že biblia sa zachoval do dnešných dní.Bola totižto zolsana na zem,skrze niekoho napísaná….aby bola daná opäť v známosť.A tu je kameň celého úrazu.Tí čo sa jej zmocnili,vytvorili to čo poznáme do dnešných dní.Podvod,,lož,zotročenie,genocída,atd.atd.

Forever
Návštěvník
Forever

Pro g.trakovicky@pobox.sk:
Jen si vás dovolím trochu poopravit a upřesnit:

Co jsou ty dvě šelmy a drak?
Drak = Satan
První šelma = papežský Vatikán
Druhá šelma = USA-FED

Níže odkazy:
http://www.ragauian.cz/dve-selmy-vladnou-zemi-1/
http://www.ragauian.cz/dve-selmy-vladnou-zemi-2/
http://www.ragauian.cz/dve-selmy-vladnou-zemi-3/

g.trakovicky@pobox.sk
Návštěvník
g.trakovicky@pobox.sk

Pre Forever
Dakujem za poopravenie,ale rád vysvetlím.To je predsa ľahké.Drak je symbolizovaný človek ktorí má nejakú moc.V tomto jeho pripade ju podvodne ukradol(zmocnil)Jedná sa o OSN (G-8 a ôsmy je jeden z tých siedmych) a jeho predstaviteľa. Z biblii je zrejmé,že tá organizácia je podvodná.A má slúžiť iba k podvodom a genocíde.Takže predstavitel OSN je ten DRAK.Má 10 organizácii (rohy) ako je UNESCO. atd.atd.Už dopredu tam mali biť dosadený ľudia.A ako inak tí najhorší.A že jedna z jeho hlav bola zbitá až na smrť je predsa to kráľovstvo prazené vo vojne.V tomto prípade je to USA. Kto ich porazil bolo Rusko na čele s PUTINOM.V skutočnosti porazil celí svet teda aj Britov atd.atd.To čo je ale zaujímavé,je dobre si povšimnúť vetu,že biblia vraví
http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/Zj13.php
o šelme ktorá sa podobá pardovy.Ale pard to nieje.Vysvetlenie je jednoduché.Jedná sa o jeho identické dvojča.To že prvý skapal,všetci videli.v tej dobe bol predstaviteľ OSN.A hľa on je zas na scéne a živý.Preto ho hneď aj biblia popisuje s korunami atd.atd.A ten drak čo mu dal tú moc je nový predstaviteľ OSN. Ked ho uvidel,vedel čo má spraviť a tak mu opäť uvoľnil miesto a prehlásil že on je ten prvý a že vstal z mrtvych. Ale nejako nepovedal celú pravdu.Urobili totižto podvod.A všetci až na normálnych,(teda veriacich)uverili,že vstal z mrtvych,tak ako to učia diabli aj v dnešnej dobe.Teda zombie. Ale biblia nič také neučí.Učí o duchovnej smrti a jej vzkriesený. Človek predsa nemusí umrieť telesne.Biblia to ukazuje na xx,príkladoch.Ale podvodníkom vyhovuje aby ludia uverili že telesná smrť je neoddeliteľná súčasť,života na zemi a že Ježíš sám umrel a stal sa z neho zombie.Toto skutočne učia a ľudia tomu veria.Ale toto je práve tá lož a rúhanie sa bohu.Teda satanizmus.Ešte majú takú drzosť učiť,že ježíš Bol ukrižovaný telesne na kríži.Tak túto masochistickú vraždu ich kto naučil!!!A ľudia túto masochistickú vraždu ešte aj ctia.A tvrdia,že to bola vôľa boha,aby mu všetci uverili.Tak za takého boha pekne ďakujem.To akoby povedal-zavraždite,ako chcete,ale potom mi nezabudnite uveriť.
Kríž je predsa žena a ukrižovanie je predsa svadba.Proste len treba všetko čo je tam uvedené preložiť.Je to iný jazyk.Ved si len predstav,že bol ukrižovaný 2x.To je predsa svadba v kostole a na úrade.

