Globální prediktor, Egypt, tajné spolky, Slované, Rusko, globalizace, illumináti, zednáři, “Zlatá miliarda”

Globální prediktor, Egypt, tajné spolky, Slované, Rusko, globalizace, illumináti, zednáři, “Zlatá miliarda”

Globální prediktor, Egypt, tajné spolky, Slované, Rusko, globalizace, illumináti, zednáři, “Zlatá miliarda”

Díky analýzám a studiím, které jsou nejen na těchto stránkách prezentovány přes Valerije Pjakina, se svět dozvěděl o tom, co dostalo pojmenování Globální prediktor. V souhrnu to znamená moc, která jako nadnárodní stojí nad všemi zeměmi světa a všechny země řídí tak, aby je všechny ovládla a následně jim celosvětově (globálně) vládla. Díky přednáškám V.V. Pjakina se svět dozvěděl, že všechny země jsou jen vykonavatelem toho, co řídí špička pyramidy, tedy toho, co je na americké bankovce prezentováno oním dnes již všem dobře známým jedním okem a co se ujalo jako Nový světový řád.

Valerij Pjakin tento způsob vládnutí popsal, když vysvětloval, že jeho původ je v Egyptě a že přes něj postupně všechny vlády světa ztratily možnost ovlivňovat dění ve svých zemích:

Podstata tohoto vládnutí stojí od dob Egypta na jednom: na ovládnutí všech zdrojů, které zeměkoule nabízí a na poslušném zotročení veškerého lidstva tak, aby bez možnosti vzpoury bylo vděčné za vodu a chléb na příděl. Ale především tak, aby ten, který je potřebným přiděluje, sám nikdy neměl nouzi a nemusel mít strach, že jednou nebude mít co jíst a pít (trefně o tom hovořil Daniel Estulin, pronásledovatel setkání Bildeberg, v roce 2011 pro čt 24, když popisoval nutnost úpadku Evropy a západní civilzace- čas cca 13:50 zde).

Jak globální prediktor centralizuje svojí moc?

Zde opět jde o velmi zprofanované a tzv. konspirační téma, protože se dostaneme k tomu, co je nazýváno “tajnými spolky”.  Ale nelze jinak, než právě tam hledat odpověď nejen na dění v minulosti, ale i na současnou situaci světa. Vkládám video z roku 2012, které je zdánlivě  “jen” o tzv. iluminátech, ale ve skutečnosti je o způsobu vládnutí, který má kořeny právě ve zmiňovaném Egyptě:

Ve videu zaznívá věta: “Globalizace je nejvyšším snem illuminátů”. Zdůrazňuji to proto, že se objevují názory, že Globální prediktor sleduje jiné zájmy, než ilumináti a že globálnímu prediktorovi snad jde o zachování kultur a různých etnik tak, jak se o to snaží Rusko, a že GP snad sleduje stejné cíle, jako Rusko. Toto je dle mého veliký omyl, protože od dob, kdy si GP v Egyptě poprvé vyzkoušel svůj systém vládnutí, mu nejde o nic jiného, než Rusko (resp. země severně od Sumeru, Babylonu a Egypta) vyřadit ze sféry vlivu a ovládnout je toliko pouze jako zdroje. Do této oblasti spadají i Indie a Čína, ty však, na rozdíl od Ruska, nejen žádnými zdroji neoplývají, ale navíc jsou ovládatelné k poslušnosti, proto nevadí tolik, jako Rusko (a jeho slovanská, tzv. vzpurná duše, jak to popsal už Karel Marx: Všeobecná válka, která [přichází], rozdrtí slovanské spojenectví a zcela vyhladí tyto zatvrzelé národy, že i jejich samotná jména budou zapomenuta… Vyhladí nejen reakční třídy a dynastie, ale zničí také tyto naprosto reakční rasy… a to bude skutečným krokem vpřed. Karl Marx se těšil na likvidaci reakčních ras, za jejichž příklady uváděl Chorvaty, Pandury, Čechy a, jeho slovy, podobnou verbež. Později si naopak s Engelsem oba cenili příznivého přijetí marxismu v carském Rusku.

Za tím účelem se GP nejen přes Chazary, ale i přes Osmany či přes dobytí Konstantinopole čtvrtou křižáckou výpravou (pod vedením své Benátské republiky) vždy snažil podmanit si Rusko a přes Napoleona, Hitlera a následně Gorbačova tomu nebylo jinak. A nejinak tomu je i nyní přes Ukrajinu a Turecko, přičemž stále jde o totéž – o likvidaci Slovanů a to, jak jinak, přes likvidaci Ruska a ruského národa. V neposlední řadě byly za tím účelem potlačovány i dějiny Ruska a vůbec historie této části světa.

