Mikroorganizmy – neznáma zbraň na 5. priorite zovšeobecnených prostriedkov riadenia/agresie?

Mikroorganizmy – neznáma zbraň na 5. priorite zovšeobecnených prostriedkov riadenia/agresie?

Mikroorganizmy – neznáma zbraň na 5. priorite zovšeobecnených prostriedkov riadenia/agresie?

Redakce AE News přináší špičkově zpracovanou vědeckou studii na téma Zevšeobecněných prostředků řízení na této planetě, která je často diskutována ve vztahu s prací tzv. vnitřních a globálních prediktorů. Dokument přináší poněkud znepokojující fakta o řízené genocidě a doslova výrobě nemocí v oblasti potravinářství a zejména farmacie.

V posledných rokoch som si na Slovensku všimol jeden veľmi zaujímavý trend. Stále viac a viac ľudí má nešpecifikované zdravotné problémy, sú posielaní od lekára k lekárovi, nakoniec často aj k psychiatrovi. Nikto im však nevie vysvetliť, čo sa s nimi deje a prečo sa to s nimi deje. Začínajú preto hľadať na vlastnú päsť a prestávajú dôverovať lekárom. Mnohí z nich patria do ďalšej, stále sa rozširujúcej, ale neštrukturovanej, skupiny ľudí, ktorá chce urobiť niečo pre svoje zdravie.

Chodia po obchodoch so zdravými potravinami, hľadajú zdravé jedlo, očistné kúry a prírodné liečivá. Obidve tieto prelínajúce sa skupiny majú spoločnú črtu – cítia, že niečo nie je v poriadku, dávajú si otázky a hľadajú. Problém, ktorý v tomto hľadaní vnímam je, že málokto z týchto hľadajúcich má dostatok informácií a ani si neuvedomuje, čo sa vlastne deje, prečo sa to deje. A to už vôbec nehovorím o aplikovaní systémového riešenia svojich problémov. Ľudia reagujú skôr intuitívne, ako na základe informácií a nejakého uceleného systémového poznávania a následného riešenia.

microbes-science-clarified.jpg
Koncepce řízení na 5. prioritě… která nás zabíjí…

Cez podobnú cestu poznávania a hľadania riešenia som prešiel aj ja. Položil som si nasledovné otázky: Čo sa okolo mňa vlastne deje? Prečo sa to deje? Akých procesov som súčasťou? Prečo mám pocit, že všetko okolo mňa degeneruje a týka sa to aj mňa? Existuje riešenie? Čo môžem urobiť pre ochranu svojho zdravia, zdravia svojej rodiny? Čo môžem urobiť pre zastavenie degenerácie súčasných i budúcich generácií ľudí v našej krajine?

Začal som hľadať odpovede, ktoré mi dajú zmysel a budú mať svoju logiku. V prvom rade som pochopil, že moje problémy a problémy mojej rodiny sú vzájomne previazané s problémami za sebou nasledujúcich generácií populácie ľudí tejto krajiny. Ak pochopím, aké procesy prebiehajú v po sebe nasledujúcich generáciách populácie ľudí tejto krajiny, tak pochopím, čo sa deje mojej rodine a mne. Ak sa zameriam na riešenie mojich problémov a problémov mojej rodiny, tak budem súčasne riešiť problémy súčasných i budúcich generácií populácie ľudí tejto krajiny.

Pri hľadaní odpovedí som vychádzal z toho, čo mi bolo už známe – ľudia majú v súčasnosti narušené evolučné (vývojové) vzťahy k životnému prostrediu, ktoré je jedným z hlavných faktorov negatívneho ovplyvňovania zdravia populácie. Intuitívne som vnímal, že socializácia v širokom zmysle slova zasahuje do základných princípov biológie človeka, pričom nedostatok vedomostí v tejto oblasti nevyvažujú žiadne opatrenia vykonávané v sociálnej oblasti a v oblasti ochrany zdravia.

Uvedomoval som si, že prebiehajúci pokles odolnosti a rezerv fyzického a psychického zdravia mojej i každej ďalšej (aj každej budúcej) generácie ľudí bude sprevádzaný výrazným nárastom počtu imunodeficitných stavov, nádorových procesov, neplodnosťou, skorými infarktami a mozgovými mŕtvicami, rýchlym chronifikovaním patologických procesov, kde už malé zmeny rôznych faktorov sa budú javiť ako príčina rozvoja nešpecifických reakcií a chorôb. Následne som si povedal, že to, čo si myslím, a čo akoby intuitívne vnímam, si musím aj nejako overiť. Začal som preto sumarizovať to, čo už viem, čítať hľadať a zbierať rôzne, častokrát aj spolu zdanlivo nesúvisiace informácie z minulosti a aj zo súčasnosti. Zistil som, že informácie nie je vôbec ľahké získať a ešte ťažšie je z nich vyskladať zmysluplný mozaikový obraz.

