Koncepce systému odmítnutí Nového světového řádu na principech zachování sociální bezpečnosti

Poslední pořad na Svobodném rádiu [1], kde jsem v části telefonických dotazů posluchačů odpovídal na otázku, co dělat se současnou situací nasunování uprchlíků do evropského prostoru, vyvolal mnoho reakcí, a jak jsem si dnes přečetl z diskusí pod pozvánkou ke zmíněnému pořadu, někteří lidé si myslí, že nechci vystoupení z EU, a že dokonce se snažím lidi odradit od boje proti NWO. Tento článek bude mít za úkol vysvětlení několika základních tezí z tzv. “Teorie řízení celků”, což je celkem složitá a nezáživná nauka, ale je naprosto nezbytné, aby čtenáři a posluchači SvR získali určité základy o systémech řízení, aby byli schopni v současných procesech nasunování NWO se orientovat a v pozdější fázi se jim i bránit.

the-wild-voice-eu-scary-nwo.jpg
Evropská unie je integrálním produktem NWO jako duálního procesu řízení jednotlivých členských zemí
Procesy řízení státu

Jedná se o dva procesy řízení, ze shora a ze zdola. Ten první má za úkol kontrolovat uživatele systému (záměrně neříkám “občany”, protože v NWO se na občanství hrát nebude, viz. uprchlíci a jejich práva v EU) a poskytovat jim základní služby, které sami o sobě uživatelé systému nejsou schopni nebo ochotni si zajistit sami. Ten druhý má za úkol vytvářet tlak na elity v horním procesu řízení, zpětnovazebně, ale v systému NWO je tento dolní systém transformován do zrůdného, maligního a rozvratného procesu. Řídící procesy ve státě zajišťují tedy právě tyto dva mocenské útvary, které se dělí na transparentní a skryté:

Transparentní mocenské útvary (Proces řízení ze shora)

  • Legislativa
  • Exekutiva
  • Justice

Skryté mocenské útvary (Proces řízení ze zdola)

  • Lobby (vnitřní lobby – průmyslníci, oligarchové, domácí banky, podnikatelé)
  • Neziskový sektor
  • Média
  • Kapitálové trhy (deficitní rozpočty státu kryjí zahraniční investoři)
  • Externí mocenská centra (vnější lobby – ambasády, poradci vlády, think tanky, cizí nadace a fondy)
  • Permanentní hrozba revoluce (neustálé nebezpečí rozvratu sociální bezpečnosti)

Při pohledu na obě skupiny mocenských útvarů si všimněte, že zatímco transparentní mocenské útvary státu používají procesy řízení ze shora, skryté mocenské útvary jsou “maligně” (zhoubně) prostoupené všemi vrstvami společnosti a organismus a samotná společnost a mainstream společnost se bude léčbě ukrutně bránit. Také si všimněte, že externí mocenská centra nejsou zařazena mezi procesy řízení ze shora, ale ze zdola. Viz. americká ambasáda, která působí na neziskovky v ČR a skrze ně ovládá chod českého státu. Komunikace ze shora z externího útvaru probíhá, ale nemá vliv na společnost, pouze na konkrétní vládu, která může a nemusí tuto komunikaci respektovat, viz. neuposlechnutí české vlády a propuštění pana Fajáda do Libanonu, navzdory americkému působeni ze shora na ČR.

Metastázový vývoj systému řízení ze zdola není v principu chybný, pokud by byl zajišťován národními a vlasteneckými subjekty. Pokud skryté mocenské útvary ovládnou celou společnost, transparentní útvar se stane zbytnělým, funkce státu jsou převedeny na skryté mocenské útvary směrem dolů, vzniká systém řízeni ze zdola. Proces, který zajišťuje přesunování moci z transparentního útvaru do skrytého, se nazývá “privatizace státní moci”. To je jeden z klíčových procesů NWO, ale dobrá zpráva je, že je to až jeden z úplně posledních a konečných procesů implementace NWO, který začal zatím jen v USA (privatizace věznic a privatizace policejních okrsků v malých městech).

ECIPSNOVI_ORDINIS_SAECULORUM.jpg
Ochranu proti kontrarevoluci uvnitř EU zajišťuje Evropské centrum pro informační politiku a bezpečnost (ECIPS).

Důvod, proč globální elity v rámci NWO oslabují role transparentních mocenských národních útvarů a přesunují řídící procesy dolů do skrytých mocenských center, je fakt, že společnost, která bude řízena ze zdola skrze manažery namísto politiků, bude imunní vůči revoluci a bude samoříditelná jako autoimunitní organismus. Jakmile ve společnosti vznikne jakýkoliv problém, celý organismus na problém zaútočí a zlikviduje ho jako bílé krvinky. V rámci NWO je možné už dnes vidět, jak fungují počátky tohoto autoimunitního řídícího procesu směrem ze zdola. Jakmile někdo narušuje proces imigrace, okamžitě se dole aktivizují občané, dobrovolníci a koordinátoři, kteří za pomoci externích center moci a médií pořádají protesty proti xenofobii, státní média tyto informace amplifikují, firmy přijímají kodexy multikulturní vstřícnosti a když jedinec začne protestovat proti migraci, je vyloučen z kolektivu, onálepkován, vytěsněn na okraj společnosti, zaměstnavatel s ním dokonce rozváže pracovní poměr. Jde tak doslova o autoimunitní odezvu organismu, kdy není třeba, aby proti jedinci ani na okamžik zasahovala transparentní centra moci.

Co to jsou jednosměrné procesy vývoje systému řízení?

