Nejvyšší správní soud neshledal antigenní špejlování nezletilých školáků za protizákonné nebo v...

Nejvyšší správní soud neshledal antigenní špejlování nezletilých školáků za protizákonné nebo v rozporu s lidskými právy, protože nejde o zdravotní službu! A proč? Protože děti se špejlují samy vlastní rukou, a tím pádem nemůže jít z principu právní definice o zdravotnický úkon, protože ten by musel vykonávat kvalifikovaný zdravotník! Když si dítě nebo zaměstnanec šťourají sami v nose, není to omezování lidských práv, je to prostě volnočasová aktivita! Nikdo tak nenese zodpovědnost za špejle, za jejich sterilitu, za správnost diagnostiky testů, za následky na zdraví, prostě za nic!

Nejvyšší správní soud neshledal antigenní špejlování nezletilých školáků za protizákonné nebo v rozporu s lidskými právy, protože nejde o zdravotní službu! A proč? Protože děti se špejlují samy vlastní rukou, a tím pádem nemůže jít z principu právní definice o zdravotnický úkon, protože ten by musel vykonávat kvalifikovaný zdravotník! Když si dítě nebo zaměstnanec šťourají sami v nose, není to omezování lidských práv, je to prostě volnočasová aktivita! Nikdo tak nenese zodpovědnost za špejle, za jejich sterilitu, za správnost diagnostiky testů, za následky na zdraví, prostě za nic!

Dnes v neděli 9. května 2021 slavíme 76. výročí osvobození republiky od nacistické okupace a mnohá alternativní média se budou zabývat vojenskou přehlídkou v Moskvě a dalšími pietními akcemi, které po včerejších falešných oslavách proběhly v západních zemích o den dříve v předstihu, ale do redakce se nám dostal naprosto zásadní materiál, který nesnese odkladu a musíme o něm informovat okamžitě. Nejvyšší správní soud v Brně totiž ve čtvrtek 6. května vynesl naprosto monstrózní judikát, který na 100% potvrdil varování našeho redakčního právníka, které jsme uvedli před několika týdny v našich článcích.

Určitě si pamatujete, jak náš právník vysvětloval a varoval, proč se české děti ve školách mají testovat samy a vlastní rukou, že je to snaha o zbavení se zodpovědnosti za toto testování ze strany školy, resp. ze strany MŠMT. Jenže ve skutečnosti byla tato finta mnohem rafinovanější a děsivější. A právě Nejvyšší správní soud to v pátek odhalil a naplno odpálil s veškerou razancí.

Nejvyšší správní soud

Nejvyšší správní soud ve čtvrtek rozsudkem ve věci sp. zn. 5 Ao 1/2021 zamítl první návrh na zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4.2021, č. j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN. Tímto mimořádným opatřením ministerstvo nařídilo, že určeným skupinám dětí, žáků a studentů se umožní osobní přítomnost v mateřské, základní, speciální, střední nebo vyšší odborné škole pouze tehdy, pokud nemají příznaky onemocnění COVID-19 a podstoupí vyšetření prostřednictvím údajně neinvazivního preventivního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2.

Soud zamítl žalobu, protože když si děti špejlují nosy vlastní rukou, nejde o zdravotnický úkon spadající pod ochranu Listiny

Žaloba se opírala o porušení práva na ochranu osobních údajů a zdravotního stavu a s ní spojené dokumentace, dále poukazovala na porušování práva na zachování integrity těla člověka před zdravotním úkonem, se kterým osoba nevydává souhlas a na základě dalších zákonů a norem na ochranu občanských a lidských práv. Nejvyšší soud tuto žalobu ale zamítl a v šokujícím judikátu uvedl naprosto primitivní, ale zcela logický a hrozivý důvod. Soud doslova uvedl:

Nejvyšší správní soud – ve shodě s právním názorem vysloveným nedávnými rozsudky ve věcech testování zaměstnanců (sp. zn.: 6 Ao 1/2021 a 6 Ao 2/2021) –uvedl, že napadeným opatřením zavedené antigenní testování ve školách není zdravotní službou, neboť je založeno na tom, že se děti, žáci nebo studenti budou testovat sami. Neshledal proto rozpor se zákonem o zdravotních službách ani čl. 7 Listiny základních práv a svobod a čl. 5 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně, z nichž plyne, že zásah do integrity člověka je nepřípustný, pokud mu nepředchází informovaný a svobodný souhlas. Současně soud vyjádřil pochopení pro obavu či strach některých dětí z testování, avšak má za to, že je primárně na jejich rodičích, jakým způsobem dětem celou věc podají, vysvětlí a příp. pomohou jejich obavy překonat – třeba i tím, že jim při testování budou asistovat.

