Narozen 4. července – co přát zrozenci? Horoskop vzniku USA a...

Narozen 4. července – co přát zrozenci? Horoskop vzniku USA a astrologický pohled, proč z idealisty vyrostl gangster, bojující o vlastní přežití

Narozen 4. července – co přát zrozenci? Horoskop vzniku USA a astrologický pohled, proč z idealisty vyrostl gangster, bojující o vlastní přežití

„Když uvážím, že Bůh je spravedlivý, bojím se o svou zemi“- Thomas Jefferson

Tahle slova velmi vizionářsky řekl třetí americký prezident a autor textu ústavy, která ve své době představovala nejpokrokovější vládnoucí nástroj na světě, Thomas Jefferson. Úryvek z Deklarace nezávislosti USA ze dne 4. července 1776:  “Tyto pravdy pokládáme za samozřejmé, že všichni lidé jsou stvořeni rovní a jsou Stvořitelem obdařeni určitými nezadatelnými právy, mezi nimiž je právo na život, svobodu a hledání vlastního štěstí. Že k zajištění těchto práv se mezi lidmi stanoví vlády, které si předají své oprávněné pravomoci od souhlasu ovládaných. Že kdykoliv začne být nějaká forma vlády těmto cílům na překážku, lidé mají právo ji změnit či zrušit a ustanovit vládu novou, která by byla založena na takových zásadách a měla své pravomoci upravené takovým způsobem, jak lidé uznají za nejvhodnější pro svou bezpečnost a své štěstí.

Největší rozčarování Thomas Jefferson prožíval z toho, že nemohl okamžitě prosadit zrušení otroctví a dovoz otroků z Afriky. T.Jefferson, jako humanista a americký osvícenský filosof, byl prezidentem Americké filozofické akademie a na tomto postu setrval až do volebního období na funkci 3. prezidenta Spojených států amerických.

31Dec-DayHistory

Ta doba nastala v r. 1801, když po volební porážce strany federalistů byl zvolen po G. Washingtonovi a J. Adamsovi za třetího prezidenta USA. Za jeho prezidentského období (v letech 1801 až 1809) si Spojené státy upevnily své postavení ve světě. Kromě hospodářských úspěchů se podařilo k USA připojit Ohio a od Francie odkoupit i Louisianu. Jefferson si se zahraničím upevňoval své postavení i tím, že navazoval diplomatické vztahy, například s Ruskem. Zároveň se mu částečně podařilo splnit i to, co ho nejvíce znepokojovalo, a to byla otázka otroků. Proto na sklonku svého funkčního období, ještě v křesle prezidenta USA, zakázal dovoz černých otroků z Afriky. Zároveň v r. 1807 přerušil s Evropou obchodní styky vyhlášením embarga, aby tak eliminoval vliv Anglie na americkou ekonomiku, no a zřejmě i kvůli nepředvídatelné rozpínavosti Napoleonova Francie. Za jeho vlády však uvnitř USA došlo k posílení zejména osvícenských programů v kultuře a ve školství, ale i v dalších oblastech společenského života. Tak například v hospodářské politice byl mimo jiné i zastáncem středního a drobného podnikatelského stavu a v soukromém podnikání razil zásadu čestnosti a bezúhonné příkladnosti, zejména při nabývání majetku.

V historii USA byl T. Jefferson výjimečnou postavou a není pochyb, že byl naplněním ideálů, s jakými USA vznikaly v čase bojů, které vedl budoucí první americký prezident George Washington.