V jakémkoliv živém organismu, ať už jde o organismus biologický, společenský nebo politický, dochází celkem ke dvěma typům procesů. Jednosměrným a obousměrným. Pro pochopení fungování státu, společnosti, lidu, režimu a globální politiky je naprosto nezbytné, abyste byli schopni pochopit zásadní rozdíly mezi oběma typy procesů. Než se dostanu k popisu procesů, uvedu jeden příklad s otázkou.

Narodí se člověk. Je malým dítětem, potom mladíkem, potom dospělým, potom seniorem a nakonec starcem, který zemře a na jeho místo nastoupí již za jeho života potomek, který po něm převezme nejen majetek, ale i styl chování, jednání, priorit. Ne vždycky se to takto povede, ale pro fungování biologického zachování procesu to stačí. A teď se zeptám: “Je možné tento vývoj vrátit zpět a udělat ze starce dítě a vzít zpátky rozhodnutí a životní chyby a začít znovu od začátku?” Ne, nelze. Tento popsaný příklad je typickým jednosměrným procesem. Jednosměrným proto, že ho nelze už nikdy vrátit. Nelze vzít zpět chyby a špatná rozhodnutí.

Obousměrné řídící procesy (lze je revertovat)

Obousměrné procesy jsou např. výše daní. Ty se dají měnit, vracet, modifikovat. Obousměrným procesem je elekce zastupitelských elit do transparentních útvarů moci. Pokud občané zvolí politickou stranu, která nerpacuje dobře, za 4 roky jí vymění a vrátí k moci ty, co tam byli předtím. Ale pozor, již nelze vrátit rozhodnutí a zejména mezinárodní smlouvy, které neúspěšná vláda podepsala. Tam už jde totiž o jednosměrné procesy. Obousměrný proces platí pro některé domácí zákony, ale jen některé, a to ty, které nemají majetkový, bezpečnostní, arbitrážní nebo soudní dopad. A takových zákonů, jsou-li zrušeny a nemají žádný dopad tím, že jsou zrušeny, mnoho není.

Jednosměrné řídící procesy (výsledky jednosměrných procesů jsou nezvratné)

Bohužel, systém řízení společnosti je taktéž jednosměrným procesem, který nelze vzít zpátky, aniž by z takového pokusu nevznikl “Frankenstein”. Pohled laika na politické rozhodnutí je takový, že když stát udělá špatné politické rozhodnutí, je možné ho vzít zpátky. Taková je laická představa. To ale není možné. Každé politické rozhodnutí v sytému má za následek “proces stárnutí”, podobně jako v biologickém světě. Přijetím zákonů začnete působit na systém v celé společnosti, a ta se celá začne měnit. Když v roce 1990 nastal proces transformace, národní majetky a infrastruktura státu se přesunula do zahraničních rukou. Skrze prostředníky, šíbry, lobby sektor a dosazené národní pro-západní elity. Tento proces nelze vrátit, tedy bez znárodňování, ale o tom až později. Dalším nevratným procesem je zadlužení státu. Dluh, který je vytvořen a struktura státních výdajů na zachování sociální bezpečnosti a chodu státu, je takový, že je vyloučeno jeho splacení. Jde o nezvratný proces, který násilně lze korigovat vyhlášením defaultu státu nebo prohlášením dluhů za neplatné.

Proces transformace v 90. letech a maligní bujení ve společnosti

Soukromý sektor v ČR je celý produktem transformačního procesu po roce 1989. Jeho vývoj je nezvratný, tedy bez znárodňování a kolektivizace. Systém ekonomiky je nastaven jako systém exportní, je závislý na souhlasu ostatních zemí globálního systému, že ČR smí na trhy ostatních zemí vyvážet, aby soukromý sektor mohl v ČR zaměstnávat a generovat profit, aby zaměstnanci mohli spotřebovávat, tzn. nakupovat cizí zboží v cizích supermarketech na území ČR, aby si mohli půjčovat peníze v cizích bankách na území ČR a mohli tak mít hypotéky, jezdit na dovolené atd. To všechno jsou jednosměrné procesy, které nelze vzít zpět, aniž by to nezpůsobilo převrat, uvalení sankcí na zemi, mezinárodní arbitráže cizích firem, bank a fondů proti ČR za zmařené investice a znárodněné majetky, revoluci a zhroucení systému sociální bezpečnosti.

european-beast.jpg
EU je jako šelma s více hlavama, kdy sice každá hlava má vlastní myšlení a vládu, ale fyzicky a vitálně sdílí společné tělo s ostatními hlavami. Jde o vyobrazení jednosměrného procesu vývoje “bestie”, kdy hlava může sice chtít “jít” jiným směrem, ale ostatní hlavy to nedovolí. Odříznout se od EU znamená odříznout jednu hlavu zvířete a zajistit jí samostatný suverénní a plnohodnotný život…

Představte si, že ve věku 27 let (od Sametu) by si člověk řekl, že se chce vrátit zpět, že chce být opět dítětem a miminem, a že tudíž přestane jíst a udělá všechno proto, aby se změnil a vrátil se do mládí. To je pochopitelně utopie. Může se o to snažit, ale nikdy se mu to nepovede. Naopak, může hladověním ublížit sobě, nebo i ostatním, pokud je k takovému reverznímu procesu nutí. Jednosměrné procesy jsou zkrátka kletbou a já zjišťuji i v pořadech na SvR, že lidé se snaží o reverzi jednosměrných procesů ve svém boji proti NWO, proti prvkům NWO, a proto tento článek má za cíl lidi nasměrovat na správnou cestu.

