Nejvyšší poplach! Evropský parlament dostal na stůl reformu Dublinského protokolu a česká...

Nejvyšší poplach! Evropský parlament dostal na stůl reformu Dublinského protokolu a česká média mlčí! Nový Dublin ukotvuje povinné přerozdělování krimigrantů, o zákonu se bude hlasovat tento měsíc na zasedání ve Štrasburgu!

Nejvyšší poplach! Evropský parlament dostal na stůl reformu Dublinského protokolu a česká média mlčí! Nový Dublin ukotvuje povinné přerozdělování krimigrantů, o zákonu se bude hlasovat tento měsíc na zasedání ve Štrasburgu!

Zatímco pozornost českých médií je upřena na povolební situaci na české politické scéně, v Bruselu se začaly dít věci, nad kterými se tají dech. Výbor EU parlamentu pro občanské svobody odsouhlasil již 19. října návrh nového zákona o přerozdělování uprchlíků v EU, který se má stát reformou tzv. Dublinského protokolu. Dokument si můžete stáhnout zde. Reformní text zákona nově určuje, že všechny členské země EU jsou povinny přijímat uprchlíky podle přerozdělovacího mechanismu, který určí ad-hoc pro každou zemi jednotlivě Evropská komise podle klíče HDP a populace. Jednotlivé členské země podle tohoto zákona budou nejen muset přijímat tisíce, desítky tisíc nebo dokonce stovky tisíc migrantů ročně, ale navíc podle této novely nebudou mít ani kontrolu a možnost výběru nad tím, jaké uprchlíky dostanou přidělené.

Již brzy i v Česku, pokud se nestane zázrak v poslanecké sněmovně…

Návrh zákona, který se pracovně nazývá jako Dublin 2.0, už prošel výborem a tento měsíc bude na zasedání EU ve Štrasburgu předložen europoslancům ke schválení jako zákonná norma pro celou EU. Dokument zároveň vyzývá jednotlivé členské země a Evropskou komisi k zahájení jednání o implementaci tohoto zákona, o jehož schválení v EU parlamentu se nepochybuje, protože reformu podporují největší členské země EU. Toto je konec všem nadějím na záchranu ČR před migrací, pokud se v české společnosti nezvedne všelidový odpor, který povede k inicializaci procesů vedoucích k vystoupení ČR z Evropské unie.

Klíčové zásady návrhu zprávy schválené Výborem EU pro občanské svobody jsou následující:
 • všechny členské státy se musí účastnit a sdílet odpovědnost za žadatele o azyl a snížit nepřiměřené zatížení členských států na “frontové linii”
 • bezpečnostní opatření by měla být posílena. Všichni žadatelé o azyl musí být zaregistrováni při příjezdu a členské státy musí zachovat své vnější hranice
 • žadatelé o azyl by se měli řídit pravidly systému a neměli by se snažit pohybovat mezi zeměmi jako takovými
 • rychlejší postupy: lidé, kteří potřebují mezinárodní ochranu, by ji měli dostat rychleji, a zároveň umožnit vrácení osob, které nemají právo pobytu do svých domovských zemí rychlým a důstojným způsobem
Český překlad hlavních bodů z návrhu Dublin 2.0

Začátek citace z dokumentu

Návrh zprávy připravila vedoucí poslankyně Cecilia Wikström (ALDE, Švédsko) a schválení zprávy ve výboru uděluje parlamentní mandát pro budoucí rozhovory s členskými zeměmi s cílem dosáhnout konečného kompromisu o právu uprchlíků na azyl. To znamená, že parlament EU je nyní připraven zahájit jednání s Evropskou komisí až do formálního potvrzení zákona europarlamentem jako celkem na listopadovém plenárním zasedání EU ve Štrasburku.

