KZ Lety Arbeitslager a jeho pravdivá historie, která se dnes nehodí! Cikáni...

KZ Lety Arbeitslager a jeho pravdivá historie, která se dnes nehodí! Cikáni v ČR chtějí svůj vlastní holokaust kvůli tomu, že je Eliášova protektorátní vláda chtěla ubytovat a naučit práci? Na pozemcích rodiny Karla Schwarzenberga se dralo peří, pralo a žehlilo prádlo a sváželo dřevo z lesů. Tábor byl obehnaný dřevěným laťkovým plotem a na práci Cikánů dohlíželi čeští četníci. Pamětnice vzpomíná, jak si Cikáni raději navzájem lámali ruce, aby nemuseli pracovat!

KZ Lety Arbeitslager a jeho pravdivá historie, která se dnes nehodí! Cikáni v ČR chtějí svůj vlastní holokaust kvůli tomu, že je Eliášova protektorátní vláda chtěla ubytovat a naučit práci? Na pozemcích rodiny Karla Schwarzenberga se dralo peří, pralo a žehlilo prádlo a sváželo dřevo z lesů. Tábor byl obehnaný dřevěným laťkovým plotem a na práci Cikánů dohlíželi čeští četníci. Pamětnice vzpomíná, jak si Cikáni raději navzájem lámali ruce, aby nemuseli pracovat!

Českou republiku zasahuje v posledních dnech nová snaha o přepisování historie, která v Německu a dalších evropských zemích běží už na plné obrátky. Nově jsme svědky snah cikánských spolků a neziskovek v ČR, které se snaží historicky překreslit význam a funkci pracovního tábora v Letech na Písecku k tomu, aby jim byl přiznán status etnika, které postihl holokaust. Tento skandální požadavek, který zaznívá s určitými přestávkami už od 90. let, se znovu dostal na povrch v souvislosti s Tomiem Okamurou, který pronesl na adresu tábora v Letech několik poznámek, např. to, že nešlo o koncentrační tábor, mj. i proto, že tábor nebyl nijak zadrátován. Okamžitě se na jeho hlavu snesl jekot tzv. romských organizací, které žádají po Tomiu Okamurovi omluvu za pomluvu. Naší redakci se podařilo už dříve získat unikátní svědectví pamětnice o provozu pracovního tábora v Letech a je tedy na místě uvést na pravou míru dezinformace, které obklopují historii tohoto nápravného zařízení.

Vyhláška o soupis kočovných osob podle zákona z roku 1937.

KZ Lety vznikl v roce 1940 na popud říšského protektora Konstantina von Neuratha, který pověřil Eliášovu protektorátní vládu, aby implementovala do českého zákonodárství německé předpisy o trvalém bydlišti. V Československu byla potulka trestným činem již od počátku 20. let, ale české úřady to řešily už tehdy jinak, ustanovením tzv. správního bydliště. To byla v podstatě futuristická vize dnešní doby, kdy jsou bezdomovci zapsáni s trvalým bydlištěm na obecních nebo městských úřadech. Český zákon z roku 1937 zakazoval potulku a ukládal povinnost registrace k trvalému pobytu. Správní bydliště bylo kočovným Cikánům přidělováno v místě záchytu četnictvem. Jednalo se tak pouze o úřední udělení bydliště, které se použilo v případě úmrtí Cikána, kdy pohřeb zajistila radnice, na které byl Cikán zapsán s úředním bydlištěm. Jenže po vzniku Protektorátu Čechy a Morava toto německým úřadům nestačilo. Potulování se českých Cikánů po Říši bylo nepředstavitelné, a tak Eliášova vláda dostala doslova nadlidský úkol.

Řev a křik kvůli domkům bez koleček a spaní bez stanů

České cikánstvo mělo dostat fyzická trvalá bydliště a pod dozorem českého četnictva mělo být cikánské etnikum naučeno manuální práci a obživě a tím i práci pro Říši, jako všichni ostatní občané Protektorátu. Jaké horory z toho vznikly, to vyprávějí pamětníci, kteří sloužili na pozemcích Schwarzenbergovy rodiny, na kterých tábor v Letech stál. První Cikáni byli dopraveni do tábora v Letech na podzim 1940 a scény, které se strhly v táboře, nemají obdoby. Cikáni křičeli, že nebudou v domcích bydlet, protože chtějí bydlet ve stanech a v povozech. Kamna a plotny na vaření viděli poprvé v životě. První noci spali venku před domky a noční dozor 4 českých četníků a velitele neměl sílu je do domků dostat.

V pracovním táboře měli Cikáni vykonávat manuální práci pomocného charakteru. Z nedalekého statku byly přiváženy zabité kachny, husy a slepice a úkolem cikánských žen v táboře bylo draní peří. Nechápaly, co se po nich chce, protože Cikáni peří nikdy nedrali a opékali slepice na ohni i s peřím. Místo draní peří začaly cikánské ženy slepice a kachny okamžitě péct na ohni rozdělaném před řadovými ubikacemi. Četníci přiběhli s vědrem vody a oheň uhasili. Cikánské ženy se na četníka, který oheň uhasil, vrhly a začaly mu nadávat a tlouct ho do obličeje. Incident zastavil až varovný výstřel kolegy z pistole do vzduchu, vzpomíná paní Martínková, která jako malá dívka měla tatínka jednoho ze zaměstnanců tábora a poskytla naší redakci informace a rozhovor.

