Globalizace – čeká nás osud Neandertálců, Atlantidy, Babylonu či jen pádu Říma? Kam nás vede filosofie USA? Propásne Homo sapiens svůj potenciál? Zákon času a duchovní síla – jediné překážky globalizce pod skrytým názvem: „USA vládnou celému světu“ (vložené video). Svět na prahu 21. století a zamyšlení nejen novoroční

Přirovnávat současný stav světa k osudu Římské říše či až k Atlantidě a Neandertálcům, se zdálo ještě před nějakými desetiletími směšné. Dnes tato přirovnání stále častěji používají i jinak velmi pragmatická média a není se co divit – stále více lidí si uvědomuje nebezpečí takové války, jaká může znamenat zničení veškerého života na Zemi. Proč? Protože vůdcové současného světa ve svém plánu globalizace, a tím udržení si své moci, už doslova oslepli a nic jim není svaté. A stále více lidí si uvědomuje, že tvor člověk stojí na opravdu historické křižovatce. Je tomu dávno, co jsem si pro sebe tuto křižovatku objevila a kdy mi došlo, že z hlediska zákonů času je přelom 20. a 21. století pro lidstvo velmi konfrontačním obdobím. To byl důvod, proč jsem se začala zajímat o jednotlivá konkrétní dění, tedy o to, čemu dnes říkám „skládání kamínků do mozaiky“ či také skládání puzzle dílků do obrázku, který nám zákon času dávno tomu ukazuje. Proto jsem díávno tomu přesvědčená, že Mayové, kteří se v zákonech času velmi dobře orientovali, se nemýlili a že od dob průmyslové revoluce (od cca 19. století) lidstvo žije v éře „posledních tří dnů“, které pro něj mohou mít fatální důsledky. Z hlediska zákonů času proto není mnou zvolené pořadí Neandertálci, Atlantida, Babylon a Řím vůbec náhodné. A všechno z toho je aktuálně „ve vzduchu“, dokonce až tak, že všechno dohromady a najednou (psala jsem o tom např. zde).

Průmyslová revoluce a technologický pokrok jistě nejsou špatné věci (např. nám daly internet!), s čím ovšem mám dlouhodobě problém je, že průmyslová revoluce a technologický pokrok nejdou ruku v ruce se základními principy samotné existence života na Zemi. Ba naopak – technologický pokrok se stává mocenským nástrojem v rukou několika vyvolených (stejně jako v době Egypta, Babylonu a v časech Říma), tentokrát ovšem tak, že vyvolení si chtějí přivlastnit moc skutečně nad celým světem. Jako by ono biblické: „Podmaň si vše živé na zemi, ve vzduchu i v mořích“ vstupovalo do svého největšího finále. Dle mého nás současný technologický pokrok měl vést k uvědomění si malosti naší planety a života na ní a tím k ochraně všeho, na čem existence tohoto života stojí (když příroda nedá, žádný papírek nepomůže). Od světové velmoci číslo jedna bych očekávala vzor morálky a důraz na skutečné hodnoty: úctu k přírodě, rodině, úctu ke kreativním schopnostem a morálnímu kreditu Člověka.  A jestli pro něco dlouhodobě nemám ráda USA, tak proto, že tato naše vrcholná velmoc nejen že nedala světu filosofii, kterou by technologický pokrok podřídila a přizpůsobila existenci života na planetě v souladu s přírodou a životem člověka jako jeho součástí,  ale naopak dala světu filosofii jdoucí proti přírodě a lidstvu vůbec. O čem jiném totiž je americký dravý individualismus ve stylu „Ať to stojí, co to stojí a po mě potopa“ či „Plné konto=měřítko úspěchu, je jedno, za jakou cenu“. A k tomu: „Vnášení kultury a demokracie barbarům“, „Drancuj a panuj“ a především to césarovské „Přišel, viděl, zvítězil“. To vše jsou základní motta filosofie USA od dob jejich vzniku (genocida Indiánů nemá v lidských dějinách období) a s těmito motty USA právě táhnou lidstvo i do celoplanetárního konfliktu. Možná zopakujeme sebezáhubu, k jaké technologický pokrok dovedl Atlantidu (pokud se dá věřit výzkumům, že tato velmi vyspělá kultura existovala), možná jen zopakujeme Babylon a jeho marnou snahu o smísení všech jazyků a náboženství tak, jak to dnes opakuje EU,  stačí se podívat nejen na ty vlajky, ale i na budovu :