V návrhu zprávy jsou uvedeny některé inovativní návrhy, které zajistí, že nový dublinský systém bude v praxi fungovat:
 • Napojení na konkrétní zemi je prvním kritériem přemístění: žadatelé o azyl mají “skutečný vztah” s určitým členským státem, a to zvyšuje jejich šance na integraci a snižuje riziko sekundárního pohybu po EU. Tyto vazby by byly definovány jako rodinné vazby v dané zemi, stejně jako předchozí bydliště nebo studium v konkrétní EU zemi.
 • Stálý a automatický mechanismus přemístění: žadatelé o azyl, kteří nemají skutečný vztah s určitým členským státem, jsou automaticky přiděleni do země EU, která za ně po převzetí převezme odpovědnost podle distribučního “klíče”. Za tohoto žadatele bude nově odpovědná tato přidělená země. Za zpracování žádosti o azyl již nebude automaticky zodpovědná země prvního příjezdu, jako je tomu dnes, a nově neexistují žádné prahové hodnoty před zavedením mechanismu přerozdělení, jak naopak navrhovala Evropská komise. Cílem je zabránit členským státům na hranicích Schengenu v tom, aby přebíraly nepřiměřený podíl mezinárodních závazků EU.
 • Registrace a ověření bezpečnosti při příjezdu: země prvního příjezdu musí registrovat všechny žadatele o azyl a zkontrolovat otisky prstů oproti záznamům v příslušných evropských databázích, jako je například informační systém Europolu, a také pravděpodobnost, že žadatel má nárok na mezinárodní ochranu ještě před tím, než je převeden do jiné země EU. Tyto počáteční kontroly však budou o hodně rychlejší než aktuální kontrola přípustnosti a budou pečlivě kalibrovány, aby zabránily zahlcení migranty v členských státech “na frontové linii”. Pokud členský stát na frontové linii selže a neregistruje žadatele o azyl, přerozdělování do dalších zemí EU bude pozastaveno.
 • Včasné filtrování žadatelů s velmi malou pravděpodobností, že budou přijati: cílem je vyhnout se přemisťování žadatelů, kteří mají téměř nulovou možnost splnit kritéria získání mezinárodní ochrany, budou filtrováni v zemích vstupu do EU. Namísto jejich okamžitého přemístění budou jejich žádosti zpracovány v členském státě prvního vstupu. Všechny náklady na tuto mimořádnou práci budou na bedrech EU, aby se zabránilo nepřiměřenému zatížení členských států.
 • S přihlédnutím k preferencím země: žadatelé o azyl si budou moci vybrat mezi 4 zeměmi, které v daném okamžiku obdržely nejméně žádostí o azyl na základě distribučního klíče. Pokud žadatel o azyl dříve pobýval nebo získal diplom v členském státě a má tak odkaz do této konkrétní země, bude převeden na toto místo. Přijímáním podle těchto preferencí by členské státy dostaly žadatele s lepšími vyhlídkami na integraci.
 • Zvláštní pozornost je věnovaná dětem: poslanci chtějí posílit ustanovení o dětech,aby zajistili, že nejlepší zájem dítěte je vždy ústředním bodem. Nezletilí by měli mít vždy pohovor se speciálně vyškoleným personálem přátelským k dětem. Dítě bez doprovodu musí mít opatrovníka jmenovaného nejpozději 24 hodin po podání žádosti o azyl. Opatrovník musí být přítomen, pokud jsou odebírány otisky prstů dítěte a také během rozhovoru. Pokud je nezletilý bez doprovodu převeden z jednoho do jiného členského státu, musí přijímající členský stát předtím jmenovat opatrovníka dítě.
 • Rychlejší sjednocení rodin: k urychlení postupů by měli být žadatelé o azyl okamžitě převedeni do země, ve které mají nárok na sjednocení s rodinou. Potom by měl tento členský stát zjistit, zda je tvrzení správné a nikoliv, jak tomu je dnes, že je to podle toho, v jakém členském státě je žadatel přítomen.Pokud se ukáže, že tomu tak není, bude žadatel o azyl převeden dále do jiného členského státu EU vybraného distribučním klíčem.
 • Přidělování skupin: žadatelé o mezinárodní ochranu by měli mít možnost registrace jako skupina (max. 30 osob) při příjezdu do Evropy. Taková skupinová registrace by neznamenala právo být převedeni do konkrétní členské země, ale právo být převedeni spolu s lidmi, které znáte, ať už z vašeho domovského města nebo s někým, s kým jste propojeni, cestovali jste spolu.
 • Pobídky k pobytu v systému: Pokud by se měl žadatel o azyl pokoušet vyhnout se registraci nebo nesprávně požadoval spojení s konkrétním členským státem, byl by přidělen náhodnému členskému státu podle distribučního klíče.
 • Princip je jednoduchý: řídíte se pravidly, můžete si vybrat mezi čtyřmi zeměmi, které momentálně mají nejnižší stav. Pokud se ale pokusíte vyjít ven ze systému, nebudete mít na výběr.
 • Zajištění plné účasti všech členských států: všechny členské státy by měly sdílet odpovědnost za žadatele o azyl a plnit povinnosti stanovené  zákonem, který byl demokraticky odsouhlasen v EU parlamentu. Členské země na frontové linii, které nezaregistrují azylanty, nebudou moci žádat jejich přerozdělení do EU. Členské státy, které odmítnou přijmout přemístění žadatelů na svá území, budou čelit omezení jejich přístupu k fondům EU a nebudou moci využít tyto prostředky k vrácení žadatelů, jejichž žádosti o azyl byly zamítnuty.
 • Což dává členským státům čas přizpůsobit se novému azylovému systému: dát zemím EU čas, aby se přizpůsobily a připravily na získávání žadatelů o azyl, na 3 roky by mělo být zavedeno přechodné období, během něhož členské státy, které mají historicky přijatých mnoho žadatelů o azyl, budou nadále nést větší zodpovědnost a tam, kde jsou země EU s omezenějšími zkušenostmi a vítají žadatele o azyl, by začaly s nižším podílem odpovědnosti. Během těchto 3 let se členské státy EU automaticky přesunou směrem k spravedlivějšímu podílu stanoveném distribučním klíčem založeným na HDP a velikostí populace. Evropská agentura pro azyl (EASO) bude podporovat a monitorovat členské státy, aby jim pomohla vybudovat potřebnou kapacitu.
Evropský parlament ve Štrasburgu, Francie.
Jak funguje Dublin 2.0 jako systém?

