Kam zmizela historie Slovanů a Ruska? A kam zmizela Tartárie? Video

Kam zmizela historie Slovanů a Ruska? A kam zmizela Tartárie? Video

Kam zmizela historie Slovanů a Ruska? A kam zmizela Tartárie? Video

Původ Indoevropanů či Arijců, jak se původně indoevropané nazývali je stále obestřen rouškou tajemství. Historická věda hovoří o 3.tisíciletí př.n.l., jako době, kdy se z oblasti severního Černomoří rozešla původní indoevropské etnikum jednak na západ do Evropy, na jih do Malé Asie a na východ do Indie.

Existují ale i koncepce jiné. V 19.stol ruská mystička a cestovatelka H.P.Blavatská ve svých knihách předložila alternativní pohled na dějiny lidstva vycházející z esoterického poznání. Původ bílé arijské rasy kladla do země dalekého severu nazývané v legendách Thule či Hyperborea. Byla to země která zanikla při jedné z velkých katastrof  spojené s posunem zemské osy. Původně kvetoucí zemi pokryl sníh a led. Že oblasti polárního severu či jihu byly kdysi kvetoucími oblastmi svědčí hojné fosilie bujné vegetace zde nacházené. Po katastrofě našli Arijci útočiště na Atlantidě, zemi MU a také na území dnešní Asie, odkud se poté vydali na cestu do Evropy.

To, že tato představa nemusí být zcela nesmyslná svědčí podobnost indoevropských jazyků se sanskrtem: starověkým jazykem Indie. Mnozí badatelé dokonce vidí Sanskrt jako původní jazyk Indoevropanů. Podle indických legend vytvořili Sanskrt indičtí rišiové=mudrci s cílem vytvořit jazyk, který by co možná nejdokonaleji dokázal vyjádřit duchovní zákonitosti. Hluboký zájem mnoha Evropanů o indickou filozofii v současné době tak může souviset i s dávnými asijskými  kořeny uloženými v hlubokém podvědomí Evropanů..

Ve 20.stol. prosluli hledáním původu Arijců nacističtí vědci. Je mylné se domnívat, že za Arijce považovali pouze čistokrevné Němce. Nicméně zvěrstva kterých se i ve jménu rasové čistoty němečtí fašisté dopustili celou tuto věc zdiskreditovalo. Nacisté posílali výpravy do různých koutů světa, aby našli důkazy o staré arijské rase. Zvlášť intenzivně pátrali v Tibetu.  To je ale spíše námětem pro nějaký další článek.

Řekové

Prvním indoevropským národem na území Evropy, který výrazně vstoupil do evropské a světové historie byli Řekové. Do Řecka přišli v několika vlnách.

Kolem roku 2000 př.n.l. to byli Achajové, kteří založili Mykénskou civilizaci na Peloponése. Po roce 1000 př.n.l. přišli do Řecka Dorové s nimiž je spojen zlatý věk řecké civilizace a vzestup řady městských států z nichž nejslavnějšími se stali Atény. Řekové zakládali své kolonie na řadě různých míst Evropy a po dobyvatelském tažení Alexandra Makedonského zapustili svůj vliv i v rozsáhlých oblastech Asie a Egypta. Řekové prosluli stavebním uměním, řemeslem, literaturou a dramatem, vyspělou filozofii a vědeckými poznatky. Řecká vzdělanost se stala nejen základem vzdělanosti římské, ale také evropské středověké vzdělanosti. Díla řeckých filozofů a literátů jsou inspirující dodnes. Vzpomeňme postavy Pythagora, Platona či Sokrata. V Řečtině byl napsán i Nový zákon. Vedle latiny, tak řečtina představovala i jazyk evropských středověkých vzdělanců.

Římané

Další proud Indoevropanů dorazil do Itálie. V roce 753 př.n.l. bylo podle legendy založeno město Řím. Stalo se centrem rozsáhlé říše po staletí vládnoucí celému Středomoří a téměř polovině Evropy. Římané prosluli svým racionalismem, pragmatismem, organizačními schopnostmi, stavebním uměním a vojenstvím, stejně jako dekadencí, krutostí a poživačnosti. Světu dali promyšlený právní systém který se dodnes vyučuje jako „Římské právo“ i barbarské gladiátorské zápasy.

V roce 313 se do historie Římské říše významně zapsal císař Konstantin, tím že zrovnoprávnil původně pronásledované křesťanství. Brzy poté se toto náboženství stalo až dodnes hlavním náboženstvím Římské říše a později i celé Evropy se všemi pozitivy a negativy. Vystřídalo tak původní pohanské kulty, spojené se všemi původními indoevropskými národy.

Římská říše

V roce 395 se Římska říše rozdělila na část východní a západní. Toto rozdělení bylo počátkem procesu rozdělení Evropy, které existuje dodnes. Jednou z podob rozdělení bylo rozdělení náboženské. Západnímu křesťanskému světu vládl Řím a papež. Centrem východního pravoslaví byla byzantská Konstantinopol. Po jeho dobytí Turky v 15 stol. první ruský car Ivan III nazval Moskvu třetím Římem, jako novým centrem pravoslaví. Rozdělení je spojeno i s jinou mentalitou západu a východu. Západ je racionálnější a východ emocionálnější. V Čechách se východ ze západem střetává již od dávných dob. Křesťanství se zde šířilo, jak ze západu, tak i z východu (Konstantin a Metoděj). Češi možná více než jiné národy spojují v myšlení rozum s citem.

Řím dal světu právo a latinu, která se stala jazykem středověkých vzdělanců. Mezi románské národy můžeme řadit ty, co hovoří románskými jazyky vzniklými z latiny, tedy Italy, Španěly, Portugalce, Rumuny a Francouze, třebaže tyto národy vznikaly míšením různých původních etnik např. na francouze ve své ryzí podobě se lze dívat jako na míšence Keltů, římanů a germánského kmene Franků.