Dobové foto: Český četník v pracovním táboře Lety.

Stejně tak do tábora přicházely zakázky na praní prádla a žehlení, jak vyprávějí pamětníci, jak každé pondělí a čtvrtek přijížděly z Písku auta s prádlem. Jednalo se o ložní prádlo z nemocnic, ústavů apod. Muži pracovali na lesních pozemcích Schwarzenbergovy rodiny. Nakládali popadané dřevo a klestí v lesích, delší kusy rozřezávali a nakládali na koňský povoz. Pamětníci vzpomínají, jak někteří Cikáni měli takový odpor k práci, že si pilou v lese zkusili přeříznout žíly na rukách. Jindy byly známy případy, že schválně vložili svoji ruku do loukoťového kola povozu při svážení dřeva, aby kvůli zlomenině nemuseli dalších několik týdnů pracovat. Tábor v Letech byl zřízen Ministerstvem vnitra Protektorátu Čechy a Morava a dozor v táboře vykonávalo české četnictvo (tehdejší policie).

Protektorátní vláda dostala od Berlína nadlidský úkol: Socializovat Cikány a zapojit je do budování Říše

Pracovní tábor nebyl obehnán ostnatými dráty, ani strážními věžemi, protože šlo o pracovní tábor. Jednalo se o převýchovné zařízení, které mělo naučit Cikány socializaci, životu v pevných stavbách se zdmi a střechami a k životu na jednom místě, kdy se budou umět živit prací a nikoliv potulkou a drobnými krádežemi. KZ Lety byl jedním z mála příkladů toho, jak těžký a nadlidský úkol dostala Eliášova protektorátní vláda od Berlína, protože jak historie ukázala, Cikány se nepodařilo socializovat a naučit práci ani do dnešních dnů. O to více je skandálnější jejich snaha vylíčit pracovní tábor v Letech jako koncentrační tábor pro vyhlazovací operace Cikánů. Takové pokřivování historie je naprosto nepřípustné. Z tábora bylo do Osvětimi přesunuto za celou dobu existence tábora něco přes 400 Cikánů, kteří dlouhodobě odmítali pracovat a způsobovali si zranění. Protektorát je nemohl chránit, protože v záznamech měli uvedeno, že nechtějí pracovat a socializace je u nich vyloučená. Do roku 1942 nebyl tábor výslovně určen jen pro Cikány, ale od roku 1942 došlo k jeho přejmenování na Cikánský pracovní tábor.

Dobové foto: Český četník v táboře Lety dohlíží na denní rozchod na pracovní stanoviště.

Provoz tábora byl plně v dikci českých úřadů, které se snažily zabránit potulce cikánských skupin po území Čech a Moravy, protože to přímo ohrožovalo status Protektorátu udělený Praze Berlínem. Podmínkou existence Protektorátu byla schopnost české vlády udržet v zemi klid, pořádek a dokonalou evidenci a znalost o pobytu obyvatel. Cikáni tuto podmínku nesplňovali a protektorátní vládě nezbývalo nic jiného, než soustředit jejich pobyt do pracovních táborů pod dohledem četníků. Dnes už se téměř zapomíná, že několikrát za celou dobu války hrozilo, že Berlín odebere Praze status Protektorátu a implementuje v zemi stejný režim jako v Polsku, tedy okupační německou vládu. Protektorát umožňoval relativně volnou samosprávu země bez zásahů Německa, což v dané době bylo spatřováno jako nejlepší možnost přežití národa. Mimochodem, stejný model zvolila Francouzská republika ve Vichy, která se odtrhla od Francie a požádala Berlín o “protekci”, které Berlín vyhověl.

Cikáni svým odporem k práci a snahou kočovat ohrožovali existenci Protektorátu

Na Wikipedii jsou k tomuto tématu šířeny doslova lži a nesmysly a především role Heinricha Himmlera. Odsun zhruba 4 stovek Cikánů do Osvětimi proběhl v důsledku opakovaných útěků z tábora, který byl nedostatečně hlídán a jeho funkce nesplnila svůj účel ani po stránce převýchovy. Tábor byl proto zrušen již v roce 1943 a velká část Cikánů byla, světe, dive se, propuštěna, obvykle šlo o ty, kteří měli zajištěnou nebo přislíbenou určitou jednoduchou práci a zejména trvalý pobyt. Zbytek Cikánů byl přemístěn do dalších pracovních táborů. Naprosto není jasné, proč se na Wikipedii uvádí, že šlo o genocidu, když v roce 1945 bylo na území ČSR více jak 70,000 Cikánů, zatímco do Osvětimi jich bylo z KZ Lety odsunuto jen něco přes 4 stovky za dobu celé II. sv. války. Opět se ukazuje, že informace na české verzi Wikipedie jsou hrubě lživé a dezinformační, i proto je třeba se zamyslet nad opatřením z USA, kde univerzity nově zakazují studentům zdrojování informací z Wikipedie.

Dobové foto: Tábor Lety.