Sme svedkami prebiehajúceho poklesu odolnosti a rezerv nášho fyzického a psychického zdravia spôsobeného kombináciou viacerých faktorov – hormonálna antikoncepcia, nevhodné užívanie antibiotík, očkovania, pitie nekvalitnej vody, nadmerná konzumácia cukrov, prídavné látky v potravinách, rezíduá rastových hormónov a liekov v mäse, rezíduá priemyselných hnojív v potravinách, GMO produkty… Týmto poklesom odolnosti a rezerv nášho fyzického a psychického zdravia máme v našom organizme vytvorené veľmi vhodné podmienky pre život mikroorganizmov. Mikroorganizmy totiž žijú iba tam, kde majú vytvorené vhodné podmienky. Prirodzené obranné mechanizmy ľudského organizmu sú tak veľmi oslabené, rovnováha je narušená a v koevolúcii mikroorganizmov a človeka nedominuje človek, ale mikroorganizmy. Tento jav, zbraň na 5. priorite zovšeobecnených prostriedkov riadenia/agresie, sa aplikuje ako prostriedok degenerácie a likvidácie populácie pôvodného obyvateľstva Európy v následnosti generácií s cieľom eliminovať chybnú etapu biblického projektu produkujúcu neúnosnú nadspotrebu.

Mnohí z tých, čo si uvedomujú problém, si však myslia, že ich sa opísaný problém netýka, oni jedia zdravé potraviny, nejedia rafinovaný cukor, nepijú sladené a perlivé nápoje, vyhýbajú sa užívaniu antibiotík, hormonálnej antikoncepcii, nefajčia, nepijú kávu a ani alkohol, jedia veľa surového ovocie a zeleniny, z času načas si dajú nejaký ten zdravý očisťujúci alebo obnovujúci prípravok (napr. tibetská kefírová huba, Bolotovov balzam, chlorelalla…), alebo si z doprajú očistnú hladovku… Všetko je to samo o sebe v poriadku. Takto rozmýšľajúci ľudia však žijú v hlbokom omyle. Opísaný problém sa týka nás všetkých. Tých, ktorí o ňom nič nevedia a nedbajú na žiadne pravidlá zdravého životného štýlu a aj tých, čo si myslia, že žijú zdravo a tak je všetko u nich v poriadku. V nás všetkých už totiž prišlo k zníženiu odolnosti a rezerv fyzického a psychického zdravia, pričom v nás súbežne prebiehajú viaceré procesy v ktorých sú hlavnými predstaviteľmi patogénne baktérie, prvoky a črevné parazity, plesne a kvasinky.

G3%20-%20flu-virus.jpg
Virus chřipky

Plná funkce řízení se ve vztahu ke společnosti realizuje prostřednictvím zobecněných prostředků řízení / agrese, majících vztah k šesti prioritám:

  1. Informace světonázorového charakteru – metodologie poznání a tvorby, při jejímž osvojení lidé získávají schopnost vypracovávat samostatně jim potřebné vědění a návyky od nuly. Právě její obecná dostupnost v nezdeformované podobě je základem demokracie a svobody jedince i společnosti.
  2. Informace letopisného, chronologického charakteru všech odvětví Kultury a všech odvětví Vědění. Dovoluje vidět směr průběhu procesů a porovnat navzájem konkrétní odvětví Kuktury jako celku a odvětví Vědění, objevujíc algoritmiku řízení, která se realizovala v historickém procesu.
  3. Informace faktografického charakteru: popsání konkrétních procesů a jejich vzájemných vztahů je podstata informací třetí priority, k níž patří věroučeníreligiozních kultů, světské ideologie, technologie a faktologie všech odvětví vědy.
  4. Ekonomické procesy, jako prostředek vlivu, podřízené čistě informačním prostředkům vlivu prvních třech priorit skrze finance (peníze), jež jsou předělně zobecněným druhem informace ekonomického charakteru.
  5. Prostředky vlivu na genetiku člověka, tzn. genetického charakteru. Historicky reálně jsou to prostředky genocidy, zasahující nejen žijící, ale i další generace, ničící geneticky podmíněný potenciál osvojení jimi a rozvoje kulturního dědictví předků: jaderné vydírání – nebezpečí použití; alkoholová, tabáková a jiná narkotická genocida, příměsi do potravin, všechno ekologické znečištění, některé léky, velkoměsta typu „kamenná džungle“ – reálné použití; „genové inženýrství“ a „biotechnologie“ – potenciální nebezpečí.
  6. Další prostředky vlivu, hlavním způsobem silového charakteru, — zbraně v tradičním chápání toho slova, zabíjející a mrzačící lidi, poškozující a ničící materiálnětechnické objekty civilizaci, materiální kulturní památky a nositele jejich ducha.