Ve vloženému videu o iluminátech bych si dovolila upozornit na čas cca od 13:40, kde obřad velmi připomíná egyptský zasvěcovací obřad, při kterém byl nový faraón iniciován na Boha přes obřad zmrtvýchvstání a bylo to tajemství, ke kterému se Židé měli dostat vraždou egyptského krále.

Svobodozednářská rituální vražda Chírama Abífa postavami Jubelo, Jubela a Jubelum

Poté, co prorok Ezechiel Židům vytkl, že o Šalamounův chrám přišli kvůli svému přílišnému ovlivnění tajnými učeními Egypta, měla být v tajných obřadech postava zavražděného egyptského krále Sekenenrea nahrazena postavou jménem Chíram Abíf, která je v zednářství uctívaná do dnešních dnů.

Zpět do současnosti a k plánu o Zlaté miliardě

V polovině 80. let byla do ruštiny přeložena kniha britského důstojníka zpravodajské služby  Johna Colemana a s ní světlo světa spatřil tzv. Harvardský projekt, resp. teorie Zlaté miliardy. Autor cca třicet let zkoumal tajné mechanizmy řízení světa a došel k závěru, že globální procesy řídí 300 nejbohatších rodinných klanů. Tento „Výbor 300“ si objednal v 70. letech u největší vědecko-výzkumné korporace vědecko-výzkumný průzkum.  Na základě získaných výsledků se ukázalo, že přírodní zdroje na Zemi jsou značně omezené a že pro komfortní existenci na Zemi tyto zdroje postačí pouze pro jednu miliardu lidí.   Tehdy byla vypracovaná teorie „zlaté miliardy“, která „má právo“ v průběhu 100-150 let zůstat na Zemi. Zlatá miliarda má zahrnovat obyvatelé USA, Kanady, Západní Evropy, Izraele a Japonska. Rusové a jiné národy, které žijí na území Ruska, se do této miliardy nedostaly.

V roce 1985 světové společenství zformovalo program, podle kterého má být do roku 2020 dvojnásobně sníženo obyvatelstvo zemí SSSR a v průběhu 35 let bude nutné každého druhého v zemi zabít. Zabít nejen válkou, ale starší generaci zničit bídou, která bude organizovaná a mladou generaci zničit alkoholem, tabákem, drogami a morálním rozkladem, který bude všude a  masově do zemí  bývalého SSSR implantován. Na území Ruska má zůstat pouze 15 milionů obyvatel.

O harvardském a houstonském projektu ke zničení Slovanů hovoří i toto video:

Nyní se podívejme na cíle “Výboru 300”, jak byly zveřejněny v roce 2012

1. Ustanovit jednu světovou vládu / Nový světový řád s jedním náboženským a finančním systémem. Představitelé světové vlády začali připravovat sjednocení všech náboženství ve 20. a 30. letech XX. století, když si uvědomili, že hluboké náboženské cítění je lidem vrozené, a že je mu třeba dát průchod. Proto se rozhodli založit „církev“, aby mohly být tyto potřeby ventilovány a řízeny žádoucím směrem.

2. Zapříčinit úplné zničení jakékoli národní identity a národní hrdosti, což je primárním předpokladem pro to, aby mohl být funkční koncept jedné světové vlády.

3. Dosáhnout toho, že dojde ke zničení všech náboženství, se zvláštním zřetelem na křesťanství. Jedinou výjimkou z tohoto konceptu je vlastní výtvor představitelů světové vlády, jenž byl zmíněn výše.

4. Vybudovat systém řízení každé jednotlivé osoby prostřednictvím kontroly mysli, tedy systém, jemuž dal Zbignew Brzezinski název technotronika. Tato technika má za účel stvořit lidi, kteří by se podobali robotům a vytvořit takový systém, vedle něhož by teror Felixe Dzeržinského působil jako dětská hra.

5. Zapříčinit ukončení veškeré industrializace a zničení výroby elektrické energie, jež se zakládá na užití nukleární energie a zajistit, jak představitelé světové vlády sami říkají, „přechod k postindustriální společnosti s nulovým růstem“. Výjimku z tohoto systému by mělo dostat odvětví, jež se zabývá počítači a dále odvětví služeb. Výroba v Americe, která ještě poté v zemi zbude, by měla být vyvezena do zemí jako je Mexiko, kde je možné v hojné míře využívat otrocké pracovní síly. Toto se stalo skutečností díky přijetí smlouvy o volném trhu v Severní Americe, která je známá pod zkratkou NAFTA. Nezaměstnatelní lidé v USA se poté díky zničení průmyslu stanou buď závislí na opiu-heroinu/či na kokainu, či se z nich stanou „statistické položky“ v rámci procesu eliminace „nadbytečné populace“, procesu, jenž je dnes známý pod názvem Global 2000.

6. Podporovat a případně legalizovat užívání drog a z pornografie učinit „uměleckou formu“, jež by byla akceptována širokou veřejností a stala by se nakonec něčím zcela běžným.