Záchrana české státnosti, odpor proti migrantům a odpor proti NWO nemá nic společného se zlem, které reprezentuje EU. EU je jednosměrným procesem Evropy, který je řízen NWO. Jde o duální proces ze shora i ze zdola (transparentní i skrytý), který je nastaven směrem k likvidaci národů a kultur zemí EU. Tyto procesy jsou duplicitní v každém státu Evropy. Lidé si mylně myslí, že tyto procesy se zničí tím, že stát X vystoupí z EU, anebo vstoupí do svazku s Ruskem nebo s BRICS. To jsou naivní představy. Systémy řízení (viz. výše popsané koncepty řízení moci) jsou již v zemích EU pevně vybudovány, a to jak ze zdola, tak i ze shora a nelze tyto procesy zrušit pouhým vystoupením z EU, ani vstupem do jiného sdružení, protože ty procesy ve společnosti po vystoupení z EU (a z plánu NWO) pořád zůstanou. Snažím se toto vysvětlit posluchačům SvR už delší dobu, ale stále mi připadá, že nejsem pochopen.

Rozhodně nejsem agentem, ani Kremlu, ani Bruselu, ani nějakého kapitálu. Česko je země, která uprostřed Evropy nemůže fungovat izolovaně, protože to by vyžadovalo izolované procesy řízení, které však byly po roce 1989 zcela a kompletně zničeny (centrálně řízená ekonomika, systém dozoru nad kontrarevolucí mohutný tajným aparátem StB, potravinová soběstačnost, zaměstnanecká nezávislost na vývozu na západ, závislost na systémech řízení z Moskvy) a byly nahrazeny v rámci transformace v 90. letech jinými elitami v ČR a jinou strukturou řízení. Stát jako organismus zestárnul, změnil se a proces nelze vzít zpět. Pouze lze nastoupit cestu, která povede k vytvoření nových elit, nových procesů řízení, které vyvedou zemi z područí NWO. Záměrně neříkám z područí EU, protože to nebude stačit na osvobození se od NWO. EU je totiž součástí NWO, je to jeden z procesů, který byl implantován do organismu České republiky ze shora i ze zdola tak hluboko, že země je už sama o sobě “ta” EU. Země je v této chvíli na procesech EU závislá, a to jak politicky, tak finančně, kapitálově na financování provozu státu, tak i bezpečnostně, protože armádu jsme si v 90. letech během transformačních procesů na povel západních elit zlikvidovali.

Vzpoura proti NWO vyžaduje vytvoření nových národních elit!

Cesta suverenity bude vyžadovat nový restart českých elit. Ty nejsou vytvořeny, neexistují. Ani dnes ČR neřídí české elity, ale Brusel a Evropská komise a česká (j)elita je tvořena poklonkovacími “servily”, kteří jezdí do Bruselu a do Washingtonu pro noty. Bude nutné zničit pro-EU systémy řízení zezdola i ze shora, což bude vyvolávat obrovský odpor uvnitř společnosti v ČR i ze zahraničí a trestem budou sankce za tyto destrukční procesy. Podívejte se na Polsko, kde tento proces začal po zvolení nové vlády a už jsou na stole sankce v Bruselu proti Varšavě. Jenže v Polsku jde o proces pro-amerického příklonu, takže Polsko se neosvobozuje od EU, ale padá přímo do náruče Washingtonu. Polsko tak nic neriskuje z ekonomického hlediska. Má totiž za sebou teď Velkého bratra z USA, který Polsko od velkých sankcí Bruselu ochrání. Ale likvidace řídících procesů EU běží v Polsku na plné obrátky, probíhají čistky ve státní správě. To jsou tzv. lehké procesy.

supermarkets.jpg
Když jdete nakupovat do supermarketu, nakupujete na globalizovaném trhu, který zajišťuje už dnes NWO. To je realita. Vaše mzda je závislá na zaměstnavateli, který prodává na trhu NWO v EU. Výše mzdy odpovídá úloze dané země v NWO. Po nákupu se vrátíte domů do bytu, který máte na hypotéku od banky, která reprezentuje systém NWO. Vaše děti chodí do školy, kde učí učitelé, které stát platí z půjček na krytí deficitu státního rozpočtu. Stejně tak starobní a invalidní důchody.

Skutečné osvobození od NWO by vyžadovalo vyvolání tvrdých procesů, tj. odpoutání se od cizích bank, čistky na všech úrovních státu, zatýkání osob, likvidace neziskovek, znárodňování, omezování soukromého vlastnictví a podnikání, likvidace mainstreamových médií, posílení tajných služeb mezi lidem na zabránění kontrarevoluce řízené z Bruselu, zajištění financování státu a deficitu, zajištění potravin a zboží, regulace centrální banky, v určité chvíli i zrušení volné konvertibility české koruny, což by bylo nezbytné, regulace devizového trhu, ochrana trhu, ekonomické uzavírání hranic kvůli ochraně trhu a zaměstnanosti.

Lidé si představují globální moc a její projevy jako systém rozhodnutí, které se dají vrátit. Ale to tak není. Jde právě o jednosměrné procesy. Představte si právě zmíněné dospívání člověka nebo i strom, který zasadíte a on vyroste křivě. Už s tím nelze nic udělat. Nelze to vrátit. Je to jednosměrný proces. Vstupem do EU to nezačalo. Začalo to již v 90. letech během procesu transformace v ČR. Vybudovaly se nové systémy moci, systémy řízení, napojené na západní globalistická a americká elitářská centra. To jsou horní procesy řízení. Dolní byly vybudovány klikou Václava Havla. Neziskový sektor, sionistická Česká televize, Rozhlas, kompletní mediální sektor v ČR pod kontrolou ciziny a/nebo oligarchů, regionální politici, samosprávné kraje napojené na evropské dotace. To jsou dolní procesy. Všechny tyto procesy jsou závislé na implementaci NWO, přímo totiž z procesů NWO benefitují. Samotný stát si půjčuje na svůj provoz v rámci kapitálových trhů na globalistických bankovních trzích. A všichni se budou rvát do krve za zachovaní tohoto systému, na kterém jsou závislí. To už není ani kolaborace, to je vybudovaná závislost organismu.

