Exkluzivně: Český překlad Globálního kompaktu OSN pro uprchlíky odhaluje, že jeho schválením...

Exkluzivně: Český překlad Globálního kompaktu OSN pro uprchlíky odhaluje, že jeho schválením se Česká republika dostala na cestu, ze které už není návratu! To, co se v dokumentu uvádí, je v rozporu s tím, co neustále prohlašují politici o odporu proti migraci! Dokument dokonce vyzývá k posilování sebevědomí uprchlíků a k jejich hromadnému, pravidelnému a řízenému přerozdělování! A víte, co je to non-refoulement? Tak to nechtějte ani vědět!

Exkluzivně: Český překlad Globálního kompaktu OSN pro uprchlíky odhaluje, že jeho schválením se Česká republika dostala na cestu, ze které už není návratu! To, co se v dokumentu uvádí, je v rozporu s tím, co neustále prohlašují politici o odporu proti migraci! Dokument dokonce vyzývá k posilování sebevědomí uprchlíků a k jejich hromadnému, pravidelnému a řízenému přerozdělování! A víte, co je to non-refoulement? Tak to nechtějte ani vědět!

Když počátkem minulého týdne hlasovalo české zastoupení v OSN pro schválení Globálního kompaktu OSN o uprchlících, všichni politici z české vlády se dušovali, že o nic nejde [1], že je to pouze jakýsi report Vysokého komisaře OSN pro migraci, a že tomu nemáme věnovat pozornost, protože mnohem důležitější je druhý dokument, který se nazývá Globální kompakt OSN o migraci, a ten Česká republika minulou středu opravdu odmítla.

Jenže, toto našlapování a tancování okolo prvně jmenovaného dokumentu mělo za následek pouze to, že mnoho lidí se ptalo a žádalo, o čem vlastně ten Globální kompakt OSN pro uprchlíky je, a proč je to tedy nedůležitý dokument, kde je prý problém? Ačkoliv jsem se k tomu sám chystal, velice oceňuji, že se našel dobrovolník, který celý dokument přeložil v posledním aktuálním znění z léta tohoto roku. Jedna ze čtenářek našeho Aeronetu nám zaslala profesionální překlad dokumentu, který vypracovala spolu se svým manželem. Opravdu moc děkujeme! Nyní si může každý přečíst, co doopravdy tento globální kompakt o uprchlících obsahuje a o čem se v něm píše.

Valné shromáždění OSN.

V tomto článku bych rád vypíchl několik zásadních odstavců z dokumentu, kterým byste měli věnovat pozornost. První věc, která vás překvapí, je košatá a vatová mluva, opatrně zaobalené výrazy a synonyma, která mají zneprůhlednit obsah a význam dokumentu pro laiky a nezasvěcené čtenáře. Nepochybuji, že mnoho výrazů v dokumentu je zcela neznámých i pro ministra zahraničí Tomáše Petříčka a zřejmě i pro premiéra Andreje Babiše. V dokumentu je použitý princip hry na slepou bábu, kdy jednotlivé věty obsahují zaobalené fráze, a pokud si člověk nedává pozor, ztratí přehled o smyslu vět. Takto koncipovaný dokument je nepřehledný, zdá se být bezzubým a v konečném důsledku nedůležitým, jak je nám tvrzeno od české vlády.

Globální kompakt o uprchlících je založen na principu “nenavracení” uprchlíků do zemí s teoretickým rizikem pro uprchlíka

Dokument hned v úvodu v bodě č. 5 označuje Globální kompakt OSN o uprchlících za materiál, který vychází z Charty OSN a ustanovení o režimu ochrany uprchlíků. Tento režim je založen na systému “non-refoulement”, to znamená na principu nenavracení uprchlíka do země, kde mu “teoreticky” může hrozit újma na zdraví nebo smrt. A sami jistě víte, že taková teoretická hrozba se vždycky najde, zejména v Africe nebo v Asii. Globální kompakt OSN o uprchlících tak de facto vyzývá země k tomu, aby systém “non-refoulement” nadále uznávaly. Pokud se tedy v Evropě objeví migranti z Pákistánu, z Afghánistánu, ze zemí Afriky, nebo z arabských zemích, je naprosto vyloučené, že by se někdy z Evropy vrátili domů, protože jim stačí říkat, že jsou uprchlíci, a to samo o sobě bude stačit k tomu, aby nikdy už nebyli do své země vráceni.

Pracovníci Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) pomáhají neziskovkám v přístavech ve Středozemním moři.

Aby měli stoprocentní jistotu, pro jistotu zahodí své doklady a cestovní pasy, před odjezdem ze své země smažou své profily na sociálních sítích Facebook a Twitter, aby je nikdo nepoznal a nedopátral a vyrazí do Evropy. Žádná evropská vláda potom uprchlíka nemůže vrátit, protože není jasné, odkud pochází, není jasná jeho identita, takže není ani možné ho deportovat do země původu, protože cílová země obvykle s Evropskou unií nespolupracuje. Jakmile se uprchlík dostane na území Evropy, už ho nikdo z Evropy nedostane. Globální kompakt OSN o uprchlících to navíc ukotvuje jako nepřekročitelnou zásadu. Přestože je tento kompakt dobrovolný, tak je v něm jasně uvedeno, že kdo pakt podporuje, vynaloží veškeré politické úsilí na uvedení obsahu dokumentu do zákonné praxe.