První prezident USA – britský voják

“Osud nenarozených miliónů lidí bude záležet, vedle Boha, na odvaze a způsobu vedení této armády. Náš krutý a neúprosný nepřítel nám dává jedinou možnost – hrdý odpor nebo nejhanebnější ponížení. Proto máme jen dvě možnosti – rozhodnutí zvítězit nebo zemřít.” – G. Washington

Tím krutým a neúprosným nepřítelem  byla míněna Anglie, která společně s Francií sváděla boj o kolonizaci amerického kontinentu – a víme, za jakých krutých okolností a doslova za největší genocidy v historii lidstva tato kolonizace probíhala. G. Washington původně toužil zůstat členem britské armády, ale protože jeho vojenská kariéra nebyla úspěšná (pod jeho vedením končily boje s Francouzi katastrofou) , byl prohlášen za guvernéra Severní Karolíny a dokonce jmenován vrchním velitelem ozbrojených sil Virginie a byla mu přiznána hodnost plukovníka. K tomu se věnoval pěstování tabáku a měl 300 – 400 černošských otroků, ke kterým se údajně choval „slušně“, později se stal poslancem Virginského shromáždění. V amerických koloniích mezitím  postupně sílilo hospodářství a jejich závislost na vzdálené Anglii začala být pociťována jako brzda rozvoje. Osadníci považovali za zbytečné odvádět daně království a vydržovat britské úředníky, guvernéry a armádu. Začala narůstat revoluční nálada a nespokojenost některých vrstev americké společnosti. G. Washington zastával zpočátku v těchto otázkách zdrženlivý postoj.

George Washington, první prezident USA

Oženil se s vdovou s dvěma dětmi  a po sňatku vlastnil již několik tisíc hektarů půdy. Plantáže však byly po mnoha letech zdecimovány, úrodnost klesala a ceny tabáku také. Navíc bylo nutno odvádět stále další a nové daně Anglii. Jeho farma se postupně zadlužovala, přesto i kolem roku 1770 nebyl ještě přesvědčen o tom, že by se spory mezi kolonisty a Anglií měly řešit násilnou cestou. V roce 1775 se však neshody mezi oběma zeměmi vyostřily natolik, že došlo k prvním ozbrojeným střetům. V květnu 1775 se ve Filadelfii sešel Druhý kontinentální kongres, jehož účastníci, včetně něj, zaslali anglickému králi petici, v níž nabízeli několik kompromisních řešení. Zřejmě v očekávání toho, co bude následovat, byl 15. června 1775 G. Washington jmenován vrchním velitelem kontinentálních milic. V prosinci 1775 britský král Jiří III. odmítl petici  Američanů a označil je za povstalce, s nimiž zakázal jakékoli vyjednávání. A tímto okamžikem začala americká válka za nezávislost.

Americká revoluce – válka s Británií

Po téměř dvaceti letech poklidného života na svých plantážích se G. Washington  znovu vrátil k armádnímu životu, tentokrát k dobrovolnému koloniálnímu vojsku. Byl zděšen tím, v jakém stavu se milice nacházely – stále neexistovala jednotná uniforma, dobrovolníci byli velmi špatně vyzbrojeni a ve sborech chyběla kázeň. První střet s anglickými vojsky dopadly pro koloniální vojsko špatně. Jemu se ale podařilo armádu rychle stabilizovat a v následné bitvě o Boston v roce 1776 byli Britové poraženi. Odtud se G. Washington vydal do New Yorku, který si zvolil za hlavní vojenské stanoviště. Zde jej také zastihla informace o tom, že 4. července 1776 došlo ve Filadelfii k Prohlášení nezávislosti a třináct vzbouřeneckých kolonií vyhlásilo svou samostatnost a vytvořilo unii nazvanou Spojené státy americké.