Socializácia – v najširšom chápaní označuje proces, ktorým sa jedinec stáva schopný sociálne žiť v príslušnej spoločnosti. Sociálna interakcia, ktorou sa získava sociálne správanie, napr. rodičia odovzdávajú deťom zvyky, postoje, pripravenosť a normy, ktoré platia v spoločnosti. Širšie koncipovaná je vnímaná ako „proces, ktorým prechádza človek po celý život“, „prenos hodnotových orientácií a iných zložiek kultúry“, „celoživotné vštepovanie, ktorým si jedinec osvojuje hlavné hodnoty a symboly sociálnych systémov.“ Socializáciu možno chápať ako sociálny, interakčný proces, ako osvojenie hodnôt, sociálnych noriem, všetkých sociálnych faktorov sociálneho celku. Učí sociálnemu spolužitiu s ostatnými jedincami a sociálne adaptačným procesom.

https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/Mikroorganizmy-neznáma-zbraň-na-5.-priorite-rozšírená-verzia-v02_YT.pdf

Vědecky pojatá studie je vzhledem ke svému rozsahu (35 stran textů a diagramů) příliš velká pro publikování v podobě běžného článku, takže redakce AE News ji připojuje výše jako ucelený PDF soubor ke stažení. Redakce AE News děkuje panu Poláčkovi za poskytnutí tohoto vynikajícího materiálu k publikování na našem serveru.

– Autor studie: Peter Poláček –

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
tyrtaios
Návštěvník
tyrtaios
Lubo Hudo
Návštěvník
Lubo Hudo

Viac slovenských článkov!

b.k
Návštěvník
b.k

Při čtení prvních řádků se mi hned vybavila kniha “Nemoc jako cesta”…
Dál už je to o něčem jiném,ale i tak knihu doporučuji..Je i někde-myslím na uloz.to -ke stažení

bantustan
Návštěvník
bantustan

Na této knize se podíleli dva autoři..Dethlefsen odkráčel již tlačit mraky..Dahlke publikuje,občas navštěvuje i zaprdlý kráter..Jinak má přípomínky k tomuto projektu a ze svých zkušeností potvrzuje,že to FUNGUJE..Ovšem,zatím moje čivy panáčkují na chutích,takže se dvacet let vegetariánsky stravuji..Jedenáct dní bez jídla,pouze o vodě a DÁ se VEGETOVAT i další měsíce…https://www.youtube.com/watch?v=7xnBTz0Mg-I

Pozorovatelka
Autor

Ale tu první, “Osud jako šance”, autor nepřekonal. Mnoho výtisků té knížečky jsem kdysi skoupila a podarovala ve svém okolí a dosud je to skvělá kniha. Primárně se totiž věnuje smyslu života a duši, tedy psychickému zdraví, bez něhož tělo hyne i v nejzdravějším prostředí http://hubertxy.sweb.cz/dethlefsen.html

Současný systém právě na likvidaci psychického zdraví pracuje nejvíce, jak to popisuje i autor studie v článku. “Vykořenění” je pro ten proces správné slovo – probíhá vykořenění od vlasti, od rodiny, od tradic a od všeho a od všech. A výsledkem jsou zmatené “plody”, které nevědí, kam růst a co po sobě jako plod vlastní existence zanechat.

Otrhejte stromu plody a listí, osekejte mu větve, nechte jej pod sněhem a v mrazu – dokud má kořeny, vždy znova a znova bude žít proto, aby kvetl a plodil a pod svou korunou nabídl k témuž půdu “potomkům”, kteří zajistí jeho pokračování a tím vždy bude mít smysl života. Smyslem existence pro něj bude i to, že je součástí lesa – celku, ve kterém vše harmonicky souzní… Ale vykořeňte strom – a zůstane pustina plna zmatených plodů…

A to se dnes děje a co nezvládne proces vykořenění, to jistí “chemicko-biologický postřik” , resp. nejlépe obojí ruku v ruce. Ale kořeny jsou základ života, jeho smyslu a pokračování a základ přežití všeho, co život přináší.

bantustan
Návštěvník
bantustan

PŘEDEVŠÍM je nutné obeznámení se stavem po fyzické smrti https://www.youtube.com/watch?v=X8CVTUG2fSQ Zklidnění organizmu zpusobuje vyšší vibrace,které pusobí blahodárně na organismus,že dotyčný člověk muže strávit i burešovy produkty bez zdravotních problému….https://www.youtube.com/watch?v=wO816FH-_zE

Manicka
Návštěvník
Manicka

K prvnimu yt odkazu. Clovece vy si myslite ze nejaky hollowoodsky ci podobny film vam da pravdive odpovedi na vase otazky? Jestli ano tak vas hluboce lituji, asi vubec nechapete co je to film. Film neni realita vite?