Přátelé, je vymalováno! Antigenní samotestování totiž není zdravotnickým úkonem, a to naprosto logicky, protože takový úkon může provádět jen kvalifikovaný zdravotník. Takže, jinými slovy, když dítě dostane do ruky skalpel, anestetikum a svorky, a někdo další ho bude navádět, jak si má dítě provést extrakci apendixu, tak to prostě nebude zdravotnický úkon, nebude to zdravotnická služba, protože ten zákrok by musel provádět kvalifikovaný zdravotník.

Shrnutí judikátu

Když si bude břicho řezat malé dítě, byť za dozoru kohokoliv, i kdyby nad tím dohlížel zdravotník, nebude se jednat o zdravotnický výkon a zásah. Půjde totiž o volnočasovou aktivitu, za kterou podle našeho právníka odpovídá primárně škola, pokud takové radovánky proběhnou na pozemku školy, v době vyučování, anebo za to zodpovídají přímo rodiče, kteří k takovým činnostem svého dítěte ve škole vydají souhlas.

Rodiče by mohli špejlování vystavit stopku, podle soudu totiž nesou za špejlování odpovědnost právě oni, nikoliv škola! A je to venku!

Dobře si všimněte posledního souvětí ve výše uvedené citaci z judikátu. Nejvyšší správní soud to trefil přímo na hlavičku. Ano, je to primárně na rodičích, jakým způsobem dětem celou věc podají, vysvětlí a následně zakáží a nařídí, aby si v životě do nosu nic nestrkali, protože mohou dostat do svého organismu bůhví co. Takže už chápete, proč antigenní testy v ČR nemají žádné atesty a certifikace, žádné zkoušky, proč ani tisková mluvčí ministerstva zdravotnictví neví, kdo ponese zodpovědnost za případná postižení dětí? Už chápete, proč je možné do ČR dovážet kontaminované špejle, na kterých jsou nacházena vlákna, špína a jakýsi další bordel, který by na údajně sterilních špejlích nikdy být neměl? Školy nenesou zodpovědnost, ale nesou ji rodiče!

Download the PDF file .

No, ano, od této chvíle je to už jasné. Je to možné proto, že ty hromadné špejlovačky ve školách a v továrnách nejsou a nikdy nebyly zdravotnické úkony, protože to by ty testy musel provádět kvalifikovaný zdravotnický personál. A protože se nejedná tudíž o zdravotnické úkony, nemusí být ani špejle sterilní, nemusí mít atesty, nemusí mít certifikáty, mohou se přebalovat ve špíně a na podlaze, ať už je to v Indii, anebo někde v Praze nedaleko tržnice SAPA, je to totiž úplně jedno. Jakmile to není zdravotnický úkon, potom ani na materiál a prostředky použité k takovému úkonu se nevyžaduje certifikovaný, atestovaný a sterilní materiál.

Čeští politici provedli na občany podvod, aby obešli Listinu a zákony na ochranu občanských práv. Donutili děti a zaměstnance k samotestování vlastní rukou

Ti dobytkové politici to měli takto od počátku promyšlené, aby nenesli žádnou zodpovědnost, a to naprosto za nic. Právě teď si stovky tisíc dětí strkají špejle do nosu, které možná před měsícem ležely někde na podlaze v chudinském slumu v Indii, kde ty špejle balily indické děti. A najednou se v Evropě z ničeho nic objevila indická mutace koronaviru a všichni se ptají, jak se do Evropy dostala. A co třeba právě na těch kontaminovaných špejlích balených někde ve slumech v Indii? Takže teď už najednou to všechno do sebe dokonale zapadá.

Protože špejlování vlastní rukou není v ČR zdravotnický úkon, logicky potom ani na ty antigenní testy a špejle se neuplatňují jinak přísné zdravotní certifikace a atesty. Jenže, to potom znamená, že si děti strkají do nosů šmejdy, naprosté šmejdy a stejně šmejdovské špejle, které jsou prokazatelně kontaminované v lepším případě bordelem z indických podlah v chatrčích, v horším případě jde o robotická vlákna, morgellony na bázi polymerů. A nelze popírat, že lidé strkající si špejle do nosu, mají mnohonásobně vyšší riziko, že onemocní respirační nemocí, že dostanou zápal plic, že mohou i zemřít, protože kontaminovanými špejlemi si do krku a do plic zanesou kontaminant bůhví odkud.

