Evropská komise v únoru 2020 představí nový Evropský pakt o migraci a...

Evropská komise v únoru 2020 představí nový Evropský pakt o migraci a azylu, který bude posléze prohlasován většinovým způsobem, a to i proti vůli zemí V4 a začne platit jako zákonná úprava! Berlínský akční plán nové evropské azylové politiky z pera více jak 30 pro-migračních neziskovek se stane výchozím textem nového evropského zákona! Celkem 5 skandálních požadavků na implementaci Kalergiho panevropské doktríny obejde všechny vlády, národní parlamenty i národní ústavy! Migrace je znovu základním nábojem nové Evropské komise!

Evropská komise v únoru 2020 představí nový Evropský pakt o migraci a azylu, který bude posléze prohlasován většinovým způsobem, a to i proti vůli zemí V4 a začne platit jako zákonná úprava! Berlínský akční plán nové evropské azylové politiky z pera více jak 30 pro-migračních neziskovek se stane výchozím textem nového evropského zákona! Celkem 5 skandálních požadavků na implementaci Kalergiho panevropské doktríny obejde všechny vlády, národní parlamenty i národní ústavy! Migrace je znovu základním nábojem nové Evropské komise!

Minulý týden v pondělí 25. listopadu 2019 proběhla v Berlíně konference [1] s názvem Berlínský akční plán nové evropské azylové politiky, které se zúčastnilo více jak 30 evropských systémových neziskových organizací, které masivně participují na importu migrantů do Evropy a jejich následného rozmisťování v jednotlivých zemích EU. Pokud sledujete českou alternativu, už jste určitě s touto kauzou lehce seznámeni. Neziskovky se v Berlíně domlouvaly na konečném znění závěrečného protokolu, který bude v únoru 2020 předložen v Evropské komisi všem 27 členským zemím EU a jejich komisařům. Schůzka neziskovek v Berlíně proběhla bez zvláštního zájmu médií, a to zejména proto, že se jednalo o tzv. přípravný akt, který o ničem zatím nerozhoduje, ale pouze shromažďuje stanoviska a deklaratorní formulace pro Evropskou komisi.

Neziskovky, které se podepsaly pod závěrečný akt Berlínského akčního plánu.

Závěrečný akt a finální znění [2] Berlínského akčního plánu nové evropské azylové politiky obsahuje celkem 5 kapitol, resp. bodů, které lze označit za požadavky, které v únoru bude požadovat evropská komise po všech členských státech. Jak uvádí český zástupce, který se konference v Berlíně zúčastnil, tedy česká neziskovka Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) [3], tak dokument je de facto nástřelem reformy Dublinského protokolu, jehož novelu chce v únoru prosadit šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen. Neziskovka OPU k této věci na svém webu doslova uvádí:

Tento plán shrnuje základní požadavky směřované Evropské komisi a vládám členských států EU předtím, než Evropská komise cca v půlce února představí nový evropský pakt o migraci a azylu. V tomto paktu se očekává mimo jiné posun v debatách o reformě Dublinského nařízení a podobách evropské solidarity s uprchlíky a se státy, které nesou největší zátěž v souvislosti s přijímáním uprchlíků.

Berlínský akční plán požaduje zejména návrat k dodržování závazných norem práva EU, konec tolerance policejního násilí a nezákonných návratů uprchlíků na hranicích EU, konec nelidských životních podmínek pro uprchlíky na řeckých ostrovech. Berlínský plán navrhuje konkrétní body sdílení odpovědnosti v reakci na nefunkční Dublinské nařízení, volá po jednotném statusu uprchlíka platném na celém území EU, požaduje evropskou záchrannou operaci pro uprchlíky na moři a časově omezený dobrovolný evropský relokační program pro uprchlíky zachráněné na moři.

Toto krátké shrnutí de facto opakuje požadavky, které slyšíme od představitelů EU nepřetržitě několik posledních let, ovšem dosud se jednalo pouze o diskuse v rámci Evropské komise mezi jednotlivými zeměmi, jestli kvóty zavést dobrovolně, anebo je nějak vynucovat. Jenže nová šéfka Evropské komise se nezakecá a chce rovnou reformu Dublinského protokolu, což je evropské direktivní usnesení o redistribuci migrantů v EU, přičemž hlavním bodem Dublinského protokolu je ustanovení, že o migranty je povinna se postarat hraniční země EU, která má Schengenskou vnější hranici. Dublinský protokol podle Bruselu už nefunguje, protože migranti zaplavují nárazníkové země na hranici Schengenu, ale ostatní země, až na výjimky jako je Německo nebo Francie, si uprchlíky z těchto zemí nechtějí rozdělovat. Připravil jsem proto pro vás kompletní překlad celého dokumentu [4], abyste dopředu věděli, co nás v únoru čeká.

