Exkluzivně: Získali jsme přístup k dokumentům žaloby na SPD zaslaných Nejvyššímu správnímu...

Exkluzivně: Získali jsme přístup k dokumentům žaloby na SPD zaslaných Nejvyššímu správnímu soudu, je to ještě horší, než jsme si mysleli! Žaloba z Brna ohrožuje platnost celostátní konference, která zvolila současné vedení SPD! Tomio Okamura zavelel k reformě EU, referendum o vystoupení je nově odsunuto bokem, jenže co na to voliči?

Exkluzivně: Získali jsme přístup k dokumentům žaloby na SPD zaslaných Nejvyššímu správnímu soudu, je to ještě horší, než jsme si mysleli! Žaloba z Brna ohrožuje platnost celostátní konference, která zvolila současné vedení SPD! Tomio Okamura zavelel k reformě EU, referendum o vystoupení je nově odsunuto bokem, jenže co na to voliči?

Redakce AE News získala jako jediná v České republice exkluzivní přístup k oficiálním dokumentům žaloby na SPD, které obdržel Nejvyšší správní soud v Brně. V exkluzivních materiálech můžete nahlédnout pod pokličku událostí, které v Brně nakonec vedly k rozpadu a zániku tamní organizace SPD. Sami si tak můžete udělat představu o tom, o co vlastně v žalobě jde, a že to opravdu není nic malicherného, to přímo z níže citovaných úseků žaloby je naprosto zjevné. Současná žaloba na SPD je pouze vygradováním sporů uvnitř brněnské SPD, které začaly už počátkem tohoto roku. Než se dostaneme k citacím z dokumentů žaloby, musíme si nejprve objasnit a zopakovat, k čemu vlastně v Brně došlo. Celá kauza a rozvrat SPD v Brně totiž začala už po loňských říjnových volbách do poslanecké sněmovny.

Strana 1

Celostátní předsednictvo SPD rozhodlo 20. února 2018 o tom, že rozpouští stranickou místní organizaci v Brně, a to z důvodu místních rozporů a rozepří tamních členů. O dva týdny dříve totiž uvnitř brněnské organizace došlo k mohutnému konfliktu, který musely uklidňovat 4 přivolané hlídky městské policie. Podle vyjádření Jana Hrnčíře pro Český rozhlas [1] incident vyvolala skupina tzv. čekatelů na členství v SPD, kteří se domáhali rychlejšího postupu ve straně a umístění na kandidátky za stranickou činnost a práci, kterou odvedli před a během volební kampaně na podzim do Poslanecké sněmovny. Právě v únoru totiž byly připravovány kandidátky pro nadcházející komunální volby na podzim. Čekatelům ve straně však bylo zamítnuto, aby se podíleli na sestavování kandidátky, protože prý nejsou ještě plnohodnotnými členy strany a nemají tudíž nárok, protože jsou čekatelé.

Do SPD se začali tlačit lidé, kteří prý mají napojení na tradiční politické strany

Podle Hrnčíře se po volbách do sněmovny začali do SPD stahovat různí “kmotři a kmotříčci” z tzv. tradičních politických stran, kteří chtějí SPD zevnitř infiltrovat a ovládnout, a pokud ne ovládnout, tak alespoň rozložit zevnitř. To však potom nevysvětluje, proč SPD tyto lidi v první řadě vůbec přijímala, když o nich věděla, že jsou napojení na tradiční strany. Předsednictvo SPD tak nakonec celou místní organizaci v Brně zrušilo, protože situace jim začala přerůstat přes hlavu. A právě v této chvíli a v tomto okamžiku vzniká zápletka a kauza, která nakonec dospěla až k Nejvyššímu správnímu soudu. Jenže tyto výroky ze strany SPD jsou úplně jiné, druhá strana totiž vykresluje příběh podstatně jinak.

Strana 2

Z dokumentů, které jsou uvedeny níže, totiž vyplývají některé zásadní skutečnosti, které laickým pohledem opravdu nevypadají v pořádku. Nezávislým pohledem spatříme, že zrušení pobočky v Brně se nakonec ukazuje jako to absolutně nejhorší řešení, které mohlo nastat. Podle našich informací se terčem zájmu Nejvyššího správního soudu stane právě status tzv. dvou sort lidí uvnitř SPD, čekatelů a členů, protože systém nezaručuje všem členům politického hnutí či strany rovná, stejná nerozdílná práva, což je kromě českých zákonů i v rozporu s evropskou unijní legislativou ukotvenou v odstavci Listiny základních práv a svobod, konkrétně v sekci o právu na rovné politické zastoupení a právo kandidovat a být volen. U čekatelů v SPD totiž dochází k tomu, že jsou sice navenek vedeni jako “členové hnutí”, což SPD deklaruje i v dokumentech a výročních zprávách pro ministerstvo vnitra, ale ve skutečnosti členská práva ve straně má daleko menší část členů, protože zbytek “členské” základny jsou “čekatelé”.

