Kde se nacházíme v proudu času? Analýza konceptuálního řízení světa pohledem skrze...

Kde se nacházíme v proudu času? Analýza konceptuálního řízení světa pohledem skrze Bibli

Kde se nacházíme v proudu času? Analýza konceptuálního řízení světa pohledem skrze Bibli

Je důležité vědět v jaké historické době dnes žijeme? Na tuto otázku se pokusím odpovědět v tomto pojednání. Dnes je 16.9.2015, když píši tento článek, den, kdy mnoho lidí v Evropě přemýšlí nad obrovskou vlnou uprchlíků, která se k nim valí ze všech stran Afriky, blízkého východu, Afghánistánu a podobně. Proč se to děje? Propaganda nám říká, že je to z důvodu válečného utrpení, které v oblastech domoviny uprchlíků probíhá. Je zde ale jedna zvláštnost. Proč tak neučinily tito lidé už před třemi čtyřmi lety, kdy u nich válečný konflikt vznikl? Je také zvláštní, jak je většina z nich oblečena, co mají v rukách, kolik mají finančních prostředků. Logika rozumu tedy předkládá pouze dvě možná vysvětlení.

Za prvé, čekali tito lidé na dobu, až nashromáždí dostatečné množství finančních prostředků v uprchlických táborech, kde se po celou dobu většinou skrývali, protože mohli v těchto uprchlických táborech čile obchodovat. A pak mohli vyrazit na cestu.  Za druhé, našel se nějaký velmi bohatý sponzor, který je na takovou cestu vybavil. První možnost je z mého pohledu nepravděpodobná, protože proč bych utíkal z místa, kde se mi tak dobře ekonomicky daří. U druhé možnosti mne musí napadnout, kdo a proč má takový zájem na přemístění tak velkého množství lidí na Evropský kontinent. Vím, že je na internetu mnoho komentátorů, které tyto události vysvětlují. Jejich pohled se také opírá o mnoho událostí, které nastaly daleko dříve, než k těmto migračním vlnám začalo docházet.

Budapest-station-m_3424856b.jpg
Biblický exodus v současnosti

Zatím nikdo, kdo doposud tyto události komentoval, (já jsem alespoň žádný podobný komentář nečetl, či neviděl) je nespojil s proroctvím, které by bylo zapsáno v Bibli. Dovolte mi tedy, abych takovou analýzu provedl a čas velmi brzy ukáže, jestli jsem se zmýlil. Prosím, aby si čtenář pořídil nějaký výtisk Bible a přečetl si 11. kapitolu knihy Daniel verše 40 až 45. Je zde popsán závěrečný střet mezi Králem Severu a Králem Jihu. Než se na tyto verše podíváme, dovolím si udělat malou odbočku.

V osmdesátých letech minulého století jsem sloužil u chemického vojska a tyto jednotky měli za úkol provádět analýzu bojiště, zda zde nejsou použity chemické, biologické či radioaktivní zbraně a pokud ano, zajistit očistu zasažených oblastí, techniky, vojska i civilistů. Byl zde ještě jeden úkol. Pomocí speciálních nástaveb na vojenských vozidlech vytvořit kouřovou clonu, aby nepřítel neviděl co se děje. Co je tedy dnes kouřovou clonou? Zaměstnat mysl lidí řízenou migrací od skutečnosti, která má brzy nastat. Je pravda, že vše se připravuje na závěrečný konflikt, ale podle Bible jím není 3. světová válka, jak by se mohlo zdát, ale jak Bible sama odhaluje, na skutečný Armagedon. Předpokládám, že právě teď jste se v dalším čtení rozhodli přestat. Prosím, aby jste to nedělali, ale vydrželi až do samotného konce. Proč?

Dovolte mi abych na tuto otázku nechal odpovědět samotného Boha, tak jak tuto odpověď nechal zapsal do Bible prostřednictvím jednoho z jeho proroků, Izajášem:

8 Pamatujte si to, abyste sebrali odvahu. Vezměte si to k srdci, přestupníci. 9 Vzpomeňte si na první věci z dávného času, že jsem Božský a není jiný Bůh, ani nikdo jako Já. 10 Ten, kdo odpočátku sděluje ukončení a odedávna věci, které ještě nejsou učiněny. Ten, kdo říká: „ Má vlastní rada obstojí a udělám všechno, co je mým potěšením“. (Izajáš 46. kapitola) Žádná jiná kniha na světě neobsahuje takový výrok.

Celá Bible je totiž plná proroctví, které se stali historickým faktem a je archeologií potvrzeno, že byly vyřčeny dávno před tím, než došlo k jejich splnění. Právě i kniha Daniel obsahuje tolik historických událostí, že se o ni někteří lidé vyjadřovali, jako o knize dějin zapsaných předem. Nejstarší svitky této knihy se dochovaly z druhého století před našim letopočtem. A co tato kniha dopředu například sdělila?

Byla napsána okolo roku 539 př. n. l. a popisuje například co se stane s Alexandrovou říší po jeho smrti, že samotný Alexandr Makedonský zemře krátce po jeho vítězstvích, ale že nebude zavražděn. Jeho říše, že se rozpadne na čtyři celky a z těchto celků vzniknou dva, které budou až do konce ovlivňovat celosvětové dění, vznikne tzv. Král Severu a Král Jihu.

