Kauza Brady má dohru. Padlo první trestní oznámení pro pomluvu prezidenta republiky....

Kauza Brady má dohru. Padlo první trestní oznámení pro pomluvu prezidenta republiky. Bude se muset ministr kultury zodpovídat za své výroky? Hrozí Bradymu popotahovačky v Kanadě pro porušení tamního zákona o přijímání vyznamenání od zahraničních vlád?

Kauza Brady má dohru. Padlo první trestní oznámení pro pomluvu prezidenta republiky. Bude se muset ministr kultury zodpovídat za své výroky? Hrozí Bradymu popotahovačky v Kanadě pro porušení tamního zákona o přijímání vyznamenání od zahraničních vlád?

Redakce AE News přináší kopii trestního oznámení občanského aktivisty, pana Jiřího Bati, které je podáno k Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci proti ministru kultury Danielu Hermanovi za jeho výroky a aktivity proti prezidentu republiky Miloši Zemanovi v kauze “Brady”. O případu jsme psali zde a zde. Trestní oznámení je občanskou iniciativou na obranu prezidenta republiky, jehož ústavní funkci zpochybňují v posledních dnech nejenom zahraniční subjekty, které organizují český neziskový sektor, ale i tzv. kulturní fronta v ČR, která vyzývá k občanské neposlušnosti.

Bylo jen otázkou času, kdy tyto aktivity proti prezidentovi narazí a přijde první trestní oznámení. Občanům není zjevně lhostejné, když ministr, za použití nepravdivých výroků, vyvolává ve společnosti nepokoje, a ve spolupráci cizích mocností s českým neziskovým sektorem, kulturní frontou a opozičními politiky, tak dochází k podkopání ústavního pořádku a snahám o sesazení prezidenta republiky nedemokratickými metodami kyjevského Majdanu, vyzýváním k občanským nepokojům a v neposlední řadě tím otevírají i cestu k diskusím o demontáži funkce prezidenta v ústavním pořádku ČR.

Trestní oznámení

OZNÁMENÍ O SKUTEČNOSTECH NASVĚDČUJÍCÍCH

TOMU, ŽE BYL SPÁCHÁN TRESTNÝ ČIN

Vrchní státní zastupitelství Olomouc
Tř. 17. listopadu 44,

770 00 Olomouc

Já, níže podepsaný Jiří  B a ť a, nar. 5.11.1938, důchodce, bytem ul. Za Cukrovarem 58, 769 01 Holešov, tímto podávám  

oznámení

na skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin poškození cizích práv podle § 181, odst. 1, písm. a), a b) , dále pomluvy podle § 184, odst. 1 a 2, a také trestný čin zneužití pravomoci podle  § 329, odst. 1., písm. b) a dále podle odst. 2., písm. a) a b) tr. zákona, kterého se dopustil

Mgr. Daniel  H e r m a n

ministr kultury vlády ČR, člen KDU-ČSL tím, že ( dne 8. září 2016 na slovenském Velvyslanectví v Praze) mu měl prezident ČR Miloš Zeman vyhrožovat, že pokud se (p. Herman) setká s Dalajlámou, tak pan Jiří Brady, občan Kanady, bude ze seznamu na vyznamenání vyškrtnutý. To však odporuje skutečnosti, protože

za 1) pan prezident panu Hermanovi na jeho přímluvu na vyznamenání pana Jiřího Bradyho, (údajně strýce p. Hermana, o čemž prezident nevěděl) pouze odpověděl, že jej ocení vyznamenáním „při první příležitosti“. Pan ministr Herman si však tuto skutečnost vysvětlil tak, že pan Brady bude vyznamenán již 28. října t.r., ale na předchozí doporučení prezidenta Zemana, aby se nesetkal s Dalajlámou toto doporučení ministr Herman nerespektoval, s Dalajlámou se veřejně a provokativně na svém ministerstvu setkal, ale na veřejnost a do medií lživě prohlásil, že mu jednak pan prezident Zeman s Dalajlámou vyhrožoval, ale protože se s Dalajlámou také skutečně  setkal, „pomstil“ se mu prý tím, že pana J. Bradyho „vyškrtnul“ ze seznamu vyznamenaných,

za 2) pan Herman, jako ministr kultury vlády ČR měl vědět (a zřejmě také věděl), že termín pro návrhy na kandidáty na státní vyznamenání je koncem března každého roku, což pan Herman neučinil a přesto se neoprávněně v září t.r. domáhal o udělení státního vyznamenání pro pana Jiřího Bradyho, občana Kanady, ergo údajného strýce ministra Hermana, jehož nejmenování , resp. vyškrtnutí ze seznamu na vyznamenání pak zneužil k bezostyšným a lživým výpadům proti prezidentu Zemanovi,