Berlínský akční plán nové evropské azylové politiky

Signatáři této deklarace jsou aktéři občanské společnosti a obce z Německa, Francie, Polska, Itálie a další členské státy EU. Denně se starají o přijímání, poradenství a péči o uprchlíky a migranty, a proto vědí, co je třeba zajistit, aby státní příslušníci třetích zemí mohli přijíždět do Evropské unie za důstojných a bezpečných podmínek a takovým způsobem, z něhož budou mít prospěch všichni.

My, signatářské organizace, vyzýváme evropské instituce a vlády, aby nakročily k post-populistické éře a k návratu k vyrovnanosti a zdrženlivosti, a k humánní politice v této oblasti azylu a migrace.

Vyzýváme Komisi, strážkyni Smluv EU, aby podporovala bezpodmínečné právo na individuální, spravedlivé a důkladné azylové řízení v EU a zajistila, že závazek bude respektován na úrovni všech států. Stejně tak čl. 78 odst. 1 Smlouvy EU o fungování EU (SFEU) je třeba znovu potvrdit: zavazuje všechny aktéry k Ženevské úmluvě o uprchlících z roku 1951 a další nástroje v oblasti lidských práv, stejně jako článek 80 SFEU, který zakotvuje zásadu solidarity a spravedlivého sdílení odpovědností mezi členskými státy, včetně azylové politiky.

Zdůrazňujeme také, že migrace je lidským jevem a nemělo by se s ní zacházet jako s hrozbou nebo narušením veřejného pořádku. Musí se řídit pouze správným směrem, počínaje myšlenkou, že za optimálních podmínek z toho může mít prospěch každý. Bezpočet příkladů lze nalézt v historii i dnes.

Lidé mohou prchat ze svého životního prostoru a pracovní migrace vytváří nové vzdělání a životní příležitosti. Kdo to ví lépe než my, Evropané? Obzvláště v několika posledních staletí hledalo mnoho Evropanů ochranu a vyhlídky na lepší standard života na jiných kontinentech.

Signatáři označili za prioritu nového evropského azylového zákona v EU celkem pět otázek migrační politiky, které by měla být zohledněny pro splnění současné migrační výzvy v Evropě při současném dodržování standardů lidských práv.

Priority pro změnu
1. Dodržování azylového práva EU

Dokud Acquis Communautaire není (nebo již není) plně podporován všemi členskými státy, měly by klást důraz na provádění všech stávajících předpisů a předpisových směrnic, jak obhajuje Evropská rada pro uprchlíky a emigranty (ECRE). Reforma společného evropského azylového systému (CEAS) by měla být zahájena až po EU konsensu o společném jádru hodnot v oblasti lidských práv, konkrétně o ochraně uprchlíků a menšin, a až bude právní stát plně obnoven. Rovněž žádáme Komisi EU, aby udělala vše, co je v jejích silách, aby ukončila porušování lidských práv v členských státech EU, jako jsou např. násilná a nezákonná vytlačování uprchlíků za vnější hranice v Evropě, zejména na balkánské cestě v Chorvatsku a jinde; nepřijatelné situace v hotspotech na řeckých ostrovech; odpírání poskytování potravin uprchlíkům a nelidské zacházení v maďarské pohraniční zóně.

