Nejvyšší poplach! Evropský parlament dostal na stůl reformu Dublinského protokolu a česká...

Nejvyšší poplach! Evropský parlament dostal na stůl reformu Dublinského protokolu a česká média mlčí! Nový Dublin ukotvuje povinné přerozdělování krimigrantů, o zákonu se bude hlasovat tento měsíc na zasedání ve Štrasburgu!

Nejvyšší poplach! Evropský parlament dostal na stůl reformu Dublinského protokolu a česká média mlčí! Nový Dublin ukotvuje povinné přerozdělování krimigrantů, o zákonu se bude hlasovat tento měsíc na zasedání ve Štrasburgu!

Zatímco pozornost českých médií je upřena na povolební situaci na české politické scéně, v Bruselu se začaly dít věci, nad kterými se tají dech. Výbor EU parlamentu pro občanské svobody odsouhlasil již 19. října návrh nového zákona o přerozdělování uprchlíků v EU, který se má stát reformou tzv. Dublinského protokolu. Dokument si můžete stáhnout zde. Reformní text zákona nově určuje, že všechny členské země EU jsou povinny přijímat uprchlíky podle přerozdělovacího mechanismu, který určí ad-hoc pro každou zemi jednotlivě Evropská komise podle klíče HDP a populace. Jednotlivé členské země podle tohoto zákona budou nejen muset přijímat tisíce, desítky tisíc nebo dokonce stovky tisíc migrantů ročně, ale navíc podle této novely nebudou mít ani kontrolu a možnost výběru nad tím, jaké uprchlíky dostanou přidělené.

Již brzy i v Česku, pokud se nestane zázrak v poslanecké sněmovně…

Návrh zákona, který se pracovně nazývá jako Dublin 2.0, už prošel výborem a tento měsíc bude na zasedání EU ve Štrasburgu předložen europoslancům ke schválení jako zákonná norma pro celou EU. Dokument zároveň vyzývá jednotlivé členské země a Evropskou komisi k zahájení jednání o implementaci tohoto zákona, o jehož schválení v EU parlamentu se nepochybuje, protože reformu podporují největší členské země EU. Toto je konec všem nadějím na záchranu ČR před migrací, pokud se v české společnosti nezvedne všelidový odpor, který povede k inicializaci procesů vedoucích k vystoupení ČR z Evropské unie.

Klíčové zásady návrhu zprávy schválené Výborem EU pro občanské svobody jsou následující:
 • všechny členské státy se musí účastnit a sdílet odpovědnost za žadatele o azyl a snížit nepřiměřené zatížení členských států na “frontové linii”
 • bezpečnostní opatření by měla být posílena. Všichni žadatelé o azyl musí být zaregistrováni při příjezdu a členské státy musí zachovat své vnější hranice
 • žadatelé o azyl by se měli řídit pravidly systému a neměli by se snažit pohybovat mezi zeměmi jako takovými
 • rychlejší postupy: lidé, kteří potřebují mezinárodní ochranu, by ji měli dostat rychleji, a zároveň umožnit vrácení osob, které nemají právo pobytu do svých domovských zemí rychlým a důstojným způsobem
Český překlad hlavních bodů z návrhu Dublin 2.0

Začátek citace z dokumentu

Návrh zprávy připravila vedoucí poslankyně Cecilia Wikström (ALDE, Švédsko) a schválení zprávy ve výboru uděluje parlamentní mandát pro budoucí rozhovory s členskými zeměmi s cílem dosáhnout konečného kompromisu o právu uprchlíků na azyl. To znamená, že parlament EU je nyní připraven zahájit jednání s Evropskou komisí až do formálního potvrzení zákona europarlamentem jako celkem na listopadovém plenárním zasedání EU ve Štrasburku.