7. Způsobit vylidnění velkých měst podobným způsobem jakým to učinil PolPotův zkušební režim v Kambodže. Zajímavým faktem je to, že PolPotovy plány na genocidu byly vypracovány v USA jednou z výzkumných nadací Římského klubu. Nad těmito plány měl dohled Thomas Enders, vysoce postavený úředník amerického Ministerstva zahraničí.

8. Potlačit jakýkoli vědecký rozvoj s výjimkou takového, jenž by byl přínosem pro ilumináty. Obzvláště důležitým cílem iluminátů je potlačení jaderné energetiky pro mírové účely. Ilumináty obzvláště nenáviděné jsou experimenty s fúzí, o nichž se ilumináti a jejich šakalové v tisku vyjadřují s posměchem a pohrdáním. Vývoj fúzního reaktoru by měl za následek úplné zničení celého iluminátského konceptu „omezených přírodních zdrojů“. Fúzní reaktor, pokud by byl použit správným způsobem, by mohl vytvářet neomezené množství energie z ještě nevyužívaných přírodních zdrojů, dokonce z úplně obyčejných substancí. Použití fúzního reaktoru by lidstvu prospělo takovým způsobem, jaký si lidé dnes ani nedokáží představit.

9. Způsobit prostřednictvím omezených válek v rozvinutých zemích a prostřednictvímhladomorů a nemocí v zemích třetího světa smrt tří miliard lidí do roku 2050. Lidí, pro které ilumináti užívají termín „zbyteční jedlíci“ (tento termín pochází z nacistické terminologie –p.p.). Výbor 300 (ilumináti) pověřil Cyruse Vance, aby sepsal zprávu, jakým způsobem by takováto genocida mohla být uskutečněna. Tato zpráva nese název „Zpráva Global 2000“ a byla akceptována a odsouhlasena pro uskutečnění bývalým prezidentem USA Jamesem Earlem Carterem a Edvinem Muskiem, sekretářem Spojených států v zastoupení americké vlády. Podle této zprávy by měla být populace USA zredukována do roku 2050 o 100 milionů lidí.

10. Aby bylo možné oslabit morální základ země a demoralizovat pracující, je zapotřebí vytvořit masovou nezaměstnanost. Jak budou pracovní příležitosti mizet díky politice postindustriálního nulového růstu, která byla zavedena Římským klubem, zpráva předpovídá, že pracující budou demoralizováni a propadnou pesimismu. Mládež v zemi by měla být podporována v rebelii vůči stávajícímu řádu prostřednictvím rockové hudby a drog, aby tak podkopávala a případně zcela zničila jednotku rodiny. V tomto ohledu pověřil Výbor 300 Tavistock Institute, aby připravil projekt, jakým způsobem by toho mohlo být dosaženo. Stanfordský výzkumný ústav, který je řízený Tavistock Institutem, vykonal tuto práci pod vedením profesora Willise Harmona. Tato práce později vešla ve známost pod pojmem „Vodnářské spiknutí“.

11. Aby mohlo být lidem všude na světě zabráněno v tom, aby sami rozhodovali o svých vlastních osudech, je třeba vytvářet jednu krizi za druhou a následně tyto krize „řídit“.Tímto způsobem dojde k tomu, že se pozornost obyvatelstva zaměří určitým směrem a obyvatelstvo bude zároveň v masovém měřítku demoralizované a apatické. V případě USA na tuto činnost již existuje agentura pro řízení krizí. Nazývá se Federal Management Agency (FEMA). O existenci této agentury jsem poprvé informoval v roce 1980.

Zavádět nové kulty a pokračovat v prosazování těch, které již fungují. Toto zahrnuje i rockové hudební gangstery jako jsou např. Rolling Stones (gangsterská skupina, která je ve velké oblibě u evropské černé šlechty) /černá šlechta –evropské aristokratické rodiny původem z románských zemí – p.p./ a všechny další Tavistock Institutem vytvořené rockové skupiny počínaje Beatles.

13. Pokračovat v prosazování kultu křesťanského fundamentalismu, který byl započat prostřednictvím Johna Darbyho (John Nelson Darby – anglo-irský kazatel –p.p.), jenž pracoval pro British East India Company. Tento kult byl zneužit pro posílení sionistického státu Izraele takovým způsobem, že byli v jeho rámci Židé ztotožněni s mýtem o „Bohem vyvoleném lidu“. Dále dochází v rámci tohoto kultu k posílení Izraele rovněž prostřednictvím darování velkých finančních částek, kdy se lidé mylně domnívají, že jde o náboženskou podporu křesťanství.

14. Tlačit na vytváření náboženských kultů jako je například Muslimské bratrstvo, muslimský fundamentalismus, sikhové a provozovat experimenty s kontrolou mysli. Je zajímavé v tomto kontextu poznamenat, že pozdní Chomejní byl výtvorem Britské vojenské služby, Div 6, MI6. Detainí práce této služby přesně popsala proces, jakým poté americká vláda dosadila Chomejního k moci.

