Mnichovská zrada očima Ruska a v čem Rusové vidí zradu ze strany...

Mnichovská zrada očima Ruska a v čem Rusové vidí zradu ze strany Československa

Mnichovská zrada očima Ruska a v čem Rusové vidí zradu ze strany Československa

Jedním z nejcyničtějších historických mýtů je mýtus o Hitlerovi, který uchvacoval v Evropě jednu zemi za druhou a demokratické země jako Anglie, Francie, USA při tom trpěly stejně jako obsazované země. USA i další státy se údajně po zuby ozbrojeného a agresivního Hitlera bály a nechtěly ho zbytečně provokovat. Kdo však reparacemi z I. světové války zubožené Německo vyzbrojil? Kdo financoval jeho olympiádu, armádu i přípravy na válku?

(pozn. šéfredaktora: Historii vypráví vítězové a je zcela logické, že západ, jako jeden z hlavních architektů vzestupu III. Říše, svalil veškerou vinu za Hitlera, jeho vzestup a válku na ty, kteří skončili po Norimberském tribunálu na šibenici, protože ti už mluvit nemohou. I proto západ skrze Británii nechal Rudolfa Hesse až do roku 1987 ve vězení bez řádného soudu a procesu, než za podivných okolností zemřel poté, co se začalo uvažovat o jeho možném propuštění, protože Hess věděl až příliš mnoho o propojení anglo-amerického průmyslu a bank s německou vládou, o rozparcelování Evropy, o zradě Československa, o zmizelém zlatém ČS pokladu v březnu 1939, o anexi Rakouska, o fondech a swapových účtech ve Švýcarsku, kterými proudily finance od britských a amerických bankéřů pro Hitlerovu NSDAP, SA a SS, a to nejen před válkou, ale i během ní. Samotný Hess se nikdy nedopustil žádných válečných zločinů, ale přesto ho drželi více než 40 let na samotce. Proč asi? Věděl příliš mnoho o západních kšeftech se III. Říší, o čemž svědčí i způsob jeho cesty do Anglie, bez vědomí Hitlera, takže Hess západním partnerům evidentně věřil, a to i v průběhu války. Letěl do Anglie na jistotu, že se domluví s Brity. Stejně dnes financují USA skrze swapové účty Islámský stát, aby proti němu mohli vzápětí bojovat a žádat proto Kongres o navyšovaní zbrojního rozpočtu rok co rok, stejně jako ve Vietnamu, ale to by bylo na jiný článek).

dohody zemí Evropy s Hitlerem.jpg
Dohody zemí Evropy s Hitlerem
1935 – Anglicko-německý pakt o námořní flotile

Dne 18. 6. 1935 přijel do Londýna německý ministr zahraničí von Ribbentrop. S ministrem zahraničí GB Samuelem Chorem uzavřeli Anglo-německou námořní dohodu. Německo podle dohody mohlo svobodně budovat vojenskou námořní flotilu až do výše 35% anglické flotily. Budování ostatní výzbroje a výstroje Německu nikdo nezakazoval.

Žalostný stav německé armády v roce 1935 a její růst do roku 1940

Z 28 typů německých vojenských letadel v roce 1935 mělo 11 anglické nebo americké motory. Dodavatelské firmy: Rolls-Royce, Armstrong-Siddeley, Pratt-Whitney. V roce 1933 neměl Hitler ani jeden tank, ani jedno letadlo, ani vojenské loďstvo.

V roce 1940 byla Hitlerova armáda 42x větší. Hitler dostal peníze, místo aby platil reparace. V srpnu 1936 podpořili USA, Británie, Francie i další západní země Hitlera svou účastí na jeho olympiádě, která byla plná nacistické propagandy a antisemitismu.

Ekonomické a finanční smlouvy Hitlera s Anglií

Hitler ukončil ekonomickou spolupráci se SSSR a soustředil se na Západ. V roce 1933 se snížil sovětský export do Německa o více než polovinu. V témže roce podepsalo Německo nové smlouvy s Anglií o dodávkách uhlí, o valutové, tržní a platební spolupráci. Za každých 55 liber sterlingů, které Německo utratilo ve prospěch Anglie, se Anglie zavázala utratit 100 liber za německé zboží.

Hitlerův kolaborant a prostředník ve styku se západní elitou

Německý rodák, americký byznysmen Ernst Hanfstaengl, potomek rodu Saxe-Coburg and Gotha (stejně jako britská královna Alžběta II.), otevřel Hitlerovi cestu k americké i britské high society. Díky němu dosáhl Hitler odpisu válečných dluhů a reparací i finanční podpory ve zbrojení. Za to Hitler slíbil, že povede válku s Východem. Na to potřeboval území, finanční, materiální a lidské zdroje.

1935 – Obsazení demilitarizovaného Sárska a Porýní Hitlerem

Prvním zdrojem, který Západ Hitlerovi věnoval, bylo Sársko a Porýní. Obě území na základě Versailleské smlouvy patřila, jako demilitarizovaná zóna, Společnosti národů. Spravovala je více méně Francie. Od roku 1935 patřila opět Německu. Francie nezasáhla a neprotestovala, stejně jako ostatní země, které Versailleskou smlouvu podepsaly. Zařídil to hlavně Ernst Hanfstaengl a také Churchillův syn Randolph. Francie zcela podléhala diktátu Anglie.

Ernst Ganfshtengl, Hitlerova spojka v USA, vpravo.jpg
Ernst Ganfshtengl, Hitlerova spojka v USA, vpravo
Anschluss Rakouska v březnu 1938

Další na řadě bylo Rakousko. USA, Anglie, Itálie a Francie podepsaly s Rakouskem tzv. Trianonskou dohodu, podle níž byly stanoveny nejen hranice Maďarska, ale také nedotknutelné nové hranice Rakouska. Hitler v březnu 1938 provedl anschluss Rakouska, začal provádět protižidovské represe a opět nikdo neprotestoval.