Keltové

I když Keltové jsou národem indoevropským, tak zároveň představují i dědice megalitické civilizace v západní Evropě. Keltové megalitické stavby nepostavili, hojně je však využívali pro své duchovní obřady. V jejich náboženství hrála posvátná místa a síly v přírodě klíčovou roli.

Významnou roli v keltské společnosti hráli Druidové. Byli nositeli esoterické  tradice, kterou předávali výhradně ústně a v plné šíři jen zasvěceným. Výuka druida trvala 20 let. Římský vojevůdce a spisovatel G.I.Caesar o Druidech napsal. „Druidové učí mládež mnohé o hvězdách a jejich pohybech, o velikosti světa a Země, o podstatě věcí“.

V 5.stol. př.n.l. se Keltové rozšířili do oblasti Británie, Francie, střední a jihovýchodní Evropy. Prosluli řemeslnou zručností a schopnosti zpracovávat kovy. Stavěli opevněná sídla-oppidia.Měli, ale i svou temnou tvář. Mnohdy sklouzli k bojovnosti, násilí a praktikování černé magie. Z antických zdrojů i archeologických nálezů se zachovala četná svědectví o barbarských rituálech, zvířecích a dokonce i lidských obětech.

Kolem roku 0 se Keltové se ocitají v hluboké defenzivě. Na jedné straně jsou to Římané kteří dobývají Gálii, Británii a Noricum kde žijí. Na druhé podléhají tlaku bojovných Germánů, kteří ovládají střední Evropu.

K poslednímu velkému rozmachu spirituálního Keltství dochází podle středověké legendy v 5.stol. v jihozápadní Anglli. Legenda vypráví o kouzelníku Merlinovi, moudrém králi Artušovi, rytířích kulatého stolu a hlavně o hledání svatého grálu. I když grál je líčen jako nádoba do níž stekla krev Krista po ukřižování, jedná se  o duchovní symbol. Svatý grál tedy není hmota. Nalézt ho je možné pouze v hlubinách lidského nitra. Jeho objevitel získává přístup ke zdroji nesmrtelného duchovního vědění. Existují názory, že jedním z jeho objevitelů mohl být i český kníže svatý Václav. V legendě o rytířích kulatého stolu vedených Artušem a blanických rytířích vedených Václavem je určitá paralela.

Keltové využívali řecké písmo a studovali i pythagorejské učení. Ve středověku jejich spirituální tradici převzali jiní: středověcí alchymisté, stavitelé katedrál, rosenkruciáni. Řada křesťanských staveb leží na místech bývalých megalitů a keltských svatyních. Geny Keltů lze najít stále u řady obyvatel Evropy. Zvláště pak v Bretani, Walesu či Irsku, kde je keltská tradice stále silně živá především v kultuře.

Germáni

Kolem roku 100 př.n.l. se antické prameny poprvé zmiňují o obyvatelích drsných krajů severního Německa a jižní Skandinávie, které Keltové pojmenovali slovem Germáni. Germáni stejně jako samotní Keltové mají bohatou mýtickou tradici zapsanou později v severském epose Edda a používají i tajemné runové písmo.

V jejich povaze se však přece jen více než u spirituálnějších Keltů prosazuje záliba v boji a válčení. Nejen pro Římany, ale i Kelty jsou Germáni barbary. Jejich civilizace byla na přelomu letopočtu na nižším stupni vývoje. Vyhnali sice Kelty z jejich sídel, ale nedokázali v této době ještě převzít jejich řemeslnou zručnost a obchodní nadání.

Záliba v boji je ihned vede ke střetům s Římským impériem. Války mezi Římem a Germány s přestávkami trvali skoro 500 let. Nelze je však vidět jednostranně. Sami Římané si hlavně v závěrečných fázích římského impéria sami najímali schopné germánské bojovníky na obranu svého území. Díky styku s vyspělou římskou civilizací  tak Germáni získávali stále více praktických schopností a přejímali také křesťanství.

Po pádu západořímské říše germánský kmen Franků vytvořil stát, který se za vlády krále Karla Velikého mocnou říší vládnoucí většině západní a části střední a jižní Evropy. V roce 800 byl korunován papežem za císaře, jako pokračovatele římské říše na západě.

Hlavním dědicem Francké říše po jejím rozdělení se stala její východní část-Německo. I přes kulturní rozmach německého národa nemůžeme nevidět několikrát opakovaný příklon k bojové tradici zaměřené hlavně na expanzi směrem na východ, na území obývané převážně Slovany. Vzpomeňme několika násobný vpád Němců do ranně středověkých Čech, na militaristické Prusko jehož politiku výstižně formuloval sjednotitel Německa Bismarck slovy “Kam vkročila jednou noha pruského granátnika je všechno německé“,. Vzpomeňme také na dvě velké války 20.stol. na evropském kontinentě v nichž hrálo klíčovou roli právě Německo.

Ke germánským národům se řadí podle jazykové příbuznosti germánských jazyků také národy Skandinávie (nástupci Normanů), Anglie (nástupci Normanů a Anglosasů) a tím pochopitelně i USA(angličtí přistěhovalci). U všech těchto národů se můžeme setkat více či méně se smyslem po pořádku, pracovitostí, vytrvalostí a vůli, disciplinovaností, tedy s vlastnostmi které je přivedly k tomu, že hrají prim v současném světě a představují špičku vědeckého a technologického vývoje. Symbolem je Angličtina, nejpoužívanější jazyk současného světa bez jejíž znalosti se nelze prosadit na mezinárodním poli, stejně jako stále dominantní role amerického dolaru ve světě.