Ale i pokud lidstvo bude mít štěstí a tuto historickou konfrontaci přežije, pak z hlediska zákonů času zcela jistě západní kultura s USA v čele zopakuje pád Říma. Ve velikém 26t let trvajícím cyklu se vždy co dva tisíce let mění tzv. Lidský věk. Náš veliký Věk Ryb, křesťanský Věk, započatý před 2t lety pádem Říma, smrtí Césara a postavou Krista, je právě na svém vrcholu a končí a jako lidstvo jsme před vstupem do Věku Vodnáře. Zákon času nás vede do epochy, ve které altruismus (a to především k přírodě) zvítězí a kdy egoismus nebude mít šanci. Do epochy, ve které veškerý technologický pokrok bude využíván pro lidstvo jako celek, nikoliv jen pro samozvaně vyvolené jednotlivce. Anebo se lidstvo ocitne v situaci, kdy o veškerý technologický pokrok přijde a své příští války povede opět  luky a kyjí tak, jak to předpověděl Einstein. USA, co by nositelé lidského pokroku, se nepoučily z osudu Babylonu, Říma či snad i bájné Atlantidy a je dnes těžké říct, kam až ve svých šílených plánech zajdou (velmi mi připomínají bláznivého Nera, který před 2t lety v zoufalství zapálil vlastní město, svedl to na „barbarské“ křesťany a stejně mu to bylo k ničemu). Zákon času ale říká, že nic netrvá věčně i že i doba vrcholu USA skončila. A nezmění-li svojí filosofii, ženou se do stejné sebedestrukce, jako jiné kultury před nimi, tentokrát do ní však mohou uvrhnout celý svět.

Následující text (lehce mnou upravený) a vložené video jsou převzaté. Vkládám je proto, že jsou potvrzením mého dlouhodobého vidění světa a navíc jej velmi pragmaticky konkretizují. Cituji:

USA a zbytek světa: perspektivy globální konfrontace, situace na začátku 21. století

Za prvé) USA tvoří přibližně 5 % obyvatel a spotřebovávají více než polovinu zdrojů z těch, jež se využívají pro podporu lidstva celkově. Americká společnost, nenasytná ve své spotřebě, to považuje za své rodné právo.

Za druhé) USA jsou lídrem vědecko-technického pokroku jak díky „skupování mozků“ po celém světě, tak díky kontrole (skrz finance, akcie, distribuce práv na „intelektuální vlastnictví“) nad firmami, pracujícími v oblasti vědecky náročných technologií, nezávisle na tom, na čím území se ty firmy nacházejí.

Zbytek světa závisí na technosféře, vytvořené a rozvíjené pro vedení a pod kontrolou USA při zachování kryptokoloniáního (tajněkoloniálního) statusu drtivé většiny států (včetně Evropy, Japonska i Ruska). Čína do tohoto seznamu nepatří, neboť se opírá o „sebe samu“ a nemá šanci vytvořit alternativní fundamentální a aplikované vědy.

Pokud se vše nechá plynout samospádem, tzn. na startovní situaci se nic nezmění, pak jsou perspektivy civilizace následující:

Za prvé) USA chápou, že pokud se jejich kultura spotřeby rozšíří v globálním měřítku, pak biosféra zkolabuje se všemi důsledky z toho pramenícími pro lidstvo jako celek a tím i pro USA jako jeho součást. Odtud, pro přežití a pro zachování svého stylu spotřeby, USA díky pozici práva silnějšího (ve všech jeho projevech) musí zlikvidovat drtivou většinu lidstva jako ekonomicky zbytečné jedince.