Jakmile žadatel o azyl přijde do EU, ať už je to v zemi na jižních hranicích nebo na mezinárodním letišti, musí mu být sejmuty otisky prstů a musí být zkontrolován podle příslušných údajů a databází EU, jako je informační systém Europolu nebo Schengenský informační systém. Rovněž se provede počáteční posouzení, zda je u žadatele o azyl pravděpodobné, že budou mít nárok na mezinárodní ochranu.

Pokud tomu tak je a žadatel o azyl nepředstavuje bezpečnostní hrozbu, provede se kontrola, aby se zjistilo, zda má rodinné příslušníky v EU, dříve žil v EU nebo je držitelem diplomu ze země EU. Pokud ano, bude žadatel o azyl převeden do této země. V opačném případě bude žadatel o azyl mít možnost volby mezi čtyřmi zeměmi, které mají v tom kterém konkrétním okamžiku získat nejnižší poměr žadatelů o azyl ve srovnání s ostatními žadateli o azyl podle distribučního klíče vypočteného na základě velikosti populace a HDP dané země EU.

Po příjezdu do členského státu, který bude odpovědný za žadatele o azyl, úřady této země provedou další bezpečnostní posouzení a posoudí také právo žadatele na mezinárodní ochranu. Pokud se země rozhodne poskytnout žadateli v souladu s mezinárodními úmluvami a pravidly EU ochranu, země zůstává odpovědná za uprchlíka po dobu pěti let, během které by mohla osoba požádat k povolení k trvalému pobytu. Pokud by se uprchlík rozhodl opustit zemi, aby přešel do jiného členského státu během první pěti let, měl by být vrácen do odpovědné země, jakmile to bude možné. Jediná cesta k mezinárodní ochraně v rámci Evropy bude zůstávat na odpovědném členském státě.