Další bod č. 6 dokonce vyzývá země, které dosud uprchlíky nepřijímaly, aby tak začaly činit, a naopak, ty země, které přijímání uprchlíků odmítají, aby své odmítavé postoje zrušily. A pod toto se rovněž podepsala česká vláda. Dělají si z nás blázny? Peckou do hlavy je potom bod č. 7, který vyzývá k posilování “sebevědomí uprchlíků” a rozšířit jejich přístup do 3. zemí, to znamená v překladu, když uprchlík uprchne z Afriky do Itálie jako vstupní země do EU, aby měl přístup i do 3. zemí v EU. Znovu opakuji, pod toto se podepsala česká vláda, když odhlasovala minulé pondělí Globální kompakt OSN o uprchlících.

Globální kompakt OSN o uprchlících, ukázka z úvodní části dokumentu

1. Složitá situace uprchlíků je společným zájmem lidstva. Situace uprchlíků se zvětšily v rozsahu a složitosti a uprchlíci vyžadují ochranu, pomoc a řešení. Milióny uprchlíků žijí ve zdlouhavých situacích, často v zemích s nízkými a středními příjmy, které čelí vlastním ekonomickým a rozvojovým výzvám, a průměrná délka pobytu i nadále roste. Navzdory obrovské štědrosti hostitelských zemí a dárců, včetně nebývalé úrovně humanitárního financování, se rozdíly mezi potřebami a financováním z humanitárních zdrojů také rozšířily. Existuje naléhavá potřeba spravedlivějšího sdílení zátěže a odpovědnosti za hostování a podporu světových uprchlíků při zohlednění stávajících příspěvků a rozdílných kapacit a zdrojů mezi jednotlivými státy. Utečenci a hostitelské komunity by neměly zůstat napospas osudu.

2. Dosažení mezinárodní spolupráce při řešení mezinárodních problémů humanitárního charakteru je ústředním cílem Organizace spojených národů, jak je stanoveno v její Chartě, a je v souladu se zásadou suverénní rovnosti států. Podobně Úmluva z roku 1951 týkající se statutu uprchlíků uznává, že uspokojivé řešení situace uprchlíků nelze dosáhnout bez mezinárodní spolupráce, neboť udělení azylu může neúměrně zatěžovat některé země. Je nezbytné převést tento dlouhodobý princip na konkrétní a praktické kroky, a to i rozšířením podpůrné základny nad rámec těch zemí, které historicky přispěly zájmům uprchlíků prostřednictvím přijímání uprchlíků nebo jinými prostředky.

3. V tomto kontextu Globální kompakt o uprchlících má poskytnout základ pro předvídatelné a spravedlivé sdílení “zátěže” a odpovědnosti mezi všemi členskými státy Organizace spojených národů společně s dalšími příslušnými zúčastněnými stranami, včetně mezinárodních organizací uvnitř a mimo systém Spojených národů, včetně těch, které jsou součástí Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce; dalšími humanitárními a rozvojovými aktéry; mezinárodními a regionálními finančními institucemi; regionálními organizacemi; místními úřady; občanskými společnostmi, včetně organizací založených na víře; akademických pracovníků a dalších odborníků; soukromého sektoru; médií; členů hostitelských komunit a samotných uprchlíků (dále jen “příslušné zúčastněné strany”).

4. Globální kompakt není právně závazný. Přesto představuje politickou vůli a ambice mezinárodního společenství jako celku pro posílenou spolupráci a solidaritu s uprchlíky a dotyčných hostitelských zemí. Bude uveden do provozu prostřednictvím dobrovolných příspěvků k dosažení společných výsledků a pokroku při plnění cílů stanovených v odstavci 7 níže. Tyto příspěvky určí každý stát a příslušné zainteresované strany s přihlédnutím k jejich národní realitě, kapacitám a úrovni rozvoje a dodržování národních politik a priorit.

(ii) Hlavní zásady

5. Globální kompakt vychází ze základních principů lidskosti a mezinárodní solidarity a usiluje o operativní fungování principů sdílení zátěže a odpovědnosti za účelem lepší ochrany a pomoci uprchlíkům a podpory hostitelských zemí a komunit. Globální kompakt je zcela nepolitický, včetně jeho realizace a je v souladu s cíli a zásadami Charty Organizace spojených národů. Je založen na mezinárodním režimu ochrany uprchlíků, který se zakládá na klíčové zásadě non-refoulement (nenavracení) a jehož jádrem je úmluva z roku 1951 a její protokol z roku 1967. Některé regiony rovněž přijaly specifické nástroje, které se vztahují na jejich vlastní kontexty4. Globální kompakt se řídí příslušnými mezinárodními lidskými právy, nástroji, mezinárodním humanitárním právem a dalšími mezinárodními nástroji, je-li to vhodné. Je doplněn nástroji pro ochranu osob bez státní příslušnosti, kde je to vhodné. Humanitární zásady lidskosti, neutrality, nestrannosti a nezávislosti – viz A / RES / 46/182 a všechny následné rezoluce Valného shromáždění k tomuto tématu včetně rezoluce A / RES / 71/127 – stejně jako ústřední význam ochrany jako ukazatel celkového uplatnění Globálního kompaktu. Národní vlastnictví a vedení jsou klíčem k jeho úspěšné realizaci s přihlédnutím k vnitrostátním právním předpisům, politikám a prioritám.

