Komu je americká košile bližší, než český kabát? Aneb právní stát jen...

Komu je americká košile bližší, než český kabát? Aneb právní stát jen pro potřeby privilegovaných

Komu je americká košile bližší, než český kabát? Aneb právní stát jen pro potřeby privilegovaných

Zkusme se zamyslet nad tolik omílanou, leč nezodpovězenou otázkou, zda je naše republika právní stát či nikoli. Naši politici a celá politická scéna (až na několik vzácných, normálně uvažujících politiků, u kterých převažuje selský rozum myšlení), jsou přesvědčeni, resp. se nás o tom snaží přesvědčit, že právní stát jsme. Vždyť všude se operuje právy, všechna rozhodnutí mají oporu v zákonech a v Ústavě ČR a i všechny soudní instance se ve své činnosti odvolávají na řadu zákonů a práv.

Nutno konstatovat, ano, nejspíše tomu tak skutečně je. Ovšem existence zákonů a práv ještě neznamená, že se tím stát stává de facto automaticky právním státem. Aby tomu tak bylo, musí (musel by) stát cestou všech státních orgánů, které svou činnost vykonávají na základě platných zákonů, tyto zákony nejen respektovat, na základě jejich právní síly je uplatňovat, ale také z nich osobně vyvolávat osobní zodpovědnost. Že tomu tak, alespoň z hlediska občanské veřejnosti není, nelze pochybovat.

Počínaje vládou, senátem, sněmovnou, ale i soudy a nejvyšším státními orgány až po státní orgány veřejné správy, je jejich činnost regulována nejen platnými zákony ČR, ale jako členové mezinárodních orgánů či uskupení, jsou ovlivňováni i závaznými předpisy, smlouvami a nařízeními mezinárodních orgánů. Toto konstatování lze považovat za faktickou realitu při výkonu činností a funkcí jak jednotlivců, tak celých orgánů.

V této souvislosti se však nabízí otázka, jak dalece jsou všechny zákony a normy respektovány, dodržovány a v praxi uplatňovány. Praxe ukazuje, že striktní respektování těchto zákonných norem, smluv a jiných právních aktů se uplatňuje především tam, kde to má pro někoho nějaký význam, přínos, výhodu či případně zisk.

[FOTO] V ulicích českých měst si připomeneme okupaci z roku 1968…

Nejmarkantnějším příkladem (ne)dodržování právních domácích nebo mezinárodních právních aspektů je záležitost v případě přesunu (transportu) vojsk US armády po území ČR. Podle Ústavy ČR je možné cestou vlády ČR, souhlasit s přesunem cizích vojenských jednotek po území ČR v řádu do 48 hodin. Samozřejmě, že lze počítat s nějakou tolerancí plus mínus nějaké hodina, ovšem jak vyplývá z informací, týkajících se přesunu vojsk US armády na konci března, event. začátkem dubna t.r., bude přesun realizován v rozsahu značně větším, než je zmíněných 48 hodin, možná 72 hodin, ne-li více. Nejedná se tudíž o klasický přesun vojsk, ale jejich krátkodobý pobyt, což ovšem není jedno a to samé s porovnání s přesunem. Přesto, že Ústava jasně říká, že v takovém případě musí být tato okolnost projednána ne-li vládou, pak zcela určitě poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, tak se tak nestalo.

Vláda ČR v březnu t.r. přijala usnesení, ve kterém schválila průjezd vojsk NATO, resp. armády USA, přes území ČR , které se uskuteční na konci března 2015. Během průjezdu jsou plánovány dvě zastávky a tři přenocování za účelem odpočinku řidičů, doplnění pohonných hmot a provedení nezbytné údržby vozidel.

Z výše uvedené informace Vlády ČR vyplývá, jen při letmém propočtu hodin, že počet hodin strávených vojsky US Army při jejich „průjezdu“ po území ČR bude čítat cca 5 dní, tj. 5 x 24 hodin = 120 hodin (plus mínus 5 hodin)! Odvoláme-li se na ustanovení vyplývající z Ústavy ČR od průjezdu, resp. pobytu cizích vojsk na území ČR cca v délce 48 hodin, je tento propagační a současně demonstrativní „průjezd“ US Army jeden a půl krát delší, než Ústavou stanovená doba, přičemž vláda necítí potřebu dát tuto skutečnost ke schválení sněmovně, jak ukládá Ústava ČR. To je ukázkový příklad chápání „právního státu“!