Projekt pracovního tábora v Letech stojí i dnes za úvahu, jestli by nemělo význam naučit i dnešní Cikány socializaci a pracovním návykům v podobně koncipovaném zařízení, kde by se Cikáni naučili základům života a práce, stávat ráno v 5 hodin do práce, obsluhovat stroje ve fabrice, pracovat, vydělávat peníze, platit za inkaso, nájem a energie ze svého, a ne ze sociálních dávek, prostě žít a pracovat jako dolních 10 milionů občanů České republiky. Pracovní tábory by i dnes měly svoji výchovnou roli a funkci a na KZ Lety se musíme tedy dívat historicky jako na pokus protektorátní vlády, jak naučit kočovné Cikány práci a socializaci s většinovou společností.

Pokud budeme označovat 400 Cikánů odsunutých do Osvětimi za genocidu, potom si budeme sami sobě lhát a pokřivovat historii, protože jenom během Heydrichiády a po ní zemřelo a bylo popraveno na 20 tisíc českých občanů. A ti zemřeli ne kvůli tomu, že by kočovali po republice a živili se krádežemi, ale jenom kvůli tomu, že byli občany národa, jehož hrdinové provedli atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha.

Tábor Lety by měl být historickým odkazem na nezdařený pokus resocializace Cikánů a jejich změnu života od kočovného potulování a krádeží k usazenému životu a poctivé práci. Zatahování nacistů a holokaustu do historie tábora, který nebyl obehnán ostnatými ploty a kde měli dozor jen čeští četníci, je brutální a neomluvitelné zkreslování historie našeho vlastního státu. Nesmíme dovolit, aby cikánské neziskovky zneužívaly historické události okolo Židů k tomu, aby historii Cikánů za II. sv. války udělovaly stejný mamutí rozměr hromadného vyvražďování a holokaustu, který postihl v Evropě etnické Židy. Už dost na tom, že se dnes překresluje historie osvobození Československa. Nesmíme připustit, aby stejné pokřivení potkalo i historii Cikánů, které se protektorátní vláda snažila socializovat.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Vašek K
Návštěvník
Vašek K

Romové nemusejí “chtít” svůj “vlastní” holocaust. Oni ho bohužel mají. Podobně jako Židé a Slované. Věta v nadpisu tedy, ať už je to citát odjinud či práce titulkáře, není fér.

Jana
Návštěvník
Jana

Zajímavý úhel pohledu:
“Český” koncentrák
Jiří Weigl
Opakující se kontroverze, spory a skandály kolem existence a fungování tábora v Letech u Písku za druhé světové války mají jednu společnou příčinu. Tou je snaha jistých politických a mediálních kruhů prezentovat tento tábor jako “český” koncentrák, obdobu německých koncentračních a vyhlazovacích táborů, s tím, že zatímco Němci se příkladně k odpovědnosti za holocaust přiznali a důslednou převýchovou se snaží sami sebe změnit, Češi si svou vinu za genocidu vlastních spoluobčanů přiznat nechtějí a někteří opakovaně takovouto interpretaci éry okupace odmítají a zpochybňují. Ty je pak třeba ukřičet, skandalizovat, případně potrestat.
Dezinterpretaci historie o “českém” koncentráku, která je založena na tom, že dozorci v táboře byli Češi a že podléhali protektorátní správě, je třeba zásadně odmítnout. Hlasatelé české kolektivní viny za holocaust se tváří, jako kdyby nebylo německé okupace, jako kdyby nebyl Heydrich, Lidice, Terezín, Pražské povstání a Osvobození, jako kdyby genocida “podřadných” etnik nebyla oficiální politikou hitlerovského Německa, které v naší okupované zemi teroristicky vládlo. Stejně tak nebyly Osvětim, Majdanek a Treblinka “polské” koncentrační tábory, jak dnes často mnozí ve světě říkají proto, že ležely na polském území. Nebyly polské, židovské, ukrajinské či lotyšské ani proto, že mezi katy, vrahy a sadistickými dozorci byli i příslušníci těchto národů. Byly to vyhlazovací tábory německé.
Snahy o konstruování “českých” a “polských” koncentračních táborů jsou nepřijatelným a zavrženíhodným pokusem o symetrizaci viny za válku a holocaust, o její rozmazání rozšířením i na oběti nacistické okupace a slouží zneužíváním této vykonstruované a vnucené kolektivní viny celých národů k pochybným a zavrženíhodným cílům v současnosti. Falešná představa, že za holocaust odpovídáme tak nějak všichni, že nejen Němci, ale všechny národy se provinily, má za cíl zdiskreditovat jejich národní historii, zničit hrdost současných generací na vlastní minulost, tradice a kulturu, erodovat lásku k vlasti a vlastnímu národu. A tam, kde to nejde s holocaustem, sugeruje se všem věčná vina za kolonialismus, otrokářství a rasismus. Tyto viny jsou neodčinitelné, trvalé a nelze o nich diskutovat. Tak velí politická korektnost. Nezbytná je převýchova a překonání nacionalismu masovou migrací. Tak jako v Německu.
Snahám o rozmazávání a symetrizaci viny za vyvražďování celých etnik nacistickým Německem je třeba se rozhodně postavit. Polsko přijalo v těchto dnech zákon, který připisování odpovědnosti za genocidu Židů Polákům trestá vězením. U nás symetrizace viny nevadí ani ministru spravedlnosti (!!!!), podle něhož nemáme “poměřovat…, která tragédie byla tragičtější”.
Většina lidí ale stále má zdravý rozum a historickou paměť. A ve volbách to umí dát najevo. Ministrům a médiím navzdory.
Jiří Weigl, publikováno v deníku Právo dne 8. února 2018.
Zdroj: http://institutvk.cz/clanky/1083.html

