Je Bible manuálem globálního prediktora na zotročení národů? Je kniha čistou předpovědí,...

Je Bible manuálem globálního prediktora na zotročení národů? Je kniha čistou předpovědí, anebo někdo jen řídí lidstvo podle jejího návodu?

Je Bible manuálem globálního prediktora na zotročení národů? Je kniha čistou předpovědí, anebo někdo jen řídí lidstvo podle jejího návodu?

Je bible knihou, která má stranit pouze a jedině jednomu národu? Knihou, která je návodem, jak zotročit ostatní národy? Proč v jejím textu nacházíme jen střípky Ježíšova dětství, ale i dospělosti, než začal kázat? Jaký námět je touto knihou protkán a proč byla vlastně napsána? Souvisí její správné pochopení nějak s tím, co se dnes kolem nás děje? Proč jsou mnozí astrologové přesvědčeni, že je to kniha, která předkládá jen částečné poznání? Toto jsou jen některé otázky, které jsem zaznamenal z diskuzí pod mými články.

Abych mohl zodpovědět tyto otázky, uvedu na začátek znázornění, které mnohé vysvětlí. Je docela dlouhé, tak mějte prosím trpělivost. Představme si, že jsme tvůrci projektu, který má v konečném výsledku přinést uspokojení nejen nám, ale také všem kdo na něm spolupracují. Všichni naší spolupracovníci jsou velmi inteligentními osobami. Naše společnost má jednu důležitou zásadu, kterou musí všichni dodržovat, vše musí být podřízeno tomuto pravidlu: “ Jejich i naše svoboda končí tam, kde začíná svoboda ostatních “. My, jako majitelé společnosti máme ještě jednu podmínku, a tou je vědět o všech plánech, které chtějí spolupracovníci implementovat do našeho projektu. Jsme také obdařeni tím, že umíme číst jejich myšlenky. Nic nám tedy neunikne. Výsledkem projektu mají být uživatelé, kteří budou mít ve svém podvědomí zakódovánu potřebu uctívat, vyhradíme si tedy právo, aby tato potřeba byla směřována pouze k naší osobě.

NWO-MARK-OF-THE-BEAST.jpg
V knize Zjevení se píše o současné technologii, podkožních RFID čipech, kterými dnes platíme bezkontaktně. V blízké době bude vhodné mít RFID čip místo na platební kartě rovnou pod kůží na ruce nebo i na čele… pozn. šéfredaktora.

Jak budeme postupovat? Vytvoříme ve své společnosti strukturu, která spolupracovníky rozdělí do příslušných sekcí. Všichni budou seznámeni s přesnými plány a fyzikálními zákonitostmi, které je nutno dodržet, a poté necháme spolupracovníky, aby náš plán uskutečňovali. První část projektu obsahuje zformování fyzického prostředí, kde fungují přesné fyzikální a chemické děje. Realizace této fáze vede k obrovské radosti všech, kteří se na ní podílí (1). Dalším krokem je potřeba vytvořit správné životní prostředí, což se také povede. Konečně se dostáváme k jedné z finálních fází našeho projektu, umístit do tohoto prostředí koncového uživatele (2). Měl by zrcadlit veškeré naše vlastnosti, a také mít možnost, si vše užívat věčně. Přejeme si, aby cítil, že místo kde žije, je jeho skutečným domovem. Proto mu zpočátku vytvoříme jen velmi malou oblast, která bude pro jeho život dokonalá. Potom mu dáme možnost rozšiřovat tento prostor, aby se posílilo jeho pouto k celkovému životnímu prostředí, které bude moci obývat s jeho obrovskou rodinou.

Naším přáním je, aby se koncový uživatel stal dokonalým ve všech směrech, proto mu musíme zajistit velmi dobrého učitele, jenž zná náš projekt do všech detailů. Z našeho středu vyvolíme jednoho z nejlepších spolupracovníků, jenž oplývá nejenom darem vyučovat, ale také řídit určité procesy. Propůjčíme mu spoustu pravomocí s jedním důležitým pokynem. Musí důkladně seznámit koncového uživatele s naší osobností, aby jeho vrozená touha po uctívání, byla napřena správným směrem. My se s koncovým uživatelem spojujeme pouze slovem, protože prostředí, které jsme mu vytvořili, je jen součástí jiného celkového prostoru, a ten on nemůže plně vnímat.

Nyní začneme pracovat na jeho zapojení. Koncovému uživateli dáme první úkol. Protože chceme, aby byl skutečnou součástí svého fyzického prostoru, řekneme mu, aby vše kolem sebe pojmenoval svým názvoslovím (3). Jeho průvodce a učitel, jenž má možnost si vytvořit potřebné fyzické tělo, započne s výukou. Díky tomu, se u koncového uživatele (koncáku) začíná projevovat touha po uctívání a to způsobem, že se začne o nás vyjadřovat s obdivem. Učiteli to zprvu nečiní problém, neboť má k nám stejnou úctu, jako koncák. Ale čím déle jsou ti dva v kontaktu, začíná učitel přemýšlet nad tím, proč také on není uctíván, on, který má všechnu tu duchovní a duševní práci na starosti.

Mezi tím si koncák všimne, že je zvířatům umožněno žít v páru a množit se (4). A tak tento poznatek sdělí v rozhovoru i nám. Proto mu z jeho genetického materiálu vytvoříme družku koncačku, aby i on mohl naplnit potřebu se družit a rozmnožovat (5). Než přistoupíme k realizaci, musí učitel zasvětit koncák do toho, jak má hierarchie rodiny vypadat, aby nenarušila náš konečný výsledek. Jedním z důležitých aspektů musí být i dělba odpovědnosti.

economist_magazine_jan2015.jpg
Obálka lednového čísla časopisu The Economist je plná symbolů generálního architekta NWO (klikněte na obrázek pro maximální rozlišení)… pozn. šéfredaktora

Při výrobě koncačky posílíme její emoční pole, aby dokázala s láskou vychovávat budoucí koncáčky. Proto se koncák musí stát její hlavou, a proto musí naslouchat jejím přáním a láskyplně rozhodovat o společných krocích, popřípadě když něčemu nerozumí, musí se na nás obrátit, abychom mu mohli vše s láskou vysvětlit. Za svá rozhodnutí musí také nést plnou odpovědnost.

Najednou zjístíme, že učitele začíná obtěžovat, že je jakoby jenom tím druhým v pořadí, bez úcty od koncáka a koncačky, protože tu projevují jenom vám. Tady začíná být problém! My víme, že nastavené parametry v našem projektu pracují správně. Pokud však bude do tohoto systému implantován jakýkoli prvek elitářství, přestane už fungovat princip omezené svobody, kterému se všichni podrobili pro blaho celku. Abysme svůj projekt obhájili i před ostatními spolupracovníky, a zajistili si jejich bezmeznou podporu, musíme něco udělat. Jako první krok, se snažíme učiteli vysvětlit, že o nic nepřichází, že láska uplatňována na zásadách, je dokonalým poutem jednoty (6). Učitele, ale toto vysvětlení neuspokojuje. Všímáme si, že začal, o svých tužbách rozmlouvat i s ostatními spolupracovníky.

Aby se prokázalo, že se ve svých konstrukcích mýlí, navrhneme zkoušku, která rozhodne jednou pro vždy o správnosti našich kroků. Shromáždíme všechny spolupracovníky. Odhalíme, co se honí hlavou učiteli, a že jsme se rozhodli, dát mu možnost prokázat, že je lepším organizátorem než my. Nabídneme mu, že pokud se koncák s koncačkou sami rozhodnou jít za ním, tak že bude mít možnost, po omezenou dobu ovlivňovat řízení všech procesů v námi vytvořeném prostoru. Co ale musí vybudovat? Takovou společnost, která mu bude celá dobrovolně sloužit. Pokud se mu to podaří, my sami se pak svého projektu vzdáme v jeho prospěch. V případě, že tak koncák s koncačkou nebo jejich potomci neučiní, bude jednou pro vždy prokázán učitelův omyl, a nikdo jiný už v budoucnu nebude moci vrozenou touhu spotřebitelů uctívat uchopit pro sebe. Naopak, ta zůstane navždy naším jedinečným vlastnictvím. Vyhradíme si při této zkoušce jednu podmínku. Smíme zasáhnout v případě, pokud budeme z jeho strany napadeni pomlouváním, či šířením lží o nás, o našem projektu. Učitel se už stal natolik domýšlivým, že se samozřejmě rozhodne takovou zkoušku podstoupit.

img_2456.png
Dole na obálce The Economist jsou dva šípy s čísly. Obě čísla mají dva významy, jeden společný, dva oddělené. Společný význam je datum 13-11-15, datum Bartolomějské noci, kdy proběhly útoky v Paříži. Oddělené významy jsou dva verše z Bible, kniha Matoušova 11:3 („Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného?“) a 11:5 (“Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium.”) Obojí je symbolem Deus Ex Machina světové události a příchodu nového krále, v tomto pojetí Nového světového řádu… Všimněte si ženy v islámském šátku řídící britský Land Rover, jasný symbol “řízení” Britských ostrovů směrem k islamizaci… pozn. šéfredaktora

Spojíme se tedy s uživateli a řekneme jim, že jsme se rozhodli na jejich území umístit jeden jediný strom, který nazveme stromem poznání dobrého a špatného, a to co na něm vyroste, je jen a jen naše. Ostatní stromy si mohou česat dle libosti. Řekneme jim také, že pokud si z tohoto stromu něco utrhnou, způsobí si smrt a přestaneme s nimi přímo komunikovat. Uživatelé se necítí našim rozhodnutím nijak omezeni, vždyť je to jenom jeden strom z tisíců kolem, proto s tímto nařízením souhlasí.