Martin
Návštěvník
Martin

Co to je za tragické kecy s tím Drakem? vždyť ten “tragický výklad” stojí úplně na vodě… zkusil jste milý pane někdy použít svou hlavu? kolik prorockých symbolů Zjevení můžete přiřadit k pozemské realitě? jenom kecy kecy…

Martin
Návštěvník
Martin

skutečný výklad spočívá v tom že k symbolu Zjevení přiřadíte pozemský výraz… ALE DOKAZATELNĚ NA ZÁKLADĚ JINÝCH INDICIÍ, to vy pane Tragovický neděláte… děláte si z nás všech prostě prdel… s tím si běžte za svou babičkou

Martin
Návštěvník
Martin

Příklad smysluplného výkladu:

Tu jsem viděl, jak se z moře vynořila dravá šelma… (Zj 13,1)
-> Tomu, co se v proroctví skrývá za označením “šelma“, nám pomáhá porozumět starozákonní kniha Daniel: Šelma čtvrtá znamená království čtvrté na zemi… (Dan 7,23 kral.)

A drak jí dal svou sílu i trůn i velikou moc. (Zj 13,2)
-> Kdo nebo co je tímto drakem, od kterého šelma, která se vynořila z moře, získala svou sílu i trůn i moc? Bible identifikuje draka jako „toho dávného hada, jenž je ďábel a satan“ (Zj 20,2 B21).

http://www.ragauian.cz/dve-selmy-vladnou-zemi-1/

LFS
Návštěvník
LFS

Súčasný biblický projekt/koncept globalizácie globálneho prediktora

http://cicociciak.blogspot.sk/2015/12/sucasny-biblicky-projekt-globalizacie.html

M
Návštěvník
M

Pozorovatelko, snad ještě poslední na téma nepřesnosti. V tom videu se mj. říká a já to zpochybňuji:

“V objektivní realitě však vesmír nerodí sám od sebe boj protikladů, bez zlého úmyslu těch, kdo řídí.”

Pravda je taková že tento vesmír byl zkonstruován záměrně duálně s pozitivním úmyslem, s jasným účelem: bez duality není vývoj / analogicky jako v elektrotechnice bez pólů +- neteče proud…

KLÍČOVÉ JE POCHOPIT ŽE DUALITA JE V MAKROKOSMU I V MIKROKOSMU, tj. mj. i uvnitř psychiky každého člověka.. o tom je jin-jang symbolika a taoismus… cílem je dosáhnout vyváženosti a o tom přesně je POZNEJTE-SAMI-SEBE!

Mohu naopak souhlasit s tímto: “Cíl Globálního prediktora: nedovolit lidstvu realizovat misi zástupců (představitelů) Boha na Zemi.”

PROTO JE pravá předpapežská KRISTOVA NAUKA POTLAČOVÁNA A LIKVIDOVÁNA (viz Tomášovo evangelium). Zmíněnou misi bychom mohli chápat právě jako přinést POZNÁNÍ lidstvu.

Ono ve skutečnosti není nutné se zaplétat do komplikovaných teorií jako GP… nic z toho není podstatné… jediné co je třeba, je tou Kristovskou cestou jít, poznat sám sebe a změnit sám sebe!

Ilona
Návštěvník
Ilona

Mnoho lidí z věřících křesťanů oslavuje z upřímné víry o vánocích narození Ježíše Krista. Jak ale tento zvyk vznikl?

Jak se tedy tento zvyk do křesťanství dostal? Mnoho obrácených křesťanů z pohanů se nechtělo vzdát oslav spojených s oslavami dne slunce, a tak se tyto oslavy včlenily i do křesťanských tradic.

Pohané věřili, že jejich bůh slunce se každým rokem znovu rodí. Noc z 24. na 25. prosince pokládali za dobu narození boha slunce. Pozorovali totiž, že slunce po této noci stoupá denně výš a výše na obzoru a vykládali si to jako vzrůst nově narozeného slunečního dítěte.

