Horoskop Angely Merkelové (a s ní Evropy?)

Horoskop Angely Merkelové (a s ní Evropy?)

Horoskop Angely Merkelové (a s ní Evropy?)

Do diskuse někdo nedávno vložil odkaz na video Petra Chobota, ve kterém autor hovoří o velkém kosmickém cyklu, opakujícím se co 26 000 let a o současném vrcholu jednoho z nich a končící cyklus dává do souvislostí se současnou situací ve světě a obzvláště v Evropě, čelící uprchlické krizi a mimo jiné zmiňuje Angelu Merkelovou a její horoskop, o kterém říká, že je to horoskop psychopatky.

O Petra Chobota jsem se nikdy nezajímala, ale, je pokud jde o horoskop Angely Merkelové, tak s ním souhlasím. A ten horoskop přikládám (ač jde pouze o zlomek výpovědi, sestavený tak, aby se v něm mohl orientovat i naprostý laik).

Každý horoskop má v základu dvanáct znamení a čtyři kvadranty. Postavení planet v nich pak je výpovědí o člověku a jeho životě.

Podle okamžiku a místa narození je horoskop každého rozdělen do čtyř základních částí (dvě a dvě poloviny). Z počtu planet v nich a dále z počtu planet v jednotlivých znameních (planet je vždy deset, resp, osm a Slunce a Luna) můžeme vyčíst tu nejzákladnější výpověď o každém člověku. Až dále astrologie čte aspekty (vztahy mezi planetami – tzn. konjunkce, kvadratury, trigony atd.) a další a další výpovědi. Tím nebudu zatěžovat, ale protože v osobě Angely Merkelové jde i o osud Evropy, v základu její horoskop přiblížím i pro astrologické laiky.

Horoskop Angely Merkelové – postavení planet 17.7.1954 v 18.00 hod ve městě Hamburg

Subjektivní síla nebo přizpůsobivost očekáváním objektivity? 

První osou, která horoskop dělí na dolní a horní polovinu, je osa ascendent (Já) – descendent (Já a ostatní). V horoskopu Angely Merkelové (dále jen AM)  osa vede ze znamení Střelce do znamení Blíženců, což jsou znamení přizpůsobivá a ovlivnitelná.

V dolní, subjektivní polovině, má jen dvě planety, v horní, objektivní polovině zbývajících osm.

To je výpověď, že AM si vnitřně nevěří, přičemž tento postoj má kořeny v dětství (chladné a přísné dětství, nedostatek citových projevů obzvláště ze strany matky, z toho pramenící pochybnosti o sobě, zde především pochybnosti o vlastním ženství).  Ač navenek AM nedá nic znát a ukazuje sílu (Střelec a Mars na ascendentu), vnitřně je velmi závislá na uznání a pochvalách, a to od každého, koho považuje za autoritu . Nedostatek sebevědomí si kompenzuje jakýmkoliv úspěchem v objektivitě – tu jako pilná žačka tu jako spolehlivá podřízená. Na vnějších úspěších postavila své sebevědomí, na čemž by nebylo nic špatného, její problém však je v tom, že ač už dávno není dítětem, pořád je na uznání vnějšího světa dětinsky závislá. Jinak řečeno – neumí překročit diktát očekávání autorit, protože to by pro ní znamenalo nejen ztrátu sebedůvěry, ale především pocit viny, že selhala.

A úplně největším jejím problém je, že ani v dospělém věku není schopna přehodnotit, jestli ti, kteří ji chválí, jsou skutečně hodni být uznáváni jako autority. AM je jako dítě, které nedospělo k vlastním názorům, protože subjektivně neví, v čem si má věřit. Proto nedospěla ani ke kritickým názorům vůči “autoritám” a proto se na svět i na sebe nedívá vlastním pohledem, ale pouze pohledem těch, jejichž názory si ani na chvíli nedovolí zpochybnit.  Co očekává “autorita”, to je pro ni svaté, ač by autorita žádala cokoliv.

A protože kompenzace jakéhokoliv komplexu vede k přehánění opačným směrem, AM je především velmi ambiciózním člověkem, k čemuž do vínku dostala energie, s jejichž pomocí je služebníkem, na kterého je v každé době naprosté spolehnutí.