V návrhu zprávy jsou uvedeny některé inovativní návrhy, které zajistí, že nový dublinský systém bude v praxi fungovat:
 • Napojení na konkrétní zemi je prvním kritériem přemístění: žadatelé o azyl mají “skutečný vztah” s určitým členským státem, a to zvyšuje jejich šance na integraci a snižuje riziko sekundárního pohybu po EU. Tyto vazby by byly definovány jako rodinné vazby v dané zemi, stejně jako předchozí bydliště nebo studium v konkrétní EU zemi.
 • Stálý a automatický mechanismus přemístění: žadatelé o azyl, kteří nemají skutečný vztah s určitým členským státem, jsou automaticky přiděleni do země EU, která za ně po převzetí převezme odpovědnost podle distribučního “klíče”. Za tohoto žadatele bude nově odpovědná tato přidělená země. Za zpracování žádosti o azyl již nebude automaticky zodpovědná země prvního příjezdu, jako je tomu dnes, a nově neexistují žádné prahové hodnoty před zavedením mechanismu přerozdělení, jak naopak navrhovala Evropská komise. Cílem je zabránit členským státům na hranicích Schengenu v tom, aby přebíraly nepřiměřený podíl mezinárodních závazků EU.
 • Registrace a ověření bezpečnosti při příjezdu: země prvního příjezdu musí registrovat všechny žadatele o azyl a zkontrolovat otisky prstů oproti záznamům v příslušných evropských databázích, jako je například informační systém Europolu, a také pravděpodobnost, že žadatel má nárok na mezinárodní ochranu ještě před tím, než je převeden do jiné země EU. Tyto počáteční kontroly však budou o hodně rychlejší než aktuální kontrola přípustnosti a budou pečlivě kalibrovány, aby zabránily zahlcení migranty v členských státech “na frontové linii”. Pokud členský stát na frontové linii selže a neregistruje žadatele o azyl, přerozdělování do dalších zemí EU bude pozastaveno.
 • Včasné filtrování žadatelů s velmi malou pravděpodobností, že budou přijati: cílem je vyhnout se přemisťování žadatelů, kteří mají téměř nulovou možnost splnit kritéria získání mezinárodní ochrany, budou filtrováni v zemích vstupu do EU. Namísto jejich okamžitého přemístění budou jejich žádosti zpracovány v členském státě prvního vstupu. Všechny náklady na tuto mimořádnou práci budou na bedrech EU, aby se zabránilo nepřiměřenému zatížení členských států.
 • S přihlédnutím k preferencím země: žadatelé o azyl si budou moci vybrat mezi 4 zeměmi, které v daném okamžiku obdržely nejméně žádostí o azyl na základě distribučního klíče. Pokud žadatel o azyl dříve pobýval nebo získal diplom v členském státě a má tak odkaz do této konkrétní země, bude převeden na toto místo. Přijímáním podle těchto preferencí by členské státy dostaly žadatele s lepšími vyhlídkami na integraci.
 • Zvláštní pozornost je věnovaná dětem: poslanci chtějí posílit ustanovení o dětech,aby zajistili, že nejlepší zájem dítěte je vždy ústředním bodem. Nezletilí by měli mít vždy pohovor se speciálně vyškoleným personálem přátelským k dětem. Dítě bez doprovodu musí mít opatrovníka jmenovaného nejpozději 24 hodin po podání žádosti o azyl. Opatrovník musí být přítomen, pokud jsou odebírány otisky prstů dítěte a také během rozhovoru. Pokud je nezletilý bez doprovodu převeden z jednoho do jiného členského státu, musí přijímající členský stát předtím jmenovat opatrovníka dítě.
 • Rychlejší sjednocení rodin: k urychlení postupů by měli být žadatelé o azyl okamžitě převedeni do země, ve které mají nárok na sjednocení s rodinou. Potom by měl tento členský stát zjistit, zda je tvrzení správné a nikoliv, jak tomu je dnes, že je to podle toho, v jakém členském státě je žadatel přítomen.Pokud se ukáže, že tomu tak není, bude žadatel o azyl převeden dále do jiného členského státu EU vybraného distribučním klíčem.
 • Přidělování skupin: žadatelé o mezinárodní ochranu by měli mít možnost registrace jako skupina (max. 30 osob) při příjezdu do Evropy. Taková skupinová registrace by neznamenala právo být převedeni do konkrétní členské země, ale právo být převedeni spolu s lidmi, které znáte, ať už z vašeho domovského města nebo s někým, s kým jste propojeni, cestovali jste spolu.
 • Pobídky k pobytu v systému: Pokud by se měl žadatel o azyl pokoušet vyhnout se registraci nebo nesprávně požadoval spojení s konkrétním členským státem, byl by přidělen náhodnému členskému státu podle distribučního klíče.
 • Princip je jednoduchý: řídíte se pravidly, můžete si vybrat mezi čtyřmi zeměmi, které momentálně mají nejnižší stav. Pokud se ale pokusíte vyjít ven ze systému, nebudete mít na výběr.
 • Zajištění plné účasti všech členských států: všechny členské státy by měly sdílet odpovědnost za žadatele o azyl a plnit povinnosti stanovené  zákonem, který byl demokraticky odsouhlasen v EU parlamentu. Členské země na frontové linii, které nezaregistrují azylanty, nebudou moci žádat jejich přerozdělení do EU. Členské státy, které odmítnou přijmout přemístění žadatelů na svá území, budou čelit omezení jejich přístupu k fondům EU a nebudou moci využít tyto prostředky k vrácení žadatelů, jejichž žádosti o azyl byly zamítnuty.
 • Což dává členským státům čas přizpůsobit se novému azylovému systému: dát zemím EU čas, aby se přizpůsobily a připravily na získávání žadatelů o azyl, na 3 roky by mělo být zavedeno přechodné období, během něhož členské státy, které mají historicky přijatých mnoho žadatelů o azyl, budou nadále nést větší zodpovědnost a tam, kde jsou země EU s omezenějšími zkušenostmi a vítají žadatele o azyl, by začaly s nižším podílem odpovědnosti. Během těchto 3 let se členské státy EU automaticky přesunou směrem k spravedlivějšímu podílu stanoveném distribučním klíčem založeným na HDP a velikostí populace. Evropská agentura pro azyl (EASO) bude podporovat a monitorovat členské státy, aby jim pomohla vybudovat potřebnou kapacitu.
Evropský parlament ve Štrasburgu, Francie.
Jak funguje Dublin 2.0 jako systém?