Samotestování školáků

Takže si to pojďme znovu shrnout. Antigenní špejlování je zdravotnickým úkonem pouze tehdy, pokud takový úkon provádí na pacientovi kvalifikovaný zdravotník. Kvalifikovaným zdravotníkem může být pouze dospělá osoba se zdravotnickým vzděláním, tedy buď lékař anebo zdravotní sestra. Pokud antigenní špejlování provádí na pacientovi kdokoliv jiný, anebo pokud se osoba špejluje sama vlastní rukou, potom se nejedná o zdravotnický výkon, ale o obyčejnou volnočasovou aktivitu dané osoby.

Pokud vás někdo nutí k samotestování, neporušuje Úmluvu o lidských právech a biomedicíně, která ochraňuje integritu lidského těla proti zdravotnickým zásahům bez souhlasu osoby, protože když si sami strkáte do nosu špejli a nejste sám zdravotník, potom se nemůže jednat o zdravotnický úkon, takže ochrana Úmluvy se na takový zákrok nevztahuje, protože špejlování provádíte dobrovolně a vlastní rukou.

Už je jasné, proč jsou špejle kontaminované bordelem a proč žádný z testů nemá atest, certifikaci, potvrzení o klinických studiích, povolení SÚKL, a proč nikdo nenese zodpovědnost… nejde totiž o zdravotnické úkony

Možná teď namítnete, že to není dobrovolně, ale pod nátlakem zaměstnavatele či školy, že pokud se pracovník či školák odmítne samotestovat, zaměstnavatel nepustí pracovníka na pracoviště a škola nepustí školáka do třídy. A v tom je právě ten právnický háček. Samotestování není mandatorní, je pouze kompulzivní. Jinými slovy, samotestování není povinné ze zákona, ale je vynucené předpisem. Nikdo vás tak nemůže trestat za odmítnutí testování, ale může vás odmítnout vpustit do podniku či do školy, protože jste nesplnili kompulzivní podmínku, tedy vynucovaný test.

Děti bez testu tak zůstávají doma, musí se učit na dálku, nemohou do třídy, stávají se z nich děti 2. kategorie. To samé zaměstnanci, kde je situace mnohem vyostřenější, kde za odmítnutí testu nemusí být náhradní práce v Home Office k dispozici a zaměstnavatel člověka vyhodí z práce. Samozřejmě, že tím by došlo k překročení rubikonu ve společnosti, ale podle všeho to není daleko od okamžiku, kdy podniky nepustí do závodu neočkované pracovníky.

Jeden z testů pro české školáky, čínský Singclean

V případě školáků jsou na vině tupí rodiče, kteří jsou spolupachateli tohoto znásilňování dětí dvakrát týdně. Tupý rodič je jako konfident globalistického nepřítele. U těch dětí se za 10 nebo více let ukáže, že mají reprodukční problémy, že dívky potrácí plody, že chlapci nemohou oplodnit partnerku, budou se všichni divit, kde se to vzalo, co je to za epidemii a uvidíte, že spousta lidí si na covidové špejlování ani nevzpomene. Děti žádné problémy s covidem nikdy neměly. Vědí to všichni, nikdo to ani nezpochybňuje.

Ale přesto ministři zdravotnictví jako umanutě pořád a pořád chtějí děti testovat, a když tu pozitivitu neukáží antigenní testy, tak budeme děti testovat PCR testy. To je poslední nápad českého ministra zdravotnictví. Doslova to vypadá, že na zdramini jsou z toho celí nešťastní a zoufalí, že se jim nedaří najít dostatečné počty údajně nakažených dětí, a tak hledají nové testy, které to spolehlivě napraví. Co to ksakru je za komedii? To jsou na zdramini všichni hypochondři, že chtějí za každou cenu vykreslit zdravé děti jako nemocné?

Globalisté mají plán udělat z dětí armádu “nakažených”, aby se mohly školy trvale zavírat každý rok od podzimu do jara s cílem de-edukace západní populace

Ne, je to kvůli nalezení záminky, jak trvale ničit a omezovat v ČR vzdělávání dětí českých goyim.  Oni potřebují záminku, že virus mezi dětmi prudce řádí, takže je potřeba stále omezovat počty dětí ve školách, držet děti doma mimo školu, pravidelně od podzimu do jara školy uzavírat do lockdownů, protože přesně to jsou instrukce globalčiků ve směru k vazalským vládám goyim. Pokud děti budou zdravé, naruší se tím plán Velkého resetu. Je to pro globalčiky obrovský systémový problém.