Statistiky migrace

V roce 2015 požádalo 1,3 milionu lidí o mezinárodní ochranu v EU podle UNHCR. V roce 2016 bylo toto číslo sníženo na 1,2 milionu žádostí. Během první poloviny roku 2017 požádalo 315 000 lidí o azyl v EU. V současné době je kolem 23 milionů lidí po celém světě v pozici uprchlíků v cizí zemi a dalších 40 milionů je podle UNHCR uprchlíky ve své domovské zemi. Evropa chrání 17% globálních uprchlíků. V roce 2016 se konflikt v Sýrii, nyní již sedmým rokem, stal největším světovým producentem uprchlíků (5,5 milionů), následovaný Afghánistánem (2,5 milionu) a Jižním Súdánem (1,4 milionu). Země, které chrání většinu uprchlíků, jsou Turecko, Pákistán, Libanon, Írán a Uganda. V loňském roce byla třetina žadatelů o azyl v EU ženského pohlaví a 32% dětí. 63 000 nezletilých bez doprovodu v tomto roce požádalo o azyl v Evropě. Německo bylo zemí EU, která obdržela nejvíce žádostí o azyl: 722 000 z celkového počtu 1,2 milionu uprchlíků v EU v roce 2016.

Konec citace z dokumentu

Kdo všechno proudí do Evropy? Utečenci ze Sýrie, jak tvrdí v dokumentu poslankyně EU? Tak určitě…

Z výše uvedeného dokumentu vyplývá zrůdnost celého systému. Reforma Dublin 2.0 spočívá v tom, že podle tzv. přerozdělovacího klíče budou migranti dostávat nabídku na 4 země v EU, které v okamžiku podání aplikace o azyl budou mít nejnižší stavy. No schválně hádejte, čtenáři AE News, které země to asi tak budou. No přece země V4 a jmenovitě Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Polsko. Všimněte si slovníku a narativu v dokumentu. Zatímco o členských zemích se píše, že musí něco udělat, v případě uprchlíků, pokud svévolně utečou z přidělené země a odejdou do jiné země, se píše pouze v podmiňovacím tvaru, že by měli být vráceni. Co je ale další jobovka, to je 5-letá lhůta. Po uplynutí této lhůty se budou moci migranti volně pohybovat po celém Schengenu z místa na místo, ale dávky a sociální status budou mít pevně svázaný s přidělenou hostitelskou zemí, která se bude muset o ně starat.

Když migrant bude lhát v žádosti o azyl, nic se nestane, dostane azyl v jiné zemi EU tak jako tak

Co je děsivé, to je vyznění dokumentu v tom smyslu, že když žadatel o azyl lže v žádosti o azyl, že má styky a kontakt na příbuzné v nějaké konkrétní zemi EU a úřady zjistí, že to není pravda, tak nejenom, že migrantovi nehrozí žádný postih, ale ani není deportován, podle návrhu Dublinu 2.0 bude prostě jenom přerozdělen do náhodně vybrané členské země EU. Toto je naprostá šílenost, která nemá obdoby. Např. v USA, pokud někdo žádá o azyl a uvede lživé tvrzení do žádosti, je následně jeho žádost zamítnuta a osoba je deportována zpátky do země původu. Jenže podle výše uvedeného dokumentu bude migrant přistižený při lži v žádosti o azyl odměněný azylem v jiné dostupné zemi v EU.

Migranti na italském ostrově Lampedusa čekají na přerozdělení do EU.

Dámy a pánové, sdílejte tento článek na sociálních sítích, zalarmujte své poslance a politiky, aby zahájili v poslanecké sněmovně kroky k odsouzení této migrační reformy a zároveň aby byly odstartovány procesy k vyhlášení referenda o vystoupení České republiky z EU, protože Dublin 2.0 je zločinným pokusem o autoritativní bruselské překreslení celé Evropy islámskou kulturou. Nečekejte, až bude situace stejná jako v Německu nebo ve Švédsku, odmítněte výhrůžku z dokumentu, že země, které nebudou přijímat migranty, přijdou o dotace z EU. Dotace z EU jsou zdrojem korupce v ČR a jejich zrušení bude pouze pozitivním projevem pro ozdravění veřejných zakázek a veřejných rozpočtů v ČR. Bez pozornosti mainstreamových médií dochází k největší migrační reformě v dějinách Evropy a minimálně alternativa o tom nesmí mlčet.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email

Komentáře čtenářů

254 Komentářů o "Nejvyšší poplach! Evropský parlament dostal na stůl reformu Dublinského protokolu a česká média mlčí! Nový Dublin ukotvuje povinné přerozdělování krimigrantů, o zákonu se bude hlasovat tento měsíc na zasedání ve Štrasburgu!"


