Exkluzivně: Český překlad plného znění Marakéšské deklarace! Dokument, ze kterého budete zvracet!...

Exkluzivně: Český překlad plného znění Marakéšské deklarace! Dokument, ze kterého budete zvracet! Je to horší, než jsme si mysleli a pouze maďarský ministr zahraničí se pod tento skandální dokument nepodepsal! Manifest oslavující migraci je plánem na přesuny národů! V dokumentu se píše, jak usnadnit řádnou, bezpečnou, odpovědnou a hlavně pravidelnou migraci a mobilitu lidí mezi Afrikou a Evropou!

Exkluzivně: Český překlad plného znění Marakéšské deklarace! Dokument, ze kterého budete zvracet! Je to horší, než jsme si mysleli a pouze maďarský ministr zahraničí se pod tento skandální dokument nepodepsal! Manifest oslavující migraci je plánem na přesuny národů! V dokumentu se píše, jak usnadnit řádnou, bezpečnou, odpovědnou a hlavně pravidelnou migraci a mobilitu lidí mezi Afrikou a Evropou!

Redakce AE News přináší zřejmě jako první server v České republice plné znění a český překlad skandální a výbušné Marakéšské deklarace, kterou počátkem května v Maroku podepsali představitelé evropských a afrických zemí v rámci tzv. Rabatského procesu. O události jsme již psali zde. Dokument byl dlouho utajován, ale konečně se objevil na serveru Evropské komise [1] a redakce Aeronetu vám proto níže přináší jeho plné znění a navíc v českém překladu, strávil jsem nad překladem podstatnou část dnešní noci. Tato deklarace je bodem zlomu v procesu migrace do Evropy. Dokument je deklarací, kterou se evropské země, za zády svých občanů, zavazují v rámci tzv. Rabatského procesu k podpoře pravidelné, zdůrazňuji a opakuji “pravidelné” migrace mezi Afrikou a Evropou. Je přitom jasné, že z Evropy do Afriky nikdo migrovat nebude, proces bude jen jednosměrný.

Marakéšská deklarace je součástí zničující Agendy 2030 z pera globalistů v OSN.

Než začnete číst, chtěl bych požádat všechny čtenáře, aby sdíleli tento dokument na všech sociálních sítích, v emailech, ale i mezi svými přáteli, abyste dokument zaslali politikům z SPD, KSČM a z dalších stran, které mají pro-národní postavení a ukotvení. Dokument se totiž opírá o dvě globalistické agendy neomarxistického světového řádu, o tzv. Global Compact a o tzv. Agendu 2030. Oba dva dokumenty jsou v deklaraci zmíněny a je na ně odkazováno. To, co v dokumentu je právnickou hantýrkou přežvýkáno tak, aby tomu pomalu nikdo nerozuměl, je rámcovou smlouvou Evropy s Afrikou, na základě které proběhne exodus biblických rozměrů, exodus z Afriky do Evropy. Není divu, že nikdo z politiků se k dokumentu před vlastními voliči doma nehlásí a všichni se tváří, že dokument je neškodný. My přinášíme důkaz zločinu na evropských národech. Sdílejte, šiřte a nezapomeňte, že Aeronet je místo, kde už dnes přinášíme zítřek. Bohužel, ten zítřek vypadá jako biblická gehenna.

Úryvky z deklarace

 • Zvýšená pozornost věnovaná boji proti xenofobii, rasismu a diskriminaci: partneři vynaloží úsilí na potírání těchto jevů a podporu vyváženého mediálního narativu (pozn. propagandy) o migraci a diasporách založeného na faktech a zdůraznění jejich pozitivního přispění k rozvoji společností v zemích původu, tranzitu a v zemích určení
 • Cílem agendy pro udržitelný rozvoj do roku 2030 je podle bodu 10.7 Usnadnit řádnou, bezpečnou, pravidelnou a odpovědnou migraci a mobilitu lidí, včetně provádění plánované a dobře řízené migrační politiky “
 • Ve svých intervencích (pozn. na podporu migrace) se budou partneři snažit zapojit všechny subjekty pod koordinací vnitrostátních orgánů (regionální organizace, místní úřady, tradiční a obvyklé orgány, zástupci občanských společností a migrujících a uprchlických komunit, sociálních partnerů (neziskovek), soukromého sektoru a médií a akademické obce (tzn. vysoké školy)…
 • Od svého založení Rabatský proces důsledně prosazoval pozitivní potenciál pravidelné migrace a klíčovou roli diaspory pro země původu, tranzitu a určení. Posílení synergií mezi migrací a rozvojem představuje prioritní oblast a je specifickým rysem procesu Rabatu. Partneři dialogu souhlasí s touto cestou a zaměří se ve většině svých opatření na maximalizaci přínosů pravidelné migrace…
 • Vezmeme-li na vědomí výše uvedený cíl 10.7 Agendy pro udržitelný rozvoj do roku 2030 (tzv. Agenda 2030), partneři Rabatského procesu uznávají, že je třeba podporovat a posilovat cestu k pravidelné migraci…
 • Akce 9: V duchu partnerství se věnovat zejména otevřenému dialogu o usnadnění udělování víz…
 • Partneři z Rabatského procesu opakují své dodržování závazků vyplývajících z mezinárodního práva v EU oblasti návratu a zpětného přebírání a připomínají význam udržitelného opětovného začlenění. Opakují jejich podporu principu nenavracení a souhlasí s tím, že upřednostňují jen dobrovolný návrat (migrantů)…
Hlavní cíle Agendy 2030.

Z těchto krátkých úryvků si můžete udělat představu, co to vlastně je ta Marakéšská deklarace. Přestože je pravda, že v dokumentu se nachází na závěr kapitola, která hovoří o procesech návratu migrantů a jejich reintegrace, tak při pohledu na celý dokument je zcela zjevné, že tato kapitola tam je jenom kvůli tomu, aby deklarace byla stravitelná a omluvitelná pro evropské politiky před svými voliči. Přečtěte si dokument, raději dvakrát, v klidu. Potom ho přečtěte svým dětem, známým, vytvořte kopie a rozlepte je ve svém městě, distribuujte text deklarace do schránek, sdílejte dokument a šiřte ho. V této fázi už je skoro hotovo, ale může být ještě hůř. Marakéšská deklarace je Pandořina schránka moderního věku. Níže tedy přinášíme plné znění deklarace. Sáček na zvracení mějte v pohotovosti.