6. Uznává se, že řada států, které nejsou součástí mezinárodních uprchlických nástrojů, ukázala štědrý přístup k hostování uprchlíků. Všechny země, které nejsou dosud účastny, jsou vyzývány, aby zvážily přistoupení k těmto nástrojům a státům, které jsou součástí, a ty, které mají výhrady, aby zvážily jejich stažení.

(iii) Cíle

7. Cíle Globálního kompaktu jako celku jsou: i) zmírnit tlak na hostitelské země; ii) zvyšovat sebevědomí uprchlíků; iii) rozšířit jejich přístup k řešením v třetích zemích; a iv) podpořit podmínky v zemích původu pro návrat v bezpečí a důstojnosti. Globální kompakt se bude snažit dosáhnout těchto čtyř propojených a vzájemně závislých cílů prostřednictvím mobilizace politické vůle, rozšířené základny podpory a opatření, která usnadní spravedlivější, udržitelnější a předvídatelnější rozdělení “příspěvků” mezi státy a dalšími příslušnými zúčastněnými stranami.

(iv) Prevence a řešení příčin

8. Pohyby velkých mas uprchlíků ve složitých situacích uprchlíků přetrvávají po celém světě. Ochrana a péče o uprchlíky je záchranou života pro dotyčné osoby a investicí do budoucna, ale je důležité, aby byly doprovázeny úsilím vynaloženým na řešení základních příčin. Příčiny uprchlických pohybů, klima, zhoršování životního prostředí a přírodní katastrofy stále více korespondují s hnacími silami uprchlických pohybů. V prvé řadě stanovení hlavních příčin je zodpovědností zemí, které jsou původem uprchlických pohybů. Avšak, odvrácení a řešení rozsáhlých situací uprchlíků jsou také záležitostmi, které vážně znepokojují mezinárodní společenství jako celek, vyžadují včasné úsilí o řešení jejich hnací síly a spouštěčů, jakož i zlepšení spolupráce mezi politickými, humanitárními, rozvojovými a mírovými aktéry.

9. V této souvislosti Globální kompakt doplňuje pokračující snahy OSN v oblasti prevence, míru, bezpečnosti, udržitelného rozvoje, migrace a budování míru. Všechny státy a příslušné zúčastněné strany se vyzývají, aby řešily základní příčiny velkého množství situací uprchlíků, a to i prostřednictvím zvýšeného mezinárodního úsilí o předcházení a řešení konfliktů; prosazovat Chartu Organizace spojených národů, mezinárodní právo, včetně mezinárodního humanitárního práva, jakož i právního státu na národní a mezinárodní úrovni; prosazovat, respektovat, chránit a plnit lidská práva a základní svobody pro všechny; a ukončit vykořisťování a zneužívání, stejně jako diskriminace jakéhokoli druhu na základě rasy, barvy, pohlaví, jazyka, náboženství, politického či jiného názoru, národního nebo sociálního původu, majetku, narození, postižení, věku nebo jiného stavu.

Mezinárodní společenství jako celek je rovněž vyzýváno, aby podpořilo úsilí o zmírnění chudoby, snížení rizika katastrof a poskytnutí rozvojové pomoci zemím původu v souladu s Agendou udržitelného rozvoje v roce 2030 a dalšími příslušnými rámci.

II. Komplexní rámec pro reakci uprchlíků

10. Část II Globálního kompaktu je komplexní rámec pro reakci na uprchlíky (CRRF) přijatý Valným shromážděním OSN (A / RES / 71/1, Příloha I). To představuje nedílnou součást Globálního kompaktu.

III. Program činnosti

11. V souladu s A / RES / 71/1, cílem akčního programu je usnadnit uplatňování komplexní reakce na podporu uprchlíků a zemích postižených zejména velkým uprchlickým pohybem nebo situacích zdlouhavého pobytu prostřednictvím účinných opatření pro “sdílení zátěže” a odpovědnosti (část III.A); a oblasti pro včasné příspěvky na podporu hostitelských zemí a případně zemí původu (část III.B). Tyto části je třeba vnímat jako vzájemně propojené.

12. Zatímco CRRF se konkrétně vztahuje na velké přesuny uprchlíků, pohyb populace není nezbytně homogenní a může mít kombinovaný charakter. Některé velké pohyby mohou zahrnovat jak uprchlíky, tak i jiné v pohybu; ti jiní mohou zahrnovat uprchlíky a vnitřně vysídlené osoby; a v určitých situacích může být vnější nucené vysídlení způsobeno náhlým nástupem přírodních katastrof a zhoršením životního prostředí. Tyto situace představují pro postižené státy komplexní výzvy, které by mohly získat podporu od mezinárodního společenství k jejich řešení. Podpora vhodných reakcí by mohla stavět na operačních partnerstvích mezi příslušnými aktéry, včetně UNHCR a Mezinárodní organizace pro migraci (IOM), přičemž budou činné v rámci svých příslušných pověření, rolí a odborných znalostí, aby zajistily koordinovaný přístup.
13. Akční program je podpořen silným partnerstvím a přístupem s aktivní účastí, který zahrnuje i uprchlíky a hostitelské komunity jakož i přihlédnutí k věku, pohlaví a rozmanitosti, včetně: podpory rovnosti žen a mužů a posílení postavení žen a dívek; konče všemi formami sexuálního a genderového násilí, obchodování s lidmi, sexuálního vykořisťování a zneužívání a zraňující praktiky; usnadnění smysluplné účasti mládeže, osob se zdravotním postižením a starších osob; zajištění nejlepšího zájmu dítěte; a boj proti diskriminaci.