Po čase si učitel připraví plán, jak získat koncáky na svou stranu. Když se ještě koncák v daném prostoru neobjevil, patřil učitel k těm, kteří tvořili také prvky fauny. Velmi dobře se mu vedlo při tvoření plazů, a tak si jednoho znovu vytvoří. Hada pak umístí na strom, který je jen náš ve chvíli, kdy kolem prochází samotná koncačka (7). Promluví k ní svým hlasem, ale jí to připadá, jako by hlas vycházel přímo z hada. V tu chvíli se začne učitel ptát: „Je pravda, že nesmíte jíst z žádného stromu kolem? Jíst jejich ovoce?“. Koncačka rozrušená tím, že se setkává s hadem, který mluví, protože se s ničím takovým až dosud nesetkala, a ani koncák jí nikdy o něčem podobném neřekl. Po pravdě odpoví: „ Ne, to není pravda, ze všech stromů tady můžeme jíst, jenom ze stromu poznání dobrého a špatného, z toho jíst nesmíme.“(8).

Na to ji učitel položí otázku: „ A tušíš vůbec, proč nesmíš toto výtečné ovoce ochutnat?“. Koncačka začíná zapojovat své emoce, neboť má pocit, že ji tady něco důležitého tajíme. Toho učitel využije a řekne: „ Ten co to tu všechno stvořil, ten si přeje, abyste na něm byli závislí, otevřou se vám oči, on si nepřeje vaši svobodu, protože toto ovoce by vás dostalo z jeho vlivu, dokonce byste byli jako on. On z vás chce mít stále ty hloupoučké uživatele a brání vám dospět.“(9). Koncačka je v šoku a naštvaně si říká, tak proto tu mám být za hloupou a to dobré ovoce si nemohu utrhnout. Tak to ne, a hned si pár plodů utrhne a začne je konzumovat. V tom přichází koncák a vidí, co protějšek udělal. Mezi tím učitel hada odstraní z dohledu. Koncák začne křičet na svou polovičku: „Co jsi to udělala, víš, že to nesmíme?“(10). Koncačka: „ Ano, ano vím, ale byl tady teď had, kterého před námi stvořitel skrýval a ten mi všechno s tím stromem vysvětlil. A ani nejsem mrtvá, tak vidíš, že měl had ve všem pravdu.“(11).

leadeconomist.jpg
Angela Merkel tvoří sepjatýma rukama symbol zednářského oka, mezi prsty je kulatý knoflík znázorňující právě vševidoucí oko NWO… pozn. šéfredaktora

My to vše pozorujeme ze své perspektivy a doufáme, že koncák obrátí svou pozornost k nám, abyste mu vše vysvětlili. Jenže koncák se trochu zklidní, vyslechne si hadovy argumenty, a zhodnotí je jako logické. A tak některé plody také ochutná. V tu chvíli se v obou začne ozývat svědomí, které jsme do jejich řídící jednotky nainstalovali, aby sami mohli poznat, že činí něco špatně. Proto si začnou všímat i své nahoty, kterou se snaží nějak zakrýt (12).

Tak, a teď se zdá, že je náš projekt v háji. Také si uvědomujeme, že veškeré námi definované parametry jsou nastaveny tak, že cíle může být dosaženo jenom v případě dokonalých (neplést si prosím s neomylností) uživatelů, kteří jsou plně napojeni na nás. Tito dva uživatelé právě ztratili svou dokonalost, a víme, že i kdyby učitel dostal k dispozici 100 000 let, tak náš projekt úspěšný nebude. Musíme tedy vymyslet záložní plán. Jsou dvě možnosti, buďto zničit okamžitě veškeré rebely, včetně těch dvou uživatelů, ale tím se neprokáže jejich omyl, nebo je tu druhá možnost, protože učitel už na svou stranu získal několik spolupracovníků, dát mu čas, aby se učitelův omyl prokázal se vším všudy.

Dalším problémem je, jak zajistit, aby potomci těchto dvou uživatelů, měli v budoucnu možnost projekt dokončit. Vždyť v jejich genech se budou stále více a více projevovat chyby, protože už s námi nebudou v přímém kontaktu, neboť by si pak museli myslet, že to co bude následovat, je všechno součástí našeho plánu.

Tady bych své znázornění přerušil. Ještě jednou se omlouvám za jeho délku. Z toho co jsem vám výše popsal, jste asi pochopili, že to co zde předkládám, se dle bible odehrálo v minulosti.

            Ověřit si můžete tyto myšlenky zde:

                1 – kniha Job 38. kapitola 1 až 9 verš

                2 – 1. kniha Mojžíšova 1. kapitola 1 až 25 verš

                3 – 1. kniha Mojžíšova 2. kapitola 7-8 verš a verše 19-20 , kniha Ezekiel 28. kapitola 13 a 14 verš

                4, 5 – 1. kniha Mojžíšova 2. kapitola 18 verš

                6 – dopis Kolosanům 3. kapitola 15-21 verš

              7 – 1. kniha Mojžíšova 2. kapitola 8,-9 a 16 verš a 3. kapitola 1 verš , kniha Job 2. kapitola 1-5 verš, kniha Ezekiel 28. kapitola 15 verš

                8 – 1. kniha Mojžíšova 3. kapitola 1 až 3 verš

                9 – 1. kniha Mojžíšova 3. kapitola 4 až 5 verš

                10, 11, 12 – 1. kniha Mojžíšova 3. kapitola 6 až 7 verš

Nyní mi dovolte, abych rozebral všechny otázky postupně.

Jaký námět je touto knihou protkán a proč byla vlastně vytvořena?

Námět každé knihy se stává pojícím materiálem, aby celkový obraz knihám dával smysl. Proto i bible má takový námět. Jednoduše můžeme říci, že je jím zpráva o tom, že lidstvo ráj ztratilo, a že za určitou dobu, má být lidstvu ráj navrácen. Čili : „ Od ráje ztraceného, k ráji opět získanému.“

Jak jsme si výše skrze znázornění vysvětlili, vznik lidstva, vesmíru, celkového fyzického prostředí je Boží projekt, jenž zprvu neměl mít žádnou odbočku. Nebylo plánováno, že by měl člověk umírat, ale také se neměl stát nesmrtelným. Tomu mnoho lidí nerozumí, protože si myslí, že je rovnítko pro nesmrtelnost a nemuset umřít.

Kdy nebudeme chtít umírat? Bude to tehdy, když naše potřeby budou naplněny, budeme se cítit mladí, plně zdraví a rozumět smyslu života. Jestliže ztratíme jen jedinou část z těchto věcí, přijde doba, kdy budeme chtít umřít.

nwo-101.jpg
NWO je jako mocná ruka nad celým světem

A tady je odpověď nato, proč byla bible napsána. Jejím cílem je totiž posílit vědomí člověka, že doba pro naplnění těchto potřeb se blíží. Odhaluje ve svém obsahu důvody výše popsané odbočky, protože Učitelovým zásahem byly formulovány otázky, které se musí jednou pro vždy zodpovědět.

Každá lidská bytost byla vytvořena s touhou uctívat. Mnozí z vás budou namítat, že tuto potřebu nemají. Tak se prosím zamysleme nad tím, proč mainstream hovoří stále o takzvaných celebritách, proč se tolik pozornosti upírá ke sportovním vzorům? Proč německý národ kráčel za Adolfem Hitlerem? Je to právě proto, že velký Učitel ví, co má nejvyšší cenu. Přečtěte si Matoušovo evangelium 4. kapitolu 8 až 10 verš. Tam najdete odpověď.