2. Nový začátek sdílení odpovědnosti

EU musí myslet jinak, aby podpořila další solidaritu mezi členskými státy. Evropská komise by měla zrušit navrhované nařízení Dublin IV a navrhnout a novou reformu, jejímž cílem je dosáhnout účinného, ​​efektivního a právně distribučního systému pro uprchlíky, a to ihned, jakmile dorazí na území EU. V tomto ohledu návrh legislativního usnesení přijaté výborem LIBE Evropského parlamentu v listopadu 2017 ukládá mechanismus trvalého přemístění prostřednictvím zjednodušeného sloučení rodiny a posouzení významných vazeb s konkrétním členským státem – např. rozšířené rodinné, kulturní nebo sociální vazby a jazykové dovednosti – a nahrazuje kritérium země prvního vstupu, a to je zajímavý přístup. Kromě toho je zásadní zapojit žadatele o azyl do rozhodování při určení země odpovědné za jeho žádost a zvážit jeho přání: získání důvěry žadatelů o azyl v systém je efektivnější nástroj k omezení sekundárních pohybů, než jsou sankce. Informování žadatelů o jejich právech a povinnostech je v tomto ohledu klíčové.

Vzhledem k současné zoufalé situaci žadatelů o azyl na vnějších hranicích EU by se Evropská komise měla postavit proti jakémukoli povinnému hraničnímu řízení, které by se stavělo proti standardům azylového práva EU. Komise by také neměla zavádět povinný koncept bezpečné třetí země, který by vyslal zemím špatný signál s ohledem na hostování velkého počtu uprchlíků. Provádění takových opatření by také vážně ohrozilo právo na mezinárodní ochranu.

Kromě toho je nutný nový politický impuls, který pomůže členským státům EU čelit vysokému počtu nových uprchlíků a povede ke zlepšení podmínek příjmu uprchlíků.

3. Postavení uprchlíků v celé EU

Pro lidi musí být konečně zavedeno jednotné azylové postavení platné v celé Unii – poskytnutí ochrany podle článku 78 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Tento status by měl vycházet ze vzájemného uznávání kladných rozhodnutí o azylu a umožnit uprchlíkům a příjemcům doplňkové ochrany přesunout se do jiného členského státu EU v přiměřené lhůtě a za určitých podmínek. Ostatní lidé s humanitárním povolením k pobytu musí mít také možnost rychlejšího přístupu na trh práce jiné evropské země, v souladu s jejich vnitrostátními právními předpisy a jejich potřebami. Toto zabrání neregulérní sekundární migraci během a po azylovém řízení a vyhnou se tím donucovacím opatřením.

4. Záchrana na moři a dočasný program přemístění v EU

Dokud nedojde mezi všemi členskými státy k dohodě o spravedlivě sdílené odpovědnosti za přijímání žadatelů o azyl v rámci EU, existuje naléhavá potřeba programu dočasného přemístění žadatelů o azyl přicházejících do hraničních států EU. Takzvaný mechanismus Malty, podle kterého jsou vystěhovaní uprchlíci dočasně rozmístěni v jiných zemích EU podle konkrétního distribučního klíče, je dobrým krokem vpřed. Musí však být vyjasněno, aby bylo zajištěno, že postupy pro jeho provádění zajistí dodržování procesních záruk v oblasti azylu a vyhoštění, a důstojné podmínky přijetí v souladu s evropským právem. Města a občanské společnosti jsou ochotny tyto uprchlíky přivítat a doprovázet je v azylovém řízení a měli by k tomu mít povolení. Dokud nebude dohodnut žádný společný mechanismus, bude udržitelnější dohoda mezi dobrovolnými státy založená na právech, která by měla být formalizována s podporou Evropské komise a Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu. To by mělo být spojeno s de-kriminalizací záchranných organizací občanské společnosti a s obnovením evropského námořního záchranného programu, nebo alespoň v několika státech EU.

5. Lepší dostupné financování EU pro organizace občanské společnosti a jednotlivé obce

V různých zemích EU omezují vnitrostátní orgány přístup a financování nebo ztěžují provádění financovaných programů z důvodu byrokratických opatření a dlouhé doby zpracování. Tato opatření mají dopad zejména na menší organizace z občanské společnosti, zejména organizace řízené migranty nebo uprchlíky. Aby se tomu zabránilo, měly by být do předpisů EU již zahrnuty kontrolní mechanismy na vnitrostátní předpisy, které dosud brání tomu, aby se finanční prostředky EU vynakládaly na ochranu uprchlíků. Minimální procenta pro přidělování prostředků AMIF organizacím občanské společnosti by měly být zřízeny na evropské úrovni.