Strana 3
Rozpuštění buňky SPD v Brně je podle právního názoru nešťastné, může být vyhodnoceno dokonce jako zametání stop po protiprávním jednání vůči skupině členů/čekatelů SPD

Problémem bude i zamezení vstupu členům SPD na tzv. Břeclavskou konferenci, viz. text níže, přestože na tuto konferenci byli předtím delegováni. Problémem bude i nedoručení pozvánek členům SPD, které je měly pozvat na stranické konference. Z hlediska zákona došlo rozpuštěním buňky SPD v Brně teoreticky k pokusu o zahlazení nezákonného a nedemokratického jednání, který může být sledován jako pokus zbavit se problému na celostátní úrovni tím, že dojde ke zrušení buňky jako celku a přesunutí členů buňky pod jiný regionální útvar strany nebo hnutí. Rozpuštění místní organizace v únoru tohoto roku tak lze spatřovat jako odjištěný granát vhozený do křehkého porcelánu uvnitř alternativní strany, který semele alternativu jako celek. Pokud dojde k rozpuštění SPD, alternativa v ČR se zhroutí, resp. jen těžko bude znovu hledat podporu u voličů. Tyto procesy v SPD musí být okamžitě řešeny a musí přestat, jinak SPD stáhne s sebou dolů celou alternativní politickou scénu.

Přepis dokumentů žaloby z textu návrhu na pozastavení činnosti SPD

Důkaz, že nejvyšší orgán politického hnutí Svoboda a přímá demokracie – Konference (Stanovy, článek VI., odst. 1.), není (nebyl) demokraticky ustanoven, jak vyžaduje zákon. Navrhuji, aby byla činnost SPD pozastavena a vyloučena z demokratických voleb, které se mají konat na podzim roku 2018.

Popis událostí týkajících se „Břeclavské konference SPD”, která se konala dne 24. června 2018

Dobrý den

Předesílám, že v nadpisu jsem použil uvozovky pro slovní spojení „Břeclavská konference SPD”, protože zmíněné setkání nepovažuji za právoplatnou Regionální konferenci.

Popisuji zde podrobně některé z událostí, které dovedly hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura (dále jen SPD) až k porušení zákona o sdružování v politických stranách a hnutích (§ 4.) a v SPD nebyly ustanoveny demokratické orgány.

Organizátorem „Břeclavské konference SPD” byl pan Jan Hrnčíř, předseda Regionálního klubu SPD, poslanec, zastupitel v JmK. S panem Hrnčířem spolupracovali na tomto porušení tito:

 • Předsednictvo hnutí SPD,
 • paní Lucie Šafránková (poslankyně),
 • pan Lubomír Španěl (poslanec) a jeho manželka,
 • paní Petra Svedíková Vávrová (asistentka poslance),
 • paní Stanislava Seloucká (asistentka poslance)
 • a další.

Chronologicky zde popíši události tak, jak probíhaly od května 2018 až po „Břeclavskou konferenci SPD”.

Na konci května 2018 se rozhodlo předsednictvo Regionálního klubu SPD v Jihomoravském kraji uspořádat Regionální konferenci. Termín měl být: 20. června 2018, místo konání mělo být: Břeclav. Regionální konference je nejvyšší orgán pro členy SPD žijící v daném regionu – viz článek V., odst. 2. Stanov politického hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (dále jen Stanovy).

Již při pokusu zorganizovat tuto konferenci došlo k pochybení. Pozvánka měla být rozeslána všem členům (Jednací řád – čl. III., odst. 1.). Nebylo tak učiněno.

Na začátku měsíce června 2018 členové z Brna a okolí upozornili na připravovanou konferenci i členy, kteří neobdrželi pozvánku. Téměř všichni členové z Brna a okolí organizovali součinnost vzájemné pomoci při dopravě, aby se všichni členové z Brna mohli dne 20. června 2018 zúčastnit Regionální konference v Břeclavi.

Předpokládám, že se o plánované součinnosti brněnských členů dozvědělo předsednictvo Regionálního klubu. Předpokládám, že v souvislosti s tímto se předsednictvo Regionálního klubu rozhodlo zrušit naplánovanou Regionální konferenci. Takto zrušena byla pravděpodobně v první polovině měsíce června 2018. Dle emailu od paní Karly Mikešové ke zrušení došlo 13. 6. 2018. Předpokládám, že předsednictvo se takto rozhodlo, protože se obávalo kritiky ze strany brněnských členů SPD. Skupina brněnských členů se v té době vyznačovala kritickým postojem k práci předsednictva Regionálního klubu – zejména Hrnčíře a Španěla.

V období mezi 15. červnem 2018 až 23. červnem 2018 byly jen v některých okresech Jihomoravského kraje svoláni členové SPD na jakési „okresní schůze” a bylo vybráno několik členů, kterým mělo být dovoleno účastnit se setkání – „Břeclavské konference SPD”. Takto se jen někteří členové SPD dozvěděli, že se bude 24. června 2018 v Břeclavi konat „Břeclavská konference SPD”. Jedna ze zmíněných „okresních schůzí” se konala v Brně dne 20. června 2018. Této schůze jsem se zúčastnil. Paní Šafránková požadovala, abychom se řídili dokumentem „Pokyn předsednictva č. 1″. Upozornil jsem paní Šafránkovou, že dokument je neplatný. Ona přesto trvala, abychom se jím řídili a dala pokyn, aby bylo hlasováním vybráno jen několik členů, kteří budou mít možnost se zúčastnit „Břeclavské konference SPD”. Takto jsem byl vybrán například já a Dominik Duroň.

1. stránka popisu událostí, příloha žaloby.