Boje s Brity ovšem nadále pokračovaly a vítězství dosahovala střídavě jedna a pak zase druhá strana. Celkově se však zpočátku více dařilo Britům, kteří dostávali z Anglie pravidelné posily i zásoby. Naproti tomu on sám opakovaně a marně žádal Kongres o získání dalších dobrovolníků, o zbraně a peníze. Nové republice také hrozila občanská válka,  jelikož nejbohatší obyvatelé bývalých kolonií měli stále zájem na udržení obchodních styků s Anglií. Krize dosáhla vrcholu 26. září 1777, kdy britská vojska vstoupila triumfálně do Filadelfie. Již o rok později došlo částečně k obratu, který zapříčinilo i připlutí francouzské flotily. Kromě francouzské armády přišla mladé republice na pomoc i řada dobrovolníků z Pruska, Polska a dalších evropských zemí. V průběhu dalších let se začala karta pomalu obracet ve prospěch Americké revoluce. Největšího a nejdůležitějšího vítězství dosáhla v roce 1781 v bitvě o Yorktown. Z této zdrcující porážky se již britská vojska nevzpamatovala. V roce 1782  probíhaly přípravy na další klíčovou bitvu – bitvu o New York, který drželi v té době v rukou Angličané. K té už ale  nedošlo, protože 30. listopadu 1782 vláda Jeho Veličenstva britského krále Jiřího III. uznala nezávislost Spojených států. Oficiálně byla válka ukončena  příměřím z dubna 1783, vyhlášeným Georgem Washingtonem.

SONY DSC

G.Washington na jedné z mnoha zednářských ilustrací

Mladou republiku však po válce čekala celá řada dalších problémů. Spojené státy neměly do roku 1780 vlastní banky, měnu a finanční systém, prudce rostla inflace a dluhy soukromníků i státu. Ochromen byl i obchod s Anglií a navíc většina států v Evropě odmítala uznat USA za samostatný stát. 4. března 1789 byla vyhlášena Ústava Spojených států amerických, která byla nejpokrokovější ústavou své doby. G. Washington předsedal v roce 1787 Ústavnímu konventu, který na vypracování Ústavy USA pracoval.

Tato Ústava uzákonila republikánskou formu vlády a napomohla upevnění státního zřízení v USA. Přesto docházelo na půdě Kongresu k neustálým sporům a třenicím mezi jednotlivými státy unie a až po mnoha jednáních bylo dohodnuto místo, které se stane hlavním městem USA a sídlem vrcholných orgánů správy a prezidenta – tím městem se stal nakonec New York. 4. února 1789  kongresový volební výbor doporučil jeho kandidaturu na úřad prezidenta, kterým byl jednomyslně zvolen. Viceprezidentem byl zvolen John Adams (pozdější druhý prezident USA) a ministrem zahraničí se stal Thomas Jefferson, autor textu americké ústavy.

Vznik USA – horoskop

Když se na dobu vzniku Spojených států podíváme s odstupem času, tak je zřejmé, že původně  vůbec neměly vzniknout jako samostatná republika, ale že to měla být jen kolonie, o kterou mezi sebou sváděly boje Španělsko, Francie a především Anglie. A ty, kteří se zasloužili o vznik USA, musíme s odstupem času považovat za idealisty, bojující skutečně za svobodu a nezávislost nově se rodícího státu. V období, kdy vzduch byl nasycen energiemi konce monarchií a osvobozování jednotlivců (ve stejné době došlo i k Francouzské revoluci) a tedy pádu systému, který jediný do té doby ve světě existoval, události dopadly tak, jak dopadly a Spojené státy vznikly.

Jejich vznik v podstatě ale byl natolik po léta trvajícím procesem, že z mého pohledu je vcelku obtížné určit skutečné datum vzniku. Ale bylo rozhodnuto, že to je 4. červenec 1776, Den nezávislosti. Astrologicky nezbývá, než tedy respektovat toto datum a podívat se, co tento život dostal do vínku. A protože v astrologii „modrá je dobrá“ a v horoskopu vzniku USA naprosto dominuje, pak řečí astrologie se 4. července zrodila země ideálů, lidské svobody a do té doby nevídané humanity.