Když totiž děti budou zdravé a školy budou fungovat, nebude se dařit proces rozbíjení školství a reformát školního vzdělávání, jehož cílem je de-edukace západní mládeže. Zatímco ostatní vrstvy společnosti budou v pravidelných sezónních lockdownech, školáci by se tomuto trvale vyhýbali, a to by kazilo plán na přeformátování procesů de-edukace, tedy od-vzdělávání. Proto globalčiky potřebují vykreslit děti jako armádu přenašečů viru, jako armádu nemocných, jako obrovskou hrozbu. A k tomu jsou potřeba data, která se mají vyrobit pomocí šmejdovských testů.

České lékárny přitom testy reklamují jako určené pro zdravotnický personál, přestože testy nemají certifikace a atesty

Jenže, ty testy jsou tak šmejdovské, že neukazují naprosto nic a globalisté jsou vztekem bez sebe. Proto okamžitě začaly drnčet telefonní linky na zdramini a hned český ministr zdravotnictví přišel s myšlenkou na PCR testy ve školách. Úkol je jasně zadaný a globalistům dochází čas v ČR. Už v říjnu se moci nad ČR ujmou Piráti a do té doby musí být ve školách hotovo.

Děti českých goyim musí být nejpozději do podzimu označeny za hromadně nakažené, aby bylo možné od listopadu znovu zavírat školy. Takový je plán globalistů. Jenže současně je potřeba zajistit, že nikdo ty testy nebude kontrolovat na funkčnost a spolehlivost. A to by právě hrozilo, pokud by ty testy byly používány zdravotníky pro zdravotnická testování. A tam by nesměly chybět certifikáty, atesty, povolení SÚKL, klinické studie spolehlivosti testů atd.

Testování šmejdovskými testy má udržet v populaci neustálou virovou krizi s nekonečnými počty detekovaných nových případů

Takže, jak to udělat, aby bylo možné fejkovat a vyrábět každý rok statisíce nakažených lidí a dětí? No přece tak, že se všichni budou testovat sami, čímž pádem nepůjde o zdravotnické úkony, čímž pádem není potřeba certifikátů a atestů pro ty antigenní a PCR testy, čímž je možné potom vyrábět nemocné a nakažené pomocí na zakázku vyrobených testů, které ukáží pokaždé předem dohodnuté procento pozitivních testů.

Vláda v utajeném čučkařském režimu řekne výrobci v Číně, že objednáváme u vás 30 milionů antigenních testů na sezónu podzim 2021 až jaro 2022 a chceme, aby 20% těch testů ukazovalo pozitivní výsledky. A protože nejde o zdravotnický výrobek, nikdo nemůže následně nikoho žalovat, když je někdo přistihne, že testy jsou “nespolehlivé” a ukazují nesmysly. Nejde přece o zdravotnický materiál, který by byl používán pro zdravotnické úkony, začnou politici křičet na svoji obranu!

George Soros se svým synem Alexanderem, který postupně přebírá kontrolu nad Open Society impériem svého otce. Oba dva budou od října kontrolovat politické procesy v ČR skrze nově zvolené kádry pod pirátskou vlajkou

Jsou to prostě volnočasové testy, které si lidé a děti strkají do nosů dobrovolně. Nikdo tak za nic nenese zodpovědnost, pouze se na základě těch testů brutálně omezují lidská a občanská práva. A proč se lidé proti tomu nepostaví? Protože ovečka pro svoji tupost už ani nevnímá ten elektrický ohradník, ani toho ovčáka s injekční jehlou, ani ten stříhací stroj, ani prostor výběhu, který se neustále zmenšuje a stává těsnějším.

