Kauza Brady má dohru. Padlo první trestní oznámení pro pomluvu prezidenta republiky....

Kauza Brady má dohru. Padlo první trestní oznámení pro pomluvu prezidenta republiky. Bude se muset ministr kultury zodpovídat za své výroky? Hrozí Bradymu popotahovačky v Kanadě pro porušení tamního zákona o přijímání vyznamenání od zahraničních vlád?

Kauza Brady má dohru. Padlo první trestní oznámení pro pomluvu prezidenta republiky. Bude se muset ministr kultury zodpovídat za své výroky? Hrozí Bradymu popotahovačky v Kanadě pro porušení tamního zákona o přijímání vyznamenání od zahraničních vlád?

Redakce AE News přináší kopii trestního oznámení občanského aktivisty, pana Jiřího Bati, které je podáno k Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci proti ministru kultury Danielu Hermanovi za jeho výroky a aktivity proti prezidentu republiky Miloši Zemanovi v kauze “Brady”. O případu jsme psali zde a zde. Trestní oznámení je občanskou iniciativou na obranu prezidenta republiky, jehož ústavní funkci zpochybňují v posledních dnech nejenom zahraniční subjekty, které organizují český neziskový sektor, ale i tzv. kulturní fronta v ČR, která vyzývá k občanské neposlušnosti.

Bylo jen otázkou času, kdy tyto aktivity proti prezidentovi narazí a přijde první trestní oznámení. Občanům není zjevně lhostejné, když ministr, za použití nepravdivých výroků, vyvolává ve společnosti nepokoje, a ve spolupráci cizích mocností s českým neziskovým sektorem, kulturní frontou a opozičními politiky, tak dochází k podkopání ústavního pořádku a snahám o sesazení prezidenta republiky nedemokratickými metodami kyjevského Majdanu, vyzýváním k občanským nepokojům a v neposlední řadě tím otevírají i cestu k diskusím o demontáži funkce prezidenta v ústavním pořádku ČR.

Trestní oznámení

OZNÁMENÍ O SKUTEČNOSTECH NASVĚDČUJÍCÍCH

TOMU, ŽE BYL SPÁCHÁN TRESTNÝ ČIN

Vrchní státní zastupitelství Olomouc
Tř. 17. listopadu 44,

770 00 Olomouc

Já, níže podepsaný Jiří  B a ť a, nar. 5.11.1938, důchodce, bytem ul. Za Cukrovarem 58, 769 01 Holešov, tímto podávám  

oznámení

na skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin poškození cizích práv podle § 181, odst. 1, písm. a), a b) , dále pomluvy podle § 184, odst. 1 a 2, a také trestný čin zneužití pravomoci podle  § 329, odst. 1., písm. b) a dále podle odst. 2., písm. a) a b) tr. zákona, kterého se dopustil

Mgr. Daniel  H e r m a n

ministr kultury vlády ČR, člen KDU-ČSL tím, že ( dne 8. září 2016 na slovenském Velvyslanectví v Praze) mu měl prezident ČR Miloš Zeman vyhrožovat, že pokud se (p. Herman) setká s Dalajlámou, tak pan Jiří Brady, občan Kanady, bude ze seznamu na vyznamenání vyškrtnutý. To však odporuje skutečnosti, protože

za 1) pan prezident panu Hermanovi na jeho přímluvu na vyznamenání pana Jiřího Bradyho, (údajně strýce p. Hermana, o čemž prezident nevěděl) pouze odpověděl, že jej ocení vyznamenáním „při první příležitosti“. Pan ministr Herman si však tuto skutečnost vysvětlil tak, že pan Brady bude vyznamenán již 28. října t.r., ale na předchozí doporučení prezidenta Zemana, aby se nesetkal s Dalajlámou toto doporučení ministr Herman nerespektoval, s Dalajlámou se veřejně a provokativně na svém ministerstvu setkal, ale na veřejnost a do medií lživě prohlásil, že mu jednak pan prezident Zeman s Dalajlámou vyhrožoval, ale protože se s Dalajlámou také skutečně  setkal, „pomstil“ se mu prý tím, že pana J. Bradyho „vyškrtnul“ ze seznamu vyznamenaných,