Pomsta Stalinovi, přípravy na obětování Československa

Vlastníkům USA a Velké Británie to stále nestačilo. Považovali za nutné přivést Hitlerovu armádu až k hranicím SSSR. Stalin se od Západu zcela odtrhl, když zrušil americké, britské a další koncese na těžbu surovin, na průmysl i bankovnictví. Bylo potřeba Stalinovi pořádně zatopit. Přišla řada na obětování Československa. Použity k tomu byly 3,4 milióny Němců, kteří na území Československa žili.

Názor Rusů na působení čs. legií na Sibiři a na vznik Československa

Čechoslováci po první světové válce na rozkaz Američanů zablokovali Transsibiřskou magistrálu a zabránili tak bělogvardějcům i civilním běžencům se evakuovat. Výsledkem bylo, že Kolčakova armáda i civilisté museli pěšky projít celou Sibiř podél železnice.

Čechoslováci jezdili ve vyhřátých vagónech a kolem nich umíraly tisíce vojáků a civilistů zimou a hlady. Poté vydali Čechoslováci generála Kolčaka na smrt bolševikům a odvezli si část jeho zlaté zásoby zabavené po VŘSR carské rodině. Na tomto, zradou získaném zlatě, byla budována nová československá státnost.

Rusové vidí působení čs. legií v SSSR jako obrovskou zradu na jedné straně a obrovské hrdinství Rusů na straně druhé. Stejné země, které povolily vznik Československa po rozpadu Rakouska-Uherska, ho v roce 1938 předaly Hitlerovi. Třetí říše se tím posunula k samotným hranicím SSSR.

Západ Československo stvořil, Západ ho i zlikvidoval

Československé podniky a českoslovenští občané byli nyní povinni vyzbrojit německou armádu. Hlavou protičeskoslovenského odboje a obrození sudetských Němců byl Konrad Henlein. Požadoval autonomii pro Němce žijící na území Československa. Československo mělo smlouvu se SSSR a s Francií, že v případě napadení je budou obě země bránit. Ovšem pouze spolu, ne jednotlivě. A Francie Československo obětovala Hitlerovi.

karikatura Mnichov 1938.gif
Karikatura Mnichov 1938
Francie a Anglie odmítají poskytnout pomoc Československu

Dne 5. 5. 1938 se v amerických novinách New York Herald Tribune objevil článek, ve kterém Londýn oznamuje, že vzhledem k tomu, že ani Francie ani SSSR nepomohou Československu proti Hitlerově okupaci, nepomůže mu ani Británie. Československo by mělo uznat, že jeho poloha je pro nacistické Německo důležitá a vyřešit co nejdříve sudetoněmeckou otázku mírovou cestou.

Československo by se tehdy ještě útoku ze strany Německa ubránilo. Určitě do doby, než by mu přišla na pomoc Francie a s ní SSSR. Dva dny po článku v New York Herald Tribune přijíždí do Londýna Konrad Henlein. Po jednání s Británií se změnily jeho požadavky z autonomie na odtržení Sudet od Československa.

Diplomatický i mediální nátlak Západu na československou vládu

Dne 7. 9. 1938 píše London Times doporučení Československu neprotivit se požadavkům sudetských Němců. Francouzi se v tomtéž měsíci obrátili na SSSR s otázkou, jak budou Sověti postupovat po obsazení Československa Hitlerem. SSSR odpověděl přesunem 60 pěších pluků, 16 divizí kavalérie, 22 tankových bataliónů a 17 eskader na hranice s Polskem, odkud byl schopen nejrychleji pomoci Československu. Do armády povolal SSSR 330 tisíc rezervistů.

Československá vláda se však rozhodla anulovat smlouvu s Francií a se SSSR o pomoci. 19. 9. 1938 posílá Anglie a Francie čs. vládě diplomatickou nótu: „Další ochrana hranic Československa ze strany spojenců není možná, pokud Československo nevyhoví požadavkům sudetských Němců na odtržení od země. Pro zachování míru v Evropě je toto opatření nezbytné.“ Na splnění požadavku měli Čechoslováci dva dny. 20. 9. 1938 se anglický vyslanec Newton obrátil na čs. vládu: „V případě, že československá vláda bude i nadále vzdorovat, anglická vláda se přestane zajímat o další osud země.“

Edvard Beneš byl postaven před hotovou věc. „Pokud se československá vláda postaví anglo-francouzskému plánu zajištění míru v Evropě, celý svět uzná Československo jako hlavního a jediného viníka neodvratné světové války.“

Československá vláda podléhá nátlaku Západu

Dne 21. 9. 1938 se čs. vláda vzdala nátlaku ze strany Británie, Francie a USA. 29. – 30. 9. 1938 byla v Mnichově podepsána známá dohoda, kterou Velká Británie (Neville Chamberlain), Francie (Édouard Daladier), Itálie (Benito Mussolini) a Německo (Adolf Hitler) dohodly předání Sudet Německu. Čechoslováky na jednání nepozvali. 1. 10. 1938 vstoupila německá vojska na území Československa. Ale v tom československá tragédie nekončí. Zemi si porcovali také „dobří sousedé“. Polsko dalo československé vládě 24 hodinové ultimátum, v němž požadovalo okamžité předání Těšínska. Čs. vláda neměla sebemenší možnost polskému ultimátu nevyhovět.