První spornou otázkou se stala tato otázka: Může lidská společnost dosáhnout štěstí nezávisle na svém stvořiteli? “. Učitel tvrdí, že ano. Výsledek, války, hlad, ničení životního prostředí, jen samé utrpení.

Druhou spornou otázkou je: „ Má stvořitel právo zasahovat do lidských záležitostí?“.   Všimněme si, jak Učitel argumentoval ohledně stromu dobrého a špatného: „ Bůh totiž ví, že v ten den, kdy z něho pojíte, se vám zcela jistě otevřou oči, a zcela jistě budete jako Bůh a budete znát dobré i špatné.“ 1. kniha Mojžíšova 3. kapitola 5 verš.

Svým jednáním pomluvil stvořitele. Vnutil Evě, že lidstvu svými zásahy brání poznat dobré a špatné, čili že nás schválně nechává v nevědomosti. Tak se stal učitel, jménem Světlonoš, Ďáblem (pomlouvačem). Tvrdí totiž, že příkazy stvořitele jsou pro naši svobodnou vůli nepřiměřené. Podle Učitele, musíme poznat zlo, abychom pochopili dobro. Je toto, ale skutečně nutné? Musíme své děti nechat vyskočit například z prvního patra, aby pochopily, že skákat z okna nemají? Jeho tvrzení brání realizaci Božího projektu. Tak si pan Učitel vysloužil druhé jméno, Satan (odpůrce).

Je bible knihou, která má stranit pouze a jedině jednomu národu? Knihou, která je návodem, jak zotročit ostatní národy?

V našem znázornění, jsme si vysvětlili, že pokud chceme dosáhnout cíle, pro který jsme projekt vytvořili, musíme mít jako tvůrci právo zasáhnout, pokud by měl být náš záměr někým z venčí ohrožen. Na druhé straně, musíme Učiteli umožnit, aby se jeho projekt mohl také realizovat, aby proti nám nemohlo být vzneseno obvinění, že mu házíme klacky pod nohy.

Co tedy učinil stvořitel? Vyhradil si právo na pravdivé informace. Co učinil Učitel? Předložil lež. Postupem času začal tyto lži stupňovat do takové míry, že bylo nutné toto informační pole narovnat. Stvořitel tedy hledá mezi lidmi takové, kteří svým životem dokazují pravou zbožnost. Enoch, Noe, Daniel, Josef a mnoho dalších. S těmito osobami navazuje vztah prostřednictvím svých vyslanců – andělů. Protože chce vrátit vše do původního stavu, musí zajistit, aby Adamovi potomci mohli získat předním stejné postavení, jaké měl zprvu Adam. Ten mohl s Bohem rozmlouvat přímo, nám to ale není umožněno, protože by mohlo vzniknout podezření, že stvořitel chtěl, abychom poznali zlo přímo a ne jen prostřednictvím poučení, tak jak to děláme při výchově našich dětí.

slide_326840_3151183_free.jpg
Ten, který NWO v současné podobě odmítá, a ten, který chystá islamizaci Evropy… zleva doprava, přesně v tomto pořadí… pozn. šéfredaktora

Adam tedy odmítnul nechat se poučit, a to přímo u Zdroje, a tak na sebe vzal hřích. Co je to hřích? V překladu to znamená: „ Minout se cíle”. Tím ztratil dokonalost, která jej chránila před účinky zla. Bylo tedy třeba, aby se na scéně dějin objevil někdo, kdo bude mít stejnou podstatu jako Adam na počátku. Musí být tedy stejně dokonalý a musí to být člověk. Jenže ten se tady nikdy nemohl objevit, když si všichni Adamovi potomci nesli Adamovy geny. Proto byla nabídnuta nejbližšímu andělovi možnost vzdát se svého dokonalého života ve prospěch lidstva, bude-li ochoten narodit se z ženy jako člověk. Ten Anděl se v nebi jmenoval Michael, což znamená: „ Kdo je jako Bůh?”. Ten byl prvním stvořeným Andělem, tak jak to můžeme číst v dopise Kolosanúm 1. kapitole 15 verši.

Teď jste asi trochu zmateni. Takže vám to musím vysvětlit. Veškerá jména, která náš stvořitel svým stvořením dává, mají charakterizovat danou osobu. Například, Satan-Ďábel, odpůrce-pomlouvač. Jméno, které si Bůh vyvolil pro sebe, je také určitá charakteristika. Je to JHVH, takzvaný tetragramaton, který se překládá jako: “Jsem ten, který jsem”, nebo: ” Působí, aby se stalo”.

Proto, když budete číst Evangelia, zjistíte, že se pisatel odvolává na prorocký text, který hovoří o Mesiášovi, jako Immanueli, což znamená: ” S námi je Bůh”. (Matoušova Dobrá zpráva 1. kapitola 23 verš). Ve chvíli, kdy se Michael narodí jako člověk, dostává nové jméno, Ježíš. Přeloženo: ” JHVH je naše záchrana”, nebo také: ” Působí, aby se stalo naší záchranou.”

Proč jsem udělal takovou odbočku? Protože nám Bible odhaluje velmi bohabojného muže, který byl pojmenován Abram, význam jeho jména je asi takový: ” Ukrytý za závojem”, jeho jméno poukazovalo nato, že ještě nebyla odhalena jeho úloha pro lidstvo. V devadesátidevíti letech s ním JHVH uzavírá smlouvu a mění mu jméno na Abraham, což se překládá jako: ” Otec zástupů národů”. V té době měl jediného syna, Išmaela. Význam jeho jména je: “Bůh vyšel”. Do roka se Abrahamovi pak narodí druhý syn Izák. Ve smlouvě je Abrahámovi slíbeno, že z jeho rodové linie vyjde mnoho králů. To se skutečně stalo, jelikož se Išmael stává praotcem všech Arabů. Z Izákovy rodové linie pak vzniklo například království Izraelské a Judské.

Mohlo by se tedy zdát, že určité národnostní skupiny mají býti díky této smlouvě ve výhodě. Bylo mu také slíbeno, že území, ve kterém pobývá jako někdo cizí, bude za 400 let patřit jeho potomkům. Proč až za 400 let? Protože lidé, kteří tam v té době žili, ještě nedosáhli takové zkaženosti, aby byl právní důvod ze strany JHVH, tuto společnost vyhladit. Důvody rozeberu na jiném místě. Viz 17. kapitola 1. knihy Mojžíšovy.

Je smutné, že některé národnostní skupiny argumentují právě touto smlouvou, že oni jsou jediní, vyvolení. Kdyby ale tito lidé použili ke svému zkoumání celou bibli, dospěli by k tomu, že smlouva měla zajistit jiný účel. Abrahámovi bylo totiž řečeno, že skrze jeho semeno si budou žehnat všechny národy, tedy i my Slované. Aby se toto semeno mohlo narodit, potřeboval stvořitel prostor pro národ, který měl sloužit jako příklad pro ostatní národy, a to za předpokladu, že bude tento národ dodržovat takzvaný Mojžíšský zákon. Tato sbírka zákonů byla vychovatelem, jak pro Židy samotné, tak pro takzvané proselyty, kteří se rozhodli následovat stvořitele. Zákon byl také koncipován tak, aby chránil národ před vlivy Velkého Učitele, který tak beztrestně řádil na ostatních územích a zaváděl tam praktiky, které stvořiteli nepřišli nikdy na mysl. Například lidské oběti apod. Když budeme číst bibli pozorně, zjistíme, že pokud tento zákon Izraelité dodržovali, národ prospíval. Třeba Šalamoun nemusel vést ani jednu válku, a přesto rozšířil svůj vliv na celkovou oblast blízkého východu, Egypta, i ostatní králové mu sloužili.

obama-shackled-e1428078795313.jpg
Dvě síly s různými cíly v USA, dvě síly s různými cíly v Íránu…

I když Izraelité viděli, jak blahodárný účinek toto dodržování má, začali být pyšnými a přitom pošilhávali po všech dobrotách Velkého Učitele a nechali se jím svádět do té míry, že obětovali své děti okolním bohům. Proto byli velmi rychle usměrněni, tu Asýrií, tu Babylónem a nakonec Římany. Bohužel si nějak nevšimli, že ten, jehož jméno bylo ” Působí, aby se stalo, naší záchranou”, ve jménu stvořitele JHVH, uzavírá Novou smlouvu, která tu starou anuluje, a převádí požehnání na ty, kteří se jí chtějí řídit, protože byl splněn slib Abrahamovi. Ježíšl už byl na světě. Byl jeho potomkem, čili semenem, prostřednictvím něhož si mají žehnat všechny národy.