Za druhé) Ti, kteří jsou potřební k fungování USA, musí být kompletně závislí na všech prioritách obecných prostředků „řízení-kontroly-agrese“, stanovených USA.

Za třetí) Za tím účelem věda Západu falšuje historii lidstva, sledujíc dva úkoly, a to: docílit kultu přiznané převahy USA nad všemi ostatními a docílit demoralizace a ideového zotročení národů mimo území USA.

Za čtvrté) K tomu jsou USA nuceny řešit zhoršující se domácí problémy, se kterými si neví rady: snížení medicínsko-biologických a sociokulturních ukazatelů základní masy domácího obyvatelstva.

Za páté) V rámci podpory koncepce globalizace ve stylu: „USA=metropole a všechno ostatní je periferie určená k obsluhování metropole“, mají schopní a zdraví „divoši“, ochotni pracovat, získávat „zelené karty“ a zakládat si živobytí v metropoli, tj. v USA, aby geneticky ozdravovali jejich obyvatelstvo. Vysoká úroveň spotřeby je lákadlem. Garancí fungování takového přístupu je předchozí vymytí mozků ve státech-kryptokoloniích systémem všeobecného a vyššího vzdělávání.

Za šesté) Vládnoucím elitám v kryptokoloniích, pokud budou loajální, bude dovoleno žít na úrovni vyšší střední třídy USA, místním oligarchům na úrovni nižších vrstev světové finanční elity. Všichni nesouhlasící jsou ekonomicky zbyteční a podléhají likvidaci.

Má-li být tento proces samospádu zastaven, pak je nutné:

Pracovat na dekryptokolonizaci Ruska, tj. pracovat na dosažení jeho suverenity a tomu odpovídajíc na dosažení vedoucí pozice ve vědecko- technickém pokroku.

Podporovat dekryptokolonizaci dalších zemí.

Pokud jde o USA, buďto přivést k rozumu veškeré jejich obyvatelstvo za účelem vyhnutí se i jejich likvidace a vyhnutí se završení globalizace. Pokud to nebude možné, pak položit dolar a poté, co se situace na území USA stabilizuje, přivést jejich obyvatelstvo k rozumu za účelem polidštění.

Předpoklady, jak nenechat běžet globální historický proces „samospádem“, tj. nenechávat ho pod monopolně-bezalternativním řízením USA a jejich kurátorů:

USA, díky svému od počátku loutkovému a konceptuálně podřízenému charakteru své společnosti a státnosti, dosáhly na globální úrovni dominantního postavení na 3.-6. prioritě, ale nikdy nevedly, nevedou a prozatím nemají perspektivu vést na první a druhé prioritě obecných prostředků řízení  – na úrovni světonázorové  (síla ducha)  a chronologické  (zákon času).

Tady citaci přeruším, protože k pochopení dalšího citovaného a celého článku vůbec, je nutné shlédnout následující video:

Zákon času a síla ducha jsou posledními a největšími překážkami současného zotročování světa pod názvem globalizace s kralováním USA. Kdo viděl video, porozumí i pokračování citace:

„Konfrontace na 4. prioritě (ekonomika), nebude-li završena v roce 2015 ztrátou statusu dolaru jako světové měny, pak tímto směrem budou v roce 2015 cílevědomě pracovat země BRICS, dokud toho nebude dosaženo. Čína, bez ohledu na elitu Ruska (vždy připravenou zradit) je ale stejně jako dříve stále „sama sebou“. Tzn. ačkoliv není bez problémů, je stále akceschopná na 1.-2. prioritě obecných prostředků řízení. Od poloviny 19. století ji Západ nepokořil ani „opiovými válkami“, ani Biblí s Talmudem, ani marxismem. A v onom „sama sebou“ je obrovská převaha Číny nad USA, která se pod tlakem okolností, vytvářených  Západem v 19. a 20. století obrátila k tomu, aby se globální politika stala jednou ze sfér její činnosti.