Mnichov 1938.jpg
Schůzka našich “spojenců” a Mussoliniho s Hitlerem v Mnichově, 1938
Západ předává část Evropy nacistické a antisemitské Třetí říši

Velká Británie, Francie, Itálie a Wall Street v pozadí předaly Hitlerovi postupně Sársko, Porýní, Rakousko i Československo. Vyzbrojovali jeho armádu a odpustili mu válečné reparace. Dali mu obrovská území, jejich infrastrukturu a občany jako poddané. To vše s vědomím nacistického a antisemitského charakteru Třetí říše. Zbýval provést poslední krok. Zpřístupnit Hitlerovi cestu až na hranice SSSR.

Pomsta Stalinovi a snaha o obnovení možnosti drancovat Rusko

Tyto všechny kroky a obětování mnoha miliónů občanů okupovaných zemí nacistické politice Třetí říše provedly země Západu s vidinou pomsty J. V. Stalinovi za to, že zastavil jejich drancování Sovětského svazu. Likvidace Židů a Slovanů, kterou Hitler veřejně avizoval, nikomu na Západě nevadila. Naopak.

Stalin od roku 1925, kdy zrušil západní koncese, musel vyvážet většinu vypěstovaného obilí a platit jim dodávky západních technologií pro budování průmyslu, zemědělství i obrany. Zemí se přehnal hladomor 1932-33 se 7 milióny obětí, přesto nikdo SSSR nepomohl. Pomáhali Hitlerovi v přípravě na likvidaci Sovětského svazu i Evropy.

Závěr

V článku jsem chtěl zejména poukázat na překrucování dějin, kterého jsme dnes opět svědky. A také na to, že jsme si opět vybrali špatné spojence. Francie, Velká Británie, Itálie, Německo, USA nás krutě zradili už jednou. Ptám se, proč jim dnešní politici znovu nadbíhají, zaprodali jim naši zemi a chtějí, abychom pro jejich zájmy a války umírali?

Podstata diplomatických jednání

Vždycky jsem si myslel, že diplomatická jednání jsou plná kompromisů a uctivých frází. Zdá se, že je to naopak souboj, kdo má tvrdší lokty a kdo má více čím vyhrožovat. Aspoň pokud jde o Západ. Když vloni v lednu dostal ruský ministr zahraničí Lavrov od amerického protějšku Kerryho dvě brambory, znamenalo to v diplomatické řeči, že v důsledku sankcí budou Rusové nuceni jíst suché brambory a žadonit o americkou humanitární pomoc.

Letos v květnu přijel ministr Kerry do Ruska a dostal od Lavrova košík brambor a rajčat. Jak čtenáři jistě vědí, Tereza Heinz, majitelka konglomerátu na kečupy, je Kerryho manželkou. Odpověď ministra Lavrova, podle V. Pjakina, znamená, že na suchých bramborách zůstanou, i se sankcemi, Američané. A že si americké kečupy (potraviny) mohou jíst sami. Z diplomatického slovníku zkrátka člověka zamrazí. Jedno vím ale jistě, Kerryho kečup si už nikdy nekoupím.

Následující článek budu věnovat rovněž mytizovanému paktu Molotov – Ribbentrop (23. 8. 1939), který navazuje jak časově, tak i fakticky na porcování Evropy Hitlerem za asistence západních mocností.

– Valerij X –

 

Zdroje:

  • Istoria Rossii XX. vek – 79 Мюнхенский сговор

https://www.youtube.com/watch?v=xtdDcG2oL-8&index=76&list=PLF37876D72662ACB8

  • Pakt Anglie – Německo z roku 1935

http://en.wikipedia.org/wiki/Anglo-German_Naval_Agreement

  • Letní olympijské hry 1936 s hákovým křížem na vlajce

http://cs.wikipedia.org/wiki/Letní_olympijské_hry_1936

  • Ernst Hanfstaengl Saxe-Coburg Gotha – Hitlerův americký konfident

http://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_Hanfstaengl

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Yaga
Návštěvník
Yaga

Tak proto jsme měli armádu dřív než republiku.Armádu jež nikdy nebojovala,ač příležitosti měla.Žoldáci a zloději? Tomu se dá věřit.

Barbarossa
Návštěvník
Barbarossa

Úžasný článek od člověka, který snad ani na základce nezavadil o historii. A celou třešničkou na dortu jsou zmíněné zdroje. Jako fakt? Autor si přečte wikipedii a zhlédne ruský dokument a podle toho udělá článek? Nechci tady nikoho urážet, ale každý kdo tady s tímhle článkem projevil sympatie je buď hlupák nebo proruský komunista. Doporučil bych vám všem odbornou literaturu na tohle téma, teprve pak byste zjistili, jak to doopravdy bylo. A né, číst tyhle bludy a poté si na internetu hrát na chytráky.

Puškin
Návštěvník
Puškin

tak jak že to bylo? mimochodom, to meno, čo ste si zvolili, napovedá niečo tiež o objektivite.
aspoň chápem, že vás to boli po tom, ako ten plán Barbarossa dopadol – ale môžete to skúsiť zas.

Pavel A
Návštěvník
Pavel A

Článek je ruský pohled, fakticky tam není ani nic nového ani nepravdy.

Stanislav Furda JUDr.
Návštěvník
Stanislav Furda JUDr.