Protože se Mojžíšovský koncept zhroutil, využívá této situace Velký Učitel a systematicky pracuje na tom, aby vznikl dojem výjimečnosti zbylých Židů po roce 70 n.l. . Zůstalo jich asi jenom 10 tisíc. Dokonce si dovolil vytvořit 13tý kmen Chazarů, prostřednictvím nichž pak začal ovládat celou společnost. Slib, že pokud budou sloužit Učiteli, stanou se vládci světa, Židé nikdy neobdrželi. Toto je interpretace Učitele, ne Boha.

Kdo tedy rozšiřuje takové informace, že je bible nástroj ke světovládě NWO? Na to si odpovězte sami. Abychom toto vše správně pochopili, musíme číst tuto tlustou knihu. A nejenom tu, kterou nám pro pochopení řízení super systémů předkládá pan Pjakin.

Proč v jejím textu nacházíme jen střípky Ježíšova dětství, či dospělosti, než začal kázat?

Nato je jednoduchá odpověď. Účelem Bible není tvořit senzaci, ale informovat o důležitých věcech, které slouží námětu celé této knihy. I mne by samozřejmě zajímalo, jak se učil pracovat s dlátem, jestli toužil po ženě, po dětech.

V posledních desetiletích se objevilo mnoho zaručených zpráv z takzvaných apokryfů, které z Ježíše dělají podvodníka, který se údajně všemu naučil v Egyptě. Jako důkaz předkládají argument, že musel být rabín, protože mu lidé říkali Rabbi, což znamená učitel. Tak nějak jim nedochází, že ho lidé znali jako tesaře. Toto oslovení získal proto, že předkládal písmo způsobem, kterému lidé rozuměli, a že to saduceové a znalci zákona té doby takto nedokázali.

Údajně, když všechny svou smrtí oklamal, tak vyrazil do Indie, kde zemřel. Nebudu nikomu vyvracet, jestli to tak bylo nebo ne. Poskytl jsem vám dnes dostatek informací, abyste si závěr mohli udělat sami. Možná pro zajímavost, ti kteří touží znát odpověď, si mohou otevřít Druhý dopis Timoteovi a přečíst si 4. kapitolu 1 až 5 verš. Popřemýšlet, proč to tam asi bylo napsáno.

Proč jsou mnozí astrologové přesvědčeni, že je to kniha, která předkládá jen částečné poznání?

O astrologii a astrolozích se v Bibli hovoří na mnoha místech. Nebudu zakrývat, že to nejsou povzbudivé informace. Je také zajímavé, že když se jim to hodí, tak Bibli dokážou předložit jako argument. Co však Bible neříká, je důvod, proč se máme tomuto směru vyhnout. V době, kdy byla Bible sepisována, bylo pro čtenáře dostatečně známo, že proroctví Božích proroků byla přesnější, než ta astrologická, což je jedním z důvodů. Čtenáři také nepochybovali o roli Velkého Učitele.

Díky nejnovějším poznatkům vědy v oblasti kvantové fyziky je nám odhalováno určité tajemství fyzikálních zákonů, které astrologie ve svém oboru už po tisíciletí využívá. Zjišťujeme například, že nás velmi ovlivňují frekvence, které mohou otevírat určité mimosmyslové kanály. Pomocí různých cvičení se tak můžeme dostat za bránu materiálního vnímání světa. Protože se vše dá převést do číselného vyjádření, můžete také mnoho věcí spočítat a výsledek opět vyjádřit slovně. Vím, že mne budou astrologové za tato má slova kamenovat. Uvedu příklad.

ceskoslovenska-superstar-2015-1-dil-7.jpg
Oltář NWO není v kostele, ale v obýváku obyvatel západní civilizace. Říká se mu “televize”. Do kostela už skoro nikdo nechodí a Ježíš není vzorem. Mladí však uctívají vyvolené i nadále, není to však už Ježíš Nazaretský, ale celebrity, zpěváci, herci… pozn. šéfredaktora

Každý člověk, který se narodí v určitém datu, má mnoho společného s lidmi, jejichž datum narození se shoduje s jeho dnem narození. Proto existuje takzvaný zvěrokruh. Každý z nás se určitě setkal s nějakým druhem horoskopu, který nám radí, co a jak máme dělat, či očekávat. Astrolog prostě spočítá pomocí určitých tabulek, jak budou v dané chvíli postaveny planety či hvězdy vůči sobě, a pomocí zjištěných hodnot, předpoví pravděpodobné vlivy.

Všichni asi dobře víme, že se ve vesmíru děje vše v určitých cyklech. Planety i hvězdy mění pravidelně své postavení a tak se vůči sobě staví do takzvané opozice, nebo konjunkce a navzájem na sebe působí určitou fyzikální silou, které se říká silná elektromagnetická interakce, tuto sílu můžeme měřit. Mezi atomy působí podobné síly, ale daleko slabší a těm se říká slabá elektromagnetická interakce. Protože ani atomy ani vesmírná tělesa nejsou vůči sobě stále na stejném místě, dochází mezi nimi i ke změnám vzájemné interakce. Na druhou stranu se tyto interakce cyklicky opakují. Toto má za následek například, že vývoj plodu prochází až ke dni narození určitým daným cyklem interakcí, které má astrologie k dispozici. Proto se člověk narozený například jako já ve lvu, projevuje jako lev popsaný v horoskopu. Naštěstí není vše tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát, protože proměnných je více, potřebuje dobrý astrolog více dat, než jen těch pár, které mu poskytne datum narození.

Co se vám tedy snažím sdělit? Vraťme se k mému znázornění ze začátku tohoto článku. Řekli jsme si, že spolupracovníci, kteří s námi na projektu pracují, musí být detailně obeznámeni se všemi fyzikálními zákony, do těch nejmenších podrobností, aby vytvořený prostor správně fungoval. To znamená, že musí rozumět i těm elektromagnetickým interakcím, jak fungují a jak mohou daný prostor ovlivnit. Tato znalost ve špatných rukách může být velice lehce zneužita k ovlivňování řídících procesů. A teď si představte, co se našlo v starých papírech při vykopávkách v Egyptě. Samozřejmě se o tomto nálezu nehovoří, já jsem tuto informaci zachytil někdy před 20 lety. Údajně se v něm popisovalo to, proč byly postaveny pyramidy, a také tam byla zmínka o tom, že náš Vznešený Učitel zneužil vědomosti z oblasti fyziky, k vytvoření studijního programu pro jeho žáky (kněží), aby se naučili používat astrologii. Prodávám, jak jsem koupil.

O čem svědčí nedávné dějiny? Každá válka po 11.9.2001 byla spuštěna podle astrologického scénáře a přizpůsobena různým egyptským svátkům tak, jak ji prováděli starodávní egyptští kněží. Na youtube najdete video, které to přesně popisuje.

Díky astrologii se rozšířila myšlenka o posmrtném životě, převtělování a o podobných věcech. Dokonce to vypadá, že to jsou nevyvratitelná fakta. Tady bych si dovolil obrátit pozornost opět k výroku Velkého Učitele, který pronesl k Evě: Na to had řekl ženě: „ Určitě nezemřete. Bůh totiž ví, že v ten den, kdy z něho pojíte, se vám zcela jistě otevřou oči, a zcela jistě budete jako Bůh a budete znát dobré i špatné.“ 1. kniha Mojžíšova 3. kapitola 4 a 5 verš.

A co se nestalo, Adam i Eva určitě zemřeli! Jak tuto prekérní situaci vysvětlit potomkům, aby Moudrého Učitele (GP) brali vážně? Musel vytvořit pohádku o nesmrtelné duši. Co na tuto pohádku říká Bible? Nebuďte líní a přečtěte si odpověď v knize Ezekiel 18. kapitole 3 a 4 verši.

Možná se ptáte, proč vám sděluji všechny tyto myšlenky? Když otočíte o pár stránek zpátky a najdete si ve stejné knize 3. kapitolu 17 až 19 verš, tak vám to bude jasné.

Jak tedy odpovědět na vyřčenou otázku: ” Proč jsou mnozí astrologové přesvědčeni, že je to kniha, která předkládá jen částečné poznání?”. Protože bible, tak jak je nám předávána, nepodporuje žádné z učení astrologie. Proto podle logiky astrologů, musí být buď neúplná, anebo je to celkově falsum. Názor si opět musíte udělat svůj, vlastní.