Jakmile žadatel o azyl přijde do EU, ať už je to v zemi na jižních hranicích nebo na mezinárodním letišti, musí mu být sejmuty otisky prstů a musí být zkontrolován podle příslušných údajů a databází EU, jako je informační systém Europolu nebo Schengenský informační systém. Rovněž se provede počáteční posouzení, zda je u žadatele o azyl pravděpodobné, že budou mít nárok na mezinárodní ochranu.

Pokud tomu tak je a žadatel o azyl nepředstavuje bezpečnostní hrozbu, provede se kontrola, aby se zjistilo, zda má rodinné příslušníky v EU, dříve žil v EU nebo je držitelem diplomu ze země EU. Pokud ano, bude žadatel o azyl převeden do této země. V opačném případě bude žadatel o azyl mít možnost volby mezi čtyřmi zeměmi, které mají v tom kterém konkrétním okamžiku získat nejnižší poměr žadatelů o azyl ve srovnání s ostatními žadateli o azyl podle distribučního klíče vypočteného na základě velikosti populace a HDP dané země EU.

Po příjezdu do členského státu, který bude odpovědný za žadatele o azyl, úřady této země provedou další bezpečnostní posouzení a posoudí také právo žadatele na mezinárodní ochranu. Pokud se země rozhodne poskytnout žadateli v souladu s mezinárodními úmluvami a pravidly EU ochranu, země zůstává odpovědná za uprchlíka po dobu pěti let, během které by mohla osoba požádat k povolení k trvalému pobytu. Pokud by se uprchlík rozhodl opustit zemi, aby přešel do jiného členského státu během první pěti let, měl by být vrácen do odpovědné země, jakmile to bude možné. Jediná cesta k mezinárodní ochraně v rámci Evropy bude zůstávat na odpovědném členském státě.

Statistiky migrace

V roce 2015 požádalo 1,3 milionu lidí o mezinárodní ochranu v EU podle UNHCR. V roce 2016 bylo toto číslo sníženo na 1,2 milionu žádostí. Během první poloviny roku 2017 požádalo 315 000 lidí o azyl v EU. V současné době je kolem 23 milionů lidí po celém světě v pozici uprchlíků v cizí zemi a dalších 40 milionů je podle UNHCR uprchlíky ve své domovské zemi. Evropa chrání 17% globálních uprchlíků. V roce 2016 se konflikt v Sýrii, nyní již sedmým rokem, stal největším světovým producentem uprchlíků (5,5 milionů), následovaný Afghánistánem (2,5 milionu) a Jižním Súdánem (1,4 milionu). Země, které chrání většinu uprchlíků, jsou Turecko, Pákistán, Libanon, Írán a Uganda. V loňském roce byla třetina žadatelů o azyl v EU ženského pohlaví a 32% dětí. 63 000 nezletilých bez doprovodu v tomto roce požádalo o azyl v Evropě. Německo bylo zemí EU, která obdržela nejvíce žádostí o azyl: 722 000 z celkového počtu 1,2 milionu uprchlíků v EU v roce 2016.

Konec citace z dokumentu

Kdo všechno proudí do Evropy? Utečenci ze Sýrie, jak tvrdí v dokumentu poslankyně EU? Tak určitě…

Z výše uvedeného dokumentu vyplývá zrůdnost celého systému. Reforma Dublin 2.0 spočívá v tom, že podle tzv. přerozdělovacího klíče budou migranti dostávat nabídku na 4 země v EU, které v okamžiku podání aplikace o azyl budou mít nejnižší stavy. No schválně hádejte, čtenáři AE News, které země to asi tak budou. No přece země V4 a jmenovitě Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Polsko. Všimněte si slovníku a narativu v dokumentu. Zatímco o členských zemích se píše, že musí něco udělat, v případě uprchlíků, pokud svévolně utečou z přidělené země a odejdou do jiné země, se píše pouze v podmiňovacím tvaru, že by měli být vráceni. Co je ale další jobovka, to je 5-letá lhůta. Po uplynutí této lhůty se budou moci migranti volně pohybovat po celém Schengenu z místa na místo, ale dávky a sociální status budou mít pevně svázaný s přidělenou hostitelskou zemí, která se bude muset o ně starat.