Jak nazvat rodiče, kterým je jedno, že jejich děti nutí si strkat do nosu necertifikované špejle, za které nikdo nenese zodpovědnost? Takové slovo by bylo příliš vulgární. Alespoň ale teď víte, že špejlování není zdravotnický úkon, když si to děláte sami vlastní rukou. A proto se prý nemůžete odvolávat na lidská práva, protože si to děláte sami dobrovolně. Sice pod kompulzí a nátlakem pod hrozbou ztráty zaměstnání a přístupu do školy, ale i tak dobrovolně. A ten skutečný teror, ten přijde až na podzim poté, co se vlády v ČR ujmou hoši pod pirátskou vlajkou židovského finančníka György Schwartze Sorose.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Gafitoso
Návštěvník
Gafitoso

Jak to skutečně vypadá v Indii s covidem podle dat? Aneb ukázka mediální propagandy.
https://rumble.com/vgswqp-jak-to-skuten-vypad-v-indii-s-covidem-podle-dat-aneb-ukzka-mediln-propagand.html

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Gafitos
vláda a vládní media lžou, lžou a lžou a podvádí, aby ještě podrželi ten kšeft se zdravím a životy lidí, který vyvolali židofašisté spůrostým biologickým útokem na populaci a ke kterému se připojili a poslušně plnilily zvrácené plány na genocidu , ve snaze si ještě na tom také líznou.

Karel
Návštěvník
Karel

Mimo téma:
Nejproočkovanější země světa zavádí tvrdá opatření.
Covid mají i očkovaní.
Na Seychelách vyskočil součet všech případů za více než rok pandemie v posledních třech dnech o třináctinu. Problém je ten, že třetina nových případů byla plně naočkována. Země proto zavádí přísnější omezení.

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/seychely-korona-pandemie-ockovani-opatreni-covid.A210505_181644_zahranicni_albe

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Karel
neočkovanější země,budou mít také největší ztráty na životech, až se plně rozvinou následky”očkování” a projeví se to trvalé poškození a rozklad orgánů těla, které ty sračky způsobují a co je pravým cílem toho “očkování”.

Vladimír
Návštěvník
Vladimír

Mešita Al-Aksá na Chrámové hoře

https://www.zerohedge.com/geopolitical/watch-temple-mount-fire-near-aqsa-mosque-jerusalem-unrest-intensifies

něco se nám tu nepěkně rozjíždí

999
Návštěvník
999

Hory a hory zakoniku s hodnotou vcerejsiho lejna, mraky lejster, archivy usneseni, dodatky, podminky, petice, pavouci site soudu a uradu, tisice tisicu tisicu zamotanych klubek, mafie nejruznejsich odrud, lobbyste, odvolani, odborny senat, vystudovani prizivnici, vse postaveno na pouzivani prvoplanove logiky. Namluvit poddanym, ze postupy jednani maji vychazet z omezene logiky. Tak to ale neni! Vychazet pri jednani se ma z Ducha, z Lasky, duchovni Spravedlnosti, ze zakonu duchovnich, z Pravdy, ze Svedomi, z Logiky uplne. Neni v poradku, ze nesmysly vydavane za logiku obhajuji zlociny na detech. Cele ty pozemske zakoniky, nejenom petice, jsou kalech, vsechno to je podvod. Ale gojim maji velmi casto nepronikave mysleni, nedokazi se vcitit -predstavit si ani domyslet, ze existuji “lide”, kteri deti gojimske nemiluji a klidne jim ublizi nebo je naockuji. Gojim jsou sami jednou nohou jako deti, radi si hraji mnozi v dospelem veku, potrebuji hravost, odlehcene hry. Zide jsou pouzivani mimozemstany jako manazeri, nepotrebuji si tolik hrat. Ale reptiliani nejsou jen mezi Zidy. Zide se sami boji nekterych mimozemstanu a pekla. Je uspech, ze se Zidum podarilo alespon neco o tom rict nahlas, v pismech. Upozornili nekolikrat, ze jsou ovladani krvelacnymi bohy. Je rozdil mezi pojmem “buh” a pojmem “Zdroj”. Gojim to neslysi, Zide to uvedli jasne.

Imrich
Návštěvník
Imrich
Pavel Janáček
Návštěvník
Pavel Janáček

Před 3 hodinami

A je to tu, nekonečný business aneb očkovací perpetum mobile. Tak v tomhle vlaku nejedu. Budu dělat všechno proto abych se vakcíně vyhnul jsem zvědavý jak dlouho to půjde. Jsem realista a nemám tolik peněz abych si mohl koupit vlastní ostrov nebo se jakýmsi způsobem odloučil od systému přesto udělám všechno abych si udržel záda co nejdéle rovná. Že to časem prohraju je mi jasné.

Co časem prohraje, svou duši, rádoby svobodu, nebo co?
Buď si za svým názorem stojím, nebo se mnou budou kývat mocipáni?
Však ho nebudou mučit, aby hned podlehl?
Copak už tady nikdo nebojuje? Pardon, řečmi a filozofickými úvahami vlastně všichni. Do zbraně kdo? Rus za nás? Nebo Američan?