Albus Brumbál
Návštěvník
Albus Brumbál

V roce 1940 byla na majetek hlubocko-krumlovské a v roce 1942 také orlické větve Schwarzenbergů dosazena německá nucená správa. Po skončení druhé světové války v roce 1945 byl majetek obou větví v Rakousku a Německu rodu vrácen. Členové hlubocko-krumlovské větve Schwarzenbergů, z nichž nejstarší Adolf Schwarzenberg byl v době světové války v exilu v USA a Jindřich Schwarzenberg uvězněn v koncentračním táboře Buchenwaldu, se po válce nemohli do Československa vrátit.

V roce 1947 byl zákonem č. 143/1947 Sb. o převodu vlastnictví majetku hlubocké větve Schwarzenbergů na zemi Českou neboli Lex Schwarzenberg převeden veškerý nemovitý majetek hlubocko-krumlovské větve i s inventářem a provozním kapitálem do vlastnictví státu.

Janek
Návštěvník
Janek

Ve Vaší zmínce o Wikipedie. Zejména Česká verse. Ta je naprosto prolezlá českými kavárníky z Prahy a z Brna a bohužel již není nadále “svobodná” encyklopedie. Údaje novodobé historie jsou překrucovány, proto již i zakladatel české verse byl před lety vyštván touto agresivní “havlérkou”. V Internetové době kamenné měli lidé k sobě tak trochu blíže. Jako zdroj informací pro malá děcka ano, ale jako zdroj kritických informací v žádném případě. “Líní” učitelé dávají studentům Wikipedii jako zdroj informací, ti ostatní a chytřejší je nutí nalézt oficiální zdroje.

desgusting
Návštěvník
desgusting

Wikipedie je scestne zarizeni a to stale drzejsi. Prave ctu ( vlastne nelze cist) ,,Rest- Tschechei”, z Metapedie de ,jako jina Wikipedie , jeden fb pritel, si to dal na stranku. Stoji za to, se informovat, ale chce to dobry nervy i ten zaludek.

Jaris
Návštěvník
Jaris

Specielne pro Janasz a vsechny ty, kteri lituji barevne za jejich minulou genocidu.
Nakonec tech barevnych po tech vsech masakrech je vic nez bilych. Zajimave.
Jestlize ma nekdo duvod stezovat si a poukazovat na vlastni genocidu, tak je to rasa bila!

Genghis Khanovi Mongolove – zabili a znasilnili miliony Arijcu(Arijec = beloch)

Hunove – napadali neustale Euroasii az k severni Indii

Inkove Mayove Azteci/Jizni a stredni Amerika – lovili puvodni bile obyvatelstvo az do totalniho
vyhubeni

Amerindiani/Severni Amerika – genocida originalnich bilych Solutrean usedliku

Cernosi 1804/Haiti – vyvrazdili bile Francouze do posledniho muze, zeny a ditete

Zidovsti bolsevici – zavrazdili miliony bilych etnickych Rusu

Marocani – znasilnili tisice italskych zen a jejich muzum podrezali krky

Mugabe a Mandela – nastolili protibelossky teror a dodnes se vrazdi bile obyvatelstvo za bileho dne a vubec o tom neslysime

Presto bili lide svou tragickou minulost prejdou s noblesou a nevytahuji neustale (jak zidi maji ve zvyku se pripominat) na denni svetlo kriminalni ciny minulych dob spachane barevnymi.

Blondyna z Londyna
Návštěvník
Blondyna z Londyna

Jaris pisete kraviny ☺. Tak Inkove, Mayove, Aztekove lovili puvodni bile obyvatelstvo az do totalniho vyhubeni? Zopakujte si dejelis proboha. Krom toho inkove lidske obeti ani nedelali. Lide, kteri ve stredni Americe postavili desitky huste obydlenych mayskych mest. Mozna i 10 milionu lidi, kde jsou, kde jsou jejih deti, vnuci? Deset milionu lidi jenom tak mirnix tyrnix zmizi? Lide kultury Teotihuakan, kde jsou ? Vzdycky jen prazdna mesta, lide v prdeli. A vy tady kvakate, ze indiani lovili bile do vyhubeni. Ztratili se po milionech indiani, byly se tam rozvaluji po nich Vzpamatujte se ☺. Smirte se s tim , ze barevni celeho sveta dokazali vytvaret kultury, stavet mesta, silnice, pocitat astronomii na vysoke urovni, vytvaret pismo, cist a psat, takovy staroveci Egyptane take nebyli bile barvy. ?….Mezopotanci take zrejme ne, tak neplacejte rasisticke hovadiny. Byvay prasecak v letech s tim nema co delat. Neprevracejte historii.