Členové o „Břeclavské konferenci SPD”, která se měla konat 24. června 2018, nebyli informováni řádnou pozvánkou vůbec (pozvánka měla být zaslána nejpozději 3. června 2018 – viz Jednací řád, čl. III., odst. 1.). Někteří členové byli informováni jen ústně a to jen pár dnů před konáním, což je nedostatečné a je to v konfliktu s platnými Stanovami a Jednacím řádem. Mnoho členů nebylo předsednictvem informováno vůbec, což je zcela proti předpisům. Mezi členy, kteří nebyli informováni vůbec, patří například pan Václav Hučík a paní Karla Mikešová. Pan Václav Hučík se to dozvěděl jen díky některým slušným lidem, kteří mu to sdělili. Paní Mikešová a mnoho dalších se to nedozvěděli vůbec.

Takto nesprávně zorganizovaná „Břeclavská konference SPD” pro členy SPD v Jihomoravském kraji byla uspořádána v jednom sále budovy, kterou znám pod názvem „Dům školství”. Konala se 24. června 2018 a začala pravděpodobně v 16:30 hodin.

Na tuto „Břeclavskou konferenci SPD” jsme přijeli společně s panem Hučíkem. Do budovy jsme se dostavili přibližně hodinu předem, jelikož jsme neznali žádné podrobnosti o konání této „Břeclavské konference SPD”. Také jsme se obávali, zda nejde o podvod, dezinformaci, či lež ze strany předsednictva Regionálního klubu. Máme zkušenosti, že se pánům Hrnčířovi a Španělovi a paní Šafránkové nedá důvěřovat.

Organizátoři tohoto setkání, které bylo vydáváno za Regionální konferenci, ještě neměli připraveny náležitosti u vstupu (prezence příchozích). Proto jsme stáli ve foyer hned za hlavním vstupem. Mezi prostorem, které jsem nazval jako „foyer hned za hlavním vstupem” a sálem, kde se mělo konat setkání vydávané za Regionální konferenci je malý prostor, který nazvu předsálí. V tomto předsálí byli lidé z hnutí SPD společně s lidmi, které neznám. Lidé, které neznám, měli černá trička s nějakým nápisem, který nasvědčoval, že jsou pracovníci nějaké „ochranky”, či „pořádkové služby”.

Když byl stůl s prezenčními listinami připraven a příchozí se začali registrovat a vstupovat do konferenčního sálu, tak jsem také přistoupil k tomuto stolku s prezenčními listinami. Paní Španělová a paní Svedíková Vávrová mi sdělily, že mne do sálu nevpustí, protože nejsem na prezenční listině. Argumentoval jsem, že mám právo se zúčastnit Regionální konference pro JmK. Ustoupil jsem trochu stranou, blíže k foyer, aby se mohli prezentovat ostatní příchozí. A chtěl jsem předložit ženám u prezence doklady, dle kterých mám právo na konference vstoupit. Ihned na to mi začala paní Svedíková Vávrová trhat z rukou můj telefon. Tudíž jsem se musel bránit a nemohl jsem z tašky vytáhnout potřebné listiny. Na to zazněl z úst paní Španělové pokyn: „vyhoďte je oba”. Předpokládám, že paní Španělová měla na mysli mne a pana Hučíka. Po vydání tohoto pokynu se jeden z mužů v černém tričku s velikým břichem vecpal mezi mne a stůl s prezenčními listinami. Tím velikým břichem do mne několikrát strčil, až mne shodil na zem. Po pádu na zem mne rozbolely záda, nemohl jsem vstát. Proto jsem telefonoval na číslo 155, když jsem předpokládal, že budu potřebovat lékařskou pomoc.

Do sálu, kde se konala „Břeclavská konference SPD” jsem tedy nebyl vpuštěn ani já, ani pan Václav Hučík. Podle svědků se tohoto setkání, které bylo vydáváno za Regionální konferenci, zúčastnilo přibližně 35 členů hnutí SPD. Na tomto setkání byli vybráni delegáti, kteří se měli stát členy nejvyššího orgánu – Konference (Stanovy, článek VI., odst. 1.). Připomínám, že nebyly dodrženy stanovy ani jednací řád například proto, že:

 • nebyli pozváni všichni členové z Jihomoravského kraje, kteří na to měli právo,
 • nebyla rozeslána pozvánka minimálně tři týdny předem a tudíž ani nebyla podepsána všemi třemi členy Regionálního předsednictva,
 • nebyli vpuštěni členové, kteří dorazili a měli právo vstoupit.

Dále byly porušeny stanovy a jednací řád, když toto setkání není možno prohlásit za usnášeníschopnou Regionální konferenci kvůli počtu účastníků.

Jednací řád jednoznačně určuje, že Regionální konference je usnášeníschopná pouze za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů SPD JmK. V té době bylo členů SPD bydlících na území JmK minimálně 100. Jak bylo zmíněno, ve skutečnosti se zúčastnilo cca 35 členů. Nebyla tedy splněna podmínka přítomnosti nadpoloviční většiny.