A. Opatření pro sdílení zátěže a odpovědnosti

14. Země, které přijímají a hostí uprchlíky, často na delší dobu, velmi přispívají ze svých omezených zdrojů ke kolektivnímu dobru a samozřejmě z lidskosti. Je nezbytné, aby tyto země získaly hmatatelnou podporu mezinárodního společenství jako celku při vedení reakce.

15. Následující opatření se snaží dosáhnout spravedlivějšího a předvídatelnějšího sdílení zátěže a zodpovědnosti s hostitelskými zeměmi a komunitami a podporovat hledání řešení, případně prostřednictvím pomoci zemím původu. Zahrnují doplňující opatření na celosvětové a regionální úrovni nebo na úrovni jednotlivých zemí.

16. Aby byla zajištěna plná realizace principů mezinárodní solidarity a spolupráce, mají být opatření účinná, skutečná a proveditelná. Budou přijata opatření, aby se zabránilo zdvojení a aby se v rámci stávajících postupů zjednodušily postupy v rámci stávajících postupů, včetně zajištění odpovídajících vazeb s Výkonným výborem programu vysokého komisaře (Výkonný výbor). Současně tato opatření budou nezbytně přesahovat stávající procesy a mění způsob, jakým mezinárodní společenství jako celek reaguje na velké pohyby uprchlíků, aby bylo zajištěno lepší “sdílení zátěže” a odpovědnosti vyplývající z přítomnosti velkého počtu uprchlíků.

1. Globální uspořádání mezinárodní spolupráce
1.1 Globální fórum pro uprchlíky

17. Pro všechny členské státy Organizace spojených národů, společně s příslušnými zúčastněnými stranami, bude svoláno pravidelné Globální fórum pro uprchlíky na ministerské úrovni s cílem oznámit konkrétní závazky a příspěvky k dosažení cílů Globálního kompaktu, jak je uvedeno v odstavci 7, a zvážení příležitostí, výzev a způsobů, jak lze zlepšit sdílení zátěže a odpovědnosti. První fórum bude svoláno v roce 2019. Následující fóra budou svolávány každé čtyři roky, pokud se Valné shromáždění nedohodne jinak, aby se zajistila trvalá dynamika a politická vůle. Fóra budou svolána a spoluorganizována jedním nebo více státy a Vysokým komisařem Organizace spojených národů pro uprchlíky a pozvány budou generálním tajemníkem Organizace spojených národů. Fóra by se v zásadě konala v Ženevě, aby se usnadnila účast všech států. V letech, kdy se konají Fóra, se nebude konat dialog vysokých komisařů o výzvách v oblasti ochrany.

18. Závazky a příspěvky poskytnuté na Globálních fórech pro uprchlíky by mohly mít různé formy, včetně finanční, materiální a technické pomoci, míst k přesídlení a alternativních cest pro přijetí; stejně jako další kroky, které státy zvolí na národní úrovni k podpoře cílů Globálního kompaktu. Část III.B níže slouží jako nevyčerpatelné vodítko pro oblasti, v nichž by mohly přispět.

19. První globální fórum pro uprchlíky v roce 2019 bude věnováno přijímání formálních závazků a příspěvků. Následná fóra poskytnou příležitost nejen učinit nové závazky, ale také pro státy a příslušné zúčastněné strany, aby zhodnotily provádění svých předchozích závazků a pokroku při dosahování cílů Globálního kompaktu. Toto bude doplněno setkáním vysokých úředníků, které se budou konat každé dva roky mezi fóry, což poskytne příležitost k “přezkumu v polovině období”. Průběžná inventarizace na Globálních fórech pro uprchlíky a schůzích úředníků na vysoké úrovni budou klíčovým prvkem sledování Globálního kompaktu (jak je uvedeno v části IV níže).

Toto je pouze krátká ukázka z úvodu Globálního kompaktu OSN o uprchlících. Celý dokument si můžete stáhnout v odkazu zde. Jak vidíte, dočkali jsme se odhalení další lži. Dokument je prý nezávazný a jde pouze o report, ale jak nyní čtete, tak vidíte, že v dokumentu je naplánována schůzka na rok 2019, která bude řešit konkrétní závazky jednotlivých zemí. Je úplně jedno, jestli ČR přijme uprchlíky, anebo bude “jenom” posílat OSN peníze pro uprchlíky, protože OSN ty peníze obratem ruky přepošle neziskovým organizacím ve Středozemním moři, aby mohly nakoupit více lodiček a vozit do Evropy více uprchlíků. Už to nebudou migranti, ne, ne, ne! Budou to uprchlíci! Budou utíkat ze svých zemí už nejen před válkou, ale jak jste se dočetli výše, i před špatným počasím nebo nedobrou ekonomickou situací. Neustále nám politici lžou. Pořád a pořád. Tento údajně nevýznamný dokument, který ČR minulé pondělí podepsala, vyzývá k přerozdělování “zátěže”, což je pouze zaobalený výraz pro přerozdělování uprchlíků a nákladů na jejich obživu.

Uprchlický tábor vybudovaný agenturou Vysokého komisaře OSN pro migraci.