Když migrant bude lhát v žádosti o azyl, nic se nestane, dostane azyl v jiné zemi EU tak jako tak

Co je děsivé, to je vyznění dokumentu v tom smyslu, že když žadatel o azyl lže v žádosti o azyl, že má styky a kontakt na příbuzné v nějaké konkrétní zemi EU a úřady zjistí, že to není pravda, tak nejenom, že migrantovi nehrozí žádný postih, ale ani není deportován, podle návrhu Dublinu 2.0 bude prostě jenom přerozdělen do náhodně vybrané členské země EU. Toto je naprostá šílenost, která nemá obdoby. Např. v USA, pokud někdo žádá o azyl a uvede lživé tvrzení do žádosti, je následně jeho žádost zamítnuta a osoba je deportována zpátky do země původu. Jenže podle výše uvedeného dokumentu bude migrant přistižený při lži v žádosti o azyl odměněný azylem v jiné dostupné zemi v EU.

Migranti na italském ostrově Lampedusa čekají na přerozdělení do EU.

Dámy a pánové, sdílejte tento článek na sociálních sítích, zalarmujte své poslance a politiky, aby zahájili v poslanecké sněmovně kroky k odsouzení této migrační reformy a zároveň aby byly odstartovány procesy k vyhlášení referenda o vystoupení České republiky z EU, protože Dublin 2.0 je zločinným pokusem o autoritativní bruselské překreslení celé Evropy islámskou kulturou. Nečekejte, až bude situace stejná jako v Německu nebo ve Švédsku, odmítněte výhrůžku z dokumentu, že země, které nebudou přijímat migranty, přijdou o dotace z EU. Dotace z EU jsou zdrojem korupce v ČR a jejich zrušení bude pouze pozitivním projevem pro ozdravění veřejných zakázek a veřejných rozpočtů v ČR. Bez pozornosti mainstreamových médií dochází k největší migrační reformě v dějinách Evropy a minimálně alternativa o tom nesmí mlčet.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
bingo
Návštěvník
bingo

Frontova linia….tak kulomety nasadit!!!!!

b.k
Návštěvník
b.k

Tak jsem byla bohužel naivní,když jsem předpokládala po všech těch otřesech,že se to nestane..
Cituji:
Tak to je definitivní konec Evropy a my v SPD znovu bijeme na poplach a žádáme vyhlášení referenda o vystoupení ČR z EU. Evropský parlament totiž před týdnem odhlasoval ve věci úpravy tzv. Dublinské úmluvy změny, které směřují k dalšímu zaplavení Evropy muslimskými arabskými a africkými migranty. V návrhu změn mimo jiné stojí:

Zrušení pravidla, že za žadatele o azyl je zodpovědná první bezpečná země, jejíž hranice dosáhnou
V úvahu bude vzata preference azylantů, ve které zemi chtějí žít, kdy jim budou nabídnuty čtyři země, které v dané době přijaly žadatelů o azyl nejméně
Rychlejší spojování rodin migrantů
Žadatelé budou mít možnost se registrovat jako skupina až do 30 lidí
Všechny členské státy EU se musí zapojit a nést za žadatele o azyl odpovědnost
Státy, které odmítnou, nebudou mít přístup k eurofondům

Návrh nyní ještě musí projít dalším schvalovacím řízením, ve kterém ovšem již nehrozí žádná překážka. Naše hnutí SPD sdílí stejný názor, který sdělil v této věci maďarský premiér Viktor Orbán, který řekl:

“V budoucí Evropě bude zaveden stálý a povinný mechanismus přesídlení migrantů s neomezeným limitem v počtech. Je pravda, že se až po pás brodíme v boji ochránit tento kousek naší národní suverenity, ale zatím jsme byli úspěšní, protože doteď jsme to byli my, kdo rozhodoval, kdo může žít v Maďarsku a kdo ne. Ale útok na naší suverenitu, který nyní Evropský parlament podnikl, je zuřivější, než všechny předtím.”

http://www.protiproud.cz/politika/3457-metody-zlocineckeho-gangu-prave-nam-uprostred-hluku-dopletaji-potichu-opratku-zvykneme-si-i-na-sibenici-cirkus-bude-okamura-se-probudil-jako-prvni-ale-take-pozde-babis-otevre-muslimskym-jednotkam-brany.htm