Na tomto setkání/Regionální konferenci byli vybráni delegáti, kteří byli pověřeni stát se členy NEJVYŠŠÍHO ORGÁNU Hnutí – Konference (Stanovy, článek VI., odst. 1.). Protože „Břeclavská konference SPD” nebyla řádnou a usnášeníschopnou konferencí, pak NEJVYŠŠÍ ORGÁN Hnutí nebyl demokraticky ustanoveným orgánem, jak stanoví zákon.

K podobným komplikacím došlo ve vícero krajích.

Nyní již tedy víme, že celostátní (celorepubliková) Konference (Stanovy, článek VI., odst. 1.) jako nejvyšší orgán SPD nebyla ustanovena demokraticky.

Tento nedemokraticky ustanovený orgán zvolil Předsedu (Stanovy článek VI, odst. 2.) a Předsednictvo (Stanovy článek VI, odst. 4.), revizora (Stanovy článek VI, odst. 5.) a Rozhodčí komisi (Stanovy článek VI, odst. 6.). Z toho vyplývají dvě možnosti:

 1. Pan Okamura není předsedou hnutí SPD; Vích, Fiala, Rozvoral, Holík nejsou předsednictvem; Ota Ledvinka, Ivana Nevludová, Lubomír Španěl nejsou rozhodčí komisí; Ing. Josef Režný není revizorem.
 2. Pan Okamura je nedemokraticky ustanoveným předsedou hnutí SPD; Vích, Fiala, Rozvoral, Holík jsou nedemokraticky ustanovenými členy předsednictva; Ota Ledvinka, Ivana Nevludová, Lubomír Španěl jsou nedemokraticky ustanovenou rozhodčí komisí; Ing. Josef Režný je nedemokraticky ustanoveným revizorem.

Navrhuji, aby byla činnost SPD pozastavena a vyloučena z demokratických voleb, které se mají konat na podzim roku 2018.

Kamil Papežík, navrhovatel.

Konec citace z dokumentu zaslaného jako zdůvodňovací zpráva Nejvyššímu správnímu soudu.

Hnutí SPD odmítá návrh na žalobu jako účelový a načasovaný útok před volbami

SPD se k celé věci žaloby vyjádřilo ústy předsedy SPD Tomia Okamury na Facebooku. Hnutí považuje žalobu za účelovou a nebude se prý již k celé věci vyjadřovat. Zde je přesná citace Tomia Okamury:

“Dnes jsem se z médií dozvěděl, že kdosi podal k Nejvyššímu správnímu soudu ČR návrh na zrušení hnutí SPD. Hnutí SPD bez alibismu a nekompromisně hájí politický program obhajoby svobody, přímé demokracie a zájmů našeho národa a naší země. Jsme v ostré politické opozici k současné podobě evropské integrace a především k imigrační politice EU. Podpora našeho politického programu roste. Naše hnutí proto čelí lživé mediální kampani, mediální cenzuře a také pokusům hnutí SPD rozvrátit nebo zrušit. Návrh na zrušení SPD je součástí těchto útoků. Vlastní podání návrhu nebudeme více komentovat. Hnutí SPD, do kterého je přihlášeno 13 tisíc občanů, nyní pracuje na volebním úspěchu v podzimních volbách a nenechá se ani zastrašit ani odvádět od práce s našimi voliči. Jiný význam obsahu a načasování tohoto podání není.” – Tomio Okamura

Velké znepokojení mezi určitou částí voličské základny SPD začínají vyvolávat změny postojů a názorů vedení předsednictva SPD na vystoupení z Evropské unie. Poté, co došlo ke krachu jednání mezi SPD a Hnutím ANO o vytvoření koalice, byla SPD postavena před otázkou, co dělat v parlamentu další 4 roky. Babišovo Hnutí ANO nechtělo jít s SPD do koalice, protože SPD požadovala referendum o vystoupení z EU. To je pro globalčika Andreje Babiše a jeho Agrofert naprosto nepřijatelné.

Zdá se, že uvnitř SPD došlo k sebereflexi, že když SPD trochu obrousí hrany svého éthosu proti EU, může se v budoucnu z SPD stát přijatelný koaliční partner pro neoliberální strany v ČR. S velkým překvapením, zejména tedy pro mně, tak začalo vedení hnutí SPD prosazovat něco, co bylo před volbami naprosto nemyslitelné a dokonce SPD k tomu ani nemá mandát, protože ve volebním programu nic takového není. SPD začala prosazovat reformu Evropské unie, namísto vystoupení z EU. Naposledy to potvrdil Tomio Okamura v rozhovoru pro Parlamentní listy.

Tomio Okamura a SPD nově místo vystoupení z EU prosazují reformu EU do UEN, globalistického projektu volného pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu

Citace: „V plné míře se potvrzuji moje slova i varování o tom, ze členství České republiky v EU je výhodné pro původní státy západní Evropy, a nikoliv pro nás, a že jsme pouze ekonomickou kolonií Bruselu, kterou Západ vysává a ovládá. Hnutí SPD prosazuje změnu EU na UEN, tedy na Unii (suverénních) evropských národů. Chceme co nejužší spolupráci svobodných evropských státu při zachování čtyř základních svobod – volného pohybu občanů EU, kapitálu, zboží a služeb. Bez diktátu Bruselu. Proto budou klíčové volby do Evropského parlamentu příští rok v květnu, kde musí získat vlastenecké strany z celé Evropy co nejvíce hlasů, abychom mohli reformu zevnitř provést,“ uvedl předseda SPD a místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura [2].