A na UA ide o to isté, aby sme sa vyhubili sami, lebo pre tých v pozadí sme len menejcenní hlupáci.Koniec-koncov aj sa tak niekedy správame ( popri kolaborácii vrátane pasivity ).
Nech videá hovoria za všetko ( a nenatočili ich Rusi ):
https://www.youtube.com/watch?v=J8BdpBRHdHs
https://www.youtube.com/watch?v=-Yg2Sqj9E9U
https://www.youtube.com/watch?v=WIzIzCjd7n8
Prekliokajte si aj vedľajšie videá…
PS:So sionofašistami nemá význam “polemizovať”…niektorých hajzlov nemožno zabiť, lebo je to nelegálne. Legálna je homosexualita, legálne bolo vytvorenie prepadnutie Srbska a vytvorenie Kosova, prepadnutie a pripojenie Grenady k USA ( niekdy predtým nebola súčasťou USA ), prepadnutie Argentíny a pripojenie Falkland k VB ( nikdy Británii nepatrili ), skrátka zbožňované USA založené na vyvražďovaní pôvodného obyvateľstva – čo možno od takého štátu čakať ??!

dan
Návštěvník
dan

vtomto máte pravdu.Většina českého národa hlavně ti mladí když se řekne komunista tak o tom nic neví,jen kecají.Vědšina je tady zadarmo drazí proto to u nás tak je.Vše překrucování dějin.Jistě otevřeli jsme se světu a tak to dopadlo.Co máme?Vše se dováží máme bezdomovce sprejaře,každá firma u nás cizí,do naší pokladny nejde nic!Jen se tady zaplatí ti otroci laciní.Kupujem díky EU vše závadné z venku,a co nám zůstalo jako půda,solární články.To je česko.Akaždý se tady hádáte o ničem.Fůra stran,velký senát velké peníze ale jen pro ně.USA a EU je na nic.Ale to už tady bylo.Akorád se to jmenovalo jinak.A pak nás prodali v Mnichově.Evropa jde totálně do sraček.Ale to je špinavá politika USA okupují v evropě národy,a pomalu evropu rozkládají.A hlavně že dolar roste.Vše špinavá politika západu.Hnus!!

Jarin
Návštěvník

Dnešní naši tzv.fundovaní politici,jen papouškují slova mocných,aby se jim zavděčili po všech stránkách,oni si nepřečetli a ani se nezajímali jak to skutečně v Evropě bylo a kdo pomáhal agresorovi materiálně i vojensky!a takoví lidé o nás rozhodují!Je to tragédie a hanba!!

Kruton
Návštěvník
Kruton

Tu je celkom detailna analyza s fotokopiami skutocnych dokladov a zmluv medzi firmami z USA a Nemecka:
WALL STREET AND THE RISE OF HITLER – Antony Sutton
http://www.reformed-theology.org/html/books/wall_street/

Bahen
Návštěvník
Bahen

At koukam, jak koukam, zadne fotokopie tam nevidim…

Robo
Návštěvník
Robo

Ďakujem za tento článok!
Takto to dopadá, keď nás odstrihnu od nášho rodu a od zdroja..potom sa musíme hanbiť sami za seba.
http://www.vedy.sk (alebo tartaria.sk)

Valerij
Návštěvník
Valerij

Já děkuji za uvedení zajímavého zdroje.

Kajmik01
Návštěvník
Kajmik01

A ještě poznámka ohledně legionářů a “Ruského zlatého pokladu”.
Legionáři byli bezpochyby hrdinové, kteří prošli přes celé Rusko, aby se dostali domů. Jejich zapletení do revoluce bylo spíš dáno okolnostmi, než nějakým spiknutím proti Rusku, jak často uvádí ruské zdroje. Ostatně jejich převzetí železnice a okolních měst se datuje do okamžiku, kdy je jednak nové úřady neustále zpomalovaly (přednost na železnici měli jiní a ruská strana se snažila legionáře rozdělit) a také do okamžiku, kdy je chtěly úřady odzbrojit a zadržet. Takže vzpoura legionářů byla dána právě těmito okolnostmi.
Co se týká zlatého pokladu, tak ten byl umístěn původně v Petrohradě, ale po prozatimní revoluci a dalších nepokojích byl přesouván dál do vnitrozemí pod dohledem státních orgánů. Pokladu se po revoluci v roce 1918 zmocnila nová bolševická vláda a byl definitivně přesunut do Kazaně (do pobočky ruské Státní banky). Podle vypracované zprávy bankovních úředníků byla tehdy hodnota pokladu 651.535.834, 64 rublů, většinou ve zlatě.
6.8.1918 byla Kazaň dobyta československými legionáři a ruskou národní armádou pod vedením plukovníka Stěpanova. Zlatý poklad měl být po dobytí Kazaně převezen do Samary na pokyn J. M. Brušvita, člena všeruského ústavodárného sněmu a správce finančního odboru samarské vlády. Ale nová vláda v Kazani s tímto nesouhlasila a z města bylo nakonec odesláno jen cca 80.000.000,- rublů. Tuto přepravu loděmi zajišťovaly ruské jednotky. Zbytek pokladu v Kazani byl přesunut do Ufy během září 1918 kvůli postupu Rudé armády na Kazaň. Tato přeprava po železnici (80 vagónů) byla opět v rukou ruských jednotek. 24.9.1918 bylo rozhodnuto o převozu zlatého pokladu do Čeljabinsku, kdy byli legionáři požádáni o ozbrojený doprovod, díky své skvělé pověsti. Poklad byl vypraven po železnici, kde zapečetěné vagóny dozorovali jednak úředníci ruské Státní banky a také úředníci Samarské vlády. Českoslovenští legionáři dělali pouze ozbrojený doprovod pro případ napadení.
O měsíc později, v říjnu 1918 byl vydán další pokyn(rozkaz ministra financí všeruské vlády v Omsku I. Michajlova) k přesunu pokladu do Omsku. I tato cesta proběhla za podpory československých legionářů a poklad stále dozorovali úředníci ruské Státní banky.
V listopadu 1918 byla všeruská vláda svržena a moci se ujal admirál Kolčak. Tehdy došlo k velkému utrácení, kdy si admirál Kolčak kupoval výzbroj (často předraženou) a podporu pro své vojenské a politické cíle (výdaje na armádu, úplatky…).
Na podzim 1939 se ofenzíva Rudé armády blížila k Omsku a Kolčak, jeho vláda a zbytek zlatého pokladu byly evakuovány do Nižněudinska (zlatý poklad se už vešel do 28 vagonů oproti 80 vagonům o rok dříve). Protože se odpor proti Rudé armádě hroutil, dal francouzský generál Janin rozkaz generálu Syrovému, aby zlatý poklad převezl do Vladivostoku. Tehdy se udělalo ověření pokladu a k původním ruským se přidaly ještě československé plomby. Tyto vagony nyní chránila smíšená československá a ruská stráž, kdy k první krádeži zlata došlo v noci z 11. na 12. ledna 1920 před stanicí Tyreť, o čemž byl sepsán protokol úředníkem Státní banky. Mezitím došlo k převratu v Irkutsku, kde se zlatý poklad nacházel a moci se chopila místní socialistická vláda. Protože část legií už byla na cestě do Vladivostoku, tak zástupci legií souhlasili s tím, že poklad zůstane zatím v Irkutsku, kde byl kromě legionářů hlídán i jednotkami socialistické republiky. 24.1.1920 bylo uzavřeno příměří mezi legiemi a SSSR a 7.2.1920 potvrzeno další smlouvou. V této smlouvě bylo i předání zlatého pokladu:
„…Zlatý poklad, patřící ruské socialistické federativní sovětské republice, v žádném případě nebude vyvezen na východ, zůstává v Irkutsku a ochraňuje se smíšenou stráží československých a sovětských vojsk a odevzdá se irkutskému výkonnému výboru při odchodu posledního československého vojenského vlaku z Irkutsku…“
Následně došlo k prověření stavu zlatého pokladu, kdy bylo konstatováno, že:
“celkový počet pytlíků se zlatem se přesně shoduje s kontrolním předávacím protokolem ze 4. ledna 1920, tj. z okamžiku, kdy byl poklad převzat legiemi Čechoslováků, když s ním přijel prchající Kolčak. Dále komise konstatuje úbytek bedniček se zlatem o 13 bedniček, které byly ukradeny na stanici Tyreť v noci na 12. ledna 1920 příslušníky strážního oddílu ruské národní armády.
Takže podle vlastních ruských záznamů neexistuje jediný důkaz o tom, že by naše legie odcizily jakékoliv zlato z tohoto pokladu. Ostatně jediná krádež byla řádně zaprotokolována. Všechen ostatní úbytek pokladu jde na vrub jednotlivým vládám, které ho využívaly pro své potřeby.
Legie sice do Československa přivezli určitou sumu peněz, ale podle dokladů šlo spíš o úspěšné hospodaření (legie spravovaly postupně některá města i továrny) než o zlatý poklad.