Technická civilizace, kterou tyto národy vedle Japonců snad nejvíce reprezentují, se však již pomalu blíží svému konci. Přílišný a jednostranný důraz na chladnokrevnou racionalitu, výkonnost, individualismus a soutěživost, pýcha a určitý sklon k pohrdání jinými v jejich očích ne tak civilizovanými národy, stejně jako snaha o rozšiřování sféry svého vlivu maskovaného slovy o šíření svobody a demokracie, musí nakonec zákonitě skončit katastrofou. To dnes již netvrdí jen fantastové, ale i renomovaní vědci z NASA.

Slované

Teprve v 6.stol. se v literárních pramenech poprvé hovoří o Slovanech, jako kmenech které se objevují ve střední a jihovýchodní Evropě. To že se jednalo jen o bojácné a slabé lidi s „holubičí povahou“, jak se často soudí vyvracejí četná svědectví neslovanských kronikářů tehdejší doby.

“Slované jsou vůbec stateční a neohrožení lidé, a kdyby nebyli následkem četného rozpadnutí na kmeny a rody nesvorni mezi sebou, nebylo by národa, jenž by se mohl s nimi v síle měřiti.” Ibrahim Ben Jakub,

Slované dovedli bojovat statečně, ale také krutě, loupit, vraždit jako všichni ostatní souvěcí národové Jan Efesský

Dávní Slované se však přece jen lišili  od ostatních národů v jedné zásadní věci. Kronikáři píší o jejich velké pohostinnosti, úctě k rodičům, o vzorné péči o staré, nemocné a chudé, což u ostatních národů v této době nebylo zvykem. Na ostrově Rujana (dnešní Německo) neexistovali podle kronikářů žebráci. Jejich sociální cítění bylo dáváno jako vzor křesťanským národům. Ve Slovanské kronice popisuje své zážitky ze života u Slovanských kmenů kněz Helmold.

„…sám jsem zkusil, co jsem věděl z doslechu, že totiž žádný jiný národ si pokud se jedná o pohostinnost, nezaslouží větší uznání než Slované – ti jsou k hostům nezvykle velkorysí, u nich nikdo nesmí o pohostinství prosit. A kdyby někoho usvědčili, že se zdráhá přijmout cizince, mohou mu vypálit dům i s veškerým majetkem. Provinilce veřejně potupí a opovrhnou jím, protože se nestyděl cizinci odepřít chléb…“

Slované se rozšířili do střední, jižní Evropy a pak i dál na východ podle názorů současné historické vědy někde z oblasti dnešního Běloruska a Ukrajiny. Z jednotného praslovanského etnika postupně vykrystalizovaly jednotlivé národy a státy: Poláci, Češi a Slováci ve střední Evropě. Srbové, Chorvati a Bulhaři na Balkáně. Rusové a Ukrajinci na Východě. I přes společné kořeny a původní jednotný jazyk se však nikdy nedokázali spojit.

Čím je způsobena tato nesvornost? Z velké části za to může jistě přirozený lidský a národní egoismus, který v posledních staletích a tisíciletích ovlivňuje a vzájemně rozděluje všechny národy Evropy a světa včetně emotivních Slovanů.

Nemalou roli zde však sehrává i snaha „konkurenčních národů“ podkopat slovanskou jednotu, které se obávají. Vzpomeňme na dočasný rozpad českého státu na Čechy a Moravu v druhé polovině 12.stol díky nesvornosti českých předáků podněcovanou tehdejším německým králem Fridrichem II Barbarossou. Tuto tendenci můžeme velmi výrazně cítit i v současnosti. V nejrůznějších médiích je nám na jedné straně podsouvána západní civilizace a životní způsob jako „to pravé ořechové“. Na druhé straně je nám neustále podsouván obraz slovanského východu, jako světa zaostalosti, zpátečnictví, nesvobody a iracionalismu. Myšlenka slovanství je zesměšňována tak, aby obyvatelé slovanských zemí popřeli své slovanské kořeny a zcela přijali myšlenky individualismu, soutěže a bezvýhradně přijali ideály Západu za své vlastní.

Domnívám se, že krach technické civilizace v příštích letech a desetiletích ukončí tyto snahy. Potlačené duchovní hodnoty které byly v zárodku původního Slovanství jako je úcta k přírodě, citlivost, sociální cítění opět získají na síle. Po fázi velké očisty stoupíme do vodnářské éry, která bude podle řady proroků označena také jako éra slovanská.

Zdroj: zde

Kam zmizela historie Slovanů a Ruska?

Předchozí text jsem převzala, protože přesně popisuje můj pohled na dějiny lidstva v době “popotopní”, tzn. od dob bájné Atlantidy a tím od dob začátku naší bliblické kultury, jak o tom píšu v sérii článků O potopě světa (dokončím na podzim).  Ač máme všichni indoevropské kořeny, vycházející z území Eufratu a Digridu, z doložitelné historie se dovídáme jen o národech, které dnes tvoří západní kulturu, zatímco historie Slovanů jako by žádná neexistovala. Náš světoznámý egyptolog a odborník na kultury Jan Bárta říká, že existuje jen jedna říše, která zmizela tak záhadně, že o ní nevíme nic a tou říší je Velkomoravská říše.