Josefus Flávius, židovský historik z prvního století, ve své knize „Židovská válka“ popisuje, jak Alexandra Makedonského židé vítali, když přitáhl k Jeruzalému a protože se tomu velmi divil, ukázali mu právě Danielovu knihu. Díky tomu si Alexandr vybral do svého vojska židy, kteří dostali na starost chránit Alexandrii. Proto se Bible začala překládat do řečtiny.

c9271b474e1597cfe6a445e167544a24.jpg
Poznámka VK: Migrační krize připomíná záplavu kobylek z Knihy zjevení? “Kobylky budou disponovat vojenskou silou Bestie…” Která bestie disponuje dnes největší vojenskou silou na světě? Znamená to, že právě zazněla pátá trubka, která ohlašuje příchod Armagedonu a Soudného dne?

Daniel také přesně předpověděl, ve kterém roce se objeví Ježíš Kristus (neplést si prosím s narozením). Byl to podzim roku 29 n.l., že zemře na jaře roku 33 n.l. a že do nově vzniklého křesťanství budou připuštěni neizraelité od podzimu roku 36 n.l.

Nechci zacházet do dalších podrobností, protože by to bylo na celou knihu, ale raději se zaměřím na to co je před námi. Všichni, kteří se zabývají podrobněji dnešními událostmi, ví, že se blíží vrcholné valné shromáždění OSN, a že bude na něm z největší pravděpodobností odhalena nová celosvětová doktrína. O čem se však ví jen velmi málo, je to, že stejné valné shromáždění přijalo v roce 1985 tajný plán, který má odstranit náboženské organizace, tedy i samotného Papeže. Má o takovém plánu nějaké informace Bible?

Má a najdete je v 17. a 18. kapitole knihy Zjevení. Zkuste prosím na chvíli připustit, že ta temná osobnost v pozadí je skutečně Satan, tak jak nám ho Bible popisuje. Velmi inteligentní bytost, která ví, že má velmi krátké období před sebou. (Zjevení 12. kapitola 12. verš). Dlouho jsem přemýšlel, proč se najednou tak rozšířili informace o pozadí všech těch tajných společností, proč? Vždyť se jim ty věci dařilo tak dlouho tajit. To nedává smysl. Jenže dává a svědčí to o inteligenci bytosti v pozadí. On totiž ví o všech proroctvích, která se mají ještě splnit a samozřejmě musí postupovat tak, aby vše vypadalo jinak.

Podívejme se teď na Danielovo proroctví, tak jak je to zapsáno ve verších 40 až 45: 40 A v čase konce se s ním bude král jihu strkat a král severu proti němu zaútočí s dvoukolými vozy a jezdci na koních a s mnoha loděmi, a jistě vstoupí do zemí, a zaplaví a projde. 41 Skutečně také vstoupí do země Okrasy a bude mnoho (zemí), jež budou přivedeny ke klopýtnutí. Ale tihle uniknou z jeho ruky, Edom a Moab a hlavní část synů Ammona. 42 A bude napřahovat ruku proti zemím, a pokud jde o egyptskou zemi, ta neunikne. 43 A opravdu bude panovat nad schovanými poklady zlata a stříbra a nad všemi žádoucími egyptskými věcmi. A v jeho krocích půjdou Libyjci a Etiopové. 44 Budou však zprávy, které ho rozruší, z východu slunce a ze severu, a jistě vyjde ve velikém vzteku, aby vyhladil a aby mnohé zasvětil zničení. 45 A nasází své palácové stany mezi velikým mořem a svatou horou Okrasy, a bude muset zcela dospět ke svému konci a nebude, kdo by mu pomohl.

mass-migration.jpg
Záplava kobylek z Knihy zjevení?

Dlouho jsem si myslel, že pokud chci správně porozumět tomu co nám Daniel sděluje, odděloval jsem oba odstavce od sebe a očekával jejich naplnění jako dvě rozdílné události. Teprve před pár dny mi svitlo, že je to vlastně popis jedné a té samé události. První část totiž popisuje hlavně kterým směrem bude útok veden a druhý odstavec hovoří o důvodech proč se to stane. Abychom pochopili koho představuje král severu a koho král jihu, musíme něco vědět o historii těchto dvou králů.

Některá náboženství přisuzují totožnost krále severu katolické církvi. Já si to nemyslím a mám pro toto vysvětlení mnoho důvodů. Prvním je to, že na samém počátku jeho existence to bylo postavení skutečného království a nebyl žádný důvod proč by tento rys měl být změněn. Druhým argumentem je pro mne to, že tento král měl vždy mít silnou armádu, která plnila důležitou úlohu při střetech s králem jihu. Tak jak to začalo?

Po smrti Alexandra Velikého (323 př. n. l.) v letech 322 – 301 př.n.l. se jeho království rozděluje mezi jeho čtyři generály. Ptolemaios I získal oblast Egypta, Seleukos I Nikátor získal pod svou vládu část přední Asie až k Indii na severu a na jihu byla jeho hranice v Gaze na blízkém východě, Lysimáchos vládl nad zbytkem přední Asie a ovládl Trácii. Posledním generálem byl Kassandros, který začal vládnout nad oblastí dnešního Řecka a Makedonie. Během dalších let si Selekuova dynastie podrobila jak Kassandrovu dynastii tak i Lysimáchovu dynastii. ( Daniel 11. kapitola 3-4 verš).