Kajmik01
Návštěvník
Kajmik01

Nezlobte se, ale osobně mi to připadá jako snaha ruské strany obhájit svou spolupráci s Německem tím, že vytáhnu co nejvíc špíny i na druhou stranu. Ano, situace kolem Německa nebyla černobílá a ústupky Západu pomohly k posílení válečných choutek, ale zcela opomíjíte roli SSSR při vyzbrojení a výcviku německé armády.
Německý zbrojní program co se týká tanků a letadel běžel už od 20. let, kdy se vyráběly prototypy v utajení a testovaly se v SSSR, tanky většinou v tankovém polygonu u Kazaně.
Takto byly otestovány např. prototypy Grosstraktor, Leichttraktor a Neubaufahrzeug. Na základě testů a zkoušek v reálných podmínkách začala masová výroba německých tanků PzKpfw I a PzKpfw II, které byly zadány v roce 1932 a v roce 1934 přicházely do výzbroje armády.
Zároveň s testy tanků probíhal v Kazani i výcvik německých tankistů, kde touto školou v SSSR prošla taková jména jako Heinz Guderian, Oswald Lutz, Hermann Hoth, Friedrich Paulus, Gotthard Heinrici, Hans Krebs nebo Erich von Manstein.
Podobně jako tanková škola v Kazani existovala i letecká škola v Lipecku na letecké základně Rudé armády. Zde se jednak testovaly prototypy nových německých letadel, ale hlavně zde probíhal výcvik pilotů na ruských a nizozemských letadlech. Tímto výcvikem prošlo cca 120 pilotů, kteří později tvořili jádro Luftwaffe (Hugo Sperrle, Kurt Student, Martin Fiebig…).
Tato úspěšná spolupráce byla utlumena kolem roku 1933 a kompletně pozastavena do roku 1937. Ale díky této spolupráci získali němci spoustu proškolených vojáků, spoustu poznatků pro vývoj nových zbraní a informace o ruské technice.
A to nemluvím o dodávkách strategických surovin, které SSSR Německu prodával už od 20. let, kdy spolu obě země uzavřely tzv. Rapallskou smlouvu (1922). Tato smlouva byla sice utlumena po roce 1933, ale SSSR nikdy nepřestalo Německo zásobovat surovinami, kdy poslední vlak pro Německo projel ze SSSR těsně před útokem wehrmachtu v rámci plánu Barbarossa (22.6.1941).
—-
A jako největší prohřešek SSSR považuji pakt Pakt Ribbentrop-Molotov (podepsaný 23.8.1939) , který kromě pochopitelné smlouvy o neútočení vymezil hranice vlivu mezi Německem a SSSR a hlavně domluvil společný útok na Polsko. Protože tím se mění vyznění celé II. světové války. Ta začala útokem na Polsko, které provedl Wehrmacht společně s Rudou armádou. Ostatně fotografií z Brestu a okolí, kde se generalita i prostí vojáci společně objímají a oslavují vítězství je na netu celá řada. Na základě této smlouvy SSSR anektovalo Litvu, Lotyšsko a Estonsko a následně se pokusilo dobýt Finsko, což se mu díky hrdinskému odporu nepovedlo. Tím bohužel vehnalo Finsko do náruče Hitlerovi a taky přesvědčilo Hitlera o totální vojenské neschopnosti SSSR, což uspíšilo jeho plány na útok proti SSSR.