Výrok Tomia Okamury na Parlamentních listech.

Problém je v tom, že tzv. 4 svobody zmíněné Tomiem Okamurou, tzn. svoboda pohybu osob, zboží, kapitálu a služeb jsou ve skutečnosti 4 z 5 pilířů Novum Ordo, zednářského prototypu Nového (světového) řádu. Potom najednou dává jasný smysl důvod, proč Tomio Okamura dosadil na čelo pražské kandidátky SPD bývalého velmistra Pražské Ordo Pragensis Hynka Berana, držitele kabalistické svatavy v Praze, kandidáta Baalova stolce, servanta Pána temnot a purpurového oka, jeho temné výsosti 33. kruhu, Baala Ashmaela, držitele Mah’ralu na odvrácené straně Jeruzaléma v Praze. Yeru-Shala-Yim Adrach Menach. Stejný proces postihl právě německou AfD, do jejíhož předsednictva se dostali dva zástupci z Frankfurtské židozednářské lóže Ordo Germanicum.

Šok i pro Němce: AfD prosazuje reformu EU do podoby volného trhu

Již 13. dubna šéfka AfD Alice Weidel překvapila zprávou, že AfD chce nově reformovat EU do zóny volného obchodu, pohybu osob, služeb a kapitálu. Aktuálně by to prý šlo aplikovat na Velkou Británii a Severní Irsko, které prý po Brexitu by automaticky měly přejít do zóny volného obchodu s EU [3]. Postupně by se tak prý mohla reformovat i celá EU. Volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu prý nesmí být Brexitem narušen. Ale to je co? Ochrana globalizačních pilířů Novum Ordo!

Přesně to samé, co najednou v České republice nově prosazuje Tomio Okamura a jeho SPD, navzdory původním výrokům, že EU je nereformovatelná, což Tomio prohlašoval v roce 2016, článek a video najdete zde. Stejný proces tak probíhá i v AfD jako přes kopírák poté, co se vlivu ve straně chopila skupina lidí s napojením na Frankfurtský a také Dolnosaský židozednářský stolec. Po odchodu Frauke Petry se tak z AfD stává už ne šampion bojující za odchod Německa z EU, ale umírněná strana, která usiluje už ne o rozbití EU, ale o vnitřní reformu globalistického projektu EU.

Alice Weidel, šéfka AfD.
Čtyři svobody podle slov Tomia Okamury jsou ve skutečnosti 4 z 5 pilířů globalizace podle židozednářského prototypu Novum Ordo

Proč nemohu s novým plánem SPD souhlasit, je zcela nabíledni. Kdokoliv začne chránit pilíře Novum Ordo, chrání globalizaci.

 • Volný pohyb osob je totiž svatým grálem globalistů, volný pohyb osob má být ukotven Globálním kompaktem OSN a Rabatským procesem jako lidské právo. V Celé EU jsou už miliony Arabů a migrantů, kteří se i v nové zreformované Evropě budou tak moci volně pohybovat, a to je pro mně nepřijatelné. Nemluvíme o migrantech z Afriky, ale o migrantech, kteří v západních zemí Evropy již žijí, mají své děti a mohou se volně pohybovat po Evropě, a je jim jedno, jestli ten prostor volného pohybu se jmenuje EU nebo UEN.
 • Volný pohyb kapitálu vyvádí z ČR každý rok stovky miliard korun, počínaje zisky bank, přes vodárny, až po supermarkety a potravinové řetězce. Volný pohyb kapitálu je druhým svatým grálem globalizace, protože to znamená, že kapitál lze volně vyvádět a odvádět z jedné země do druhé, jednu zemi ožebračovat a chudnout, zatímco druhá země funguje jako bankovní přístav s nulovými daněmi.
 • Volný pohyb zboží a služeb je potom obrazem dnešní doby, kdy celá země je zaplavena druhojakostními potravinami, nehorázně předraženými službami mobilních operátorů, kteří si dělají z českých zákazníků dobrý den, předraženou elektřinou, zatímco ČEZ vesele vyváží tisíce gigawatthodin do ciziny, zatímco čeští zemědělci nemají jinou šanci, jak si vydělat, než pěstovat řepku, která znovu končí v Evropě v rámci volného pohybu zboží a služeb. To je ten volný pohyb zboží a služeb.
Německá velká lóže Dolního Saska.

Něco takového nemá s alternativou a pronárodním ukotvením nic společného. Nevím, jestli to někomu dochází v SPD, že pomalu a polehoučku, salámovou metodou, transformují SPD z národovecké strany do strany neoliberální, které nevadí globalizace, které nevadí NATO, která vidí ve 4 z 5 pilířů globalizace Novum Ordo dokonce užitečnou věc, kterou lze naroubovat na stranu s nálepkou alternativy. Když potom slyším v rozhlasovém záznamu hovořit Tomia Okamuru o tom, že pražská zednářská lóže je prý lepší než ty ostatní ve světě, protože jejími členy byli “vlastenci”, třeba Tomáš Garique Masárik – Redlich, tak začínám pomalu ztrácet i poslední iluze o pudu sebezáchovy národa.