Ze stejné doby pochází Vyšehrad a české slovanské postavy jako kněžna Libuše, Přemysl oráč a další, ale víc o době, kdy se lámalo první a druhé tisícitelí a zároveň o době krátce poté, co na Moravu dorazili věrozvěstové Cyril a Metoděj, následně o době, kdy došlo k dobytí Konstantinopole a rozdělení křesťanství, nevíme. Do tohoto období zapadá i vznik Ruska (a porážka Chazarů), ale po historii Ruska a Slovanů na ruském území rovněž jako by se zem slehla a neustále jsou Slované prezentováni jako zaostalý národ, hoden tak jedině sloužit těm, jejichž historie je naopak velmi opečovávána. Pokud záhadou zůstává zánik Velkomoravské říše, pak ještě větší záhadou je zánik největší říše, jaká kdy existovala, Tartárie. Než vložím velmi obsáhlý článek o Tartárii a Rusku, vkládám dvě videa:

Slovenské titulky je nutné rozkliknout.

Zdroj videí: zde

Vložila – Pozorovatelka –   19.8.2018

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
lentak
Návštěvník
lentak

Niekolko poznamok k clanku:
1. Germani…nezmienujete sa o slovanskych kmenoch, ktore zili na uzemi dnesneho Nemecka, ktore sa miesali s povodnymi germanskymi kmenmi. Neskor ich jeden nemecky kronikar Strabon zaradil omylom pod spolocnym nazvom, ako germanov a odvtedy sa to vlecie. Potomkovia takych kmenov bol posledna zachovala enklava luzickych Srbov.
Tak isto zavadzate v tom ze Velku Moravu tvorili Cesi a Moravania. Nieje to pravda, Velku Moravu tvorili Moravania a Slovaci. Ceske kmene sa pridali ´do zoskupenia Velka Morava az neskor. Nevyzdvihujte :zasluhy Cechov na ukor Slovakov. Nieje to dobre!
Dalsia vec, nespominate ludi popolnicovych poli, ktori zili na uzemi aj dnesneho Slovenska a podkarpackej kotline uz pred cca.8000 rokmi, ba hovori sa, ze od pradavna, ze boli prvi osadnici Europy. Potm nespominate Venedov, Vinciansku, Tripolsku kulturu…
Tak isto morske narody, ktore obsadili v Europe vyznamne slovanske uzemiaa vyznamnym sposobom ovplyvnili dianie v Europe.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mo%C5%99sk%C3%A9_n%C3%A1rody

Nakoniec Vam sem dam niektore fakty>
Niekoľko faktov:

1/ Tripolská kultúra – slovanská.
2/ Vinčanská kultúra – slovanská.
3/ Mauro orbini – dielo je k dispozícii. Dlho bol len ruský preklad časti diela, nedávno zverejnila a sprístupnila dielo v originále univerzita v Toronte.
4/ Genetické skúšky dokázali autochtónnosť Slovienov (kto sa chce volať Slovák, nuž nech sa volá ďalej menom nám prideleným víťazmi) na našom území po minimálne 8000 rokov.
5/ Horákova práca je otáznejšia – najprv som si myslel, že je to celé nádherný výmysel. Dnes sú už časti jeho diela dokázané. Špekulácia o Ježišovom pôvode zatiaľ patrí medzie tie nedokázané.
6/ Väčšina Etruskológov sú Taliani, Nemci a občas Angličan. Ako majú chalani písmo rozlúštiť.
7/ Keďže sa zaoberám archeológiou, tak viem, že na Gréckych ostrovoch boli naozaj nájdené relikty civilizácie so Slovansko-Árijskými motívmi.
8/ Múmie ľudí nordického typu sa naozaj vo veľkom počte našli na území činy – pekne zakonzervované v púšti. Ryšavé vlasy a tak…
9/ Egyptské umenie faraónov prvých dynastií zobrazuje ako príslušníkov bielej rasy. Celkom dobre zdokumentované i Arthurom Kempom – preklad jeho diela je i na Beo.sk.
10/ Veľká tartária naozaj podľa máp ešte v 18.storočí existovala -Zaberala skoro celú Sibír a časť strednej Ázie. Jej existencia je potvrdená tak mapami, ako i zápisom v Encyklopedia Britannica vyd.1771.

Milouš
Návštěvník
Milouš

Pokud chcete skutečně něco nového zvědět o Slovanech, čtete dvě knihy Dr. Viktora Timury Dávnoveká Europa a Zamlčané dejiny. Tam se dozvíte odborný, erudovaný a přesto nový pohled na dějiny Slovanů a vůbec východní Evropy. Nesmysly o mimozemském původu nebo o výlučnosti jsou stejné, jako nesmysly o výlučnosti židů nebo germánů. Na druhou stranu je fakt, že západní historiografie nemá s dějina východní Evropy mnoho společného, zejména vztahu Veneti-Slovani a Etruskové – slované v oblasti Ruska. Archeologické nálezy slunečních kultů a např. kultu Medvěda, což jsou zásadní archeologické postuláty střední a východní Evropy doby bronzové, tedy cca 2500 pnl, jsou samozřejmě ve vztahu je Slovanům klíčové. Rovněž praslovanština, jazyk je lingisty odhadován na stáří min. 6 tisíc let, aby se vyvinula tkaová gramatika, kterou máme dnes a kterou měli naši předci, takže kdo jiný by byl nositelem prasovanštiny, než praslované. Já to vídm tak, že přestože domorodé slovanské obyvatelstvo si klidně žilo v oblasti celé východní a částečně střední Evropy, místy se tu přehnala horda Hunů, pak Keltů, občas postavili nějaké opida, občas něco zplundrovali, oblehli, ale místní slované s tím mnoho společného neměli. Takhle to šlo prakticky až dodnes.

zvědavá matka
Návštěvník
zvědavá matka

Milousi, Vas pohled se neda vyloucit, ale kam zaradime Vestonickou Venusi, kterou ted nedavno “prozkoumali” na stari 30.000 let ?

samyx
Návštěvník
samyx

Ovšem mimozemský puvod není vyloučen ani u jedné rasy.V dnešní době už i věda podporuje tyto myšlenky.