Její úslužnost je neotřesitelná a pevná – je to naprosto poslušné dítě. Očekávat, že sama přehodnotí svoje postoje, je v jejím případě o to těžší, že v dolní polovině horoskopu má zcela prázdný kvadrant sebereflexe (II. kvadrant – kvadrant duše). To znamená, že je hluchá a slepá ke všem signálům, které ji chtějí varovat (jistě se tak chronicky děje přinejmenším v psychosomatické rovině v problémech s trávením) a že v jejím případě o to větší silou zasáhne osud. Jejím karmickým úkolem totiž je stát se z dítěte dospělým člověkem, který má vlastní názory – je sám sobě autoritou (karmické uzly jsou na ose, Rak-Kozoroh, navíc na ose 4.-10. dům je Saturn, tzn. obojím je potvrzena osa “dítě-rodič”, navíc přibírající Černou Lunu, což je z karmického hlediska obzvláště těžké).

Shrnutí této části: AM si subjektivně nevěří, je na úrovni dítěte plnícího představy autorit, obzvláště pak těch, které stojí společensky nejvýše, tzn. představují diktát doby. Není schopna se na autority a hodnoty, kterým slouží, podívat vlastním a kritickým pohledem, protože to by vyžadovalo nějaký vlastní pohled mít – to by vyžadovalo být dospělou. A znamenalo by to přijít o pochvalu a uznání, na kterých je AM bytostně závislá.

Individualita nebo slouha, snažící se vyhovět všem?

Druhou osou, která horoskop dělí na dvě poloviny, tentokrát na východní a západní, je osa “Odkud jdu” (IC) -“Kam jdu” (MC). Jsou to body, které opět vypovídají o kořenech člověka, tzn. o jeho dětství a subjektivním založení na straně jedné a o jeho objektivních úspěších, tzn. o roli ve vnějším světě, o jeho postavení v dospělosti (profesní úspěch,  sláva, ambice).

Osa vede ze znamení Berana do znamení Váhy, což jsou znamení radikálně akční, tzn. vůdčí, čímž se potvrzuje na jedné straně vnitřní nespokojenost AM (až autoagresivita, mající původ v rodičovském domě), na druhé straně opět její ambicióznost, se kterou má dar se dostat do vrcholných postavení a dokonce se stát velmi slavnou (Neptun na MC=popularita, Mars na ascendentu=tah na branku, Mars v trigonu na Pluto=až geniální schopnost počkat si na správné okolnosti).

Ve východní, individualistické polovině, má jen tři planety, v západní, extrovertní a na reakcích okolí závislé polovině, má zbývajících sedm planet.

To je další potvrzení, že AM není schopna jednat sama za sebe a že je závislá na reakcích a očekáváních jak lidí pod sebou tak nad sebou. AM se chce zavděčit všem a pro vnější úspěch si to nechce s nikým rozházet, dojde-li ovšem na lámání chleba, vítězí plnění úkolů tak, jak je žádají “autority”. Neschopnost zpochybnit očekávání autorit je umocněna sedmi planetami v kvadrantu ducha (III. kvadrant – kvadrant přijaté filozofie, ideologie), což je výpověď, že AM se vždy zuby-nehty pragmaticky drží přijatých postojů a platných dogmat a pokud ji ke změně nepřinutí očekávání-diktát doby, sama změnu neudělá (neschopnost sebereflexe, sebeanalýzy a analýzy celkově).

Planety v kvadrantu ducha dále ukazují, že AM je schopna představy autorit plnit nad očekávání, a to jako vůdce (planety ve vůdcovských, akčních znameních Raka a Váh), ale také velmi trpělivě a s velkou odolností vůči změnám (planeta Saturn v reakčním, pevném “ledovcovém” znamení Štíra).

Z aspektů mezi planetami v západně-horní části horoskopu AM pak lze vyčíst, že sice někde v hloubi duše je to revolucionářka, která chce měnit svět (její Slunce je v konjunkci s Uranem-revoluce),  ale že ani ona sama by neměla věřit svým postojům a názorům, pokud se s nimi vnitřně neztotožňuje, protože nejen, že se snadno nechává obelhávat, ale sama žije ve veliké lži (její Slunce s Uranem jsou v kvadratuře na Neptuna-mlha a mlžení, iluze). 