Dalším skandálem je non-refoulement,  protože dokud bude existovat reálná nebo i jen teoretická hrozba pro uprchlíka, nebude moci být navrácen do země původu. I kdyby v Sýrii nebyl ani jeden terorista už, tak uprchlíkovi stačí, když řekne, že uprchl před Bašárem Asadem a tím je to dané, už uprchlíka nikdo z Evropy nedostane. Takže v roce 2019 se bude pořádat schůzka v rámci mandátu Vysokého komisaře OSN, kde Česká republika bude nabízet svůj podíl v rámci “sdílení zátěže”. Budou to zřejmě peníze pro OSN, která je poskytne neziskovkám na svoz migrantů přes Středozemní moře do Itálie. V Praze se budou bušit do prsou, že ČR nepřijala ani jednoho migranta, ale ve skutečnosti bude vláda svými penězi pro OSN sponzorovat neziskovky ve Středozemním moři v programu “sdílení zátěže”. Sami si přečtěte celý dokument, je to dlouhé a je to na zvracení.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email

PODOBNÉ ČLÁNKY

od nových od starých od palců
Upozornit na
Jan
Návštěvník
Jan

1) Pokud nebude znovu zavedený trest smrti pro závažné delikty, tak bude bílá rasa stále častěji napadána a rasově diskriminována.
2) Pokud budou nadále prosazovány homosexuální praktiky v běžném životě, ba dokonce povyšovány nad přírodně standardní stav muž a žena, tak bílá rasa bude zmateně ustupovat ze svých historických, kulturně – politických pozic a podléhat schizofrenním až patologicky deviantním vůdcům, vyzdviženým z rádoby elitních skupin.
3) Pokud nedojde k oddělení zrna od plev, tzn., že společenské pokusy, např. o inkluzi ve školství, začleňování nepůvodního obyvatelstva, “pomáhat a chránit” – tzn., ochrana všech, kdo porušují zákony a společenské normy, před “slušnými” občany, tak bude migrace výnosný obchod, vč. následného bohatého servisu migrantům.

tana
Návštěvník
tana

Uprchlíci nemají žádné povinnosti?

KrindiPindi
Návštěvník
KrindiPindi

Mě Pozorovatelka alias Hvězdopravka nevadí ..
Byť její “vševládní Arméni” mě nechávají zcela chladnými..
Jo “projekt Astana” to je “jiné kafe”. I “ajatoláhové” – o těch se zmiňuje i velmi raconální generár Filatov (samozřejmě ajatoláhové se smlouvou s Domem Rotschild ..)
A že je “židule”?? (nemyšleno zle..) – nevadí, tím lépe .. – alespoň je tu někdo s pohledy “od nich” myšleno “úplně obyčejní pěšáci”.
aspoň vidíme, jak vlastně smýšlí, co dělají..
“hybný duch Protokolů” případně “vlastník všeho zlata na Erd-kugel” asi Pozorovatelka opravdu není .. – to by tu nemařila ani sekundu s “plebs”. To je snad naprosto jasné a vrozené i “čistokrevným gójům”.
No, leda že by byla placená… 😀 ale nemyslím si…
Své teze má “vyfaktované” (byť často zcestně..) ale je vidět, že to není trol, to ani náhodou!! Na to je to příliš moc práce..
Prostě to tak vidí a její názor je zde minimálně spestření…
K PSM ještě nedospěla.. samozřejmě, proč by si “Tvrďáci v sionismu” nemohli přisvojit či spíše souhlasit s “Machiavelismem” …
Mohli se nechat inspirovat i kostrou a slohem .. nakonec každá vládnoucí mafie by ten postup měla podobný..
Jenom asi nikdo “mimo Tvrďáky” by “neblábolil o Davidovském králi” – tady je prostě “”.
Ad švýcarský soud – mohl být nezávislý… v té době.. něco jiného je soud… a něco jiného jsou bankéři..
něco podobného popisuje Robin De Ruiter o Jehovistech.. – chtěli někoho žalovat (někdy 1920-30), ale u švýcarského soudu narazili ..
Samozřejmě ten spor nebo ty spory nebyli navíc pro “švýcarský stát” asi priorita. Něco jiného jsou “hádanice o nějaké spisy a náboženské otázky” a něco jiného je “Reich za humny” (stálá možnost obsazení Švýcarska během hodin..) případně “toky zlata” (ze všech a na všechny strany) ..
Já být Pozorovatelkou, tak bych se PSM tak nebál. je to opravdu více méně “o špičkách” a tak nějak “vysoká spiklenecká politika”. Z tohodle žádnýmu “chudákovi” (i od nich..) prostě “kapat nebude”. Chudáka tak leda může hřát u srdce – pokud je “nacionalista” či “náboženský horlivec až fanatik”, že “jeho manšaft vede”, ale to je asi tak vše..
Asi “chudáci”(od nich) dělají chybu, že vše tak “tvrdošijně zatloukají”. Lidi sa pak myslí kdoví co a jak se říká – “strach má velké oči” – viz scénka v Boratovi.. ta byla opravdu “epesní”.
Tak mnoho štěstí Pozorovatelko a “otevřou se tak nějak po Pekařovsku (Josef Pekař) i zdánlivě nepříjemným věcem” a “nebojej se toho tak”. Asi se shodneme na tom, že “občanský princip” zde bude až dokonce věků..
No a “pamatujou na Chromíka”. Odkaz na něj jsem Vám tu dával … a dá se lehce vygooglit nebo mohu zopakovat …
Asi bych souhlasil s Goethem, že to chce “mehre Licht” – do našich otázek či popisu reality, jak nám je (všemi, nejen médii..) předkládána.