Jan
Návštěvník
Jan

Ahoj, vies s tou hmlovinou… to sa aj tak neda predstavit, pokial to nevnimas ako dusa ale ako clovek tak sa to neda, vtedy este nemala hmota taku hustotu ako teraz, postupne sa to tu zhutnovalo ako sa bytosti ktore vtedy boli vzdalovali od svojej bozskej prapodstaty – a od povodneho bozskeho zameru… nemali ani taketo hmotne tela, ani duse este neboli, duse museli vytvorit az neskor – ked s uz tak vzdialili a robili take veci, ktore ovplyvnovali cele stvorenie-uz to bolo neunosne…, no v stvoreni boli aj bytosti, ktore chceli pokracovat v cistote a s pozehnanim “bozskeho otca” a tak sa rozhodlo ze ti co tak nechcu byt sa musia “oddelit” aby nezasahovali do tych co sa rozhodli pre “cistotu bytia”… a vytvorili sa duse a dusa nam sluzi na prepojenie sa s nasou prapodstatou.

Lebo nejaky “komunikacny kanal” museli zanechat s lasky k nam aby sme uplne nezabudli kto sme, a cim viac sme sa vzdalovali, tym viac nas obklopovala hmota a putali nas viac a viac okovy ktore sme si sami vytvorili pocas vsetkych tych inkarnacii…no kazdy jeden clovek na zemi sa moze prepojit zo svojou prapodstatou, ak zije v pokore a laske ku vsetkemu a naozaj uprimne sa snazi priblizit cistote bozskej lasky – najepsie zacat co najskor, to je jedno aky si, kazdy raz v tomto zivote zazil nieco krasne, lasku, pokoj, dobrosrdecnost, uprimnost, to vsetko su vlastnosti, ktorimi sa nam otvara cesta ku nasej prapodstate, spolocne s odpustenim, hlbokou uprimnostou k sebe samemu, prosbou k bytostiam … ked spravis co i len jeden krok smerom k ich laske, oni ich spravia “1000” smerom k tebe, oni len cakaju na rozhodnutie cloveka ze co chce.

Lebo mame slobodnu volu, oni nemaju pravo nam tu zasahovat. Ale ked sa im clovek otvori a v laske a pokore uprimne prosi, tak sa ti zacne vsetko ocistovat skrze akekolvek situace co ta stretnu. Davaju nam odpoved na to co sme skrze akekolvek dostupne “”kanaly” pre nas, napriklad nieco zacujes v radiu, alebo sa ti nieco sniva alebo sa ocitnes v nejakej situacii, len treba uprimne a s co najvecsou cistotou v mysli a v srdci nacuvat stvoreniu a mat uprimny zamer ciel nekonecnej lasky. Najlepsie je postupne sa stale vnarat do krasnych stavov ktore clovek niekedy zazil a bude zazivat viac a viac pokial sa da na tuto cestu, a cim viac sa do nich vnara, (do tych najcistejsich “pocitov” lasky, nevlastnenia nikoho nicoho – ani myslienok, ani seba sameho).

Tym viac sa tato energia “pretavuje” do hmotneho tela, ako ked gravitacia k sebe pritahuje predmety – ked sa jadro zvecsuje tak pohlcuje viac a viac tejto lasky az sa potom postupne “naplni/premeni” vsetko co sa ma a potom sa zacina z teba vylievat tato nekonecne cista bozska laska , taka cista a stale intenzivnejsia niekedy az tak ze mas pocit ze keby si to pripustil viac tak sa ti rozpadne telo a rozlejes sa na cistu lasku do celeho stvorenia. a ked je clovek takto “naladeny” a pomyslis na nieco/niekoho/nejaku situaciu, buducnost,pritomnost,minulost, vsade kde ide s tvojou myslienkou tato energia lasky a ta meni vsetko rozuzluje osvetluje vo svetle tejto lasky sa vsetko meni a vsade zo vsetkych veci vystupuje prapodstata tychto veci – teda aj miznu vsetky nepochopenia, krivdy, nepravdy, zle myslienky… vsetko… a toto cim viac ludi bude robit a takto zit zivot tu na zemi, tak sa to tu cele zmeni na raj.

Netreba ani hladat co preco a kedy a ako bolo, to sa clovek len zamotava do nekonecnych sieti, obaluje vsetko vsetkym… jedine co to vsetko dokaze osvetlit, rozuzlit, vycistit, objasnit a zmenit je zit ako dusa zijuca v tele z ktorej sa vylieva nekonecna laska vsade do kazdej situacie kde pride na co pomysli do kazdej myslienky, skutku… Aj ked myslime napriklad na politikov ze su to zli zlodeji, ze nam robia zle a okradaju nas to im nepomoze ani nam, len ich obalujeme viac touto energiou a oni to citia a potom budu este horsi, stacli len mysliet na nich v laske , objat ich v tejto cistej laske , v myslienkach im pripomenut ze aj oni su bozie deti, aj oni prisli s tou cistou prapodstatou v sebe len mozno viac zbludili, nedokazali sa odputat od svojich vytvorov… a toto im bude otvarat oci, toto im zrusi tie nanosy co su na nich tie steny energii co su okolo nich skrze ktore potom vnimaju svet okolo seba… toto je ta cesta ktorou by sme sa mali uberat… to je moj pohlad poznanie, a to ma kazdy v sebe, len je to zapadane “prachom skutkov, zivotov v ktorich sme tak nekonali”… maj sa krasne pozorovatelka. aj vsetci, s uprimnou laskou a pokorou vas spolucestovatel v stvoreni.