V dalším západně-horní polovina jejího horoskopu vypovídá, že ač z hlediska diktátu doby bude po dlouhý čas svého života velmi úspěšná (Mars v sextilu na Neptuna, Venuše v sextilu na Saturna), z hlediska nadčasového, tzn. osudu, tzn. autority ve smyslu vyšší pravdy, projde její filozofie a s ní představa o tom, co je skutečně úspěch, velikou konfrontací (Venuše-hodnotový systém a Pluto-transformační krize, v 8. domě). Může k tomu dojít na způsob velkého profesního pádu (Saturn v 10. domě, jak to měl například americký prezident Nixon, kterého dostala aféra Watergate či údajně měl Napoleon), ale stejně se tak může stát přes fyzický stav (zdravotní problémy v oblasti trávicích a ženských orgánů – tzn. v oblastech, souvisejících se šťávami, jejichž nedostatek narušuje homeostáze organismu, a to obzvláště v případě člověka “vodního” znamení Raka, který šťávy =emoce potlačuje ve prospěch pragmatických očekávání a tím “vysychá”) .

Shrnutí této části: AM není individualita s vlastním viděním světa a své role v něm. AM byla emocionálně strádajícím dítětem a vyrostla s komplexem nemilované (nehezké?) holčičky, která si pohlazení nahrazovala pochvalou za dobrou známku či ta splnění jiných úkolů. Každý komplex ale má tu vlastnost, že vede ke kompenzaci – tzn. k tlačení na pilu, ale v opačném směru. Mnohdy je komplex výzvou a lidé s nějakým komplexem dokáží více než ti, kteří mají vše v pohodě. Ale velmi často komplex vede k tomu, že se přijme opačná role, aniž by byl nalezen zlatý střed.

Horoskop AM ukazuje, že se pasovala do role matky a to až tak, že do role “matky všech”, tedy celé Evropy. Přitom ale opakuje stejnou necitlivost a nevnímavost ke svým “dětem”, jakou sama zažila (Luna pod opozicí Pluta). Což je postoj z extrému do extrému, kterému ovšem chybí skutečné řešení – stát se nikoliv dětství si kompenzujícím dospělým tak, že ostatní jsou nyní rodičovsky mentorováni a úkolováni, ale opravdu dospělým, který nemá problém naslouchat a adekvátně reagovat. Řešením není “to nebo ono”, řešením je “to i ono”. A ten úkol je před AM celoživotně a právě v tom ji právě čeká životní konfrotace.

U ženy je vždy velmi důležité, v jakém znamení a v jakých aspektech má Lunu. Obzvláště to pak platí pro čtyřnásobného Raka, jehož je Luna vládnoucí planetou. AM má Lunu ve znamení Vodnáře, ve znamení revoluce, osvobozování. To je výpověď, že pokud AM chce dělat nějaké revoluce, začít musí u sebe (musí nejdříve vnitřně osvobodit sebe). Podvědomí (Luna) ji dává mnoho signálů, ale ona je vytlačuje odolností vůči jakýmkoliv osobním změnám (Saturn ve Štíru, Pluto ve Lvu) a pohnout s tím může pouze vnější zásah (osud).

Cholerik, flegmatik, melancholik nebo sangvinik?  

Poslední pohled, který k horoskopu AM zmíním, je výpověď podle převládajících živlů. Jde o dělení na čtyři charaktery, jak je zavedl C.G.Jung, který na astrologii nedal dopustit. Každý horoskop sestává z dvanácti znamení, přičemž vždy tři z nich jsou přiřazovány ke čtyřem živlům – oheň, voda, země, vzduch. Podle počtu planet v jednotlivých živlech můžeme z horoskopu AM dále vyčíst, že