Souvisí její správné pochopení nějak s tím, co se dnes kolem nás děje?

Rozhodně ano. Čas, který byl dán takzvanému učiteli národů, Satanovi, se díky naplněným proroctvím značně zkrátil.

Podle všeho co biblický text obsahuje směrem k dnešku, je tato doba zkrácena na posledních 1335 dnů (Daniel 12. kapitola 12 verš), a to od doby, kdy se král severu rozhodne k otevřenému konfliktu s králem jihu. (Daniel 11. kapitola 40 verš)

Máme zde také mnoho proroctví, která nejsou součástí bible, jako jsou například proroctví Vangy, Nostradama a mnoha dalších, u nich je nutno prozkoumat zdroj a také konečný výsledek těchto proroctví. Velmi často jsou tato proroctví, její splnění, posunuta do delšího časového období.

Pokud však splněná biblická proroctví mají na sobě pečeť času a splnila se přesně v době, kdy měla, považuji jejich zdroj inspirace za důvěryhodný. Uvedu jeden příklad. Někdy okolo roku 730 až 710 př.n.l. byl prorok Izajáš vyzván, aby zapsal jedno z mnoha proroctví o Babylónu. V té době byl Babylón ještě “nezajímavou oblastí“, která byla pod nadvládou Asyřanů.

1809402.jpg
Upoutání mládeže ke vzorům, dosažení slávy, popularity a úspěchu. Reality show jsou moderní formou kázání o zemi zaslíbené v podání NWO. Vtip je v tom, že nejde o vítěze reality show, ale o davy lidí, které pořad odpoutá od starostí, problémů, nedostatků, hypoték, depresí, politiky a dění okolo každého z nás… stejně jako slib Země zaslíbené a vykoupení nebeské slibovala církev obyčejným lidem v kostele po dlouhá staletí… víra, naděje na lepší život, vykoupení ze stereotypu… mnoho povolaných, málo vyvolených… tento model zůstal zachován i v moderní době a v reality show… pozn. šéfredaktora

Tak řekl JHVH, tvůj Výkupce a Ten, kdo tě utvořil z břicha: „ Já, JHVH, činím všechno, sám roztahuji nebesa, rozprostírám zemi. Kdo byl se mnou? Mařím znamení prázdných mluvků a jsem Ten, kdo nechává věštce jednat pomateně, Ten, kdo obrací moudré muže nazad, a Ten kdo i jejich poznání obrací na pošetilost, Ten kdo nechává, aby se splnilo slovo jeho sluhy, a Ten, kdo úplně provádí radu svých poslů, Ten, kdo říká o Jeruzalému: ,Bude obýván; a o judských městech: ,Budou znovu vystavěna a pozdvihnu jeho zpustlá místa; Ten kdo říká vodní hlubině vypař se, a vysuším všechny tvé řeky, Ten, kdo říká o Kýrovi. Je mým pastýřem a úplně provede všechno, co mě těší, dokonce v tom, že říkám Jeruzalému: Bude znovu vystavěn, a o chrámu: Budeti položen základ.

Tak řekl JHVH, svému pomazanému Kýrovi, jehož pravici jsem uchopil, abych před ním podmanil národy, abych odpásal i boky králů, abych před ním otevřel dvoukřídlé dveře, takže ani brány nebudou zavřeny. Sám půjdu před tebou a vyrovnám vzdutí země. Měděné dveře rozbiji na kusy a přesekám železné závory. A dám ti poklady ve tmě a schované poklady ve skrýších, abys poznal, že já jsem JHVH, Ten, kdo tě volá tvým jménem, Bůh Izraele. Kvůli svému sluhovi Jákobovi a kvůli Izraeli, svému vyvolenému (není myšlen národ, ale opět Jákob, kterému Bůh změnil jméno na Izrael), jsem dokonce přistoupil k tomu, abych tě povolal tvým jménem; přistoupil jsem k tomu, abych ti dal čestné jméno, ačkoli jsi mne neznal. (Izajáš 44. kapitola 24 – 28 verš a 45. kapitola 1 – 4 verš).

Jak se toto proroctví splnilo? Mezi historiky je považován pád Babylónu, jeho datum, za absolutní datování, protože bylo odhaleno tolik na sobě nezávislých písemných záznamů, že se toto datum nedá zpochybnit. Bylo to v říjnu 539 př.n.l.. Tehdy Kýrova vojska vstoupila do Babylonu bez boje. Kýros totiž nechal odvézt vody Eufratu do nedokončené vodní nádrže, kterou před tím vybudoval Nabodinus. Brány, které se používaly pro vstup lodí a jejich vykládku, zůstaly otevřené. Kýrovo vojsko tak přebrodilo řeku, ve které bylo normálně více jak 2,5 m vody.

Kýrův válec, který je dnes k vidění tuším v Berlinském muzeu, a nechal ho vyrobit právě po svém vítězství Kýros, odkazuje všechny čtenáře na to, že to byl JHVH, kdo mu umožnil Babylón porazit, ne bůh Marduk, kterému on do té doby sloužil.

Babylón byl v tehdejší době jinak absolutně nedobytným místem. Všimněte si, jak rozdílné jsou proroctví třeba Nostradama. Jsou to hádanky. Některé proroctví ani nenapsal, ale byly podvrženy, aby se jeho inspirace prokázala. Učitel národů umí také tvořit určitá proroctví, a učiní vše proto, aby se splnila. Ovládá totiž řídící systémy! Období, které máme před sebou, je pro lidstvo, jenž nezná stvořitele, obdobím velkého soužení, takovým, jaké tady dosud nebylo. ( Daniel 12. kapitola 1 verš) Proč to musí nastat? Protože se má v tomto období potvrdit Boží svrchovanost. Lidstvo si už vytvořilo tolik problémů, že není schopno dalšího rozvoje. Muselo by se totiž zbavit peněz a to by vedlo ke ztrátě moci a ztráta moci k nemožnosti ovlivňovat řídící systémy. Proto potřebuje GP NWO, které už nebude tak závislé na penězích.

Igor Zemánek

Do konce měsíce zbývá 7 dnů a na zajištění provozu AE News na další měsíc chybí dovybrat ještě cca 45% potřebné částky. Pokud se Vám články na AE News líbí, přispějte prosím jakoukoliv částkou (zde) na zachování našeho provozu, moc děkujeme!
Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Cico Ciciak
Návštěvník
Cico Ciciak

biblia je globalizačný projekt! Kto študuje ksb/dvtr riadne a nie len to, čo mu pasuje, ten vie!

Prečítajte si komentáre od Voilu!
————————————
http://afinabul.blog.cz/1511/anton-selecky-17-november-opat-cenzurovany-kym-a-preco

LCZ
Návštěvník
LCZ

Možná by to šlo i bez bible……..
( i když jako návod na bezproblémové spolužití pro masy – desatero- je asi nenahraditelná)
Kdybychom ovšem zkoušeli intenzivně VNÍMAT, a k tomu s POKOROU………
jako tento docela hezkej “obrázek” :
https://vimeo.com/54624341
Věřím v ….( nevyslovíš a nezobrazíš)

LCZ
Návštěvník
LCZ

= “obrázek” je film ZELENÁ PLANETA ( KRÁSNÁ ZELENÁ)
🙂

Onoff
Návštěvník
Onoff

bry den, ja teda nevim jak to napsat, zkusim polopate. Nejsem verici co se tyce bohu a tady tech ruznych ….ani nevim jak pojmenovat. Ja teda rad sleduju vse okolo vesmiru, teorii a taky konspiracnich, verim v to ze nejsme jedini ,a nemuzu si pomoct, ale prijde mi ze veskere biblicko historicke blaboly porad pochazeji z vesmiru. Nebo aspon jejich nejake zaklady proste nezacinaji na teto zemi.Kdyby se me nekdo zeptal neco ve smyslu Bohu a E.T. Asi spis driv doleti E.T nez se ukazi bohove, nebo jsou bohove E.T. Zni to jako fantasmagorie, ale posledni dobou , pri prochazeni ruznych videii, ruznych vsech tech okolo, at uz jsou pochybne nebo autenticke i kolik X let dozadu. To by docela byla sranda kdyby se to potvrdilo co ? Padla by cirkev a ostatni nabozenstvi ?Ano Stvoritel existuje, ale lide si ho predstavuji trosku jinak nez to je a …. Jednou se to stane jiste to je, kdy se ukaze jina civilizace z jine galaxie napr. BTW bohove se jim nerika, maji jina jmena. Jen ty knizky maji spatny preklad. Kdyz behaval po netu HOAX s tema Mayama, po pravde sem se tesil ze konecne doleti verejne, jenze se sekli o par let :] pekny vecer

Edita
Návštěvník
Edita

Ano, je tp tak:) Bůh JHVH, andělé, démoni, Satan- to vše jsou MIMOZEMŠŤANI=žijící MIMO ZEMI. A právě proto je to více MIMO ZEMSKÁ válka DUCHOVNÍCH bytostí. Jen my lidé- minimini maličké špendlíkové hlavičky si myslíme, že máme na všechno patent a víme nejlépe…Nebojte- mnoho tajemství bude odhaleno v budoucnu- DALŠÍ Svitky budou otevřeny( Zjevení). Ale toho se dožijí BOHUŽEL ( NEBO BOHUDÍK? ) jen Ti lidé, kteří se vydají po cesta DOBRA- BOHA JHVH. Ted je stále ta doba, kdy se můžeme rozhodnout koho chceme UCTÍVAT A MÍT ZA VLÁDCE-Prezident- MILUJÍCÍHO stvořitele nebo PROLHANÉHO Bezcitného Učitele – Odpůrce- Satana.