Jiří Novák
Návštěvník
Jiří Novák

Doporučuji knihu o Slovanech a rozluštěné staroslovanštině, která Slovany staví do úplně jiného světla. Odkaz na článek o knize: http://www.zvedavec.org/klasika/2009/01/2979-o-slovanech-uplne-jinak.htm
IH

qa
Návštěvník
qa

Hmm,
neříkám, že na tom není něco pravdy.
Ale vidět video a báje o hvězdném původu mluví samo za sebe… 🙁

Je škoda, že takovéto “alternativní” pokusy tolik snižují hodnotu jinak celkem vyváženého zpravodajství. A právě pro takovéto články nelze bez posměchu nabízet vaše zpravodajství jiným lidem.
Je škoda, že stejnou neobjektivitou trpí i jiné alternativní zpravodajské servery.

Myslím, že by pro dobro věci (tedy objektivní zprávy o politickém a jiném dění),
by stálo za to mít čistě zpravodalský server. To by snad i trochu očistilo
alternativní zpravodajské servery od křivého pohledu běžných lidí…
qa.

Vabio
Návštěvník
Vabio

Napadla Vás myšlenka, že by to spolu mohlo velmi úzce souviset a proto by bylo velkou chybou to od sebe oddělovat … nebo je to pro Vás tak absurdní představa, že “ty dva pilíře mostu” prostě musíte rozdělit, aby to bylo “objektivnější” :O))

Nou
Návštěvník
Nou

Zdenek Antonin Maca aeronet na svém webu píše, že je bez cenzury Emotikona smile Pokud ale někdo do diskuse napíše odlišný názor, nikdy se tam neobjeví. Je to pakáž …

Vlastenka
Návštěvník
Vlastenka

Už chápu, proč celá slavná západní historie coby “věda” neustále tvrdí, že nevíme kdo byli Etruskové, že není možné zjistit kdo vybudoval Harrapu a Mohendžodáro…atd. Je to lepší než přiznat Slovanům jejich historii,, ovšem.
Ted se zlepšují vztahy mezi RF a Pákistánem tak doufám, že Pákistánci ruským vědcům umožní průlom ve výzkumu a u Indie to předpokládám též.
Bílá rasa, je všeobecně považována za tu, která nemohla absolutně geneticky vzniknout na této planetě, přišla sem, aby rozdala Moudrost Vesmíru. Už dávno o tom psal snad i tolik zavrhovaný pan Daniken. Tehdy jsem ale netušila, že ta rasa jsme byli my Praslovani.
Kromě toho je všeobecně známo, že ruský člověk má širokuju důšu – to je to dědictví Praslovanů,spirituální bohatsví s nímž souvisí napojení na vesmírnou moudrost atd. Nepochybuju o tom, že Rusové už jako Sovieti tohle věděli, zkoumali a využívala to pak třeba i KGB jako psychologickou výhodu před Západem. Zaměstnávali spoustu lidí, kteří byli ve zkoumání starých véd a duševních schopností člověka absolutní profesionálové. Používali prasílu slovanství , aby ochránili svůj díl světa. Nepochybuji o tom, že za Putina se v tom pokračuje a to je skvělé.
Vážím si Vašich příspěvků paní Pozorovatelko a hned jsem si myslela, že máte v sobě východní původ, je to poznat z Vašeho způsobu psaní, je v něm ta široká slovanská duše znát. jednou jste psala, že dokud bude na pražském Hradě vytesán chazarský znak zlé moci , nic se nezmění a ČR se dobře nepovede. Od té doby přemýšlím kde je a jak ho sundat…. a tajně doufám, že už na tom někdo v této zemi pracuje. Pak snad vyjdeme s naší historií na světlo a bude zase dobře.

Manicka
Návštěvník
Manicka

Ja bych byl trochu opatrny s tim, prisuzovat slovanum vice starobylych pamatek, nez je zdravo. V davnych dobach pred mnoha tisici lety zilo po planete v prubehu veku soubezne mnoho civilizaci, ktere byly jedna od druhe diky vzdalenostem izolovany. Kazda mela sve benefaktory, “bohy”, kteri se o ne starali. To plati o cinanech, o cernosich, o slovanech, o jihoamerickych kulturach a dalsich. Podle legend, kdyz dana mistni civilazce dosahla duchovni vyse, byly jako celek preneseny mimo planetu, kde se mohly lepe rozvijet, coz vysvetluje nahle a zahadne zmizeni takrka vsech starych civilizaci, s cimz si dodnes lamou archeologove hlavu. Typickym prikladem jsou nejen majove, Makcu-Pikcu, ale i civilizace Saxas, ktera vybudovala nyni velmi zname bosenske pyramidy.

Ohledne vztahu s Indii. Ja jsem trochu studoval sanksrt, rigvedy a pohled indu na toto jejich kulturni dedictvi. Muzu vam garantovat, ze indove zcela zasadne odmitaji jakoukoliv moznost, ze by jim vedy prinesli nejaci mudrcove ze severu, je to otazka jejich narodni hrdosti. (ikdyz ja tento jejich pohled nesdilim). Na druhou stranu, kdyz se clovek podiva na jejich pisemne, archeologicke a architektonicke pamatky, clovek nemuze verit tomu, ze by jejich autory byli predci dnesnich indu, kteri jsou dnes kulturne na urovni divochu. Kazdy navstevnik Indie muze porovnat jejich historii s dnesni realitou, ktera vyspelostne zcela neodpovida.