Zvrácení jednosměrného procesu je nemožné, možná je pouze redirekce!

Neexistuje jednoduché řešení zvrácení jednosměrného procesu nastoupeného pro roce 1989. Tak to nefunguje. Řešením je vytvoření nových českých elit, které budou garanty vybudování nových procesů řízení v zemi, které povedou k postupnému vytlačení prvků NWO a všech podporovatelů a benefitorů těchto maligních procesů v národě vybudovaných za posledních 27 let. A to nebude ze dne na den, dámy a pánové. Tento proces zatím zahájila pouze Ruská federace a je to proces, který vyžaduje pevné a silné vedení, sjednocení národních elit, posilování armády, vnitřního vlastenectví a obranu proti sankcím zvenčí a proti vnitřní diverzi v Rusku ze strany NWO.

Když máte zamořený dům, nemůžete z něho odejít bydlet na ulici. Tedy ano, můžete, ale nájemníci (lid) za vámi nepůjdou, když je k tomu vyzvete. Většina se vám vysměje. Takže máte dvě možnosti. Buď přesvědčíte většinu lidí v domě (v EU), aby dům rekonstruovali (restrukturalizace EU), anebo se rozhodnete, že spolu s hrstkou nespokojených majitelů dům opustíte, postavíte nový dům a postupně ho vybavíte a zařídíte, aby se v něm žilo stejně pohodlně, jako ve starém paneláku, ale bez zamoření, bez švábů, krys apod. Ale musíte mít systém řízení nastavený tak, že v novém domě to bude řízené lépe, budou to mít na starosti lepší elity, které budou nezávisle na vnějších tlacích kontrolovat procesy uvnitř domu tak, aby nedošlo postupem času k úplně stejnému zamoření paneláku, jako byl ten společný, unijní. A vybudování nových elit, nového domu, jeho zprovoznění, bude trvat poměrně dlouho. Je na to ČR a český národ už dnes připraven?

consumer-affairs_02_temp-1401009952-5381b720-620x348.jpg
Systém NWO je založený na spotřebě zboží, které je vyrobeno jinde, než kde se prodává. Nákupy v outletech a shopping mallech jsou toho nejlepším důkazem. Podívejte se o víkendech, jak je tam narváno. Ti všichni lidé, kteří tam nakupují, jsou závislí na globalizaci, NWO a jeho produktech a nízkých cenách.

Náhlé a nepřipravené vystoupení z EU samo o sobě by vedlo k tomu, že současné slabé a servilní české elity by byly pohlceny cizím kapitálem a cizími zájmy, což by vedlo k upadnutí země do náruče Američanům, Moskvě, Pekingu anebo komukoliv, kdo by ČR nabídl dotace, půjčky na financování deficitů českého státu a kdo by zajistil sociální smír, aniž by se elity v ČR museli začít bát znárodňování, přerozdělování a o vlastní život, jako třeba Janukovyč, když mu Američané rozdělali v Kyjevě revoluci směrem ze zdola přímo pod okny jako součást globalistické diverze proti jeho systémům a procesům řízení.

Evropská unie je jako metastáze uvnitř společnosti!

Problém jednosměrných procesů je v jejich zákeřnosti, že když se snažíte je revertovat, způsobíte obrovské škody a destrukci, protože jde o násilný a nepřirozený proces. Snažím se proto posluchačům vysvětlovat, že nám na AE News jde o osvětu, výchovu a vybudování českých vlasteneckých elit, které by zemi dovedly k suverenitě a nezávislosti země a dokázaly by vytvořit v zemi nové procesy řízení společnosti, které by byly nezávislé na západu, na východu, na cizích bankách a koncernech. Takové elity je třeba ale nejprve připravit, vychovat, vzdělat. Není to tudíž o vystoupení z EU typu “bum bác a hotovo”, protože my sami jako národ jsme už dávno ta zlá EU, ne oni, ale my všichni jsme už EU, je to o změně řídících procesů v ČR. Toto musí lidé pochopit, aby dokázali rozumět tomu, jak funguje globální moc uvnitř jednotlivých států a jak státy jsou existenčně a na globalizaci a NWO závislé na všech úrovních, aniž si to lidé uvědomují.

Otočíte kohoutek s vodou a teče vám voda od francouzské firmy. Otočíte vypínačem na sporáku a hoří vám plyn z Norska a z Ruska. Otočíte vypínačem na elektřinu a teče vám ze 20% proud z českých elektráren a z 80% z polských uhelných. Bydlíte v domě nebo v bytě na hypo, ale hypo je od německé nebo britské banky, a ty si půjčují pro změnu u FEDu a v ECB. Bydlíte díky penězům NWO, ani o tom nevíte. Upečete si buchtu doma a mouka je přitom z Kanady a z USA, protože na českých a slovenských polích roste všude řepka. Džem v buchtě je z Polska, kde ho vyrobili pro změnu z ovoce ze Španělska. Knedlo, vepřo, zelo je z mouky z Kanady, z vepřového z Německa a zelí z Maďarska. Oblečení z Číny, boty z Číny. Hodinky, mobil, počítač a domácí elektro komplet z Číny, Taiwanu a Malajsie, anebo jejich součástky a montuje se to potom dohromady v montovně u pásu v ČR za pomalu minimální mzdu a čeští politici se plácají do zad, jak pěkně klesá nezaměstnanost.