    

Vzdušný trigon v horoskopu USA – Mars v Blížencích (boj za svobodu slova a myšlenek), Saturn ve Váhách (důraz na etiku) a Luna ve Vodnáři (myšlení a cítění vodnářské, svobodomyslné, altruistické, pokrokové)

Tzv. trigon, neboli velký trojúhelník (planety mezi sebou stojí ve 120° vzdálenosti)  je astrologicky jednou z nejšťastnějších konfigurací. Trigon může být zemský, vodní, ohnivý a vzdušný, podle toho, která tři znamení jsou zastoupená. Podle toho lze vyčíst oblast, ve které zrozenec bude úspěšný jak pro sebe, tak pro druhé. Vzdušný trigon v horoskopu USA nelze interpretovat jinak, než jako svobodomyslnost a idealismus. Tato konfigurace je posílena tím, že bod horoskopu „Kam“, tzn. jaké je osudem určené směrování, je rovněž ve znamení Vodnáře. Ascendent ve znamení Blíženců pak je výpovědí, že přes slova, komunikaci, bohaté kontakty a celkově přes oblast myšlenek (a všech prostředků, které slouží k jejich šíření) se tento idealismus má dostat ke všem lidem. Silně obsazené znamení Raka ukazuje, že důraz bude přesto kladen na rodinu jako základní hodnotu každé doby. Červená čára mezi Sluncem a Saturnem ukazuje, že to bude znamenat boj se starými strukturami, resp. se vším konzervativním, co bude svobodě člověka bránit – s dogmaty doby a s jejich představiteli.

Nevím, kdo rozhodl, že toto datum bude uznáno za den vzniku, ale kdo tak učinil, ten si nemohl nevšimnout ještě dalších astrologických sdělení, zde je malý doplňující výklad (pro všechno zde není prostor). Každý horoskop se dělí na čtyři kvadranty a ze síly jejich obsazení lze vyčíst, v čem bude  síla a v čem naopak slabost. V horoskopu USA se to má takto:

1. kvadrant – kvadrant sebevědomí, ega, vitality, důrazu na hmotu, materiálno a finance. Ten je nejvíce zdůrazněn, navíc v blízkosti ascendentu je Mars, což je vždy známkou úspěchů v policejních a vojenských aktivitách. Dále takové postavení ukazuje na sebevědomí, stojící na materialismu (banky, konta, jakákoliv materiální vlastnictví, ale též diplomy, tituly atd. – vše elitní) A v neposlední řadě – každá myšlenka, objev, nápad jsou využívány pragmaticky, obchodně, krátkodobě a bez jakékoliv hlubší filozofie.

2. kvadrant – kvadrant duše, empatie, sebereflexe. V této oblasti mají USA překážku (Saturn = blok) a znamená emoce vysvětlované vždy rozumem (všechno je “happy”). Dále to znamená přesvědčení o jediné vlastní pravdě. Přemíra planet ve znamení Raka sice dává až mateřskou empatii, ale Saturn (červená čára ke Slunci) ale skutečné cítění je ovlivňováno tím, co se čeká a hodí, než vnitřní pravdou. Všeobecně se to považuje za podléhání cizím autoritám, což brání být sám sebou. Dále to znamená odmítání sebereflexe (o to více různých psychoanalytiků). V určitém období však o to víc nastane stav, který k sebereflexi donutí (jestli osud něco nejvíce neodpouští, pak je to život ve lži a podvědomí vždy zvítězí nad vědomím).

3. kvadrant – kvadrant duchovna a filozofie, respekt k hodnotám jiných, vztahy k druhým. Tuto oblast horoskopu mají USA zcela prázdnou. Nepřekvapuje proto, že o výjimečné filozofii svobody velmi hovoří, zatímco v činech uplatňují sílu a moc. A že duchovně světu nic nedaly, ač do vínku tento potenciál dostaly vrchovatě (vzdušný trigon) .

4. kvadrant – kvadrant osudu, „Božích mlýnů“. Pro tento kvadrant platí věta: „Osud tě netrestá za to, kým jsi, osud tě trestá za to, že jsi se nestal tím, kým jsi měl být“. Když jsou energie této části horoskopu aktivovány, vždy to znamená nějaké ústraní – nemocnice, vězení, ztráty, pády či jen dobrovolný ústup do příjemné samoty a bilancování. Je to čas konfrontace a ujasňování si pravd o životě a o sobě. Někdo bilancuje příjemně, někoho k tomu bolestně donutí to, co se jmenuje „osud“.  Tady mají USA jen jen jednu planetu – Lunu ve Vodnáři. A v postavení, jaké ukazuje na slávu a úspěchy tak, až z toho vzniká pocit, že jinak tomu nikdy nemůže být.  Konfrontaci pak lze čekat o to větší, o co více všechno vycházelo a o co dravější ego za tím stojí (zde viz 1. kvadrant).