Podporovat lepší zapojení občanské společnosti a místních orgánů do národní správy AMIF pro programy, mohou být zapotřebí další pobídky, jako je nižší míra vlastních zdrojů aktérů občanské společnosti. Je také důležité zajistit doplňkovost mezi různými Fondy EU přispívající k integraci, jako je ESF + AMIF. Kromě toho obce, které přijímají žadatele o azyl po záchraně na moři, mohou získat přímou finanční podporu od AMIF, jak znovu potvrdil Evropský parlament.

Kromě toho, integrační a imigrační priority obsažené v Městské agendě EU, která byla zahájena EU v roce 2016 na podporu spolupráce mezi členskými státy, by měly být prosazovány státy, městy, Evropskou komisí a dalšími zúčastněnými stranami a měly by být rozšířeny, včetně pokračování možností financování pro města a regiony prostřednictvím současné iniciativy Urban Innovative Actions.

Signatáři výzvy
 • Arbeitsgemeinschaft Migrationsrechts im Deutschen Anwaltverein
 • AWO Bundersverband
 • Caritas Germany
 • CIR (Italian Refugee Council)
 • City of Flensburg
 • City of Paris
 • Der Paritätische Gesamtverband
 • Diakonie Germany
 • Equal Rights Beyond Borders
 • Emmaüs Solidarités
 • Fédération des acteurs de la solidarité
 • Female Fellows
 • Fondation Ocalenie
 • Forum réfugiés-Cosi
 • France terre d’asile
 • Fundacja “Nasz Wybór”
 • Heinrich Böll Foundation
 • Institute of Public Affairs
 • IslamistaBlog.pl
 • Neue Richtervereinigung
 • OPU (Organization for Aid to Refugees)
 • Polskie Forum Migracyjne
 • Pro Asyl
 • Perichoresis
 • Republikanischer Anwaltverein
 • Samu social de Paris
 • SIP (Association for legal intervention)
 • Uniopss (National Interfederal Union of Private Social and Sanitary Non Profits)
 • Unire
Autogenocida národů za peníze evropských občanů

Jak sami v dokumentu vidíte, vůbec nic se nezměnilo. Evropská unie ve spolupráci s neziskovým sektorem a nadnárodními fondy, nadacemi a nevládkami připravuje zákonný rámec na změny pravidel pro přerozdělování a distribuci migrantů po Evropě. Když se podíváme na výroční zprávu [5] české neziskovky OPU za rok 2018, tak mezi největšími dárci vidíme Evropskou unii a OSN, tedy orgány evropské a světové globalizace pod kontrolou Domu Sion a světového sionismu.

Financování české uprchlické neziskovky za rok 2018.

Neziskovka každý rok čerpá většinu ze svých cca. 35 milionů CZK ročního rozpočtu z peněz Evropské unie a Evropské komise, na druhém místě je OSN a Úřad vysokého komisaře pro uprchlíky. Ostatní prakticky jenom paběrkují, co se týče příspěvků pro tuto neziskovku. A všechny tyto peníze z EU jdou z vašich kapes a z vašich daní, které česká vláda odvádí do Bruselu v rámci svého členství v EU. Občané si tak platí svoji vlastní genocidu a své vlastní neziskovčíky, proti své vůli. Nejde totiž o záchranu migrantů, ale o jejich co největší rozmístění do co nejvíce zemí v Evropě, aby genocida západní bílé civilizace proběhla co nejrychleji.

Neziskovky tvrdí, že prý Evropané také v minulosti byli uprchlíky. Jenže má to jeden háček…

V dokumentu neziskovky vyzávají k takové reformě Dublinu, aby uprchlíci mohli nejen rychleji získávat azylové statusy, ale dokonce si budou moci sami vybírat, do které země chtějí, budou moci si do EU pozvat své rodinné příslušníky bez omezení počtu, a dokonce po udělení azylu budou moci cestovat po celé Evropě a dokonce pracovat ve všech zemích EU. Neziskovky v dokumentu apelují na lidskou solidaritu, že Evropané v historii také utíkali na jiné kontinenty, jenže to má jeden háček. V minulosti Evropané prchali pouze a jenom v rámci své kultury a civilizace.

Židé prchali před II. sv. válkou do USA, neprchali do arabských zemí, do Asie, nebo do Afriky. Lidé za komunismu také neprchali do jiných etnických kultur, ale zase jenom do jiných zemí své západní civilizace. Dnešní neziskovčíci se snaží zdegenerované mládeži ve školách nacpat do hlav pohádky o tom, že Evropa něco někomu dluží, že Evropané také kdysi prchali. Ano, prchali, ale jen v rámci své civilizace a své kultury, do jiných zemí západní civilizace. Nikdo neprchal k mohamedánům. Tihle dobytkové z neziskovek lžou, až se jim práší od huby. A to není všechno.