15. Vyvážet do celého světa ideje týkající se „náboženské svobody“, aby bylo takovýmto způsobem možné podkopat všechna stávající náboženství, především křesťanství.

16. Způsobit úplné zhroucení světových ekonomik a vytvořit totální politický chaos.

17. Kontrolovat veškerou zahraniční a domácí politiku Spojených států.

18. Co nejvíce podpořit nadnárodní instituce jako jsou Spojené národy, Mezinárodní měnový fond (MMF), Banka pro mezinárodní vyrovnání, Mezinárodní soudní dvůr a zbavit lokální intituce efektivity takovým způsobem, že dojde buď k jejich postupnému zastavení anebo k převedení pod kontrolu OSN.

19. Infiltrovat a podvracet všechny vlády a pracovat zevnitř tak, aby bylo možné zničit suverenitu zemí, pro které tyto vlády pracují.

20. Organizovat celosvětový teroristický aparát a vyjednávat s teroristy, jakmile dojde k teroristickým aktivitám. Je třeba připomenout, že to byl Bettino Craxi, který přesvědčil americkou a italskou vládu, aby vyjednávaly s únosci ministerského předsedy Mora a generála Doziera. Jen tak na okraj, Dozierovy bylo nařízeno mlčet o tom, co se mu přihodilo. Pokud by kdy porušil toto mlčení, bylo by s ním bezesporu naloženo stejným způsobem, jakým se Henry Kissinger vypořádal s Aldo Morem, Ali Bhuttem či s generálem ia-ul- Haqem.

21. Převzít kontrolu nad vzdělávacím systémem v Americe za účelem jeho úplného a absolutního zničení.

Zdroj zde, český překlad zde

Informace mají největší vypovídací hodnotu vždy až s odstupem času a od roku 2012 již můžeme mnohé srovnávat. Proto není od věci posoudit i to, kdo je členem Výboru 300. Jak ukazuje následující video rovněž z roku 2012, jsou to i největší obhájci migrační politiky, jako např. český Karel Schwarzenberg, ale v seznamu nechybí např. Michail Gorbačov, Mario Draghi či Jean-Claude Juncker, stejně jako Henry Kissinger či John Kerry a další, každý ať se podívá sám:

V čem ale je pointa všeho? Nic se nezměnilo na tom, že jak pro státní elity, tak pro GP je Rusko zajímavé pouze jako zdroj obrovského nerostného bohatství. Překážkou k němu nadále zůstává ruský (slovanský) národ. Ten je od dob Chazarů, dobytí Konstantinopole a obzvláště od dob smuty   a následně přes první barevnou revoluci – VŘSR a Lenina a Trockého – infiltrován tím, co od dob Egypta známe jako tajné spolky. Stalin byl prvním, který se tomu postavil, Gorbačov byl tím, který novou likvidaci Ruska zahájil. Putin je tím, který se navrací k vlastenectví Stalina, ale s infiltrací musí i on bojovat, obzvláště přes Ukrajinu, která má být zahájením dalšího pokusu o genocidu Slovanů tak, jak to naplánoval Výbor 300 a jak to po staletí realizují všechny tajné spolky, tzn. především zednáři a ilumináti. Tajné spolky jsou nástrojem GP a v jeho cílech mezi nimi není rozdílu, vším jde o likvidaci ruského národa a o ovládnutí jeho zdrojů.

A pokud jde o tu Zlatou miliardu, GP je úplně jedno, jaké obyvatelstvo ji bude na území Západu tvořit – jemu stačí, když zvládne obsluhu počítačů a jaderných elektráren, což Írán zajistí v pohodě.

-Pozorovatelka- 12.12.2015

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Zdravím
Návštěvník
Zdravím

Zdravím a děkuji za pěkný článek. Tří dílný dokument který zmiňujete je vynikající. Je dobré vědět že je několik desítek řádů a spolků které mají možnost ovlivňovat dění na Zemi, někdo je Đobrý někdo ne. 😉 K čemu je to dobré nám všem pomalu dochází, nejedná se o revoluci nýbž o transformaci mentalní matrice, mentalní kodex na globální urovni. Lidé poznávají systémy které je udržují ve strachu. Křesťanství, Islám, 1 a 2 světová válka, současný stav, vyjímečný stav, to vše je v principu obyčejnou iluzí, davovou iluzí a kontrolu díky strachu. Je to vcelku sofistikovaný modul pro řízení kolektivního vědomí díky strachu ve formě davové kontroly. To vše jsou uměle vyvolané konflikty v rámci davové kontroly a redukce. Jak zbytečné viďte. 🙂 Ekonomičtější je liĐem dopřát transparentní informace i evoluci. Války a tajnosti jsou velmi velmi neekonomické. 🙂 Děkuji za pěkný servr i články. Ave.