Politické prohlášení v Marrákeši

Překlad pro AE News: -VK-

My, ministři zahraničních věcí, vnitra, integrace, zodpovědní za migraci a vysocí zástupci těchto zemí: RAKOUSKO, BELGIE, BENIN, BULHARSKO, BURKINA FASO, CABO VERDE, KAMERUN, CENTRÁLNÍ AFRICKÁ REPUBLIKA, CHAD, KONGO, POBŘEŽÍ SLONOVINY, CHORVATSKO, KYPR, ČESKÁ REPUBLIKA, DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA KONGO, DÁNSKO, ROVNÍKOVÁ GUINEA, ESTONSKO, FINSKO, FRANCIE, GABUN, GAMBIE, NĚMECKO, GHANA, ŘECKO, GUINEA, GUINEA-BISSAU, IRSKO, ITÁLIE, LOTYŠSKO, LIBERIE, LITVA, LUCEMBURSKO, MALI, MALTA, MAURETÁNIE, MAROKO, NIZOZEMSKO, NIGER, NIGERIE, NORSKO, POLSKO, PORTUGALSKO, RUMUNSKO, SÃO TOMÉ A PRÍNCIPE, SENEGAL, SIERRA LEONE, SLOVENSKO, SLOVINSKO, ŠPANĚLSKO, ŠVÉDSKO, ŠVÝCARSKO, TOGO, TUNISKO a SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ; Vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropský komisař pro migraci, vnitřní věci a bezpečnost občanství; a vysocí představitelé Hospodářského společenství států západní Afriky; Evropská komise; a Alžírsko a Libye jako pozorovatelské země;

NA ZASEDÁNÍ 2. května 2018 v Marrákeši na pozvání Marockého království;

UZNÁVAJÍCE rostoucí význam migračních otázek na globální úrovni obecně a v roce 2006, především evropsko-africké a vnitroafrické vztahy, jakož i potřebu identifikovat přizpůsobené a koordinované odpovědi na řízení migračních toků ve všech jejich aspektech;

PŘIPOMÍNAJÍCE závazky přijaté partnery v procesu Rabatu v rámci roku 2006, společné prohlášení Afriky a EU o migraci a rozvoji, prohlášení Afrika-EU z roku 2014 o migraci a mobilitě, Agenda pro udržitelný rozvoj do roku 2030 (tzv. Agenda 2030) přijatá OSN v roce 2015, kdy se státy zavázaly “nenechat nikoho bez pomoci“, Newyorská deklarace pro uprchlíky a migranty (tzv. Global Compact) přijatá 19. září 2016 Organizací spojených národů. Prohlášení o dialogu na vysoké úrovni o mezinárodní migraci v roce 2013 a Politické prohlášení z 5. summitu Africké unie – Evropské unie z roku 2017;

POTVRZUJÍCE závazky, které přijali partneři z procesu Rabatu na summitu o migraci ve Vallettě v listopadu 2015 a zasedání vrcholných úředníků Valletty v únoru 2017, stejně jako jejich dodržování zásad solidarity, partnerství a společné odpovědnosti ve společném řízení migračních otázek při plném respektování lidských práv;

PŘEZKOUMÁVAJÍCE závazek partnerů z procesu Rabatu k účinnému provádění společného akčního plánu Valletta (JVAP);

BEROUCE V ÚVAHU mandát udělený procesům Rabatu a Chartúmu k monitorování JVAP, stejně jako již provedeného mapování, aby bylo zajištěno jeho následné sledování a DOPORUČUJÍCE snahy o implementaci technického nástroje pro dlouhodobé sledování JVAP;

PŘIPOMÍNAJÍCE závazky, které přijali partneři z procesu Rabatu na ministerských konferencích v roce 2006, 2008, 2009, 2011 a 2014 a zásady obsažené v prohlášení z Dakaru z roku 2011 (operativního a soudržného dialogu, pružného a vyváženého přístupu, závazných partnerů a sdílení odpovědnosti);

UZNÁVAJÍCE pokrok dosažený v rámci různých plánů a strategií EU v procesu Rabatu a při zohlednění poznatků získaných z analýz provedených na konci Římského programu za období 2014-2017;

BEROUCE NA VĚDOMÍ hodnotu odborných znalostí a zkušeností externích pozorovatelů, jako jsou mezinárodní organizace působící v oblasti migrace a azylu, aktéři občanské společnosti, členové diaspory a akademičtí zástupci při obohacování a zprovoznění dialogu; VYZÝVAJÍCE k posílení spolupráce s těmito ostatními prostřednictvím zvýšení konzultace;

VĚDOMI si toho, že hnací síla procesu v Rabatu je při určování společných politických priorit pro otázky migrace a azylu mezi Afrikou a Evropou a její příspěvek k formulaci a provádění migračních strategií;

UZNÁVAJÍCE, aby byla zajištěna soudržnost s prováděcími nástroji, které se objevily od roku 2014 a které nově definují rámec partnerství, a vyhnout se duplicitě akcí v tomto ohledu a zajišťovat doplňkovou intervencí; Přijmout Marakéšský program pro roky 2018-2020, který zahrnuje současné politické prohlášení, jakož i cílený operativní akční plán, který je založen na regionálním přístupu respektující státní suverenitu;

SOUHLASEJÍCE s tím, aby byl program uveden do souladu s pěti oblastmi JVAP, aby byla zachována soudržnost a komplementarita s ním:

 • Oblast 1: Rozvoj přínosů migrace a řešení základních příčin nepravidelnosti migrace a nuceného přesunu;
 • Oblast 2: Legální migrace a mobilita;
 • Oblast 3: Ochrana a azyl;
 • Oblast 4: Předcházení a boj proti nelegální migraci [2], pašování migrantů a obchodování s lidmi;
 • Oblast 5: návrat, zpětné přebírání a opětovné začlenění;

SOUVISEJÍCE, aby rovnoměrně účinně prováděli akční plán, který je přijat a zahrnuje tyto průřezové priority:

 1. Přístup založený na lidských právech: prováděné akce přispějí k plnému respektování lidských práv a důstojnosti uprchlíků a migrantů bez ohledu na jejich migrační status;
 2. Zvláštní pozornost bude věnována problematice genderu a ochrany migrantů ve zranitelných situacích, zejména žen a dětí;
 3. Zvýšená pozornost věnovaná boji proti xenofobii, rasismu a diskriminaci: partneři vynaloží úsilí na potírání těchto jevů a na podporu vyváženého mediálního narativu o migraci a diasporách založeného na faktech a zdůraznění jejich pozitivního přispění k rozvoji společností v zemích původu, tranzitu a v zemích určení;
 4. Regionální přístup: dojde k identifikaci, formulaci a provádění akcí zohledňujících místní a regionální specifika.
 5. Přístup všem zúčastněným stranám: ve svých intervencích se budou snažit partneři zapojit všechny subjekty pod koordinací vnitrostátních orgánů (regionální organizace, místní úřady, tradiční a obvyklé orgány, zástupci občanských společností a migrujících a uprchlických komunit, sociálních partnerů, soukromého sektoru a médií a akademické obce), jakož i příslušné mezinárodní organizace, aby zajistily koordinované a řádné řízení všech dimenzí migračního jevu.
 6. Zvláštní pozornost věnovaná sběru, analýze a sdílení rozčleněných dat: mezi předpokládanými činnostmi, partneři se budou snažit identifikovat stávající iniciativy ke sdílení údajů o migraci a v případě potřeby se zavazují provádět specifické studie pro operační účely na národní nebo regionální úrovni. Získané údaje a informace budou přispívat k procesům vytváření migrační politiky a přispívat k nim;

ROZHODNUVŠI zaměřit se na konkrétní akce, které odrážejí specifickou přidanou hodnotu Rabatského procesu. A to zejména ve své schopnosti stavět sítě technických a politických aktérů, formulovat akce, které zohledňují regionální specifika, a centralizovat informace shromážděné v důsledku jejich provádění, přičemž současně respektují geografickou rovnováhu na všech úrovních;

SOUHLASEJÍCE s upřesněním způsobů provádění cílených akcí a využívání těchto nástrojů příslušnými mechanismy a nástroji pro sledování a hodnocení provádění Marrákešského programu pro období 2018-2020 na pravidelném základě za účelem zlepšení rozsahu a dopadu.

Marakéšský akční plán 2018-2020

Doména 1: Výhody pro migraci a řešení základních příčin nelegální migrace a fenoménu vysídlených osob

Cílem agendy pro udržitelný rozvoj do roku 2030 je podle bodu 10.7 “Usnadnit řádnou, bezpečnou, pravidelnou a odpovědnou migraci a mobilitu lidí, včetně provádění plánované a dobře řízené migrační politiky “.

Od svého založení Rabatský proces důsledně prosazoval pozitivní potenciál pravidelné migrace a klíčovou roli diaspory pro země původu, tranzitu a určení. Posílení synergií mezi migrací a rozvojem představuje prioritní oblast a je specifickým rysem procesu Rabatu. Partneři dialogu souhlasí s touto cestou a zaměří se ve většině svých opatření na maximalizaci přínosů pravidelné migrace pro rozvoj, a to včetně, jako priority, zaměření na členy diaspory v tomto procesu. Partneři z Rabatského procesu uznávají více příčin nelegální migrace a vynuceného přemístění.

Tyto základní příčiny, z nichž většina je vzájemně propojena, musí být stále více řešeny prostřednictvím široké škály vhodných reakcí, jak na politické, tak na operativní úrovni. S přihlédnutím ke smíšené povaze migračních toků partneři znovu potvrzují své závazky vytvořené v rámci Valletty, aby investovaly více do rozvoje a vymýcení chudoby jako základních příčin nelegální migrace, do podpory humanitární pomoci a rozvojové pomoci v EU nejvíce postiženým fenoménem vysídlených osob a zabývali se otázkami životního prostředí, bezpečností a problémy s klimatickými změnami v nejvíce zasažených regionech.

Cíl 1: Maximalizace pozitivního dopadu pravidelné migrace na rozvoj

 • Akce 1: Identifikovat a sdílet osvědčené postupy, které umožní zemím získat lepší znalosti o profilech jejich diaspor a přijmout nebo optimalizovat strategie, které podporují jejich ekonomický, sociální a kulturní potenciál pro rozvoj, a zároveň analyzovat možné překážky pro přijetí a optimalizace těchto osvědčených postupů.
 • Akce 2: Přispět ke snížení nákladů na převody finančních prostředků a k usnadnění převodů finančních prostředků zasílaných přistěhovalcům do zemí původu, zejména podporou inovačních nebo stávajících iniciativ potenciálu digitalizace. Partneři mohou odkazovat například na vykonanou práci Africkým institutem pro remitenci a jeho sítí kontaktních míst.
 • Akce 3: Podporovat iniciativy, které podporují podnikání a produktivní investice mezi mladými lidmi z africké diaspory (jako je vlajková loď “MEETAfrica Program“ vyvinutý v rámci Rabatského procesu) a povzbuzovat tyto mladé lidi k tomu, aby využili své dovednosti pro prospěch svých zemí původu.

Cíl 2: Dosáhnout společného chápání základních příčin nelegální a vynucené migrace v rámci Rabatského procesu

 • Akce 4: Analyzovat základní příčiny a učinit praktická doporučení (zejména prostřednictvím uspořádání tematických setkání na toto téma) s cílem zlepšit začlenění těchto otázek do rozvoje politiky.
 • Akce 5: Podporovat systematičtější začlenění otázek týkajících se základních příčin nepravidelné migrace a nuceného přesídlení do strategií a programů sociálně-ekonomického rozvoje na vnitrostátní úrovni a do programů rozvojové spolupráce, a současně podporovat přisvojení stávajících regionálních normativních rámců (srozumitelně: normativní rámce = kvóty).
Doména 2: Legální migrace a mobilita

Vezmeme-li na vědomí výše uvedený cíl 10.7 Agendy pro udržitelný rozvoj do roku 2030, partneři Rabatského procesu uznávají, že je třeba podporovat a posilovat cestu k pravidelné migraci na základě účinných systémů občanské registrace a podpory mobility některých kategorií cestujících (zejména podnikatelů, mladých odborníků nebo výzkumníků) mezi evropskými a severními, západními a středoafrickými zeměmi.