Datum vzniku USA bylo vybráno dokonale

Ten modrající se horoskop vzniku USA je téměř dokonalý – až na to, že není úplný. V horoskopu scházejí tři planety, jejichž existence v té době nebyla známa. Jsou to planety Uran, Neptun a Pluto. V té době svět stále znal jen sedm těles sluneční soustavy: Slunce, Měsíc, Merkur, Venuše, Mars, Jupiter, Saturn (ta sedmička!). Po tisíciletí poslední planeta, Saturn (v mytologii Kronos-Chronos) byl považován za symbol hranic, které člověk nemůže překročit, čímž byly míněny hranice času, poznání a s tím spojené moci.

Po tisíciletí se králové a kněží s touto symbolikou ztotožňovaly, předávaly si vědomosti a tím i moc. Velmi si hlídali, aby k poznáním neměl nikdo nepovolaný přístup či se v někom nezažehla jiskra božského impulzu ke svobodě, nerespektující dané autority a k tomu hlídání je vedl oprávněný strach.

Kdo založil USA a dal podobu jejich dolaru?

Mytologie totiž znala jméno „Úranos“ – jméno Boha, kterého jako prvního porodila Země (Gaia) za úvodního chaosu. Úranos je latinsky Coelus a to je název pro Nebe. Úranos (Nebe) se stal milencem a manželem Gai, ale své pozemské děti neměl rád a zabíjel je, protože mu připadaly Nebe nehodné. Gaia proto prosila své další syny o pomoc a jediný Kronos, nejmladší, byl ochoten jí vyhovět – přepadl Úranose a ocelovým srpem ho připravil o mužství, aby již další děti neplodil. V boji však sám přišel o moc, protože semena Úranosova údu spadla do moře a čas od času vždy zrodila „děti“, které překračovaly hranice, urputně hlídané Saturnem. Uran je vládnoucí planetou Vodnáře a Vodnář symbolizuje energii, která přichází z Vesmíru jako zásah blesku a nabourává vše, na čem se do té doby lpělo. Pod jeho vládu patří nejen všechny objevy a geniální výtvory, ale i všechny revoluce, obzvláště pak Francouzská se slovy: Volnost, rovnost, bratrství.

V horoskopu USA jsou všechny energie pohodové, jen Slunce je pod “kontrolou” Saturna. Jestliže se zakladatelé USA řídili nebeskou symbolikou, pak nemohli zvolit lépe: nová myšlenka, nový ideál (NWO?), velká síla obojí prosadit, k tomu úspěch, sláva, po všech stránkách nový svět, avšak pokud by si nově vytvořená republika chtěla vyskakovat, pak to jistil ten hlídač Saturn.

Symbolika Saturna (Kozoroha) a Uranu (Vodnáře)   

Zakladatelé USA však zřejmě netušili, že planeta obávaného Úranose, Uran, bude objevená hned za pět let po jejich vzniku. Stalo se tak v době Americké a Francouzské revoluce, kdy se celý dosavadní systém monarchií hroutil a planeta Uran potvrdila, že symbolizuje revoluce a překračování hranic všeho konzervativního (přežitého). Zřejmě i to byl důvod, proč to s americkým územím nevyšlo jako s kolonií (tedy ne zjevnou). Podobně byli v mytologii popsaní Bohové Poseidon a Hádes, jejichž planety byly objeveny následně: v roce 1846 planeta Neptun (osvícenství) a v roce 1930 Pluto (nástup Hitlera).

Ač tyto planety byly objeveny až dodatečně, nic to nemění na skutečnosti, že existovaly odjakživa. A protože jejich postavení lze spočítat i zpětně, nebyl problém umístit je do horoskopu vzniku USA. Pro zakladatele to zřejmě nebylo příjemné poznání (a možná i důvod, proč bylo Pluto nedávno zrušeno jako planeta sluneční soustavy).