Kacka94
Návštěvník
Kacka94

Uzasnym zjistenim pro me bylo, kdyz jsem po 6 letech badani prisla na to, kdo za tim vsim stoji DOOPRAVDY jako vlk v rouse berancim.
https://youtu.be/DaWCfVReppA

Vesna
Návštěvník
Vesna

Pozdravujem pani Pozorovateľka, chcela by som Vás upozorniť na sériu článkov (už IV, časť), ktoré pojednávajú o pojme, ktorý nás viacerých zaujíma a to o globálnom prediktorovi. Som z toho na rozpakoch, pretože nech sa snažím ako chcem, neviem nájsť podobnosť vnímania Vášho a toho podľa tých článkov a ani podľa vnímania pána Vedúceho kolotoča. Neupozorňujem preto, že by som očakávala, že budete diskutovať pod tými článkami, iba by ma zaujímal Váš pohľad aj na také vyjadrenie sa o GP. Neviem si predstaviť, čo by povedal na takto ponímané vnímanie GP pán Pjakin a asi sa to nikdy nedozvieme, ale Váš názor a názor pána VK k článkom by ma nesmierne zaujímal. Nechcem Vám pridávať robotu, ale globálny predátor (ako ho ja súkromne nazývam) je momentálne fenomém, ktorý zaujal mnoho ľudí.

http://www.prvopodstata.com/2015/12/16/kdo-je-gp-neboli-globalni-prediktor-dil-4/

Petr H.
Návštěvník
Petr H.

Likvidace Rokefelerů a Rotšildů a obdobných by pomohla jen na chvíli … dokud se nepřeskupí… on o tom moc nikdo nechce mluvit, aby se nezamotal do témat, kde by se cítil na tenkém ledě…
GP, neboli řízení globálních elit je EGREGORIÁLNÍ povahy… je to nezyfická síla, “bytost”, která má ve svých “rukou” otěže… takže je pro nás výhodnější, pokud známe její fyzické vykonavatele v podobě Rokefelerů a Rotšildů a víme, koho máme přiohnout k tomu, aby pracovali i pro nás (vynuceně, nedat jinou možnost), než kdyby si GP našel další nástroje, nám ale už neznámé..

kvantový mechanik
Návštěvník
kvantový mechanik

Ano, každý má svůj pohled na věc, v tom jsme naprosto jedineční. Každý z nás se vynořil z jiných individuálních vývojových podmínek, daných rodinou, prostředím, školou či spolužáky, zaměstnáním a hlavně touhou dozvědět se něco více, než je nám tvrzeno jako oficiální světonázor. Kdo měl chuť a vnitřní potřebu vzal do ruky Junga, někdo bibli, někdo gnostické spisy a někteří měli potřebu zajít do kostela a poslechnout si představeného při nedělní bohoslužbě.To, co je nám společné, je míra otroctví, jež nám byla naočkována světem kolem nás, tedy systémem. V historii platilo, že nepřežilo jediné zřízení, které bylo založeno na převaze povinností oproti touze “normálně žít”. V současnosti tomu není jinak, akorát nesplnění povinností znamená systémovou ostrifikaci a vyloučení z řad “normální” společnosti. Lze konstatovat, že téměř všechny povinnosti jsou propojeny do bodu, který systém nazývá jako pud sebezáchovy tedy přežít. A tak nám bude vrtat hlavou, jak se během 6 dnů mohou ve Francii naprosto změnit nálady k Marii le Pen. Že by manipulace byla schopna během tak krátké doby změnit názory lidí a jejich pud sebezáchovy. Pokud si odpovíme kladně, musíme si rovněž položit otázku, co jsme vlastně zač a o co nám vůbec jde? Chceme vývoj nebo nám stačí proletět touto “virtuální realitou” a odejít neznámo kam, resp. energie, která po nás zbude.

Objevem pojmu globálního prediktora (cca 20 let zpátky) se s tímto pojmem objevilo rovněž jeho informační pole. Z toho všeho, co si můžeme o tomto pojmu přečíst, nám vychází, že se jedná spíše o transcendentní bytost, která je našemu poznání zcela skryta a rovněž ani on (pokud existuje) nemá ve vztahu k jednotlivci jakoukoliv rozpoznávací schopnost. Postupem času se tento pojem stal především projekční plochou pro všechny, kteří ho začali používat, přičemž jsou na něj projektovány především negativní obsahy. Ano, člověk musí mít nějakého nepřítele, jež bude absorbovat veškeré negace, které člověk produkuje ve vztahu k systému v němž žije (pokud svět tedy vnímá jako komplex vztahů, jež se vzájemně ovlivňují). Ovšem nejenom negace, ale také neschopnost jednotlivce vymanit se z otrockého řádu, v němž v systému žijeme. I tam je třeba najít skutečného viníka, který za to může, za ono postavení člověka jako otroka, jež nemůže ovlivnit nic z toho, co utváří společnost (samozřejmě existují demokratické volby jako politicky korektní prázdný pojem). Jsem přesvědčen, že z tohoto úhlu pohledu je GP vhodně zvolený pojem, ke kterému můžeme být všichni, tak nějak nekorektní.