Události uvnitř SPD nabírají jiný směr, se kterým se nemohu ztotožnit. Otázkou ale je, co se stane s národem ve chvíli, kdy voliči, kteří kdysi volili alternativu, začnou najednou jásat a hlasovat pro reformu EU na UEN se 4 pilíři globalizace. Dovolím si tady parafrázovat jeden výrok Terezy Spencerové: “Až všichni půjdou s radostí skákat z toho mostu alternativy dolů do temné jámy zreformované EU, já mezi nimi nebudu!”

Vážení čtenáři, pokud se vám líbí naše nepohodlné, necenzurované a faktograficky nekompromisní články, které označují a popisují fakta bez ideologického nátěru, přispějte prosím, podle svých aktuálních možností, do konce tohoto měsíce jakoukoliv finanční částkou na zachování provozu našeho serveru, a to na naší obvyklé darovací stránce zde. Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, BitCoinem anebo poštovní poukázkou na účet. Nezávislé a svobodné články nemohou vycházet bez Vaší podpory, protože nás sponzorují a financují pouze čtenáři jako jste Vy. Nemáme za sebou fondy, neziskovky, státní ani evropské dotace. Nemáme granty od zahraničních nadací, bez Vaší pomoci tento projekt nepřežije. Děkujeme všem, kteří již tento měsíc přispěli, moc si vážíme vaší podpory!

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email

PODOBNÉ ČLÁNKY

od nových od starých od palců
Upozornit na
Dost3
Návštěvník
Dost3

Pan Kamil Papežík je zřejmě velmi schopný právník????
Ostatně je před volbami a něco takovéhoto je již u nás tradicí, jak si jistě všechny předvolevní “výkřiky” vedoucí ke snižení preferencí “nevhodných” stran, všichni pamatujeme, že??
Nadále volím SPD!!!!!
ANO nesplnilo ani jeden ze svých předvolebních slibů, ale dobře se četly, to je pravda.
A licoměrníci z ČSSD by podepsali smlouvu i s ďáblem, jen aby se udrželi u koryt.
Zlistětě si, kde všude, v jakých organizacích figuruje pan Hamáček a proč nebylo obsazeno místo MV a má ho řídit právě Hamáček – “DOČASNĚ”, kde jsem to jenom už slyšel.

Petr
Návštěvník
Petr

Co si o tomto tématu myslíte vy? Napište mi do komentářů… Napsal jsem, jednou. Následoval ban. Nebyl jsem ani neslušný ani xenofobní. Podobnou zkušenost mají tisice dalšich lidí. Pokud bude pan Okamura nadále mazat jakékoliv nesouhlasné komentáře, a vykreslovat se tak jako osvícený vůdce, se kterým každý souhlasí, pak mu jde snaha o jakoukoli demokracii jen stěží uvěřit.

Posluchač rádia
Návštěvník
Posluchač rádia

Pane VK,
poslouchám Vás právě na SVCS. Mrzí mě výpady některých posluchačů vůči Vám. Ať už se jedná o nechápavé nebo zklamané voliče SPD, chci abyste věděl, že jsou i tací, kteří Vám rozumí a neodsuzují Vás. I když mám vlastní úsudek, musím uznat, že s naprostou většinou Vašich názorů souhlasím a proto Vám rád naslouchám.

Čekatel
Návštěvník
Čekatel

Stanovy SPD jsem nestudoval. Pokud má neplnohodnotné členství, určitě bych se nestal členem takového subjektu. Mezi protektorátními stranami však není neobvyklé, že si zakladatelé zajišťují privilegované postavení, aby jim nebylo možné partaj zprivatizovat. Nevím, zda v souladu se stanovami, ale funguje to tak např. u ANO a fungovalo to tak i svého času u KSČ, o jejíž organizaci bude těžko někdo tvrdit, že byla nepraktická.
Takže pokud se neplnoprávný člen bouří, a přitom jeho postavení není v rozporu se stanovami, má podle mne smůlu – měl se naučit číst, než se dal na politiku. Pokud se v takovém případě bude soud podáním zabývat (což mne v našem “právním” protektorátu nepřekvapí), jedná se skutečně jen o koordinovaný postup, jak zabránit SPD ve volebním úspěchu.

Hornyšová Libuše
Návštěvník
Hornyšová Libuše

Opakuji stručně, problémy ohledně financování nezvládl předseda!

Neznama
Návštěvník
Neznama
Pijack
Návštěvník
Pijack

Mno, ať je to jak chce, tak tento nikoliv první atak vůči Okamurovi možná uklidní močáky kolem Kalouska a šišly a ti nebudou tvrdit, že je SPD řízená dezinformačním webem, ale můůůhehehe :-)) Vše zlé je k něčemu dobré.

Milan
Návštěvník
Milan

Všichni odporci v politice jsou ozařování zařiči Mind Control. Najednou politik myslí jinak, mluví jinak, koná jinak. Všichni se diví, ale netuší to…. nebo jo?

Milan
Návštěvník
Milan
hirameki
Návštěvník
hirameki

proč by museli být ozařování nějakým mind controlem, probůh?! stačí šustot bankovek, ozařování netřeba.