Uran stál v červenci 1776 v Blížencích a tedy přímo na ascendentu USA, což  z USA činilo skutečně svobodnou, výjimečnou a doslova vodnářskou zemi – vzdušný trigon byl znásoben.

Neptun stál v červenci 1776 v Panně a byl v disharmonickém postavení k Marsu a ascendentu. To ukazovalo varování před vším lživým, podvodným, zlodějským, falešným, zamlženým – a to jak z vlastní strany, tak z vnějšku.

Pluto stál v červenci 1776 v Kozorohu a byl v tvrdé opozici ke 4(!) planetám v Raku. A protože Pluto v takto disharmonickém postavení je vždy známkou gangstera, manipulátora, tajných informací, skryté manipulace, moci a bezmoci a nakonec role oběti, ze které je nejednou možné se vysvobodit až nějakou sebedestrukcí, pak především v dodatečném doplnění Pluta do horoskopu vzniku USA vidím odpověď, proč vrozený idealismus USA dostal na frak a proč tato země v rozporu se svým vrozeným potenciálem funguje jako světový policajt a gangster, užívající si blahobytu na úkor druhých.

Narozen 4. července – co přát zrozenci? Horoskop vzniku USA a astrologický pohled, proč z idealisty vyrostl gangster, bojující o vlastní přežití
Po dosazení později objevených planet, především Neptuna (lež, podvod, ztráta) a Pluta (extrémy všeho druhu, moc za každou cenu, konstrukce a destrukce, manipulace, bezmoc) horoskop ukazuje nejen tendenci USA manipulovat světem pro své zájmy, ale ještě více ukazuje na bezmoc vůči manipulaci jinými.  

Shrnula bych to asi tak, že nepodařilo-li se z USA vytvořit pouhou kolonii evropských mocností (obzvláště Anglie), světový „gangster“ je ovládl skrytě. Těžko soudit, jakou roli v tom sehrál první americký prezident, G. Washington, podle všeho to ale byl velmi ambiciózní a ctižádostivý britský občan. Skvělou postavou jistě byl T. Jefferson, podobně později  A. Lincoln a po něm G.F.Kennedy. Za dobu své existence daly USA světu obrovskou spoustu skvělých lidí, bohužel, stejně tak ty nejskvělejší i likvidovaly, o válečných taženích, která jsou pokračováním těch z doby kolononializace amerického kontinentu, nemluvě. Nyní jsou doslova ve stavu vlastní sebedestrukce a není se co divit – planeta Pluto od února 2008 (pád Lehman Brothers) poprvé opakuje stejné postavení, v jakém byla v době, kdy bojovaly s Británií o svou nezávislost, a v něm Pluto bude do začátku roku 2025. A po celou dobu bude v tvrdé opozici k planetám v Raku stejně, jak to ukazuje silná červená čára z roku 1776.  

Co to znamená? Že USA jsou v krizi, jakou nikdy nepoznaly a že ji lze vyložit jako boj o své znovuzrození. Po více než dvou stoletích existence se dostávají na nový začátek a je na nich, jestli se rozpomenou na ideály, za jakých vznikly – cestou je totiž poztrácely. Osudová konfrontace běží a je na Spojených státech, jestli ji zvládnou konstruktivně nebo destruktivně (a to včetně sebedestrukce).

Hodnoty amerického vojáka (?)

Nevidím jako náhodu, že za datum vzniku bylo uznáno datum 4. července 1776  (4 + 7 = 11) a ve stejném roce, v květnu 1776, byl založen řád Iluminátů, o kterém už si celý svět nahlas šeptá, že je to řád kabalistů, napojený (využívající?) židovské náboženství. Ve stejném období Venuše započala svůj cyklus přechodů přes Slunce, odehrávajících se po staletí vždy v květnu (5) a v listopadu (11), který byl završen v roce 2012. Na podzim roku 1776 začal židovský kalendář psát letopočet 4000. Letos, kdy se USA nacházejí v naprosté krizi, začne židovský kalendář psát rok 5776 (5=květen, 776= část letopočtu vzniku USA). 