Máme-li se posunout na objektivní rovinu, nelze než oplývat znalostí historie, mýtů, legend a skutečných příběhů, v nichž se mohl GP objevit. Jen zběžně, jeden figuruje v Sumeru ve vztahu k Ishtar, druhý lze dohledat v gnostickém mýtu o stvoření nedokonalého světa (jak výstižné) přičemž to není ani jeden ze stvořitelů dle gnostického mýtu. V tomto směru doporučuji přečíst si knihu K. Rudolpha – Gnóze. V této je skvělým způsobem rozebrán vztah gnosticismu ke křesťanství a naopak.

Tím chci především říct, že nelze Pjakina stavět na jakýsi piedestal “bohočlověka”, jak v některých příspěvcích zaznívá. Stále je mít třeba na paměti, že Pjakin pracuje s informačním polem a na GP může projektovat některé neúspěchy, které potkaly na cestě za lepší budoucností Rusko. V tomto směru si nemyslím, že by tento web byl nějak extra proruský, spíše bych řekl, že si zachovává zdravý selský rozum ve vztahu k mainstreamu, aniž by si osoboval právo na nějakou svou výjimečnost (byť např. horoskop Merkelové, byla opravdu neskutečná zbytečnost).

V žádném případě však nelze házet do společného pytle křesťanství a katolickou církev, jak jsem se dočetl v jednom článku Pozorovatelky. Křesťanství je vnitřní imperativ, pečeť morálních hodnot, jež jsou blízké Otci, který do systému poslal syna. Katolická církev byl především spolek chamtivců, kteří by pro moc a peníze udělali cokoliv (a taky udělali).

A co na to kvantová mechanika? Začal bych teorií obecné relativity od Einsteina, a to, že čas, prostor a gravitace neexistují odděleně od hmoty. To je základ, na kterém lze stavět. Stačí o tom přemýšlet, vždyť jsme jenom kousek od obecného uvědomění si, co je to myšlenka a v jakém vztahu je ke hmotě……

Jan Z Rokycan
Návštěvník
Jan Z Rokycan

Jsem rad, kdyz nekdo umi udrzet myslenku po vetsinu textu a cele dohromady to dava jeden celek a smysl. Nechtel jste ale jeste neco dodat?

kvantový mechanik
Návštěvník
kvantový mechanik

Zcela určitě by se dalo něco dodat (a nebylo by toho málo). K tomu ovšem člověk potřebuje spoluhráče nebo protihráče, podle povahy věci. Nerad činím závěry (v této podobě systému je to nesmírně ošidné), když události jsou natolik překotné, že to, co platí ráno, je večer lež (anebo jiná modifikace lži). Přesto anebo právě proto jsem závěr nechal v podobě, která by mohla, alespoň někoho zaujmout v tom směru, že se zkusí podívat na dané téma do knih případně na internet a učinit si svůj vlastní názor. Pokud z toho bude mít pocit, že jej dané téma oslovilo a vzbudí v něm jenom jiskřičku zájmu, nebude to marná ztráta času. Proč jsem psal výše o spoluhráči nebo protihráči? Život, pokud se oprostíme od všeho toho balastu, kterým nás zahlcuje systém (což je jeho hlavní náplň, jenom aby někdo nezačal přemýšlet jinak!), je “hra”, která na vyšší rovině vědomí, představuje tvůrčí princip Stvořitelského aktu. To, co vidíme v systému v současnosti kolem sebe, je chaos, který jeho tvůrci neumí ani řídit ani mu vtisknout, jakoukoliv formu vývoje. Kromě toho, že to “stojí” haldy mrtvých nejen fyzicky, ale rovněž duševně, se přesvědčujeme každý den. Přesto syntéza myšlenek jako protiklad systému je žádoucí, proto onen spoluhráč nebo protihráč.