Voda
Návštěvník
Voda

100 bodu, hirameki. Ozařování opravdu netřeba. Ten šustot bankovek vždy vyhraje, zvláště pak za situace, kdy dostanou na vybranou mezi kulkou a nebo balíkem. Není co řešit. Kulku, tu si nevybere absolutně nikdo. Ani z nás. Tak to je.
Včera jsem narazil na video Franco Nero. Ač je to starý film, perfektně znázornuje mafiánské metody navenek “pozlacené” demokracií. Mladá učitelka přijede na Sicilii a její odvažná a přímá povaha se náramně hodí mafii k zamaskování svých cílů a ani ona neví, že je něčí loutkou a věří své pozici i oblibě. Nakonec ale prohlédne, tak jako jsme prohlédli tady my.
https://www.bing.com/videos/search?q=Franco+Nero&qpvt=Franco+Nero&view=detail&mid=A4BDE8E83E180365E4D5A4BDE8E83E180365E4D5&&FORM=VRDGAR

Ohlupování lidí má stále tytéž průvodní znaky, otázkou zůstává, proč se lidé nikdy nepoučí?

Voda
Návštěvník
Voda

Ještě dodatek: Okamůra.

Dával videa na Youtube a žádal: Napište mi do komentařů, co si o tom myslíte. Tak jsem mu psal. Opakovaně a slušně, že ho žádám, aby nemluvil o nelegálních přistěhovalcích, když je lze zlegalizovat ještě před vstupem k nám, ale o bídě našich lidí, viz 2.200 korun existenční minimum !!!!! a 1.000 eur, které dostavá přivandrovalec na měsíc. Mohl v parlamentě přednést desítky a stovky důkazů jak mizerně jsou na tom naši lidé, a držet se toho, že DOKUD není u nás zlikvidována bída, nemáme morální právo vůči občanům naší země, kteří něco za život zemi dali jim peníze ukrást a dát je mladým nefachčenkám z ciziny (!) ,no ale ono ho to nezajímalo a namísto odpovědi mne mazal a nakonec zablokoval i na FB.

Pak jeho spolupráce se Zemanovci. A Strana práv občanů? Docela dobrej výsměch když to základní, to úplně základní právo na život už nemáme. Nechaváte se vláčet holými údy. Jejich komediemi, a ty ovládají perfektně. Jediné, co se jim dá možná závidět.

Okamůra je řízená opozice a jeho kecy ještě populističtější než zvládne Moshe Tuzemák.

hirameki
Návštěvník
hirameki

nejsem si dosud tímto jist, ale značné podezření už mám. takže už volit SPD už nejspíš volit nebudu.

hirameki
Návštěvník
hirameki

mínusy … volit je nebudu. pokud se ukáže, že jsem se mýlil a že k něčemu jsou, a něco pro lidi udělali, kajícně se omluvím. teď už proti němu nasadili i toho jeho staršího bráchu. zatímco Tomio a nejmladší Osamu skončili svého času v děcáku, Hayato vyrůstal v (předpokládejme) úplné, funkční rodině, i když ne jeho vlastní. je zajímavé pozorovat, co se z toho všeho vyklube, ale nic moc to asi nebude.

hirameki
Návštěvník
hirameki

To je otázka “svobodné vůle”. Tím se stále ohánějí křesťané. Ale pokud je bůh vševědoucí a všemohoucí, tak je logicky i mega-sadista. Žádná volba není. No nic, odkaz jsem omrknul, díky za něj, film neznám, asi zkonzumuji k večeři, od začátku to vypadá dost dobře, ta Jennifer O´Neill je z Ria, hm, dnes je jí sedmdesát… Pár filmů s dějem na Sicílii jsem shlédl, velmi působivý byl samozřejmě Gepard ( 1963 ) nabitý hvězdami, to je ovšem už taky “starověk” eurofilmů. Off topic, ale nejpříšernější film z prostředí Sicílie, strašně krutý a syrový
( vykořisťování a zneužívání dětských otroků-horníků v solných či jakých dolech ) je La discesa di Aclà a Floristella (1992) – fuj, to jsem odpadl.

Jaris
Návštěvník
Jaris

Hirameki
Buh neni sadista. Podle Bible nasi zemi momentalne vladne Satan a je to videt na kazdem kroku. Podle proroctvi se lidska vlada ovladana Satanem blizi ke konci. Vidime zcela jasne globalizacni proces a ten je o osmem a poslednim krali, ktery ma vladnout velmi kratkou dobu pod jednou globalni vladou(mozna OSN?). Cas ukaze. Za vsechna zverstva jsou zodpovedni samotni lide a nikoliv Buh.

hirameki
Návštěvník
hirameki

napsal jsem k tomu celkem obsáhlý koment, ale pak jsem ho vymazal. nemá to cenu.

Jaris
Návštěvník
Jaris

To je OK, hirameki.

Willy
Návštěvník
Willy

Hirameki & Jaris
Pánové, k tématu !!!

cestovatel
Návštěvník
cestovatel

Jedna alternativa tu ještě je. Národní demokracie.

II. ZÁSADNÍ PROGRAMOVÉ BODY
1. Vystoupení z EU a z NATO
2. Odmítnutí migrace z Afriky a Asie
3. Oddlužení státu a obyvatelstva
4. Nové zemské uspořádání
5. Organizace státního života – stavovský stát
6. Vzdělávání a školství, výchova a osvěta
7. Ochrana státu a národa

http://narodnidemokracie.cz/program/novy-program-2018/

Budu velmi zvažovat, koho budu nakonec volit.