Povšimněme si, že poloha Ptolemaiovy říše vůči Izraeli byla na jihu a na severu to byla Seleukova. Tak že tu máme první krále jihu a severu. Od pátého verše se dozvídáme, že mezi oběma králi bude probíhat vzájemné soupeření. Časem na západě okolo roku 180 př. n. l. začíná získávat moc Řím, ten si podrobí nejprve Seleukovu Dynastii, nasadí si na hlavu korunu krále severu, a podrobí si i krále jihu. Nechává však na Egyptském území dále vládnou Ptolemaiovu dynastii. Její pád nastane až v době Kleopatry. (Daniel 11. kapitola 5 – 19 verš) Vypadá to, že král jihu se v dějinách ztratil, ale tak to nebylo.

Chrislam_Pope_John_Paul_II_Kissing_the_Quran.png
Papež Jan Pavel II. líbající Korán…

V jiné části Danielovy knihy v sedmé kapitole, vidí Daniel čtyři zvířata, to poslední má deset rohů a vzešel mezi nimi malý roh, před tímto malým rohem jsou tři velké rohy vytrženy. Zkoumáním kontextu zjistíme, že rohy znamenají království. Také víme, že čtvrté zvíře tvoří římskou říši. Z jeho území má vzniknout zprvu velmi malé, bezvýznamné království. Která oblast římské říše byla považována za bezcennou? Byly to britské ostrovy, nejzápadnější část této říše. Trvalo 10 století nového věku, než začala hrát tato bezvýznamná kolonie nějakou důležitější roli. Ty tři rohy, které byly před ním vytrženy, byly Španělsko, Holandsko a Portugalsko. Proč?

Protože před tím ovládaly moře, ale nakonec válku o nadvládu nad mořem vyhrála Británie. Tady se musíme vrátit zpátky ke králi jihu. Ačkoliv byl Egypt římskou kolonii, udržoval si po celou dobu určitou autonomii. Koruna tedy dále zůstává na tomto území. Toto se mění ve chvíli, kdy se Egypt dostane po Britskou správu. V té době je již Británie říší, nad kterou nezapadá slunce a tak si nasazuje korunu krále jihu na svou hlavu. Víme taky, že římská říše se má rozdělit na deset království. Jedním z těchto království je i Německo, které se k římské říši hlásí. Co má nastat podle Danielova proroctví? Tady se musíme podívat do 29 až 30 verše 11. kapitoly: 29 V ustanoveném čase se vrátí a opravdu přijde proti jihu, ale naposledy se to neprokáže být stejné jako poprvé. 30 A jistě proti němu přijedou lodě z Kittim a bude se muset stát skleslým. A opravdu se vrátí a bude vrhat otevřená odsouzení proti svaté smlouvě a jednat účinně, a bude se muset vrátit a bude brát v úvahu ty, kdo opouštějí svatou smlouvu.

V této části se dozvídáme, že dojde k válečnému konfliktu dokonce ke dvěma. Kdy se to stalo? V roce 1914 byla rozpoutána první světová válka. Na jedné straně bylo Německo, Habsburská říše a Itálie a na straně druhé Británie, Francie a Rusko. Itálie později přešla na stranu Britského uskupení. Všimněte si, že zde Daniel obrací pozornost k lodím z Kittim. Co to je? Lodě z Kittim byli lodě, které připlouvaly z nejvzdálenějších západních končin. Která země poskytla podporu Britské koalici?

Byly to Spojené státy, které až do roku 1915 byly s Británii ve válečném stavu. Díky mírové dohodě a úmyslně potopenému parníku Lusitania 7.5.1915, vstoupily USA v roce 1917 do války. Díky této pomoci se stalo Německo skleslé a to díky Versailleské smlouvě. A proč to nebylo stejné jako poprvé? Protože král jihu pádem Ptolemaiové dynastie byl severem poražen. Král severu se však měl vrátit. A to se přesně stalo. Měl dokonce vrhat otevřená odsouzení proti svaté smlouvě. Co je to za smlouvu?

Když Ježíš naposledy večeřel se svými učedníky, uzavřel s nimi “Smlouvu o Království”. Po celou dobu historie se k této smlouvě hlásí všechny tzv. křesťanské organizace. Do čela se staví katolická církev. Co udělal Pius XI? Uzavřel konkordát s Hitlerem, tak se stalo, že král severu musel brát v úvahu ty, kdo opouštějí svatou smlouvu. Jak se vrátil? Tím, že rozpoutal druhou světovou válku. Můžete namítat, že byl zneužit k tomuto rozpoutání, což je pravda, ale není to důležité. Vše se opět splnilo jak mělo. Vítězem druhé světové války se stala koalice USA, Británie a SSSR. Kdo však dobyl Berlín? Byla to vojska SSSR, a tak si SSSR mohlo nasadit korunu krále severu na svou symbolickou hlavu. Koruna krále jihu také udělala určitý pohyb. Bylo to ve chvíli, kdy uzavřely Spojené státy mírovou smlouvu s Britskou korunou. Od té doby můžeme vidět, že co chtějí Spojené státy chce i Británie.

2C7BA7C300000578-3240960-image-a-7_1442652575566.jpg
Migrační krize je součást plánu…

Ve třicátém šestém až třicátém devátém verši pak můžeme číst, že král severu začne uctívat boha, kterého nikdo neznal a že veškerou důvěru vloží v boha tvrzí. Kdo jsou tito bohové? Prvním je Lenin, ten byl věčně živý. Bůh tvrzí je jeho armáda. Je zde zmíněno také veřejné odsouzení, co toto znamená? V 90 letech minulého století byl nucen vzdát se svého prvního boha. Je tam mnoho dalších podrobností, které jasně ukazují, že je králem severu SSSR. Následníkem SSSR se stává Ruská federace, která je ve svých začátcích určitým vazalem USA. To se má ale brzy změnit!