Pravidla pro komentáře: Na AE News nikdy necenzurujeme žádný názor, je-li vyjádřen slušně, kultivovaně a nejedná-li se o zjevný trolling vedený v osobní rovině proti autorovi článku nebo diskreditační výroky proti redakci AE News. Máte právo vyjádřit jakýkoliv kritický komentář, avšak bez vulgarit a také bez sprostých formulací, výhrůžek nebo urážek, a to ani ve vztahu k autorovi (autorům) článku, ani vůči ostatním diskutujícím.

Hrubé vulgarismy, schvalování teroristických útoků, komentáře, fotografie nebo videa se znaky sadismu, brutality nebo bestiality, výzvy k činům proti lidskosti, výzvy k fyzické likvidaci kohokoliv nebo výhrůžky komukoliv nebudou tolerovány, a to ani vůči třetím osobám mimo náš web, např. vulgarismy v diskusi proti osobám zmiňovaným uvnitř kritického článku apod. V diskusích je povoleno vyjadřovat jen vlastní soukromé názory jako fyzická osoba, ne stanoviska firem, podniků, skupin osob, spolků, sdružení nebo organizací. Pro publikaci takových stanovisek kontaktujte nejprve naší redakci. V komentářích není dovoleno používat "shouting", tzn. křičení vyjádřené psaním celých vět pouze velkými znaky. Příspěvky nesplňující tyto základní podmínky slušné diskuse budou mazány, stejně tak komentáře se znaky trollingu, spamu, politické reklamy a nesouvisející diskuse pod články (offtopic příspěvky).

Komentáře jsou automaticky moderovány analytickým systémem Akismet a mohou být navíc dodatečně schvalovány administrátorem, případně dodatečně mazány, pokud Akismet nezachytil závadné příspěvky sám. V diskusi je povolena pouze rodilá čeština a slovenština, ne automatizované překlady do těchto dvou jazyků pomocí Google Translate nebo skrze jiné překladače. Vyjímečně budou tolerována poděkování v cizích jazycích, ne však komentáře nebo diskuse.


Váš vložený komentář se nemusí zobrazit ihned, je-li zadržen Akismetem. V takovém případě je diskusní příspěvek odeslán k ručnímu schválení administrátorem, což může zabrat nějaký čas. Neodesílejte příspěvek znovu, neurychlíte tím jeho schválení. Děkujeme.


Upozornit na
avatar
5000

Třídit podle:   nejnovějších | nejstarších | nejvíce hlasů
Martik
Návštěvník

Když může každý promigrantský poslanec připravovat takové zhůvěřilé materiály, tak se již ničeho pozitivního od EU nedočkáme, spíš naopak.
Takže konec s EU nebo bude konec s námi!

blondyna z Londyna
Návštěvník

ale, a kdyz bude konec s EU, tak co? Momentalne si sami uz nevypestujem ani okurku nebo mrkev. To si myslite, ze vystoupenim z EU ze se tak vyhnem islamizaci? Asi tezko, kdyz jsme ve stredu Evropy, mame nesobestacnou armadu i policii a na hranice bychom proti migrantum posilali hasice. Rusko nema povinnost nam pomoci. Tak mi reknete, jak by jste Martiku vyjednaval s Bruselem a co by jste delal po vystoupeni z EU, az nas vyhodi z shengenu a na vsechno nase zbozi se hodi clo a jine dovozni dane. A upozornuji, ze nemame sobestacne zemedelstvi, ani potravinarstvi. A jak uz tu bylo receno, v tom chaosu, ktery by pripadnym Czexitem Evropu mohl potkat (blizici se kolaps EU, eura, vseho), by uz migranty nikdo ani neresil.
A co se tyce toho, ze kdo volil Babise, volil migraci, tak na to bych si jeste pockala. Kdo volil Okamuru, volil pohreb Ceske republiky a treba me kamenujte.