Alča
Návštěvník
Alča

Při dnešním volebním systému volit Národní demokracii nebo nejít k volbám je stejné jako podpořit vítěznou stranu, pravděpodobně ANO. Současná konstelace nabízí jedinou možnost – volit SPD.

Pijack
Návštěvník
Pijack

Jsem stejného názoru. Lidé v Národní demokracii jsou pro voliče naprosto neznámí. Není u nich ani jedna známá osobnost, která by skýtala důvěru a naději, že se vypracuje až do špičky politické scény. Jen tak se dají provádět změny. Všimli jste si toho, že “tradiční strany” pomalu a jistě přebírají Okamurovi program? Kdyby se Okamura mezi tuto “elitu” nedostal volebním výsledkem, žádná z nich by se nezajímala o migraci, referendum, neziskovky, cikány, dotace, změny v justici a pod… Už to je velké vítězství, protože jeho osobnost zafungovala na poslance jako červený hadr na býka. Nejsem si jist, zda-li tohle pochopil například AE, nebo PL.

Aby bylo jasno:
Návštěvník
Aby bylo jasno:

Vážený pane a nebyl to náhodou sám pan Okamura, který pomalu ale jistě začal vykrádat program Národní demokracie? Pamatuji ho na demonstraci (Táboru Lidu ND), kdy byl rád, že tam mohl sám osamelý promluvit, poté co ho vyobcovali z úsvitu. Víte, ono to celé vypadá, jako když si někoho pozvete domů na kafe a on Vám místo poděkování odejde s Vaším hrnečkem.

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Přesně tak.
Už se tady kdosi snažil tvrdit, že Okamura “uspořádal Demonstraci na Václaváku 15.000+” …
Tyto opravdu masivní, spontánní (neplacené 😉 ), vlastenecké demonstrace cca před 2-3 lety organizovala ND ( A.B. Bartoš) a Spolek Za naši kulturu a bezpečnou zem (Lucka Hašková a Jirka Černohorský).
Okamura, po rozpadu Úsvitu, pouze promluvil na Václ. Nám. jako host, poté odešel.
https://youtu.be/8L62rbr6dQI
https://youtu.be/ZTRVF_4LJyk
https://youtu.be/8Ecfjpv_aFE

Willy
Návštěvník
Willy

Kdyby někdo opravdu důkladně „prolustroval“ kandidáty / členy ND, možná bychom se opupínkovali ještě víc než nad jedním Okamurovým zednářem…

Ales
Návštěvník
Ales

Alča
SPD je možnost menšího zla a to je pořád zlo. Odmítnout celou tu jejich saskarnu a hledat novou cestu pro lidi je mnohem těžší, jinde však změna neleží.

cormel
Návštěvník
cormel

jde o komunální volby. Je JEDNO jestli volíme Losnu nebo Mažnáka. Hlavně ať ty lidi znáte a víte, že budou na obci makat pro lidi.

cormel
Návštěvník
cormel

právě, že ne. Sice jejich hlasy propadnou velkým stranám. Jenže tam jde o to, aby tyhle strany (Svobodní, Piráti, SPD…) při svém vzniku dosáhli na státní podporu za výsledek voleb. (1,5%) Pak totiž ta strana dostane 200kč za každý odevzdaný hlas a strana má pak peníze na další propagaci strany. Takže ND jednou podpoříte “marně”, ale další volby už to může díky marketingu být jiné.

Willy
Návštěvník
Willy

Dobrý marketing dobrý program neudělá, alepoň ne ten upřímný, ne jen „marketingově naslibovaný“.

Guest
Návštěvník
hirameki
Návštěvník
hirameki

no jo, Kapal se rozohnil, načež mu volali devótní, infantilní pitomečkové, a prosili ho, ať se nerozohňuje, ať se mu něco nestane, no, ono už se stalo, je dementní. uklidnil je, a to velmi rozohněně, že vůbec není rozohněný. pak půl hodiny žvanil o tom, že se kvůli osmašedesátému půl století neholí. jak přínosné…

Holy
Návštěvník
Holy

Kapaluv damage control pro SPD.

Vašek Kopřivnice
Návštěvník
Vašek Kopřivnice

Každé tajné složky, vysocí policejní důstojníci, telefoní společnosti a šikovní heckeři si můžou zjistit, kdo pan VK je a kde bydlí, když jmenoval ve svých pořadech jména svých spolupracovníků a stát kde bydlí a odkud vysílá atd. stačí si zjistit číslo tel. těch lidí a stáhnout výpis, kdo, odkud, kam , jak dlouho a kdy s kým volat, místo gps souřadnice, místo domu atd. vždyť je to tak jednoduché, všechny hovory lidí a místo kde se majitel mobilu nacházel, kdy volal, jak dlouho, komu a kde atd., jsou zaznamenány a archivovány, takže něco zjistit, pro “lidi”které mají tyhle informace je hračka. Nechtěl bych těm blbcům co jsou placeni státem za šetření trestné činosti nějak radit, ale dle mě jen legalizují trestnou činnost v něčí prospěch a za vysoké odměny podporují v rámci zákona nevyšetření, neobjasnění, ututlání, vytváření dezinformací a vědomé zapírání trestné činnosti a porušování zákonu, movitých lidí a jejich spojenců, z řad politiků a bankéřů.