O sovetech bych byl take oparny. Soveti predevsim odmitali a potlacovali vsechno co souviselo se slovanstvim a duchovnem, ale take s krestanstvim. Ideologie komunismu musela mit prednost. Soveti take provedli reformu jazyka, ktera jej odvratila od jazyka predku. KGB urcite s nicim takovym nesympatizovala, ponevadz byla jednim z ideologu a take spolupracovala s GP. Kdyz uz nekdo, tak v GRU byli lide, kteri sympatizovali se slovanstvim a myslim ze prave nekteri z jejich rad jsou take spoluautory KSB.

albatros
Návštěvník
albatros

Ty védy přežily z jednoduchého důvodu. Do Indie křesťanství nedošlo, kdyby ano, tak by Indové měli prd tak jako my a ostatní “pohané”.
Nechce se mi to teď nějak hledat, ale jih Indie, to jsou nebo byli jiní lidé než na severu. Ten jih obývali domorodci podobní těm australským. Prostě podobný rozdíl jako severní “Ital” vs Sicílie. Jiní lidé. Je dost možný, že postupně ten jih množením obsadil i sever, tak jak to teď dělaj muslimové v Evropě. Takže sever Indie 3000 let zpátky mohl vypadat o dost jinak než dnes. Další možnost je ta, že praSlované tudy pouze prošli a místní se od nich učili. Ty skoro stejná slova jsou prostě příliš velká náhoda.

Manicka
Návštěvník
Manicka

Ano, uz jsem timto smerem take premyslel a jsem podobneho nazoru.

Manicka
Návštěvník
Manicka

S panem Bajnarem a jeho clankem zasadne nesouhlasim, protoze je to komplet prevypraveni mainstreamove tendencni h-iz-tor-ie, nejedna se o skutecne dejiny, nybrz o propagando-pravdu dosazenou neustalym opakovanim lzi latinsko-zapadnimi vlivy. Jeho snaha o pochopeni slovanu zcela ztroskotala na porvchu a neodvazila se proniknout hloubeji.

Vlozena dve videa zalozena na studiich N. Levasova nastesti uvadeji celou vec na pravou miru. Samozrejme nelze brat 100% vsechno ve videich za dogmatickou pravdu, nektere veci jsou spekulace, nicmene celkova idea je jasna a odpovida realite vice, nez pohadky mainstreamu.

Nyni bleskove postihnu temata, ktera zaznela v clanku a na ktera je nutno reagovat.

Sanskrt neni puvodnim jazykem. Sanksrt je zkomolena verze praslovanskeho jazyka, ze ktereho vychazi, protoze jim mluvili slovansti mudrcove, kdyz prisli do Indie.
Proc asi indicke slovo véda zni jako slovanska věda, vědět? Kdyz se clovek podiva na dalsi priklady dvě – dvé, čtyři – čettvári, pět – pannťa, šest – šeť, padesát – panťášet, já jsem – a sam a tisice dalsich, tak z toho cloveku beha mraz po zadech. Co to znamena? Slovansky jazyk je zakladem nejen sanskritu, ale tim padem i vsech ostatnich evropskych jazyku, napr. anglicky I am, a sam, já jsem, to be – být je naprosto vymluvné. To ze sanskrt vychazi z praslovanskeho jazyka je dano take tim, ze slovansky jazyk ma inherentni specialni vlastnost ohybani slov a jejich tvoreni pomoci korenu, ktere pred staletimi mely specialni vyznamy, ktere se nyni ztratily. V sanskritu muzeme na mnoha mistech rozpoznat, ze slova vychazeji z techto znaku, nicmene tato vlastnost samotna v sanskritu nikdy nebyla, sanskrt je funkcne zmrzaceny, coz je neklamnym dukazem odvozeni sanskritu z praslovanstiny.

Recka kultura, predevsim design maleb na amforach, ci architektura obydli vychazi z predchazejici etruske kultury. Etruskove byli slovane ruskeho puvodu z uzemi dnesniho Ruska a Ukrajiny. Etruski = eto ruski = to jsou rusove. Tento napis byl nalezen na mnoha predmetech a znamena podpis, kdo ze jej vytvoril.

Dila reckych filozofu jsou inspirovana predevsim indickymi texty Rigveda, Brahmana, Mahbharata a dalsi. Tyto texty jsou mnohdy doslovne prepisy ci uryvky staroslovanskych textu, ktere byly dodnes zachovany v ruskych klasterech, kde jsou vsak v cele podobe a tudiz indicke uryvky jsou nesporne pouhym prepisem.

Rim byl predevsim obdobou rise zla, dnesni USA, hrajici si na spravedliveho policajta, ale ve skutecnosti terorizujici cely svet. Dale Rim prosadil zhoubnou ideologii krestanstvi pro ovladani mas.

Konstantin a Metodej byli nastrceni rozvraceci statu a nasilni siritele zhoubne krestanske ideologie, vyskoleni v Chazarii za ucelem efektivniho rozkladu vlastni mirumilovne slovanske viry a jeji nahrazeni satanistickym zidovskym krestanstvim. Za tim ucelem pouzivali teror, vydirani, zotrocovani lidi, vrazdeni a kradeni majetku. Zlociny proti lidstvu a lidskosti C&M dalece presahuji souhrnne zlociny vsech ostatnich svetovych vladcu vcetne Hitlera.

Nevim proc clanek vubec zminuje kelty, kdyz v te dobe soubezne zila mnohem bohatsi a starobylejsi kultura slovanu, ktera se nas tyka. Legenda o krali Arturovi je slovanska a ne keltska. Dale se nejmenoval Artus ale Artur. Keltove vyuzivali ne recke pismo, ale pismo runove, ktere prevzali od slovanu, kteri meli nekolik runovych pisem. Recke pismo vzniklo pozdeji.

Hovorit o slovanech od 6. stol. je vlastizrada. Slovane maji prinejmensim 7000 stary kalendar. To ze krestane zamerne a cilene vypalili a znicili veskere slovanske kulturni pamatky a pisemnosti pak mylne vypovida, o tom jako ze slovane slezli v 6. stol. ze stromu!