Rozeberme si prvně verše 44 a 45. Hovoří se zde o zprávách, ty mají krále severu rozrušit. Co je to za zprávy? To pochopíme, až zjistíme co je myšleno slovy z východu slunce a ze severu. Danielovi bylo záměrně řečeno toto vyjádření, aby byl čtenář zmaten. Zde jsou totiž někteří komentátoři přesvědčeni, že to mají být nějaké zprávy přímo od Boha. Zamyslíme-li se ale pořádně, zjistíme, že na východ od Ruska leží Spojené státy a ty jsou také na severní polokouli. Co tak strašně Rusko rozrušuje?

Jsou to přece plány Spojených států na rozpoutání třetí světové války. Je to také od 90 let stálé porušování vzájemných dohod, které měli Rusku zajistit, že se východoevropské země nestanou členy NATO. Je to rozpoutání občanské války na Ukrajině. Vznik tvz. ISILu. Putin, ačkoliv se snaží být mírotvorcem, bude stejně donucen, se králi jihu postavit.

Zde se dostáváme k veršům 40 až 43. Co Putin udělal v posledních dnech? Začal budovat vojenské základny v Sýrii a je dohodnut s Řeckem (rozmístí své palácové stany mezi velkým mořem (Středozemní moře) a svatou horou okrasy (chrámová hora)), aby zbavil svět Islámského státu. Tady se bude muset střetnout s králem jihu, protože víme, že ISIL je vyzbrojován a podporován USA. To je to strkání o kterém Daniel hovoří.

Bude muset projít všemi zeměmi, které jsou zapojeny nějak do teroristických akcí. Egypt, Etiopie, Libyjci se přidají na jeho stranu, protože vstoupí i na území Izraele (země Okrasa). Ti kdo mají uniknout jsou Saúdové (Moab, Edom, Ammon). Proč? Protože už teď můžeme vidět, že probíhají velmi čilá diplomatická jednání. Jak dlouho to má trvat? Až do úplného konce, tedy do Armagedonu. Proč jsem se výše zmínil o valném shromáždění?

Papež Jan Pavel II byl informován o připravované akci na likvidaci náboženství, kterou OSN připravuje a je jisté, že tyto informace předal svým nástupcům, proto se také dnešní papež František snaží zachránit a proto také předal Putinovi Andělskou medaili, aby ho ochránil. Je však rozhodnuto jinak a ani to mu nepomůže. Ústupky na veškerá dogmata mu nepomohou, protože bankovní klika má zálusk na Vatikánskou banku, je tam totiž největší peněžní hotovost z celého světa. Proč myslíte, že František při svém uvedení do úřadu vyzval církev k tomu, aby se dobrovolně vzdala svého majetku? Čas ukáže, jestli jsou mé informace správné. Pokud ano, měli by jste o nich vědět.

Igor Zemánek, Praha

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
návštěvník
Návštěvník
návštěvník

Zajímavý článek……snad jen, jako bych to už někde četla……viz: Danielovo proroctví (vydali Svědkové Jehovovi v roce 1999)

gape
Návštěvník
gape

Takže asi takhle, dokud mi někdo nepodá srozumitelnej výklad symboliky Starého Zákona, nevzruší mne pro nový. Oba články brnkají o struny, na nichž se skutečně hraje, jenže brnkání neni hra samotná.

Co mi je vyloženě sympatický je pomalý přiznání vlivu zřících a upomenutí na velikost slovanství. Teď by se ještě slušelo vzpomenout prostředky, díky nimž je zřeno.

“Pohleďte, Oni pojedli a poznali, teď jsou jako jedni z nás”.
Petr Chobot by mohl vyprávět co se děje, když se člověk rozhodne podávat plody poznání nepřipravenejm:-)

Igor Zemánek
Návštěvník
Igor Zemánek

Co si představujete slovem srozumitelný výklad?

gape
Návštěvník
gape

Mohli bychom začít třeba dešifrovánim obrazu hříchu Adama a Evy v ráji. Cit mi napovídá, že se jedná o symboliku. Těžko mi totiž uvěřit, že by snědení plodu, jenž byl vytvořen spolu s prvními lidmi samotným stvořitelem, mohlo mít tak fatální následky. Musel bych přijmout teorém, že plod byl stvořen už s úmyslem lidem ublížit, nebo fakt stvořitele, jako neúplně vědoucí bytosti. Obojí je v rozporu s tím, co se považuje za boží vlastnosti.

Sumasumárum to co si myslim o Bibli neni v rozporu s žádnym z názorů ve článku. Jen mi příjde, že hledat v Novym Zákonu proroctví toho v čem dnes žijeme je ztráta času a energie a je to i důvod, proč to tam furt je. Se stačí rozhlídnout a je jasný, že někde se stala chyba a musela bejt sakra velká. Příběh z Edenu by ji měl definovat, ale srozumitelný pojetí tý chyby chybí 🙂 Namísto toho se pitvaj listy těmhle a listy tamtěm a ti za Boha se mající, pobíhající mezi námi a zakazující svobodu, nabývají moci.

gape
Návštěvník
gape

Je tu totiž jedna bláznivá teorie o životě jako o projektu DNA a o tom, kterak jeden a ten samý kód vytvořil atmosféru, zvířata i rostliny. Ten kód se zjevuje jako nekonečná spirála, žijící ze své vlastní smrti, jakoby vysvlékala svoji kůži. Lze mu porozumět a s ním i hadu a ostatnímu stvoření po pojezení jistejch dodnes zakazovanejch plodů.