Jirka
Návštěvník
Jirka

Máte samozřejmě pravdu..To, že 2.světovou válku zahájilo nacistické Německo společně se Stalinovým Sovětským svazem, to už ze sebe Rusové nikdy nesmažou..Jenom mi přijde, vzhledem k tomu, na jakém webu se nacházíte, že váš článek plný faktů a argumentů je tady na AEnetu tak trochu házení perel sviním… 🙂 Ale díky.

Montisan
Návštěvník
Montisan

Totální hovadina! Válku začali židozednářský vlády Anglie a Francie rukama polských fašistů – bekovčíků! – http://nassmer.blogspot.cz/2015/05/zacatek-2-svetove-valky.html

Montisan
Návštěvník
Montisan

A jak píše pan Vrba ve své skvělé knize Zkáza Slovanů za Světové války, darebný polský stát neměl být nikdy obnoven! – http://www.narodnisjednoceni.cz/knihovna/Zkaza_Slovanu_Rudolf_Vrba.pdf

Sid
Návštěvník
Sid

Pravda je, že válku vyhlásila Anglie Německu po napadení Polska. To je ten okamžik. Rusko s tím nemá nic společného.

Montisan
Návštěvník
Montisan

A Francie taky! Ale! Nevedli ji! Pročpá asi?:) To že semtam mezi fotbálkem vystřelili z děla směrem od Maginovotvy linie na východ a vslali průzkumný letoun zjistit, co trefili – to není žádná válka. Proto se tomu taky říká dodnes “podivná válka”. Oni ani nehodlali Polsko bránit – potřebovali aby Hitler táh dál na Východ! To byl hlavní cíl proč mu předhodili nejdřív nás a pak obětovlai i Poláky! Stalin jimudělal kříž přes rozpočet! Blbce jako ten “Jirka” žvaní jak přepasená koza, ale sám by to leda pohnoji! Co by takovej pitoma pitomá asi udělal? No jednal by s židozednářskou svoločí, která by sei z něj dělal akorát prdel a neuzavřel by NIC!! Takže by se nakonec možná i Hitler s Beckem dohodli a společně zaútočili na SSSR! A na to čekali hajzli z Londýna a Paříže! Ti by s polu s Tureckem provedli útok z jihy na zakavkazská ropná pole a na severu by se vylodili v Murmansku! Takže by SSSR čelil taku ze tří směru, který by neustál!! Ale kdyby Stalin jen uzavřel ten pakt o neútočení s Hitlerem, jak to píše přeci jen krape chytřejší Kajmik01 (ve srovnání s imbecou Jirkou) tak by si moc nepomoh! Páč Hitler by útočil z nástupiš´t o stovky kilometrů blíže Moskvě a ta by padla již v září!! Protože prvních sněhových vloček si Guderian všimnul a zapsal si do deníku až 4. října! Takže imbecilek “Jirka” by to akorát projel! Stalin učinil naopak geniální šachový tah, kterým imprialisty rozděli na 2 proti sobě stojící tábory!! A blbečky “Jirky” nechá klidně kvákat srágořiny o tom co kdo komu odpáře nebo neodpáře! Páč tím paktem a následným vítězstvím ve válce způsobil, že se tnehle magůrek směl vylíhnout:)

dzery
Návštěvník
dzery

applause, souhlas

Sandokan
Návštěvník
Sandokan

Dobrý den, :-))), já opravdu doufám, že si děláte srandu,takovou snůšku nesmyslných blábolů, výmyslů a sci-fi teorií jsem jak živ nečetl, zkuste psát pohádky pro děti, mohlo by Vám to jít, ale historii raději nechte zasvěcenějším, tohle není přepisování, to je tvorba úplně nové reality. Pěkný den a pozor na židozednáře

Pav
Návštěvník
Pav

…a “phony war” pokracovala i potom , kdy britove valcili v Lybii a po Stalingradu museli angloamericani neco udelat a tak se vylodili na Sicilii a v Italii, kterou nikdy nedobyli…

Montisan
Návštěvník
Montisan

Hovadina! Finská vláda sloužila německému militarizmu od samého počátku! Protože i nesmyslný finský stát byl založen německou armádou a potvrzen německým špionem Uljanovem! To samé se týká tzv. pobaltských států …

sibolet
Návštěvník
sibolet

Když se spisovatel Ossendowski potkal s baronem Ungern von Sternberg,zjistil,že to je dochovně vyspělý Mystik,jako jeho současník Gustav Meyrink.Měl vysokou jasnozřivost,že okamžitě rozeznal naverbovaného mužika a rudého komisaře..Toho nechal umlátit kyji,Dnes ovšem díky V.PJAKINOVI a zejména titulkum od IRENY ANERI víme,kdo jsou RUDÍ a kdo BÍLÍ…URČITĚ jsem pro RUDÉ,čili EUROASIJSKÉHO PREDIKTORA a RUSY.http://cs.wikipedia.org/wiki/Roman_Fjodorovič_Ungern_von_Sternberg

Robo
Návštěvník
Robo

To je z blata do kaluže, nejaky prediktor. Buducnost je v Človekovi..

sibolet
Návštěvník
sibolet

Ale jistě,,,,probuzeném ČLOVĚKOVI…A ten NĚKDO ty čakry a mozek MUSÍ PROBUDIT…Čili VYŠŠÍ MOC…ZDROJ..https://www.youtube.com/watch?v=eQMksReMw1Q

Robo
Návštěvník
Robo

Ale kdeže Limonádový Joe, pomôže nám Galaktický deň (myslím, že sa to volá deň Svagora), Bovisy atp. Proste je Vesmírny Zákon, že sa prebúdzame. A ten Britská vláda nezmení…

sibolet
Návštěvník
sibolet

ke konské opeře.KONSKÝ HUMOR…

romgator
Návštěvník
romgator

No jo, oni ti rudí byli fakt ”požehnání”.