Na otázku položenou bývalému jezuitskému knězi Dr. Riverovi ve věci vánoc, odpovídá: „Bible říká: Jeremiáš 51,7 – Zlatým kalichem v ruce Hospodinově byl Babylon – opíjel celý svět. Národy z něj to víno pily, až se pomátly.

Královna Babylonu Semiramis nařídila světu, aby oslavoval narození jejího syna „Tamuze“. Ten byl „bohem slunce“, tedy „Baálem“, představitelem satana. Dnem narození Baále Tamuze určila 25.prosinec (zimní slunovrat). Lidu řekli, že 21.prosince slunce – „Baál“ umírá. A v noci z 24.prosince na 25.prosince se opět vrací k životu a znovu se „narodí“. Pohané v tuto noc v zelených hájích zpívali do omrzení píseň „bůh se rodí, bůh se rodí“.

Během staletí obětoval celý svět 25.prosince slunci pod různými jmény jako: Tamuz, Horus, Osiris, Sol atd. Byla to doba orgií, obětování dětí Baálovi, pití a veselí.

Semiramis – královna nebes dále nařídila, aby lidé zavěšovali na zelené stromy malé kuličky představující boha slunce. Dějiny potvrzují, že lidé v této době zimního slunovratu pekli obrazy Semiramis s dítětem mužského pohlaví v náručí a slunečním kotoučem kolem hlavy. Také různé koláče či sladkosti, které spolu s ovocem a pochodněmi zavěšovali na zelené stromy v hájích.

Touto modloslužbou na čest královny nebes (Semiramis) se poskvrňovali i Bohu nevěrní Izraelité.

Jeremiáš 7,17-18 – Copak sám nevidíš, co páchají v judských městech a na jeruzalémských ulicích? Děti sbírají dříví, otcové zapalují oheň a ženy zadělávají těsto na koláče pro Královnu nebes. Také přinášejí úlitby cizím bohům, aby mě uráželi.

Jeremiáš 44, 16-19 – „Nebudeme poslouchat, co nám říkáš Hospodinovým jménem! Naopak, budeme dělat všechno, k čemu jsme se zavázali: budeme pálit kadidlo Královně nebes a přinášet jí úlitby, jak jsme to dělávali my i naši otcové, naši králové i naši velmoži v judských městech a v ulicích Jeruzaléma. Tenkrát jsme měli jídla dosyta, bylo nám dobře a nic zlého se nám nedělo. Ale od té doby, co jsme přestali pálit kadidlo Královně nebes a přinášet jí úlitby, máme všeho nedostatek a hyneme mečem a hladem.“ A ženy dodaly: „Jistěže budeme pálit kadidlo Královně nebes a přinášet jí úlitby. Copak jsme pekly ty koláčky s jejím obrazem a přinášely jí úlitby bez vědomí našich manželů?“

Odedávna proto byla tato noc a po ní následující noci pokládány a označeny jako „svaté noci“ – vánoce (toto slovo pochází z němčiny Weinachten). Křesťané, kteří opět upadli do pohanství připojili těmto nocím svatozář tím, že je spojili s narozením Ježíše Krista. Je však historicky dokázáno, že Ježíš se narodil daleko před prosincem.

Kdo však v této době zimního slunovratu přesto tyto ryze pohanské svátky oslavuje, a spojuje s narozením Krista, ať si uvědomí, že tím rozhodně neuctívá, ani neslouží Ježíši Kristu. Uctívá toho, k jehož poctě byla tato oslava Semiramis vymyšlena, totiž boha slunce – Bále neboli Belzebuba.

Byl to papež Řehoř Veliký, který tento pohanský svátek 25.prosince přijal do svého menšího kánonu a tím jej zcírkevnil. Sloučení tohoto pohanského solárního mythu s Ježíšovým jménem není nic jiného, nežli opravdové rouhání se Bohu a jeho synu Ježíši Kristu.