Cíl 3: Podporovat pravidelnou migraci a mobilitu, zejména mladých lidí a žen mezi Evropou a severní, západní a střední Afrikou v rámci těchto regionů

 • Akce 6: Podporovat vytváření sítí výměny mezi institucemi odborného vzdělávání a pracovních agentur v Evropě a Africe, aby se plně využily dovednosti mladých lidí z řad přistěhovalců a přizpůsobit technické školení potřebám trhu práce. Zvláštní pozornost bude věnována činnosti zaměřené na ženy a mládež.
 • Akce 7: V souladu s vnitrostátními právními rámci podporovat projekty, jejichž cílem je: posílit přenositelnost práv a sociální ochranu pravidelných přistěhovalců a jejich rodin, například prostřednictvím uzavření a provádění vhodných dvoustranných, regionálních nebo regionálních dohod a mezinárodních úmluv.
 • Akce 8: Identifikovat osvědčené postupy a faktory úspěchu, které mohou vést k rozvoji příslušných politik a podporovat meziregionální a vnitroregionální mobilitu, zejména analýzou stávajících studií okružní migrace, zejména na regionální úrovni.

Cíl 4: Podporovat usnadnění postupů vydávání víz

 • Akce 9: V duchu partnerství se věnovat zejména otevřenému dialogu o usnadnění udělování víz prostřednictvím setkávání a technických školení.
 • Akce 10: Podpůrné akce určené ke zlepšení přístupnosti, účinnosti a průhlednosti různých vnitrostátních systémů vydávání víz, včetně podpory vytváření místních informačních struktur nebo zřízení online informačních portálů.
Doména 3: Ochrana a azyl

Partneři procesu z Rabatu opakují své mezinárodní závazky v oblasti ochrany a azylu, včetně těch, které jsou obsaženy v Politické deklaraci Valletta, a zejména těch, na něž se vztahuje při poskytování ochrany “všem oprávněným osobám v souladu s mezinárodními a regionálními nástroji”. Opět potvrzují svůj respekt k důstojnosti uprchlíků a dalších násilně vysídlených osob a ochraně jejich lidských práv bez ohledu na status. Partneři podporují úsilí o uzavření a provádění stávajících mezinárodních úmluv, včetně Ženevské úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951 a jejího znění z roku 1967. Podporují také budování kapacit vnitrostátních institucí v oblasti azylových systémů.

Cíl 5: Podporovat opatření zaměřená na posílení ochrany uprchlíků a dalších násilím vysídlených osob

 • Akce 11: Identifikovat stávající přeshraniční a regionální iniciativy na ochranu v jedné z podoblastí dialogu a navrhnout opatření pro zúčastněné strany zaměřené na zlepšení ochrany uprchlíků a násilně vysídlené osoby. Zvláštní pozornost bude věnována maximálnímu zohlednění zranitelných osob, nejlépe zájmům dětí a potřebám nezletilých bez doprovodu.
 • Akce 12: Podporovat přijetí místních, národních a regionálních akčních plánů zaměřených na definování postupů pro účinnou reakci, zejména v případě masivního přesídlení lidí.

Cíl 6: Podporovat integraci uprchlíků a násilně vysídlených osob do společnosti hostitelské země

 • Akce 13: Podporovat integraci uprchlíků a násilně vysídlených osob prostřednictvím vytváření osvětových kampaní zaměřených na jedné straně na místní komunity, a na straně druhé u uprchlíků a žadatelů o azyl, které se týkají jejich práv a povinností v hostitelské zemi.
 • Akce č. 14: Sdílejte zkušenosti a osvědčené postupy, které podporují přístup k práci, a které to umožňují lidem, kteří mají nárok na mezinárodní ochranu, aby se stali více samostatnými.
Doména 4: Prevence a boj proti nelegální migraci, pašování migrantů a obchodování s lidmi v Evropě

Partneři z Rabatského procesu opakují svůj závazek vůči mezinárodním závazkům týkajících se prevence a boje proti pašování migrantů a obchodování s lidmi, které jsou dvojicí závažných forem organizovaného zločinu podle mezinárodního práva (Úmluva Organizace spojených národů z roku 2000), proti nadnárodnímu organizovanému zločinu podle dodatečných protokolů OSN proti pašování migrantů po zemi, vzduchem a mořem a zaměřené na prevenci, potlačování a potrestání osob obchodujících s lidmi v Evropě, zejména s ženami a dětmi).

V souladu s politickou deklarací Valletta partneři povzbuzují posílení úsilí o předcházení a potírání těchto jevů, a to jak v Evropě, tak v Africe, prostřednictvím různých nástrojů. V tomto rámci je hledání alternativ k neformální ekonomice nezákonného pašování migrantů a obchodování s lidmi zvláště podporováno. Partneři uznávají přínos regionálních a mezinárodních organizací a organizací občanské společnosti v této oblasti. Přidaná hodnota Rabatského procesu spočívá mimo jiné ve své schopnosti propojit aktéry dotčené těmito dvěma jevy, aby se podpořilo vzájemné učení a zlepšení spolupráce.

Cíl 7: Budovat kapacity veřejných institucí s kompetencí v oblastech integrovaných hraničních řízení a předcházení a potírání pašování a obchodování s lidskými bytostmi v Evropě

 • Akce č. 15: Zlepšit možnosti zjišťování vnitrostátních orgánů, pokud jde o pašování migrujících osob, které potřebují mezinárodní ochranu, obchodování s lidmi, jakož i oblasti integrované správy a kontroly hranic.
 • Akce 16: Posílit justiční a policejní spolupráci na dvoustranných, meziregionálních a vnitroregionálních a meziregionálních úrovních, na mezinárodní úrovni týkající se výměny informací, přičemž zvláštní pozornost se věnuje vyšetřování.
 • Akce 17: Pokračovat a doprovázet úsilí určené k rozvoji a provádění vhodných opatření legislativních a institucionálních rámců na vnitrostátní i regionální úrovni v souladu s Úmluvy OSN z roku 2000 proti nadnárodnímu organizovanému zločinu a podle příslušných dalších protokolů proti pašování migrantů a obchodování s lidmi.