  • v ohnivém živlu – cholerik (znamení Beran, Lev, Střelec) má dvě planety + ascendent (Mars ve Střelci, Pluto ve Lvu)
  • ve vodním živlu – flegmatik (znamení Rak, Štír, Ryby) má pět planet (Slunce, Merkur, Jupiter, Uran v Raku, Saturn ve Štíru)
  • v zemském živlu – melancholik (znamení Kozoroh, Býk, Panna) má jednu planetu (Venuše v Panně)
  • ve vzdušném živlu – sangvinik (znamení Váhy, Vodnář, Blíženci) má dvě planety (Neptun ve Váhách, Luna ve Vodnáři)

Dominujícím živlem u ní je voda (čtyřnásobný Rak) a doplňujícími jsou tu vzduch tu oheň. To jí dává flegmaticko-sangvinické a jindy flegmaticko-cholerické charakterové založení. Přeloženo to znamená, že AM je člověkem akce (Rak je akční znamení!), ovšem na způsob vody kapající na kámen, což znamená, že její akčnost je nenápadná a je na způsob dva kroky vzad, jeden vpřed, přesto je tam síla dovést věci do konce. K tomu se opírá o rozum (názory, jaké přijala za své) a o schopnost “tahu na branku” . Shrnuto: Co jednou přijme jako úkol, za tím jde. Jiné názory, než názory “autorit” ji nepřesvědčí. Protinázory trpělivě snáší, ale když nastane čas, vyrazí vpřed pouze a jen po “svém”.

Slabě obsazeným živlem (stínem, komplexem) u ní je živel země. Tím se potvrzuje její neschopnost sebereflexe a analýzy vůbec (Panna s jejím očistným kritickým myšlením) a neschopnost překročit konzervatismus a diktát jakékoliv doby (Kozoroh s jeho vyšším, “kosmickým” viděním pozemské reality, jak k tomu lidstvo každoročně vyzývá zimní slunovrat).

Za zmínku snad ještě stojí, že AM s narodila s Venuší jako Večernicí (nikoliv Jitřenkou, vycházející před Sluncem), což je další známka potlačování emocí a určité sebedestrukce (s Večernicí, navíc retrográdní, se narodil i Hitler).

Shrnutí horoskopu Angely Merkelové  

O každém horoskopu lze napsat rozbor na několik stran, z horoskopu AM jsem vybrala jsem jen to na první pohled nejzjevnější (a s vírou, že jsem tím astrologii neublížila).

V souhrnu je Angela Merkelová nešťastným člověkem, na kterého se právě blíží čas Božích mlýnů, které v jejím případě budou bolestné (ve IV. kvadrantu horoskopu – v kvadrantu “Nadjá”, tzn. toho, co nás v každé době přesahuje a co lze nazvat karmou a osudem, ale také svědomím a podvědomím, má v horoskopu pouze karmickou planetu Saturn, navíc v konjunkci s Černou lunou). 

 “Božstva” Saturn, Uran a Pluto chystají velké účtování

A celkově se s ní právě chystá účtovat karmické “božstvo” Saturn – Saturn po cca 30-ti letech na dva a půl roku vstoupil do znamení Střelce (aktivuje kříž Střelec, Blíženci, Panna, Ryby) a tím vstoupil do kvadratury na znamení Panny, kde má AM Venuši a to pro ní v příštích měsících znamená ztráty a omezení, kdy věci nepůjdou lehce a tak, jak si představuje. Bude to období, kdy by měla bilancovat svůj život a přehodnocovat své postoje (obzvláště v předchozích 30-ti letech) a je na ní, jestli tak učiní anebo jestli bude tvrdohlavě lpět na všem, na čem postavila svůj objektivní úspěch – v jejím případě na službě a poslušnosti k těm, které uznala za autority. A protože Saturn bude procházet 12. domem jejího horoskopu, tzn. domem “skrytých nepřátel”, mnoho věcí kolem ní v té době může být zákulisních, ale stejně tak tzv. karmických, což lze přeložit tak, že až budoucnost ukáže, nakolik v této době bude pravdivá, a to především sama k sobě.