zombie
Návštěvník
zombie

No jestli je pravda,co se píše v odstavci “Názor Rusů na působení čs. legií na Sibiři a na vznik Československa”(ale o tomto už jsem četl i jinde),tak musím konstatovat,že ti slavní čechoslováci jsou tak odpornej xindl,že rómové nebo arabáči jsou proti těmhle zlodějským sviním nadlidé!!!Za tuto zem a národ aby se opravdu člověk snad pořád styděl,když dělají národní hrdiny z obyčejných zrádců a zlodějů!!!

romgator
Návštěvník
romgator

Zombie – Legionáři v Rusku dělali co se jim řeklo. Byla to složitá doba. Souhlasím s tím, že sehráli roli užitečných loutek. Pochybuji, že to ale těm legionářům došlo. Oni měli nějaký ideál, za který bojovali. Klidně si myslete, co chcete, ale je to tak.Ano, souhlasím i s tím, že ukradli zlato, které potom sloužilo jako základ nové vzniklé Legio Banky. Ale tak ostrá slova, kterými haníte Čechy a Slováky si snad ani nezaslouží komentář. Srovnávat Romy a Muslimy s Čechy může snad jen blb.
Byl jste na východní frontě? Mluvil jste s legionáři a znáte jejich názory? A co samotní Rusové, myslím ty rudé, ti jsou OK? Ti legionáři bojovali proti R-U. Potom byli zneužiti pro zájmy západu. Pochybuji, že to věděli. Škoda mluvit, měl jste tam být a dát jim řádnou osvětu.

zombie
Návštěvník
zombie

ano,možná to byla ostrá slova,ale to na věci nic nemění-byli to ČS legionáři a dělali co se jim řeklo???A kdo jim to řekl,aby ukradli co se dalo???Zase někdo z ČS představitelů(i když to asi byli loutky toho nebo toho),takže je to opět o tomto národě,chápete???Já jsem se v téhle zemi sice narodil a celý život žiji,ale opravdu se nedá říct,že bych se na to cítil hrdý,podle mě čechoslováci nebyli nikdy nic extra a stejné mínění na ně panovali a panují i v dalších(vyspělích)zemích-germáni je nemohli nikdy ani cítit a ještě ve 20 letech(tudíž v letech,kdy nám dnes vykládají,že československo bylo jednou z nejvyspělejších zemí světa,haha) si v Británii mysleli,že bohemia je pravlast evropských cigánů…Z čeho jsem ale opravdu flustrován je když denno denně ve zprávách vidím,co to naši “demokrati” za těch 25 let s touto zemí a hlavně národem udělali-hyenizmus je v podstatě pasován na něco normálního a o tom,co vše jsou češi schopní ukrást a koho okrást,z toho mi kolikrát zůstává rozum stát-jak vždycky říkám-jednou se dožiju doby,kdy češi začnou krást i psí hovna z chodníku,aby měli něco zadarmo

romgator
Návštěvník
romgator

Dobře, dnešní politická scéna je fakt kus lejna. Jenže politici netvoří ani tisícinu procenta, nesuďte tak celý národ. Naleznou se mezi námi šmejdi, ty najdete však po celém světě. Navíc ten váš vyspělý západ dnes taky stojí za lejno. Není o co stát. Když se podíváte na vlády USA, Anglie apod. tak zjistíte, že jsou to to prevíti, kteří jsou ochotni zdecimovat vlastní národ ve jménu NWO. Dělají to Němci, Britové, Švédi apod. Takže všude je něco. Já jsem jednu dobu dost cestoval po západní Evropě a myslel jsem si, že český národ je fakt divný, ale po několika letech strávený v západní Evropě si to už nemyslím. Angláni jsou pěkný špíny, Francouzi jsou shnilí jak veš, Němci zas vidí svět jen svou optikou vyjímečnosti, tak bych mohl pokračovat do nekonečna. Nevím, jaké jsou vaše osobní zkušenosti při srovnání s cizinou, ale já jsem si takto svůj obraz vytvořil a vím, že i přes dílčí chyby a jinou povahu nejsou Češi tak špatní.

zombie
Návštěvník
zombie

já ten vyspělý západ nijak neobdivuju,psal jsem o něm ale proto,že většina čechů k nim obdivně shlíží a považují se za jedny z nich,ovšem na západě jimi většinou opovrhují-s tím NWO máte naprostou pravdu…Každej národ má něco,to je jasný,a hold češi jsou prostě národ zlodějů-s tím už nikdo nic nenadělá…

Jan Hus
Návštěvník
Jan Hus

Přestaň mě mou matku, ženu a mé děti nazývat zloději. Většinou lidi kteří mluví jako ty mají vlastní problém s tím z čeho osočují své okolí. Jsi pouze nechutný nacista nic víc.

Valerij
Návštěvník
Valerij

Politika je špinavá věc, na to jsem chtěl v článku poukázat. Československo vzniklo po uměle vyprovokovaném rozpadu Rakouska-Uherska, který byl doprovázen světovou válkou. Padly milióny nevinných lidí. Bez podpory Británie, Francie, USA by Československo nikdy nevzniklo. A byli to Američané, kdo našim legionářům na Sibiři rozkazoval. Viz článek Souboj Stalina s Trockim, odstavec Čechoslováci v nucené službě teroru.

Byli jsme součástí vysoké hry mocností a na jejím základě vznikl i náš stát. Pak ho zase ty samé mocnosti předaly Hitlerovi, protože se jim to hodilo pro uchvácení Ruska. Myslím si, že házet vinu na čs. národ je mimo. Měli jsme politiky, jaké jsme měli a nebyli o moc lepší než ti dnešní. Posluhovali Západu, po II. světové válce zase posluhovali SSSR, teď zase posluhují Západu.