Struktura financování OPU.

Není pravda, že by tyto snahy o redistribuci uprchlíků byly řízeny přeplněností migrantů v Německu nebo ve Francii, to je kec a blábol, protože podle tajné studie [6], kterou si EU nechala zpracovat přesně před 10 lety v roce 2009 ukázala, že Německo by v pohodě zvládlo ubytovat a rozmístit až 275 milionů obyvatel, což je 3.5 násobek současného počtu obyvatel. Takže, snaha o redistribuci migrantů do dalších zemí EU, které o migranty nestojí, není dána přelidněností zemí jako je Německo, ale je to dáno tím, že cílem globalistů je islamizace celé Evropy, nikoliv jenom islamizace Německa.

Pro sionisty nemá smysl zvyšovat počet migrantů v zemích jako je Německo nebo Francie, protože tam už je islamizace nastartována a do 30 let to budou islámské země, ale problém je se vzpurnými zeměmi EU, které se nechtějí na vlastní islamizaci podílet a odporují ji. Proto dostávají migrační neziskovky od sionistů z EU a z OSN tak velké peníze, aby prostě protlačily migraci a vítání migrantů i do zemí, které procesu Kalergiho panevropské perestrojky vzdorují.

V mnoha západních zemích je již hotovo a do 30 let z těch států budou islámské země pod kontrolou sionistů a jejich bank a globálních korporací. Teď se hraje o země Evropy, které se nechtějí nechat islamizovat

Rozmisťování migrantů po Evropě je jako rozmisťování okupačních vojsk. Není potřeba zvyšovat objemy islámských okupantů v Německu, ve Francii, ve Švédsku nebo ve zdegenerované Velké Británii, která je na tom nejhůř, protože britský gój je tak tupý, že si nechá ve velkých britských městech za starosty zvolit muslimy a potom se diví, že mu mizí hospody s alkoholem a v krámu najednou mizí vaničkové vepřové maso a masové koule ze směsi vepřového a hovězího masa. Ale pozor, jestli si myslíte, že Česko je na tom lépe, vyvedu z vás omylu. Nejen ve Velké Británii mají tupé voliče, v Česku si občané za starosty volí magory, kteří se předvádí v televizi s holými zadky [7] a blahořečí členy SS [8], že bojovali proti zlým bolševikům.

Hlavní dárci české neziskovky OPU.

Britský tupý gój si nechá zvolit za starostu Londýna muslima, ale český tupý gój si zvolí rovnou magora. Ten proces je totožný a společným jmenovatelem je degenerace jednotlivých národů Evropy. Nehledejte jiné důvody, proč lidi u voleb volí magory, muslimy, šašky, baviče, komedianty a loutky, protože žádný jiný důvod není. Zdegenerovaný volič, který si zvolí magora, se nedočká ničeho jiného, než jen magorství a degenerace a úpadku procesů řízení. Stejně jako zdegenerovaní bílí Italové demonstrují jako kreténi proti Matteu Salvinimu a na podporu migrace a pašeráků lidí, viz. úvodní foto tohoto článku nahoře. Platí to nejen o starostovi v Řeporyjích, to platí i o britských voličích v Londýně a v dalších městech v Británii, to platí o voličích v Česku, v Polsku, na Slovensku, o voličích na Ukrajině, o voličích v Německu, v Itálii atd. Degenerace národů je objektivní proces, který probíhá napříč celou evropskou a obecně západní civilizací.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
obranaustavy
Návštěvník
obranaustavy

k volebnej mantre, cely aeronet je o okupacii kazdy clanok je o nej, pan VK by mohol prehodnotit, vzhladom na svoj velky medialny vplyv, hoci je to v prvom rade vec citatelov, ze pocas okupacie sa v neslobodnych volbach nevoli, nakoniec dookola sa tu opakuje aj na aeronete ze media su ovladane aj volby tymi co to cele financuju, poznate uz cely mechanizmus kto co spravuje ale pre tolko informacii nevidite kde sa naozaj nachadzate, co je na dosah