V roce 2014, jak sděluje Vláda ČR, se uskutečnilo přes území ČR 131 podobných přesunů, kterých se celkem účastnilo 1631 zahraničních vojáků s 601 kusy techniky. Z tohoto počtu se 11 silničních přesunů týkalo příslušníků armády USA, konkrétně se jednalo o 632 osob a 316 kusů techniky. Informace také, poněkud opožděná a sdělená možná i s donucením okolnostmi, uvádí počty průjezdů či přesunů, počty zahraničních vojáků, počty bojové techniky, včetně přesunů příslušníků armády USA a jejich techniky přes naše území. Je pozoruhodné, že celá řada těchto přesunů byla provedena tzv. inkognito, tedy bez toho, že by o těchto skutečnostech byla veřejnost informována. V této souvislosti se naskýtá otázka, zda nejde o utajování skutečností, o kterých by měla být česká veřejnost informována.

[FOTO] Ať ti Češi vědí, kdo jim teď šéfuje…

Nicméně už se stalo, ale není od věci ukázat také na skutečnost, že vzhledem k nulové (ne)informovanosti občanů ČR o realizaci přesunů či přejezdů vojsk po našem území v r. 2014, se nedostala těmto přesunům žádná provokační a vojenskou sílu demonstrující publicita a propagace, jako tomu je v dnešních dnech v souvislosti s poněkud pochybným „přejezdem-přesunem“ vojsk USA po území ČR! Je to za A) náhoda, nebo za B) úmysl? Správná odpověď je bezpochyby za B)! Jinými slovy, dnes resp. v těchto dnech je ideálně vhodná doba k provokativní, propagační a vojenskou sílu demonstrující pro přesuny vojsk USA po území ČR! Je to zcela evidentní, předem promyšlená demonstrace hrozby silou, které je v rozporu se Smlouvou ČR s Aliancí NATO (viz níže)!

Je evidentní, že politická reprezentace pojala přesun amerických vojsk formou nebývalého vlezdoprdelismu až tak, že nepovažuje za potřebné naplnit literu zákona či Ústavy ČR a činit to, co je jim ukládáno za povinnost. Od toho jsou snad právní normy, aby se dodržovaly, notabene jde-li o vládu či Parlament ČR, nebo ne? Závěr: vrcholné orgány státu, ve vztahu k atmosféře současné situace v Evropě, resp. hysterické propagandy o nebezpečném Rusku a z toho plynoucí potřebné demonstraci vojenské síly v armádách US a NATO, se nechaly ovlivnit tlakem západních spojenců, prozápadních politiků a antiruských elementů a velkoryse, nezodpovědně a trestuhodně rozhodli povolit přesun vojsk US armády i za cenu delšího časového údobí, než je dáno Ústavou ČR.

Otázka: jsou vláda, parlament, politici oprávněni činit takové ústupky a výhody bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou dodržovány platné právní normy tohoto státu, tedy Ústavy ČR?

Na druhé straně existují také, jak výše zmíněno, i smlouvy mezinárodní, ze kterých vyplývá povinnost jejich respektování všemi zúčastněnými stranami. Jak zmiňuje bývalý elitní zpravodajský důstojník a diplomat JUDr. M. Polreich, je přesun armády USA po našem území v rozporu se Smlouvou NATO, která zavazuje členské státy NATO neprovádět „jakékoli hrozby silou“, neboť přesun armády USA a jeho prezentace toto ustanovení jednoznačně porušuje. Při vstupu do NATO se (ČR) totiž zavázala (čl. 1.) „zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou“. Z toho vyplývá, že naši novináři, politologové a plejáda rádoby erudovaných znalců na ústavní či jiné právo, ale bohužel i český generalita tento jedině relevantní závazek opomíjejí a pravděpodobně ho ani neznají, nebo jej záměrně či vědomě bagatelizují. Tímto dávají okázale najevo své „mírutvorné“ postoje s neskrývaným vlezdoprdelstvím, příklonem a projevem sympatií západní politice, podpoře USA a NATO a jejich militantním záměrům.

[FOTO] Jiné uniformy, stejná taktika… dát přehlídkou zbraní najevo obyvatelstvu, že odpor nemá smysl…

Na druhé straně veřejně a důrazně deklarují svůj rusofobní postoj s názorem, že Rusko je mnohem větší bezpečnostní hrozbou, než Islámský stát a tedy, že Rusko je nebezpečí pro Evropu, čemuž je zapotřebí se bránit. Z toho plyne jejich bezmezná podpora provokativní demonstraci sil vojsk US armády na našem území.