Kdo nám je zakazuje, proč a jakej náskok tím získává tušim jen v hrubejch obrysech. Že jsou však užívány se nám servíruje zcela nepokrytě. “Pohleďte, Oni pojedli, poznali a teď jsou jako jedni z nás”.

Je to ta metoda největší tmy pod lampou:-)

Igor Zemánek
Návštěvník
Igor Zemánek

Prosím, abyste kontaktoval/a redakci přes formulář, aby mi na vás poslali kontakt, protože na vaši reakci bych rád odpověděl soukromě. Učiňte tak prosím jen v případě, že vás zodpovězení vašich otázek skutečně zajímá. Autor

Alkid
Návštěvník
Alkid

kolega “gape” mne inspiroval k doplňující otázce. Adam a Eva byli původně jedna bytost – Eva byla vytvořena z Adamova žebra. Eva poslechla hada a spolu s Adamem snědli zakázaný plod. Proč Zdroj rozdělil původně harmonickou bytost (energii) na dvě části a nechal je trpět zde na Zemi za to, že poslechli jinou entitu a poznali co je dobré a co špatné? Je cílem spojit obě energie v lidském těle prostřednictvím bezpodmínečné lásky zpět do harmonie a neposuzovat dobro a zlo, abychom se doslali zpět ke Zdroji?

opus
Návštěvník
opus

V posledním pořadu pan VK na SV tvrdil, že takzvaní ŽRECI mají dar prorokování se kterým se narodí a tyto dary že jsou o d Boha.

Do pořadu zavolaly dvě posluchačky. Jedna uvedla, že kdyb tyto dary byly od Boha, tak by tito lidé neplánovali všechny ty lumpárny, které se ve světě dějí.

A další posluchačka dokonce zacitovala texty z Bible, že ten kdo má dnes tyto dary, tak je nemá od Boha, ale má je od démonů.

Načež ji VK napadl, že je fanatička, že se rouhá a že nemá věřit Bibli.

Přitom nějakých 20 minut předtím v pořadu říkal, že je to jediná kniha, které můžeme věřit. ???

Dějou se divné věci, já tomu VK prostě nevěřím!!!

Proč uzdravovali Ježíš a apoštolové

Skutečná zázračná uzdravení, o kterých je záznam v Křesťanských řeckých písmech, byla jasným důkazem toho, že Ježíš a jeho apoštolové mají Boží schválení. (Jan 3:2; Hebrejcům 2:3, 4) Zázraky, které prováděl Ježíš, také zesilovaly účinek poselství, jež kázal. „Obcházel celou Galileou a vyučoval v jejich synagógách a kázal dobrou zprávu o království a léčil kdejakou chorobu.“ (Matouš 4:23) Ježíšovy mocné skutky — k nimž patřilo nejen to, že uzdravoval nemocné, ale i to, že sytil zástupy, ovládal přírodní živly, a dokonce křísil mrtvé — ukázaly, co pro poslušné lidstvo vykoná, až bude vládnout jako Král. To je opravdu úžasná zpráva!

Po smrti Ježíše, apoštolů a těch, kterým dary ducha předali, tyto mocné skutky skončily. Apoštol Pavel napsal: „Jsou-li dary prorokování, budou odstraněny; jsou-li [zázračně získané] jazyky, přestanou; je-li [božsky zjevené] poznání, bude odstraněno.“ (1. Korinťanům 13:8) Proč? Tyto dary už splnily svůj účel — ukázaly, že Ježíš Kristus je slíbený Mesiáš a že křesťanský sbor má Boží přízeň. Mocné skutky včetně uzdravování již nejsou zapotřebí, a proto byly ‚odstraněny‘.

Takže si lidé teď udělejte vlastní názor!

Vedoucí kolotoče
Editor

Já se obávám, že jste naprosto nepochopil, o čem jsem v pořadu hovořil. Mluvil jsem o tom, že Bible v současné podobě je neúplná, že zamlčuje poselství, které Bůh skrze Ježíše Krista zanechal na Zemi. To hlavní poselství je, že není třeba stavět chrámy, není třeba budovat církve, není třeba přijímat autoritu papeže kvůli tomu, aby věřící člověk mohl mluvit s Bohem skrze Ducha svatého. První Vatikánský koncil ustanovil neomylnost papeže (Pastor aeternus) s tím, že Bůh komunikuje skrze Ducha svatého své úsudky a papež jakožto pastýř poté káže svým ovečkám, co mají správně dělat. To je v natolik ostrém rozporu s učením Ježíše Krista, který jasně říkal, že kdo uvěří v něho, dojde spasení. Nikde nebylo ani slovo o církvi, papeži nebo kněžích. Duch svatý může komunikovat s každou lidskou bytostí na planetě Zemi, nejen s papežem. Církev vypustila z původní James King Bible z roku 1611 celé úseky textů, zejména poznámek na okrajích původních aramejských svitků, které významně vysvětlovaly a pozměňovaly význam veršů v Bibli. Nemluvě třeba o knize Henoch, která působí na Vatikán jako červený hadr na býka. Jak by mohl obyčejný člověk chodit s Bohem po nebesích, když toto je v katolické věrouce vyhrazené jen svatým, a navíc až po smrti?