Jaris
Návštěvník
Jaris

Neprevracim, historii, Kari. To, co jsem napsala je potvrzeno bud archeologickymi nalezy (napr. v Cine se nasly mumie belochu) nebo ty novejsi jsou zaneseny v historii. Zidobolsevici maji skutecne na svedomi miliony Rusu nebo se snad chces prit?. V Jizni Africe cerni stale vrazdi bile lidi, a to je neodvolatelny fakt!
Neverim, ze Mayove, Aztekove ci Inkove postavili pyramidy. Cela ta pred – indianska kultura se velmi podoba kulture egyptske. Pyramidy, hieroglyfy, zaklady astronomie, matematiky, typy tvaru lodi, se kterymi se v davnych dobach preplavili pres ocean bili lide z Egypta (Nefertiti byla napriklad bila) jsou nemalym dukazem. Indiani byli odjakziva primitivni hrdlorezove, kteri se surove mastili mezi sebou. Tezko mohli postavit napriklad majestatni zdi, kam se do spoju nevejde ani ostri noze.
Jsou dukazy a clanky na internetu napriklad o tzv. ‘cloud people’ , kteri se pred krvelacnymi indiany schovavali v horach.
Byla bych moc rada, kdyby ses na tyhle zakazane teorie mrkla. Myslim, ze bys zmenila nazor. To, co je nam predkladano je proste lziva propaganda.

Jaris
Návštěvník
Jaris
Jaris
Návštěvník
Jaris

https://www.youtube.com/watch?v=KR7CfDi7r9U
Tady je dalsi dukaz, ze cloud people byli bili blondati lide, kteri byli vyvrazdeni Inky. Historie, ktera dnes vadi. 🙂

Janaz
Návštěvník
Janaz

Aký dôkaz?! Kde je tam dôkaz? Si ty vôbec normálna?

Jaris
Návštěvník
Jaris

https://www.youtube.com/watch?v=nlLHpfG9k_U
a dalsi dokument zvlaste pro Tebe, Janasz 🙂

desgusting
Návštěvník
desgusting

Janaz:Obavam se, ze se dovime, ze ti ,, Bili a blondaty” byli Germani a dukazy netreba, nebo se vymysli. Tak, jako se , nekde, tvrdi a pise … tak i Slovan, jen tak ,, spadl z nebe” v Evrope i Asii ( viz ,,Evangelium Sudetskych Nemcu”), ze je tez bily, je fuk. Dnes jede primo ofensiva Rasismu proti rasismu.. ve jmenu antirasismu…. a to, co jsme nazyvali revansisti ( vcetne Katoliku proti katolikum…. Slovan proti Slovanovi..) to dnes řádí, definitivne… uz od rana… A k tomu jeste legalizace napisu ,, Arbeit macht frei”… a jdeme do ….. vsichni. Zlaty Kocourkov.

M.C.
Návštěvník
M.C.

Jenže všechny tyto indiánské kmeny se shodují, že jim moudrost přinesli bílí mužové. Sumerské kmeny taky dostaly nalejváka shora, samy na to nepřišly. Ani Egypťané. Viz Zecharia Sitchin.
To už bych spíše bral argumentaci dávnou civilizací např. Číňanů, Tibeťanů nebo Indů, to jsou hodně staré kultury.
Prehistorie lidstva je hodně zajímavá.

Janaz
Návštěvník
Janaz

Lenže aj podľa tých indiánskych bájí tých bielych učiteľov bolo len pár a ODIŠLI sami a nie, že boli vyvraždení nejakí bieli pôvodní obyvatelia!!!! To čo sa tu schádza za “inteligentov”?

M.C.
Návštěvník
M.C.

To tvrdí ti Indiáni, že bílí mužové odešli. 😀
Třeba odešli do věčných lovišť.
Právě proto, že bílí učitelé byli už pryč, nedokázali jejich žáci dlouhodobě udržet znalosti a dovednosti na potřebné úrovni a jejich civilizace časem upadla.

Já jsem o odcházení ani o vraždění nic nepsal.

Janaz
Návštěvník
Janaz

A čo keď sa v Číne našlo zopár mumií belochov? To tam akože nemohlo prísť napr. zopár obchodníkov z Európy?To má byť dôkaz, že Číňania tam spadli z neba a predtým tam žili belosi? ! Tak toto nevymyleli ani v Kocúrkove!

Jaris
Návštěvník
Jaris

…ale jdi ty brebto…

Montisan
Návštěvník
Montisan

Pomineme-li černé divochy, kteří se pojmu civilizace nikdy ani nepřiblížili, máme tu údajně velice starou civilizaci žlutých. Ti sice postavili asi jedinou stavbu viditelnou i z vesmíru, to je pravda. Ovšem skutečně něco rozvíjet nedokážou. Nahromadit horu kamení umí kdejaký hovado i ve zvířecí říši. Čínské stavby zůstaly tisíce let ve stejném slohu, střelný prach sice vyrobili, ale použít ho smysluplně nedovedli, do Afriky dopluli s obří flotilou, ale krom žirafy pro císařskou zoo tam nic nezískali a ani nezanechali! Když kamkoliv přišel Bílý muž, vznikla tam kolonie tvořená první pevností s posádkou. I proto osídlil celou Ameriku, Austrálii a dobyl všechny nejvyšší hory světadílů i oba zemské póly! Tenzingovy předci žili pod Mount Everestem tisíce let a vylézt nahoru nedokázali. Báli se “zlých duchů” hory. Musel přijet bílý muž britské entity z daleké Austrálie, aby tuto horu pokořil. Bílý muž sestoupil až na dno oceánských hlubin a prošel se po Měsíci, vynalezl penicilin i vodíkovou bombu! Jeho jedinou chybou bylo, že nebyl dost ostražitý – https://www.youtube.com/watch?v=5Nh-qvN_Vmo