partizani pocas povstania nespisovali peticie na odstupenie Tisa ani nevolili a nekandidovali, stale je cas si uvedomit v com je realna sila, inak kedze dnes uz nie je taka doba ako pocas povstania tak uz nepomozu ani zbrane, spamatajte sa a zacnite sa zaoberat tym, co tvori stat, nie zakonmi ktore vasi tyrani vytvorili a nadradili ustave, aj neustavne volby si zabezpecili su neslobodne lebo zaviesli system, politickych sdtran a vy sa ako pomatenci snazite ho prechytracit vysssou ucastou, preto su radi ze sa ich zucastnujete a ziskavaju cas, prestante hrat na automatoch hazardne hry a skuste priat dfakt ze v protektorate sa nevoli jedine ak si zabepecime vlastne slobodne volby, je potrebne ist podla inych pravidiel ako vam nariadili,staci vedomie, ale skutecone uvedomenie si ze starytili mandad na spravbu krajiny a nemaju ziadne pravo cokolvek od nasd pozadovat, ak to ani vnutorne neprijmete nesplnite zakladnu podmienku slobodny

https://youtu.be/UZZEK_kk6ZI?t=758

Lucy
Návštěvník
Lucy

Členství v unii bez migrace je vyloučeno a tím je to dané…

sys
Návštěvník
sys

Členství v eu je Neplatné, protože eu vznikla minimálně přejmenováním ehs, prostřednictvím které se už při jejím založením počítalo s likvidací Evropské populace, naplánovanou a jakýmkoli způsobem, fantazii se meze nekladou.

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Lucy
a právě proto Polsko a Maďarsko čerstvě odpovědělo EU na výhružky sankcemi když nezačnou přijímat mikgranty , že se nenchají nějakou unií šikanovat a v případě sankcí EU okamžitě opustí. Blbečci eurohujneři jen vyvalili oči a spadla jim brada.

Radek
Návštěvník
Radek

Defend Europe https://youtu.be/nyJ3Qm8IQpo

What will it take
For a people to awake
And finally open up their eyes…
To harsh reality
And true destiny
And take back control of their lives

I’m consumed
With hatred for tools who would
Who would bring Europe to its knees
Culture, identity
Tradition, dignity
The fourfold despised by our enemies

Defend Europe

The bureaucrats in the EU
All work in collusion
With the bankers and the treasonous elect…
To bring about an invasion!
It cuts to the quick
And I feel so much pain
That achievements of centuries
Could be destroyed in just decades

Defend Europe

Your lives mean nothing to them
All history to become dust
The death of the west
If we don’t fight all will be lost!

Podívejte se na Poláky! To nejsou chvilkaři, to je pochod patriotů https://youtu.be/HKN0K_SQucs
A co u nás? Postaví se VKml. za nás jako před rokem nebo na stranu Izraele https://youtu.be/T7rH4-A_0YM

Artur
Návštěvník
Artur

Finta s penězma….

https://eurozpravy.cz/zahranicni/eu/evropska-minimalni-mzda-budouci-eurokomisar-schmit-prednesl-smely-navrhl.888ec129/

“POZOR na toto – přemýšlejme …

Budoucí eurokomisař Schmit chce zavést evropskou minimální mzdu
Zavedení evropské minimální mzdy, větší podpora zaměstnanosti mladých či pomoc sociálně znevýhodněným lidem patří mezi klíčové body programu, s nímž chce vstoupit do úřadu budoucí eurokomisař pro zaměstnanost Nicolas Schmi

Je to jen první krok finty – cílem je přesídlit k nám co nejvíce migrantů.

Že nechápete souvislost ? Ale chápete – však jste se s tím setkali už mnohokrát – pamatujete např. na požadavky homosexuálů na „registrovaná partnerství“, pak „manželství“ a nakonec možnost „osvojení dětí“? No, a to je to samé.
Salámova metoda, kdy po jednom kroku následuje logicky krok druhý, třetí,….i když nám tvrdí, že k dalším krokům nedojde.

Prostě = napřed nám něco „dají“ – a to pod záminkou, jak je to pro nás výhodné, tvrdí nám
před čím nás to ochrání, co určitě bude nebo naopak nikdy nebude následovat a podobné
„oblbovačky“ – a pak už to nezastaví žádná síla.