Proto jsem říkal v pořadu, že Bibli nelze věřit, protože výklad Bible je (úmyslně) chybný z pohledu církve. Já jsem reagoval na paní Lenku, která tvrdila, že dar léčení pochází od démonů, což mne natolik rozčílilo, protože paní Lenka se tímto výrokem diskreditovala na úroveň papeženců a Vatikánu, který na schopnost léčení a zázraků si ustanovil monopol. Lidé se schopností léčit jsou přitom naopak pod neustálými útoky démonů, kterým se nelíbí, co tito lidé dělají. Jenže tito léčitelé jsou hluboce věřící v Ježíše Krista Spasitele a démoni tak na tyto léčitele jsou krátcí, nemohou jim ublížit. Tito lidé jsou v přímé komunikaci s Duchem svatým a představují pro církev obrovské nebezpečí, protože berou Vatikánu autoritu a monopol na zázraky a odhalují, že teze Pastor aeternus je podvrh.

Dále jsem byl šokován vyjádřením paní Lenky, že žádná proroctví dnes již nejsou pravdivá, protože v Bibli je varování s poukazem, aby si lidé dali pozor na falešné proroky. Jenže já jsem nemluvil o prorocích, ale o vizionářích, o lidech, které kontaktoval Duch svatý a odhalil jim své úsudky. Duch svatý se zjevuje v podobě anděla, který ze sebe vydává jasné, ale neoslepující světlo, uklidnění a vroucí lásku a toho není žádný démon schopen, ani Světlonoš (Lucifer), protože ten dokáže člověka pouze oslepit, vychází z něho mrtvolný chlad, strach a úzkost.

Démoni jsou pyšná stvoření, která mohou lhát, mohou se vydávat za někoho jiného, brát na sebe různé podoby, ale nedokáží dvě věci: Vyzařovat lásku a odpovídat lživě na dotaz o svém pravém jménu. Pokud spatříte démona a zeptáte se ho na jméno, vyhne se odpovědi anebo odpoví příbuzenským poměrem. Pokud démon vezme na sebe podobu zemřelé matky a živý syn se jí zeptá: “Mami, jsi to ty?”, tak démon zalže: “Ano, jsem tvoje máma!”, ale neřekne křestní jméno, protože křestní jméno je spojené se křtem a démon nemůže na sebe vzít jméno křtu. Toto platí i pro bezvěrce, protože i když nebyli křtěni, jména v kalendáři mají starobylý původ a démon je nemůže na sebe vzít. Ale pokud démona vyzvete, aby odhalil své pravé jméno, bude se vykrucovat. Tím bezpečně ve vizi poznáte, jestli před vámi stojí anděl nebo démon. Ale jak mně upozornil jeden pán v emailu, toto rozlišování je zbytečné, protože Ducha svatého si nelze s démonem nikdy splést, protože láska, klid a smíření které z něho vychází je tak intenzivní, že člověk bezpečné pozná, že nejde o démona.

Takže si lidé teď udělejte vlastní názor…

I.Q.
Návštěvník
I.Q.

Dobrý den, já se zase obávám, že jste nepochopil poselství Bible :-)….Bible je právě naopak úplná, jednak co se týče počtu knih, jak potvrzují archeologické nálezy, a jednak co se týče myšlenkového postupu…..”poselství předané skrze Krista” rozhodně nezamlčuje v podstatě se jedná o důvod proč byl Ježíš Kristus ( božská bytost) v lidském těle na zemi ???

1. Hlavní důvod bylo, aby položil život za všechny lidi na zemi, aby mohli v budoucnu (ve stanovený čas) opět získat možnost žít věčně na zemi, tedy možnost, kterou první dokonalý člověk Adam ztratil.

2. Sám Ježíš se představoval jako učitel a kazatel – tzn. vyučoval lidi jak mají žít a co dělat, aby měli Boží schválení a získat tak zpět naději na dokonalý život.

3. Ježíš svými skutky (uzdravování, kříšení mrtvých, sycení chudých ….atd.) poukázal na to, jak to bude vypadat za jeho kralování, jakmile začne nad zemí (ve stanovený čas, který se rychle blíží – podle splněných proroctví) panovat.

To vše Bible skutečně učí – to jsou hlavní myšlenky Bible!

…. co se týče Vašeho posledního odstavce, je hodně zvláštní…..já tedy nevím, ale běžně se s žádnými duchy – anděly nebo démony nesetkávám(píšete o tom, jako by to byla běžná věc), vyjma snad toho, že bych si dala tu práci a začala je tzv. vyvolávat (oč samozřejmě nestojím)…..každopádně Bůh v Bibli kontakt s démony jasně odsuzuje – nepřeje si to a je mu to odporné, takže upřímně věřící člověk by o takové věci ani neměl usilovat.

S jedním s Vámi mohu souhlasit (viz. Váš 1. odstavec) – Bůh může hovořit (resp. slyší modlitbu) každého člověka. Nicméně, přeje si, aby se věřící scházeli – za účelem vyučování z Bible a také, mají o sebe “pečovat” , tzn. pomáhat si – to je totiž jedním z hlavních znaků křesťanství!