Pokud se rozhodnete nakupovat jen české výrobky, s hrůzou zjistíte, že český farmář prasat krmí prasata polskou krmnou směsí. Kdyby nekrmil, to kilo vepřového boku by stálo třikrát tolik a farmář by zkrachoval, protože tak drahé maso by nekoupili ani skalní čeští vlastenci. Ty procesy jsou tudíž uvnitř ČR všude. Podívejte se, co máte na sobě právě teď. Od spodního prádla až po kabát. Kde to bylo vyrobeno, za kolik? Do čeho oblékáte své děti? Kde bylo oblečení vyrobeno? To jsou všechno procesy globalizace, které pronikly hluboko do společnosti, a ta je teď na těchto produktech globalizace (nízké ceny za zboží vyráběném v jiné zemi) zcela závislá.

EU je jako rakovina uvnitř ČR, lidé, zaměstnavatelé, co vám dávají výplaty, i stát je závislý na EU, na NWO a na globalizaci a kapitálových trzích. Vystoupením z EU a z projektu NWO tyto procesy nezmizí. Vůbec ne. Je to jako rakovinová metastáze. Tím, že odříznete zemi od největšího zdroje zla, tím ji nevyléčíte, protože ty metastáze NWO v ČR zůstanou i po vystoupení z EU a budou zhoubně bujet a dál růst. Jednosměrný proces systému řízení nelze zvrátit, lze ho pouze nasměrovat jinam a závislý organismus postupně a pomalu zbavit závislosti. Ale to lze pouze tehdy, pokud budou existovat národní elity, které kontinuálně a trvale povedou zemi další desítky let mimo systém NWO.

Pokud nebudou existovat nové pro-národní elity, které vytvoří nové procesy řízení zcela nezávislé na skrytých útvarech moci, dojde po pár letech k tomu, že organismus (lid, národ) léčbu odmítne a vrátí se radostně zpět do náruče EU a konceptu NWO, viz. Řecko, které když si uvědomilo, co by to znamenalo pro životní standard řeckých rodin každý den, kdyby země odešla z Eurozóny a z konceptu EU a NWO velmi záhy poté, tak raději zařadilo zpátečku a radostně se jako hlava šelmy rozhodla, že žádné odřezání hlavy od těla EU nebude, že by to prostě moc bolelo. Řecko nemělo silné elity, které by dokázaly Řekům zajistit důchody a platy z jiných zdrojů po odchodu z Eurozóny. Sociální bezpečnost v zemi by se zhroutila, zemi by zachvátila revoluce, povstání, stávky a znárodňování. Řecko musí, jak neustále tvrdím, nejprve vybudovat nové národní elity a vytvořit takové procesy řízení, které zajistí sociální bezpečnost v zemi, prosperitu a zároveň suverenitu a normální vztahy s ostatními zeměmi.

27D448A800000578-3049622-In_the_red_The_next_chancellor_either_Osborne_or_Balls_faces_a_h-m-128_1429654849008.jpg
Deficity a celkové zadlužení vybraných zemí v EU ke svému HDP. Všimněte si, která jediná země nemá schodkový deficitní rozpočet, i když ani tato země není bez principiálních dluhů ve výši téměř 75% jejího HDP.

Pokud ale bude kdokoliv v ČR usilovat o reverzi jednosměrného procesu transformace z 90. let v ČR, namísto svobody a suverenity vznikne Frankenstein, zrůda, která zničí zemi, národ, její ekonomickou a sociální bezpečnost, jistoty důchodců, státních i soukromých zaměstnanců a kvůli znárodňování a zatýkání subjektů, které se budou reverznímu procesu bránit a budou ho sabotovat zevnitř státu (protože systém řízení NWO je již prostoupen na všech úrovních společnosti) budou na zemi uvrženy sankce a země bude izolována od zbytku procesů EU jako odumřelý orgán v lidském těle, který byl organismem odpojen od přísunu živin a vitálních funkcí.

Tomuto se snažím za každou cenu zabránit. Našim cílem je odpoutání se ČR od vazalského postavení, odpor vůči konceptu NWO a odpor vůči novodobému Sovětskému svazu v podobě byrokratické EU. Ale tento proces odpoutání musí být tak nastaven, že bude garantován národními elitami, bude zastřešen novým a životaschopným konceptem řízení a nedojde ke zhroucení sociální bezpečnosti země v odezvě autoimunitní reakce ve společnosti. Čím dříve pochopíme, jak fungují jednosměrné procesy, a že již dávno jsme všichni součástí transformovaného organismu po 90. letech, tím lépe budeme připraveni na změnu, kterou s sebou přinese snaha o zvrácení procesů nasunování NWO. Snaha musí jít směrem od výchovy nových národních elit jako pokračovatelů zmíněného starce, ze kterého nelze reverzně udělat dítě, ale je třeba “převychovat” jeho potomky, určit jim směr vlastenectví a ochrany národa a jeho suverenity a tyto nové elity musí potom garantovat systém nového řízení, který nejprve odpoutá transparentní centrum státní moci od cizích subjektů a následně poté bude dlouhá léta působit na očištění a ozdravění společnosti a zbavení se závislosti na skrytých centrech řízení, které jsou dnes zcela a kompletně prostoupená společností a jsou závislá na NWO a globalizaci.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
sensitiv
Návštěvník
sensitiv

Tento článek vykazuje negativní vibrace.

Budul
Návštěvník
Budul

Myslím, že to je hřebíček na hlavičku. Je třeba najít elity. Co tak začít je hledat a dávat dohromady plán na cestu k osvobození? Vy vidíte problém v násilné redirekci či zlomení současné cesty. Pokud jste schopen tohoto vidění, je potřeba začít se obklopovat lidmi, kteří jsou schopni ty cesty vidět. Od první, skutečně zlomové demonstrace, až po stav zvaný “konsolidovaný”.
Obklopit, přemýšlet, řešit a přijít s plánem. Lidi nejsou hloupí, pochopí to.