Pozorovatelka
Autor

Oprava:
V závěru má být konec Věku Berana (Býk byl v Egyptě a na území Babylonu uctíván do 2. tisíciletí před n.l., někde zůstalo uctívání krávy jako posvátného zvířete dosud).

Jaromír Štěpán
Návštěvník
Jaromír Štěpán

Dobrý večer paní Pozorovatelko. Velmi se mi líbí všechna Vaše psaná sdílení Na Aeronetu. Současně se mi velmi líbí pan jak písemně sdílí své myšlenky pan Igor Zemánek. Je to vždy jistý kus odvahy předstoupit před ostatní, představit se a něco předvést. Vy paní Pozorovatelko, pan Zemánek a každý další kdo zde smíme psát, máme své schopnosti vnímat, své schopnosti zpracovat vnímané a své schopnosti jak s vnímaným naložit. Pan Zemánek svůj článek zahájil otázkou o tom čemu slouží Bible. Domnívám se, že diskutovat o detailech v jeho práci, je jistě důležité, ale současně stojí za to mít na zřeteli především základní cíl této práce a tou je zřetelné úsilí autora o hledání odpovědi z nadpisu, formulovaného jako otázka. Ano, souhlasím s panem Zemánkem, že Bible je nástroj. Snad bych se osmělil připomenout, že Bible je jedním z několika psaných nástrojů, které zpracovávají lidskou populaci na naší planetě. Stojí pak za to připomenout, že jsou i jiné texty a velké množství lidí, které jsou těmito jinými texty – nástroji zpracovávány. Astrologie, jak správně a s obdivuhodným nasazením píšete po dlouhou dobu Vy, paní Pozorovatelko, je oborem, který se vyvíjí. Vyvíjí stejně tak jako se vyvíjí vnímání lidí ke starým textům – nástrojům. Lze říci, že astrologie se rozvětvila na směr klasický a směr čínské astrologie. Oba směry souvisí s jistým statistickým poznáním lidí sebe samých ve vztahu s poznáním statistiky v poloze a pohybu hvězd, planet a měsíců. Mně osobně by se líbilo kdyby jste Vy paní Pozorovatelko spojila své úsilí s úsilím pana Zemánka. Věřím, že by vznikla poutavá práce o souvislostech mezi lidským slovem a planetami. Přeji všem střechu nad hlavou a blízkost lidského tepla. Před šedesáti lety byla tuhá zima v Evropě (cyklus dvou oběhů Saturnu). Přeji pěkné bytí. Jaromír Štěpán

jana123
Návštěvník
jana123

autor clanku sa nezmienil o tom v akom historickom case biblia vznikala z viacerych knih, kto a za akym ucelom rozhodol, ze prave tieto knihy sa dostanu do biblie, zo vsetkych evanjelii tej doby kto vybral len tie styri a ostatne systematicky likvidoval vcitane ich hlasatelov, vyhol sa tiez hlasaniu ze slnko obieha okolo zeme a traja krali, co sa prisli poklonit Ježišovi ze boli ASTROLOGOVIA co akosi nesedi s katolickym zatracovanim astrologie na druhej strane. Tiez by som rada vedela, ako by vysvetlil pocet stupajucich sebevrazd v prirodnych narodoch po zavedeni krestanstva misionarmi ,ked dovtedy sa tam sebevrazdy nevyskytovali , je to aplikovanim pocitu viny? tiez mi je zahadou strata pudu sebazachovania prevazne krestanskeho obyvatelstva pri invazii dobyvacneho netolerantneho etnika

Pozorovatelka
Autor

Pane Zemánku, protože v Bibli nejsem doma (ač jsem ji kdysi četla, tak nikdy nestudovala), proto Vašemu článku nerozumím. Ale protože zmiňujete astrologii, tak bych chtěla uvést na pravou míru, to co jste o ní napsal.

Astrologie nepracuje s žádnými elektromagnetickými interakcemi, astrologie je pouze symbolický jazyk. Tak, jak jste to popsal, to je jako byste tvrdil, že význam písmen není v tom, co říkají, ale v tom, jakou jsou napsaná tužkou, resp. jaké mají barvy fyzikální či jiné složení. S fyzikálními vlastnostmi planet astrologie v žádném případě nepracuje. Jinak děkuji za informaci, že Bible zakazuje používání astrologie – jednak jsem nevěděla, že Bible něco zakazuje a pokud zakazuje astrologii, tak to mým pohledem má logiku.

A ještě mám dvě připomínky, první je v k této Vaši větě:
“Protože se Mojžíšovský koncept zhroutil, využívá této situace Velký Učitel a systematicky pracuje na tom, aby vznikl dojem výjimečnosti zbylých Židů po roce 70 n.l. . Zůstalo jich asi jenom 10 tisíc. Dokonce si dovolil vytvořit 13tý kmen Chazarů, prostřednictvím nichž pak začal ovládat celou společnost.”
13tý kmen Chazarů vznikl až za nějakých 8 století od události roku 70 n.l,, tzn. od zničení Šalamounova chrámu Římany, kdy z něj zbyla je Zeď nářků. Vy jste to ale podal tak, jako by to byly dvě chronologicky současné události.

A ta druhá:
Píšete, že Babylon byl před dobytím Kyrosem v 6. století p.n.l.naprosto nedobytným městem. Ale to, co Kyros dobyl, to už byla Novobabylonské říše, která vznikla poté, co byl Babylon zcela dobyt a vypálen Asyřany v 7. století p.n.l. Takže není pravda, že Babylon byl do té doby nedobytný, to je špatná informace. Babylon za Kyrose už byl pouze velmi slabý, aby byl schopen se bránit. A po Peršanovi Kyrosovi jej ve 4. století p.n.l dobyl Alexandr Veliký a tím Babylon zcela zanikl (a bylo to s koncem astrologického Věku Býka, který byl do té doby velmi uctívaný v Egyptě i Babylonu).

Kdysi jsem četla, že Bible příliš nerespektuje historickou chronologii a z Vašeho článku mám pocit, že tomu tak skutečně je.

A ještě bych se chtěla zeptat – chápu správně, že Vašim vnímáním má Bůh jméno JHVH, tzn. Jahve – Jehova,tzn. židovský Bůh? A ten Bůh přece zakazuje slavit křesťanské svátky a vše, co souvisí s Kristem jak se tedy JHVH shoduje s postavou Krista?

Igor Zemánek
Návštěvník
Igor Zemánek

Paní pozorovatelko, mrzí mne, že mé vyjadřovací prostředky jsou tak nedokonalé. Nemám zájem o nějakou stálou konfrontaci. Silná a slabá elektromagnetická interakce má velký vliv na charakter prostředí. Frekvenční pole, která nás odklopují, jsou těmito silami ovlivňována. Možná jste už četla něco o vlivu frekvenčního pole na člověka. Velmi úspěšně s těmito vlivy pracuje armáda, myslím si, že ne jen ta americká.
Pokud budu architekt této společnosti, budu znát sílu této interakce, zajistím, aby se určité události staly, ty pak svým žákům vysvětlím, jako přímý vliv planet, hvězd atd.. Vzpomeňte prosím na známý fakt, zneužívání zatmění slunce a měsíce kněžími.
Bible nikomu nic nezakazuje, informuje nás, co je z Božího pohledu správné a co ne. Je na vás, co si vyberete. Protože jste Bibli nikdy nestudovala, pouze ji jednou přečetla, tak jí nemůžete rozumět. Pokaždé, když ji čtu znovu, tak odhaluji ještě hlubší a hlubší významy a souvislosti. Bůh velice, skrze Božího Ducha, dynamickou energii, zkoumá srdce, každého člověka, jeho pohnutky. Pokud vidí, že se u někoho tato touha odebírá směrem, že jej ( Boha ) chcete poznat, začne vás vést. Mockrát se mi stalo, když jsem něčemu nerozuměl, otevřel jsem Bibli v místech, kde jsem nalezl odpověď. Předpokládám, že i vám se něco podobného stalo, nějaká vyšší síla vás přivedla k informaci, kterou jste hledala. I samotný architekt používá tento způsob vedení lidí. Hledá ale takové, kteří se fyzicky, verbálně, projevují a ty vede pro něj potřebným směrem.