Co se týká Ruska, pak v otázkách civilizačního rozvoje a globální politiky nemělo slovo ruské elity pro ruský národ nikdy sebemenší význam. A to byl důvod, proč všechny minulé elity odcházely do historického nebytí pokaždé, jakmile se začaly zabývat budováním elitárně-nevolnického státu místo toho, aby tvořily spravedlnost na Rusi a v globální politice. Proto ruské předpoklady spočívají v následujícím:

Ruské školy dosud budují vzdělávání v oblasti sociologie, politologie, státního a regionálního řízení, financí a ekonomiky na základě debilních vzdělávacích standardů, jejichž úkolem je obsluhovat kryptokoloniální režim využívání Ruska v zájmech USA a jejich kurátorů. Určitá část mládeže se ale zabývá sebevzděláváním ne za účelem skládání zkoušek a zápočtů, ale za účelem pochopení, o čem je Život ve skutečnosti, aby toto vědění realizovala ve své politické činnosti i prakticky. A právě tato část mládeže už předurčila globální budoucnost, ve které nemá metropole USA místo. Tento proces, ačkoliv není rychlý, je spolehlivý. V důsledku toho jsou sny liberálů o tom, jak znova přijít k moci (jak se jim to dařilo v 90. letech), opírajíc se přitom o internetovou společnost (z velké části mladou a ovlivnitelnou), předem odsouzeny k neúspěchu, což přiznávají i sami liberálové (Kreaklové v šoku, internet (ruský) se stal patriotickým zde )

Konec mnou upravené citace z tohoto zdroje .

Z hlediska „Vyššího principu časového a morálního“ já už dlouho naši současnot vidím stejně, jako autor článku, jehož upravený obsah jsem vložila. Z hlediska Vyššího vesmírného principu jsem přesvědčená, že hmota nikdy nezvítězí nad duchem a že slova jako láska, pravda, stejně jako vlastenectví, rodina a víra v dobro nejsou jen prázdné pojmy, ale že na nich stojí existence ne jepičí, ale skutečné existence lidstva a tvora jménem Člověk. A to přesto, že lidstvo je právě na historické křižovatce,  jak mi potvrzuje i toto video:

Když to shrnu, tak optikou mého vidění mi vůbec nejde o kritiku USA,  nejde mi ani o vychvalování Ruska a Putina, ani o Čínu a už vůbec ne o pohled na islámisty či křesťany a židy. Osobně mi jde o hledání takové filosofie (velmocenské politiky), která maximálně zohlední veškerý život na Zemi jako celek a která objektivně nabídne etický vzor, hodný subjektivního následování – a to ruku v ruce s technologickým pokrokem! Ať se dívám, jak se dívám, tak USA tím vzorem ani náhodou nejsou a to mě dovedlo k tomu, že tleskám Putinovi, že se globalizaci postavil (a stojí na stráži slovanského ducha, který k soužití člověka s přírodou má velmi blízko). Ale ať se dívám, jak se dívám, vždycky skončím u čínského Konfucia, „nejmoudřejšího z moudrých“, jaký po Zemi kdy chodil a jehož učení ani po dva a půl tisíci letech žádný filosof nepřekonal. Dovolím si kousek z toho učení ocitovat:

„Když staří chtěli, aby v říši zářila ctnost, museli napřed uspořádat stát. Když chtěli uspořádat stát, museli napřed vnést pořádek do svých domácností. Když chtěli vnést pořádek do svých domácností, zdokonalovali napřed svou vlastní osobu, napravovali nejdříve svá srdce. Když chtěli napravit svá srdce, starali se nejdříve o pravdivost svých myšlenek, zdokonalovali napřed své vědění.“ – Jinými slovy: má-li být zajištěno blaho celku, musí každý začít sám u sebe. Podle Konfucia to platí “nejen pro každého jednotlivce, nýbrž obzvláště pro vládce, kteří mají vést lid nikoliv přemírou zákonů, ale především silou vlastního morálního příkladu”.