Otázka: Lze takto bagatelizovat a beztrestně promíjet bezprecedentní nerespektování či porušování základních právních ustanovení Smlouvy NATO? Nedopouští se tím česká vláda a generalita ČA (viz odkaz na článek dr. Polreicha) jasné vlastizrady? Neměli by být generálové postaveni mimo službu, notabene před vojenský tribunál? Kde je totiž záruka, že v případě války budou generálové vždy jako vlastenci hájit české zájmy, když už dnes je jim americká košile bližší, než český kabát?

 Vrátím-li se na počátek tohoto tématu, tj. zda jsme nebo nejsme právní stát, není pochyb, že jím nejsme ani náhodou. Pokud ano, tak pouze a jedině v případě, kdy se to hodí určité privilegované skupině lidí, novinářům, politologům, politikům, prozápadně smýšlejících a západní politiku USA, NATO či EU podporujícím sympatizantům, stejně jako Rusko nenávidějícím lidem, a bohužel i představitelům České armády. O praktickém uplatnění pojmu právní stát ve prospěch občanů proto nemůže být ani řeč. Omlouvám se, ale ulevit si mohu jen slovy: kurva, to jsme dopadli!

Jiří B a ť a , 28.3.2015

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Filip
Návštěvník
Filip

Právní stát? V žádném případě! Důkaz? Mrkněte na Drábkovy nucené práce, které až po roce zrušil Ústavní soud z důvodu hrozby mezinárodní žaloby pro porušení mezinárodní Úmluvy o nucené praci, nehledě na porušení české Ústavy hned v několika bodech. Dočkali se postižení lidé odškodného nebo alespoň omluvy? Nikoliv! Ale máme tady Tluchoře, Šnajdra a Fuksu, kterým trestní stíhání vyneslo přes půl mega a omluvu a byli to zároveň i oni, kteří pro Drábkovy mezinárodně zakázané nucené práce zvedli ruce! Mimochodem, za nucené práce je dle platných mezinárodních úmluv kriminál!

pepík
Návštěvník
pepík

Ústavní soud zrušil protiústavní zákon, a ty to, Filipe, uvádíš jako důkaz tvrzení, že nejsme právní stát?

CCCP
Návštěvník
CCCP

Soudruzi kolaboranti, jste naprosto ubozí, Vaše říše se řítí do ďáblovi řiti. Ještě pár let a zbude z Vás jen moskevské knížectví. A tak by to mělo být. Otevření archivů NKVD, KGB a FSB bude následovat. Už teď se těším na to, co se tam o Vás dočtem.
Čest a Heil Putin!

Kresta
Návštěvník
Kresta

Myslím, že zcela jasně o tom, zda tzv. Dragounská jízda v souladu s naší ústavou a zákony, hovoří prof. V. Pavlíček v Právu z 28.3.15.
Jednoznačně říká, že z ústavního hlediska se armáda nemá co vměšovat do vnitřních záležitostí státu, a platí-li to o domácí armádě, tím spíš to musí platit o součásti armády zahraniční. Je to zásadní otázka státní suverenity, přesněji územní výsosti. Bylo by nepochybně porušením suverenity, kdyby to (počínání armády) umožňovalo nebo představovalo politickou nebo osvětově politickou či propagandistickou činnost cizí armády na našem území.
Dále zdůrazňuje, že základním principem našeho ústavního práva je, že každý státní orgán může dělat jen to, co je mu dovoleno, na rozdíl od občanů, kteří mohou dělat vše, co není zakázáno.
Tudíž je jasné, že vláda, ministerstvo obrany, MV se touto jejich hurá akci dopustily závažného porušení ústavy. No a co na to orgány, které mají za svou povinnost hlídat dodržování ústavy a zákonů? Co na to média, která se sama pasují na hlídací psy demokracie? Nebo není snad naše ústava tím základním instrumentem naší demokracie?

Mike
Návštěvník
Mike
TOM
Návštěvník
TOM

Snažím se najít na tomto “NEZÁVISLÉM” internetovém zpravodajském portálu, nějaký článek O VŘELÉM PŘIJETÍ amerických vojáků na našem území. Noo asi by to nebyl dost protiamerický článek :-):-) ale určitě si něco najdete, nebo je to neuvěřitelná konspirace, že přišlo tisíce lidí je uvítat (a že bylo přítomných pouze pár chudáků odpůrců), … noo třeba mě napadá za konspiraci, že nám Američané otrávili vzduch s americkým smýšlením :-)))

zdenkar
Návštěvník
zdenkar

Ale internet, novinky , česká televize, to vám nestačí? A jako perla poděkování občana Pardubic za to, že mu kluci americký přivezli svobodu.

gates
Návštěvník
gates

Doporučuji přednášku zde, pro mnohé jistě šokojící https://www.youtube.com/watch?v=cjR2Dgp1lEI

sibolet
Návštěvník
sibolet

prvního prchajícího žida ZACHRÁNÍM..Nutno ROZLIŠOVAT http://benjamin-fulford-cz.webnode.cz/blog/

ŽID
Návštěvník
ŽID

Shalom.