Jsme jenom figurka na šachovnici mocných, a to jsem chtěl v článku také popsat. Ale myslím si, že líp na tom nejsou ani ostatní malé země. Jen je asi mimo mísu oslavovat “tatíčka” Masaryka a další jako bůhvijaké osobnosti.

Karel Vondra
Návštěvník
Karel Vondra

Tak něco dělej a nemel. Pleteš jablka a hrušky do hromady. Nechápu jak si takový duševní mrzák, jenž se nazve zombie může brát do huby legionáře. Ty ve své omezenosti ani nechápeš co je to válka a čim si oni prošli… Oni tam prolévali svou krev, aby jsi sedel u internetu jako velky chytrak a po bitve general. Jsi trouba a naopak se stydim za lidi jako ty. Myslis si, zy si tam mohli procitat konspiracni teorie jako ty… A kde jsi prisel na to, ze nekdo neco ukradl? Aeronet mam celkem rad, ale tohle jsou zvratky a blitky.

zombie
Návštěvník
zombie

konspirační teorie můžou být to i to-přímý důkazy neexistují,ale u nás se za každou cenu hledá to,že krádež zlatýho carskýho pokladu je nesmysl,a tvrzení ruské strany se nazývá konspirační teorií,tak stejně tak to může být i naopak,protože jak jedna,tak druhá strana pro to stopro důkazy nemá,faktem ale je,že se legionáři vrátili z ruska celkem solidně napakovaní…Ovšem vydání admirála Kolčaka,kterýho měli chránit do rukou bolševiků jim ke cti taky zrovna moc neslouží…To,že se za tento “národ” hluboce stydím je bohužel pravda,jestli se ptáte proč,tak si kupte noviny,nebo pusťte třeba zprávy a je jedno kterej den,nebo na kterým kanále,vždy se najde něco,co mě nasere k nepříčetnosti,zato důvodů,proč být na čechy hrdý se tam teda zrovna dvakrát nevysílá-bohužel…:-(

Jan Hus
Návštěvník
Jan Hus

Jseš pouze omezená nula stydíš se pouze za sebe. Za mě za mou matku, ženu atd se nestyď nejsme ti na to zvědavý. Můj národ (ne tvůj) není o nic horší než jiné naopak má mnoho věcí na které může být hrdý a choval se ve spousta okamžicích tak že by mohl jít příkladem. Zejména mnoho jednotlivců se tak zachovalo a ti mohou být příkladem pro budoucí generace. Takových by mělo být více. Za to takových slabochů a ubožáků jako jsi ty je všude přehršel.

Host
Návštěvník
Host

Ty sa zobud Karolko!!! Jediny “dusevni mrzek” tu budes asi ty! Kazdy vojak co nebrani svoju vlast ale bojuje za peniaze v cudzej krajne je VRAH!!!!! Obycajny najomny vrah!!!! A cim si presiel vo ” vojne” ako ty ides nazyvat nelegalnu okupaciu cudzych krajin v zaujme drancovania ich prirodnych zdrojov je uplne nic proti tym ktorych mucil ci zabil!!! Ty vojnostvave prasa kiezby ta blesk trafil ty mrzak dusevny!!!!!

Jan Hus
Návštěvník
Jan Hus

Souhlasím s tebou je to pouze omezený duševní mrzák více jsem to rozepsal o par odstavců výše.

Jan Hus
Návštěvník
Jan Hus

Češi a slováci byly vždycky slušní, pracovití a chytří lidé. Stejně jako všude na světě byly převážnou většina národa obyčejní řemeslníci, zemědělci, matky děti atd.
Naše Kulturní dědictví je stejně hodnotné jako jakékoliv jiné. Naše folklorní písně, tradiční oděvy, divadlo, jazyk, atd je velmi bohaté a to i v porovnání s o řády většími národy.
To co řikáte je nechutný příklad nacismus v praxi, kdy si berete jako obět vašich mindráků určitou skupinu lidí a v tomhle případě je z vaší strany ještě zbabělejší že si berete skupinu lidí ke kterým svou krví a narozením patříte. Zbabělci jako vy kteří namísto činů kdyby se chovaly slušně, pohostině a zajímaly se o tradice a popularizovaly jen plivete kolem sebe a na sebe je jako chování UBOHÉ!!!
Národ je tím čím je každý jeho člen. A pokud vy se chováte jako nacistická špína a plivete po nějaké skupině lidí (ke které patříte) která je složena z desítek tisíc jednotlivců, včetně vás( přičemž každý z nich je jiný )namísto toho aby jste šel hrdě příkladem, pak jste slaboch a každý národ jehož budete členem bude trpět.
Zbabělci jako vy to mají vždycky snadné plivat kolem sebe jako póvl je jednoduché, ovšem chovat se tak že i v případě že by jste byl poslední zástupce vašeho národa na světě, mohl by každý kdo by vás poznal říci : ” Poznal jsem jednoho člověka. Říkal že je Čech prý poslední na světě a nechal na mě hluboký dojem, byl milý, pohostinný, přátelský, pracovitý a z očí mu vyzařovala čest. Cítil jsem se sním dobře.” To už tak snadné není vyžaduje to totiž píli, sebekázeň, snahu, práci na sobě a úctu k ostatním a to není pro každého.
Lidi jako vy jsou odpadem společnosti a důvodem proč se dějí na světě zvěrstva jaká se dějí.

dzery
Návštěvník
dzery

vy ste mi pane nejakej suteren…
CS legie bojovali proti sovetum a bolsevikum, kteri zblbly zapadem financovanym Leninem, svrhli carskou a pobili je vsechny ve sklepe. Tak co tady ty sasku meles