Další citace Konfucia: „Nestarej se tolik o to, jaký úřad zastáváš, starej se nejdříve o to, zdali jsi ho hoden“.

Traduje se, že když Konfucia na staré roky přemluvili, aby se stal soudcem, zločinci a zloději před tou dávkou morálky padali na kolena, už když jen vstoupil do soudní síně.

Morální autorita, hodná následování, to je to, co dnes lidstvo nejvíce potřebuje v takové historické fázi, kdy poprvé v dějinách má možnost uvědomit si z hlediska Vesmíru svou křehkost a pomíjivost. A v tomto smyslu stojíme opravdu na tenké hraně mezi dobrem a zlem, doslova mezi satanismem a mezi vírou ve vyšší síly kristovského dobra a lásky, kterou v sobě všichni cítíme.

Na úplný závěr zpět k realitě našich dnů. Optikou globalizace a jejich slouhů se podívejte na „Události, komentáře“, které čt24 odvysílala v závěru roku 2014, které nazvala bilančními a ve kterých má hlavní slovo, jak jinak, náš kníže Schwarzenberg: Události, komentáře  

Stejnou optikou se podívejte na soudní proces s největším opozičním vůdcem Putina, s Navalným, který proběhl rovněž v závěru roku 2014, tedy dříve, než došlo k demonstracím na jeho podporu: Putinův kritik Navalnyj . K tomu nevynechejte videoklip Pussy riot, kterým „pusinky“ vyzývají k demonstracím na podporu Navalného, stylizujíc se přitom do podoby čarodějnic na koštěti (a doufám, že letících do pekla, kam patří): video

Přečtěte si i čerstvou výpověď Karla Gotta, který k přelomu každého roku neodmyslitelně patří: Karel Gott – svět řídí ilumináti 

A v neposlední řadě přidávám názor jednoho prozřelého českého člena NATO: Nebudu ovce, co drží v tlamě červenou kartičku

Do nového roku všem přeji, aby si udrželi (či objevili) svou subjektivní vyšší pravdu. A k tomu takovou sílu ducha, aby vnitřní pravdu žádná lež nezlomila, byť ta se o to pro udržení vlády nad světem snaží už zcela bez skurpulí.

– Pozorovatelka –

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Václav Semerád
Návštěvník
Václav Semerád

Je hezké kritizovat Spojené státy, ale…
Rusové nedávno spočítali, kolik atomových bomb by potřebovali k úplnému zničení Spojených států. Vyšlo jim otřesné číslo: JEDNA!
Car-bomba umístěná do kaldery Yellowstonského supervulkánu by podle všeho otevřela zkázu celého severoamerického kontinentu od Aljašky po Panamu. Američany to přiivedlo málem k hysterii, zvláště když jim to jejich vlastní vulkanologové potvrdili (mimochodem – američtí vulkanologové utíkají z Ameriky i s rodinami, to také něco znamená…) Rusové to později opravili. Střílet do Yellowstonu nebudou, škoda munice. Supervulkán Yellowstone se totiž tak jako tak probouzí. Půda tam dnes stoupá rychlostí čtvrt metru za rok, už dnes je tam zákaz vstupu, což se dá prezentovat jako nesmysl. Údajně to není na otázku ZDA, ale KDY to bouchne. Ameriku to změní v pustou poušť, asi jako Vesuv Pompeje, jen v řádově (nesrovnatelně) větším měřítku. Úvahy o přeměnách společnosti jsou tedy víceméně passé.
Chcete-li mít japonské auto, kupte si je co nejdřív. Nebudou. Ale moc si ho neužijete. Druhý takový supervulkán na jižním okraji Japonska podle všeho smete Japonsko i se všemi ostrovy Pacifiku, větší část Číny a Indie. Záchvěvy v Yellowstonu jsou provázeny zvýšenou aktivitou u Japonska, zřejmě bouchnou oba stejně. Pak se očekává několikaletá vulkanická zima, která patřičně zredukuje množství těch, kdo exploze přežijí.
Nevím, zda bude k přežití potřeba osvícení. Více bych se ale spoléhal na brambory. Nebude jich dost pro všechny.