za 2) pan Herman, jako ministr kultury vlády ČR měl vědět (a zřejmě také věděl), že termín pro návrhy na kandidáty na státní vyznamenání je koncem března každého roku, což pan Herman neučinil a přesto se neoprávněně v září t.r. domáhal o udělení státního vyznamenání pro pana Jiřího Bradyho, občana Kanady, ergo údajného strýce ministra Hermana, jehož nejmenování , resp. vyškrtnutí ze seznamu na vyznamenání pak zneužil k bezostyšným a lživým výpadům proti prezidentu Zemanovi,

za 3) před každým udělení státního vyznamenání občana cizího státu je podle nejen hradního, ale hlavně diplomatického protokolu povinností Kanceláře prezidenta republiky informovat, resp. žádat o souhlas vládu toho státu, kterého je navržený kandidát státním občanem. V případě pana Bradyho to znamená, že (doslovný překlad kanadských zákonů): “Jakákoli vláda Společenství (Commonwealth) či vláda cizí, chce-li udělit ocenění, dekorovat či udělit medaili občanu Kanady, musí nejprve získat souhlas od kanadské vlády.” – Jiří Brady žádný souhlas kanadských zákonů nemá a neměl, teoreticky je pro něho protizákonné převzít jakoukoli medaili či ocenění v České republice. Podle zjištění nebylo z české strany takové podání na vládu Kanady učiněno z prostého důvodu, že pan Jiří Brady, kanadský občan, nebyl na seznamu vyznamenaných ke dni 28. října 2016. Přes tyto skutečnosti ministr Herman, s neskrývaným úmyslem poškodit práva prezidenta M. Zemana lživě sdělil do masmédií, že pan Brady byl vyškrtnut ze seznamu vyznamenaných jako pomsta prezidenta Zemana za to, že se setkal s Dalajlámou,

za 4) tyto silně zavádějící, lživé, prezidenta Zemana hrubě osočující informace vyvolaly protizemanovské emoce jak v mainstreamových  mediích, TV apod., ale rovněž u řady čelných politiků a představitelů veřejného života, kteří se bezostyšně vyjadřovali k nepravdivému tvrzení ministra Hermana, z jejich strany docházelo k pomluvám, útokům a  morální dehonestaci osoby prezidenta. Jako protest proti údajnému nemorálnímu kroku prezidenta, kterým prý vyhrožoval ministru Hermanovi, se řada významných představitelů politického i veřejného života dohodla na separátní oslavy státního svátku 28. října na Staroměstském náměstí v Praze, čímž dali průchod dalším negativním a neetickým emocím vůči osobě prezidenta republiky  Zemanovi,

za 5) ministr Herman záměrně a lživě uvedl veřejnost, masmédia a další subjekty v omyl konstatováním, že pan Jiří Brady z Kanady je jeho strýc. Tato informace se nezakládá na pravdě, protože J. Brady by mohl být jeho strýcem jen v případě přímého pokolení, tedy, že by jeho otec byl bratrem, nebo jeho matka sestrou pana Jiří Bradyho. Skutečnost je však taková, že pan Brady měl pouze sestru, která ve svých 13 letech zahynula v koncentračním táboře, takže rovněž nemohla být příbuznou pana Hermana v přímém pokolení. Pan Herman, pokud opravdu je nějak spřízněn s panem Jiřím Bradym, pak jen v případě, že otec pana Jiřího Bradyho měl bratra, jehož manželka měla dceru, která byla matkou Daniela Hermana. To ovšem nevytváří rodinný vztah pana Hermana jako synovce pan Jiřího Bradyho,