za 3) před každým udělení státního vyznamenání občana cizího státu je podle nejen hradního, ale hlavně diplomatického protokolu povinností Kanceláře prezidenta republiky informovat, resp. žádat o souhlas vládu toho státu, kterého je navržený kandidát státním občanem. V případě pana Bradyho to znamená, že (doslovný překlad kanadských zákonů): “Jakákoli vláda Společenství (Commonwealth) či vláda cizí, chce-li udělit ocenění, dekorovat či udělit medaili občanu Kanady, musí nejprve získat souhlas od kanadské vlády.” – Jiří Brady žádný souhlas kanadských zákonů nemá a neměl, teoreticky je pro něho protizákonné převzít jakoukoli medaili či ocenění v České republice. Podle zjištění nebylo z české strany takové podání na vládu Kanady učiněno z prostého důvodu, že pan Jiří Brady, kanadský občan, nebyl na seznamu vyznamenaných ke dni 28. října 2016. Přes tyto skutečnosti ministr Herman, s neskrývaným úmyslem poškodit práva prezidenta M. Zemana lživě sdělil do masmédií, že pan Brady byl vyškrtnut ze seznamu vyznamenaných jako pomsta prezidenta Zemana za to, že se setkal s Dalajlámou,

za 4) tyto silně zavádějící, lživé, prezidenta Zemana hrubě osočující informace vyvolaly protizemanovské emoce jak v mainstreamových  mediích, TV apod., ale rovněž u řady čelných politiků a představitelů veřejného života, kteří se bezostyšně vyjadřovali k nepravdivému tvrzení ministra Hermana, z jejich strany docházelo k pomluvám, útokům a  morální dehonestaci osoby prezidenta. Jako protest proti údajnému nemorálnímu kroku prezidenta, kterým prý vyhrožoval ministru Hermanovi, se řada významných představitelů politického i veřejného života dohodla na separátní oslavy státního svátku 28. října na Staroměstském náměstí v Praze, čímž dali průchod dalším negativním a neetickým emocím vůči osobě prezidenta republiky  Zemanovi,

za 5) ministr Herman záměrně a lživě uvedl veřejnost, masmédia a další subjekty v omyl konstatováním, že pan Jiří Brady z Kanady je jeho strýc. Tato informace se nezakládá na pravdě, protože J. Brady by mohl být jeho strýcem jen v případě přímého pokolení, tedy, že by jeho otec byl bratrem, nebo jeho matka sestrou pana Jiří Bradyho. Skutečnost je však taková, že pan Brady měl pouze sestru, která ve svých 13 letech zahynula v koncentračním táboře, takže rovněž nemohla být příbuznou pana Hermana v přímém pokolení. Pan Herman, pokud opravdu je nějak spřízněn s panem Jiřím Bradym, pak jen v případě, že otec pana Jiřího Bradyho měl bratra, jehož manželka měla dceru, která byla matkou Daniela Hermana. To ovšem nevytváří rodinný vztah pana Hermana jako synovce pan Jiřího Bradyho,

za 6) tím, že pan Herman záměrně vyvolal protizemanovskou hysterii, vyprovokoval protizemanovsky orientované politiky či akademické hodnostáře k tomu, že panu Jiřímu Bradymu na truc udělili a předali v rozporu s platnými zákony ČR i Kanady řadu ocenění a vyznamenání z čehož vyplývá, že 88 letý, masmédii a politickými představiteli dezorientovaný a zmanipulovaný pan Jiří Brady, občan Kanady, od různých subjektů převzal medaile a různá ocenění v České republice protizákonně a protože nemá předchozí souhlas od kanadské vlády s přijmutím zahraničních ocenění – může být kanadským soudem souzen za nelegální čin. Česká republika v tomto případě udělení jakéhokoli ocenění Jiřího Bradyho riskovala diplomatický konflikt s Kanadou, protože vědomě  porušila platná  mezinárodně dohodnutá diplomatická pravidla. Je skutečností, že mj. i sám premiér Bohumil Sobotka osobně předal panu Bradymu pamětní medaili Karla Kramáře.

Výše uvedené skutečnosti nasvědčují tomu, že pan Mgr. Daniel Herman se dopustil trestného činu poškození podle

  • 181, odst. 1, písm. a), a b), tj. (1) Kdo jinému způsobí vážnou újmu na právech tím, že

a) uvede někoho v omyl, nebo

b) využije něčího omylu, resp.