Spajdy
Návštěvník
Spajdy

Jako jediné možné řešení nevidím nahrazení starých elit novými, ale přechod od centralismu k decentralismu, kde si lidé budou svými vlastními pány. Koloběh centralistických totalit se po listopadu 89 u nás uzavřel (totalita kulturní (nacismus) -> totalita politická (socialismus) -> totalita ekonomická (kapitalismus)). A z uzavřeného bludného kruhu nelze vylézt jinak, než přeseknutím tzv. gordického uzlu, tzn. přechodem od centralismu a elitarismu k decentralismu, jak je uveden v pilířích a metodice trojčlenného sociálního organismu – http://www.tso-tso.cz/metodika-tso-a-jeji-zduvodneni/
Jakékoliv vedení nějakými elitami, byť sebelepšími, je překážkou k rozvíjení individuální svobody. Když mi budou diktována nějaká nařízení, lhostejno zda dobrá nebo špatná, tak či tak jsem jejich otrokem. Jedině společnost bytostně založená na decentralismu je životaschopná…
Pokud budeme stále usilovně zachovávat elitární model, přejdeme v bludném kruhu z ekonomické totality zase do totality kulturní, proti které byl nacismus procházka růžovou zahradou. 100 leté rytmy, které se v minulém století nastartovaly, už totiž klepou na dveře.

Jarek*
Návštěvník
Jarek*

Ten bordel, který nám nařídili nazývat demokracií, stejně jako komunizmus a jiné tomu pojmy vyšly z Vatikánské dílny. Pokud se společnost a její organizační struktura neutvoří zespoda a nebude do ní nesmyslně naočkován systém politických stran, který pro společnost nemá žádný význam, není možno dál existovat, jako lidstvo na této planetě.

Vabio
Návštěvník
Vabio

Nemyslím si, že je to o výchově elit. Resp. tudy teď cesta nepovede.

Určite tedy ne přímo. Ve finále to tak bude a budou to nový=jiní lidé, kteří povedou stát, ale nepůjde se tentokrát po té klasické vývojové cestě, tj. narození, růst, vzdělávání, praxe, cizelace a následné uplatnění toho všeho při vedení.

Jednak na to není čas a jednak se systém zcela systematicky statá, aby se něco takového nestalo. Snaha o depopulizaci a míchání ras nastvavuje podmínky pro budoucnost (a to i v krátkém horizontu) a tak není čas na otálení.

Cesta z toho vede jen jedna jediná a to skrze doslova a do písmene vnitřní očistu každého z nás. A myslím to zcela jednoznačně a věcně. To není žádná ezoterika, to jsou jasné přesné kroky, kterými si každý, kdo nechce skončit jako depopulozovaný/zotročený/aj., bude muset projít. A když to neudělá, tak holt jeho smůla.

Je skvělé vědět, že stačí vcelku malá část tuším 5-8% (přesně teď nevím), která již může začít věci měnit. A změna sebe sama u pouhých necelých 10% procent obyvatelstva je realná i v krátkém čase.

To, zda vystoupíme z kdejaké organizace nebo do nějaké nové vstoupíme není až tak podstatné. To jsou jen důsledky.

Ze své zkušenosti VÍM, že je možné se během klidně pár hodin, ale ať je to uvěřitelnější, tak řekněme během měsíce či dvou, zcela zásadně změnit … tedy přesněji řešeno, změnit náhled na život/svět/okolí/lidi/atd.

A o nic jiného většího či menšího ani nejde. Stačí jen změnit svůj náhled na svět.

Začátek je nejtěžší neboť je potřeba se pro to skutečně vnitřně rozhodnout. Vzápětí přijdou první projevy takového rozhodnutí, které prověří jeho kvalitu (tak jako když se kuřák rozhodne, že přestane kouřit). Když to rozhodnutí bylo opravdové, tak výsledek bude nad očekávání. Pokud ne, tak holt smůla (stejně jako u většiny těch kuřáků, hubnoucích žen, atd. … to rozhodnutí totiž nebylo skutečné, někde tam uvnitř to změnit nechtěli a tak se to prostě ani nemohlo povést).

VM64
Návštěvník
VM64

Milý VK, mám jednu prosbu. Je možné dát dohromady nějaký článek o tom, co se stalo na Islandu cca 5 – 8 let zpátky ( státní bankrot ) a jestli by to nebylo řešení i pro jiné státy ? Je neskutečné, jak to proběhlo potichu, čímž je jasné, že to muselo být ututláno z důvodu, že to bylo stopro řešení, jak ven z toho EU bordelu, co tu máme. Šlo by to ?

Jasná řeč:
Návštěvník
Jasná řeč:
informix
Návštěvník
informix

no to je fakt zaujímavý článok. Práve dnes som pozeral nejaké fotky a videá zo Sýrie a hovorím si, doparoma, tie oblaky tam vyzerajú ako chemtrails. Ako sa doparoma dostali na oblohu Sýrie? Takže už je k dispozícii vysvetlenie…

rimi
Návštěvník
rimi

Jako velike zlo pro smysluplnou domaci produkci vidim v neexistenci dovozniho cla. Tento jednoduchy zpusob umoznil statu podporovat odvetvi, ktera si pral rozvijet. Bohuzel clenstvi v EU jakozto bezcelni unii nic takoveho neumoznuje.
Naopak dotace jsou naprosta zvrhlost, napr. kdy diky dotacim EU se vyvazi cukr do trtinovych zemi a byrokrati v Bruseli si mnou ruce, jak je ta EU tabulkove na spici.