Pěkný den, IQ

Igor Zemánek
Návštěvník
Igor Zemánek

Omlouvám se všem za mou gramatiku, bohužel je těžké už u uvedeného článku je opravit. Díky tomu alespoň víte, že nedokonalý, a proto vás nemohou má slova urazit. A pro všechny ostatní čtenáře, které můj rozbor přivedl možná k přemýšlení, byl tento článek určený.
K paní, nebo slečně pozorovatelce, bych měl jednu připomínku, spíše dvě. Na rozdíl od vás, která přiznáváte, že jste bibli nikdy nestudovala, jsem já do tajů astrologie nahlédl. Nestal jsem se však jejím fanatickým zastáncem, ale pro své vlastní pochopení jsem si vzal to dobré. Neboť i tak falešná bible, jak ji máme dnes k dispozici říká: ” Vše zkoumejte, po všem pátrejte, ale toho dobrého se přidržte.” Vaše analýza ohledně židů a jejich historie obsahuje tolik chyb, že i vy jste byla jedním z důvodů, proč jsem své články napsal. Druhá výtka, kterou k vám mám, je ta, že se stydíte za své skutečné jméno. Příjmení znát nemusím. Samozřejmě vám nechci brát vaše vědomosti a ani váš názor. Každý člověk se totiž musí zodpovídat před Zdrojem za sebe.

Igor Zemánek
Návštěvník
Igor Zemánek

Děkuji za váš dotaz. Je těžké na tuto otázku odpovědět. Přípravu vidím hlavně v rozvoji duchovního smýšlení. Myslím si a také tomu věřím, že na mne nebude připuštěna větší zkouška, než mohu unést. Určitě to nebude lehká doba, ale doufám, že mám snad v Božích očích větší hodnotu než polní lilie, či vrabec. Obracet se k nějakému hmotnému zabezpečení je stejně bláznovství, vždyť dokonce lidé budou vyhazovat své zlato, jak je předpovězeno a ti, co přežijí budou těsně před Armagedonem okradeni. Ježíš dal jednu dobrou radu pro tento čas, řekl totiž, abychom si dělali přátele prostřednictvím našeho nespravedlivého majetku. Pokud tedy máte něco navíc, můžete pomoci těm, kteří nemají. Zkuste se co nejvíce přiblížit k Bohu, aby se on mohl co nejvíce přiblížit k vám. Jinak taky nezapomínejme na modlitbu.

M
Návštěvník
M

1. chyba článku: “…vidí Daniel čtyři zvířata, to poslední má deset rohů a vzešel mezi nimi malý roh, před tímto malým rohem jsou tři velké rohy vytrženy. Zkoumáním kontextu zjistíme, že rohy znamenají království. Také víme, že čtvrté zvíře tvoří římskou říši… Z jeho území má vzniknout zprvu velmi malé, bezvýznamné království. Která oblast římské říše byla považována za bezcennou? Byly to britské ostrovy, nejzápadnější část této říše. … Ty tři rohy, které byly před ním vytrženy, byly Španělsko, Holandsko a Portugalsko…”

TOTO JE VYLOŽENĚ LŽIVÁ MANIPULACE, pro kterou nejsou důkazy. Existují zcela jednoznačné historické indicie, které ukazují na papežský Řím, KTERÝ JE ONEN MALÝ ROH. Pokud by autor byl seriózní tak by své vývodu zdůvodnil, ale on prostě jen okecává… pro ty co chtějí znát pravdu je poctivá analýza k dispozici zde:

http://www.ragauian.cz/dvoji-vyklad-danielova-proroctvi-kdo-je-maly-roh-ktery-vyklad-je-spravny/

M
Návštěvník
M

2. CHYBA AUTORA: tvrzení “Papež Jan Pavel II byl informován o připravované akci na likvidaci náboženství, kterou OSN připravuje a je jisté, že tyto informace předal svým nástupcům, proto se také dnešní papež František snaží zachránit…”

To už je zcela nepodložený nesmysl. Ve skutečnosti

JE TŘEBA JASNĚ ŘÍCI ŽE V POZADÍ VŠECH ANTIKRISTOVSKÝCH AKTIVIT na Zemi STOJÍ především VATIKÁN A PAPEŽSTVÍ, respektive jemu vládnoucí hierarchie… V Janově proroctví je výstižná symbolika dvou sil jako šelem, přičemž 2. šelma pracuje pro tu první. A samozřejmě i ta 1. má svého loutkovodiče. Je to prosté a dobře dokazatelné… (poctivou analýzu odkazuji níže):

1. šelma = Vatikánské papežství
2. šelma = Spojené Státy Amerického FEDu

http://www.ragauian.cz/dve-selmy-vladnou-zemi-1/

http://www.ragauian.cz/proroctvi-svateho-malachiase-posledni-papez-je-tady-mnohonasobne-nezavisle-potvrzeno/

Kdo si toho ještě nestačil všimnout, tak by měl otevřít oči a uvidí že papá Franta se stal horlivým propagátorem NWO…

M
Návštěvník
M

Než se tady začnou hádat zaslepení křesťani a zaslepení bojovní proti NWO, tak bych rád všechny upozornil že jsme na stejné lodi VŠICHNI!!!!!