Za cca dva roky vstoupí Saturn na její ascendent (nový nádech) a pro ni to bude znamenat určitou úlevu, ale bude to pouze zdání. O slovo se totiž mezitím přihlásí ještě “božstva” Uran a Pluto v konfrontačních aspektech k jejím čtyřem planetám ve znamení Raka. A když se stanou aktuálními energie Saturna, Urana a Pluta, to se život mění na “předtím a potom”. A takové období u AM nastane v roce 2018, různě intenzivně se potáhne do jara roku 2019 a i kdyby AM v té době všechny překážky ustála, březen – duben 2019 pro ni bude časem, kdy už všechno bude jinak – čas bude rozdělen na “předtím a potom”. Uran bude v opozici na jejího Saturna a Černou Lunu, k tomu Saturn a Pluto budou v opozici na její Slunce – a tohle nelze beze změn ustát. Mohou to být změny subjektivní (zdraví, osobní problémy a ztráty), objektivní (společenské postavení) a nebo změny obojího druhu plus jiné, ale bude to období, jaké není co závidět.         .

A v souhrnu to znamená, že AM bude procházet časem konfrontace a v něm příležitostí k prozření. Jestli k němu v souladu s “karmickým úkolem” i dojde a stane se dospělou – tzn. autoritou sama v sobě, to je na ní, nic to ovšem nemění na skutečnosti, že období, které je před ní, je nazýváno “průchodem pouští”, jinak se mu říká také “Boží mlýny” a není to nic lehkého k žití.

Angela Merkelová a Evropa

Historie už zažila spoustu vůdců, kteří dovedli národy do záhuby a je jedno, v které části světa. Pokud jde o Evropu, své odvedli Napoleon i Hitler a oba zažili své vrcholy a pády stejně, jako všichni, kteří se jimi nechali vést. Angela Merkelová je dalším podobným člověkem své doby, z vyšší perspektivy ale jen kamínkem v mozaice. Proč určité země a národy v určité době dostanou takové vůdce, aby prošly nějakou zkušeností, to už je na jiný článek. Každopádně platí, že každá doba má ještě jinou perspektivu, než jaká je z hlediska jednoho lidského života či několika generací zjevná.

Zdroj data, místa a hodiny narození: zdrojů je spousta, jeden z nich zde  

-Pozorovatelka-  29.10.2015

Máme vybráno! Děkujeme všem věrným čtenářům AE News za finanční příspěvky, které nám v říjnu poslali. Pomohli jste tím udržet náš server v provozu i na další měsíc. Opravdu velké díky!
Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Kmen posvátneho Boiohaema - Monica
Návštěvník
Kmen posvátneho Boiohaema - Monica

Vrele doporucuji 🙂
http://petr-chobot.eu/cs/

pch
Návštěvník
pch

V nových videích o tom co se zde píše sám mluví .

https://vimeo.com/171986175

elko
Návštěvník
elko

pan Chobot má hodně odpůrců, ale i hodně příznivců, kteří nejsou ovšem tak hlasití. Byla jsem jednou na jeho hromadné meditaci, kterou vedl společně s ním i peruánský šaman. Nebylo mi pak několik dní dobře, ale to nepřičítám této meditaci. Chyba je zřejmě ve mě, mé pokusy o duchovní růst jsou přísně samotářské.
Paní pozorovatelko, chtěla jsem se zeptat. Horoskopy, karty či jakákoliv technika hádání osudu nemohou přece přesně odhalit budoucnost. To by pak neexistovala svobodná vůle , snaha člověka vymanit se z určitého prostředí, či naopak podlehnout něčemu. Každá karma( mimo jiné tvrdí se, že karma v této fázi je odpuštěna a je odčiněna nemocí), má rozuzlení- rozcestí, které nám dává na výběr, jakou cestu si zvolit dál. Existuje pořád naděje, vyhnout se trápení, které je na nás nachystáno. Horoskopy odhalují, co nám bylo dáno do vínku, ale snad máme možnost s tímto bojovat. Co vy na to?