Miro
Návštěvník
Miro

Posílal jsem europoslancům email, ve kterém jsem apeloval na odmítnutí nešťastné migrační reformy a žádal o zamítavé hlasováníve věcech budocích. Zmínil jsem, že většina společnosti se staví proti masivní migraci a implementaci barbarské islámské ideologie, vnímá jako problém mj. možné slučování rodin-desítky imigrantů-úřednící nebudou schopni ověřit, kdo rodinný přísušník a kdo lže, dávky pro imigranty (vyšší než běžný plat zaměsntnace) náklady na asistenty, překladače, ukrojí z koláče zdravým i nemocným, mladým rodinám, důchodcům . EU průzkumy hodnotily negramotnost afro-arab-ilegálů, takže o snižování nezaměstnanosti nemá cenu diskutovat. Kulturní a jazyková propast. Odmítání naší kultury, nepochopení (nechtějí i neumí )zvyklostí místních lidí v hostitelské zemi je nepřijatelné. (napadl mě teď příklad s dekádou let neúspěšné integrace Rómů, dále je to paradox feminismus vs . ponižování žen na úroveň věci/zvířete, boj proti boj/kyber monitoring proti pediofílii vs sňatky s dětmi) Porušování tzv. Eurohodnot, které byrokrati a leadeři EU přijímáním imigrantů pošlapávají, vytvářejí chaos.)

Dostal jsem odpověď od paní Dlabajové, že návrh, který obsahuje nástroje jako jsou nový a efektivní systém registrace všech příchozích a rychlé oddělování ekonomických imigrantů, zavádí také systém povinné a permanentní relokace uprchlíků. V Evropském parlamentu se tento návrh projednával jen ve Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Paní ujišťovala, že ona ani kolegové z ANO nikdy nehlasovali pro návrh, který by podporoval přerozdělovací kvóty v jakékoliv podobě. Doplnila, že, kvóty vnímá jako nefunkční a není to cesta k vyřešení migrace, chce se zaměřit na efektivní kontrolu vnějších hranic a registraci všech imigrantů. žádný návrh relokačních kvót během hlasování nepodpoří. Návrh nyní projednávají členské státy a výsledek jednání bude nejdříve v polovině roku 2018.

Pan Poche odpověděl, že zprávu Cecilie Wikström schválili na výboru LIBE v říjnu v poměru 43:13. Zprávu bude dále schvalovat plenární zasedání, zřejmě v listopadu buď tento týden ve Štrasburku nebo na konci listopadu v Bruselu. Ujistil mne, že proti mechanismu přerozdělování vystupuje kriticky podniká dostupné aktivity (primárně pomocí pozměňovacích návrhů) aby bylo dosažena změna, ale výsledky kopírují rozložení sil ve výboru LIBE. Česká delegace – skupina sociálních demokratů (SD Group) dlouhodobě a jednoznačně vystupuje proti zavedení jakéhokoliv trvalého přerozdělovacího mechanismu. Jeho funkci rozporují, protože nadměrně zasahuje do svrchovaných práv členských států. Je spoluautorem několika pozměňovacích návrhů ve zprávě Wikstrom (viz např. přiložené PN do zprávy Wikström, 783, 884, 898, 910,914 ) a v nich dlouhodobě prosazuje: dobrovolnost distrib. mechanismu a neakceptovatelnost trestání států při nespolupráci. Ujistil mne, že nepodpoří text schválený na výboru LIBE, a bude pokračovat ve své aktivitě.
Zmínil, že i pokud bude zpráva schválená (a zřejmě bude) prý to neznamená, že relokační mechanismus vstupuje v platnost. Na tahu budou členské státy, a u zástupců členských států by kritika měla být výraznější. Rada má svoji pozici představit v polivně příštího roku ,jak psala M.Dlabajová. Do celého procesu má vnést dynamiku i sestavovaná německá vláda.

Pan Ježek mi odpověděl, že členové Výboru (LIBE) schválili po projednání schválili k návrhu předloženého textu úpravy (obvyklá praxe) a výsledný text odhlasovali výraznou většinou (46 pro, 16 proti). Snažil se během projednávání vystupovat proti přijetí textu v této podobě, ale převládl většinový názor. Z návrhu se podařilo odstranit zavedení finančního postihu pro státy, které by se neúčastnily případného přerozdělování azylantů. Byla tak schválena pozice se kterou EP vstoupí do jednání s Radou EU (s ministry vnitra a dalšími zástupci všech členských států EU) a Evropskou komisí. Tyto instituce se dohodnou na konečné podobě textu nařízení, kde doufá, že Radě se podaří některá ustanovení textu EP zmírnit. Považoval za dobrou zprávu, že téhož dne schválil výbor a následně plénum EP opatření k posílení ochrany vnějších hranic EU odkaz: https://archiv.ihned.cz/c1-65930010-migranty-i-teroristy-maji-v-eu-odhalit-chytre-hranice

Je potřeba dát hlasitě vědět vedení státu, aby jednohlasně zamítla návrh z pozice členské země.
Píšete také poslancům? Jaké máte ohlasy?