Cíl 8: Zlepšit ochranu migrantů a osob, kteří potřebují mezinárodní ochranu, kteří byli pašováni, a obětí obchodování s lidmi

 • Akce 18: Usnadnit sdílení osvědčených postupů v oblasti zvyšování povědomí a informací – rizika nelegální migrace a obchodování s lidmi, zaměřené zejména na děti a ženy a zapojení všech zúčastněných stran (stát, diaspora, média, sociální sítě, občanské společnost, mezinárodní organizace a soukromý sektor).
 • Akce 19: Formulovat konkrétní reakce týkající se ochrany a pomoci pašovaným postiženým osobám a obětem obchodování s lidmi, konkrétně ženám a dívkám (recepce struktury, právní poradenství, sociální, psychosociální a zdravotní služby, tlumočení, reintegrace atd.) a podporovat jejich začlenění do národních, regionálních a subregionálních iniciativ a politik.
Doména 5: Návrat, zpětné převzetí a opětovné začlenění

Partneři z Rabatského procesu opakují své dodržování závazků vyplývajících z mezinárodního práva v EU oblasti návratu a zpětného přebírání a připomínají význam udržitelného opětovného začlenění. Opakují svoji podporu principu nenavracení (migrantů do zemí původu proti jejich vůli) a souhlasí s tím, že upřednostňují dobrovolný návrat (migrantů). Připomínají, že politiky v oblasti návratu a zpětného přebírání osob jsou společnou odpovědností států, a že by měly být účinné, transparentní a prováděny s plným respektováním lidských práv, bezpečnosti a důstojnosti migrantů. Partneři procesu Rabatu oceňují společný pokrok dosažený prostřednictvím politických dialogů, které byly zahájeny v této oblasti. Je důležité, aby se toto úsilí uskutečnilo, a že tento dialog bude převeden do činnosti, což povede k posílené spolupráce a efektivnějšímu návratu a zpětného převzetí.

Cíl 9: Posílit kapacity příslušných orgánů s cílem zlepšit a zajistit identifikační procesy a vydávání cestovních dokladů.

 • Akce 20: Výměna osvědčených postupů týkajících se návratu, zpětného přebírání a opětovného začlenění na vnitrostátní, regionální a přeshraniční úrovni (zejména prostřednictvím regionálních konzultací).
 • Akce 21: Podporovat používání inovativních identifikačních technik. Tematická schůzka o návratu, zpětném přebírání a opětovném začlenění, které se konalo v Bruselu v roce 2016, navrhovalo mimo jiné použití videokonferencí pro identifikaci nebo předběžnou identifikaci osob, systematičtější používání otisků prstů nebo využití společných postupů pro složité případy. V závislosti na potřebách poskytnout podporu (technickou pomoc, vzájemnou podporu nebo odbornou přípravu) pro určitou skupinu zemí, aby jim pomohli technicky na místě.

Cíl 10: Podporovat programy, které zajišťují bezpečný návrat a udržitelnou reintegraci přistěhovalců při plném respektování jejich práv a důstojnosti

 • Akce 22: Uspořádat vzájemné setkávání mezi evropskými a africkými městy a s jinými příslušnými orgány, aby bylo umožněno vzájemné učení v oblasti řízení migrace, včetně udržitelnosti návratnosti, budování na stávajících sítích (jako je iniciativa Město-Město) a jejich úspěšné využití.
 • Akce 23: Posílit programy pomoci při návratu a podporovat doprovodné akce zaměřené na všechny vrácené migranty v rozvojových politikách a v programech na místní úrovni.

Konec dokumentu.

Sdílejte prosím tento článek všude, kde můžete. Tento dokument je manifestem zániku evropské civilizace v jeho současné podobě. Zároveň si dovoluji pozvat všechny čtenáře k poslechu mého pravidelného pořadu na Svobodném vysílači CS dnes večer od 19:00 hodin. Budeme hovořit o Marakéšské deklaraci v širokých souvislostech, ale dostane se i na další aktuální témata. Všichni jste srdečně zváni k poslechu.

Záznam pořadu

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email

Komentáře čtenářů

700 Komentářů o "Exkluzivně: Český překlad plného znění Marakéšské deklarace! Dokument, ze kterého budete zvracet! Je to horší, než jsme si mysleli a pouze maďarský ministr zahraničí se pod tento skandální dokument nepodepsal! Manifest oslavující migraci je plánem na přesuny národů! V dokumentu se píše, jak usnadnit řádnou, bezpečnou, odpovědnou a hlavně pravidelnou migraci a mobilitu lidí mezi Afrikou a Evropou!"


Pravidla pro komentáře: Na AE News nikdy necenzurujeme žádný názor, je-li vyjádřen slušně, kultivovaně a nejedná-li se o zjevný trolling, pomluvu, diskreditaci serveru AE News nebo dehonestaci autora článku. Máte právo vyjádřit jakýkoliv kritický komentář, avšak bez vulgarit a také bez sprostých formulací, výhrůžek nebo urážek, a to ani ve vztahu k autorovi (autorům) článku, ani vůči ostatním diskutujícím.

Hrubé vulgarismy, schvalování teroristických útoků, komentáře, fotografie nebo videa se znaky sadismu, brutality, sexuality, porna nebo bestiality, výzvy k činům proti lidskosti, výzvy nebo obrázky s tématikou fyzické likvidace kohokoliv nebo výhrůžky komukoliv nebudou tolerovány, a to ani vůči třetím osobám mimo náš web, např. vulgarismy v diskusi proti osobám zmiňovaným uvnitř kritického článku apod. V diskusích je povoleno vyjadřovat jen vlastní soukromé názory jako fyzická osoba, ne stanoviska firem, podniků, skupin osob, spolků, sdružení nebo organizací. Pro publikaci takových stanovisek kontaktujte nejprve naší redakci. V komentářích není dovoleno používat "shouting", tzn. křičení vyjádřené psaním celých vět pouze velkými znaky. Příspěvky nesplňující tyto základní podmínky slušné diskuse budou mazány, stejně tak komentáře se znaky trollingu, spamu, politické reklamy a nesouvisející diskuse pod články (offtopic příspěvky).

Komentáře jsou automaticky moderovány analytickým systémem Akismet a mohou být navíc dodatečně schvalovány administrátorem, případně dodatečně mazány, pokud Akismet nezachytil závadné příspěvky sám. V diskusi je povolena pouze rodilá čeština a slovenština, ne automatizované překlady do těchto dvou jazyků pomocí Google Translate nebo skrze jiné překladače. Vyjímečně budou tolerována poděkování v cizích jazycích, ne však komentáře nebo diskuse.


Váš vložený komentář se nemusí zobrazit ihned, je-li zadržen Akismetem. V takovém případě je diskusní příspěvek odeslán k ručnímu schválení administrátorem, což může zabrat nějaký čas. Neodesílejte příspěvek znovu, neurychlíte tím jeho schválení. Děkujeme.


avatar
5000

  Zasílat  
od nových od starých od palců
Upozornit na
eno
Návštěvník

Nevím k čemu je nějaký zákon o ochraně osobních údajů, když na stránkách -justice.cz jsou uvedeny rodné čísla, jména společníků a dokonce i podpisové vzory. Např. na sbírce listin.