KrindiPindi
Návštěvník
KrindiPindi

dopl: tady je prostě “INDICIE”.
(nemohl jsem si na to nádherné slovo mě známé z “Pevnosti Boyard” vzpomenout ..)

KrindiPindi
Návštěvník
KrindiPindi

“Chůdák” – jako že to není Rotschild, Schiff či Disraeli a podobně ..

vrtěti psem
Návštěvník
vrtěti psem

já nevím, proč se zde pořád musí řešit ta Pozorovatelka(PP), je to jen jeden názor z mnoha, z mnoha i daleko lepších. Zahraji si na psychologa amatéra a zkusím popsat jak jí vidím já. Evoluci jejího světonázoru pozoruji už delší dobu, ještě před Aeronetem jsem na jednom diskuzním fóru zaznamenával její příspěvky. Ten vývoj byl stejný jako u většiny z nás, chtěli jsme znát pravdu, vědět jak funguje svět, takže od chvíle, kdy nám zavedli internet, jsme začali studovat různé alternativní weby, tak to bylo i u ní. V počátku své rozumy brala na mnoha nezávislých webech a z nich kompilovala svůj světonázor, chvíli to byl Jonesův Infowars, jindy třeba Tereza Spencerová atd. S tímto nemám nejmenší problém, protože takhle to měla většina z nás. Jenže v poslední době se zamilovala do Pjakina(omlouvám se za tento infantilní příměr) a to rozhoduje, převzala úplně jeho vidění světa, jeho světonázor, ona ho obdivuje a ve všech ohledech ho hájí. Takže to je veškerá její motivace, která se dá pochopit, takže není potřeba jí nějak urážet, používat výrazů jako Rebeka, vědma, nebo ať drží šábes. Ona není židovského původu. Její články jsou po formální stránce velmi dobré, pravopis, stavba vět atd.,takže by z fleku mohla dělat novinářku někde na mainstreamu, ale mám obavu, že její analytické schopnosti, pokud jde o globální politiku, nejsou až tak hluboké a dlouhodobé. Smotat muftího Husajního, Hitlera, Švycarsko, H. Forda a PSM dokáže jen ona, ale aby bylo jasno, nejde mi o nějaké zlé plivnutí, ale o konstruktivní kritiku. Takže tohle je takový můj odhad, který ale nemusí být přesný, nečiním si nárok na neomylnost..
poznámka: zapomněl jsem dělat odstavce, to se bude blbě číst, sorry.

Václav
Návštěvník
Václav

vrtěti psem
evidentně jste nepochopil, to, co pochopili zřejmě i druzí. Její smotávání Husajního, Hitlera, Švýcarska, Forda a PSM je zcela účelové. Ona zde skutečně záměrně manipuluje. Možná jí tak nesledujete jako já, ale v diskusích s ní, doslova “křičí” to, jakým manipulativním způsobem smotává různé souvislosti, které k sobě absolutně nepatří. Upozorňovali na to mnozí, kteří s ní diskutují. A její doslova vzteklé reakce na každého, kdo si zde vezme do úst slovo Žid je nenormální. Takže bych se jejímu židovskému původu vůbec nedivil. Dokonce kvůli tomu útočí i na pana VK, kterému podsouvá protižidovské štvaní. Všechno ukazuje na to, že to dělá zcela záměrně! Takže se nedivte tomu, když jí zde někdo označuje za manipulující Rebeku.

Lukáš
Návštěvník
Lukáš

Tyhle informace jsou málo známe….

Stalin 3x překazil plány Globalistů:

“Srpem Rudé říše natřikrát usekal globalizační snopy na poli ruských dějin XX. století. Poprvé tak Stalin učinil ve druhé polovině dvacátých let, přesněji v letech 1927-1929, kdy se jeho tým mohl opřít o bytnějící sílu Velkého systému Ruska, o pomoc zástupců zpravodajských struktur Ruské říše, nebál se poukázat na rozpory a antagonismy uvnitř buržoazních sil, především však dokázal postupně nahradit plán „světové revoluce“ antikapitalistickým projektem „Rudé (socialistické) říše.“

Bankovní elity tzv. fininternu ve svých plánech na vytvoření Benátek velikosti Evropy (či dokonce celého světa) se rozhodly rozjet projekt „světové války“ a pomohly přivést Hitlera k moci, aby mu jakýmkoli způsobem usnadnily možnost nastolit a upevnit teroristickou diktaturu kapitálu – Třetí říši. V důsledku angloamerického finančního pumpování a podivných penězovodů v roce 1929, kdy byl Trockij vypovězen z Ruska (a došlo k Stalinovu rozloučení se „světovou revolucí“), byl postupně Hitler vybrán a připravován, aby mohl nastoupit, bojovat a sehrát úlohu agresora ve hře napsané pro něj.

Podle scénáře tohoto „spektáklu“ měl Hitler nejprve zničit SSSR a následně padnout právě pod vládu Anglosasů. Pomohla mu i válka Velké Británie a Spojených států, která během vojenského konfliktu zničila nejen Třetí říši, ale i Třetí britskou říši (druhá skončila vznikem severoamerických států).