Igor Zemánek
Návštěvník
Igor Zemánek

Opět mi nejde odeslat celý komentář
Co se týká Babylonu, Nějak jste zapomněla, že Novobabylonská říše, se projevovala výraznými stavitelskými projekty. Největším z těchto stavitelů byl Nebukadnecar, ten město opevnil způsobem, že i dnešní běžná konvenční armáda by měla problém město rychle obsadit. Nejvíc se Babylonští vládci spoléhali na vody, které město obklopovaly.
V Izajášově proroctví je řečeno, že se JHVH postará o srovnání vzdutí země, než Kýros přitáhne se svými vojsky. Inspiroval tedy Nabodina k tomu, aby začal budovat obrovskou přehradu, která mu měla sloužit, co by zásobárna vody pro případ sucha. Práce na této přehradě byly hotovy těsně před konfliktem s Kýrem. Jediné co bylo potřeba udělat, bylo prokopat kanál k této nádrži. To udělali Kýrovi vojáci.
Nabodinus vytáhl se svým vojskem do bitvy s Kýrovými vojáky, tam byl také zajat a vzdal se. V Babyloně nechal svého syna Belšacara, který řídil říši v jeho nepřítomnosti. Ten ani nevěděl, že jeho otec prohrál. Proto si v té noci, kdy byl napaden, vesele slavil svátek a nechal vodní brány otevřeny. Dovolil si i takovou věc, kterou neudělal nikdo před ním. Z Nebukadnecarových skladů přinesl veškeré zlaté a stříbrné nádoby, poháry a talíře, které byly v JHVH chrámu v Jeruzalémě. V nich poté bylo podáváno jídlo a pití. Při té příležitosti začal vyzdvihovat své bohy, Bela, Marduka a pod., a začal jím vzdávat úctu. Proto se mu na zdi objevil ohnivý nápis psaný rukou: ” Mene, mene, tekel a parsin. “. Protože významu těchto slov nerozuměl, vydal nařízení, že ten, kdo mu přeloží význam, učiní třetím v pořadí v Babylonském království. Jedinou osobou, která to byla schopna učinit, byl prorok Daniel.
Teprve nedávno bylo archeology odhaleno, že měl Nabodinus syna a že byl označován, jako druhý v pořadí. Více se o těchto věcech zmíním v článku, který připravuji.

Igor Zemánek
Návštěvník
Igor Zemánek

Třetí část.
Babylon měl dvě řady hradeb, ta vnější hradba měla od 40 do 50 metrů na výšku (tj. 17 ti patrový dům) a i podobnou šířku. Přesto Babylon padl. Více až v článku.
Biblickou chronologii uvedu také tam, i s archeologickými doklady. To, že se o nich nemluví, svědčí o tom, že někomu velice záleží na tom, aby se mnohé skrylo.
Chápete správně, že Boží jméno je v původních textech JHVH. V článku jsem uvedl jeho význam.
Oslava svátků tvz. křesťanských, Bible nikde nepropaguje. Záleží pouze na vás, zda vám takovéto svátky nevadí, pokud si pořádně prostudujete jejich původ. Co se týče narozenin, o těch se Bible zmiňuje jen dvakrát, dalo by se říci, když nad tím teď přemýšlím, třikrát. Dvakrát jsou uvedeny do souvislosti s vraždou. Samotní Židé pořádali připomínku narození člověka, jen v úzkém rodinném kruhu, proto se také z Bible nedozvíte přesné datum narození Ježíše Krista. Šalamoun pod inspirací prohlásil: ” Den smrti je lepší, než den narození”. Proč? Protože v den smrti člověka je už jasné, co je zač. Jdou za ním skutky. Opět, záleží jen na vás, máte svobodnou vůli a vlastní svědomí, jak budete se svým dnem narození nakládat.

TSq
Návštěvník
TSq

Bych si dovolil malou věcnou, každý si dojdeme ku svému nějakému poznání, většinou nás tam dovede náš učitel, někdy máme možnost si ho zvolit, jindy dostaneme tvrdý diktát a pak se nestačíme divit, kam jsme se dostali a jaká realita nás obklopuje.

Moje zkušenost životem omláceného chlapa, naše myšlenky se zhmotňují, ať chceme či nikoliv, tvrdá realita. Teď jenom zjistit, jestli jsou správné či nikoliv 🙂 Jak to poznat, jednoduché, vnímat sama sebe, svoje tělo, to si vždycky naladí “rádio” na tu správnou vlnu. Znáte léčebné zázraky, já ano, viděl jsem osobně i zažil, jedná se pouze o sladění svých myšlenek se Stvořitelem.

Merit věci, kdo řídí naše myšlenky, ten nás ovládá. I v poslední učebnici psychologie najdete, že jedinou svobodu, kterou máte, je řídit vlastní myšlenky, i to, jak se s nadšenou radostí této svobody všichni vzdáváme a pácháme sebevraždu. V Bibli jsou zajímavá podobenství, nepamatuji si detaily, který verš atd., je tam jedno, na co myslíš, to roste, vše se dá pozitivně i negativně, technicky s jistotu roste informační pole jedince a je cítit ..každým ..i pes to pozná 😉
..a pak se začnou díti zázraky, příjemné i nepříjemné. ..a teď i dodejte, jak lze ovládat člověka ..spolehlivě, nebudu Vás trápit, budete mu podsouvat líbivé myšlenky, o kterých začne přemýšlet, až je začne vydávat za své a svoji svobodnou volbu ..fikané 😉
Mám rád téze Pozorovatelky, VK i celého serveru AEN, nutí přemýšlet, žádné snadno a rychle servírované na talíři jako v bedně, ukazují souvztažnosti a provázanost dějů.

Apac
Návštěvník
Apac

Milá Pozorovateľka, odpoviem na posledný odstavec. Takže JHVH, alebo “Som ktorý som”, prípadne “Ja som” alebo hebrejsky inak Adonai (Pán) je Boh Starej zmluvy. Zároveň je to Boh uctievaný kresťanmi. Je to Boh Stvoriteľ, nie je obmedzený len na jeden národ. Prostredníctvom Izraela sa chcel dať poznať okolitým národom, to bol pôvodný plán – rozšíriť poznanie o Bohu, aby Ho poznali všetky národy. Tento Boh má zvrchovaný titul “Pán”. Je to ten istý titul, ktorý v Novej zmluve používa Kristus. V evanjeliách je zaznamenaný príbeh, kedy Ježiš kráča v búrke po mori a svojim učeníkom hovorí: nebojte sa, JA SOM. Ako sa JHVH zhoduje s postavou Krista? tak, že Ježiš z Nazareta je syn Boha JHVH. A nielen to, on je mu rovný. On sám sa považuje za rovného Bohu. Preto v evanjeliu podľa Jána hovorí, že Otec odovzdal súd Synovi, aby všetci ctili Syna tak, ako ctia Otca. Okrem toho, v prorokovi Izaiášovi je napísané proroctvo, ktoré označuje niekoľko mien Spasiteľa a jedno z tých mien je Otec večnosti. Prakticky to znamená, že JHVH a Kristus sú jednej podstaty. A tak ako sa majú Bohu klaňať všetci, tak je napísané aj o Kristovi, že v jeho mene sa bude skláňať každé koleno a každý jazyk bude vyznávať, že Ježiš Kristus je Pán. Teda neexistuje rozpor medzi Bohom a Kristom. A tiež Boh (JHVH) nezakazuje kresťanské sviatky. Aknarážame na judaizmus, tak áno, judaizmus je veľmi negatívne naladený voči kresťanstvu. Ale príchodom Krista končí čas Starej zmluvy, končí čas vyvolenia Izraela a začína čas milosti pre pohanov.