Ko-ko-ko-ška
Návštěvník

Nemohu souhlasit se spojením neomarxismu a znaku socialismu. Neomarxismus nemá nic společného s marxistickým učením a následným politickým vývojem. Slovo neomarxismus je vytvořeno pravicovými intelektuály. Dle nich vidí neomarxisté jako domněle utlačované lidi na sociální podpoře, ženy, nebělošské přistěhovalce, homosexuály a jiné sexuální menšiny, rasové a některé náboženské menšiny v západních státech, národy třetího světa, narkomany a další skupiny. To skutečně nemá nic společného ani s Kapitálem, ani s Marxistickým učením, natož socialismem. Tím ovšem nezlehčuji situaci týkající se hrozby hromadné migrace.

Pavel
Návštěvník

Naši vlastizrádci ve vládě nechápou, že Praha je druhý Jerualém. Je to centrum světového židovství plánované již dávno. Podle původních plánů se měla migrace zemím višegrádské čtyřky vyhnout.

Nevím, jestli je výše napsané dobře nebo špatně, ale alespoň u nás můžeme veřejně na zrádce plánující genocidu vlastního národa ukázat prstem. Jinde by mě mohli ze podobný text žalovat. Tam už mají lidi vymytý mozek a musí držet hubu a krok jako u nás za socialismu.

A když bude Babiš moc vyskakovat nebo bude příliš horliví při lezení do zadní části Bruselským pánům, tak na něho nějaká ta aférka ala Čapí hnízho zase vyplave.

Mira
Návštěvník

Tu vaši první sloku poněkud nechápu a snad ani chápat nechci. Pokud jste ještě dítě, tak vás to možná trochu omlouvá, pokud už ne, je přinejmenším smutné, že se navážíte do národa, který si v minulosti vytrpěl tolik, jako žádný jiný!

r.m.
Návštěvník

národa? vážně jsi použil slovo národ???
v dobách, ky byli národem se nerozpakovali vyvraždit kohokoliv včetně Jebůsejců, kteří postavili Jeruzalém ty hlavo knoblochová.

P.Stoupal
Návštěvník

Netýká se sice Rabatu, ale jen ukazuje výsostně VLASTIZRÁDNÉ smýšlení našich zaprodaných elit, parazitů v cizích službách, placené ale našimi penězi. Náš ČESKÝ ROZHLAS , který si platíme, v hlavních zprávách kolem 18:50 h v pondělí 21.5.2018 pomocí jakési emigrantské novinářky Rakušanové (71let) odvysílal tento protistátní český pamflet žádající zrušení Benešových dekretů (čas od 15min): https://plus.rozhlas.cz/poslechnete-si-vsechny-pondelni-komentare-7211162 Před listopadem byla Lída pracovnici americké štvavé vysílačky Svobodná Evropa, vysílající z NSR. Citace několika vět, co prestitutka sesmolila, 4 min. slovní průjem plný jedovaté nenávisti: “Poválečné dekrety, ač právně vyhaslé, jsou dodnes nebezpečným troudem schopných způsobit v rukou nacionalistických populistů požár. Dokud je bude česká vláda ve svém právním řádu trpět, toto nebezpečí nepomine. Jejich zrušení je, a to bez přehánění, v nejvyšším zájmu českého státu.” Marksová (ČSSD) na Sudetoněmeckém sjezdu – už potřetí. https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Marksova-z-CSSD-Ano-na-sjezdu-sudetskych-Nemcu-jsem-byla-A-uz-potreti-Jde-o-usmireni-536741
Kdyby byly Benešovy dekrety tak neškodné a vyhaslé, proč by Němci o jejich zrušení tolik stáli? Samozřejmě , že suděťákům se majetky vracet nebudou, určitě ne tak, že zaklepou na dveře českému majiteli s tím, že chtějí svůj dům zpátky. Budou se jim vracet formou PENĚŽNÍ kompenzace.

Zvědavá matka
Návštěvník

Jaka “penezni kompenzace” Sudetakum??
Za co? Za zradu nasi Vlasti a zaprodání NASI zeme, ktera jim davala chleba, Hitlerovym nemeckym nacistum ??
Vlastizrada je ohrozenim Statu a jeho obcanu!
Benesovy Dekrety PLATI NAPORAD, a byly vydany ODUVODNENE – na ochranu NASEHO Statu!
Jedina otazka, kterou ma svine Rakusanova otevirat, a Marxova resit, je UHRADA PENEZNI KOMPENZACE ZA SKODY, ZPUSOBENE NEMECKE A JEJICH VALKOU NASI REPUBLICE – VALECNE “REPARACE”!
To je v “nejvyssim zajmu ceskeho statu”!, bez prehaneni….”

Marxova je jen dalsi zaprodanec a prznic nasich deti! Patri do kriminalu!
A ta Rakusanova – zaprodanec a protinarodni stvac – take!

.lak
Návštěvník

Sledujte cestu peněz a demokradtůrníky. Co je psáno to je dáno a platí pro televize rádiai i dnes snad bez vyjímky pokleslé plátky :-)))))))))))) No a samozřejmě formanty kteří přijdou o skrpále..

BPN
Návštěvník

…só to korve, ta Marxová-Englsová-Tominová i ta sudeťácká šmudla Rakušanová.. !!!

Dude
Návštěvník

Rabat = The term Rabat is being used literally. A Rabat is an Islamic raiding post in enemy territory.

Znalost angličtiny je v dnešním světě nutností, stejně tak jako arabštiny

Administrator
Admin

“Rabatský proces” je odkaz na hlavní město Maroka, Rabat a na smlouvu z roku 2006, která byla v Rabatu podepsána. V arabštině navíc fungují brutální homonyma, slova a výrazové typy, které označují desítky různých věcí jedním slovem. V češtině “kohout”, “kolej” nebo “topit” jsou jen lehké odvary, v arabštině existují slova, která mají i více než 200 možných významů a závisí nejen na kontextu věty, ale na kontextu času a osoby, která slovo zrovna pronáší. Naprostý chaos.

Jaris
Návštěvník

Znalost jazyku anglictiny a arabstiny je vyhodou, ne nutnosti.

Dude
Návštěvník
Administrator
Admin

K čemu? Odkaz na originál dokumentu ze serveru Evropské komise už je uveden v článku v klikatelném odkazu č. 1 hned v prvním odstavci.