Alkid
Návštěvník
Alkid

V každodenní chaotické relativní přítomnosti systémoví vědci nemají moc prostoru a času k oproštění se od systému.

kvantový mechanik
Návštěvník
kvantový mechanik

Ano, to jsme celí my. Lidstvo, jemuž nějaký cynik zakopal poklad na poli (na kterém jsme radši postavili satelitní městečka) a výsledky tomu odpovídají. S nadsázkou lze říct, že na co zaměříme pozornost, za to zaplatíme. A tak od prvního ranního spláchnutí vytváříme zisk, pro naše oblíbené nadnárodní korporace (problémy s prostatou vítány, na tom něco shrábne i farmaceutický průmysl). Fičíme v prostoru a času a nejsme schopni si uvědomit, že tyto dva atributy našeho bytí jsou odvozeny od něčeho prvotního. Ale přesto, nemáme se špatně. Stačí k tomu nezapnout televizi a nekupovat noviny, abychom si náhodou nezačali myslet něco jiného než co si vnitřně myslet máme. Na druhou stranu ono “nebýt v obraze” něco stojí. Tím něčím jsou myšlenky, které k nám doputují z prostoru, ve kterém neexistuje čas. Není jich mnoho, ale existují, jak už pochopil Platón v rámci svého tvrzení o nekonání, jež směřovalo k jedinému, a to kontaktu s našim vnitřním světem a přílišnému nezapojování se do mainstreamového světa. Kupodivu to funguje, kdy naše Bytostné Já (Jungův pojem) vede naše kroky, často v rozporu s tím, co si přeje systém, ale výsledky stojí za to. Na rozdíl od výsledků činnosti těch jednotlivců, kteří utvářejí systém, pomocí stanovených pravidel, zákonů, institucí a jediného správného světového názoru a jejich auditoria, které by při jakékoliv změně spáchalo hromadné harakiri. Přesto a právě proto jsme ještě stále schopni vytvářet hodnoty, které nás posouvají dopředu a udržet systém v chodu. Že za to platíme, mnohdy nejvyššími hodnotami, svědčí o jediném. Že nic nevíme a většinově ani znát nechceme. To vede ke konstatování, že systém se za celou dobu své historie nevyvíjí a jediné co se mění jsou jeho kulisy, v rámci technologického vývoje, což dává možnost učinit závěr, že tím, kdo se přizpůsobuje jsme my. Aby tomu tak bylo, musí systém zlikvidovat naše přirozené sebevědomí. Je-li tomu tak, si už každý musí zodpovědět sám.

Alkid
Návštěvník
Alkid

Děkuji za nasměrování pozornosti. O Origénovi a jeho díle “De principiis” jsem už něco málo četl. V dnešní době je velice obtížné přestat vnímat “realitu” prostřednictvím 5-ti smyslů a oprostit se od všech nánosů mýtů, dogmat, polopravd a lží. Myšlenka, světlo a subatomární částice mají hodně společného. http://hawelson.blog.cz/1010/kvantova-fyzika-a-filosofie-v-kostce dovolím si upozornit především na komentáře pod nickem “roman”.

kvantový mechanik
Návštěvník
kvantový mechanik

Díky za odkaz. Přečetl jsem si jej včetně komentářů. Nick “roman” vychází z principů jógy, přičemž se zdá, že onen stav mysli, který popisuje, alespoň jednou v životě prožil. Jak už to u univerzálních věcí bývá, podobnost s Platónovým “nekonáním” není nikterak náhodná. Smysl jógy ve všech jejích aspektech podrobně rozebral M. Eliade ve svém díle “Jóga a nesmrtelnost”, kde se lze dobrat k závěru, že hlavním účelem jógy je vrátit se do onoho stavu blaženosti, který předcházel systému. Vnímání utrpení, jako nezbytného předpokladu poznání, je nám blízké i dnes. Když jsem u Eliadeho (on a Dumezil byli religionisté, jejichž kvalita je nepřekonatelná) a jeho esej “Profánní a posvátné”, také leccos umí pojmenovat. V daném díle především vzorce chování, vycházející z archetypu prvotní jednoty (s Bohy), kdy každá činnost člověka měla svůj vzor v jednání Bohů (od staveb měst, až po osídlování nových území). Co se týče osídlování nových území, obecná představa byla, že před jejich objevením v těchto panoval chaos, který byl odstraněn až lidským jednáním podle vzorů Bohů. Část tohoto vzorce chování používají v současnosti “bratři z poza velké louže” při své devastační politice. Jejich problém je, že neobjevují dosud nepoznané, ale likvidují již zavedené. Vzhledem k propojenosti světa, je to ovšem i náš problém (díky souhlasu Bruselu).

Pokud se vrátím k oné blaženosti, byl to pro archaického člověka stav, k němuž směřovaly všechny jeho kroky. Přesto si však dovolím myšlenku, že to původní stav nebyl, jak lze dovodit z činnosti člověka podle vzorců jednání Bohů. To, co zde chybělo byla vztahovost na rovině vyšší formy vědomí (asi by nás taky nudilo, kdyby dělali všichni všechno stejně jako my).

K tomu článku na doporučených stránkách už jen tolik, že byl čitelný (nejméně přesvědčivá byla převzatá pasáž na konci, když balancovala na hranici dosud obecně nevědomé spekulace, jež si teprve hledá své místo ve vědomí). Nutno dodat, že netušené obzory nás samotných se otevírají až poté, kdy se kvantová mechanika synkreticky spojí s myšlenkami některých náboženských systémů. Třeba si potom nebudeme lámat hlavu nad tím, proč, kdy jedna částice na konci vesmíru je v jednom okamžiku v interakci s částicí na druhém konci vesmíru, si máme stále myslet, že rychlost světla je tím, co již nelze překonat.

