Islámský šátek v otevřené ráně pacienta! Co nás čeká v českých nemocnicích?...

Islámský šátek v otevřené ráně pacienta! Co nás čeká v českých nemocnicích? Kdy má přestávku na modlitbu váš obvoďák? Už brzy legitimní otázka výběru (a kulturní příslušnosti) vašeho ošetřujícího lékaře!

Islámský šátek v otevřené ráně pacienta! Co nás čeká v českých nemocnicích? Kdy má přestávku na modlitbu váš obvoďák? Už brzy legitimní otázka výběru (a kulturní příslušnosti) vašeho ošetřujícího lékaře!

Redakce AE News přináší zásadní článek z blogu Vladislava Rogozova, který nasbíral své zkušenosti s “muslimizací” zdravotnictví ve Velké Británii. Článek by měl získat větší publicitu, a proto jsme se rozhodli jej zde uveřejnit, nicméně je to čtení pouze pro osoby se silnějším žaludkem, protože mnozí z nás si určitě nemysleli, že jednoho dne vás nechají arabští lékaři na operačním stole a odskočí si na hodinku do modlitebny na druhém konci města, zatímco jste v narkóze…

Islamizace Evropy je proces, který je nezadržitelný a zřejmě i nezvratný. Všichni, kdo tvrdí, že se nejedná o střet kultur (civilizací), nejsou upřímní k sobě ani ke svému okolí. Česká republika stále patří k několika málo zemím Evropy, do nichž se tento problém zatím v plné míře nedostal. Máme tak možná jedinečnou šanci vyvarovat se vývoje, s nímž si nevědí rady naši západní sousedé. Vezměme si proto z nich odstrašující příklad. Pokud nebudeme hodnoty, jež tvoří základ naší civilizace bránit, přijdeme o ně. Tolerance nemůže být absolutní. Pokud tolerance toleruje netoleranci, jde o sebedestrukční mechanismus. Má-li naše civilizace přežít, musíme své hodnoty vymezovat a chránit proti všem ideologiím, které je nerespektují a/nebo nenávidí.

08VCWHE.jpg
Muslimští operatéři během Ramadánu, nad operačním stolem s pacientem přijde malé občerstvení vhod…

Nejsem odborníkem na islamizaci a nebudu se pouštět do podrobného rozboru současného stavu. Zároveň se mi tento problém jeví natolik závažný (a za dobu mého angažmá v Británii se situace neustále zhoršuje), že považuji za nutnost zveřejnit některé osobní zkušenosti, které problém charakterizují. Uvedu příklad z nedávné doby. Přišel jsem na operační sál, kde jsem potkal chirurga, ženu zahalenou v muslimském šátku. Nikdy jsme předtím spolu na sále nespolupracovali, to však samozřejmě nebyl žádný problém a všechny přípravy na operaci probíhaly normálně. Až do okamžiku, kdy bylo zřejmé, že chirurgyně je odhodlána operovat se šátkem ponechaným na hlavě. Okamžitě jsem provoz sálu zastavil a požádal ji, aby šátek odložila a nahradila ho předepsanou pokrývkou hlavy, argumentoval jsem přitom platnými předpisy pro ustrojení členů operačního týmu.

Po dlouhé diskusi, vedené s respektem, slušností a věcnou argumentací, chirurgyně tento požadavek stále odmítala, šátek si na hlavě ponechala a operační sál opustila. Podařilo se nám následně najít jiného chirurga, který operaci provedl, takže kromě zdržení nedošlo k omezení zájmů pacienta. Po skončení operačního dne za mnou přišli ostatní členové operačního týmu a (polohlasem a při zavřených dveřích) se dělili o své dlouho trvající obavy z ohrožení bezpečnosti pacientů (infekce), protože zmíněná chirurgyně operovala vždy v šátku, který byl navíc často potřísněn krví z předcházejících operací. Nikdo se však neodvážil na tento problém upozornit, protože se obávali nařčení z netolerantnosti nebo rasismu.

Na základě této příhody je možné vyjmenovat několik znepokojivých bodů, které nutí k zamyšlení. Za prvé: Byl jsem svědkem toho, kdy osobní náboženské potřeby byly upřednostněny před bezpečností a zájmem pacientů a před profesionálními povinnostmi. Náboženské dogma bylo upřednostněno před kritickým myšlením a respektem k platným pravidlům. Za druhé: Neméně znepokojivé bylo zjištění, že se ostatní zdravotníci dlouho báli na problém upozornit, protože se obávali postihu. Za třetí: Nejednalo se o izolovaný případ. Jiné chirurgyni se před časem stalo, že jí muslimský šátek spadl přímo do operační rány.

Z vlastního okolí vím i o případech, kdy anesteziologové ponechali pacienty bez dozoru uprostřed probíhající operace, protože se vytratili k motlitbám (došlo k přímému ohrožení bezpečnosti pacienta, nedošlo však k následnému rozvázání pracovního poměru s dotyčnými lékaři). Od kolegů z menších okolních nemocnic jsem se také dozvěděl, že není výjimkou, kdy muslimští chirurgové přeruší operaci, aby se mohli jít pomodlit. Za čtvrté: Toto všechno se neudálo kdesi na Blízkém východě nebo ve středověku, toto všechno se děje ve Velké Británii na počátku jednadvacátého století.