za 6) tím, že pan Herman záměrně vyvolal protizemanovskou hysterii, vyprovokoval protizemanovsky orientované politiky či akademické hodnostáře k tomu, že panu Jiřímu Bradymu na truc udělili a předali v rozporu s platnými zákony ČR i Kanady řadu ocenění a vyznamenání z čehož vyplývá, že 88 letý, masmédii a politickými představiteli dezorientovaný a zmanipulovaný pan Jiří Brady, občan Kanady, od různých subjektů převzal medaile a různá ocenění v České republice protizákonně a protože nemá předchozí souhlas od kanadské vlády s přijmutím zahraničních ocenění – může být kanadským soudem souzen za nelegální čin. Česká republika v tomto případě udělení jakéhokoli ocenění Jiřího Bradyho riskovala diplomatický konflikt s Kanadou, protože vědomě  porušila platná  mezinárodně dohodnutá diplomatická pravidla. Je skutečností, že mj. i sám premiér Bohumil Sobotka osobně předal panu Bradymu pamětní medaili Karla Kramáře.

Výše uvedené skutečnosti nasvědčují tomu, že pan Mgr. Daniel Herman se dopustil trestného činu poškození podle

  • 181, odst. 1, písm. a), a b), tj. (1) Kdo jinému způsobí vážnou újmu na právech tím, že

a) uvede někoho v omyl, nebo

b) využije něčího omylu, resp.

  • 184, odst. 1 a 2

(1) Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

(2) Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, ale rovněž

  • 329, odst. 1., písm. b) a dále podle odst. 2., písm. a) a b) (2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 jinému značnou újmu na právech,

b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch,

Na základě výše uvedených skutečností jsem přesvědčen, že zde jsou důvody k zahájení úkonů trestního řízení směřujících k objasnění a prověření uvedených skutečností, které důvodně nasvědčují spáchání trestných činů. Zároveň tímto     

žádám,

aby mne orgán Vrchní státního zastupitelství v zákonné lhůtě od podání tohoto oznámení vyrozuměl o výsledku  šetření a přijatého opatření..

 

V Holešově, 29. října 2016                                                                                                 Jiří  B a ť a   v.r.

Print Friendly, PDF & Email

Třídit podle:   nejnovějších | nejstarších | nejvíce hlasů
Vladimir
Návštěvník

Herman dost řádil, když se dozvěděl, že strýček Brady vyznamenán nebude:

https://www.youtube.com/watch?v=snZ5dyJySc0

Lex DRUID
Návštěvník

A tohle je taky lepší než debilní Kraus:
https://www.youtube.com/watch?v=hQUBJEsnaX0
Vznik těchto videí jasně říká, co si většina lidí myslí.
Dnešní papaláši a ještě k tomu vlastizrádní už rozdávají víc medailí než komunisti, ale jenom svým, schváleným americkou ambasádou. Za socialismu zbyly medaile i na obyčejné lidi viz Vyznamenání za zásluhy o výstavbu státu a za vynikající pracovní výkony a nebo známá Brigáda socialistické práce – bronzový, stříbrný a zlatý.

Fanny
Návštěvník

To video je boží,poslete ho někdo tomu,prasivymu Hermanovi,ja to neumím.

formis
Návštěvník

Děkuji p. Baťovi za jeho občanskou odvahu. Známe ale Olomoucké VZS.

Na každou vlastizrádnou svini se někde vaří voda..
Návštěvník
Na každou vlastizrádnou svini se někde vaří voda..

Agenti CIA Ištván s Komárem tam nebudou sedět věčně, ozbrojenou ochranku nemají a revoluce se blíží.

vedomi
Návštěvník

Obávám se stejně, chtělo to podat raděj ve Zlíně

smith
Návštěvník

No, kéž by to tak bylo….sakra, pořád si myslím, že to Zeman jen tak nenechá…a nejen on !!!!

Franta
Návštěvník

Fuj tajbl,to je odpornej židovskej slizkej rypák,málem jsem se poblil.

kosec
Návštěvník

je presne taký ako vyzerá

kosec
Návštěvník

možno sa onedlho on a jemu podobní budú vetrať na kandelábroch, v usa je občianska vojna na spadnutie a GP stojí za Zemanom, takže krysy by sa mali triasť

BertrandDeBorn
Návštěvník

A co bych měl dělat já, poradíte?