Edita
Návštěvník
Edita

Dobrý den, Jhvh je Bůh všech národů. Jen Židé odmítají J.Krista jako mesiáše, vnímajího jako jen proroka. V našich Biblích je jméno JHVh nahrazen titulem Hospodin- viz.úvod či vysvětlivky autora překladu Bible.

Roman
Návštěvník
Roman

Dobrý den,

velice poučný a zajímavý článek, ale mám jeden velký problém s tím, že byl Ježíš Kristus nazván andělem, který se stal člověkem, což není pravda. Ježíš Kristus je Boží Syn a tudíž, Bůh sám.

J 1:1: Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.
J 1:2: To bylo na počátku u Boha.
J 1:3: Všechno vzniklo skrze ně a bez něho nevzniklo vůbec nic , co je.
J 1:14: A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jediný Syn, plný milosti a pravdy.

Roman

Igor Zemánek
Návštěvník
Igor Zemánek

15 On je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření, 16 neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebesích i na zemi, věci viditelné i neviditelné, ať trůny nebo panstva, vlády nebo autority; všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. 17 On je přede vším a všechno v něm spočívá. 18 A on je hlavou těla, církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých, aby on sám zaujal ve všem první místo, 19 neboť se Otci zalíbilo, aby v něm přebývala veškerá plnost 20 a aby skrze něho smířil všechno se sebou a způsobil pokoj skrze krev jeho kříže — aby skrze něho smířil vše jak na zemi, tak v nebesích. (Kolosanům 1. kapitola, Český studijní překlad)
15 jenž je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření, 16 protože jím byly stvořeny všechny věci, věci v nebesích i věci na zemi, viditelné i neviditelné, ať trůny, ať panství, ať knížectví, ať vrchnosti, všechny věci byly stvořeny skrze něho a pro něho, 17 a on je přede všemi a jím se všechny věci drží pohromadě. 18 A on je hlava těla, shromáždění; on je počátek, prvorozený zprostřed mrtvých, aby se prvenství ve všech věcech dostalo jemu, 19 protože veškeré Plnosti se stalo slastí v něm se usídliti 20 a skrze něho vůči sobě v soulad uvésti všechny věci zjednáním míru skrze krev jeho kříže – skrze něho, ať věci na zemi, ať věci v nebesích – Překlad Miloše Pavlíka

Pavel
Návštěvník
Pavel

Doporučuji na prozkoumání i tyto stránky: http://www.jeshua.cz/
Údajně to byl chaneling s Ježíšem. Podle něj byla celá Země a lidstvo ve vývoji zmanipulováno. A to ne jednou rasou ale více různými mimozemskými rasami, které vedly mezi sebou boj o moc. Pravděpodobně jsme byli všichni odstřiženi od zdroje poznání.

Onen “Velký Učitel” / Satan mohl být jen představitel jedné ze soupeřících stran. A potřeboval mít na Zemi co nejvíce otroků, kterí by se mu klaněli. Třeba z toho klanění a emocí strachu a nenávisti vzniká něco, co může zužitkovat jako potravu pro sebe či své “lidi”. Snad pravda jednou vyplave na světlo celá. A pak se třeba ukáže, že Bible byl takový tenký a pokřivený zápisníček.

Rozhodně děkuji autorovi, že nebere ona “posvátná” slova dogmaticky, ale snaží se je logicky vysvětlit. Pokud z toho klérus nadělá dogmata, tak nás okrade o možnost tyto věci pochopit.

Sycak
Návštěvník
Sycak

Jojo, to jsem taky cetl. Prijde mne, ze tam je kus pravdy. Porad jen ctu a cim vic toho prectu, tim je mne jesnajsi, ze vsechno bylo trochu jinak nez si myslime. Ale zatim nevim jak.

Jaris
Návštěvník
Jaris

Pane Zemanek, vyborny clanek, a tak mne napada, ze jste asi Bibli probiral s JW. Moc hezky jste to vysvetlil.Bible si nesmirne vazim a pokladam ji za poselstvi pro lidstvo. Pravda je nakonec velice prosta, jen ten “vzneseny ucitel” plete hlavy lidem a oni nechteji slyset. Na Svata Pisma se dnes hledi s pohrdanim a despektem. Moc za clanek dekuji, podal jste krasne svedectvi.

Igor Zemánek
Návštěvník
Igor Zemánek

Děkuji za vaší reakci. Článek jsem připravoval doufám pod inspirací, protože se vždy obracím v modlitbě k Nebeskému Otci, než něco má nedokonalá mysl vyprodukuje. Čas pro Dobrou zprávu je velice zkrácen, a kdybych nemluvil, tak by to za mne musely udělat kameny.

Ross
Návštěvník
Ross

Dobrý den, pane Zemánek. Chtěl bych se Vás pozeptat na pár věcí a ještě více, například jakého jste vyznání, jak pochopit těch posledních 1335 dní poslední doby, jelikož Bůh řekl, že nikdo neví čas příchodu, jen Otec v Nebesích apod. Můj předpoklad je, že jste adventista? Usuzuji dle toho jak píšete. Také jsem do modlitebny chodíval jako dítě, ale nikdy jsem neměl takovou tu “vnitřní potřebu poznání”, bylo to spíše proto, že tam chodili prarpdiče, rodiče a byla tam skvělá mládež, která se ovšem rozpadla a já jsem se odvrátil od Boha. Po vědění a plného pochopení Bible toužím až odstupem času a snažím se pochopit Bibli a její rady od Boha Všemohoucího, ale ikdyž jsem čověk vzdělaný, nejspíš nejsem připraven…. Načetl jsem toho dost na internetu, zkoukl kupu videí, ale ani jedno mě nenaplnilo a stále mám potřebu hledat, ale už mi pomalu docházejí zdroje? Mohu se s tím obratit na Vás, prosím? Pokud by jste měl zájem, kontaktujte mě prosím na můj email t.rozbroj@seznam.cz. Děkuji a budu se těšit. S pozdravem a úctou Tomáš. Přeji Vám, aby Vás Bůh provázel.

Sycak
Návštěvník
Sycak

A jeste si neodpustim jeden komentar.
Kdyby si lide navzajem neublizovali a nevrazdili se a navic (nepopularne) by nevrazdili ani jiny tvory na planete zemi a nasi Matky Zeme si vazili, tak pak:
By tady byl raj na zemi, vubec by se neresil Globlani Prediktor a zotroceni narodu a podobna temata.
Protoze nikdo by nad nama uz nemohl mit zadnou silu a kazdy by mohl tvorit co chce a zit v pozemskym tele, jak dlouho chce a vsechno dalsi.
A pokud tady Jezis skutecne zil, tak si myslim, ze rikal to samy. Viz nepublikovany evangelia.

Hezky o globalnim prediktorovi pise Martin Vacek
http://www.63plus1.cz/2015/11/globalni-prediktor/#more-7124

Sycak
Návštěvník
Sycak

Neni Buh jako buh.
Mam pocit, ze nejaka mensi bozstva ci mimozemstane nam zmodifikovali DNA, abychom nezili dlouho, popr. vecne a dalsi negativni dusledky pro lidstvo.
Takze mne z toho pomerne primocare vyplyva, ze ten zarlivy starozakoni buh urcite neni ten Prvotni Stvoritel.
To by bylo neco strasnyho mit takovyho boha.

Na Novy zakon a na Jezise nemam az tak vyhraneny nazor, ale nebudu ho tady publikovat, protoze to tady dost urazi nektery ortodoxni krestany, coz neni muj cil.

Nicmene diky autorovi za podnetny clanek.
Ja jsem si puvodne myslel, ze nas do ty fyzicky schranky se zamcenejma genama usadil buh nebo nejakej mimozemstan a ze to tu vsechno ridi. Podle tohohle clanku mam dalsi hypotezu na overeni a to, ze je v tady tom maglajzu jeste nejaka treti strana. Dik za podnet.

Stejne jim to nevyjde a vyhrajou lidi. Urcite s nama nekdo delal nejaky experimenty (asi genovy), ale podle zakona stvoreni nam nemohl sebrat treba soucit a lasku. To je to co mame navic proti GP a bohum a proto nakonec vsechno dobre dopadne.

A az to dobre dopadne, bude to zacatek dalsiho dobrodruzstvi a pak jeste neonecne mnoho dalsich. Protoze vse se porad vyvyji a teorii, ze vse skonci, az se rozplyneme v Bohu Stvoriteli, fakt neverim. Pokud se Stvoritel manifestuje skrze nas a mame individualitu a svobodnou vuli, tak to uz zustane naporad.