Napotřetí Stalin zmařil plány globalizátorů tím, že nepřipustil spuštění Marshallova plánu v zemích osvobozených Rudou armádou, vytvořil jaderný štít, pod jeho vedením se Sovětský svaz nestihl zotavit během 20 let, jak předpovídali západní odborníci, ale za deset let a především dokázal již na přelomu 40-tých a 50-tých let přeměnit Sovětský svaz na světovou velmoc…”

Víc se dočtete na: Zdroj: https://lukassluka.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=655727)

KrindiPindi
Návštěvník
KrindiPindi

Jo jo… Stalin to věděl či tušil. Vytušil..
Jak píše Rakovský – “absolutní moc je jen jedna” – a my z toho snad můžeme vyvodit – “a Stalin se o ni zřejmě nechtěl s nikým – a už vůbec ne se “Zaoceánskými”(= Atlantická vazba) – dělit”. Začal s tím – dle R.s. – už Lenin..
“Lepší vrabec v hrsti (v případě Ruska spíše “pořádnej bejk”) než holub na střeše (a v případě “Atlandiďanů holub spíše imaginární, “holografický”) “.

sputnik
Návštěvník
sputnik

Nějak slábnete kavárno s dvojím metrem. Já byl vychován alternativou a ta měří všem stejně.

r.m.
Návštěvník
r.m.

hele to máš fuck, když se přes tebe přežene vis major:
Minulý týden se cena zlata zvýšila o 18 dolarů (378 Kč za unci, stoupá i stříbro.
comment image
Akcie sdružené v indexu S&P 500, graf daily, autor pod ten divný obrázek dodal ” an unseemly slipping on the banana peel”, tedy, že akcie Indexu uklouzly na banánový šlupce.
https://acting-man.com/

Blondyna z Londyna
Návštěvník
Blondyna z Londyna

sputniku, vsem stejne meri jenom pan Buh :- ))

KrindiPindi
Návštěvník
KrindiPindi

četl jsem “a věří všemu stejně” 😀
Hele nejsem Kavárna ale spíše Vinárna. A to už je rozdíl !!
Nicméně každý správný “požitkář nejen duchovní” se pohybuje v kruhu: kavárna-vinárna-krčma-příroda(stačí i zahrádka..)-a sem tam “hokna” “. Nevím jak dnes.. ale dříve se dalo hodně poučného sehnat v antikvariátech – věci z 1.rep – židovské ročenky, různé nezávislé časopisy atd.. A občas tam měli něco z R-U – ročenky, místopisy, Oťťase atd ..

Jinak ad Kavárna/Vinárna – přišlo mi, že “zárodek” resp. “skutečnou původní kavárnu” aka “skoro až lóži francouzských skeptiků” popisuje Franc Werfel ve své Písni o Bernadetě.
Spolek místních “skeptiků osvíceneckých” scházející se v kavárně a tam mudrující nad dobovým osvíceneckým tiskem ..samozřejmě “jedné mysli s ideály Masonery” ..

Jenže – proč by i Alternativa nemohla mít “svou Kavárnu” ? Co je špatné na kávě, vínu, koňaku a také a tentokráte na “neosvíceneckém tisku/webech/blozích” ??

Nebo musí být Alternativec nutně “ukut v ostrém prostředí “pivních expertů na vše” Mnichovských a jiných hospod a jiných “ultra-nacionálních” či “neosocialistických” myšlenkových doupat “.

r.m.
Návštěvník
r.m.

No připravili nám prima život v zemích s navzájem soupeřícími nekompatibilními enklávami. Do toho vertikální rozdělení na třídy, který se ani v rámci jednoho jazyka málem nedomluví. Třeba britská vertikála, kdy vyšší vrstvy prakticky nerozumí dělnický angličtině.
Cesta do nevýznamnosti kontinentu.
Začíná to soukromým školstvím. V základce za 5000 měsíčně poznaj děti 3D modelování a zájezdy do evropských zemí a Británie. Díky rozhledu pak získaj vlastní motivaci učit se. Z běžný základy, kde řediteluje nějký Svazák, co jen náhodou nestihl vstoupit ke Komárům, pojedou max. na Petřínskou rozhlednu. Ze který stejně není nic vidět.
viz. Základní školy mají veliký problém, ředitelé si zprivatizovali své žáky, tvrdí Němec https://video.aktualne.cz/dvtv/reditele-zprivatizovali-zaky-nektere-zakladni-skoly-maji-vel/r~75788b4403c211e9a446ac1f6b220ee8/

Iva
Návštěvník
Iva

No tak zrovna Británii bych si za vzor nebrala. Země, která stovky let terorizovala půl světa, odkud vzešlo tolik zla a násilí, kde měly zelenou všechny možné deviace už v 19. století … a ten tolik jejich elitami vytoužený kastovní systém si tam pomalu zavádějí už nyní …

Bojím se, že mnoho těch obdivovaných soukromých škol vychová sluníčkáře a generaci s vymytými hlavičkami. A jet na výlet na Petřín, na tom nevidím nic špatného. V naší zemi je spoustu krásných míst, která stojí za to vidět. Oslnění západem mě už dávno přešlo, resp mám tím na mysli ten současný – historickou Francii nebo Itálii mám ráda stále ….