TO OČ TU BĚŽÍ JE BOJ O LIDSKÉ DUŠE!! A naše jediná šance je zapracovat na sobě. Na svém DUCHOVNÍM VÝVOJI. TENTO ŽIVOT A TATO PLANETA JE TOTIŽ ŠKOLOU pro duše!

Obě šelmy útočí na lidstvo jako CELEK, na nás na všechny, tak už se prosím všichni probuďme, nehádejme se a nenechme ze sebe dělat ovce, nenechme se šelmami manipulovat k světové vládě NWO!

Každopádně, na jisté (jezuitské) úrovni měl Vatikán prsty ve vzniku obou světových válek a specielně fašismus je nejoblíbenější politický systém papeže. Mussolini, Franco, Hitler, Pinochet… všichni byli v zákulisí podporováni z Vatikánu… a je to přesně tak jak předpovídá Janovo Zjevení… všechny ty věci se splňují právě v současnosti, úplně mne z toho mrazí. NWO bude totalita fašistického typu. Copak vážně nikdo že to přesně to k čemu směřuje EU s tunami svých nesmyslných byrokratických opatření… Můžete s tím nesouhlasit, můžete proti tomu prostestovat, ale to asi tak vše co s tím můžete dělat 😉 FAKTA JSOU FAKTA. Znovu doporučuji následující web, jelikož jsou tam fakta hezky přehledně pohromadě, tak jako nikde jinde, včetně přehršle fotografických důkazů:

http://www.ragauian.cz/udalosti-predpovezene-v-janove-zjeveni-kapitole-13-se-stavaji-realitou-papez-vola-po-novem-svetovem-poradku-odhodil-masku-a-nezakryte-bojuje-proti-lidske-svobode/

http://www.ragauian.cz/co-ma-spolecneho-selma-z-janova-zjeveni-s-fasismem-jak-to-souvisi-s-ukrajinou-jak-vznikl-fasismus-doopravdy/

http://www.ragauian.cz/vatikan-a-cia-spolupracuji-jako-dve-biblicke-selmy-janovo-zjeveni-predpovida-soucasnost-ve-ktere-zijeme-prave-ted/

http://www.ragauian.cz/jak-druha-selma-vladne-svetu-zdanlive-svobodna-trzni-ekonomika-a-banky-jako-nastroj-moci-druhe-selmy-1/

http://www.ragauian.cz/janovo-zjeveni-apokalypsa-13-kapitola-selma-co-vyvstala-ze-zeme/

Igor Zemánek
Návštěvník
Igor Zemánek

Pane M. Vím, že je v některých náboženských organizacích předkládán váš výklad a dokonce ho znám, přesto si stojím za tím, co jsem uvedl. Jak jsem napsal ve svém článku, čas ukáže, zda je můj výklad správný. Musel bych napsat knihu, abych verš po verši vyložil. Jsem rád, že patříte k lidem, kteří se o bibli zajímají. Pokud se mýlím, byl bych hlupákem, kdybych v případě svého omylu, nepřijal správné vysvětlení. Přeji vám, aby se váš duchovní vývoj podařilo rozvinout až ke chvále našeho Boha Otce a jeho Syna Ježíše Krista. Amen

M
Návštěvník
M

pří vší úctě k autorovi, takto se analýza proctví nedělá… je sice v textu pár dobrých postřehů ale jinak to není dobré ani jako pohádka na dobrou noc.

V první řadě pro všechny ZDŮRAZŇUJI ŽE PROROCTVÍ ZJEVENÍ i Daniela JE ZAŠIFROVÁNO POMOCÍ SYMBOLŮ, tato proroctví se víceméně dublují a není pochyb o tom, že skutečně žijeme v době, kterou obě tato proroctví popisují a na kterou lidstvo připravují.

Autor ovšem danou symboliku víceméně ignoruje a jeho vývody jsou tudíž víceméně mimo 😉 S Sherlockem se zřejmě moc nekamarádí 🙂 pokusím se v několik dalších poznámkách ukázat největší chyby textu…

Jaroslav Tichý
Návštěvník
Jaroslav Tichý

V hlavních rysech to odpovídá 2 křídlům globálního prediktora. V dalších těžko říci. Existuje ale stále více a více náznaků, že vývoj světa se řídí podle různých předem vyslovených či napsaných věšteb.

jaroslav 136
Návštěvník
jaroslav 136

Nu, a takhle to s tímto malým bohem jde už necelých šest tisíc let. Je to bůh starých židů, křesťanů a posledních 1500 let i muslimů. Jde o jednu a tutéž nelogickou, nesnášenlivou, žárlivou a násilnickou entitu. Je tak slabý, že ke své manifestaci potřebuje prostředníky (proroci ze Starého zákona, Ježíš a naposledy muslimský Mohamed). Sám nedokáže vůbec nic. Před ním byli jiní, a až vyvane víra v něj, nastoupí zase jiný. Každý člověk, který dokáže domyslet důsledky svého myšlení a jednání, má vyšší morální hodnotu než onen slavný bůh…
Takže se vzmužme a zapomeňme na něj, přestaňme se na něj odvolávat, jinak budeme jak muslimové, neb oni nic – oni muzikanti – všechno jejich konání totiž prý řídí tento bůh. Je načase přestat být dětmi.

bantustan
Návštěvník
bantustan
PetrZam
Návštěvník
PetrZam

Nevím, co si myslet o tomto článku. Návrh na privatizaci závodů jako AEROFLOT, ROSNĚFT, ALROSA,….http://www.nakanune.ru/articles/111104