zvědavá matka
Návštěvník
zvědavá matka

To bohužel není možné díky čl. 10 v naší Ústavě….nejsme svými pány.
Clo je bohužel zakázáno podle práva EU (jako též mnoho dalšího – třeba zavřít hranice…)

Pes
Návštěvník
Pes

Zvědavá mámo, nedávej rovnítko mezi “možné” a “zákonné” nebo “ústavní”. To by potom nemohl být listopad 1989, protože podle tehdejší ústavy měla KSČ vedoucí úlohu ve státě.

zvědavá matka
Návštěvník
zvědavá matka

Pes: Však si to soudruzi z KSČ taky hezky spočítali a naplánovali – viz video.
(A za neoddiskutovatelné bratrské pomoci soudruhů a infiltrátů z Emeriky, kteří jim zpracovali bussines plan, zrealizovali). Kus jak z Národního 🙂
Milouš Jakeš 1989 Červený hrádek – ekonomické otázky:
https://youtu.be/kkVvPLXN2xo

zvědavá matka
Návštěvník
zvědavá matka

Jestli jsi právník ( kreativní), nepoděláš se z estabilišmentu, a máš hranatý koule, zanech kontakt. Potřebujem takového na záchranu NAŠÍ Republiky právní cestou. 🙂

Jan Novák
Návštěvník
Jan Novák

Nová elita jsme my všichni, co nemají v hlavě nasráno. Není třeba vychovávat nějakou novou protiglobální národní “elitu”. Mě osobně už nikdy nikdo nebude rozkazovat, co mám a nemám dělat. Stačilo to od komunistů,stejně jako stačilo od havlistů a kapitalistů. Žádná nová elita není potřeba. Kdo a koho má vlastně vychovávat? Na to je stejně pozdě i kdyby to nakrásně šlo. Máme před sebou cca 1-2 roky na odvrácení nejhoršího. Pokud se to nepodaří, je konec všech nadějí na budoucí relativně svobodný život v celé Evropě.

Amus
Návštěvník
Amus

Kromě toho musím dodat, že názory na údajné ekonomické zhroucení ČR po vystoupení z EU, se liší i u jednotlivých ekonomů, zřejmě podle toho, jakou roli v nastaveném systému zastávají a u mnohých rozhodně nejsou nijak tragické. Sankce vůči ČR vzhledem k naší exportní ekonomice ovlivní především zisky zahraničních majitelů firem v našem státě, což se jim rozhodně líbit nebude a budou vyvíjet tlak na politické elity svých zemí za zrušení sankcí podobně jako v případě Ruska. A volný obchod nějak souvisí se členstvím v EU? Snad stačí být členem WTO podobně jako Švýcarsko. Chápu názor na výchovu nových schopných českých pronárodních elit, ale na to již není dostatek času, proto musíme pracovat my zezdola s těmi elitami, které máme a donutit je jednat v zájmu našeho národa. A to v době, kdy ty tzv skryté mocenské útvary dosud nemají na mínění většiny lidí či našeho národa, jak tomu chce kdo říkat, takový vliv jako v zemích západní Evropy. A to prostě nemají, protože i ty nácky si česká policie musí sama vyrobit, jak nám už předvedli na poslední demonstraci. Rovněž nepochybuji, že česká policie a armáda je většinově na naší straně a v krizové situaci nebude většina jejích členů postupovat v zájmu migrantů tak, jak to vidíme v záp Evropě. Příkazy shora budou mnozí z nich sabotovat, prot se v poslední době mluví o rasistických názorech mezi důstojníky naší armády a očekává se čistka v jejich řadách. Západní Evropa je ztracená, my ještě máme šanci se zachránit, jen se nesmíme chovat jako ovce a mít dopředu strach ze všeho, čím se nám kdo snaží vyhrožovat. Musíme si věřit, věřit sobě, svému národu, věřit v naše schopnosti.

albatros
Návštěvník
albatros

EU není racionální projekt, ale dogmaticky nastavená katastrofa. Takže nečekejte racionální chování ze strany EU, kvůli zachování zisků z naší republiky. Když pominu ten fakt, že procentuálně je to zanedbatelný, myslim pro ně, tak hlavně de o exemplární potrestání každýho kdo se odváží hrát jinak viz. Řecko. Proto by bylo nejsnažší odejít jako V4, kdy Polsko má potraviny a armádu, což ale je samozřejmě tak trochu scifi.
V případě odchodu samostatné ČR by nezbylo nic jinýho než zavýst klasický válečný hospodářství na potravinový lístky a požádat Rusko a BRICS o pomoc a přeorientovat se na východní trhy, protože všechno západní je navázáno na struktury NWO a pude proti ČR. Argumenty se Švýcarskem apod. neobstojí, protože Švajc je kampelička NWO, kde si ukládaj svoje špinavý prachy “elity” z Bilderbergu atd.
Ta ruská cesta tak jak ji navrhuje VK je dobrá a racionální, ale Putinovy to trvalo 16 let, než dostal Rusko tam kde je. A to je PAN PREZIDENT Putin a ruský vlastenecký lid co mu pomáhá.
Máme Putina? Máme čas? Myslim si že ne. Pokud lidi odmítnou cestu válečnýho hospodářství a orientaci na Rusko, tak v tom případě aktivně lze provozovat pouze tuhle alternativní “partyzánštinu” a snižovat škody působenou NWO na dětech, na státu a společnosti a čekat na rozpad EU. Jenže nasunutí imigrantů je něco co lze jen těžko zvrátit. Dítě, které se narodí v imigrantském ghettu by bylo formálně čech, ale geneticky a kulturně je to muslim, který hned od malička dostane školení jak si podrobit nemuslima. Každej má 6 dětí v průměru. Do toho školství o Sněhurce a zákony na ochranu muslimů. Pak už je to jenom otázka času a dostaví se výsledky jako v Anglii atd. Největší zvrácenost je v tý systematický pomalosti, kdy se 20 – 30 let nic neděje a jednoho dne se probudíte a ste v muslimské zemi a nemůžete nic. Konec, hotovo. Alternativa má před sebou hodně práce.