Vabio
Návštěvník
Vabio

Řekl bych, že kromě vlády tady je i jasné pochybení parlamentu, resp. nějakého jeho branně bezpečnostního výboru, který z titulu své funkce prostě musí vědět, že toto je konáno v rozporu s ústavou a tudíž by ten seznam osob, u kterých by jasně měla být vyvozena trestní odpovědnost měl být výrazně delší.

Nehledě na to, že na dodržování zákonů tady jsou státní úřady, které by bez ohledu na vládní cokoliv měli automaticky začít jednat, pokud je někde porušován zákon –> takže pokud se toto vše neděje, tak v podstatě není důvod abychom jako občaně cokoliv dodržovali … proč bychom my měli platit daně a z nich úředníky, parlament, atd. když Ti nedodržují svoje vlastní pravidla (ať jsou jaká jsou).

xerox
Návštěvník
xerox

otázka zda jsme nebo nejsme právní stát , je už dávno vyřešena … postaral se o to kulisák s kleptomanem před čtvrt stoletím , tenhle ,, bratrskej ,, konvoj to už jenom podtrhuje …
některé africké země mají na rozdíl od nás jednu lucerničku v tunelu , mohou se totiž těšit na využití dosud nevyužívaného přírodního bohatství , u nás budeme rádi když neskončíme jako kanónenfutr kvůli černý hlavě bez rodnýho listu kdesi za mořem …

Jan
Návštěvník
Jan

Pokud neodstraníme židovskou vlastizrádnou vládu,nikdy suverénním státem nebudeme.
Jak se těch pejzatých pijavic a jejich pohůnků zbavit? Volby nic neřeší,ta verbež a její židoameričtí protektoři absolutně nepřipustí účast jakéhokoli čestného člověka. I kdyby,kdo ty hlasy sčítá? Opět židovská zgerba,zde cesta taky nevede.Kdyby volby byly vodítkem k lepším změnám,dávno by je zakázali.
Jediná cesta,jak se jich zbavit,je použitím co nejbrutálnější síly a násilí. Za vlastizradu a genocidu národa okamžité tresty smrti a konfiskaci veškerého majetku.
A nebo,zná snad někdo z nás druh parazita,dajícího se vypudit domluvou,vlídným slovem,peticemi a transparenty??
Takový parazit přirozeně na světě neexistuje a o to méně nikdy nemůže existovat mezi příslušníky a vyznavači rasy parazitů lidstva – mezi Židy.

kajmik01
Návštěvník
kajmik01

Hmm, na to, že se k židovské národnosti přihlásilo při sčítání obyvatel 1100 lidí a podle odhadů je u nás cca 3000 praktikujících židů a mezi 10.000-15.000 nepraktikujících, tak nevím, kde máte to židovské spiknutí u nás. Myslíte, že těch 3000 praktikujících židů má pod kontrolou vládu, úřady, sdělovací prostředky, kulturu a vůbec dění v této zemi?
Přijde mi to jen jako výmluva k tomu, že se nám až tak nedaří. On strach s židů je tady už od středověku, ale tehdy se většinou týkal roznášení moru otravováním studní (což bylo po objevení původce a mechanismu šíření označeno jako nesmysl). Ohledně rozboru lidského strachu doporučuji skvělou dvoudílnou publikaci Jean Delumeau: Strach na Západě ve 14. – 18. století I – II (http://aluze.cz/2000_01/delumeau.php), jpopisuje historii strachu a jedna sekce mluví právě o strachu z židů.
——
Ostatně vzhledem k počtu protestujících ve Vyškově, Bohumíně a dnes v Praze to vypadá, že aktivních odpůrců proti průjezdu NATO bude celorepublikově tak 0,1% obyvatel. Většině lidí to bude jedno a další menší skupina budou podporovatelé (podle ohlasů na netu jich bude možná i víc než odpůrců).

ŽID
Návštěvník
ŽID

Jsem Žid. Mám se svěle, určitě lépe než ty. Co chceš se mnou dělat? Nic. Jen kecáš a kecáš a na více nemáš 🙂 🙂

Ruda
Návštěvník
Ruda

Ono přeci nezáleží kolik židů se přihlásilo ke svému etniku.Cikáni při sčítání také zatajovali barvu.A ted jich nás vyžírá skoro půl milionu + mulati.