Dude
Návštěvník

Skvělé, váš web mi zvedl mínění o obyčejném českém pepíkovi, jen doufám že to není honeypot nebo nedej bože kontrolovaná opozice, ale přeci jenom to by tady nebyli zmínky o zionistech, že? Děkuji a přeji vám zvýšenou čtenost

Kurt
Návštěvník

Definici českého pepíka už nám kdysi sdělil “lumen” flaška Havel…stačilo….

Jan
Návštěvník

Podívám se kde mám nejblíž k jeho lavičku a k večeru si na ní zajedu plivnout. Bude to taková něžná tečka za dnešním dnem.

flynn
Návštěvník

Babiš o Marakéši pro PL: “..ministr vnitra podepsal deklaraci, která ZASTAVUJE, nikoli podporuje přísun uprchlíků do EU”
Zeman o Marrakéši pro PL: “Pokud je to nezávazné, pak je otázka, proč jsme to podepisovali”.

.B.
Návštěvník

Také jsem to četl, ten člověk lže, jak když tiskne a ani při tom nehne brvou.
Obávám se, že Kalus ml. má pravdu, vymění svý průsery za migranty pro nás.

zvědavá matka
Návštěvník

Poslanci ANO podpořili v Evropském parlamentu jednohlasně Globální kompakt pro řízenou, bezpečnou a legální migraci – tedy projekt, ve kterém se národní státy vzdají svého práva rozhodovat o tom, kdo se usídlí na jejich území.
Toto právo delegují na nikým nevolenou OSN/IOM a ty jim budou befelem přikazovat migrační kvóty a rozhodovat o tom, odkud a jaké migranty přijmou.
Vše bude probíhat pod dohledem a ve spolupráci s EU/Sorosovskými neziskovkami.
(!!! – viz níže INOVACE ve financování neZiskovek…)

Hlasování v EU Parlamentu:
Česká republika: přehled hlasování zde:
http://zvedavec.org/vezkratce/15340/
PRO volilo celé ANO!

EU bude sorosovské neziskovky financovat sama – abychom je nemohli prohlásit za zahraniční agenty
6.5.18
Evropská unie:
Evropský parlament schválil návrh zákona, podle kterého bude nikým nevolená Evropská komise udělovat granty na provozní náklady politickým neziskovkám.
Tím národním státům znemožní označit tyto neziskovky – až dosud financované např. Sorosem – za zahraniční agenty.
Oligarchové za OSN/EU si tak z našich daní zafinancují politické cenzory, udavače, propagandisty a organizátory migrace do Evropy.

Přehled hlasování: PRO VŠICHNI Z ANO!
http://zvedavec.org/vezkratce/15341/

Jaris
Návštěvník

Procpak tak kalergiovsti nepratele tak zoufale tlaci na globalni kompakt, migraci, miseni ras, delani zmatku povzbuzujici nenavist? Co je pro ne tak strasne dulezite, ze chteji znicit predevsim bile narody, jejich kulturu a tradice ?
Mongrelove(=voresi) na vyvolene delat nebudou. Na vymysleni zlepsovaku a vubec technickych vymozenosti, na to mit nebudou. Tak jsem zvedava, co ta nejvyssi vrstva bude delat, protoze ti uz vubec delat nechteji. Ti si preji akorat, aby jim litali peceni holubi do huby a popripade vymyslet dalsi bice na podrizene. Na nic jineho nemaji, kreatury!

Hestie
Návštěvník

Jaris, no pročpak?
také jsem se všude ptala, různě, protože jen tak se dařilo vyloudit nějaké to slovíčko navíc. Dobrala jsem se k tomu, že toto opravdu nikdo neví. Stejně tak jako nikdo neví co to je komplexní globální pohled.
Podle mne, skromně řečeno je to ale průšvih. Co je nám platná znalost minulosti, když neznáme příčinu a tudíž se na ni ani nemůžeme podívat.
To je jako řešit rakovinu vyprávěním pohádky o nesmrtelnosti. Stále meleme jen dokola a děláme to, že opakujeme minulost.

zvědavá matka
Návštěvník

Hestie, je potřeba především neztrácet NÁŠ ČAS A ENERGII rozpitváváním a rozebíráním JEJICH vlhkých snů o Světovládě, ale musíme jasně definovat NÁŠ SEN – NÁŠ CÍL, a věnovat náš ČAS, ENERGII, A MYŠLENKY tomu NAŠEMU! (Tak to dělá i velký Šachista 😉 )
Buh je na straně Člověka a Dobra – okolnosti se přizpůsobí 😉

BPN
Návštěvník

Že je Babiš krysa je poznat už podle jeho xichtu…

raspberry
Návštěvník

Rok 2018 je rokem závažných rozhodnutí pro náš stát, i pro český národ jako takový. Má být ratifikována Istanbulská úmluva, projednána a podepsána smlouva Dublin IV. a smlouva OSN Globální kompakt. Marakešskou deklaraci již Babišův ministr vnitra podepsal.

ISTANBULSKÁ ÚMLUVA = kradení dětí vstoupí v platnost od 1. ČERVENCE 2018, pokud premiér Babiš ratifikuje tuto úmluvu. Babiš se rozhodl “áno, buděm ratifikovať” a nikdo zatím neprotestuje, jen lidovci a biskupové. Přistoupení k Istanbulské úmluvě schválil kabinet premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) 8. února 2016. Česká republika podepsala Istanbulskou úmluvu 2. května 2016 prostřednictvím velvyslance při Radě Evropy Emila Ruffera – pozor, instituce Rada Evropy nemá s Evropskou unií nic společného! “Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí” (Istanbulská úmluva) z roku 2011 je mezinárodní smlouvou, usilující o vyřešení tohoto závažného problému porušování lidských práv.
Na Slovensku premiér Fico odmítl ratifikaci Istanbulské úmluvy, podle něj ohrožuje ústavně stanovenou definici svazku muže a ženy. Na Slovensku se proti rozhodnutí premiéra Fica nejsilněji postavilo uskupení Živena, v jehož čele stojí Magda Vášáryová. Tento nejstarší ženský spolek na Slovensku vznikl už roku 1869. Ve svém ustanovení z 26. února 2018 členky protestují proti rozhodnutí vlády a předsedy Národní rady SR neratifikovat vlastně už podepsaný dokument – toto rozhodnutí je podle nich bezdůvodné a vrátí slovenskou společnost názorově o desítky let zpátky.