  • 184, odst. 1 a 2

(1) Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

(2) Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, ale rovněž

  • 329, odst. 1., písm. b) a dále podle odst. 2., písm. a) a b) (2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 jinému značnou újmu na právech,

b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch,

Na základě výše uvedených skutečností jsem přesvědčen, že zde jsou důvody k zahájení úkonů trestního řízení směřujících k objasnění a prověření uvedených skutečností, které důvodně nasvědčují spáchání trestných činů. Zároveň tímto     

žádám,

aby mne orgán Vrchní státního zastupitelství v zákonné lhůtě od podání tohoto oznámení vyrozuměl o výsledku  šetření a přijatého opatření..

 

V Holešově, 29. října 2016                                                                                                 Jiří  B a ť a   v.r.

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Stanislav Stupka
Návštěvník
Stanislav Stupka

Naštěstí není dost “Baťů”, aby mohli změnit ústavní právo a svobodu tak, aby jejich výklad práva odpovídal Husákově době či letům v totalitě.

Zde máte rozporování Vašeho logického klamu Kanady a dalších jiných, jež se vyrojily v kauze Brady.: https://www.facebook.com/WallSTcz/posts/626510147520832?pnref=story

Zmiňovat Vaše nálepky, kulturní fronty v tomto článku apod., jež spadají též pod manipulaci a výrokovou logiku let totalitních, nemá ani smysl zmiňovat.

Dan
Návštěvník
Dan

Tenhle Herman je naprosto odporny a drzy slizoun. Belobradek jak by smet, ten uz na sebe upozornuje delsi dobu. Cela kauza jsou stupidni hratky majici odvratit lidi od skutecnych problemu. To ovsem grazlove ve vlade nepripusti, aby se fakta a pravda respektovala. I priste se budou klanit jeho svatosti tajtrlikovi z Tibetu, byvalemu feudalovi a otrokari, ktery musel utect po neuspesnem puci, organizovanem CIA. Na kterem se take on sam podilel. Tibetu to prospelo. Maji tam elektrinu, vodovod i zeleznicni spojeni. Ne od tajtrlika, ale od Cinanu, ktere tady ignoranti a hovada vseho druhu proklinate.
Pro redakci: Nemohli byste si vymyslet jiny test proti robotum? Tyhle obrazky jsou blbost.

Máša
Návštěvník
Máša

Toto je uplne k smichu:

181, odst. 1, písm. a), a b), tj. (1) Kdo jinému způsobí vážnou újmu na právech tím, že
a) uvede někoho v omyl, nebo

b) využije něčího omylu, resp.

Copak se nam vsem tohle nedeje uz pres ctvrt stoleti!??? Vsichni presidenti, vsechny vlady, parlament…

To bychom mohli zazalovat i Zemana, a opravnene, protoze nas uvadi v omyly zavazne, tedy s velmi vaznymi dusledky, uplne nejkriklavejsi je nase clenstvi v NATO z duvodu nasi ochrany ( vzdyt je to teroristicky spolek, a Zeman to moc dobre vidi jako kazdy) a dale jeho divadlo s kvotami a Merkelovou, kdyz moc dobre vi, ze je dohodnut jejich volny pohyb ve vsech zemich EU).

Bud se bude merit vsem stejnym metrem a nebo to nema cenu, takze z pana Bati mam akorat srandu, jen se snazi zviditelnit a z kravinou delat clonu vaznym vecem.

Prezident byl nekolikrate vyzyvan k odvolani cele vlady, nemuselo k tomuto vubec dojit, kdyby pan prezident nebyl saskem, ale prezidentem. Dale upozornuji na zavazny fakt, ze vlada si prebira do sve kompetence vysilani vojaku do cizich zemi. Zajima to vubec nekoho, ze na to prezident vubec nereaguje? Az nekdo z aktivnich zaloh bude vyslan do Turecka, nebot je clenem NATO a pomoc je zasmlouvana, tak se bude divit, proc k tomu doslo a ostatnim to bude , samozrejme, jedno, protoze kazdy se ridi jenom tim, co zleho se deje primo jemu. A je to velika skoda pro nas vsechny, protoze se nam to jako bumerang vrati.

Máša
Návštěvník
Máša

omluva, ma byt s kravinou, menila jsem vetu , puvodne bylo z kraviny….

jirinas
Návštěvník
jirinas

Tak by me zajimalo, zda tento pan duchodce poda ted trestni oznameni na pana prezidenta, za vedomou ci nevedomou lez – hmm – tedy nepravdivy vyrok – v jeho verejnem vystoupeni. Pan prezident totiz prohlasil, ze se papez s H.H.Dalai Lamou nesetkal. A to je lez. H.H.Dalai Lama se s papezem setkal v techto letech: 1973, 1980, 1982, 1986, 1990, 1994, 1996, 1999, 2003, 2006.

Pavel
Návštěvník
Pavel

A kterého papeže měla ” tato lež” poškodit a čím poškodit, aby tento výrok by mohl být tr. činem?