Amus
Návštěvník
Amus

Neviděla bych to tak katastroficky. Kvůli tomu, aby naše firmy, tedy firmy vlastněné zahraničními vlastníky, mohly volně obchodovat s ostatními zeměmi EU, není třeba být členem EU, stačí být členem WTO. To vám jistě každý ekonom vysvětlí. Rovněž není pravdou, že je členství v EU pro nás ekonomicky výhodné. Doporučuji nahlédnout na web stránky Svobodných Petra Macha, kde je o tom jasné, stručné video. A nemluvím o racionálním chování politických elit EU, ale o racionálním chování ekonomických elit, jež vlastní majetky v ČR. Těm jde o vlastní zisky a na tom, zda je ČR v EU či nikoliv jim pramálo záleží. Jsou to tytéž elity, které tlačí na Merkelovou s žádostí o zrušení sankcí vůči Rusku. Skutečně jsem pro Německo ekonomicky tak bezvýznamný partner? Tak nás mohou nechat odejít. Znovu opakuji, že volný obchod mezi zeměmi Evropy nesouvisí s členstvím v EU. A jste si jistý, že migranty zahlcená západní Evropa bude mít ještě síly na to, aby řešila sankcemi či jinak odchod ČR z EU? Co zůstane z ekonomické prosperity Německa, z jejich vždy prezentované pracovitosti, disciplíny, spolehlivosti, pečlivosti po smíchání ras? Skutečně věříte, že nemůžeme nic dělat, když i Putin se neustále obrací k evropským národům a žádá je, aby ve volbách vyměnily svoje elity a nedopustily rozpoutání další války? A přeorientování vývozu na východ? Není v současné době Rusko mnohem spolehlivější partner než jakákoliv země Evropy? Ruský trh naši produkci spolkne aniž si toho ruští spotřebitelé všimnou. Nikdo netvrdí, že by vystoupení muselo být úplně bez problémů, ale chcete čekat na islamizaci společnosti? Až zde budete mít tisíce muslimů, budete mít problém vůbec nějak přežít, natož něco měnit. S invazí muslimů je plánované globální chudnutí společnosti, takže se můžete vzdát bez boje a stát otrokem, hrdě padnout nebo zvítězit.

Amus
Návštěvník
Amus

Dobře, mám k článku dotaz. Jak vychováte nové nezávisle fungující české elity v islamizované a rasově smíšené společnosti, která již nebude mít s původním českým národem cokoliv společného? Jak v takové společnosti převychováte potomky starce, jejichž výchova je řízena prvky řízení NWO? Dále chci poznamenat konkrétně k tomuto odstavci:
V rámci NWO je možné už dnes vidět, jak fungují počátky tohoto autoimunitního řídícího procesu směrem ze zdola. Jakmile někdo narušuje proces imigrace, okamžitě se dole aktivizují občané, dobrovolníci a koordinátoři, kteří za pomoci externích center moci a médií pořádají protesty proti xenofobii, státní média tyto informace amplifikují, firmy přijímají kodexy multikulturní vstřícnosti a když jedinec začne protestovat proti migraci, je vyloučen z kolektivu, onálepkován, vytěsněn na okraj společnosti, zaměstnavatel s ním dokonce rozváže pracovní poměr. Jde tak doslova o autoimunitní odezvu organismu, kdy není třeba, aby proti jedinci ani na okamžik zasahovala transparentní centra moci.
Toto je stav společnosti naprosto typický pro Německo a ostatní státy západní Evropy. Nemylte se, v ČR a ostatních zemích bývalého východního bloku vymývání mozků nepokročilo do takové míry, aby se lidé vzájemně před sebou či v zaměstnání obávali mluvit negativně o celém procesu plánované migrace, jak je to vyloženě typické pro současné Německo. Přesto, že se nezúčastňují v tak masovém měřítku demonstrací, neznám nikoho ve svém okolí mezi přáteli, v rodině, v zaměstnání, kdo by s tímto procesem souhlasil. Nikoho!!! Těch promigračních demonstrantů zde je hrstka. Bohužel, demonstrací v takové míře, jak by bylo potřeba, se lidé nezúčastňují, protože nevěří, nechtějí uvěřit, že se u nás může odehrávat něco podobného jako se děje v západní Evropě. Nemohou nebo nechtějí uvěřit, že by české tzv. elity něco podobného dopustily. Ale naprosto nepochybuji, že v této zemi je proti migraci ne-li přes 90%, pak minimálně přes 80% obyvatel. O takovém poměru názorů si mohou země západní Evropy pouze nechat zdát. Když si člověk zde přečte o Němce znásilněné 3 migranty, která se následně migrantům málem omlouvá a ze svého znásilnění obviňuje místní “rasisty”, pak mu musí být jasné, že do takové Evropy šílenců my prostě nepatříme. A pokud si mám vybrat z naprosto jistého zla prezentovaného rasově smíšenou a islamizovanou Evropou, nevratně smíšenou a islamizovanou! a nejistou budoucností ze spolupráce s Ruskem či Čínou, pak si rozhodně zvolím nejistou budoucnost s určitou nadějí na dobrý konec než jisté nevratné vyhlídky na rasově smíšenou kulturně vykořeněnou Evropu.