Miloslav Dědek
Návštěvník
Miloslav Dědek

Problém válečných uprchlíků je nezbytné řešit globálně!
Globálně se utrácí za vedené války přibližně 600 milionů dolarů denně, přičemž 1/6 lidstva neumí číst a psát, má hlad a značná část těchto lidí umírá neléčenými nemocemi nebo v nesmyslně vedených válkách. V případě, že by se prostředky globálně vynakládané na vedení válek věnovaly na zlepšení života uvedené 1/6 lidstva, nemuseli by žádní lidé na světě hladovět.
Cesta k dosažení globálního míru je relativně jednoduchá. Postačí nastolit NWO. Jedna možná cesta k jeho nastolení je uvedena v článku NOVÝ SVĚTOVÝ ŘÁD – http://miloslav7.blogspot.cz/2016/09/novy-svetovy-rad.html
Je nezbytné poznamenat, že naprostá většina všech lidí je zcela ovlivněna propagandou globální finanční elity, t. j. tzv. lidí velkých peněz, kteří propagují zavržení NWO. Nastolení NWO bude znamenat pro lidi velkých peněz ohrožení jejich privilegovaného postavení, které těmto lidem umožňuje v neomezené míře využívat všechno co svět poskytuje. Více je uvedeno v článku: GLOBÁLNÍ FINANČNÍ SYSTÉM – http://miloslav7.blogspot.cz/2016/08/globalni-financni-system.html

tana
Návštěvník
tana

Někteří čtenáři Aeronetu jsou pro vystoupení z EU.
Jak by to, podle nich vypadalo v praxi?
Nejsou zadrátované hranice /např. s NDR ani nebyly/, stát rozprodal celnice a konceláře pohraničníků, a ani celníci a pohraničníci nejsou.
Ba není ani pořádná armáda, nejsou kasárna, a nejsou lidi ochotní v armádě sloužit.
Co kdyby např. Sasové hnali svoje “imigranty” proti české hranici – a spátky by je nepustili.
Kdo by chránil hranici? Stříleli by obránci naší hranice do davu? Ze zadu Sasíci, ze předu naši?
Vážení, my nejsme ostrov. A mimochodem, položil si někdo otázku, jak to, že na lodích “uprchlíci” přeplouvají Středozemní moře, ale přes Kanál se nedaří?

Zvědava matka
Návštěvník
Zvědava matka

Tano, treba ja jsem pro okamzite odstoupeni od Mezinarodni Smlouvy/Smluv s EU, a samozrejmym predpokladem by bylo opet oplotit a strezit alespon ty rizikove hranice, kde hrozi nebezpeci invaze neidentifikovanych mohamedanu – potencialnich teroristu – cili nemeckych a rakouskych. Misto konfortni dalnice (nebo jinych investic) bychom proste nyni uprednostnili nasi bezpecnost.
Celniku je dost, jen z nich ted Soudruzi udelali sluzebnicky financi, jakymi kdysi davno puvodne byli. V nasem pojeti ma vsak celnik hlidat bezpecnost zeme, pohybu osob a zbozi na nasem uzemi – proto znovu obnovit funkci hranicnich prechodu a hranicni a celni Straze, s kontrolou a podrobnou evidenci cizincu – jako treba v USA. ( To, cim prochazi na letisti v USA normalni obcan jineho statu, je nesrovnatelne s “registraci” tzv. uprchliku – mnozi “narozeni 1.1. …- Ok – Vitejte!”)
Jsme ve valce, Tano, zatim psychologicke, kdy cilem protistrany je, ze si dobrovolne, nebo jeste navic stastne!, lehneme na zada, a nechame se prevalcovat…

senil
Návštěvník
senil

O novináři už mají od EU přikázané jak o tom psát. Aby nevypukla mezi lidmi panika. EU je ohavná instituce, která páchá jenom škody. je nejvyšší čas z této instituce odejít. Jinak bude zle.

http://www.epshark.cz/clanek/183/eu-poucuje-zurnalisty-jak-spravne-informovat-o-islamu-a-migrantech

Pozorovatelka
Autor

Pro všechny, kteří tady obviňují pana VK a AE, že poškodil Okamuru – Radim Fiala v UK, čas od 31:00, “SPD v žádném případě není proti NATO, NATO je naše bezpečnost”
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare

Tak tady už bych řekla, že Okamura není jen užitečný idiot, ale dokonce slouha Globalistů! Proč?
Vystoupení Česka z EU=oddělení od Německa a připojení k východní Evropě, tzn. že dvourychlostní Evropa bude hotová přesně tak, jak je plánováno. A kde leží základny NATO na hranicích s Ruskem? Samozřejmě, že to není ani Francie ani Německo ani Švýcarsko, ale jsou to země východní Evropy, tzn. V4 plus Pobaltí, ale také země Balkánu. A to je sqělé!, když se od západní Evropy, která v případě válečného konfliktu s Ruskem zůstane z obliga trhneme, ale přidáme se na stranu východní Evropy, kde budeme tleskat všem NATO základnám….! No, to už snad opravdu je lepší ten Babiš, který zatím přišel alespoň s tím, že Stropnický už ministrem obrany nebude.