Toscana
Návštěvník
Toscana

Dobré kydy od Proputinovského Ruského sociologa. No taky je za to placen, ne?

Vabio
Návštěvník
Vabio

Jen se připomínám, protože by mě to opravdu zajímalo :o)

CtenarMyslici
Návštěvník
CtenarMyslici

“Čína do tohoto seznamu nepatří, neboť se opírá o „sebe samu“ a nemá šanci vytvořit alternativní fundamentální a aplikované vědy.”

Doporučuju knihu China, Inc vyšla i v českém překladu.
Pokud je čína nezávislá jak píšete, je otázka co se bude dít, protože technologie se přesunují tam se zdá.
Kromě toho, že vše je vyráběné v číně, pomalu už i jídlo se dováží (český dobrý česnek občas v pražském hypermarketu nekpupíte), a evropané zamestnaní američanama učí číňany vyrábět vše od strojů vyrábějících stroje , přes telekomunikace a biotechnologie po letadla …

Otázka zní a co čína, bezpochyby sílí …

Marten264
Návštěvník
Marten264

Dobrý den, rád bych se paní Pozorovatelky zeptal.

JAK si představujete koncept nové společnosti ?

Totiž, z denní praxe se ukatuje, že biblický projekt ku zušlechtění lidského druhu má tak závažné trhliny, že čím dříve se ukončí tím lépe.

Indické učení véd, je zde kritizováno za dělení lidských bytostí dle stupně duchovního vývoje. Osobně se domnívám, že je to spravedlivé a nutné.

KSB má velký problém definovat co (kdo) to je člověk a co není. A jak se tam dostat. Přičemž ale snadno a správně definují stupeň rozvoje , zvíře, biorobot, démon …

Je to tedy tak, že v podstatě jsme si všichni rovni, protože máme hmotná těla a ostatní se časem tak nějak dodělá ? Nedodělalo se to samo za 5.000 let.

Nebo prohlásíme tento pokus za nepovedený a začneme po menší pauze znovu ? Až se planeta vzpamatuje, s jiným materiálem.

Vabio
Návštěvník
Vabio

Zdravím Pozorovatelku,

měl bych dotaz k tomu odkazovanému předchozímu článku (https://aeronet.cz/news/homo-sapiens-v-ohrozeni-znici-sebe-i-svet-filosofie-usa-k-tomu-nebezpecne-vede) … hezky jsou tam popsány jednou krátkou větou jednotlivé charakteristické rysy předcházejících znamení zvěrokruhu.

Zajímala by mě charakteristika toho současného znamení, tj. Vodnáře … nepletu-li se, tak právě nastává jeho čas po rybách, že?

Díky za jednu větu a popř. i její kratší rozvedení v duchu odkazovaného článku (tedy trochu věštění budoucnosti).