Svoboda vyznání patří k základním lidským právům. Úcta k víře člověka tvoří jednu ze základních hodnot, která však není absolutní (protože již nežijeme ve  společnosti religiózní) a tvoří součást celkového respektu k lidské bytosti, svobodě jedince a jeho právům. Před několika staletími prošla evropská civilizace procesem (humanismus, osvícenství), ve kterém se středověká religiózní společnost založená na respektu k náboženskému dogmatu přetransformovala na moderní společnost založenou na úctě k jednotlivému člověku, lidství, síle rozumu a poznání.

image58.jpg
Paní doktorka… nebudou se jí vaše děti bát, až k ní s nimi půjdete na pediatrii?

Z globálního pohledu pak společnost založená na demokratických hodnotách, úctě k člověku, jeho svobodě a rovnoprávnosti vedla k nebývalému rozvoji ve všech oblastech lidské civilizace a vytvořila prostředí, které se vyznačuje prosperitou, stabilitou a bezpečností. Proto je naše rozvinutá demokratická civilizace tolik přitažlivá pro lidi z jiných částí světa, kde jsou tyto hodnoty potlačovány nebo schází. Když však někdo přichází do hostitelského prostředí, měl by respektovat pravidla, která v tomto prostředí platí a která ho pomohla vybudovat. Prosperita a bezpečnost nevznikly na základě koloniální exploatace, ale na základě respektu k základním demokratickým a lidským hodnotám, které musely být často tvrdě bráněny za cenu životů miliónů lidí. Historie všech „-ismů“ nám poskytuje řadu příkladů toho, co se stane, pokud dojde k potlačení svobody, demokracie a práv člověka.

Nově příchozí nebudou mít potřebu ctít hodnoty, na nichž je naše civilizace založená, pokud je nebudeme ctít a bránit my sami. Jestliže se zdravotníci ve vyspělé zemi bojí upozornit na ohrožení bezpečnosti pacienta z důvodu nařčení z rasismu, potom je to příklad absurdnosti existující podoby multikulturalismu a zároveň příklad pokroucení a zastření hodnot, které tvoří základ naší civilizace. Politická korektnost dávno pozbyla svůj původní smysl a bez zpětnovazebné kontroly přebujela v cenzuru, která omezuje svobodu projevu. Ohrožení svobody nemusí mít vždy podobu epického střetu, může přijít potichu, plíživě, pokud sami nebudeme schopni a ochotni své hodnoty rozpoznávat a bránit.

Vyvarujme se proto vývoje, jakého jsme nyní svědky ve Velké Británii a jiných západních zemích. Velmi rád bych se mýlil, ale islamizace Velké Británie zatím nepřinesla žádná pozitiva. Koncept multikulturalismu zcela selhal. Základní otázkou totiž zůstává, nakolik je kultura, založená na absolutním respektování náboženských dogmat, schopna asimilace se společností založenou na respektu k demokracii, právům člověka a kritickému rozumu. Velmi mnoho lidí ve Velké Británii je značně nespokojeno s vývojem, který v této zemi nastal. Vůbec přitom nejde o změnu barvy pleti populace, ale o změnu hodnot, kterou s sebou masová imigrace z určitých částí světa přináší.

NYPD-Muslim-surveillance-010.jpg
Když si muslimský lékař odskočí, můžete si jít stěžovat leda tak na lampárnu. Modlitby mají přednost, i před pacientem…

Výjimkou tak třeba není plošná propagace islámu už v mateřských školkách, segregace chlapců a dívek ve státních školách, požadavky na zakládání mešit v nemocnicích, či halal jídlo ve školách a nemocnicích pro všechny bez rozdílu (vše jsem viděl i na vlastní oči). Mnoho rodilých Angličanů se cítí podvedeno, říkají, že jim jejich země a jejich hodnoty byly neregulovanou imigrací ukradeny. To však není úplně přesné, oni sami si je nechali vzít. Ne tím, že jako otevřená společnost podporovali imigraci, ale tím, že dostatečně nebránili své vlastní hodnoty.

Jen velmi pozvolna se třeba dostávají na světlo otřesné případy tisíců (a zřejmě mnohem více) znásilněných bílých anglických dětí pouličními pákistánskými gangy (Rochdale, Rotherham a další). Policie tyto případy často ani nevyšetřovala, dokumentace se ztrácela – britská policie se totiž bála nařčení z rasismu. V mnoha anglických městech proto rodiče ze strachu ani nedovolují dětem bez doprovodu vůbec vyjít na ulici. Podobných příkladů by se dalo bohužel uvést mnoho. S těmito problémy Británii nikdo nepomůže. A cesta zpět již není. Musíme si zvyknout na fakt, že Británie (stejně jako řada dalších evropských zemí) se stala zemí se silnou (a stále sílící) islamizací společnosti. Došlo k tomu tiše a téměř nepozorovaně, za pasívní účasti většinové společnosti. Jak se vůbec mohlo stát, že kolébka moderní civilizace neumí ochránit své vlastní ulice před znásilňováním dětí, že země, která zásadně přispěla k porážce fašismu a komunismu nyní produkuje džihádisty uřezávající hlavy?