Alkid
Návštěvník
Alkid

Dnes, v době plné nejrůznějších emocí z webu, sociálních sítí, rádia, TV, bilboardů, denního tisku, nákupních center, jiných lidí, otráveného jídla, pití a vzduchu je téměř nemožné udržet si energetická centra fyzického těla v rovnováze. Systém totiž nesmí nechat své ovečky bez kontroly a v klidu. Navíc kontrola a emoční neklid systému
směrem ke stádu se neustále zvyšují.
Pro mne je v komentářích od “roman”-a k onomu článku zásadní informace o tom, že pravda je přítomnost. Je to onen jasný záblesk okamžiku pravdy jak o něm hovoří mystici bez ohledu na směr. Je to ten neopakovatelný kvantový okamžik jsoucna, který se neustále s železnou pravidelností opakuje, je vším a je součástí všeho. Minulost a budoucnost jsou proto jen pohledy do křivých zrcadel, která jsou ovlivněna našimi nedokonalými smysly a odrážejí jen vědomou část toho co je právě TEĎ.
Jinak, souhlasím, že Vámi zmiňované některé náboženské směry stojí na základech, které dnes klopotně s největší námahou znovu objevujeme ve vědeckých oborech souvisejících s kvantovou mechanikou (fyzikou). Hlavní problém je dle mého názoru v tom, že systémoví vědci nejsou schopni plně se vcítit do jejich smyslu, nemají ten správný vhled a perspektivu, aby je ve správném kontextu postavili zpět na nohy, tak aby měli hlavu a patu.

kvantový mechanik
Návštěvník
kvantový mechanik

Zdravím, odpověděl jsem Vám, ale nějak se to tady nedostalo. Hezké Vánoce.

Alkid
Návštěvník
Alkid

Zdravím, děkuji a Hezké Vánoce všem

LCZ
Návštěvník
LCZ

mimo téma: u článku pí. Pozorovatelky “O Halloweenu se velký asteroid srazí s Měsícem.” prosím o vyjádření k mému komentu. Děkuji 🙂 LCZ

xerox
Návštěvník
xerox

lcz … pořiďte si jégrovo teplé prádlo a spěte pod postelí …

nikol
Návštěvník
nikol

to co je za hlupu odpoved?

nikol
Návštěvník
nikol

Ak dostanete odpoved LCZ prosim hodte ju sem dakujem 🙂

oblivion
Návštěvník
oblivion

pre dzula: tento clanok je naprosta pravda, nic tam nie je vymyslene a ty si zrejme vygumovany primitiv, ktory si nedovidi na koniec nosa

Na-vi
Návštěvník
Na-vi

článek bez komentáře
komentář ke komentářům,a to si sem hodím všechny “zážitky”
konzerva hozená homo sapiens sapiens do jeskyně neandrtálců
hozená,ještě,že máme internet,nosit jim ji osobně i s otvírákem,
je k večeři většinou homo sapiens sapiens.
k myšlení většinového testosteronu jen jediné:
od lesa po stavbu od stavby po válku se pěkně zpyramidují do nějakého toho faš.uskupení a pak ječí,že jsou absolutní individualisté,protože jim to řekla maminka a tatínek.
howg.příštích dva tisíce let nemám co dodat.
pozorovatelko
hezký den – to je málo
šťastný život – to by jste nebojovala
tak mnoho dobrých přátel mezi lidmi
ještě připomenu Templáře a jejich skutečnou historii a poslání a existenci pyramid,ne-jen
ropných ložisek,na všech konfliktních územích.

Alkid
Návštěvník
Alkid

Z vloženého speciálního dílu pana Pjakina mám dojem, že odstranění vrcholu pyramidy ve společnosti (řídící struktury národa žijícího na určitém území) není uskutečnitelné vždy. Nýbrž jen tehdy pokud se společnost nechá infikovat ze zdola (skupinou dělníků, řemeslníků, umělci, cizími neziskovkami, uprchlíky – prostě 5.kolonou) a řídící struktura společenství (šaman, rada starších, vláda apod.) nedokáže včas identifikovat nebezpečí (odhalit je) pro kmen (národ, společenství). Společnost (národ, kmen) si tak nechá vnutit cizí vůli, která působí ve prospěch jiného (čím dál tím většího až globálního) společenství, postupně přijde o svou řídící strukturu, je podřízená až nakonec jako nepotřebná zlikvidována.

jura
Návštěvník
jura

Pozorovatelná nenapsala to nejdůležitější. To byl plán GP, teď už je to jinak ….. A může za to hierarchicky vyšší konceptuální řízení.

bantustan
Návštěvník
bantustan