Hezký den přeji

Vabio

coouch
Návštěvník
coouch

Ahoj Pozorovatelko,

S velikou pompou vždy rád čtu tvé články, nejsem rusofil ani zku.rvený ‘havlista’ ale jsem člověk který má rád věci řečené (napsané) dle reality či alespoň realitě se blížící , ne dle toho jako si to B.Opičák z Černého domu nadiktuje. Do doby než jsem osobně poznal našeho prezidenta M.Zemana jsem si myslel že je to arogantní, zkorumpovaný, namyšlený s prominutím č.rak. Ale jakmile jsem se s ním měl jednou tu čest setkat (před prezidentskou volbou), uvědomil jsem si, že to je hrozně inteligentní a moudrý muž s velikou láskou k naší malé zemi , chtěl bych zdůraznit slovo MOUDRÝ, jelikož tato vlastnost mi (nám!?) v ostatních politických patrech hrozně chybí. O tom že si každý hledí především (a pouze!) svých a USA zájmů není již dávno pochyb, hlavně že Amík platí. Nemám problém s naší vnitrostátní korupcí, tam jde jen o drobné a když je dejme tomu ‘ náhodou ‘ objeví, jsou poté oligarchistickými médii jsou predhazovany tzv. Velké ryby (Rath, Nečas, Nagyova a spol.) Daleko horší je mezinárodní korupce a USA nátlakový systém ( něco ve smyslu: Uděláš to tak jak chci já, nebo k Tobě pošlu naše ‘ mírotvůrce ‘). A tím nemyslím žádné krabičky s vínem ale právě ty prasárny, které dělá především již zmíněný B.Opičák, CIA, NSA, USA KONGRES, MOSSAd a spol. Ten kdo denně nehltá kecy z idnesů, lidovek a spol., řízené prakticky americkou vládou, ten mi musí dát za pravdu. My (Evropa) nezajímame Ameriku jako lid, jsme pouze jedna z posledních možností jak zachránit USA před bankrotem. Toť můj názor.

For Pozorovatelka: Nevzdávej se!, keců hloupých invidualit si nevšímej, naopak se jim zasměj. Jsi šikovná v tom co děláš a ostatní jen zavidějí (echo24 a spol.)! Přeju Ti a celé redakci tohoto báječného serveru hodně štěstí a MÍRU do roku 2015. Neprestavejte šířit pravdu!

S pozdravem coouch

Pavol
Návštěvník
Pavol

Nesmieme zabúdať, že zvrchovaným vládcom je Boh. V Biblii je napísané, že Boh marí úmysly hriešnikov a vyvádza ich na posmech. Verím, že tak bude aj s tými čo sídlia na vrchole tej babylonskej veže. História sa opakuje, už sa to raz stalo pred 4000 rokmi.

Miloslav Dědek
Návštěvník
Miloslav Dědek

V závěru článku je moc pěkné novoroční přání.: “Do nového roku všem přeji, aby si udrželi (či objevili) svou subjektivní vyšší pravdu. A k tomu takovou sílu ducha, aby vnitřní pravdu žádná lež nezlomila, byť ta se o to pro udržení vlády nad světem snaží už zcela bez skurpulí”. Svou subjektivní vyšší pravdu jsem už objevil. Je zformulovaná v dopisu zveřejněním na: http://miloslav7.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-planete.html

Triper
Návštěvník
Triper

Taky preji vsem lidem na svete hodne stesti lasky a hledani sebe sama, me je 22 prosel jsem asi pred 2mi lety takovym mensim osvicenim, kdyz jsem pracoval v zahranici…., a jak tak sleduji nejsem sam….tech lidi je stale vic a vic! Staci jit jen prikladem a byt dobrym clovekem….a kazdy kdo ma cas tak muze pomahat uz jen tim, ze nebude podporovat ty zle veci…, ale prave naopak podporovat vyvoj ruznych alternativnich zdroju energie. popripade zamerit se na cinnost pro kterou by s laskou umrel… protoze u toho nemysli jen sobecky na sebe ale na vsechny ostatni tvory… skoly nejsou potreba… vsechny informace mame v hlave, a kazdy kdo veri ze muze pomoci skutecne muze…ja sam uz mam par projektu na realnych zakladech… vesmir nam pomuze pokud budeme opravdu nesobecti a laskyplni….pevne tomu verim a dekuji i zdejsim autorum, za skladani tech stripku….