Gatifoso
Návštěvník
Gatifoso

Nema smysl nic organizovat. Bojuj kazdy svym prikladem, ktery muze ovlivnit dalsi. To je nejucinnejsi boj. Bez kecu, bez zbytecnych provokaci. Jeden kaminek, dva, tisic. strhne nakonec lavinu.

weissbach
Návštěvník
weissbach

“Ministr zdravotnictví Petr Arenberger vlastní více než deset budov a množství polností. Ve svém posledním majetkovém přiznání však většinu z toho neuvedl a tvrdí, že jeho zisky z nájmu nepřesáhly 100 tisíc korun ročně.
„Nájem je pro nás výhodný. Když jsem se před pár lety rozhodoval, jestli to tady nekoupím, tak mi došlo, že pronájem je lepší,“ říká do telefonu šéf manufaktury Marek Rosenheim. Kolik ministrovi platí, ale zveřejnit nechce.”

„Máme statistická čísla od Google Analytics, jakým způsobem se kde shromažďují lidé a jak se třeba tvoří skupiny. Musíme říct, že v provozovnách opravdu poklesl počet o 34 procent oproti srovnatelnému období v minulém roce,“ sdělil Arenberger s tím, že naopak asi o 5 procent se zvýšila návštěvnost parků, což je podle něj naopak pozitivní. Lidé ale musí mezi sebou dodržovat rozestupy.”

Shalom…

PaVo
Návštěvník
PaVo

Z rozsudku:

“Typová podobnost jednotlivých mimořádných opatření, jimiž odpůrce ukládá konkrétní
povinnosti adresátům opatření, m u s í samozřejmě zohledňovat ústavní limity čl. 4 odst. 1 Listiny
základních práv a svobod, dle něhož platí: „Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona
a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod“.

Toto tady od začátku stále opakuji, a vidíte sami, že co je v rozporu Listinou práv a svobod, je protizákonné a vlastně ten, kdo vám něco nařizuje, sám se dopouští porušení zákona! To jsem řekl policistům do očí pokaždé, a taky je žádal, aby tu vládu konečně dali do želez , když jsou strážci zákona i za moje daně!

Nemohl jsem se donutit celý ten rozsudek přečíst, protože se mi tam z některých vět opravdu zvedal kufr, tková motanina, dlouhá právě proto, že debil Kučera potřeboval lidem tak zamotat hlavu, aby to jeho zamítnutí vůbec nepochopili, ale na mne by sis nepřišel, zmrde, došel bych si za tebou.

Víte kde se jim tam dají hodit vidle? Dopasovat do pandemického zákona způsob prokazování epidemie, a vyhodit v nařizování opatření ” při podezření”, , podezření nové epidemie může prakticky trvat nonstop!! Takové sračky, kterými si z nás nedělají blbce, ale doslova a dopísmene si s námi vytírají ty své hnusné řitě!
Už jsem to psal Volnému před pár měsíci, jenže problém je v tom, že když to podá, tak oni nejdřív hlasují o tom, zda se to vůbec bude projednávat! Tady je problém, a na ten se musí opravdu fyzicky, myslete si o mně, co chcete. Chytit pod krk každého posrace sněmovny a říct, kamaráda budeš hlasovat tak a tak a pokud ne, tak nebudeš vůbec. Lidi, co jste z Prahy a okolí, co máte s tímto za problém?

Chvílemi mám pocit, že lidem ještě nedošlo, že jsme na hranici života a smrti!

angel
Návštěvník
angel

trochu srandy , v té hrůze :

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/covid-muzou-roznaset-i-mouchy-infekcni-jsou-az-24-hodin-40359249#utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

a řekl to někdo sýkorám ?

tak bacha … poletí moucha a je s váma konec … to už není jen tak nějaká prdel… tady už jde o kejhák… !

budeme vakcinovat mouchy !

degenerace ,, západní ,, rasy je , zdá se , ukončena … nebo nás zítra překvapí něčím jiným , že třeba jsou infekční žížaly a proto nesmíme na ryby ?

Arthur Frein ZARDOZ
Návštěvník
Arthur Frein ZARDOZ

V Rakouském parlamentu to taky pěkně vře.

Poslankyně jim vypucovala žaludek za vakcinování obyvatelstva, stejně, jako tehdy poslankyně v Itálii….:

https://www.mojevideo.sk/video/34c24/dagmar_belakowitsch.html

Ty ženský se s tím moc neserou, jak je vidět…