Aksal
Návštěvník
Aksal

Pozorovatelka zatím tady není tam napíši vlastní zkušenost, Jednou jsem se ocitla v situaci, kdy jsem nevěděla, jak pokračovat dál. Jestli má smysl zůstávat v původním směru, nebo jej změnit a na nic se neohlížet. Otázka mě velice trápila, tak jsem si vyložila tarotové karty. Pokaždé, když jsem se zeptala jak pokračovat, pokaždé mi na původní směr padla smrt. Znamenalo to, že toto je konec a nemám dále v tomto směru pokračovat. Ať jsem vykládala karty pořád a pořád, pokaždé tam byla smrt. Musím podotknout, že jsem to cítila také tak, jen jsem potřebovala potvrdit,že postupuji správně. Je to od té doby už asi 15 let, a od té doby mi ta karta už nepadla. Takže si myslím, že když se člověk ptá, odpověď pokaždé dostane…

Alex
Návštěvník
Alex

Dobrý den, uvedení pana Chobota zde snad nemyslíte vážně? Doposud jsem se domníval, že toto je seriózní web a ne nějaký portál grafomanů a schizofreniků.

Aksal
Návštěvník
Aksal
Pepa
Návštěvník
Pepa

žena sluncem oděná
ze 12-ti hvězd korunu má
pod nohama měsíc

https://www.youtube.com/watch?v=UC6tMZTr400

Aksal
Návštěvník
Aksal
visomat
Návštěvník
visomat

Jednou odejde do srotu i superledoborec Rossija, nehledal bych znameni tam, kde zadna nejsou.

Aksal
Návštěvník
Aksal

To není znamení, ale skutečnost. Co se týče Rossije ,je to možné, ale teď je na řadě USA…

visomat
Návštěvník
visomat

A jeste jedno myslim znamenite ilustracni foto k clanku:comment image
Take jsem mel cast podivat se na Chobota- ten clovek ma na prvy pohled problemy sam se sebou, se svoji identitou, chova se naprosto nestrukturovane, jednou jako muz, za chvili jako zena, jednou jako dite, hned jako starec atd.
Jak je mozne, ze nase spolecnost vytahne do popredi spolecenske radce, kteri jsou objektivne sami na hunte? O tom “jak to chodi ve svete” a o lidskych prioritach nam kazi zjevne nemocni lide.
Tedy oni ne-mocni nejsou, naopak a to je ta bida, dnes moc ziskavaji ti, kteri nejsou v norme a dovedou tedy prekvapit pitomce, drzici se spolecenskych pravidel. System je uz tak chorobny, ze by bez chorobnych lidi ve svem cele dlouho nevydrzel.

Cross
Návštěvník
Cross

Zavádíte lidi i s celým svým obskurním astrolog-izmem.
Neděkuji a neobdivuji.

visomat
Návštěvník
visomat

Diky za rozbor a odkazy, Pozorovatelko. Mohu ale dotaz?
Posledni generaci se z lidstva (a z narodu a jeho elit) zcela vytratil princip trestu. Vinu vidime zcela jasne, ale ta zustava nepotrestana a to bude, obavam se, i pripad pani kanclerky. V pripade trestu nejde o pomstu, ale o zachovani rovnovahy; jakmile zmizi trest, objevi se prebytek viny, lide se prestanou bat a porusi se urcita zakonitost vazeb ve spolecnosti, ktera timto defektem ztraci schopnost se sama ridit.
S trestem prichazi pocit zadostiucineni nad tim, ze vse funguje jak ma a tim se zvysuje i duvera. Celou generaci jsme podobny katarzni pocit vubec nezazili: elity bouraly staty, ozebracovaly narody, bombardovaly casti kontinentu a vysledkem je, jako by takove konani bylo zcela normalni. Spolecnost je pak takovym pocitem doslova zmrzacena.
Na jednani kanclerky ani neni hrozne to, ze dela, co dela, ale ze to provadi bez konzultaci se sousednimi a smluvnimi staty. Pozve si domu milion lidi a pak vycita sousedum, ze se s ni nechteji delit o pohostinost. To je hrozne opovrzeni druhymi, degradace sousedu na sluhy nemeckeho statu.

A proto s dovolenim k memu dotazu: existuje i horoskop pro lidstvo (planetu zemi) a to se zamerenim na spravedlnost (tedy zaslouzeny trest)?
Ptam se proto, ze tento stav je pro spolecnost velmi traznivy- dokazi hvezdy naznacit, jak se vec bude miti?
Diky.