David
Návštěvník

Tak máte pravdu nejsme potravinove soběstačni, ale také sem EU dováží zboží které by museli vyhodit.. Dále u nás je plno montoven, proto by nás nemohli vyhodit z sengenu kdo by jim to za ty prachy dělal? Vono by ztratili obě strany my více hned ale časem stejně jako v Rusku by jsme se museli stát potravinove soběstačni.. Zlo by se změnilo pro naše dobro.. Cla by byli oboustranné ale nebojte, vystoupení z EU nám Česká elita nikdy nedovolí nikdy.. To by musel celý národ toto chtít a díky voleb víte jak nás opět proti sobě postvali!

Nobody
Návštěvník

To není tak docela pravda. Doporučuji přečíst perfektní článek od Martina Kunšteka (vše co jsem od něj četl, má vždy hlavu a patu a dokonalé argumenty), na Parlaamentních listech, než to vymažou: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Ze-by-pro-nas-odchod-z-EU-byla-katastrofa-Je-to-pry-jinak-510592

Zvědava matka
Návštěvník

Blondyno, vypadnout nekompromisne z toho radoby EU Babylonu, je jedina sance na zachranu toho, co jeste zbylo!
Potraviny muzeme nakoupit i z Ruska – a navic nejedovate – bez GMO!, cla mohou uvalit oni, ale i my na jejich dodavky z nasich montoven… a pro nase zbozi se muzeme klidne obratit i na trhy na druhe strane…
A musime vratit do rukou naseho Statu/ nebo ubranit/ vsechny strategicke zdroje, a infrastrukturu – nejenom prirodni zdroje a napr. elektrarny a vodarny, ale i zdravotni struktury s peci zdarma, kterou jako malokdo mame zarucenou v nasi Ustave!
Je ovsem nezbytne nemit strach, a nebat se makat!
Verim, ze VIZE nasi! krasne, rozkvetle, plodne, a tvorby plne Zeme, je dobry poháněč!
😉

anazuz
Návštěvník

Milá Kari a co navrhujete?

Švícko
Návštěvník

Navrhlo to ALDE a ANO je jeho členem.Dneska si s Andrejem plácnul Verhoefstadt asi že OLAF na něho sere,a tak se hned Andrej nechal slyšet,že …však to známe “Více Evropy!” ,ale reformované.To je utopie,a tak každej volič Babiše volil migranty.Přes Parlament prostě referendum nehrozí.

Ereinion
Návštěvník

Aspoň Okamura o tom mluvil na Facebooku pár dní zpátky…nicméně pokud vím, tohle by ještě muselo projít na Evropské radě, kde je potřeba jednomyslný souhlas…v tomhle je asi lepší, když tam půjde Babiš, ne Sobotka…

P.Stoupal
Návštěvník

Orbán: “Zatím jsme byli úspěšní, neboť jsme to byli my, kdo rozhodoval kdo bude žít v naší zemi. Ale útok na naši suverenitu, který nyní podnikl evropský parlament, je zuřivější, než všechny předtím.” 116 000 shlédnutí za 3 dny: https://www.facebook.com/tomio.cz/videos/1793097187367755/ Návrh nového zákona byl podle odsouhlasen výborem 19.10., jen pouhý den před našimi sněmovními volbami. Příliš málo času na to, aby tato zpráva mohla posílit protiunijní strany (SPD) a oslabit eurohujery (všechny ostatní). Včera Okamura 2h na Svobodném rádiu: http://6.ly/Okamura_1_11