BigBoss
Návštěvník
BigBoss

Všechny Tvé názory Montisane se dají posuzovat z různých úhlů pohledu. Nesdílím s Tebou historická fakta, která napsali “vítězové”. Co vlastně podle Tebe znamená pojem CIVILIZACE? Kdo myslíš, že je dnes šťastnější? Indián z dosud izolovaného kmene, který nikdy neviděl “bílého civilizovaného muže” nebo “bílý civilizovaný muž”, který díky své tuposti vraždí indiánské izolované kmeny?
KDO NEZNA SVOU MINULOST, JE ODSOUZEN JI OPAKOVAT
Zdá se, že se lidé zapomněli ptát, jaký je zde jejich úkol a proč jsou vůbec tady. Přestali odpouštět, protože zapomněli, že minulost neexistuje. Začali soudit druhé, neboť opomněli, že na to nemají právo.
HLEDÁNÍ PRAVDY JE DŮLEŽITĚJŠÍ, NEŽ PRAVDA SAMOTNÁ
Naši civilizaci můžeme zachránit tehdy, když změníme sami sebe. Současný ktonický politickosociální světový systém nelze změnit, ani opravit. Je určen k zániku ála třeba Říše římská. Překvapivě dnešní “pa-věda” uznala např. díky matematice, opakování historie. Není však už schopná prezentovat současné výsledky archeologických nálezů, testů DNA, uhlíkových zkoušek, překladů starodávných textů či astronomických pozorování. A proč? No protože by se všichni dozvěděli PRAVDU. Ono totiž už nic nezapadá do jejich dosavadních POHÁDEK. Do vatikánské knihovny se bohudík celá planeta nevejde.
VŠICHNI JSME JEDNO
Tak vítej v Matrixu. Vezmeš si modrou nebo červenou?

BigBoss
Návštěvník
BigBoss

Obávám se, že opakování dějepisu opravdu není tou ideální cestou 😀 Nebo?

Joewll
Návštěvník
Joewll

To jako vazne??? Budte tak laskava vy osino, co nenavidi svuj narod, neobvinujte nikoho, komu nesahate po kotniky!!
Rasistkou jste tady vy!!!

Janaz
Návštěvník
Janaz

Ty si čo pojedla, marišku?
“Inkove Mayove Azteci/Jizni a stredni Amerika – lovili puvodni bile obyvatelstvo az do totalniho
vyhubeni.” Na túto sprostosť a klamstvo máš aj nejaké dôkazy? Či len stránky nejakých zhulených rádobyhistorikov?
Ďalej: čo hľadali Taliani v Maroku a Tunisku či Etiópii? Žeby kolonizovali a okupovali cudzie krajiny?
Čo bolo pred Mugabom a Mandelom? Žeby apartheid? Čo si kto zasial, to si aj žal.
Černosi na Haiti? Kto ich tam privliekol ako otrokov? žeby Francúzi? Takže černochov, indiánov a ďalších majú belosi právo zotročovať, vraždiť a zneužívať? Ak toto schvaľuješ, tak tvoja charakterová výbava stojí vieš za čo.

Montisan
Návštěvník
Montisan

Takováto sebeobviňující dogmata svědčí o ničem více než o upadající a své již tak dost omezené území nebránící rase a ne o rase dobyvatelů, průkopníků a objevitelů kterou jsme bývali! Tak jako zásadní událostí na území Ruska bylo bezesporu Jermakovo dobytí Sibiřského chanátu 1582, srovnatelné v důsledku směle s dobytím Mexika a Peru! Pro dějiny naší rasy v novověku pak je daleko nejvýznamnější událostí porážka Zulů u Krvavé řeky 1836 jako počátek bílé kolonizace jižní Afriky, poté potlačení povstání Sípáhíů v Indii 1857 s následným upevnění bílého panství nad subkontinentem. A konečně za vrchol expanze naší rasy je nesporně potlačení boxerského povstání v Číně a pokoření této do roku 1847 hospodářsky nejsilnější země světa (počítáno v HDP na hlavu, politicky šla do hajzlu ale již po smrti Čchien-lunga na konci 18. stol.). Ovšem naše vzájmená řevnivost po rozdrcení boxerského povstání vedla k začátku pádu, počínaje porážkou Ruské říše japonskými skrčenci v roce 1905 a konče tím, že Číňané se poučili a jednají nyní svorně v náš neprospěch. A tak se nelze divit že Jižní Afriky ztrácíme. Podobně jako jsme ztratili např. Alžírsko!

BigBoss
Návštěvník
BigBoss

Kdo MY??? Vy??? 😀

Joe
Návštěvník
Joe

Největším zlem a hrozbou pro tuto planetu,je člověk !

minoltista.ca
Návštěvník
minoltista.ca

Janaz …co bolo, to bolo! Dnes belosi nikoho nezotrocuji. Alespon o nicem takovém nevim. Pokud mate pocit viny za neco, co jste nikdy neudelal, tak jste zdegenerovany mutant. At je to jak chce, nic vas neopravnuje obvinovat ostatni z neceho, ceho se nedopustili!