LCZ
Návštěvník

A na co se cítíte, Bertrande? 😉

BertrandDeBorn
Návštěvník

Emigrace do Mongolska. 🙂

Zighartice
Návštěvník

Dejte pokoj s GP. Existuje příznačnější výraz pro označení výrazného odklonu od principů doktríny, jejíž základní rysy i předpoklady byly nastíněny v podobě tzv. Washingtonského konsenzu, tak jak je nastínil např. Gaspár Miklós Tamás (TGM)
S ostatním do jisté míry souhlasím.

Máša
Návštěvník

Toto uz se chystam napsat panu Pjakinovi, nebot jsem zjistila, ze je spousta lidi jako Vy, kteri vidi pozitivum v Zemanovi, protoze za nim stoji GP a tim padem vidite pozitivne i GP, coz je silenost!!!!!

To je neskutecne, jak lidi nepremysleji…..a ridi se tim, cemu chteji verit, takze v zajmu toho si ohybaji i slova pana Pjakina.

Alex
Návštěvník

Je smesne, ze Herman se drzi s nackama ze sudet, kteri mucili jeho sryce, okolo ramen na jejich oslavach a zaroven chce pro sveho stryce medajli od Cechu za to, ze ho ti sami nackove drzeli v koncentraku. No je to k pozvraceni. Uz to ceske jmeno herman. Ze?

zunaza
Návštěvník

Velké díky panu Baťovi.

Jedinec
Návštěvník

Pane Baťo, s úctou smekám a hluboce se klaním. Jste velký sekáč.

Pozorovatel
Návštěvník

No, nejsem si jist s tím příbuzenským vztahem. Pokud je manželka pana Bradyho sourozencem jednoho z rodičů Hermana, tak může být skutečně jeho strýcem, jakožto manžel jeho tety – přímé příbuzné. Ale to je asi to nejmenší… Hlavní je, že někdo našel odvahu a projevil velkou míru vlastenectví, čímž myslím pana Baťu.

Sidin
Návštěvník

Brady je bratranec Hermanovy matky.

miloš
Návštěvník

Moc fandím a podporuji pana Jiřího Batu a čekám v mediich informovaní a výsledku vyšetřování. Navrhuji okamžitá odvolání p.Hermana.

Stara mama
Návštěvník

Pan Bata udelal dobre. Co ma co ministr kultury zvat Dalajlamu na oficialni navstevu na ministerstvo kultury, kdyz vi, ze CR uzavrela s Cinou smlouvu o strategickem partnerstvi. Herman dobre vedel, ze tady jde o obrovske investice, o desitky miliard. Uz to je jak sabotaz ceske ekonomiky. O naslednem neklidy v zemi nemluve

LCZ
Návštěvník

Panu Hermanovi zřejmě nedochází, že jednal PROTI oficiální zahraniční politice České republiky, jejíž vlády je dokonce ministrem.
Vlády, kterou jsme si My, lid (We, the people), demokraticky zvolili, aby Nás zastupovala, a dali jsme jí tím k tomu náš mandát.
Nezradil tedy svým protivládním jednáním jenom vládu naší země, ale současně i Českou republiku a její občany. To je jasná Vlastizrada a Rozvracení republiky.
V takové Číně už by to měl asi za sebou…

Navíc přijal toho agenta CIA na státní oficiální půdě, a s oficiálním protokolem Ministra NAŠÍ republiky – čili za nás všechny občany – naším jménem, a z našich peněz.
A s tímto Já, Občan, rozhodně nesouhlasím, k tomu můj mandát neměl.
To je jasné zneužití postavení a moci veřejného činitele a obohacování se na úkor státu.
Každý Dalajlámův přesun i bifteček jsme všichni, i nechtě, zaplatili neoprávněnou rukou pana Ministra Hermana.

Pavlina
Návštěvník

odejmout občanství zrazuje občany…

Jaris
Návštěvník

Je v tom stary otrepany zidovsky trik. Zhatit a znicit, co se da. Pokud mozno vyvolat statni nepokoje. Stale stejne libretto. Neskocte jim na to.

wpDiscuz