PerunHromovládný
Návštěvník
Hestie
Návštěvník

pane Vedoucí kolotoče, děkuji

píši a varuji, říkám doslova co bude a co ??? lidé mě nenávidí, straším
toto už je známé velmi dlouho, alespon rok
říkám že si hrajeme a oni pilně pracují

tady přátelé máte to referendum, už víte, proč jsem byla proti
psala jsem, o referendu, o CETA, o všem co nám berou, o tom, že tyto volby byly poslední, píši ted už s pocitem, že nemám komu co říkat, nic neslyšíte, tak snad až za chvilinku tady budete mít to obohacení se vzpamatujete
pozdě, ale snad ještě trochu včas
nesjem zapšklá, zlostná, jen neskutečně smutná, všechno jsme zničili, chudáci děti, chudáci děti

zarathustra
Návštěvník

uz jsem slzu uronil zase jsi me dostala hestie

Hestie
Návštěvník

to je krásné když brečíš za pravdu zarathustra, ateista, není to nebezpečné, pověz, máš děti?, nejsi tak trochu cynik

zarathustra
Návštěvník

hestie-kdo zdolava nejvyssi vrcholy smeje se vsem lidskejm tragediim -to rekl muj otec,preber si to jak chces

hirameki
Návštěvník

ono ho s tim konem z Turina pak presel smich az do smrti, ze?

Hestie
Návštěvník

ale já si nic přebírat nemusím zarathustra, já s Tvým otcem souhlasím
záleží jen z kterého úhlu pohledu se díváš
nakonec, myslím si, že jen snaha nás lidí nějak se zviditelnit v podstatě dělá i ze správných a dobrých myšlenek mnohdy samotné zlo
já nezesměšnuji, to Ty si to z nějakého Tvého důvodu asi myslíš
já věřící v Otce, toho jediného stvořitele všeho, jsem Tebou zesměšnována, proč?
já Ti Tvoji volbu neberu, taky něčemu věříš i kdyby to byl jen Tvůj otec, je to taky víra a krásná mimochodem
nikomu nic nevnucuji, nikoho konkrétního neurážím, nikoho nemanipuluji, respektuji názor každého, já vidím v každém dobro/světlo, totéž, prosím, i pro sebe,
přináším informace s tou nejčistší snahou pomoci
víru, tu opravdovou si každý nese uvnitř sebe, žít ale tady na zemi, at se Ti to líbí nebo ne, musíme společně a bez úcty a ohleduplnosti a pomoci vzájemně to prostě nejde
myslím si, že všichni nakonec chceme to stejné, jen cesty ještě nedokážeme najít, není to tak

zarathustra
Návštěvník

hestie-tak nejak mas pravdu ze nedokazeme najit spolecne cesty.
Muj otec dosel k presvedceni ze tvuj otec je mrtvej. V tom se nikdy neschodnem. Nebudesli mluvit o svojem otci tak ja na to nebudu reagovat.Ty me vsak vnucujes tvojeho otce tim ze o tom pises. Ja nepisu o tom co si myslim o tvojim otci ja na to jenom reaguju.Nebot uz 2000 let lidi trpi tvojim otcem.Kdybychom se my atheisti nezacali ozyvat ,tak bychom stale byli upalovani jako kaciri .Ted vsak je doba dalsich debilu co rezaji hlavy za to ze neverime v jejich otce.

Hestie
Návštěvník

zarathustra,

to dělali lidé ne náš Otec, zdolával jsi možná vrcholky, toto ale pleteš, já nikdy nemluvím a hlavně nevnucuji to co píšeš, to se týká lidí, neříkej mi, prosím, že to nevíš, tak proč říkáš takovou lež?

Radek
Návštěvník

On je cinyk.

Radek
Návštěvník

Klid Hestie, míň pište.
Relax.
Pamatujte, že smutek je nejhlubší pocit.
Je li Bůh něco , pak smutný.
Máme ten Day of the Dead, takže si dáme taků peknů smutnů optimisticků pesničku :o)
https://vimeo.com/32940679