Joewll
Návštěvník
Joewll

Janaz co mi po minulosti? Ja tehdy nezil ty pakktko! To jako myslus ze kdyz k tobe domu prijde cernoch, da ti pres drzku, znasilni deti a podrizne psa, to jako je v pravu, ze evropane kolonizovali Afriku?! Ty mas moc silnej matros na huleni, fakt ze jo…?

pzv
Návštěvník
pzv

pre úplnosť, nech je to všetko pokope. Nejaké ďalšie info (8 strán textu)

http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=system/files/Cikansky_pracovni_tabor_v_Letech.pdf

ssixx
Návštěvník
ssixx

Tyto tábory mají být i dnes v každém městě, aby se ty hašlerky naučily makat !!!!!

brusel ?
Návštěvník
brusel ?

Integrace nepomáhá, ani rady z Bruselu, celej tenhle problém spěje do velkýho průseru.
Kdo chce integrovat další….

https://www.youtube.com/watch?v=rElYnvgfb6s

Ondřej
Návštěvník
Ondřej

A je to venku
“Redaktorovi ostravského Rádia Čas se povedl usvědčující úlovek. Při návštěvě prof. Drahoše v Jablunkově, dva dny před volbami, došlo k večernímu setkání s Michalem Horáčkem v Ostravě. Redaktorovi se podařilo nahrát rozhovor usvědčující anti zemanovskou kliku ze spiknutí. Rozhovor si lze poslechnout na webu rádia. Samozřejmě, že státní média v čele s Českým rozhlasem a Českou televizí o celé kauze mlčeli a mlčí! A to přesto, že sám redaktor kontaktoval hned druhý den jejich zpravodajské redakce.
A teď to hlavní. M. Horáček se ptá:
… Tak doktore, jak dlouho jste domluvený s Kaldou, že to vydržíš?
A prof. Drahoš odpovídá:
Počítáme tak 10 až 12 měsíců. To už bude Babiš i Zeman mimo hru. Mirek by měl do té doby jít do vedení sněmovny a po mém odstoupení převezme prezidentské pravomoci. …
… a rozhovor dál pokračuje.
Tak tomuhle komplotu jsme naštěstí dokázali zabránit. Je neuvěřitelné jakou loutkou Kalouska je „božský“ profesor Drahoš i státní média. Naštěstí se to na Ostravsku stačilo dostat mezi lidi a prof. právě v Ostravě utrpěl debakl. Nejsme totiž ovce!!!
Teď jsme vyhráli, ale co bude za 5 let!!!??? Proto je potřeba to šířit dál, aby všichni věděli, co jsou to zač!!! Musíme se jim ubránit!!! ”
M. U.

Florián
Návštěvník
Florián

Už hadům na tři, přihořívá…
Většinová vláda může vzniknout, tvrdí lidovci….
https://www.novinky.cz/domaci/462537-vetsinova-vlada-muze-vzniknout-tvrdi-lidovci-reseni-ma-v-rukou-babis.html

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Ondřeji, nemáte nějaký link na zdroj? Aby se to dalo přeposílat nevěřícím Tomášům…. 😉

Lumpír
Návštěvník
Lumpír

Na diskuzi VodaKSB jsem se dočetl, že to pochází z pochybného zdroje Tadesco Tomáš Marný..

chopinka
Návštěvník
chopinka

Taky mi to dneska přišlo na mail. Hledala jsem na webu Rádia Čas a historii vysílání žádnou nenašla. Ten, kdo text rozeslal, měl poslat i odkaz na ten rozhovor! Pak by se to dalo více medializovat.

sibolet
Návštěvník
sibolet
Hestie
Návštěvník
Hestie

p.Adnimistratore, dost diskutujících se ptá po p.Pozorovatelce?
a já se ptám kdy ji uveřejníte článek co Vám poslala. 28.1.se Vás dotazovala a Vy jste ji odpověděl, že se ted slaví, tak až……, to se tady pořád ještě slaví, a co?

Administrator
Admin

Pozorovatelka vznesla nějaké námitky proti technickému systému schvalování komentů v diskusích. Já jsem jí odpověděl, že technicky to nelze nijak vyřešit, protože nemáme lidi a spoléháme jen na AI a Akismet. Od té doby se tu Pozorovatelka neukázala. Víc nevím, protože Pozorovatelka s redakcí nekomunikuje tyto “publikační přestávky”, ani se mnou a ani s šéfredaktorem.

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Díky za info 😉
Doufejme, že se PP brzo objeví ….

Hestie
Návštěvník
Hestie

Administrátore, děkuji za uveřejnění alespon části mého dotazu, přesto jste neodpověděl
p.Pozorovatelka psala, že článek už máte a jen se dotazovala proč není a kdy bude publikován
a já se také ptám kdy bude ten její článek publikován, nebo jste ji ho vrátil?
děkuji

Administrator
Admin

Nešlo o článek, ale o komentář, na který se Pozorovatelka ptala, kdy bude uveřejněn, protože ho zadržel Akismet na základě slovního filtru. Pokud jde o autorské články, Pozorovatelka publikuje články sama a není vyžadováno moje schválení. Nový rozepsaný článek v této chvíli nemá.