AntiSion
Návštěvník
AntiSion

-VK-
“Židé dokázali namířit nenávist Arabů k bílým lidem na západě a bílých lidí na západě k Arabům. Migraci do EU řídí sionisté, ale Evropané přitom nenávidí Araby a litují židy. Za chudobu v arabských zemích a jejich vykořisťování mohou sionisté, ale Arabové nenávidí Evropany! … Arabské jaro neodstartovali džihádisté nebo Arabové, ale sionisté. Bombardování Libye, rozvrat v Egyptě, vtrhnutí USA do Iráku, válka v Sýrii, všude se organizovaly rozvraty, v jejichž středu stáli evropští a američtí politici, za nimiž ale stojí židé, přesněji sionisté. Potom se nemůžete divit, že Izrael a Mossad evakuují ze strachu z Rusů z Izraele operátory Bílých přileb, kteří pracovali pod ochranou ISILu. To jsou jejich lidé, kteří pracují pro židy, pro sionisty. Proto se nemůžete divit, že největší sionisté v Evropě podporují neziskovky, které propagují migraci a nasunování muslimů do Evropy. Potom se nikdo nemůže divit, že v Bruselu nikdo nic nedělá na zastavení migrace a v čele Evropské komise je alkoholik a opilec, protože Brusel je celý paralyzovaný rozhodnutím domu Sion islamizovat Evropu. To není černoch nebo Arab, který naplánoval migraci černochů a Arabů do Evropy. To je žid, sionista!”

Povrchní nebo nekomplexní posuzování znepokojivého vzrůstu a šíření islámu v křesťanské Evropě i v Severní Americe na sklonku našeho století může snadno svést k závěru, že největší nebezpečí pro křesťanský svět a křesťanskou kulturu obecně tudíž vychází z islámského nároku na světovládu. To by ovšem byl zavádějící a hluboký omyl. Určité křesťanské kruhy šíření tohoto omylu vědomě napomáhají, protože nemají dostatek odvahy nazvat pravým jménem mocnost, která má v současnosti skutečně již na dosah ruky uskutečnění svých vlastních a prastarých snah o světovládu. Touto mocností je talmudsko-kabbalistické, sionistické Židovstvo a jeho nespočetné frontové organizace, z nichž nejznámější a současně nejvlivnější je mezinárodní zednářstvo.
V plánech globalistického sionismu hraje islám bezesporu velice důležitou roli, ale právě z toho důvodu (ať už o tom jeho mnohdy stejně fanatičtí jako nevzdělaní a politicky nemyslící vyznavači vědí nebo ne) se v zásadě už dávno stal povolným nástrojem v rukou skrytých sionistických kruhů, které si jej podrobily personální infiltrací i ideologickým podstavením.

Johannes Rothkranz; KDO SKUTEČNĚ ŘÍDÍ ISLÁM?
http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Kdo_skutecne_ridi_islam.pdf

P. Curzio Nitoglia; ODKUD POCHÁZÍ ISLÁM?
http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Odkud_pochazi_islam.pdf

„Je jasné, že vzhledem ke svému nepatrnému počtu nemohli příslušníci ,vyvoleného národa’ pomýšlet sami na otevřené dobývání světovlády a proto si posloužili (jako v dějinách mnohokrát předtím i potom) rasově příbuznými, mnohem početnějšími a do té doby čistě pohanskými Araby. A s opravdu talmudskou zchytralostí vybavili Araby ke ,svaté válce’ za cizí zájmy náboženskou ideologií, která by je současně ve (zcela nemyslitelném!) případě realizace talmudsko-židovské světovlády zbavila sebemenšího podílu na ní, protože slouží nepravému Bohu a zákonu, totiž Alláhovi a islámu.“
„Podle všeho řečeného tedy můžeme plným právem konstatovat, že je-li marxismus laicizovanou verzí talmudského judaismu, představuje islamismus zjednodušenou a proti křesťanství vyzbrojenou ruku judaismu.“

KrindiPindi
Návštěvník
KrindiPindi

“svatá pravda”, nicméně asi by to chtělo nechat “ty kterým jsou tyto světovládné ideje cizí” (tedy “neangažované obyčejáky, sionisticky a nábožensky vyvanuté”) napokoji, neb “řádný občan”. Uvědom si, že Rothkranz to píše více méně o špičkách.. tohle je zcela mimo dosah “běžnejch” .

Mě se zdá, že tak nějak si s Rothkranzem pletete/zapomínáte na “úplně obyčejnou lidskou poživačnost” “lenost”, “hloupost atd..” případně “dědičný hřích” (např. projevující se v obecné evropské akceptaci potratů..) a tak nějak pomíjíte prostě roli Zlého ducha … působící skrze všechny lidi.. nejen skrze “Vyvolené” (zde myšleno napůl ironicky).
prostě “duch konzumu” nese své ovoce .. i mezi “naprosto obyčejnými lidmi” a “navšech stranách barikády”.
Nezapomínaj na to, “Sion”!! … 😀

sputnik
Návštěvník
sputnik

Typičtí Trollové, všichni na jednu a všichni na jednoho. Na body vysoce vyhrává Sputnik. Vy ostatní to je na ručník do ringu.

Milada
Návštěvník
Milada

S demagogy se neda diskutovat, Ignorujte je, jako ja, potrebuji se hadat a pokud nebudete reagovat, nedate jim moznost k napadani. Na PP a jeji prismrndovace, nereaguji uz moc dlouho. Je to to nejlepsi, co muzete udelat.

Václav
Návštěvník
Václav

Největší a nejfanatičtější přicmrndávač PP je sputnik.

sputnik
Návštěvník
sputnik

Václav
Nemám rád čučkaře jako jsi ty a sešikované sraby, těmi pohrdám. Já Pozorovatelku neznám. Že mám podobné názory je tady mezi přicmrndávači odvážné.

fohat
Návštěvník
fohat

Žongloval jsem s překladačem a myslím,že to NENÍ uplně blbé https://www.youtube.com/watch?v=vAbUw9rop6Y