Hestie
Návštěvník

Vy jste na tom stejně Radku, jako zerathustra
ale děkuji za písen, není to sice moje krevní skupina a upřimně, moje malé cácorky zpívají lépe,
víte co je odpočinek?
ještě nemám svoji práci dokončenou, ale věřte, že já odpočívat umím a umím se radovati když je mi v podstatě smutno, možná to bude tím, že já mám svou víru tak jistou a pevnou, že se ničeho bát nemusím, mně je smutno za druhé, za ty co ještě ani nevědí,
/nefunguje háček/

ladar
Návštěvník

Je vidět, že protestovat můžeme jak chceme a nic se nezmění, obávám se, že nám pomůže už jen občanská neposlušnost a násilí.

blondyna z Londyna
Návštěvník

Pomuze jen obcanska neposlusnost a nasili ladare? Tak s tim jdete do prdele . Uz mam naprosto po krk falesnych navadecu k nasili v Evrope. A vitacka migrosu nejsem.

BPN
Návštěvník

…už stačí, že seš blondýna…,měla bys vědět, že dobře mířená facka je za půl dne argumentů na většinu špatně chápajících a tady je to víc, než polovina národa…

RRR
Návštěvník

Protestovat měl lid možnost volbami, zmrvil je, tak co chcete měnit?

PerunHromovládný
Návštěvník

Tak o Polsko a Maďarsko se neobávám, jen si nejsem jist osudem Československa…
https://www.youtube.com/watch?v=a7xqwm_c1_k

Shango
Návštěvník

Bez boje a obcanske války se to ale nevyhraje. nepratele, tedy kolaboranti a vlastizradci musi byt verejne popraveni a barevna spina kompletne bezezbytku likvidovana. Bude se to muset stejne rozhodnout silou.

Carlos IV
Návštěvník

Co mne dnes docela pobavilo byl clanek v britskem tisku nazvany “Tyhle 4 zeme nenavidi Evropskou Unii jeste vice nez Britanie”. Cesko zaujalo s 56 % obliboou EU slusne sedme misto odspodu (viz mapka):
https://uk.yahoo.com/news/four-countries-hate-eu-even-britain-134036226.html
Vede ted samozrejme Italie. Takze pozor na kavarenske srac*omety az zacnou zase prekrucovat fakta.

minoltista.ca
Návštěvník

Pozor na falesné bratry! Vypada to, ze polakum a slovakum se v EU libi. Je to dalsi varovani, ze az dojde na lamani chleba, tak nas zase podrazi

blondyna z Londyna
Návštěvník

http://zahranicni.eurozpravy.cz/amerika/205844-trump-chce-saipova-poslat-na-guantanamo/
mimo tema. Trump chce Saipova, teroristu, poslat na Guantanamo. No ja to nerada pripominam, ale na vzniku isil, jeho sezileni a na rozvoji islamskeho terorismu vubec maji USA rozhodujici podil. A kdyz se to dotkne Americanu osobne, tak se to milostpanum nelibi, kdyz isil vrazdil v Iraku a v Syrii statisice lidi a kradl tam ropu, tak to bylo v poradku, ze pane Trumpe. Ted bude teroristu, ktery to v USA rozbalil, posilat na Guantanamo, trochu pozde, ne, co Trump proti isil delal do Tedka? Americane si posilaj islamisty do brutalnich mucicich koncentraku na Guantanamo i jinam po svete, a nas mohli ukritizovat za nase uprchlicka zachytna strediska a za to, ze rikame romum cigani.
Americane si ted budou rusit zelene karty a omezovat viza a Evropa ma prijimat migrose po milionech, ze? To je dobre 😕

Nvrátil
Návštěvník

Blondyna z Londyna.
Vždyť je to za odměnu,dostat se na Kubu.Kdo zjistí,že má opravdu tvrdý režim,nebo je na rekreaci.
Tak jak po tvrdí Pjakin,všechny atentáty organizují tajné služby.

gabreta
Návštěvník

Jana Černochová ODS,rozvedená,bezdětná nosí pistolku a chodí střílet..Nechala se slyšet,že každý občan by měl UMĚT STŘÍLET..Bureš,či kdo, uvažuje,že Černochová bude v branně bezpečnostním výboru ve vládě…Jinak,soudruzi opruzenci neomarxismem,TADY nejsou žádní ilegální diverzanti,nebot stavíme v Praze ZÁTARASY…

wpDiscuz