Pozorovatelka
Návštěvník
Pozorovatelka

Technické věci a spory o schvalování komentů řešte oba dva (Admin a Pozorovatelka) v soukromí, třeba skrze koncepty. Vytahovat naše soukromé koordinační dohody do veřejné diskuse ohledně publikačních slotů článku, to jsem raději ani neviděl. Pozn. -VK-

Víte, já to mám tak, že otevřu PC a během 10-15 minut mám několik aktuálních informací, které bych ráda sdělila. Situace je ovšem taková, že když zrovna nemám vlastní článek, tak musím psát pod články pana VK, to ale znamená do koše, ve kterém komentáře zapadají nejednou až tak, že jejich aktuálnost je dávno tatam. A když napíšu aktualitu jako “článek” – “Video-Krátká zpráva”, tak je to narušení prostoru mezi dvěma články pana VK. Jednou mi pan VK napsal, že mi děkuje, že mu pomáhám. Vážím si toho, přesto ale bych uvítala spíše poděkování, že svoje články píšu právě pro AEN. Z posledních události jsem si ale uvědomila, že jsem tady opravdu jen pomahač (a to dokonce až takový, že pan VK nemá problém přivlastňovat si moje názory a myšlenky) a i když nemám problém s tím, že by mi taková role nevadila, je tady ryze technický problém – že totiž nemám možnost být aktuální, to mi totiž vadí nejvíc. V týdnu se tady probere cca 5 témat (článků) ale já mívám i 5-10 aktualit denně, bohužel,tady o nich psát nemám jak .

Radek
Návštěvník
Radek

tak sem cetl že děláte v lucembursku v bance …

Administrator
Admin

Nedělá, to si vymyslel Kundra z Respektu, aby zněl zajímavě. Nakonec se zjistilo, že to vyčetl z nějakých pochybných logů IP adres od administrátorů diskusí z iDnesu. Prostě mu dali logy lidí, co diskutují na iDnesu, jako by se nechumelilo, ochrana osobních údajů nikoho netlačila v botě, pohodička, Česko snese fšecko. Nakonec se ukázalo, že ta dáma vlastně vůbec iDnes nezná, že prý někdo hacknul její počítač (tak určitě) a tím lucemburská stopa nadobro skončila, Kundra už nikdy od té doby o tom raději nemluvil. Ale pár rozhovorů na ČRo a ČT to hodilo, imprese byla, a to se počítá. Kromě toho, nevím, proč hledal stopu v Lucembursku, když nás přece platí jedině a pouze Moskva, vovka Putin a ďáďa Gerasimov z generálního štábu, kterému posíláme svodky o náladách českého obyvatelstva, podle stupnice ruské armády je v současné době v ČR nálada 4+, tzn. úplně na hovno, ale s výhledem na mírné zlepšení. Stačilo se nás zeptat a nebylo třeba tahat logy diskutujících z iDnesu. Takže jenom tolik k lucemburské bance. 🙂

Radek
Návštěvník
Radek

mno, jak by řekl zeman… ty logy mně zaujaly… protože vím, že paní pozorovatelka by nic nikdy nedokázala haknout…. takže pokud to byly její logy byly pravý. Navíc proč myslíte že nemůže dělat v lucembursku v bance. Jenom proto že je z ostravy a je postarší? To nevadí… lucembursko je hadí díra…

Administrator
Admin

@Pozorovatelka: Podívejte se do konceptu a dejte vědět, jak to funguje.

Pozorovatelka
Návštěvník
Pozorovatelka

Podívám se a dám vědět.

Pozorovatelka
Návštěvník
Pozorovatelka

Souhlasím, pane VK, v tom případě ale nechápu, proč tady jsou komentáře Administrátora, ve kterých o mě nepíše pravdu a proč z mého předešlého komentáře je tady jen z kontextu vytržený závěr. A důkaz, že jsem Administrátora skutečně žádala o publikování článku, protože šlo o článek mezi dvěma Vašimi, a že se mi dobrých osm hodin nedostalo žádné reakce, až jsem nakonec článek odstranila jako nežádoucí (a jako již neaktuální), ten je v mém komentáři smazaný. PS: Já jsem tuto veřejnou diskusi s Adminem nezačala a když se proti veřejným nepravdivým tvrzením Admina bráním, tak můj komentář je upravený…

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Zdravim, mila Pani Pozorovatelko, a jsem rada, ze jste opet mezi nami! 😉
Ja bych si dovolila, ve Vasem pripade, navrhnout panu Adminovi rozsirit rozbalovaci menu nahore o jednu kategorii, a to: “Aktuality” , nebo “Kratke zpravy”, s prehledem mimo hlavni panel prehledu Clanku, ale napriklad v mensim okenku k nahlednuti – treba napravo ve sloupci pod Radiem….;-)
A kdyz uz jsme u toho, me by velmi potesilo, a usnadnilo hledani/orientaci, kdyby se vratil i sloupecek poslednich prispevku, ktery sel napric vsemi clanky. ;;;—)))
Dekuji predem….

Orion
Návštěvník
Orion

Všem čtenářům přeji, KDYŽ SE BUDETE DÍVAT NA NOČNÍ OBLOHU, ať se na vás dívá tato Pozorovatelka, ona vesmírem. Horší než být očipován!