Shrnutí

Není zapotřebí astrologie, aby člověk viděl, jak jsou USA zadluženy, jak jejich měna ztrácí hodnotu a jak je svět opouští (i ta Saudská Arábie už se přiklání k Rusku). Není zapotřebí astrologie, aby člověk viděl, jak se USA snaží zachránit vtažením světa do další války. Pokud se vrátím k horoskopu, pak největší problém mají Spojené státy v oblasti sebereflexe. Bylo by i pro ně šťastné, kdyby si to uvědomily dříve, než bude pozdě pro celý svět. Někde se hned na začátku stala chyba, kvůli které byl potenciál, daný do vínku, promarněn a chce to ustoupit a začít znova.  Slušelo by se napsat “Happy Birthday, USA” – to ale dnes může napsat jenom někdo stejně slepý, jako USA.

Tady je přání od jednoho z těch mnohých, kteří chtěli USA změnit  (za což se stal jejich nepřítelem a nakonec byl zastřelen):

Použitý zdroj: zde zde

Související:  O potopě světa

– Pozorovatelka –  4. 7. 2015

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Alkid
Návštěvník
Alkid

Zdá se to jenom mě, že “A” ve slově “America” v originále rukou psané Ústavy vypadá jako Velké I + malé L ? (merica je indonézsky “pepř”)

Alkid
Návštěvník
Alkid

tady: http://www.ikaplice.cz/vylety/kostel-sv-jilji-v-dolnim-dvoristi_49.html je “merica” zmíněna jako “pastvina”.
Pastvina pro 13 jednotek iluminátů?
Jak jsem tak deklaraci četl, vypadá to, že vše o je v ní vyčítáno králi VB činí dnes samy jiným národům i svým občanům.
Prosím o samostatný článek o možných dalších skrytých významech Deklarace.

Manicka
Návštěvník
Manicka

Proc mi americka valka o nezavislost neco pripomina? Ano stali se temi, proti komu sami bojovali. Oni se stali tou krveziznivou vyderacskou Anglii a Evropa se stala jejich kolonii. Evropske elity, stejne jako americke v roce 1776 zrazuji vlastni narod a lezou do zadku druhe strane. Evropa musi bojovat za svou nezavislost a americany srazit na kolena, za to, ze se USA naprosto pokrytecky staly tim, proti cemu pri svem vzniku bojovaly!

Horoskop je zajimavy: Kvadrant duchovna a filozofie zcela prazdny. No to si budu pamatovat.

Pozorovatelko, ta myslenka s odebranim neznamych planet je opravdu genialni napad!

Mluvite o sedmi tehdy znamych telesech, ale pomijite Zemi, to mi nejde do hlavy. Zapocitava se vliv Zeme vubec do horoskopu?

Dale mi neni jasne proc se tak lpi na Plutu (objev 1930), kdyz vedle Pluta mame jeste vetsi planetu Eris (2005) a mensi Chiron (1997). Eris je v nekterych okamzicich blize nez Pluto a Chiron nez Saturn. Co takhle zapocitat do horoskopu taky je? Nedivil bych se, kdyby tyto dve nove planety prevratily 99% vsech horoskopu naruby. Navic Pluto ma mesic Charon, ktery ma polovicni velikost, tim padem obe telesa obihaji kolem sebe sama a neda se tak jednoznacne rict, ze by Charon byl “mesic”.

kolemjdoucí
Návštěvník
kolemjdoucí

Země v tom horoskopu je – je to celý ten obrazec horoskopu (nebo si ji můžete představit v jeho středu). Astrologie je o působících energiích a jejich významu, lidé žijí na Zemi, proto se astrologie zabývá energiemi působícími na Zemi.