Tady to je :
1. KROK:
STEJNÁ minimální mzda pro všechny v EU – vyvolá obrovské nadšení = hurá, to chceme,
konečně stejné peníze jako v Německu, atd, atd… Nadšení pracujících nebude mít konce a
vláda to, s patřičným halasem, schválí – je to přece pro lidi v ČR SUPER věc, že lidi ?!

2. KROK:
STEJNÉ soc. dávky ….….všem v celé EU…….. Už chápete?

3. KROK:
Všichni migranti dostanou napříč EU stejné peníze – tak proč by žili v Německu, Francii, …
kde je tak draho ? …..když si mohou v ČR za ty stejné peníze užívat jako králové – že ?!?

CHÁPETE TU FINTU ???
NEJÁSEJME NAD EVROPSKOU MINIMÁLNÍ MZDOU PRO VŠECHNY …
MYSLEME, DOMÝŠLEJME, PŘEDVÍDEJME …..
CO ZÍSKÁME vs. CO BUDE NÁSLEDOVAT …..
NENECHME SE OBLBNOUT ANI UPLATIT …
NESKOČME ZASE NA VĚJIČKU …(ŠPEK)
a nemysleme si BLÁHOVĚ, že se to nestane…VŽDYŤ UŽ DOBŘE VÍME, JAK TO CHODÍ.”

anonymka
Návštěvník
anonymka

Artur
Vážený, není nad čím přemýšlet. To už je hotovo a sotva kdo tomu zabrání. jestliže se paní Maláčová již před měsícem vyjádřila, že náhle přidá důchodcům, tedy abych byla přesnější: základní výměra důchodu (a´t už starobního, nebo invalidního, kromě těch co invalidní mají aniž by kdy pracovali, tam se to počítá jinak), je 2450,- Kč. To co je nad tuto částku, je taka zvané záslužné, to se vypočítává z vaší průměrné mzdy a jejího vyměřovacího základu. Je to v promilích a nedělá to moc, zejména o nízkopříjmový zaměstnání jsou pak důchody tímto velmi okradené. průměrný důchod činí cca 15000,-, přičemž každý ví, že do průměru se započítávají i důchody převyšující osmdesát tisíc a není jich málo. Což v praxi znamená, že obyčejný důchodce jako prodavačky, kadeřnice, řidič, skladník a pod má důchod tam klem 7 až 8 tisíc, vzhledem k nízké základní výměře, která je pro všechny stejná.
A nyní se paní Maláčová rozhodla, že zvýší základní výměru, (kterou předchozí vlády zvyšovali po desetikorunkách dle inflace) jednorázově na jedenáct a půl tisícovky, což podle ní má dělat jednu třetinu průměrné mzdy v ČR a dle nárustu průměrné mzdy se mají každoročně důchody valorizovat právě ve výši té základní výměry. Jasně, že každý nízkopříjmový důchodce bude jásat, ovšem jen než přijde nato, že má pořád stejně, protože sociální dávky na bydlení již nedostane, takže mu stejně zbudou tak maximálně tři tisícovky na jídlo. Zato se zvýšením důchodů a minimální mzdy, dostane migrant, kterému platí ubytování nějaká organizace a nebo městská část, a dále pak je k výživě opět někomu jinému, nebo státu, a tyto peníze mu zůstávají prakticky jako kapesné.
Takže pokud toto paní ministryně dal jako podnět k jednání sněmovně již před měsícem, tak už není řeč o ničem a vše je hotovo a připraveno implementovat do našich zákonů opět nějakou sviňárnu co nařídí EU.
Navíc je nutno si uvědomit, že minimální mzda není totéž co zaručená mzda, takže pokud přidají na minimální mzdě, bude se od toho odvíjet i příjem zaručené mzdy ve všech odvětvích a tím začne naše ekonomika stagnovat, západní firmy pro drahou práci a vysoké sociální a zdravotní pojištění odcházet z trhu, nastane nezaměstnanost, české zboží bude drahé a neprodejné. Na trhu práce zůstanou mraky Ukrajinců, a jiných cizinců do země pozvaných za prací, která pro ně nebude a ti uvíznou na pracovním úřadu na naše náklady. pamatuji dobu, kdy naše vláda dával až 80 tisíc jako odstupné, plus letenku do Vietnamu když dobrovolně pojedou domů, Vietnamcům, které sem po hadráku nalezli jako pracovní síly, ale neměli pracovní víza, ale utečenecké doklady, s tím, že u nich je socialismus, a proto emigrují. Část se si vzala od vlády prachy a letenky a za dva tři roky zde byli nazpět.
Takže vážení, je hotovo, je vymalováno a co bude následovat si jistě všichni dokáží představit. Sotva kdo tomu zabrání. Socani ve vládě určitě ne.