Archeolog Schmid ve své knize „Tajemství Mezopotámie“ dokazuje, že po smrti zakladatele a původce celého slunečního kultu – Nimroda, se jeho žena nikdy nevdala, avšak několik let po jeho smrti se jí narodil syn – 25.prosince. Tuto událost vysvětlovala tím, že duch Nimrodův, jako boha slunce způsobil početí jejího syna Tamuze.“

Tamuz byl považován za syna slunce. První písmeno jeho jména „T“ bylo později považováno za symbol uctívání slunce. Uctívači slunce obětovali své oběti bohu slunce na dřevěném kříži, počátečním písmenu T jména Tamuz.

Franz Cumont,Ph.S. Uvádí v „The Mysteries of Mithra“ (1910) na str.190 o mithraistech: „světili neděli a slavili zrod slunce 25.prosince.“

http://www.ovkscmfm.estranky.cz/clanky/zpravodajstvi/vanoce—touto-modlosluzbou-na-cest-kralovny-nebes–semiramis–se-poskvrnovali-i-bohu-neverni-izraelite.html

Forever
Návštěvník
Forever

Samotné dny Vánoce a Velikonoce jsou v pořádku, protože se, jak jsem už napsal, aktivují očistné energie přírody a Matky Země. Problémem bylo, že, zejména v Babyloně, byly pokrouceny jejich významy a zneužity k temným účelům:
Tj.:
provádění zvířecích či lidských obětí
klanění se modlám a kultům
atd.

Jednou z mála “pohanských” kultur, která chovala úctu k přírodě a Matce Zemi, byla kultura Slovanů. Slované nikdy neprováděli lidské ani zvířecí oběti, vždy dary bohům se skládali z rostlinné či stravy neobsahující maso. Slovanští bozi byli vlastně, když se to vezme, vegetariáni ?
Naše davná slovanská kultura si velmi zakládala na pozitivním vztahu člověka s přírodou. Slované chápali, že člověk je plně součastí přírody a odtud se odvíjel pozitivní vztah našich předků k přírodě a Matce Zemi.
Proto se Slované snažili udržet kontakt s Duchem (bytostí, chcete-li tomu tak říkat) přírody. Věděli, že základem duchovní harmonie a rovnováhy je být harmonickou součastí přírody. Naše dávná slovanská kultura nikdy neměla vztah k neživým modlám a k modlářství vůbec.

Možná proto byla slovanská kultura a Slované jako takoví trnem v oku a musela být prostřednictvím christianizace zničena.

M
Návštěvník
M

Dovolím si váženou paní Pozorovatelku upřesnit… v článku je mnoho pravdy, ale chci teď upřesnit výrok o uměle vytvořených náboženstvích. Především žádné náboženství NEMOHLO VZNIKNOUT SAMO. Vždy tam byl nejdřív nějaký pokročilý učitel, s vyšším poznáním… a téměř vždy pak toto poznání časem degradovalo a často bylo zneužito vládnoucí třídou k ovládání duší…

To původní Kristovo křesťanství je něco jiného než současný papežský katolicismus. Ve skutečnosti je Kristovo jméno pro Vatikán pouhou „maskou beránka“, která zakrývá největší podvod na lidstvu za posledních 2000 let!

M
Návštěvník
M

…klíčový text, který dává do souvislostí pradávné děje s aktuálním děním v Evropě i ve světě.

JAKÝ JE skutečný SMYSL toho všeho? Co to znamená pro nás všechny? Kdo řídí islámskou invazi do Evropy? Proč papeženci a mohamedáni tak miloučce kamarádí?

http://www.ragauian.cz/vznik-islamu-a-tajne-dejiny-krestanstvi-aneb-jak-katolicka-cirkev-zabila-krista-znicila-krestanstvi-a-stvorila-islam/