Slovane se nerozsirili na vychod, na vychode uz byli davno predtim. Odkud slovane prisli je popsano v legendach, ktere ted nebudu rozebirat. Slovane v davnych dobach zili spojeni pod spolecnou kulturou. Skazky o jejich nesvornosti jsou zamerne fabulace, ktere pak byly v prubehu celeho stredoveku zamerne prohlubovany zivly, nyni srovnatelnymi s vyvolavanim barevnych revoluci amerikou po celem svete.

albatros
Návštěvník
albatros

Co s tebou budu na 90% souhlasit je to, že Slované tu jsou déle než od 6. stol. Na leteckých snímcích střední a východní Evropy se nacházejí desítky, spíše stovky kruhových staveb, z Anglie známých jako Stonehenge až na ten rozdíl, že jsou o několik tisíc let starší než ten anglický. Další věc je ta, že zemědělská kultura jako byla ta slovanská používala tyto stavby jako kalendáře. Významnou úlohu zde hrály slunovraty.
Jak už sem jednou psal, tak předci praslovanského národa se rozdělili a jedna část odešla sem k nám a jedna část odešla do Indie. Prozrazují to ty podobná slova. A to rozdělení se událo tušim 3000 let dozadu. Takže nějaké náhlé objevení se Slovanů v 6. stol. je nesmysl. Je to minimálně 3000 let dozadu, kdy už hráli významnou úlohu. V 6. stol. sem mohla dorazit část Slovanů, když jim dělali na východě problémy kočovné národy avarů apod.

Co se týká toho ostatního tak si myslim, že nemáš pravdu, že všechny jazyky vychází ze slovanštiny. Nějaká slova jsou prastará a univerzální ve všech jazycích nebo skoro všech, ale některá slova jsou úplně jiná.

Cyril a Metoděj přišli na žádost našich knížat, ale nezapomeň, že už tenkrát byli Slované poslední tzv. pohanské národy Evropy. Obklíčeni křesťanským jihem, západem a severem. Genocida polabských Slovanů byla jasnou hrozbou a ukázkou co se stane, pokud nepřijmeme křesťanství. Ti co se nepodvolili byly křtěni ohněm a mečem. A nebylo jich málo. Celé to pozvání bylo pravděpodobně stejně dobrovolné jako v roce 38 a 68. Je třeba dívat se na souvislosti kolem.

Manicka
Návštěvník
Manicka

No ja si samozrejme nemyslim, ze slovanstina je zakladem VSECH jazyku to je samozrejme i logicky nesmysl. Mrzi me, pokud si ma slova lide takto vykladaji. Abych to upresnil, slovanstina je zakladem sanskrtu a tim padem i zakladem jazyku, ktere podle dnesniho konsensu vychazeji ze sanskrtu (coz samozrejme nejsou vsechny jazyky ze). Pointa je v tom, ze onen domnely pra-indo-evropsky jazyk, ktery je umele rekonstruovan a pouzivan v etymologickych slovnicich je fabulace, ve skutecnosti se jednalo o praslovanstinu.

C&M prisli na zadost nasich knizat asi v tom smyslu, jako americka armada prisla do Afghanistanu na zadost tamni vlady (loutkove). Slovane byli do te doby vojensky neporazitelni, i Rim koncil hranicemi pod Nitranskou risi. To bylo krestanum trnem v oku a dospeli k nazoru, ze neni moznost nas porazit vojensky, musi se provest rozklad zevnitr. Proto byli C&M poslani na nekolik let na skoleni do Chazarie, ktera mela dlouhodobe vojenske a kulturni zkusenosti se Slovany.

Vlastenka
Návštěvník
Vlastenka

Tohle jsem o slavných věrozvěstech nevěděla, že tady páchali taková věrozvěrstva. Je vidět, že křesťané když chtěli ovládnout jiné národy používali stejně brutální metody jako byly ty co používali Římané na ně. Nemluvě o tom, co páchali katolíci Španělé v Latinské Americe ve jménu kříže. Kdysi jsem byla v Peru , jak já jsem se za to křesťanství styděla, tak strašně styděla.
Ted už i chápu proč je Vatikán nebo jeho část považována za globálního prediktora. Nemá nic společného s láskou a vírou, ale s mocí. Slovani byli největší konkurenti, jejich víra byla čistá vesmírná energie. Třeba bude jednou šance tu jejich knihovnu otevřít.

Michal
Návštěvník
Michal

Pozrite si aj tento web: http://ved.sk/, ale hlavne knihu Miroslava Švického: Návrat Slovenov v duchu a slove 2.vydanie – vyšlo 10.12.14 OBJEDNAJTE si ju na diva@ved.sk

slovanka
Návštěvník
slovanka

Bohužel, tento web je již smazaný, což se mi ale pranic nelíbí. I když ne se vším jsem tam souhlasila, bylo zajímavé to porovnávat s tím, co nás učili ve škole. Např. o Tartarii jsme se nedozvěděli nic, ale stačí se občas podívat na staré mapy – dělají se z nich i puzzle – a tam jsem Tartarii našla. Dějiny píší vítězové – a o dějinách Slovanů toho víme tak málo, až je to až podezřelé. Mě nejvíc zajímala tzv. bukvice – abeceda Slovanů. Myslím si, že by někomu dalo ohromnou práci, aby něco takového dokázal zfalšovat. Hlavně to, že jejich každé písměno /bylo jich 49/ znamenalo nejen hlásku, číslo, ale i slovo a když se to napsalo do tabulky 7 x 7, tak slova v řádcích a sloupcích dávala význam – byly to věty s duchovním významem. Kdo tohle vytvořil, nebyl žádný prosťáček a také o podvrhu se dá velmi silně pochybovat.