Administrator
Admin

Paní Pozorovatelko, tak to je bomba! A teď doufám, že se okamžitě panu VK omluví na Kapalově rádiu. Protože tohle asi hodně fanoušků SPD nerozdýchá. Místopředseda SPD a obhajuje NATO!! Ty vole, já nemám slov. To je zrada voličů SPD! Fiala se odkopal!

Pozorovatelka
Autor

Administrátore, od začátku se vědělo, že SPD není proti NATO, Fiala to teď akorát řekl na plnou hubu. Ale být proti EU a současně být pro NATO, tzn. být proti Rusku, to už mým pohledem je budˇ “ještě větší blbec, než jsme doufali”, anebo dokonce opravdu slouha Globalistů. Ale tyhle souvislosti lidi nechtějí vidět, pro většinu, obzvláště na alternativě, je Okamura bůh a kdokoliv si dovolil upozornit, že všechno není tak růžové, protože Okamurovi jde především o moc, ten je považován za škůdce. Osobně jsem ráda, že jsem poslechla svou intuici a nevolila ho, protože mi to nešlo přes žaludek a ti, kteří kvůli Okamurovi útočí na pana VK a AE ať si tu SPD obhajobu NATO užijí…

A ještě dopovím, že pokud jde o Babiše, tam pod vedením Zemana zřejmě jde o stále větší prosazování postoje a´la Lorencová:
http://www.info.cz/cesko/pri-valce-s-ruskem-budu-prvni-kolaborant-poslankyne-za-ano-vyvolala-pozdvizeni-15975.html

Jenže to jsme u toho, že alternativa má být především o hledání pravdy, což ovšem někteří, jak zvykle, odmítají přijmout a raději kopou do těch, kteří jim to jejich vidění “pravdy” kazí… Je smutné, co všechno kauza “volby a Okamura” přinesla, já ale věřím v to svoje “čisté svědomí, nejtvrdší měna”. A teď se s tím opakuji jen proto, ať si to ti, kteří kvůli SPD a Okamurovi nakopali do celé několikaleté práce pana VK pro AE i pro SvR (a i do práce mojí maličkosti a Vaší) proberou sami se sebou.

sv.občan
Návštěvník
sv.občan

Dyť jste docela mimo, co se vědělo od začátku, jaká tichá voda? Vyjadřovali se jasně, včetně Fialy!! Buď změnil názor anebo lhal. Tak přímá odvolatelnost, ať jde, Fiala. http://www.spd.cz/novinky/radim-fiala-jako-poslanci-spd-jsme-ve-snemovne-nepodporili-vyslani-300-ceskych-vojaku-do-tak-zvanych-predsunutych-sil-nato-v-pobalti

Slunickoteckovane
Návštěvník
Slunickoteckovane

Paní pozorovatelko, myslela jsem, že toto je diskuse k článku nahoře, tedy o migrantech. Ne o SPD.

Pozorovatelka
Autor

A co Vám vadí -že jsem upozornila na UK a Fialu? A pro takový případ voláte po cenzuře diskuse nebo o čem je Váš komentář? Nemluvě o tom, že – migranti a SPD, to se snad nějak vylučuje?

reskátor
Návštěvník
reskátor

Milá paní kdyby jste více poslouchala Okamuru,věděla by jste že o Nato hovořil již dávno a celkem podrobně a rozumě to vysvětloval.
A tím vaším kopáním do SPD před volbami jste “možná”připravili republiku o jedinou brzdu islamizace.

Administrator
Admin

A pan Fiala to pro změnu včera na ČT “podrobně a rozumě” vysvětloval, že v SPD nikdy o referendu o NATO ani ve snu neuvažovali, i když to mají napsané ve volebním programu a slibují to v něm voličům. To je partaj, panečku. Něco jiného mají napsané v programu a něco jiného místopředseda prohlašuje v televizi. Děkuji, nechci.

Pozorovatelka
Autor

reskátor, asi se nad sebou budu muset hluboce zamyslet – já až díky zatvrzelým obhájcům SPD začínám chápat, že NATO je vlastně sqělý spolek a měla bych být šťastná, že v něm jsme. A že dokonce je to tak, že až vystoupíme z EU, tak NATO nás ochrání a Okamura to velmi dobře vysvětlil, jen já, hloupá, jsem to nepochopila…. .