Šedivej
Návštěvník
Šedivej

Dobrý den, od dob Mgr Šrámka až po Bělobrádka , vždy lidovci vynikli podrazy. Možná začne Herman s Bělobrádkem prodávat odpustky, to by na ně pasovalo, jo a Vlk jim bude dělat personalistu.

La_da
Návštěvník
La_da

Pro všechny odvážné lidi, kterým záleží na naší budoucnosti, doporučuji návštěvu této akce http://czechfreepress.cz/vase-free-zona/osobni-dopis-vsem-vlastencum-a-cestnym-obcanum-cr-k-pozvance-na-letnou-17-11-2016.html Škoda, že se ostatní strany a hnutí nedokážou sjednotit a udělat jednu společnou akci, na jednom místě. Ale asi to je záměr, který má rozdrobit protesty, proti bezpráví. Takže kdo může – přijdte a předávejte pozvání dál.

Pavlina
Návštěvník
Pavlina

Zmetkům je potřeba odejmout občanství -když jsou zrádci občanů a poslat je
k ušákům nebo kamkoliv kdo si je vezme……

Karel
Návštěvník
Karel

Máte pravdu osoba, která podporuje udělit status tržní ekonomiky Číně a tím zničit Český hutní průmysl, hraničí s vlastizradou. Co budou tito dělníci jíst, když přijdou o práci.

BertrandDeBorn
Návštěvník
BertrandDeBorn

Když někdo přijde o práci, má si najít jinou. Možností je víc než dost. To platí pro dělníky, pekaře i placené trolly.

Karel
Návštěvník
Karel

Tou osobou která tohle podporuje je nám milovaný Miloš Zeman 🙂

BertrandDeBorn
Návštěvník
BertrandDeBorn

Ano, v tom se s ním nepřu. Názorný příklad: Představte si, že máte prase, které umí počítat.
Když takové prase, které umí počítat, vyškrábe kopýtkem do země, že 2+2 jsou 4, tak to, že to spočítalo prase, nic nemění na tom, že 2+2 opravdu jsou 4. 🙂

Pepa
Návštěvník
Pepa

jen se divím že takového člověka jako je her Herman pan prezident jmenoval do funkce ministra když jen jeho lhaní nebo nemluvení pravdy na veřejnosti kazí dojem na spravedlnost naší zemičky,zatím přece nejsme další spolkovou zemí NSR.Nechtělo by to takovýho člověka okamžitě vyrazit z vlády i když ulhaných by se tam našlo určo víc.

Cecilka
Návštěvník
Cecilka

Dobrý den, ještě maličko k profilu Hermana, už to nesleduji, tak podrobně jako v pátek a v sobotu, protože se jím zabývat a koukat se na něho je blééé. Jenom ještě taková ,,drobnost”. Odpovědi Hermana jsou většinou: Děkuji za vyjádření vašeho názoru, nevím, neznám, nerozumím. Tak nějak nechápu, jak podle odpovědí takhle ,,hloupý” člověk může být ministrem…
Ovšem na pochlebující dotaz ( přesnou otázku už nevím a dohledávat nebudu. Odpověď jsem si uložila), napsal toto: Vážený pisateli,přesně tak to vidím také. Je to docela zábavné sledovat, viďte:)
Tím myslel zřejmě nás obyčejné voliče a odpovědí dal zcela zřetelně najevo, že jsme pro něho jenom obyčejná banda pitomců. Z té odpovědi opravdu mrazí.
A ještě k dalajlámovi. Na internetu je snadno k dohledání, že on sám říká, že je marxista a socialista. V roce 2016, tuším někdy v květnu byl na návštěvě Ruska. U nás se o tom nehovořilo, přesto se to dá zase snadno dohledat. A tehdy dalajláma řekl toto: “Prezident Putin musí pokračovat ve svém neoblomném boji proti saúdském státnímu terorismu. Soudím, že Obamova administrativa a Saúdská Arábie jsou zodpovědné za krveprolití na Středním východě”!
I to byla jedna z otázek na Hermana, co odpověděl přesně nevím, ale jistě to nebude těžké si domyslet:) Přeji všem krásné dny a bohužel mám vážnou obavu, že nám tito ,,demokraté” zcela zkazí sedmnáctý listopad.

Nikolaj
Návštěvník
Nikolaj

Děkuji panu Baťovi za statečnost a za vyjádření názoru drtivé většiny občanů, kteří stoji za svým, v přímých volbách zvoleným, prezidentem Zemanem. Vlastizrádce Hermann, který zneužil svého postavení a bez mandátu vlády se omlouval sudetským Němcům za spravedlivý poválečný odsun, se zachoval hnusně a nemá v naší politice co pohledávat.Ať se vrátí odkud přišel, snad mu všemohoucí ty jeho podlosti odpustí.