Babiš ratifikoval Istanbulskou úmluvu, nadává Zdechovský. Vidí za tím tlak konkrétní ženy na Úřadu vlády (Janu Smiggles Kavkovou, předsedkyni České ženské lobby)
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Babis-ratifikoval-Istanbulskou-umluvu-nadava-Zdechovsky-Vidi-za-tim-tlak-konkretni-zeny-na-Uradu-vlady-536519
Zbytečná panika na Slovensku: Istanbulská úmluva tradiční rodinu nerozloží
http://denikreferendum.cz/clanek/27204-zbytecna-panika-na-slovensku-istanbulska-umluva-tradicni-rodinu-nerozlozi
Biskupové nesouhlasí s ratifikací Istanbulské úmluvy
http://www.ado.cz/clanek/biskupove-nesouhlasi-s-ratifikaci-istanbulske-umluvy

DUBLIN IV = reforma společné azylové politiky. Dublin IV by měli odhlasovat hlavy států, premiéři a prezidenti 28 členských zemí 28. a 29. ČERVNA 2018 na zasedání Evropské rady v Bruselu. Česko tedy bude zastupovat Babiš. Reforma evropského azylového práva označovaná jako Dublin IV. obsahuje dlouhou řadu nepřijatelných ustanovení: 1) Nový mechanismus přerozdělování migrantů v EU pomocí nových trvalých kvót na přerozdělování migrantů, včetně zvláštního ustanovení, kdy mají být v nouzovém režimu imigranti přednostně umísťováni do čtyř zemí s nejnižším počtem žadatelů o azyl, což v praxi znamená do ČR, Slovenska, Polska a Maďarska. 2) Rozšíření práva na pobyt na území EU prakticky na celý i mnohatisícový kmen, pokud se jeho jeden člen dostane do Evropy a požádá o azyl 3) Povinnost členských států hradit nejen azylantům, ale i žadatelům o azyl veškerou zdravotní péči a postarat se o jejich materiální zabezpečení. 4) Omezení možnosti držet žadatele o azyl v detenčních centrech. 5) Zaručení práva migrantů na státem hrazenou právní pomoc po celou dobu azylového řízení. 5) Při odmítnutí plné kvóty 15,5 tisíce migrantů by pokuta pro ČR činila 3,8 miliardy eur. Při kurzu 25 Kč/Eur by tedy ČR musela do rozpočtu EU zaplatit ročně pokutu 96,8 miliardy korun.

Evropská rada, 28. a 29. června 2018
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/european-council/2018/06/28-29/
Dublin IV: Česko by dle některých návrhů bylo povinno přijmout až 15,5 tisíce imigrantů ročně. Finito la comedia?
https://www.quintus-sertorius.net/news/dublin-iv-cesko-by-dle-nekterych-navrhu-bylo-povinno-prijmout-az-15-5-tisice-imigrantu-rocne-finito-la-comedia/

GLOBÁLNÍ KOMPAKT = “Globální kompakt pro řízenou, bezpečnou a legální migraci” (The Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration GCM) má být přijat v ZÁŘÍ 2018 na 72. Valném shromáždění OSN v New Yorku, předsedou 72. Valného shromáždění je slovenský ministr zahraničí Miroslav Lajčák (SMER). Globální kompakt má nahradit dosud platnou “Ženevskou úmluvu o právním postavení uprchlíků” z roku 1951. Kompakt je součástí OSN Agendy 2030 – o přínosu migrace včetně ekonomické migrace pro přijímající státy. Migranty a uprchlíky bude OSN přes IT systém umísťovat kvótami do vyspělých států. Globální kompakt zbaví národní státy rozhodování o tom, kdo bude žít na jejich území, a předává ho nevolené globální struktuře OSN – UNHCR.
USA z Globálního kompaktu vycouvaly, rozhodl tak prezident Donald Trump v prosinci 2017. „Americká mise při OSN informovala generálního tajemníka, že USA ukončí svou účast v globálním paktu o migraci,“ píše se v prohlášení americké mise.

USA vycouvaly z globální dohody o uprchlících a řízené migraci
https://zpravy.idnes.cz/usa-osn-dohoda-globalni-migrace-trump-dw5-/zahranicni.aspx?c=A171203_083100_zahranicni_kot

.lak
Návštěvník

Svět nebo jeho světoobčani se rozhodli že pracující evropany zlikvidují nebo jim nasadí normovače a říkal jsem to od počátku že se sem nasouvají dozorci neposlušných. Navíc když v těchto zemích si nevyrobí ani toaletní papír a vždy tyli z mozolů zdejších otroků trha. A řekli si že ho překonají, no ne?

Jaris
Návštěvník

Jste pripraveni na odpor, pokud mamlas z vlady podepise Dublin IV?

raspberry
Návštěvník

Názvy institucí Rada Evropy, Evropská rada a Rada EU jsou si podobné a často se pletou.

Rada Evropy (RE) – anglicky Council of Europe (CoE), tato instituce nemá s EU nic společného, Rada Evropy vznikla po druhé světové válce v roce 1949. Jejím hlavním cílem je ochrana lidských i sociálních práv a svobod. Členy Rady Evropy je 47 evropských zemí a spadá pod ní i Evropský soud pro lidská práva. Československo se k ní připojilo v roce 1991. Sídlo je ve Štrasburku a generálním tajemníkem je nyní norský soc. dem. politik Thorbjorn Jagland (Norsko, Barnevernet, norské fondy)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rada_Evropy

Evropská rada (ER) – anglicky European Council je vrcholný orgán EU, který vymezuje obecné politické směry a priority Evropské unie. Čtyřikrát ročně pořádá summit EU. Zasedají v ní hlavy států nebo předsedové vlád 28 členských států společně s jejím předsedou (Donald Tusk) a předsedou Evropské komise (Jean-Claude Juncker). Rozhodnutí Rady pak do reálu uvádí Evropská komise.

Rada Evropské unie, též Rada EU, Rada ministrů – anglicky The Council of the European Union, též The Council of Ministers, je orgán EU, v jehož rámci se scházejí ministři členských států EU, aby přijímali právní předpisy a koordinovali jednotlivé politiky. V Radě EU každou zemi zastupuje ministr, kterého se agenda týká, tedy například ministři financí Ecofin, ministři zemědělství Agrifish atd.

konzerva
Návštěvník

Uznají USA nebo trumpeta okupované Golanské syrské výšiny za izraelské území… https://www.hlavnespravy.sk/usa-udajne-uvazuju-uznani-syrskych-golanskych-vysin-prospech-izraela/1407668