kacíř
Návštěvník
kacíř

Pokud se zvýší minimální mzda, tak to ještě neznamená zvýšení platu i v ostatních odvětvích.
Někteří zaměstnavatelé to řeší tak, že přidají minimální mzdu (základní plat) a to samé uberou na prémiích, takže ve výsledku zaměstnanec nedostane navíc ani korunu. Vlk se nažral a koza zůstala celá.

Peter Dulek
Návštěvník
Peter Dulek

Priroda to sama zariadi. Ukaze sa co je hybnym motorom. Ci neandertalsky a riadeny populacny exodus, alebo racio sebazachovy. V kazdom pripade to nemozeme ovplyvnit od klavesnice. Zial. Historia ukazuje, ze zrejme biodiverzita je vzdy na steroidoch, ALE necakane lucky punche tiez mozu modelovat procesy inym smerom.

Nonsenszm
Návštěvník
Nonsenszm

Esteze mame Orbana ,ktoreho uloha je udrzat Madarsko etnicky ciste, samozrejme ciste pre pripadny zidovsky exodus. No nic, mam moznost si zaziadat o madarske obcianstvo ked pojde do tuheho a hura do Madarska byvat. Radsej budem byvat so zidmi ako s moslimskymi cernochmi s IQ Forresta Gumpa.
Navrhujem clanok o … Kde sa prestahovat za lepsim zivotom…

malostranska
Návštěvník
malostranska
Ladary
Návštěvník
Ladary

Trochu mimo téma.
Pokud potřebujete zbraň na osobní ochranu bez ZP tak tohle je to pravé. Dvouhlavňová perkusní pistole. Má speciální konstrukci takže je možné ji nosit nabitou v pouzdře.
http://zbrane.esako.cz/perkusni-pistole-czechgun-gladiator-45-scp-professional#

anonymka
Návštěvník
anonymka
Toti
Návštěvník
Toti

Po takových a podobných zprávách si pustím skupinu MANOWAR a jejich Warriors of the world united a věřím, že se dobří a odvážní lidé spojí proti zlu.

Nonsenszm
Návštěvník
Nonsenszm
hanns
Návštěvník
hanns

Hamáček umožní policii „uklidit“ bezúhonné občany za vykonstruovanými procesy pod záminkou terorismu! Jste proti migraci? Půjdete sedět!
https://tadesco.org/hamacek-umozni-policii-uklidit-bezuhonne-obcany-za-vykonstruovanymi-procesy-pod-zaminkou-terorismu-jste-proti-migraci-pujdete-sedet/

Idiokracie
Návštěvník
Idiokracie

To si naběhne na vidle 😀

V věznicích se sejdou “disidenti” a indoktrinují a nasměrují zloděje a zločince proti Hamáčkovcům, židům, …

Bachaři sami tvrdí, že už teď je 5 až 10% lidí zavřeno neoprávněně. Já si myslím že o hodně víc, spousta slušných lidí sedí jen kvůli správnému “ohnutí” práva, “kreativnímu výkladu” práva, “místnímu folklóru” soudů, pomstě “elit”, …

Právo které jde proti lidské přirozenosti není právem!
Zákony kterým lidé nerozumí nejsou zákony!

Až si tohle lidi uvědomí, a hlavně ti co na to dojeli, a kterým “Hamáčkové” zničili život, tak to bude šrumec! Protože lidi kterým “režim” zničil život, připravil je o domov, děti, smysl života, … takoví lidé mají právo na cokoli! Pověsit ty zmrdy na lampy, vymlátit jim rodiny, sebrat domy, majetek, …

Hamáčku, co jsi měl z dějepisu?

sys
Návštěvník
sys

“Právo které jde proti lidské přirozenosti není právem!
Zákony kterým lidé nerozumí nejsou zákony!”
Jen doplním – “Lidé”, kteří do politiky – do rozhodování o nás bez nás -volí sami sebe, tam nemají co pohledávat.