Budiž nám podobný vývoj varováním. Pokud své hodnoty nebudeme bránit, přijdeme o ně. Tolerance nemůže být absolutní. Pokud tolerance toleruje netoleranci, jde o sebedestrukční mechanismus. Má-li naše civilizace přežít, musíme své hodnoty vymezovat a chránit proti všem ideologiím, které je nerespektují a/nebo nenávidí. A měli bychom to udělat dříve, než dosáhneme stavu, odkud už není návratu.

– Vladislav Rogozov –

Zdroj: [1]

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Petr
Návštěvník
Petr

Víra je synonymem Pravdy. Náboženství je šaškárnou bez Pravdy. jedná se o podvod satanistů Vatikánu, EU, USA. Islám kdysi zinscenoval Vatikán. Pius XII. měl smlouvu s Hitlerem. Situace se opakuje Hitlerovo árija je jenom zaměněno za právo šáríja a všechny perverze k tomu. Platí to stejní lidé, sionacisté, ti kteří říkají, že jsou Židé, ale nejsou, ale společenství satanovo. NWO, genocida, chaos, to je jejich cíl. U nás Sorosova “Open society” apod., kolaborantská vláda…Pravda je Ježíš Kristus, který přichází. Ne náhodou o tom všichni světáci mlčí. Kdo hledá, najde. Amen

spravce
Návštěvník
spravce

Zajímalo by mě, jestli to takhle probíhá i u nich v nemocnicích, že si při operacích, lékařských zákrocích … odejdou na motlitbu, nebo to jen hodlaj zavádět u nás. Či jak to řeší tam u nich? Byly-li takové podmínky příčinou k nějakému ohrožení u pacienta. Prostě něco s čím můžeme podmínky tam porovnat s tím co se zavádí v eu?

zombie
Návštěvník
zombie

a hlavně při operaci jejich krále,princátka,imána nebo jinýho muslimáckýho papaláše????

spravce
Návštěvník
spravce

no teda …

bantustan
Návštěvník
bantustan

Ta paní doktorka v tom svém battle dressu muže být hrozba pro naše čunitele,když vylezou z limuzin ve Sněmovní…Muže to být zafačovaný partyzán z vojsk pana Obrtela,který ležerně pohodí granát pod nohy Kalouska,nebo jiného takového vyvoleného…VELMI PREKÉRNÍ..

Banan
Návštěvník
Banan

Chtěl bych se vyjádřit k tomu prvnímu obrázku, kdy se lékaři občerstvují na operačním sále. Toto je přece běžná záležitost. Pokud stojíte u stolu a operační výkon trvá 6 a více hodin. Tedy 6 a více hodin jste v plné pozornosti. Nemůžete močit, nemůžete se ani poškrábat na nose. Potřebujete příjmat tekutiny a občerstvovat se nebo to nevydržíte! Přestože je na sále klimatizace, jste oblečení v ne zcela dobře prodyšných materiálech a často na sobě máte i olověné vesty stran používání skiaskopického RTG zařízení při operacích. Takže + dalších 10-15 kg. Je tedy běžné že Vám někdo kdo není ve sterilním oblečení sejme roušku a vy se otočíte mimo operační ránu a ze slánky se napijete. Je taky běžné že Vám nesterilní personál osušuje čelo.Protože to co visí nad stolem není ufo, ale pořádný halogen a Vaše hlava je o něj 30-50 cm. Dovoluji si tvrdit, že operovat 8 hod v kuse je mnohem težší než 8 hodin pracovat jako ten je tvrdší stavební dělník nebo horník.

TSq
Návštěvník
TSq

Dost rozdíl je i v odměně :).

- kdokoli -
Návštěvník
- kdokoli -

Dost rozdil je i v prinosu 🙂

zombie
Návštěvník
zombie

nedávno jsem na netu četl,že v Britských státních nemocnicích zemře ročně 13000(!!!) lidí z důvodů nedostatečných hygienických návyků barevných doktorů a perzonálu a z důvodů neznalosti jazyka!!!Moc krásně to britští sluníčkáři dopracovali-sami se určitě léčí v soukromých,velmi drahých nemocnicích,když před tím dopřáli obyčejným lidem takovýto luxus multikulturního obohacení-bravo!!!!

Přerovské Strojírny
Návštěvník

La blonde de youtube popisuje problémy ve Francii
https://www.youtube.com/watch?v=vke9K_JUu58

Jak to vyřešit? Jednoduše. Pronajmout Antonov 225 Mrija, nahnat tam ty opice z našich utečeneckých táborů a vyklopit je někde v Africe.

kuki
Návštěvník
kuki

Prečo v Afrike?
NAD MOROM!!!!