PS: Před volbami jsem se absolutně nijak do Okamury neobouvala, jediné, čím jsem se dlouhodobě netajila, bylo to, že moji důvěru prostě nemá a že volit jej nebudu. A že jsem se postavila na stranu pana VK, to bylo o PRINCIPU nikoliv o Okamurovi. A pokud nechápete, jaký princip mám na mysli, tak je to Voltaireho klasika: “Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale do poslední kapky krve budu hájit Vaše právo říkat to”. A jestli pořád nechápete: pro mě AE není stránkami SPD, ale prostorem pro to “právo říkat to”, a to s tím, že je úplně jedno koho a čeho se to bude týkat.

A nevnucujte mi, prosím, že nebýt jednoho článku na Aeronetu, tak Okamura porazí Babiše a vyřeší celou migraci, to už jste opravdu okamurovatější než Okamura – ten totiž je s výsledkem voleb maximálně spokojený, protože je to výsledek, v jaký ani sám nevěřil a pouze si přál, aby byl dvojciferný…!

Cestovatelka
Návštěvník
Cestovatelka

reskatore: Kdyz Okamura kandidoval na presidenta, byl tehdy jeste nezpracovany , ale dnes uz je davno vytrenovany na dvoukolejne chovani. Pred vice nez rokem jsem mu kladla otazku, proc rika, ze proti nelegalnim migrantum do nasi zeme, kdyz soucasne vystupuje v roli mazace medu lidem kolem ust, ze nejdrive musi byt postarano o chude obcany nasi zeme, a to neni, tudiz ani legalnii migranty nemuzeme z tohoto duvodu prijimat. Chapete tu klicku a nebo ne? Je to clovek chameleonsky, sluha globalizaci a bude to umet vzdy po druhe koleji lidem vymluvit, stejne jako Zeman. Vam nic nereklo ani jeho spojeni se Zemanovci?

Zvědava matka
Návštěvník
Zvědava matka

Od zacatku SPD/USVIT mi ten Fiala pripada jako “ticha voda…..”

snehurka
Návštěvník
snehurka

Jako spící princ, tak na mě od počátku působí R.F. , původně odeesák, jehož firma zajišťuje smluvně úklid Babišovi. Je k vidění téměř na každém záběru s Okamurou, promlouvá málokdy.

Zvědava matka
Návštěvník
Zvědava matka

Podle toho, jak presvedcene a pohotove Fiala zareagoval, se vsadim, ze byl v Americe na placenem skoleni…
(…pardon – na zahranicni studijni ceste..)

Darina
Návštěvník
Darina

Prý se staví NATO základna i na Ukrajině v blízkosti Krymu.
http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/11389-zapadni-media-mlci-namorni-zakladna-usa-ukrajina-krym

Hestie
Návštěvník
Hestie

a ještě pro Vás nesu jednu zajímavou informaci, tedy pro Vás, kteří se bojíte, že po opuštění představ EU to bude pro nás znamenat nějaký konec
nebude!!!!!!!!!

prof. PhDr Oskar Krejčí CSc
hedvábná stezka
1/ atlantický a čínský člověk jsou rozdílní, ale ani jeden není lepší než druhý
2/ prostředky na investice jsou veliké
zároven čínská zahraniční politika není mesianistická, spásná, tedy není jako se prezentuje
západní, zakládá na svobodném právu rozhodnutí
3/ stezka není solo, je to symfonie, to znamená, že české vnímání je mylné, nejde jen o obchod-cestu, je to snůška projektů, které se navazují a na ni navěšují,
je tedy nutné ne jen vymýšlet nové věci, je nutné se ……připojovat, sdružovat sílu…..tady uvádí stavbu rychlodráhy mezi Srbskem a Madarskem, ale tato bude mít svůj smysl a nápln tehdy, když …..povede i přes Prahu……do Hamburku
4/je to win – win strategy, tedy hra na které vyhrávají všichni kdo se účastní a to ne jen zvýšením životní úrovně, je to ……..provázání, prohlubování vzájemné závislosti, tedy příspěvek k budování infrastruktury míru pro 21. století

myslíte si, že naše země pod EU bude samostatně o něčem rozhodovat, že se dobrovolně připojí tak, jak bude chtít a potřebovat?
já Vám říkám, že všechnu smetanu slíznou všichni dokola včetně našeho vůdce, spasitele Babiše a spol. a na nás zbudou oči pro pláč
snad to jejich hospodaření už znáte z vlastní zkušenosti

nejde mi háček, za chyby se omlouvám, už je opravdu pokročilý čas, chce se spát

honza
Návštěvník
honza

Chystá se i nějaký článek o zločinech muslimů v Česku? Lidé strašně věří té propagandě v médiích, že u nás jsou muslimové mírumilovní, ale přitom běžně kradou, znásilnují, vraždí atd. Posílal jsem nějaké materiály…myslím, že takový článek je důležitý, aby se lidi probudili…na facebooku byly všechny stránky proti islámu a imigrantům smazány…o tom taky napiště prosím článek, kdo stojí za cenzurou facebooku…hádám, že česká vláda skrze neziskovky