K dvojtělesu – není (astrologcky) důležité to, že jsou to dvě tělesa co se navzájem obíhají, ale to že opět (obě dohromady) představují nějakou energii – je tedy důležitější jakou, a kde se zrovna nachází. To se samozřejmě týká i těch dvou zmíněných planetek – jde o to samé – jakou energii a s jakým významem představují.

Osobně by mě velmi zajímal horoskop naší země (třicátá léta – Československo i devadesátá léta – Česko). Sice máme ve znaku lva a často se na něj odvoláváme, nicméně mám dojem že je to spíš z neznalosti, na naši zemi víc pasuje energie Býka (či zemního trigonu) – je to tak? Osobně se v astrologii zas až tak nevyznám…

gape
Návštěvník
gape

Zajímavý jsou v tý souvislosti i motivy kukuřice a kaktusů v Rosslynské kapli, jak se objevilo v jednom z článků série o potopě. To lze ignorovat jen těžko. Jakoby se těm co tahaj za provázky nějak snáz dařilo na severu, podobně jako se tam daří monarchiím a sociálnímu inženýrství celkově. Zatim mi to nejvíc sedí na elitku, která díky obeznámení se skrytými procesy kolektivního podvědomí má náskok a snaží se jej náležitě využít. Vůbec by mne nepřekvapovalo, kdyby měla náskok i praktičtějšího charakteru. Vědět s předstihem o kontinentu a mít čas se na jeho “objevení” připravit dává spoustu výhod.

gape
Návštěvník
gape

Jo jo, zase spousta podnětů, paráda 🙂 Tři tělesa ve sluneční soustavě za Saturnem jsou vytesaný už v Sumeru. Takže pro mojí posedlost “konspiracema” další inspirace. Umim si představit existenci někoho, kdo už tehdy věděl i o těch chase skrytejch konstelacích. Po celém světě je spousta důkazů o existenci vyspělých kultur. Kdo, kdy a jakými nástroji řídil jejich vzestup a pád, by bylo na dlouho, ale tuhle jsem se dozvěděl, že ta tři slova vysvětlovaná jako nový světový řád, lze vykládat i jako “nový řád věků”.

jarda
Návštěvník
jarda

Dobrý den Pozorovatelko,díky za hezký článek.Chci se zeptat jestli je možné si u vás objednat vypracování osobního horoskopu.děkuji za odpověď na můj email.

bantustan
Návštěvník
bantustan

a co je nového v zaprdlém kráteru? https://www.youtube.com/watch?v=Mj5azwBmw2c

Adam
Návštěvník
Adam

Díky za velmi zajímavý článek. Mě u toho napadlo “člověk míní, pánbůh mění”. Zakladatelé, pokud se řídili horoskopem a tehdy to nebylo nic výjimečného, nemohli tušit, že v jejich očích ideální konstelace, má ve skutečnosti řadu potíží, které se projeví až v budoucnu. Možná nevznikl ideální stát nebo “země snů” a možná je to škoda, na druhou stranu je ovšem uklidňující, že Řád nakonec neurčují pozemští samozvanci …

Crow G.
Návštěvník
Crow G.

Když tak o tom přemýšlím, ideály při zakládání USA nebyly špatné, sice příliš materiálně zaměřené, ale nevylučující vysloveně svobodu osvícení jedince. Americký sen, tedy jednoduché materiální zajištění a možnost soustředění se na duchovno pro ty, kdo o něj měli zájem, měl potenciál to umožnit. Něco je však špatně. Hned od začátku visí nad USA krom velmi zakalené karmy genocidou původních obyvatel i velká a po dlouhou dobu utajená lež. Lež o tom, že USA jsou svobodné, že nejsou kolonií Anglie, nástrojem globalistů.
Nadějí USA je celospolečenské přiznání si této lži, smíření se světem, stažením všeho amerického ve světe zpět domu, tedy včetně vojsk, a rozpuštění či přechod ke konfederaci. Pak budou důstojným partnerem nastupujícího “východu” a neupadnou do zapomnění. A nebylo by to zcela špatné, protože východ potřebuje doplňující, ne ale dominující, západní protiváhu.